SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND), ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003

30.1.2018 - (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Roberto Gualtieri


Postup : 2017/0134(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0009/2018
Predkladané texty :
A8-0009/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND), ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0329),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-0192/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0009/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[1]*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND), ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods.1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(-1)  Hrubý národný dôchodok v trhových cenách (HND) je základom pre výpočet najväčšej časti vlastných zdrojov v rozpočte Únie.

(1)  Narastajúci podiel vlastných zdrojov Únie založených na HND členských štátov spôsobuje, že je potrebné posilňovať porovnateľnosť, spoľahlivosť a úplnosť tohto agregátu.

(2)  Štatistická integrita prostredníctvom dodržiavania zásad Kódexu postupov pre európsku štatistiku, ktorý bol revidovaný a aktualizovaný Výborom pre Európsky štatistický systém 28. septembra 2011, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009[2] je dôležitá najmä vtedy, keď sa štatistiky používajú priamo na administratívne účely a na tvorbu politík na úrovni Únie, členských štátov a na regionálnej úrovni.

(3)  Tieto údaje sú aj dôležitým analytickým nástrojom na koordináciu národných hospodárskych politík a pre rôzne politiky Únie, ako aj pre výskumné činnosti.

(4)  V súlade s článkom 2 ods. 7 rozhodnutia Rady 2014/335/EÚ, Euratom, na účely vlastných zdrojov je HND ročný HND v trhových cenách, ako sa stanovuje v prílohe A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 („ESA 2010“). ▌V súlade s článkom 10 ods. 1 rozhodnutia Rady 2014/335/EÚ, Euratom[3] a s výhradou jeho článku 10 ods. 2 sa zrušilo rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom[4].

(5)  Je nevyhnutné, aby boli údaje o HND porovnateľné v jednotlivých členských štátoch, a preto by sa mal zabezpečiť súlad s príslušnými vymedzeniami pojmov a účtovnými pravidlami ESA 2010. Na tento účel by mali hodnotiace postupy a základné údaje, ktoré sa skutočne používajú, umožňovať správne uplatňovanie vymedzených pojmov a účtovných pravidiel ESA 2010.

(6)  Je nevyhnutné, aby boli zdroje a metódy, ktoré sa používajú na zostavovanie HND, spoľahlivé. Preto by sa mali v čo najväčšej miere uplatňovať správne techniky pre robustnú, vhodnú a aktuálnu základnú štatistiku.

(7)  Je nevyhnutné, aby údaje o HND boli úplné. Preto by mali zohľadňovať aj neformálne, neregistrované a ďalšie činnosti a transakcie, ktoré nie sú zaznamenané v štatistických zisťovaniach alebo oznamované finančným, sociálnym a ostatným správnym úradom; Zlepšené pokrytie HND predpokladá vyvinutie vhodných štatistických podkladov a hodnotiacich postupov na vytváranie spoľahlivých štatistických údajov a v prípade potreby vykonanie primeraných úprav.

(8)  Na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie tohto nariadenia poskytovaním údajov o HND na účely vlastných zdrojov by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu s cieľom prijať opatrenia týkajúce sa štruktúry inventára zdrojov a metód používaných na vytváranie údajov o HND a jeho zložiek ▌. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011[5].

(8a)  S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť, úplnosť a čo najvyšší stupeň porovnateľnosti údajov o HND by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie obsahu inventára zdrojov a metódy použité pri vytváraní údajov o HND, ako aj opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti, úplnosti a porovnateľnosti údajov o HND. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva[6]. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(9)  V nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014[7] sa stanovujú inšpekcie v členských štátoch na účely overovania vlastných zdrojov. Okrem týchto inšpekcií by Komisia mala byť oprávnená vykonávať informatívne návštevy zamerané na HND s cieľom zabezpečiť, aby údaje o HND boli porovnateľné, spoľahlivé a úplné. Účasť zástupcov národných štatistických úradov na informatívnych návštevách zameraných na HND v iných členských štátoch je zásadná na zvýšenie transparentnosti a presnosti procesu ▌HND.

(10)  Výbor pre Európsky štatistický systém (ESSC) bol v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 223/2009 požiadaný o poskytnutie odborného usmernenia.

(11)  Výbor pre HND uvedený v článku 4 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003[8] poskytoval Komisii stanoviská a poradenstvo a pomáhal jej pri výkone jej vykonávacích právomocí. V rámci stratégie pre novú štruktúru Európskeho štatistického systému (EŠS), ktorou sa má zlepšiť koordinácia a partnerstvo v jasnej pyramídovej štruktúre v rámci EŠS, by mal Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009 plniť poradnú úlohu a pomáhať Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí. Na tento účel by sa mal Výbor pre HND nahradiť Výborom pre Európsky štatistický systém s cieľom pomáhať Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí podľa tohto nariadenia. Napriek tomu na účely iných funkcií, ktoré predtým vykonával Výbor pre HND v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1287/2003 a ktoré nesúvisia s pomocou pri výkone vykonávacích právomocí Komisie, by Komisia mala zriadiť formálnu expertnú skupinu, ktorá by jej poskytovala pomoc na takéto iné účely.

(12)  Smernicou Rady 89/130/EHS, Euratom[9] a nariadením (ES, Euratom) č. 1287/2003 sa vytvoril postup na overovanie a hodnotenie porovnateľnosti, spoľahlivosti a úplnosti HNP a HND v rámci výborov pre HNP a HND, v ktorých členské štáty a Komisia úzko spolupracujú. Tento postup by sa mal upraviť tak, aby sa zohľadnilo používanie HND podľa ESA 2010 na účely vlastných zdrojov, ako aj revidovaný harmonogram sprístupňovania vlastných zdrojov a nedávny vývoj v rámci Európskeho štatistického systému. Tieto akty by sa preto mali zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Vymedzenie a výpočet hrubého národného dôchodku v trhových cenách

Článok 1

1. Hrubý národný dôchodok v trhových cenách (HND) a hrubý domáci produkt v trhových cenách (HDP) sa vymedzujú v súlade s európskym systémom národných a regionálnych účtov (ESA 2010) zriadeným nariadením (EÚ) č. 549/2013.

2. V súlade s bodom 8.89 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 je HDP konečným výsledkom výrobnej činnosti rezidentských výrobných jednotiek. Môže byť vymedzený tromi spôsobmi:

a)  produkčná metóda: HDP je súčet hrubej pridanej hodnoty rôznych inštitucionálnych sektorov alebo rôznych odvetví plus dane z produktov a mínus subvencie na produkty (ktoré nie sú alokované do sektorov a odvetví). Okrem toho je bilančnou položkou účtu produkcie za celú ekonomiku;

a)  výdavková metóda: HDP je súčet konečného použitia výrobkov a služieb rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami (konečná spotreba a tvorba hrubého kapitálu) plus vývoz a mínus dovoz výrobkov a služieb;

b)  dôchodková metóda: HDP je súčet položiek uvedených na strane použitia účtu tvorby dôchodkov za celú ekonomiku (odmeny zamestnancov, dane z produkcie a dovozu mínus subvencie, hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky za celú ekonomiku).

3. V súlade s bodom 8.94 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 predstavuje HND celkové prvotné dôchodky, ktoré prijali rezidentské inštitucionálne jednotky: odmeny zamestnancov, dane z produkcie a dovozu mínus subvencie, dôchodky z majetku (prijaté mínus platené), hrubý prevádzkový prebytok a hrubé zmiešané dôchodky. HND sa rovná HDP mínus prvotné dôchodky platené rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami nerezidentským inštitucionálnym jednotkám plus prvotné dôchodky, ktoré rezidentské inštitucionálne jednotky prijali zo zahraničia.

Kapitola II

Postúpenie údajov o HND a ďalších informácií

Článok 2

1. Členské štáty vypočítajú HND, ako sa vymedzuje v článku 1, a to paralelne so službami v oblasti údajov poskytovanými pre národné účty.

2. Každý rok pred koncom septembra členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) v kontexte národných účtovných postupov číselné údaje o agregáte HND a jeho zložkách podľa vymedzení pojmov uvedených v článku 1. Celkové hodnoty HDP a jeho zložiek sa predložia podľa troch metód uvedených v článku 1 ods. 2. ▌Údaje sa prenesú za predchádzajúci rok a zároveň sa oznámia akékoľvek dodatočné zmeny vykonané v ▌údajoch za predošlé roky.

3. Prenesenie údajov uvedených v odseku 2 sprevádza správa o kvalite údajov o HND. V tejto správe sa uvádzajú podrobnosti o metodike použitej na vytváranie údajov, a najmä sa v nej opisujú všetky významné zmeny v použitých zdrojoch a metódach a vysvetľujú revízie vykonané v prechádzajúcich odhadoch HND.

Článok 3

1. ▌Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) inventár zdrojov a metód použitých na vytváranie údajov o HND a jeho zložkách podľa ESA 2010.

1a. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 6a dopĺňajúce toto nariadenie vymedzením obsahu inventára uvedeného v odseku 1, ako aj harmonogramu jeho aktualizácie.

2. Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnú štruktúru ▌inventára uvedeného v odseku 1▌. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2.

Kapitola III

Postupy a kontroly pri výpočte HND

Článok 4

Komisia zriadi formálnu expertnú skupinu zloženú z kvalifikovaných zástupcov určených členskými štátmi, ktorej predsedá zástupca Komisie, s cieľom poskytovať poradenstvo Komisii a vyjadrovať sa k porovnateľnosti, spoľahlivosti a úplnosti výpočtov HND, monitorovať vykonávanie tohto nariadenia a vydávať výročné stanoviská týkajúce sa primeranosti údajov o HND, ktoré predložili členské štáty na účely vlastných zdrojov.

Článok 5

1. Komisia overuje, či sú zdroje, ich použitie a metódy obsiahnuté v inventári uvedenom v článku 3 ods. 1 v súlade s ESA 2010. Na tento účel sa použije model overovania vypracovaný Komisiou v úzkej spolupráci s expertnou skupinou uvedenou v článku 4. Model vychádza zo zásad partnerského preskúmania a nákladovej efektívnosti.

1a. Údaje o HND musia byť spoľahlivé, úplné a porovnateľné.

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 6a dopĺňajúce ustanovenia uvedené v prvom pododseku stanovením opatrení na zabezpečenie spoľahlivosti, úplnosti a čo najvyššej miery porovnateľnosti údajov o HND.

Článok 6

1. Bez toho, aby boli dotknuté inšpekcie uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 608/2014, môže informatívne návštevy v členských štátoch týkajúce sa HND vykonať, ak je to vhodné, Komisia (Eurostat).

2. Pri vykonávaní informatívnych návštev v členských štátoch Komisia (Eurostat) môže žiadať a nabáda sa, aby žiadala o pomoc odborníkov v oblasti národných účtov, ktorí zastupujú národné štatistické úrady.

Títo odborníci v oblasti národných účtov musia byť zaregistrovaní v zozname zostavenom na základe dobrovoľných návrhov, ktoré Komisii (Eurostatu) zašlú národné úrady zodpovedné za vykazovanie národných účtov.

Účasť členských štátov na týchto návštevách je dobrovoľná.

Článok 6a

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 3 ods. 1a a 5 ods. 1a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia][10].

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 1a a v článku 5 ods. 1a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 1a a článku 5 ods. 1a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada proti nemu nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 7

1. Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený článkom 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Kapitola IV

Záverečné ustanovenia

Článok 8

Komisia najneskôr do 31. decembra 2022 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 9

Smernica 89/130/EHS, Euratom a nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkami zhody uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli,

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

  • [1] * Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
  • [2]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).
  • [3]   Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105).
  • [4]   Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17).
  • [5]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
  • [6]    Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
  • [7]   Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 29).
  • [8]   Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).
  • [9]   Smernica Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o zosúladení zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách (Ú. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26).
  • [10]  Úrad pre publikácie, vložte správny dátum.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Harmonizácia hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND)

Referenčné čísla

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Dátum predloženia v EP

20.6.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

3.7.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Dátum predloženia

30.1.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia