Pranešimas - A8-0009/2018Pranešimas
A8-0009/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNPj reglamentas), kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas, ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003

30.1.2018 - (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Roberto Gualtieri


Procedūra : 2017/0134(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0009/2018
Pateikti tekstai :
A8-0009/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNPj reglamentas), kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas, ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0329),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0192/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0009/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[1]*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNPj reglamentas), kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas, ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(-1)  didžioji Sąjungos biudžeto nuosavų išteklių dalis apskaičiuojama remiantis bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis rinkos kainomis (BNPj);

(1)  didėjant Sąjungos nuosavų išteklių daliai, grindžiamai valstybių narių BNPj, būtina toliau didinti šio suvestinio rodiklio palyginamumą, patikimumą ir išsamumą;

(2)  statistikos procesų vientisumas, užtikrinamas laikantis Europos statistikos praktikos kodekso, kurį 2011 m. rugsėjo 28 d. patikslino ir atnaujino Europos statistikos sistemos komitetas, principų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009[2] , ypač svarbus, kai statistika tiesiogiai naudojama administracinėms reikmėms ir politikos formavimui Sąjungos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;

(3)  tie duomenys taip pat yra svarbi analitinė šalių ekonominės politikos ir įvairių sričių Sąjungos politikos koordinavimo ir mokslinių tyrimų priemonė;

(4)  remiantis Tarybos sprendimo 2014/335/ES, Euratomas 2 straipsnio 7 dalimi, nuosavų išteklių tikslais BNPj yra metinės BNPj rinkos kaina, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 (2010 m. ESS) A priede. ▌Remiantis Tarybos sprendimo 2014/335/ES[3], Euratomas 10 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į jo 10 straipsnio 2 dalį, panaikintas Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas [4] ;

(5)  labai svarbu, kad visų valstybių narių BNPj duomenys būtų palyginami, todėl turėtų būti paisoma atitinkamų 2010 m. ESS apibrėžčių ir apskaitos taisyklių. Todėl faktiškai taikomos vertinimo procedūros ir pagrindiniai duomenys turėtų sudaryti galimybes tinkamai taikyti 2010 m. ESS apibrėžtis ir apskaitos taisykles;

(6)  labai svarbu, kad apskaičiuojant BNPj naudojami šaltiniai ir metodai būtų patikimi. Tai reiškia, kad pagrįstiems, tinkamiems ir atnaujintiems pagrindiniams statistiniams duomenims turėtų būti taikomi kuo patikimesni metodai;

(7)  labai svarbu, kad BNPj duomenys būtų išsamūs ▌. Todėl taip pat turėtų būti atsižvelgiama į neformalią, neregistruotą ir kitokią veiklą ir sandorius, kurių duomenys nepateikiami statistiniuose tyrimuose ar mokesčių, socialinės srities ir kitoms administracinėms institucijoms. Padidinus BNPj aprėptį būtų sudaromos prielaidos plėtoti tinkamas statistines bazes ir vertinimo procedūras siekiant pateikti patikimus statistinius duomenis ir, kai taikoma, daryti reikiamus patikslinimus;

(8)  norint užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas teikiant BNPj duomenis nuosavų išteklių tikslais, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai imtis priemonių, susijusių su šaltinių ir metodų, taikomų siekiant parengti duomenis apie BNPj ir jų sudėtines dalis, aprašo struktūra. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011[5];

(8a)  siekiant užtikrinti BNPj duomenų patikimumą, išsamumą ir aukščiausią įmanomą palyginamumo lygį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų apibrėžiamas šaltinių ir metodų, taikomų BNPj duomenims parengti, aprašo turinys, taip pat priemonės, kuriomis užtikrinamas BNPj duomenų patikimumas, išsamumas ir palyginamumas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros[6] nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(9)  Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 608/2014 [7] numatytos galimybės lankytis valstybėse narėse ir tikrinti nuosavus išteklius. Be šių patikrinimų, Komisijai turėtų būti suteikta teisė vykdyti BNPj informacinius vizitus, kad ji galėtų užtikrinti BNPj duomenų palyginamumą, patikimumą ir išsamumą. Siekiant padidinti BNPj proceso skaidrumą ir tikslumą, itin svarbu, kad informaciniuose vizituose į kitas valstybes nares dalyvautų nacionalinių statistikos institucijų atstovai;

(10)  remiantis Reglamento (EB) Nr. 223/2009 7 straipsniu, Europos statistikos sistemos komiteto (ESSK) paprašyta pateikti profesinių rekomendacijų;

(11)  Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003[8] 4 straipsnyje nurodytas BNPj komitetas teikė nuomones, patarimus ir pagalbą Komisijai, besinaudojusiai savo įgyvendinimo įgaliojimais. Vadovaujantis naujos Europos statistikos sistemos struktūros, kuria siekiama tobulinti koordinavimą ir partnerystę aiškioje piramidės formos šios sistemos struktūroje, strategija, Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas turėtų konsultuoti Komisiją ir jai padėti naudotis įgyvendinimo įgaliojimais. Todėl ESSK turėtų pakeisti BNPj komitetą ir padėti Komisijai naudotis pagal galiojantį reglamentą suteiktais gyvendinimo įgaliojimais. Dėl kitų funkcijų, kurias pagal Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 anksčiau vykdė BNPj komitetas ir kurios nesusijusios su pagalba Komisijai naudojantis įgyvendinimo įgaliojimais, Komisija turėtų įsteigti oficialią ekspertų grupę, kuri jai padėtų vykdyti tas kitas funkcijas;

(12)  Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas[9] ir Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 nustatyta procedūra BNP ir BNPj palyginamumui, patikimumui ir išsamumui tikrinti ir vertinti BNP komitete ir BNPj komitete, kuriuose valstybės narės ir Komisija glaudžiai bendradarbiauja. Procedūra turėtų būti patikslinta, kad būtų atsižvelgta į BNPj naudojimą nuosavų išteklių tikslais pagal 2010 m. ESS, patikslintą nuosavų išteklių pateikimo grafiką ir naujausius Europos statistikos sistemos pokyčius. Todėl tie teisės aktai turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyrius

Bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis apibrėžtis ir apskaičiavimas

1 straipsnis

1. Bendrosios nacionalinės pajamos rinkos kainomis (toliau – BNPj) ir bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis (BVP) apibrėžiami pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą (2010 m. ESS), nustatytą Reglamentu (ES) Nr. 549/2013.

2. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 8.89 punktu, BVP – tai galutinis gamintojų vienetų rezidentų gamybinės veiklos rezultatas. Jį galima apibrėžti trimis būdais:

a)  gamybos metodu: BVP yra įvairių institucinių sektorių arba įvairių ekonominės veiklos rūšių bendroji pridėtinė vertė, pridėjus mokesčius ir atėmus subsidijas produktams (kurios nepriskirtos sektoriams ir ekonominės veiklos rūšims). Tai taip pat yra visos ekonomikos gamybos sąskaitos balansuojamasis straipsnis;

a)  išlaidų metodu: BVP yra institucinių vienetų rezidentų galutinio prekių ir paslaugų naudojimo suma (galutinis vartojimas ir bendrojo kapitalo formavimas), pridėjus prekių ir paslaugų eksportą ir atėmus jų importą;

b)  pajamų metodu: BVP yra panaudojimo suma visos ekonomikos pajamų formavimo sąskaitoje (atlygis darbuotojams, gamybos ir importo mokesčiai atėmus subsidijas, visos ekonomikos bendrasis likutinis perteklius ir mišriosios pajamos).

3. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 8.94 punktu, BNPj – tai visos institucinių vienetų rezidentų gautinos pirminės pajamos: atlygis darbuotojams, gamybos ir importo mokesčiai atėmus subsidijas, nuosavybės pajamos (gautinos atėmus mokėtinas), bendrasis likutinis perteklius ir bendrosios mišriosios pajamos. BNPj lygios BVP, atėmus institucinių vienetų rezidentų instituciniams vienetams nerezidentams mokėtinas pirmines pajamas ir pridėjus institucinių vienetų rezidentų iš likusio pasaulio sektoriaus gautinas pirmines pajamas.

II skyrius

BNPj duomenų ir papildomos informacijos perdavimas

2 straipsnis

1. Valstybės narės apskaičiuoja BNPj, kaip apibrėžta 1 straipsnyje, kartu su nacionalinių sąskaitų duomenimis.

2. Kiekvienais metais iki rugsėjo mėn. pabaigos valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalinių sąskaitų rengimo tvarką, pateikia Komisijai (Eurostatui) suvestinių BNPj bei jų sudedamųjų dalių duomenis pagal 1 straipsnyje nurodytas apibrėžtis. BVP ir jo sudedamųjų dalių bendrosios sumos ▌pateikiamos trimis būdais, nurodytais 1 straipsnio 2 dalyje. Perduodami praėjusių metų duomenys ir tuo pačiu metu pranešama apie visus papildomus ankstesnių metų duomenų pakeitimus.

3. Perduodant 2 dalyje nurodytus duomenis drauge pateikiama BNPj duomenų kokybės ataskaita. Toje ataskaitoje išsamiai aprašoma metodika, naudota duomenims parengti, ir visų pirma apibūdinami bet kokie reikšmingi naudotų šaltinių ir metodų pakeitimai ir paaiškinami ankstesnių BNPj įverčių patikslinimai.

3 straipsnis

1. ▌Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) šaltinių ir metodų, naudotų BNPj duomenims ir jų sudedamosioms dalims parengti pagal 2010 m. ESS, aprašą.

1a. Komisija pagal 6a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, apibrėžiant 1 dalyje nurodytą aprašą, taip pat jo atnaujinimo grafiką.

2. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami 1 dalyje nurodyto aprašo struktūra ir turinys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

III skyrius

BNPj apskaičiavimo procedūros ir tikrinimas

4 straipsnis

Komisija įsteigia oficialią ekspertų grupę, kurią sudaro valstybių narių nurodyti kvalifikuoti atstovai ir kuriai pirmininkauja Komisijos atstovas, kad ši grupė patartų Komisijai ir teiktų nuomones dėl BNPj apskaičiavimo palyginamumo, patikimumo ir išsamumo, stebėtų šio reglamento įgyvendinimą ir kasmet teiktų nuomonę dėl valstybių narių pateiktų BNPj duomenų tinkamumo nuosavų išteklių tikslais.

5 straipsnis

1. Komisija tikrina, ar 3 straipsnio 1 dalyje nurodytame apraše pateikti šaltiniai, jų naudojimas ir metodai atitinka 2010 m. ESS. Tam tikslui naudojamas tikrinimo modelis, kurį Komisija parengia, glaudžiai bendradarbiaudama su 4 straipsnyje nurodyta ekspertų grupe. Modelis grindžiamas tarpusavio vertinimo ir išlaidų efektyvumo principais.

1a. BNPj duomenys turi būti patikimi, išsamūs ir palyginami.

Komisija pagal 6a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomos pirmoje pastraipoje išdėstytos nuostatos, nustatydama priemones, kuriomis užtikrinamas BNPj duomenų patikimumas, išsamumas, taip pat aukščiausias įmanomas palyginamumo lygis.

6 straipsnis

1. Nedarant poveikio Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 608/2014 2 straipsnyje numatytiems patikrinimams, Komisija (Eurostatas), kai tinkama, gali atvykti į valstybes nares BNPj informacinių vizitų.

2. Per informacinius vizitus valstybėse narėse Komisija (Eurostatas) gali ir yra skatinama prašyti pagalbos nacionalinių sąskaitų ekspertų, atstovaujančių nacionalinėms statistikos institucijoms.

Nacionalinių sąskaitų ekspertai įtraukiami į sąrašą, parengtą pagal savanoriškus pasiūlymus, kuriuos Komisijai (Eurostatui) pateikia nacionalinės institucijos, atsakingos už nacionalinių sąskaitų teikimą.

Šiuose vizituose valstybės narės dalyvauja savo noru.

6a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 3 straipsnio 1a dalyje ir 5 straipsnio 1a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data][10].

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 1a dalyje ir 5 straipsnio 1a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 3 straipsnio 1a dalį ir 5 straipsnio 1a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

7 straipsnis

1. Įgyvendinant šį reglamentą, Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 27 straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

IV skyrius

Baigiamosios nuostatos

8 straipsnis

Komisija ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą.

9 straipsnis

Direktyva 89/130/EEB, Euratomas, ir Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 panaikinami.

Nuorodos į panaikintus aktus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento priede pateiktas atitikties lenteles.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

  • [1] * Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.
  • [2]   2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).
  • [3]   2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (OL L 168, 2014 6 7, p. 105).
  • [4]   2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17).
  • [5]   2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
  • [6]    OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
  • [7]   2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 168, 2014 6 7, p. 29).
  • [8]   2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (BNP Reglamentas) (OL L 181, 2003 7 19, p. 1).
  • [9]   1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo (OL L 49, 1989 2 21, p. 26).
  • [10]  Leidinių biuro prašoma įrašyti tinkamą datą.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimas (BNPj reglamentas)

Nuorodos

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.6.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

3.7.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Pateikimo data

30.1.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. vasario 12 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika