ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

30.1.2018 - (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Damiano Zoffoli


Postup : 2017/0111(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0010/2018

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0279),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0168/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2017[1],

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0010/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Pro zajištění dosažení tohoto cíle by členské státy měly zkombinovat osvědčené postupy ve školení v energeticky účinném řízení a podporovat využívání tohoto školení. Mělo by se propagovat také používání nových technologií pro zlepšení účinnosti, pro nižší spotřebu paliva a nižší emise CO2 spolu s používáním aerodynamičtějšího designu a optimalizace plánů zatížení. Co se týče snížení spotřeby paliva, měly by členské státy zvážit použití prostředků pro modernizaci flotily těžkých vozidel a údržbu a zlepšení dálnic, propagaci používání pneumatik s nízkým valivým odporem a lehkých přípojných vozidel a používání alternativních paliv, jako je vodík nebo palivo získané z recyklace a zpracování plastů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Aby bylo možné splnit Pařížskou dohodu, bude nutné, aby se emise skleníkových plynů z dopravy do roku 2050 přiblížily nule;

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Emise skleníkových plynů z nákladních automobilů, autobusů a autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze silniční dopravy v Unii a očekává se, že se do roku 2030 ještě zvýší. Za účelem přispění k nezbytnému snížení emisí v odvětví dopravy je zapotřebí zavést účinná opatření k omezení emisí z těžkých vozidel.

(4)  Emise skleníkových plynů z nákladních automobilů, autobusů a autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze silniční dopravy v Unii a očekává se, že pokud nebudou přijata žádná dodatečná opatření, budou v roce 2030 představovat 30 % veškerých emisí CO2 ze silniční dopravy. Emise z těžkých vozidel mezi roky 2010 a 2030 vzrostou o 10 % a mezi roky 2010 a 2050 vzrostou o 17 %. Za účelem přispění k nezbytnému snížení emisí v odvětví dopravy je zapotřebí zavést účinná opatření k omezení emisí z těžkých vozidel a současně posílit konkurenceschopnost průmyslu a poskytovat provozovatelům tohoto odvětví užitečné informace, na jejichž základě se budou moci lépe rozhodovat. Kromě toho lze snížení emisí dosáhnout také vyvíjením řešení a vytvářením podnětů v oblastech, jako jsou optimalizace zatížení, jízdy v kolonách (tzv. platooning), školení řidičů, obnova vozového parku, snížení dopravního přetížení a investice do údržby infrastruktury.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Ve svém sdělení o strategii pro snižování spotřeby paliva těžkých vozidel a jejich emisí CO2 z roku 201413 Komise uznala, že předpokladem pro zavedení takových opatření je regulovaný proces určování emisí CO2 a spotřeby paliva.

(5)  Ve svém sdělení o strategii pro snižování spotřeby paliva těžkých vozidel a jejich emisí CO2 z roku 2014 Komise uznala, že předpokladem pro zavedení takových opatření je regulovaný proces určování emisí CO2 a spotřeby paliva. Ve svém balíčku o mobilitě „Evropa v pohybu“ z roku 2017 Komise předpokládala, že v první polovině roku 2018 bude předložen návrh norem pro těžká vozidla. Včasné zveřejnění tohoto návrhu je zásadní pro to, aby bylo možné tyto nové normy rychle přijmout.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Dopravní společnosti jsou z velké většiny tvořeny malými a středními podniky. Navíc stále nemají přístup ke standardizovaným informacím pro hodnocení technologií palivové účinnosti a srovnávání vozidel, aby mohly při nákupu přijímat informovaná rozhodnutí a snižovat své palivové náklady, jež tvoří více než čtvrtinu jejich provozních nákladů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Informace o výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se všichni provozovatelé vozidel mohli při nákupu rozhodovat informovaně. Všichni výrobci vozidel budou schopni porovnat výkonnost svých vozidel s výkonností vozidel jiných značek. Tím se zvýší pobídky pro inovace, a tak i konkurenceschopnost. Tyto informace dají i tvůrcům politik na úrovni Unie a členských států spolehlivý základ pro rozvoj politik na podporu zájmu o energeticky účinnější vozidla. Je tudíž vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva určované pro každé nové těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) [.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] sledovány, vykazovány Komisi a zpřístupněny veřejnosti.

(7)  Informace o výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se všichni provozovatelé vozidel mohli při nákupu rozhodovat informovaně a byla přitom zajištěna nejvyšší míra transparentnosti informací. Všichni výrobci vozidel budou schopni porovnat výkonnost svých vozidel s výkonností vozidel jiných značek. Tím se zvýší pobídky pro inovace, podpoří se vývoj energeticky účinnějších vozidel, a zvýší se tak i konkurenceschopnost. Tyto informace dají i tvůrcům politik na úrovni Unie a členských států spolehlivý základ pro rozvoj politik na podporu zájmu o energeticky účinnější vozidla. Je tudíž vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva určované pro každé nové těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) [.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] sledovány, vykazovány Komisi a zpřístupněny veřejnosti.

_________________

_________________

15Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých vozidel, a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..).

15Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých vozidel, a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  S cílem získat úplné znalosti o uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, jejím vývoji v průběhu času a potenciálním dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a vykazovat údaje o registraci všech nových těžkých vozidel a všech nových přípojných vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a příslušné karoserii.

(8)  S cílem získat úplné znalosti o uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, jejím vývoji v průběhu času a potenciálním dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a vykazovat údaje o registraci všech nových těžkých vozidel a všech nových přípojných vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a příslušné karoserii. Konkrétní povinnosti související se sledováním a vykazováním jsou popsány v článcích 4 a 5.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Je nezbytné, aby byl systém sledování a vykazování pro všechny společnosti působící v odvětví dopravy snadný, a to bez ohledu na jejich velikost a zdroje.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva budou k dispozici u některých nových těžkých vozidel, která budou registrována v roce [2019]. Počínaje tímto datem by příslušné orgány členských států měly být tudíž povinny poskytovat údaje o nových registracích a výrobci by měli být povinni poskytovat technické údaje týkající se těchto vozidel.

(9)  Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva budou k dispozici u některých nových těžkých vozidel, která budou registrována v roce [2019]. Počínaje tímto datem by příslušné orgány členských států měly být tudíž povinny poskytovat údaje o nových registracích a výrobci by měli být povinni poskytovat technické údaje týkající se těchto vozidel, na něž se vztahuje nařízení Komise (EU) […/…] 1a+.

 

__________________

 

1a Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých vozidel, a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L… ,..., ...).

 

+ Úř. věst.: vložte prosím správný odkaz.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  S cílem zajistit, aby se hospodářské subjekty lépe připravily na regulační změny, by měla Komise do 30. června 2018 zveřejnit harmonogram pro uplatnění softwaru VECTO (nástroj pro výpočet spotřeby energie vozidla) vyvinutého podle nařízení Komise (EU) 2017/2400 na klíčové technologie a inovace, které snižují emise ze silniční nákladní dopravy. Komise by rovněž měla neprodleně aktualizovat postup provádění zkoušek pomocí nástroje VECTO zřízeného v souladu s nařízením (ES) 595/2009 tak, aby se vztahoval na všechny kategorie těžkých vozidel, a zahrnoval všechny alternativní pohony, přípojná vozidla a veškeré nové typy alternativních paliv, které budou dostupné na trhu, s cílem zahrnout celou škálu možných těžkých vozidel. Je proto důležité, aby Komise pravidelně přezkoumávala rozsah povinností sledování a vykazování podle tohoto nařízení a případně předkládala v tomto smyslu legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Je nezbytné, aby byl systém sledování a vykazování uživatelsky vstřícný pro všechny provozovatele silniční dopravy bez ohledu na jejich velikost a zdroje. Komise by měla tento systém aktivně podporovat s cílem zajistit, aby měl smysluplný dopad na dotyčné odvětví, a zvyšovat povědomí o dostupnosti vykazovaných údajů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Výsledky zkoušek shodnosti výroby prováděných u vstupních souborů VECTO by rovněž měly být monitorovány a sdělovány Komisi.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Analýza údajů, které členské státy a výrobci předkládají za předchozí kalendářní rok, již provádí Komise, by měla být veřejnosti předložena tak, aby byl jasně a srovnatelným způsobem, pokud jde o průměrnou spotřebu paliva a emise CO2, ukázán výkon flotily těžkých vozidel Unie a každého členského státu, jakož i každého výrobce, a aby byly rovněž zohledněny veškeré rozdíly mezi portfoliem výrobků dotyčných výrobců a nahlášeným profilem určení.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)   Je důležité zajistit, aby sledované a vykazované údaje byly spolehlivé a věrohodné. Komise by tudíž měla mít prostředek k ověření a případné opravě konečných údajů. V požadavcích na sledování by proto měly být stanoveny i parametry umožňující řádné sledování a ověřování údajů.

(11)  Je důležité zajistit, aby sledované a vykazované údaje byly spolehlivé a věrohodné. Komise by tudíž měla mít prostředek k ověření a případné opravě konečných údajů. Pokud Komise při ověřování správnosti a kvality vykázaných údajů zjistí, že nebyly záměrně nebo z nedbalosti dodrženy požadavky stanovené v tomto nařízení, měla by dotyčnému výrobci uložit za porušení tohoto nařízení správní pokutu. Správní pokuta by měla být účinná, přiměřená a odrazující. V požadavcích na sledování by proto měly být stanoveny i parametry umožňující řádné sledování a ověřování údajů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Na základě zkušeností získaných při sledování a vykazování údajů o emisích CO2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/200916 u nových osobních automobilů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/201117 u nových lehkých užitkových vozidel je vhodné svěřit Evropské agentuře pro životní prostředí odpovědnost za výměnu údajů s příslušnými orgány členských států a výrobci, jakož i za správu konečné databáze jménem Komise. Je rovněž vhodné co nejvíce sladit postupy sledování a vykazování pro těžká vozidla s postupy, které se již uplatňují pro lehká vozidla.

(12)  Na základě zkušeností získaných při sledování a vykazování údajů o emisích CO2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/200916 u nových osobních automobilů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/201117 u nových lehkých užitkových vozidel je vhodné svěřit Evropské agentuře pro životní prostředí odpovědnost za výměnu údajů s příslušnými orgány členských států a výrobci, jakož i za správu konečné databáze, do níž by měli mít dopravci a třetí strany přístup zdarma a ve formátu umožňujícím digitální dohledání, jménem Komise. Je rovněž vhodné co nejvíce sladit postupy sledování a vykazování pro těžká vozidla s postupy, které se již uplatňují pro lehká vozidla.

__________________

__________________

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel, Úř. věst. L 140, 5.2.2009, s. 1.

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel, Úř. věst. L 140, 5.2.2009, s. 1.

17 Nařízení (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.

17 Nařízení (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Ve svém balíčku o mobilitě „Evropa v pohybu“ z roku 2017 Komise předpokládala, že v první polovině roku 2018 bude předložen návrh norem emisí CO2 pro těžká vozidla. Ambiciózní cíle CO2 pro rok 2025, pokud jde o těžká vozidla, by měly být vnímány jako konečný cíl této legislativní cesty a Komise by je měla předložit do 30. dubna 2018.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Komise by měla neprodleně vypracovat testování souladu prováděné na silnici, které budou povinně provádět výrobci původního zařízení (OEM) pod dohledem nezávislých subjektů, aby se zjistily případné rozdíly mezi simulovanými a skutečnými hodnotami CO2 u úplného těžkého vozidla. Nezávislé testování by měly mít možnost provádět nezávislé třetí strany v technických službách nebo akreditovaných laboratořích a měly by mít přístup k potřebným údajům. Výsledky takového testu by měly být sledovány a vykazovány v souladu s tímto nařízením a měly by zpřístupněny veřejnosti.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c)  Skandál „Dieselgate“, který se týká schvalování typu lehkých užitkových vozidel, ukázal, jak důležitá je role nezávislých orgánů, pokud jde o dohled nad testy prováděnými výrobci, a jak je rovněž důležité zaručit třetím stranám možnost provádět nezávislé testy, protože takový dohled a testování přispívají ke zvýšení transparentnosti, důvěryhodnosti a výkonnosti systémů pro ověřování, sledování a vykazování.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení ustanovení tohoto nařízení o ověřování a opravě sledovaných údajů by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201118.

vypouští se

__________________

 

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby bylo zajištěno, že požadavky ohledně údajů a postup sledování a vykazování zůstanou v průběhu času relevantní pro posouzení přispívání flotily těžkých vozidel k emisím CO2, a aby byla zajištěna dostupnost údajů o nových a pokročilých technologiích snižování CO2, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti se změnou požadavků ohledně údajů a postupu sledování a vykazování stanovených v přílohách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(14)  Aby bylo zajištěno, že požadavky ohledně údajů a postup sledování a vykazování zůstanou v průběhu času relevantní pro posouzení přispívání flotily těžkých vozidel k emisím CO2, a aby byla zajištěna dostupnost údajů o nových a pokročilých technologiích snižování CO2, jakož i řádné ověřování sledovaných a vykazovaných údajů a jejich oprava, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti se změnou požadavků ohledně údajů a postupu sledování a vykazování stanovených v přílohách, zkoušek pro ověření vozidel při provozu, a stanovení opatření ověřování a oprav pro údaje poskytované členskými státy a výrobci podle tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby měla Komise k dispozici vhodné prostředky, postupy a opatření k provádění svého úkolu, jenž spočívá v ověřování kvality sledovaných a vykazovaných údajů a v jejich opravě. Tato opatření by proto měla být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanovuje požadavky na sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel registrovaných v Evropské unii.

Toto nařízení stanovuje požadavky na sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel registrovaných v Evropské unii a výsledků zkoušek shodnosti výroby prováděných u vstupních souborů VECTO.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Datum výroby je datum podpisu prohlášení o shodě nebo případně datum podpisu certifikátu o jednotlivém schválení.

Datum výroby je datum simulace informačního souboru zákazníka, jak je uvedeno v dodatku 2 přílohy I nařízení Komise (EU) ... / ... [Úř. věst.: [Úř. věst.: Doplňte prosím číslo nařízení obsažené v dokumentu Ares(2017)1900557].

Odůvodnění

Datum výroby dle návrhu Komise nastává během procesu, nad nímž mají výrobci jen malou kontrolu. Jednotlivé schválení provádějí prodejci a distributoři při registraci vozidla. Toto datum může proto nastat dlouho poté, co vozidlo opustilo továrnu, a datum samo o sobě proto výrobce nezná. Použití data souboru zákazníka týkajícího se CO2 odpovídá datu shody výroby vozidel v rámci schvalování typů vozidel.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.   Výrobci vykazují technické údaje o těžkých vozidlech, na něž se vztahuje nařízení č. [.../...]+.

 

_____________

 

+  Úř. věst. vložte prosím číslo nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých vozidel, a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L…, .., ..).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise vede centrální registr údajů vykazovaných v souladu s články 4 a 5. Registr je veřejně přístupný s výjimkou zápisů 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 upřesněných v části B přílohy I.

1.  Komise vede centrální registr údajů vykazovaných v souladu s články 4 a 5. Registr je veřejně přístupný s výjimkou zápisů 1, 21a, 21b, 24, 25, 26a, 32, 33, 34a, 39, 40, 73a a 73b upřesněných v části B přílohy I, ke kterým Komise poskytne přístup třetím stranám, a to na jejich žádost a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/20061a.

 

___________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13).

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může provést své vlastní ověření kvality údajů vykázaných podle článků 4 a 5.

2.  Komise provádí své vlastní ověření přesnosti a kvality údajů vykázaných podle článků 4 a 5. Tento proces může být uskutečněn ve spolupráci s příslušnými orgány a výrobci a může ho doplnit dodatečná podpora třetích stran.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li Komise informována o chybách v údajích, nebo zjistí-li podle svého vlastního ověření nesrovnalosti v souboru údajů, přijme dle potřeby nezbytná opatření k opravě údajů zveřejněných v centrálním registru uvedeném v článku 6.

3.  Je-li Komise informována o chybách v údajích, nebo zjistí-li podle svého vlastního ověření nesrovnalosti v souboru údajů, přijme nezbytná opatření k opravě údajů zveřejněných v centrálním registru uvedeném v článku 6. Členské státy a výrobci mají možnost ve lhůtě tří měsíců od data sdělení opravit veškeré chyby.

 

Pokud Komise zjistí, že výrobce údaje úmyslně zfalšoval, neprodleně požádá příslušné orgány, aby takové údaje opravily, a přijme přiměřená opatření v souladu se směrnicí 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud Komise při ověřování správnosti a kvality údajů vykázaných podle článku 5 zjistí, že kterékoli požadavky stanovené v tomto nařízení nebyly úmyslně nebo z nedbalosti dodrženy, uloží dotyčnému výrobci za porušení tohoto nařízení správní pokutu. Správní pokuta musí být účinná, přiměřená a odrazující.

 

Komise přijme v souladu s článkem 12 akty v přenesené pravomoci s cílem doplnit toto nařízení, pokud jde o neplnění požadavků, stanovení výše správních pokut a způsob, jakým budou pokuty vybírány.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Analýza musí ukázat minimálně výkonnost flotily těžkých vozidel Unie, jakož i výkonnost flotily každého výrobce z hlediska průměrné spotřeby paliva a emisí CO2. Musí vzít v úvahu údaje o zájmu o nové a pokročilé technologie snižování CO2, jsou-li takové údaje k dispozici.

2.  Analýza musí srovnatelným způsobem ukázat minimálně výkonnost flotily těžkých vozidel Unie, jakož i výkonnost flotily každého výrobce z hlediska průměrné spotřeby paliva a emisí CO2, přičemž rovněž zohlední rozdíly mezi portfoliem výrobků výrobců a nahlášeným profilem určení. Musí vzít v úvahu údaje o zájmu o nové a pokročilé technologie snižování CO2 a o všechna alternativní hnací ústrojí, jsou-li takové údaje k dispozici. Při analýze, kterou Komise zveřejňuje, je třeba vzít v úvahu širokou škálu profilů určení spojených s flotilou těžkých vozidel.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise nejpozději do 30. června 2018 zveřejní časový harmonogram plánované aplikace simulačního nástroje popsaného v čl. 5 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2400 (tj. nástroje VECTO) na klíčové technologie a inovace, které snižují emise z nákladní silniční dopravy.

 

Komise podrobuje toto nařízení přezkumu a případně předloží legislativní návrhy s cílem rozšířit povinnost monitorovat a podávat zprávy na všechny kategorie těžkých vozidel, včetně všech vozidel s alternativním hnacím ústrojím, přípojných vozidel a jakýchkoli nových typů motorů s alternativním palivem.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Normy emisí CO2 pro těžká vozidla a zkoušky souladu vozidel při provozu

 

Komise do 30. dubna 2018 případně předloží legislativní návrh ohledně norem emisí CO2 u těžkých vozidel do roku 2025, který bude v souladu s cíli Evropské unie v oblasti klimatu.

 

Tento návrh doplní studie týkající se opatření na další snížení emisí CO2 v silniční nákladní dopravě, včetně školení řidičů, řízení v kolonách (platooning), Evropského modulárního systému (EMS), pneumatik s nízkým valivým odporem a konsolidace nákladní dopravy.

 

V souladu s článkem 12 přijme Komise akty v přenesené pravomoci, jimiž se doplní toto nařízení. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví následující:

 

a)  zkoušky souladu vozidel v provozu, které povinně provádí výrobci původních zařízení (OEM) pod dohledem nezávislého a akreditovaného subjektu, a které mají být zavedeny nejpozději 31. prosince 2020;

 

b)  nezávislé třetí strany smějí provádět nezávislé zkoušky v technických servisech a akreditovaných laboratořích;

 

c)  zkoušky a jejich výsledky jsou v souladu s tímto nařízením monitorovány a jsou o nich podávány zprávy a Komise zajistí, aby výsledky byly na žádost zpřístupněny třetím stranám, a

 

d)  Komise každoročně podá zprávu o jakémkoli rozdílu mezi výsledky zkoušek v provozu a skutečnou spotřebou paliva.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Svěření prováděcích pravomocí

vypouští se

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit opatření pro ověření a opravu podle čl. 7 odst. 2 a 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 11.

 

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, kterými doplní toto nařízení za účelem stanovení opatření pro ověření a opravu podle čl. 7 odst. 2 a 3.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

vypouští se

Postup projednávání ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro změnu klimatu zřízený článkem 9 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES21. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

_________________

 

21Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 3a, v článcích 8a a 10 je Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Příloha 1 – část B – nadpis – sloupec 3 („Zdroj“)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zdroj

Zdroj

Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

 

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Příloha I – část B – tabulka – řádek 17

 

Znění navržené Komisí

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

17

jmenovitý výkon motoru

1.2.2.

Hlavní specifikace motoru

 

Pozměňovací návrh

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

17

jmenovitý výkon motoru

1.2.2

Hlavní specifikace motoru

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Příloha I – část B – řádek 21 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

21a

WHSC g/kWh a CO2

 

Hlavní specifikace motoru

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Příloha I – část B – řádek 21 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

21b

WHSC g/kWh a CO2

 

Hlavní specifikace motoru

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Příloha I – část B – řádek 26 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

26a

Účinnost převodovky

 

Hlavní specifikace převodovky

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Příloha I – část B – řádek 34 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

34a

Účinnost nápravy

 

Hlavní specifikace nápravy

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Příloha I – část B – řádek 56

 

Znění navržené Komisí

56

profil určení (dálková, regionální, městská doprava, stavebnictví)

2.1.1

Simulační parametry (pro každou kombinaci profil určení / náklad / palivo)

 

Pozměňovací návrh

56

Profil určení (dálková, dálková (EMS), regionální, regionální (EMS), městská doprava, stavebnictví)

2.1.1

Simulační parametry (pro každou kombinaci profil určení / náklad / palivo)

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Příloha I – část B – tabulka – řádek 57 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

57a

Pohonné hmoty (motorová nafta/benzin/LPG/CNG/...)

2.1.3

Simulační parametry (pro každou kombinaci profil určení / náklad / palivo)

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Příloha I – část B – tabulka – řádek 67

 

Znění navržené Komisí

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

67

CO2 (vyjádřeny v g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km)

2.3.13-2.3.16

Emise CO2 a spotřeba paliva (pro každou kombinaci profil určení / náklad / palivo)

Pozměňovací návrh

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

67

CO2 (vyjádřeny v g/km, g/t-km, g/p-km, g/m2-km, g/m3-km)

2.3.13-2.3.16

Emise CO2 a spotřeba paliva (pro každou kombinaci profil určení / náklad / palivo)

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Příloha I – část B – řádek 73 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

73a

Výsledky zkoušek shodnosti výroby

 

Shodnost výroby

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Příloha I – část B – řádek 73 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

73b

Výsledky zkoušek prováděných na silnici / ve skutečném provozu

 

 

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Příloha I – část B – řádek 74 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Č.

Parametry sledování

Zdroj Dodatek 1 přílohy I nařízení […/…]

Popis

74a

Výsledky následných ověřovacích zkoušek

 

 

  • [1]    Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Globální oteplování je reálný problém, který je třeba řešit prostřednictvím jasných a odvážných řešení. Na zasedání Evropské rady konaném v říjnu 2014 přijala Evropská unie závazný a ambiciózní cíl: snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 ve všech hospodářských odvětvích o nejméně 40 %.

K dosažení tohoto cíle musí významným způsobem přispět i odvětví dopravy, vzhledem ke skutečnosti, že 25 % emisí oxidu uhličitého ze silniční dopravy, tedy 5 % všech emisí oxidu uhličitého Evropské unie, vyprodukovala v roce 2014 těžká vozidla.

Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel uvedených na trh Evropské unie nebyly doposud ani certifikovány, ani sledovány či vykazovány objektivním a srovnatelným způsobem, jak je tomu u osobních a dodávkových automobilů. V důsledku této legislativní mezery nemáme dosud k dispozici spolehlivé údaje o uspořádání flotily těžkých vozidel registrovaných v Evropské unii, o jejím vývoji v průběhu času a jejímu potenciálnímu dopadu na emise CO2.

Tato nedostatečná jasnost představuje v první řadě omezení pro dopravce, kterými jsou převážně malé a střední podniky a které za palivo vydají více než čtvrtinu nákladů, ale i pro místní správce, kteří při nákupu nových dopravních prostředků nemohou vědět, které z modelů, jež jsou na trhu k dispozici, jsou nejúčinnější.

Nedostatek transparentnosti navíc omezuje hospodářskou soutěž mezi výrobci, kteří nejsou motivováni k tomu, aby inovovali, a ztěžuje provádění společných činností na vnitrostátní a evropské úrovni zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů těžkých vozidel.

Komise se ve své Strategii pro těžká vozidla, kterou předložila v roce 2014, rozhodla zavést konkrétní opatření, kterými by tyto informační nedostatky napravila, dosáhla plné transparentnosti trhu a získala přesné a ověřitelné údaje o emisích CO2 a spotřebě těžkých vozidel tak, aby v konečném důsledku mohly být stanoveny normy pro emise CO2 u těchto vozidel.

Zaprvé, Komise vyvinula simulační nástroj VECTO, aby bylo možné vypočítat spotřebu paliva a emise CO2 u nových těžkých vozidel srovnatelným a nákladově efektivním způsobem.

Zadruhé, Komise navrhla nové nařízení o určování emisí CO2 a spotřeby paliva pro nová těžká vozidla (tzv. certifikační nařízení) v rámci stávajících právních předpisů o schvalování typu, které by mělo vstoupit v platnost v únoru 2018.

Podle tohoto certifikačního nařízení bude nutné pro každé nové těžké vozidlo spadající do jeho oblasti působnosti a uvedené na trh EU provést simulaci emisí CO2 a spotřeby paliva pomocí programu VECTO.

Certifikační nařízení napravuje nedostatky, pokud jde o míru transparentnosti, pouze částečně, neboť informace o výkonnostních charakteristikách konkrétního vozidla jsou zpřístupněny pouze jednotlivému kupujícímu tohoto vozidla a vnitrostátním orgánům, u nichž je vozidlo zaregistrováno.

Zatřetí, Komise svým návrhem nařízení stanoví sledování a vykazování emisí CO2 a údajů týkajících se spotřeby nových těžkých vozidel, která podléhají certifikačnímu procesu, aby byl odstraněn znalostní nedostatek a aby bylo dosaženo naprosté transparentnosti trhu. Prostřednictvím tohoto třetího kroku bude možné relevantní údaje vypočítané výrobci v souladu s certifikační metodikou sledovat a zpřístupňovat veřejnosti, s výjimkou některých informací, které budou sděleny pouze Komisi. Členské státy budou naopak muset sdělovat údaje o všech nových vozidlech zaregistrovaných v Unii poprvé.

Posledním krokem bude stanovení ambiciózních norem pro emise CO2 u těžkých vozidel. Zpravodaj doufá, že tento návrh Komise předloží v prvním trimestru roku 2018, aby mohl být schválen do konce tohoto volebního období.

Zpravodaj souhlasí s přístupem Komise i s kroky, které byly do této chvíle uskutečněny s cílem definovat normy pro emise CO2 u těžkých vozidel. Nicméně se domnívá, že je třeba provést určité změny, které tento návrh nařízení ještě více posílí.

V první řadě je třeba lépe vyjasnit vztah mezi návrhem nařízení o sledování a vykazování a certifikačním nařízení, zejména pokud jde o jejich příslušná pole působnosti.

Pozměňovací návrhy, které zpravodaj předkládá, vyjasňují, že výrobci budou povinni vykazovat Komisi pouze údaje týkající se typů vozidel, na něž se vztahuje certifikační nařízení.

Členské státy budou naopak muset sdělovat údaje o všech nových vozidlech zaregistrovaných v Unii poprvé.

Jelikož certifikační nařízení bude rozvíjeno v několika fázích, je nutné, aby Komise co nejdříve sestavila harmonogram, v němž budou jasně vymezeny lhůty a způsob, jakým se software VECTO uplatní na různé typy těžkých vozidel, které dosud nejsou regulovány, například na autobusy, některé typy nákladních a přípojných vozidel, těžká elektrická a hybridní vozidla a vozidla poháněná alternativním palivem, která budou na trhu k dispozici. Kromě toho je třeba, aby postup provádění zkoušek a fungování softwaru VECTO byl u těchto různých typů vozidel aktualizován.

K dalším důležitým aspektům, do nichž by se zpravodaj rád vložil, je transparentnost systému.

Pozměňovací návrhy, které předkládá, mají zajistit plnou transparentnost trhu tím, že bude odstraněn stávající znalostní nedostatek a provozovatelé dotyčného odvětví tak budou schopni přijímat informovanější rozhodnutí, výrobci budou více motivováni k inovacím a veřejné orgány budou mít přístup k úplným údajům, které jim umožní vytvářet a provádět politiky zaměřené na podporu využívání účinnějších a méně znečišťujících těžkých vozidel, například pomocí zdanění a zpoplatnění silnic.

Aby mohl být tento cíl splněn, zařadil zpravodaj do části B přílohy I, v níž jsou vyjmenovány údaje, které výrobci musí sledovat a vykazovat Komisi, výsledky zkoušek shodnosti výroby.

Údaje vyjmenované v části B přílohy I budou rozděleny do dvou hlavních kategorií: údaje, které budou muset být vykazovány Komisi a zpřístupňovány veřejnosti, a údaje, které budou muset být vykazovány Komisi, která je v souladu s ustanoveními nařízení 1367/2006 bude moci předat třetím stranám, které o to požádají.

Tyto třetí strany, mimo jiné univerzity, výzkumná střediska, nevládní organizace a regionální orgány, tak budou mít možnost nezávisle ověřovat pravdivost údajů, které výrobci poskytnou, a zabránit tak novým skandálům, jako byl například skandál související s emisemi z naftových motorů (tzv. dieselgate), a vzniku nových kartelů podobných tomu, který nedávno sankcionovala Komise a do kterého byly zapojeny hlavní výrobci nákladních vozidel.

Zpravodaj dále žádá Evropskou komisi, aby co nejdříve zavedla zkoušku pro zjišťování emisí CO2 u těžkých vozidel, která by se uskutečnila v reálných podmínkách při provozu, s cílem zjistit případné rozpory mezi simulovanými hodnotami CO2 a skutečnými hodnotami vozidel, a pod dohledem nezávislých orgánů s tím, že výsledky těchto zkoušek by byly monitorovány a vykazovány v souladu s tímto nařízením.

Co se týče zprávy, kterou Komise bude povinna každý rok zveřejňovat, zpravodaj se domnívá, že je třeba, aby vykazované údaje byly rozděleny podle jednotlivých členských států a výrobců, ale aby byla zohledňována rovněž různá portfolia výrobků dotyčných výrobců a profily určení jednotlivých vozidel s cílem zabránit částečné a překroucené četbě údajů a zachytit věrněji realitu.

Zpravodaj se domnívá, že v souvislosti s ověřováním kvality údajů, které budou členské státy a výrobci muset vykazovat Komisi v souladu s tímto nařízením, je třeba stanovit správní sankce pro případy, kdy budou zjištěny nesrovnalosti a rozpory, například pokud se budou poskytnuté údaje lišit od certifikovaných údajů či pokud bude vykázána pouze jejich část.

Na závěr se zpravodaj domnívá, že má-li být zajištěno, aby Komise měla k dispozici vhodné prostředky, postupy a opatření k ověřování kvality sledovaných a vykazovaných údajů a jejich opravě, měla by být tato opatření přijata prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (8.12.2017)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel
(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

Zpravodaj: Nicola Caputo

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

EU si vytyčila ambiciózní cíle pro snížení emisí do roku 2030, k nimž musí přispět odvětví dopravy. Odvětví těžkých vozidel je významným zdrojem emisí, neboť je zodpovědné za 5 % všech emisí EU, přibližně 20 % všech emisí z dopravy a téměř 25 % emisí ze silniční dopravy. Nebudou-li přijata další opatření, vzroste podíl emisí ze silniční dopravy do roku 2050 zhruba na 30 %.

Emise CO2 z nových těžkých vozidel a jejich spotřeba paliva nebyly navíc dosud objektivním a srovnatelným způsobem sledovány, a proto nejsou k dispozici žádné spolehlivé údaje, pokud jde o jejich výši na úrovni flotily i jednotlivých vozidel. Informace o spotřebě paliva nových těžkých vozidel, které mají v současné době jejich kupující k dispozici, vycházejí ze zkušebních a simulačních metodik, které se u jednotlivých výrobců odlišují, a nejsou proto přímo srovnatelné. Tento nedostatek ve znalostech má za následek: 1) menší konkurenční tlak na výrobce těžkých vozidel, aby posílili inovace a více používali energeticky účinné technologie; 2) přepravce, z velké části se řadící k malým a středním podnikům, kteří si nemohou vybrat nejúčinnější vozidla z hlediska spotřeby, a uspořit tak na nákladech na pohonné hmoty; a 3) překážky při přijímání opatření na snížení emisí CO2 z těžkých vozidel na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU.

Aby tento nedostatek ve znalostech odstranila, navrhla Komise ve své strategii pro těžká vozidla z roku 2014 následující třífázový přístup: prvním opatřením bylo vyvinout digitální simulační nástroj, tzv. VECTO (nástroj pro výpočet spotřeby energie vozidla), pro srovnatelný výpočet emisí CO2 a spotřeby paliva různých těžkých vozidel u všech výrobců. Druhým krokem bylo vypracovat v rámci právních předpisů o schvalování typu certifikační metodiku pro emise CO2 a spotřebu paliva u nových těžkých vozidel před tím, než jsou uvedena na trh EU.

Poslední krok – jímž je tento návrh – by tyto informace zpřístupnil všem zúčastněným stranám, takže by všechny relevantní údaje, které vypočítají výrobci podle příslušné certifikační metodiky, byly sledovány, vykazovány a zveřejňovány na úrovni EU a měly by je k dispozici veřejné orgány, přepravci a výrobci vozidel.

Tento návrh nařízení stanovuje přesné požadavky na sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel registrovaných v EU. Počínaje rokem 2020 musí příslušné orgány členských států a výrobci těžkých vozidel odevzdávat seznam parametrů (jako je spotřeba paliva u různých jízdních cyklů a různých měrných systémů, emise CO2 a specifikace vozidla a použité technologie) všech nových vozidel uváděných na trh. Evropská agentura pro životní prostředí bude na evropské úrovni spravovat centrální databázi odevzdaných údajů, která bude přístupná veřejnosti (s výjimkou některých citlivých údajů). Výrobci a příslušné orgány ponesou odpovědnost za přesnost a kvalitu údajů, které odevzdají. Komise však může provádět vlastní ověřování kvality odevzdaných údajů a případně přijmout nutná opatření k opravě údajů zveřejněných v centrálním registru. Komise vypracuje roční zprávu, která bude obsahovat analýzu údajů poskytnutých členskými státy a výrobci. Součástí analýzy budou i údaje o průměrné spotřebě paliva a emisích CO2 flotily těžkých vozidel Unie jako celku, jakož i každého výrobce. Analýza by rovněž měla přihlížet k údajům o zájmu o nové a pokročilé technologie snižování CO2.

Zpravodaj tento návrh na sledování a šíření údajů o emisích CO2 a spotřebě paliva u nově registrovaných těžkých vozidel v EU založené na společně dohodnuté metodice vítá. Zatímco se palivová účinnost těžkých vozidel v posledních desetiletích zlepšila, přepravní společnosti EU, které se z velké části řadí k malým a středním podnikům a provozují jen několik vozidel, stále nemají přístup ke standardizovaným informacím pro hodnocení technologií palivové účinnosti a srovnávání nákladních automobilů, aby mohly při nákupu přijímat informovaná rozhodnutí podle svých potřeb a snižovat své palivové náklady, jež tvoří přibližně čtvrtinu jejich provozních nákladů.

Návrh též provádí evropskou strategii pro nízkoemisní mobilitu z roku 2016, k jejímž cílům patří snížení emisí skleníkových plynů v silniční dopravě v roce 2050 alespoň o 60 % a výrazné snížení emisí látek znečišťujících ovzduší. S ohledem na tento cíl nesmí být přehlédnuto žádné rozumné opatření, jež snižuje i emise z těžkých vozidel. V posledních dvaceti letech byly v EU zavedeny závazné mezní hodnoty emisí CO2 pro osobní automobily a také dodávky. Na těžká vozidla se však dosud srovnatelné mezní hodnoty emisí CO2 nevztahují. Komise má v plánu předložit návrhy, jež by pro tato vozidla případně stanovily emisní normy. K tomu je však zapotřebí, aby byly na základě společně dohodnuté metodiky řádně sledovány a vykazovány emise CO2.

Zpravodaj se domnívá, že je důležité zaručit, aby byly oficiální údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 z nástroje VECTO veřejně přístupné. Komise by rovněž po přezkoumání informací ze systému VECTO měla předložit návrhy na provádění zkoušek emisí v reálném provozu u těžkých vozidel.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Pro zajištění tohoto cíle by měly členské státy vytvořit lepší postupy pro výuku energeticky účinnějšího řízení vozidel a propagovat používání této výuky. Mělo by se propagovat také používání nových technologií pro zlepšení účinnosti, pro nižší spotřebu paliva a nižší emise CO2 spolu s používáním aerodynamičtějšího designu a optimalizace plánů zatížení. Co se týče snížení spotřeby paliva, měly by členské státy zvážit použití prostředků pro modernizaci flotily těžkých vozidel a údržbu a zlepšení dálnic, propagaci používání pneumatik s nízkým valivým odporem a lehkých přípojných vozidel a používání alternativních paliv, jako je vodík nebo palivo získané z recyklace a zpracování plastů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Aby bylo možné splnit Pařížskou dohodu, bude nutné, aby se emise skleníkových plynů z dopravy do roku 2050 přiblížily nule.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c)  Vzhledem k cíli přiblížit se snížení emisí z dopravy o 60 % do roku 2050 oproti úrovni z roku 1990 je důležité, aby Komise přezkoumala a aktualizovala nástroj VECTO (nástroj pro výpočet spotřeby energie vozidla), aby se zajistila neustálá účinnost a srovnatelnost výsledků při výpočtu spotřeby paliva a emisí CO2 těžkých vozidel.

Odůvodnění

Metodika VECTO například nezahrnuje aerodynamiku přípojného vozidla, která má významný potenciál pro snížení. Aktuální verze nástroje VECTO nemá podíl na vylepšení přípojného vozidla, poněvadž přípojné vozidlo definované v metodice VECTO je pouze „standardní“ běžné přípojné vozidlo; ke stejné situaci dochází u snížení spotřeby paliva, k němuž dochází u hybridních hnacích ústrojí – aktuální nástroj VECTO není navržen k tomu, aby působil v této kategorii technologického vylepšení.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Emise skleníkových plynů z nákladních automobilů, autobusů a autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze silniční dopravy v Unii a očekává se, že se do roku 2030 ještě zvýší. Za účelem přispění k nezbytnému snížení emisí v odvětví dopravy je zapotřebí zavést účinná opatření k omezení emisí z těžkých vozidel.

(4)  Emise skleníkových plynů z nákladních automobilů, autobusů a autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze silniční dopravy a pětinu emisí z veškeré dopravy v Unii a očekává se, že se do roku 2030 ještě zvýší a tento nárůst bude rychlý. Za účelem přispění k nezbytnému snížení emisí v odvětví dopravy je zapotřebí zavést vícero účinných a včasných opatření k omezení emisí u vyráběných a používaných těžkých vozidel.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  K vytvoření komplexního přístupu ke snižování emisí v odvětví dopravy je nezbytný příspěvek různých opatření týkajících se efektivity dopravy, alternativních paliv, silniční infrastruktury, technologie vozidel a intermodality. Pokud jde o těžká vozidla, snížení emisí lze dosáhnout také vyvíjením řešení a vytvářením podnětů v oblastech, jako jsou optimalizace zatížení, jízdy v kolonách (tzv. platooning), školení řidičů, obnova vozového parku, snížení dopravního přetížení a investice do údržby infrastruktury.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Ve svém sdělení o strategii pro snižování spotřeby paliva těžkých vozidel a jejich emisí CO2 z roku 201413 Komise uznala, že předpokladem pro zavedení takových opatření je regulovaný proces určování emisí CO2 a spotřeby paliva.

(5)  Ve svém sdělení o strategii pro snižování spotřeby paliva těžkých vozidel a jejich emisí CO2 z roku 2014 Komise uznala, že předpokladem pro zavedení takových opatření je regulovaný proces určování emisí CO2 a spotřeby paliva. Ve svém balíčku o mobilitě „Evropa v pohybu“ z roku 2017 Komise předpokládala, že v první polovině roku 2018 bude předložen návrh norem pro těžká vozidla. Včasné zveřejnění tohoto návrhu je zásadní pro to, aby bylo možné tyto nové normy rychle přijmout.

__________________

__________________

13 COM(2016) 501 final.

13 COM(2016) 501 final.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Zatímco se palivová účinnost těžkých vozidel v posledních desetiletích zlepšila, přepravní společnosti, které se z velké části řadí k malým a středním podnikům a provozují jen několik vozidel, stále nemají přístup ke standardizovaným informacím pro hodnocení technologií palivové účinnosti a srovnávání vozidel, aby mohly při nákupu přijímat informovaná rozhodnutí a snižovat své palivové náklady, jež tvoří přibližně čtvrtinu jejich provozních nákladů.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Informace o výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se všichni provozovatelé vozidel mohli při nákupu rozhodovat informovaně. Všichni výrobci vozidel budou schopni porovnat výkonnost svých vozidel s výkonností vozidel jiných značek. Tím se zvýší pobídky pro inovace, a tak i konkurenceschopnost. Tyto informace dají i tvůrcům politik na úrovni Unie a členských států spolehlivý základ pro rozvoj politik na podporu zájmu o energeticky účinnější vozidla. Je tudíž vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva určované pro každé nové těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) [.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] sledovány, vykazovány Komisi a zpřístupněny veřejnosti.

(7)  Informace o výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se všichni provozovatelé vozidel mohli při nákupu rozhodovat informovaně a aby třetí strany mohly sledovat snahy o omezení emisí CO2. Všichni výrobci vozidel budou schopni porovnat výkonnost svých vozidel s výkonností vozidel jiných značek. Tím se zvýší pobídky pro inovace, a tak i konkurenceschopnost. Tyto informace dají i tvůrcům politik na úrovni Unie a členských států spolehlivý základ pro rozvoj politik na podporu zájmu o energeticky účinnější vozidla a zvýší spolehlivost nástroje VECTO, zlepší transparentnost a podpoří inovace a konkurenceschopnost. Pro usnadnění srovnatelnosti údajů a zajištění jejich kvality a transparentnosti je tudíž vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva určované pro každé nové těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) [.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] sledovány, vykazovány Komisi a okamžitě zpřístupněny veřejnosti, a to na základě harmonizované metodiky a jednotným způsobem.

__________________

__________________

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých vozidel, a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..).

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých vozidel, a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  S cílem získat úplné znalosti o uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, jejím vývoji v průběhu času a potenciálním dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a vykazovat údaje o registraci všech nových těžkých vozidel a všech nových přípojných vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a příslušné karoserii.

(8)  S cílem získat úplné znalosti o uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, jejím vývoji v průběhu času a potenciálním dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a vykazovat údaje o registraci všech nových těžkých vozidel a všech nových přípojných vozidel, včetně údajů o účinnosti hnacích ústrojí a motorů a nejpodstatnějších prvcích karoserie a nejpodstatnějších dílech. Důležitá je úzká spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a výrobci vozidel při sledování a vykazování údajů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva budou k dispozici u některých nových těžkých vozidel, která budou registrována v roce [2019]. Počínaje tímto datem by příslušné orgány členských států měly být tudíž povinny poskytovat údaje o nových registracích a výrobci by měli být povinni poskytovat technické údaje týkající se těchto vozidel.

(9)  Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva budou k dispozici u některých nových těžkých vozidel, která budou registrována v roce [2019]. Počínaje tímto datem by příslušné orgány členských států měly být tudíž povinny poskytovat údaje o nových registracích a výrobci by měli být povinni poskytovat technické údaje týkající se vozidel, pro která jsou požadované údaje k dispozici.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Technické údaje zásadní pro určení výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by měly být veřejně přístupné, aby se zvýšila transparentnost specifikací vozidla a související výkonnosti a aby byla podpořena hospodářská soutěž mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány pouze údaje, které jsou citlivé z důvodu ochrany osobních údajů a spravedlivé hospodářské soutěže. Je však zjevně ve veřejném zájmu, aby technické údaje zásadní pro určení výkonnosti vozidel byly přístupné. Takové údaje by tudíž neměly být vyloučeny z přístupu veřejnosti.

(10)  Technické údaje relevantní pro určení výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by měly být veřejně přístupné, aby se zvýšila transparentnost specifikací vozidla a související výkonnosti a aby byla podpořena hospodářská soutěž mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány pouze údaje, které jsou citlivé z důvodu ochrany osobních údajů a spravedlivé hospodářské soutěže. Jelikož je zjevně ve veřejném zájmu, aby technické údaje relevantní pro určení a hodnocení výkonnosti vozidel byly přístupné, měly by být veškeré vykazované údaje veřejně přístupné, s výjimkou osobních nebo citlivých obchodních údajů.

 

Komise by měla posoudit vhodnost zpřístupnění těchto údajů v anonymní podobě na požádání uznaným třetím stranám, jakož i podmínky, za kterých by to mělo být provedeno, aniž by byla ohrožena hospodářská soutěž, a v případě potřeby by měla v této souvislosti předložit legislativní návrh na změnu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Je důležité zajistit, aby sledované a vykazované údaje byly spolehlivé a věrohodné. Komise by tudíž měla mít prostředek k ověření a případné opravě konečných údajů. V požadavcích na sledování by proto měly být stanoveny i parametry umožňující řádné sledování a ověřování údajů.

(11)  Vzhledem k tomu, že příslušné orgány v členských státech mají společně s výrobci vozidel nést odpovědnost za správnost a kvalitu předložených údajů (seznam parametrů: spotřeba paliva během různých jízdních cyklů, emise CO2, specifikace vozidel a použité technologie), je důležité zajistit, aby sledované a vykazované údaje byly spolehlivé a věrohodné. Komise by tudíž měla mít prostředek k ověření a případné opravě konečných údajů. V požadavcích na sledování by proto měly být stanoveny i parametry umožňující řádné sledování a ověřování údajů, a to vždy s ohledem na právní předpisy týkající se ochrany soukromí.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Komise by po přezkoumání informací shromážděných prostřednictvím nástroje pro výpočet spotřeby energie vozidla (VECTO) měla předložit legislativní návrhy na provádění zkoušek emisí v reálném provozu u těžkých vozidel.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení ustanovení tohoto nařízení o ověřování a opravě sledovaných údajů by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby měla Komise k dispozici vhodné prostředky, postupy a opatření k provádění svého úkolu, jenž spočívá v ověřování kvality sledovaných a vykazovaných údajů a v jejich opravě. Tato opatření by proto měla být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby bylo zajištěno, že požadavky ohledně údajů a postup sledování a vykazování zůstanou v průběhu času relevantní pro posouzení přispívání flotily těžkých vozidel k emisím CO2, a aby byla zajištěna dostupnost údajů o nových a pokročilých technologiích snižování CO2, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti se změnou požadavků ohledně údajů a postupu sledování a vykazování stanovených v přílohách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(14)  Aby bylo zajištěno, že požadavky ohledně údajů a postup sledování a vykazování zůstanou v průběhu času relevantní pro posouzení přispívání flotily těžkých vozidel k emisím CO2, a aby byla zajištěna dostupnost údajů o nových a pokročilých technologiích snižování CO2, jakož i řádné ověřování sledovaných a vykazovaných údajů a jejich oprava, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti se změnou požadavků ohledně údajů a postupu sledování a vykazování stanovených v přílohách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby měla Komise k dispozici vhodné prostředky, postupy a opatření k provádění svého úkolu, jenž spočívá v ověřování kvality sledovaných a vykazovaných údajů a v jejich opravě. Tato opatření by proto měla být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Centrální registr údajů o těžkých vozidlech

Centrální databáze údajů o těžkých vozidlech

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise vede centrální registr údajů vykazovaných v souladu s články 4 a 5. Registr je veřejně přístupný s výjimkou zápisů 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 upřesněných v části B přílohy I.

1.  Komise vede centrální databázi údajů vykazovaných v souladu s články 4 a 5. Databáze je veřejně přístupná, bezplatně k dispozici ve formátu umožňujícím digitální vyhledávání, s výjimkou zápisů 1, 4, 5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 upřesněných v části B přílohy I. Před zveřejněním údajů informuje Komise členské státy a příslušné výrobce. Komise posoudí vhodnost zpřístupnění údajů uvedených v prvním pododstavci v anonymní podobě na požádání uznaným třetím stranám a podmínky, za nichž by zpřístupnění mělo být provedeno, aniž by byla ohrožena hospodářská soutěž, a v případě potřeby předloží v této souvislosti legislativní návrh na změnu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může provést své vlastní ověření kvality údajů vykázaných podle článků 4 a 5.

2.  Komise provádí své vlastní ověření kvality údajů vykázaných podle článků 4 a 5, a to na reprezentativním vzorku a v pravidelných intervalech. Může provádět kontroly, jimiž ověří kvalitu metod používaných k získání údajů a využívat přitom veškeré dostupné a vhodné technologie testování a měření.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li Komise informována o chybách v údajích, nebo zjistí-li podle svého vlastního ověření nesrovnalosti v souboru údajů, přijme dle potřeby nezbytná opatření k opravě údajů zveřejněných v centrálním registru uvedeném v článku 6.

3.  Je-li Komise informována o chybách v údajích, nebo zjistí-li podle svého vlastního ověření nesrovnalosti v souboru údajů, přijme nezbytná opatření k opravě údajů zveřejněných v centrální databázi uvedené v článku 6. Členské státy a výrobci mají možnost ve lhůtě tří měsíců od sdělení opravit chyby.

 

Pokud Komise zjistí, že výrobce údaje úmyslně zfalšoval, neprodleně požádá příslušné orgány, aby údaje opravily a přijaly přiměřená opatření v souladu se směrnicí 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  V případě oznámení pochybení či chyb obsažených v informacích a údajích zaslaných Komisi získají dotyční oznamovatelé specifický status a ochranu v souladu s obecným právním rámcem pro ochranu oznamovatelů a s ohledem na rizika, jimž oznámením protiprávního jednání čelí, a na obecný zájem takových oznámení. Pokud je takové pochybení oznámeno příslušným orgánům členského státu nebo výrobcům vozidel, ale Komise není o něm řádně informována, Komise může přijmout sankční opatření prostřednictvím přijetí aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Analýza musí ukázat minimálně výkonnost flotily těžkých vozidel Unie, jakož i výkonnost flotily každého výrobce z hlediska průměrné spotřeby paliva a emisí CO2. Musí vzít v úvahu údaje o zájmu o nové a pokročilé technologie snižování CO2, jsou-li takové údaje k dispozici.

2.  Analýza musí ukázat minimálně výkonnost flotily těžkých vozidel Unie, jakož i výkonnost flotily každého výrobce z hlediska spotřeby paliva a emisí CO2 u pracovních cyklů motorů při různých použitích na základě klasifikačního systému VECTO. Musí vzít v úvahu údaje o zájmu o nové a pokročilé technologie snižování CO2, včetně alternativních motorů nebo alternativních paliv, jsou-li takové údaje k dispozici. Srovnání výrobců se provede podle skupin dopravních funkcí, aby byla zajištěna platnost těchto srovnání.

Odůvodnění

Výrobci vozidel často nabízejí své vybavení za účelem vykonávání naprosto odlišných dopravních funkcí. Výkon výrobců tedy nelze měřit pomocí prostého srovnání vztaženého k výkonu, neboť srovnávat by se měly například cesty po hlavních silnicích nebo krátké cesty ve městech.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise bez zbytečného odkladu přezkoumá zkušební postup nástroje VECTO s cílem nejpozději do roku 2020 zahrnout technologicky neutrálním způsobem všechny kategorie těžkých nákladních vozidel, přípojná vozidla a všechna vozidla na alternativní pohon, jako jsou hybridní hnací ústrojí a hnací ústrojí s nulovými emisemi, všechny příslušné údaje vykázat.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

vypouští se

Svěření prováděcích pravomocí

 

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit opatření pro ověření a opravu podle čl. 7 odst. 2 a 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 11.

 

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby měla Komise k dispozici vhodné prostředky, postupy a opatření k provádění svého úkolu, jenž spočívá v ověřování kvality sledovaných a vykazovaných údajů a v jejich opravě. Tato opatření by proto měla být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12 za účelem doplnění tohoto nařízení a stanovení opatření pro ověření a opravu podle čl. 7 odst. 2 a 3.

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby měla Komise k dispozici vhodné prostředky, postupy a opatření k provádění svého úkolu, jenž spočívá v ověřování kvality sledovaných a vykazovaných údajů a v jejich opravě. Tato opatření by proto měla být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

vypouští se

Postup projednávání ve výboru

 

Komisi je nápomocen Výbor pro změnu klimatu zřízený článkem 9 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby měla Komise k dispozici vhodné prostředky, postupy a opatření k provádění svého úkolu, jenž spočívá v ověřování kvality sledovaných a vykazovaných údajů a v jejich opravě. Tato opatření by proto měla být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Příloha I – část B – tabulka – řádek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

26a.  účinnost převodovky

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Příloha I – část B – tabulka – řádek 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

34a.  účinnost nápravy

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Referenční údaje

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.6.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Nicola Caputo

30.6.2017

Projednání ve výboru

11.10.2017

 

 

 

Datum přijetí

4.12.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Referenční údaje

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Datum předložení EP

31.5.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

6.11.2017

 

 

 

Datum přijetí

24.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

24

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Datum předložení

30.1.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF :

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí