Izvješće - A8-0009/2018Izvješće
A8-0009/2018

  IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003

  30.1.2018 - (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)) - ***I

  Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  Izvjestitelj: Roberto Gualtieri


  Postupak : 2017/0134(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0009/2018
  Podneseni tekstovi :
  A8-0009/2018
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003

  (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0329),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0192/2017),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0009/2018),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[1]*

  na Prijedlog Komisije

  ---------------------------------------------------------

  Prijedlog

  UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

  o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003

  (Tekst značajan za EGP)

  EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

  uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

  nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

  u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

  budući da:

  (-1)  Bruto nacionalni dohodak po tržišnim cijenama (BND) čini osnovicu za izračun najvećeg dijela vlastitih sredstava u proračunu Unije.

  (1)  Sve veći udio vlastitih sredstava Unije na temelju BND-a država članica čini neophodnim daljnje jačanje usporedivosti, pouzdanosti i sveobuhvatnosti tog agregata.

  (2)  Statistička cjelovitost uz poštovanje načela Kodeksa prakse europske statistike, kako ga je preispitao i ažurirao Odbor za Europski statistički sustav 28. rujna 2011., i Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća[2] od osobite je važnosti u slučajevima u kojima se statistika izravno upotrebljava u administrativne svrhe i za kreiranje politika na razini Unije te na nacionalnoj i regionalnoj razini.

  (3)  Ti podaci predstavljaju i važan analitički alat za koordinaciju nacionalnih ekonomskih politika i za različite politike Unije, kao i za istraživačke aktivnosti.

  (4)  U skladu s člankom 2. stavkom 7. Odluke Vijeća 2014/335/EU, Euratom, za potrebe vlastitih sredstava, BND znači godišnji BND po tržišnim cijenama kako je predviđeno u Prilogu A Uredbi (EU) br. 549/2013 („ESA 2010.”). ▌U skladu s člankom 10. stavkom 1. Odluke Vijeća 2014/335/EU, Euratom[3], i podložno njezinu članku 10. stavku 2., Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom[4] stavljena je izvan snage.

  (5)  Od presudne je važnosti da podaci o BND-u budu usporedivi po državama članicama pa bi oni stoga trebali biti usklađeni s odgovarajućim definicijama i računovodstvenim pravilima ESA-e 2010. U tu bi svrhu postupci procjene i temeljni podaci koji se stvarno upotrebljavaju trebali omogućiti ispravnu primjenu definicija i računovodstvenih pravila ESA-e 2010.

  (6)  Od presudne je važnosti da su izvori i metode koje se upotrebljavaju za obračunavanje BND-a pouzdani. To znači da bi u najvećoj mogućoj mjeri trebalo primjenjivati pouzdane tehnike na robusne, prikladne i ažurirane osnovne statističke podatke.

  (7)  Od presudne je važnosti da su podaci o BND-u sveobuhvatni▌. Stoga bi također trebali uzimati u obzir neformalne, neregistrirane i druge aktivnosti i transakcije koje se ne bilježe u statističkim istraživanjima ili nisu prijavljene poreznim, socijalnim i drugim upravnim tijelima. Poboljšano praćenje BND-a pretpostavlja razvijanje prikladnih statističkih osnovica i postupaka procjene u cilju dobivanja pouzdanih statističkih podataka i, po potrebi, provedbe nužnih prilagodbi.

  (8)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe dostavljanjem podataka o BND-u za potrebe vlastitih sredstava, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za poduzimanje mjera koje se odnose na strukturu popisa izvora i metoda koje se upotrebljavaju za izradu podataka o BND-u i njegovim sastavnim dijelovima▌. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća[5].

  (8a)  Kako bi se osigurala pouzdanost, sveobuhvatnost i najveći mogući stupanj usporedivosti podataka o BND-u, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu definiranja sadržaja popisa izvora i metoda koje se upotrebljavaju za izradu podataka o BND-u, kao i u pogledu mjera kojima se jamči pouzdanost, sveobuhvatnost i usporedivost podataka o BND-u. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona sa stručnjacima, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva[6] od 13. travnja 2016. Također, radi osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće dobivaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

  (9)  Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014[7] predviđeni su inspekcijski posjeti državama članicama u svrhu provjere vlastitih sredstava. Osim tih inspekcija Komisija bi trebala imati pravo provoditi informativne posjete u vezi s BND-om radi osiguravanja usporedivosti, pouzdanosti i sveobuhvatnosti podataka o BND-u. Sudjelovanje predstavnika nacionalnih statističkih tijela u informativnim posjetima u vezi s BND-om drugim državama članicama ključno je kako bi se povećala transparentnost i preciznost postupka ▌BND-a.

  (10)  U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 223/2009 od Odbora za Europski statistički sustav (ESSC) zatraženo je da osigura svoje stručne smjernice.

  (11)  Odbor za BND iz članka 4. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003[8] donosio je mišljenja, pružao savjete te pomagao Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti. U okviru strategije za novu strukturu Europskog statističkog sustava čiji je cilj poboljšati koordinaciju i partnerstvo u jasnoj piramidalnoj strukturi unutar Sustava, Odbor za Europski statistički sustav, osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009, trebao bi imati savjetodavnu ulogu i pomagati Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti. U tom bi smislu Odbor za BND trebalo zamijeniti Odborom za europski statistički sustav u svrhu pomaganja Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti na temelju postojeće Uredbe. Unatoč tomu, za potrebe drugih funkcija koje je prethodno obavljao Odbor za BND na temelju Uredbe (EZ, Euratom) br. 1287/2003, a što nije povezano s pomaganjem u izvršavanju provedbenih ovlasti Komisije, Komisija bi trebala osnovati formalnu stručnu skupinu koja bi joj pomagala u slučaju takvih drugih potreba.

  (12)  Direktivom Vijeća 89/130/EEZ, Euratom[9] i Uredbom (EZ, Euratom) br. 1287/2003 utvrđen je postupak za provjeru i procjenu usporedivosti, pouzdanosti i sveobuhvatnosti podataka o BNP-u i BND-u u okviru odbora za BNP i BND u kojima države članice i Komisija blisko surađuju. Taj bi postupak trebalo prilagoditi tako da se u obzir uzmu upotreba BND-a u skladu s ESA-om 2010. za potrebe vlastitih sredstava, izmijenjeni vremenski plan za stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava te nedavne promjene unutar Europskog statističkog sustava. Stoga bi navedene akte trebalo staviti izvan snage,

  DONIJELI SU OVU UREDBU:

  Poglavlje I.

  Definicija i izračun bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama

  Članak 1.

  1. Bruto nacionalni dohodak po tržišnim cijenama (BND) i bruto domaći proizvod po tržišnim cijenama (BDP) definiraju se u skladu s Europskim sustavom nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010.), utvrđenim Uredbom (EU) br. 549/2013.

  2. U skladu s točkom 8.89. Priloga A Uredbi (EU) br. 549/2013, BDP znači konačni rezultat proizvodne aktivnosti rezidentnih proizvodnih jedinica. Može se definirati na tri načina:

  (a)  proizvodni pristup: BDP je zbroj bruto dodane vrijednosti različitih institucionalnih sektora ili različitih djelatnosti uvećan za poreze i umanjen za subvencije na proizvode (koje se ne dodjeljuju sektorima i djelatnostima). On je isto tako izravnavajuća stavka u računu proizvodnje ukupnog gospodarstva;

  (b)  rashodovni pristup: BDP je zbroj krajnjih upotreba roba i usluga koje su proizvele rezidentne institucionalne jedinice (finalna potrošnja i bruto investicije) uvećan za izvoz i umanjen za uvoz roba i usluga;

  (c)  dohodovni pristup: BDP je zbroj upotreba u računu stvaranja dohotka ukupnog gospodarstva (naknade zaposlenicima, porezi na proizvodnju i uvoz umanjen za subvencije, bruto poslovni višak i mješoviti dohodak ukupnog gospodarstva).

  3. U skladu s točkom 8.94. Priloga A Uredbi (EU) br. 549/2013, BND znači ukupni primarni dohodak koji primaju rezidentne institucionalne jedinice: naknade zaposlenicima, porezi na proizvodnju i uvoz umanjen za subvencije, vlasnički dohodak (potraživanja minus dugovanja), bruto poslovni višak i bruto mješoviti dohodak. BND predstavlja BDP umanjen za primarni dohodak koji plaćaju rezidentne institucionalne jedinice nerezidentnim institucionalnim jedinicama uvećan za primarni dohodak koji rezidentne institucionalne jedinice primaju iz ostatka svijeta.

  Poglavlje II.

  Prosljeđivanje podataka o BND-u i dodatnih informacija

  Članak 2.

  1. Uz prikupljanje nacionalnih računovodstvenih podataka, države članice izračunavaju BND kako je definirano člankom 1.

  2. Svake godine prije kraja rujna države članice u okviru nacionalnih računovodstvenih postupaka dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke o ukupnom BND-u i njegovim sastavnim dijelovima, u skladu s definicijama iz članka 1. Ukupni iznosi za BDP i njegovi sastavni dijelovi prikazuju se u skladu s trima pristupima iz članka 1. stavka 2. Dostavljaju se podaci za prethodnu godinu, a istovremeno se priopćuje i svaka dodatna promjena podataka za prethodne godine.

  3. Uz dostavljanje podataka iz stavka 2. šalje se izvješće o kvaliteti podataka o BND-u. U izvješću se pojašnjava metodologija upotrijebljena za izradu podataka, a posebno se opisuju bilo kakve znatne promjene u upotrijebljenim izvorima i metodama te se objašnjavaju izmjene prijašnjih procjena BND-a.

  Članak 3.

  1. ▌Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) popis izvora i metoda upotrijebljenih za izradu podataka o BND-u i njegovim sastavnim dijelovima u skladu s ESA-om 2010.

  1a. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima dopunjuje ovu Uredbu definiranjem sadržaja popisa iz stavka 1. i vremenskog rasporeda za njegovo ažuriranje.

  2. Komisija donosi provedbene akte kojima utvrđuje detaljnu strukturu ▌popisa iz stavka 1. ▌ Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2.

  Poglavlje III.

  Postupci i provjere izračuna BND-a

  Članak 4.

  Komisija osniva formalnu stručnu skupinu, sastavljenu od kvalificiranih predstavnika koje imenuju države članice i kojom predsjedava predstavnik Komisije, koja savjetuje Komisiju i izražava svoja stajališta o usporedivosti, pouzdanosti i sveobuhvatnosti izračuna BND-a, prati provedbu ove Uredbe te donosi godišnja mišljenja o primjerenosti podataka o BND-u koje su dostavile države članice za potrebe vlastitih sredstava.

  Članak 5.

  1. Komisija provjerava jesu li izvori, njihova upotreba i metode u popisu iz članka 3. stavka 1. u skladu s ESA-om 2010. U tu se svrhu upotrebljava model provjere koji izrađuje Komisija u bliskoj suradnji sa stručnom skupinom iz članka 4. Taj se model temelji na načelima istorazinskog ocjenjivanja i isplativosti.

  1.a Podaci o BND-u moraju biti pouzdani, sveobuhvatni i usporedivi.

  Komisija u skladu s člankom 6.a donosi delegirane akte kojima se dopunjuju odredbe iz prvog podstavka uspostavljanjem mjera za jamčenje pouzdanosti, sveobuhvatnosti i najveće moguće razine usporedivosti podataka o BND-u.

  Članak 6.

  1. Ne dovodeći u pitanje inspekcije utvrđene člankom 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014 Komisija (Eurostat) može provoditi informativne posjete u vezi s BND-om u državama članicama u slučajevima u kojima to smatra primjerenim.

  2. Pri provedbi informativnih posjeta u državama članicama Komisija (Eurostat) može zatražiti, što se i potiče, pomoć stručnjaka za nacionalne račune koji predstavljaju nacionalna statistička tijela.

  Stručnjaci za nacionalne račune upisuju se na popis koji se sastavlja na temelju dobrovoljnih prijedloga koje nacionalna tijela odgovorna za izvješćivanje o nacionalnim računima šalju Komisiji (Eurostatu).

  Sudjelovanje država članica u tim je posjetima dobrovoljno.

  Članak 6.a

  1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

  2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 1.a i članka 5. stavka 1.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe][10].

  3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 1.a i članka 5 stavka 1.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

  4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

  5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

  6. Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 1.a i članka 5. stavka 1a. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

  Članak 7.

  1. Pri provedbi ove Uredbe Komisiji pomaže Odbor za Europski statistički sustav osnovan člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009. Taj odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

  2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

  Poglavlje IV.

  Završne odredbe

  Članak 8.

  Komisija najkasnije do 31. prosinca 2022. dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Uredbe.

  Članak 9.

  Direktiva 89/130/EEZ, Euratom i Uredba (EZ, Euratom) br. 1287/2003 stavljaju se izvan snage.

  Upućivanja na akte stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskim tablicama u Prilogu ovoj Uredbi.

  Članak 10.

  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

  Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

  Sastavljeno u Bruxellesu

  Za Europski parlament  Za Vijeće

  Predsjednik  Predsjednik

  • [1] * Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.
  • [2]   Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).
  • [3]   Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (SL L 168, 7.6.2014., str. 105.).
  • [4]   Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.).
  • [5]   Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
  • [6]    SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
  • [7]   Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije (SL L 168, 7.6.2014., str. 29.).
  • [8]   Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) (SL L 181, 19.7.2003., str. 1.).
  • [9]   Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom od 13. veljače 1989. o usklađivanju obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama (SL L 49, 21.2.1989., str. 26.).
  • [10]  Ured za publikacije unosi točan datum.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Usklađivanje bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u)

  Referentni dokumenti

  COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  20.6.2017

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ECON

  3.7.2017

   

   

   

  Odbori koji daju mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  3.7.2017

   

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  BUDG

  29.6.2017

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Roberto Gualtieri

  6.7.2017

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  6.11.2017

  11.1.2018

   

   

  Datum usvajanja

  24.1.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  53

  4

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

  Datum podnošenja

  30.1.2018

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  53

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Barbara Kappel

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

  PPE

  Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

  4

  -

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  Posljednje ažuriranje: 12. veljače 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti