Betänkande - A8-0009/2018Betänkande
A8-0009/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003

30.1.2018 - (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Roberto Gualtieri


Förfarande : 2017/0134(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0009/2018
Ingivna texter :
A8-0009/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0329),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0192/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0009/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG[1]*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(-1)  Bruttonationalinkomsten till marknadspris (BNI) används som grund för att beräkna den största andelen egna medel i EU:s budget.

(1)  Eftersom den andel av unionens egna medel som baseras på medlemsstaternas BNI ständigt blir större måste detta aggregat bli bättre när det gäller jämförbarhet, tillförlitlighet och fullständighet.

(2)  Statistisk integritet genom iakttagande av principerna i riktlinjerna för europeisk statistik, som sågs över och uppdaterades i kommittén för det europeiska statistiksystemet den 28 september 2011, och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009[2], är särskilt viktiga när statistik används direkt för administrativa ändamål och i utformningen av politiken på unionsnivå och på nationell och regional nivå.

(3)  Dessa uppgifter är också ett viktigt analysinstrument vid samordning av den ekonomiska politiken i medlemsstaterna och i samband med unionens politik på olika områden, samt för forskningsverksamhet.

(4)  I enlighet med artikel 2.7 i rådets beslut 2014/335/EU, Euratom avses med BNI i fråga om egna medel årlig BNI till marknadspriser i enlighet med bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (nedan kallad ENS 2010). I enlighet med artikel 10.1 i rådets beslut 2014/335/EU, Euratom[3], och med förbehåll för artikel 10.2 i samma beslut, har rådets beslut 2007/436/EG, Euratom[4] upphävts.

(5)  Det är viktigt att BNI-uppgifter är jämförbara i medlemsstaterna och därför bör relevanta definitioner och redovisningsregler i ENS 2010 följas. Detta betyder att de bedömningsmetoder och grunduppgifter som faktiskt används bör vara sådana att de medger en riktig tillämpning av definitionerna och redovisningsreglerna enligt ENS 2010.

(6)  Det är viktigt att de källor och metoder som används för att sammanställa BNI är tillförlitliga. Detta betyder att sunda metoder i möjligaste mån bör tillämpas på stabila, ändamålsenliga och aktuella statistiska grunduppgifter.

(7)  Det är viktigt att BNI-uppgifter är fullständiga. Därför bör även informella, oregistrerade och andra verksamheter och transaktioner som inte redovisas i statistiska undersökningar eller anmäls till skattemyndigheten, socialförsäkringsmyndigheten eller andra förvaltningsmyndigheter ▌ingå. En bättre täckningsgrad för BNI förutsätter att man tar fram bra statistikunderlag och bedömningsmetoder för att ta fram tillförlitlig statistik och, i tillämpliga fall, göra nödvändiga justeringar.

(8)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning genom att BNI-uppgifter tillhandhålls för beräkning av egna medel bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att vidta åtgärder i fråga om strukturen för förteckningen över de källor och metoder som används för att ta fram uppgifter om BNI och dess komponenter▌. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011[5].

(8a)  För att säkerställa BNI-uppgifternas tillförlitlighet, fullständighet och högsta möjliga grad av jämförbarhet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på definitionen av innehållet i förteckningen över de källor och metoder som används för att ta fram BNI-uppgifter, samt med avseende på tekniska bestämmelser om BNI-uppgifternas tillförlitlighet, fullständighet och jämförbarhet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016[6]. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(9)  Enligt rådets förordning (EU, Euratom) nr 608/2014[7] ska kontrollbesök göras i medlemsstater för att kontrollera egna medel. Utöver dessa inspektioner bör kommissionen ha rätt att göra BNI-informationsbesök för att säkerställa att BNI-uppgifterna är jämförbara, tillförlitliga och fullständiga. Deltagande av företrädare för nationella statistikmyndigheter i BNI-informationsbesök i andra medlemsstater är av största vikt för att öka insynen och tillförlitligheten i kontrollförfarandet för BNI.

(10)  I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 223/2009 har kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén) ombetts att ge professionell vägledning.

(11)  Den BNI-kommitté som avses i artikel 4 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003[8] har avgett yttranden, gett råd till och bistått kommissionen när denna utövat sina genomförandebefogenheter. Enligt strategin för en ny struktur för det europeiska statistiksystemet som syftar till bättre samordning och partnerskap i en tydlig pyramidstruktur inom systemet, bör kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009, ha en rådgivande funktion och bistå kommissionen när denna utövar sina genomförandebefogenheter. BNI-kommittén bör därför ersättas av ESS-kommittén när det gäller att bistå kommissionen när denna utövar sina genomförandebefogenheter enligt denna förordning. När det gäller andra funktioner som BNI-kommittén tidigare utövade enligt förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 och som inte rör bistånd vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, bör kommissionen dock inrätta en formell expertgrupp som bistår den i dessa andra funktioner.

(12)  I rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom[9] och förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 fastställs ett förfarande för att kontrollera och utvärdera BNP:s och BNI:s jämförbarhet, tillförlitlighet och fullständighet i de BNP- och BNI-kommittéer, där medlemsstaterna och kommissionen bedriver ett nära samarbete. Detta förfarande bör anpassas till beslutet att använda BNI enligt ENS 2010 för att beräkna egna medel, den reviderade tidsplanen för att göra de egna medlen tillgängliga och den senaste utvecklingen inom det europeiska statistiksystemet. Dessa rättsakter bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I

Definition och beräkning av bruttonationalinkomst till marknadspris

Artikel 1

1. Bruttonationalinkomst till marknadspris (BNI) och bruttonationalprodukt till marknadspris (BNP) ska definieras enligt Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (ENS 2010) som fastställs i förordning (EU) nr 549/2013.

2. I enlighet med punkt 8.89 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 är BNP det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter. Den kan fastställas på följande tre sätt:

(a)  Beräkning från produktionssidan: BNP är summan av förädlingsvärden brutto för de olika institutionella sektorerna eller de olika branscherna plus produktskatter minus produktsubventioner (vilka inte har allokerats till sektorer eller branscher). Den är också saldoposten i produktionskontot för den totala ekonomin.

(a)  Beräkning från användningssidan: BNP är summan av inhemska institutionella enheters slutliga användning av varor och tjänster (faktisk konsumtion och bruttoinvestering), plus export minus import av varor och tjänster.

(b)  Beräkning från inkomstsidan: BNP är summan av användningen på kontot för den totala ekonomins inkomstbildning (ersättningar till anställda, skatter minus subventioner på produktion och import, driftsöverskott brutto och sammansatt förvärvsinkomst för den totala ekonomin).

3. I enlighet med punkt 8.94 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 innefattar BNI hela den primära inkomst som erhålls av inhemska institutionella enheter: ersättningar till anställda, skatter minus subventioner på produktion och import, kapitalinkomst (mottagen minus utbetald), driftöverskott brutto och sammansatt förvärvsinkomst brutto. BNI är lika med BNP minus primär inkomst som inhemska institutionella enheter betalar till utländska institutionella enheter plus primär inkomst som inhemska institutionella enheter mottar från utlandet.

Kapitel II

Rapportering av BNI-uppgifter och annan information

Artikel 2

1. Medlemsstaterna ska beräkna BNI enligt definitionen i artikel 1 parallellt med nationella räkenskapsuppgifter.

2. Före slutet av september varje år ska medlemsstaterna, i samband med att de upprättar sina nationalräkenskaper, förse kommissionen (Eurostat) med siffror för aggregerad BNI och dess komponenter i enlighet med de definitioner som anges i artikel 1. BNP, totaler och komponenter, ska uttryckas enligt de tre metoder som anges i artikel 1.2. Uppgifter ska lämnas för föregående år och alla ytterligare justeringar som kan ha gjorts av uppgifterna för tidigare redovisningsår ska översändas samtidigt.

3. Den överföring av uppgifter som anges i punkt 2 ska åtföljas av en rapport om BNI-uppgifternas kvalitet ▌. Rapporten ska ange vilken metod som använts för att ta fram uppgifterna, och den ska särskilt beskriva eventuella viktiga skillnader när det gäller de källor och metoder som använts och förklara justeringar jämfört med tidigare BNI-beräkningar.

Artikel 3

1. ▌Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med en förteckning över de källor och metoder som används för att ta fram uppgifter om BNI och dess komponenter i enlighet med ENS 2010.

1a. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a för att komplettera denna förordning genom att definiera innehållet i den förteckning som avses i punkt 1 samt tidsplanen för uppdateringen av den.

2. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa den detaljerade strukturen ▌för den förteckning som avses i punkt 1 ▌. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2.

Kapitel III

Förfaranden och kontroller vid beräkning av BNI

Artikel 4

Kommissionen ska inrätta en formell expertgrupp som består av kvalificerade företrädare som utses av medlemsstaterna och har en företrädare för kommissionen som ordförande och som ska ha i uppgift att ge råd till kommissionen och uttrycka sina synpunkter om BNI-beräkningarnas jämförbarhet, tillförlitlighet och fullständighet, övervaka genomförandet av denna förordning och avge årliga yttranden om hur ändamålsenliga de BNI-uppgifter som medlemsstaterna lämnar är för beräkning av egna medel.

Artikel 5

1. Kommissionen ska kontrollera att källorna, användningen av dem och metoderna i den förteckning som anges i artikel 3.1 följer kraven i ENS 2010. En kontrollmodell som kommissionen utarbetat i nära samarbete med den expertgrupp som avses i artikel 4 ska användas i detta avseende. Modellen ska basera sig på principerna för sakkunnigbedömning och kostnadseffektivitet.

1a. BNI-uppgifterna ska vara tillförlitlig, fullständiga och jämförbara.

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a för att komplettera bestämmelserna i första stycket genom att fastställa åtgärder som säkerställer BNI-uppgifternas tillförlitlighet, fullständighet och högsta möjliga grad av jämförbarhet.

Artikel 6

1. Utan att det påverkar kontrollerna enligt artikel 2 i förordning (EG, Euratom) nr 608/2014 får kommissionen (Eurostat) genomföra BNI-informationsbesök i medlemsstaterna när det anses lämpligt.

2. När kommissionen (Eurostat) genomför informationsbesök i medlemsstaterna får den begära och uppmanas att begära bistånd av nationalräkenskapsexperter som företräder nationella statistikmyndigheter.

Nationalräkenskapsexperterna ska registreras på en företeckning som utarbetats på basis av frivilliga förslag som skickats till kommissionen (Eurostat) av de nationella myndigheter som ansvarar för rapporteringen om nationalräkenskaperna.

Det ska vara frivilligt för medlemsstaterna att delta i sådana besök.

Artikel 6a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1a och 5.1a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande][10].

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.1a och 5.1a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.1a och 5.1a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 7

1. Vid genomförandet av denna förordning ska kommissionen biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom artikel 27.1 i förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Kapitel IV

Slutbestämmelser

Artikel 8

Senast den 31 december 2022 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning.

Artikel 9

Direktiv 89/130/EEG, Euratom och förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda rättsakterna ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellerna i bilagan till den här förordningen.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

  • [1] * Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.
  • [2]   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
  • [3]   Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105).
  • [4]   Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).
  • [5]   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
  • [6]    EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
  • [7]   Rådets förordning (EU, Euratom) nr 608/2014 av den 26 maj 2014 om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 29).
  • [8]   Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).
  • [9]   Rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (EGT L 49, 21.2.1989, s. 26).
  • [10]  Publikationsbyrån: vänligen för in rätt datum.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”)

Referensnummer

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Framläggande för parlamentet

20.6.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

3.7.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Behandling i utskott

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Antagande

24.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Ingivande

30.1.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 februari 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy