BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug

30.1.2018 - (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Damiano Zoffoli


Procedure : 2017/0111(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0010/2018

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug

(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0279),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0168/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. oktober 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0010/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  For at sikre, at dette mål nås, bør medlemsstaterne indsamle bedre praksis for undervisning i energieffektiv kørsel og fremme anvendelsen heraf. Anvendelsen af nye teknologier til at øge effektiviteten og nedbringe brændstofforbruget og CO2-emissionerne bør i lighed med anvendelse af mere aerodynamisk design og optimering af læsseplaner fremmes. Medlemsstaterne bør for at mindske brændstofforbruget overveje at anvende midler til modernisering af deres vognpark af tunge køretøjer og vedligeholdelse og forbedring af motorveje og fremme anvendelsen af dæk med lav rullemodstand og lettere påhængskøretøjer samt anvendelsen af alternative brændstoffer, eksempelvis hydrogen eller brændsel udvundet af genanvendelse og forarbejdning af plast.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  For at kunne opfylde Parisaftalen skal drivhusgasemissionerne fra transport være tæt på nul i 2050.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Drivhusgasemissioner fra lastbiler og busser, dvs. tunge køretøjer, tegner sig på nuværende tidspunkt for omkring en fjerdedel af vejtransportemissionerne og forventes at stige yderligere frem til 2030. Der skal træffes effektive foranstaltninger til at begrænse emissionerne fra tunge køretøjer med henblik på at bidrage til de nødvendige reduktioner af emissionerne i transportsektoren.

(4)  Drivhusgasemissioner fra lastbiler og busser, dvs. tunge køretøjer, tegner sig på nuværende tidspunkt for omkring en fjerdedel af vejtransportemissionerne og forventes, såfremt der ikke træffes yderligere foranstaltninger, at tegne sig for 30 % af de samlede CO2-emissioner fra vejtransport frem til 2030. Emissioner fra tunge godskøretøjer vil stige med 10 % mellem 2010 og 2030, og med 17 % fra 2010 til 2050. Der skal træffes effektive foranstaltninger til at begrænse emissionerne fra tunge køretøjer med henblik på at bidrage til de nødvendige reduktioner af emissionerne i transportsektoren, samtidig med at industriens konkurrenceevne fremmes, og transportvirksomhederne modtager nyttige oplysninger til at træffe deres valg. Desuden kan der ligeledes opnås emissionsreduktioner ved at udvikle løsninger til og skabe incitamenter for optimering af lastningen, bundtvis trafikafvikling, uddannelse af chauffører, fornyelse af vognparken, mindskelse af trafiktætheden og investeringer i vedligeholdelse af infrastrukturen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I sin meddelelse fra 2014 om en strategi for reduktion af tunge køretøjers brændstofforbrug og CO2-emissioner13 anerkendte Kommissionen, at en forudsætning for at træffe sådanne foranstaltninger er en reguleret procedure for beregning af CO2-emissioner og brændstofforbrug.

(5)  I sin meddelelse fra 2014 om en strategi for reduktion af tunge køretøjers brændstofforbrug og CO2-emissioner anerkendte Kommissionen, at en forudsætning for at træffe sådanne foranstaltninger er en reguleret procedure for beregning af CO2-emissioner og brændstofforbrug. I sin mobilitetspakke fra 2017 med titlen "Et mobilt Europa" bebudede Kommissionen fremsættelsen af et forslag til standarder for tunge køretøjer i første halvdel af 2018. Det er af afgørende betydning, at dette forslag offentliggøres rettidigt, således at sådanne nye standarder kan vedtages hurtigt.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Transportvirksomheder er for en stor dels vedkommende små og mellemstore virksomheder. Desuden har de endnu ikke adgang til standardiseret information, som gør det muligt at vurdere teknologier til forbedring af brændstofeffektivitet eller sammenligne køretøjer med henblik på at træffe købsbeslutninger på et velinformeret grundlag og nedbringe deres brændstofomkostninger, som udgør over en fjerdedel af deres driftsomkostninger.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Oplysninger om et køretøjs præstationer med hensyn til CO2-emissioner og brændstofforbrug bør gøres offentligt tilgængelige for at gøre det muligt for alle transportvirksomheder at træffe købsbeslutninger på et informeret grundlag. Alle køretøjsproducenter ville kunne sammenligne deres køretøjers præstationer med andre mærker. Det vil i højere grad tilskynde til innovation og dermed øge konkurrenceevnen. Oplysningerne vil også give de politiske beslutningstagere i EU og medlemsstaterne et fornuftigt grundlag for at udvikle politikker til fremme af anvendelsen af mere energieffektive køretøjer. Værdier for CO2-emissioner og brændstofforbrug beregnet for hvert enkelt nyt tungt køretøj i henhold til Kommissionens forordning (EU) […/…]15 [korrekt henvisning indsættes af OPOCE] bør derfor overvåges, indberettes til Kommissionen og offentliggøres.

(7)  Oplysninger om et køretøjs præstationer med hensyn til CO2-emissioner og brændstofforbrug bør gøres offentligt tilgængelige for at gøre det muligt for alle transportvirksomheder at træffe købsbeslutninger på et informeret grundlag for at sikre størst mulig gennemsigtighed. Alle køretøjsproducenter ville kunne sammenligne deres køretøjers præstationer med andre mærker. Det vil i højere grad tilskynde til innovation, fremme udviklingen i retning af mere energieffektive køretøjer og dermed øge konkurrenceevnen. Oplysningerne vil også give de politiske beslutningstagere i EU og medlemsstaterne et fornuftigt grundlag for at udvikle politikker til fremme af anvendelsen af mere energieffektive køretøjer. Værdier for CO2-emissioner og brændstofforbrug beregnet for hvert enkelt nyt tungt køretøj i henhold til Kommissionens forordning (EU) […/…]15 [korrekt henvisning indsættes af OPOCE] bør derfor overvåges, indberettes til Kommissionen og offentliggøres.

_________________

_________________

15 Kommissionens forordning (EU) […/…] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 595/2009 med hensyn til beregning af tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011, EUT L… af ..., s. ...

15 Kommissionens forordning (EU) […/…] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 595/2009 med hensyn til beregning af tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011, EUT L… af ..., s. ...

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  For at opnå fyldestgørende viden om sammensætningen af Unionens vognpark af tunge køretøjer, dens udvikling over tid og dens potentielle indvirkning på CO2-emissionerne bør data om indregistrering af alle nye tunge køretøjer og alle nye påhængskøretøjer, herunder data om fremdriftssystemer og de relevante karrosserier, overvåges og indberettes.

(8)  For at opnå fyldestgørende viden om sammensætningen af Unionens vognpark af tunge køretøjer, dens udvikling over tid og dens potentielle indvirkning på CO2-emissionerne bør data om indregistrering af alle nye tunge køretøjer og alle nye påhængskøretøjer, herunder data om fremdriftssystemer og de relevante karrosserier, overvåges og indberettes. Det særlige ansvar for overvågning og indberetning af data er beskrevet i henholdsvis artikel 4 og 5.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det er nødvendigt, at overvågnings- og indberetningssystemet er brugervenligt for alle transportvirksomheder, uanset deres størrelse og ressourcer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Data om CO2-emissioner og brændstofforbrug vil være tilgængelige for visse nye tunge køretøjer, der er indregistreret i [2019]. Fra og med den dato skal medlemsstaternes kompetente myndigheder pålægges at indsende data om nye indregistreringer, og producenter skal pålægges at indsende tekniske data om de pågældende køretøjer.

(9)  Data om CO2-emissioner og brændstofforbrug vil være tilgængelige for visse nye tunge køretøjer, der er indregistreret i [2019]. Fra og med den dato skal medlemsstaternes kompetente myndigheder pålægges at indsende data om nye indregistreringer, og producenter skal pålægges at indsende tekniske data om de pågældende køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for Kommissionens forordning (EU) [.../...]1a+.

 

__________________

 

1a Kommissionens forordning (EU) […/…] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 595/2009 med hensyn til beregning af tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (EUT L… af ..., s. ...).

 

+ EUT: Indsæt venligst den korrekte henvisning.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Med henblik på at sikre at økonomiske aktører bedre kan forberede sig på reguleringsmæssige ændringer, bør Kommissionen senest den 30. juni 2018 offentliggøre en tidsplan for den planlagte anvendelse af softwareværktøjet til beregning af køretøjers energiforbrug (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – VECTO), der er udviklet i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400, i forbindelse med centrale teknologier og innovationer, som nedbringer emissionerne fra vejgodstransport. Kommissionen bør ligeledes omgående opdatere VECTO-prøvningsproceduren, der er oprettet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 595/2009, således at den omfatter alle kategorier af tunge køretøjer, herunder alle alternative drivaggregater, påhængskøretøjer og alle nye typer alternative brændstoffer, der vil blive tilgængelige på markedet, for at dække hele spektret af mulige tunge køretøjer. Det er derfor vigtigt, at Kommissionen løbende vurderer omfanget af overvågnings- og indberetningsforpligtelser i henhold til denne forordning og i givet fald fremsætter lovgivningsmæssige forslag.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Det er nødvendigt, at overvågnings- og indberetningssystemet er brugervenligt for alle transportvirksomheder, uanset deres størrelse og ressourcer. Kommissionen bør aktivt fremme et sådant system for at sikre, at det har en relevant indvirkning på sektoren, og øge bevidstheden om tilgængeligheden af de indberettede data.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Resultaterne af, om produktionsprøvningen af VECTO-inputfilerne overholder kravene, bør også overvåges og indberettes til Kommissionen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Kommissionens analyse af de data, der er fremsendt af medlemsstaterne og producenterne for det foregående kalenderår, bør forelægges for offentligheden på en måde, der klart vil vise præstationerne for Unionens og de enkelte medlemsstaters vognpark af tunge køretøjer og for de enkelte producenter på en sammenlignelig måde i forhold til det gennemsnitlige brændstofforbrug og CO2-emissionerne, idet der også tages hensyn til forskellene i producenternes produktportefølje og den angivne opgaveprofil.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)   Det er vigtigt at sikre, at de data, der overvåges og indberettes, er solide og pålidelige. Kommissionen bør derfor have midlerne til at kontrollere og, om nødvendigt, rette de endelige data. Der bør derfor i kriterierne for overvågningen fastsættes parametre, der gør det muligt på passende vis at spore og kontrollere dataene.

(11)  Det er vigtigt at sikre, at de data, der overvåges og indberettes, er solide og pålidelige. Kommissionen bør derfor have midlerne til at kontrollere og, om nødvendigt, at rette de endelige data. Hvis Kommissionens kontrol af korrektheden og kvaliteten af de indberettede data afslører forsætlig eller uagtsom manglende overholdelse af kravene i denne forordning, bør Kommissionen pålægge den pågældende producent en administrativ bøde for overtrædelse af denne forordning. Den administrative bøde bør være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Der bør derfor i kriterierne for overvågningen fastsættes parametre, der gør det muligt på passende vis at spore og kontrollere dataene.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Baseret på erfaringerne fra overvågningen og indberetningen af data om CO2-emissioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/200916 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/201117 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner bør Det Europæiske Miljøagentur overdrages ansvaret for udveksling af oplysninger med medlemsstaternes kompetente myndigheder og producenter samt forvaltningen af den endelige database på vegne af Kommissionen. Det bør også sikres, at overvågnings- og indberetningsprocedurerne for tunge køretøjer bringes i overensstemmelse med de procedurer, der allerede gælder for lette erhvervskøretøjer.

(12)  Baseret på erfaringerne fra overvågningen og indberetningen af data om CO2-emissioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/200916 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/201117 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner bør Det Europæiske Miljøagentur overdrages ansvaret for udveksling af oplysninger med medlemsstaternes kompetente myndigheder og producenter samt forvaltningen af den endelige database, der bør være gratis tilgængelig for transportvirksomheder og tredjeparter i et format, hvori der kan søges digitalt, på vegne af Kommissionen. Det bør også sikres, at overvågnings- og indberetningsprocedurerne for tunge køretøjer bringes i overensstemmelse med de procedurer, der allerede gælder for lette erhvervskøretøjer.

__________________

__________________

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, EUT L 140 af 5.2.2009, s. 1.

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, EUT L 140 af 5.2.2009, s. 1.

17 Forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

17 Forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  I sin mobilitetspakke fra 2017 med titlen "Et mobilt Europa" bebudede Kommissionen fremsættelsen af et forslag til CO2-standarder for tunge køretøjer i første halvdel af 2018. Ambitiøse CO2-mål for 2025 for tunge køretøjer bør betragtes som det endelige mål for denne lovgivningsmæssige sti og bør fremsættes af Kommissionen senest den 30. april 2018.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  Kommissionen bør omgående udarbejde en obligatorisk kontrolprøvning på vej, der skal foretages af originaludstyrsfabrikanter under tilsyn af uafhængige og akkrediterede organer, for at identificere eventuelle uoverensstemmelser mellem simulerede og faktiske CO2-værdier for et komplet tungt køretøj. Uafhængige tredjeparter bør have lov til at foretage uafhængige prøvninger i tekniske tjenester eller akkrediterede laboratorier og have adgang til de nødvendige data. Resultaterne af sådanne prøvninger bør overvåges og indberettes i henhold til denne forordning samt offentliggøres.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c)  "Dieselgate"-skandalen i forbindelse med typegodkendelsen af lette køretøjer har vist, hvor vigtig en rolle de uafhængige organer spiller i tilsynet med de prøvninger, der foretages af producenterne, og hvor vigtigt det samtidig er at sikre tredjeparter muligheden for at foretage uafhængige prøvninger, eftersom et sådant tilsyn og sådanne prøvninger bidrager til at øge gennemsigtigheden og troværdigheden af kontrol-, overvågnings- og indberetningssystemerne og til at forbedre deres resultater.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning om kontrol og rettelse af de overvågede data bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201118.

udgår

__________________

 

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser, EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

 

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at sikre, at datakravene og overvågnings- og indberetningsproceduren forbliver relevant over tid i forhold til vurdering af de tunge køretøjers bidrag til CO2-emissionerne, og for at sikre, at der er adgang til data om nye og avancerede teknologier til nedbringelse af CO2-emissioner, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om ændring af datakravene og overvågnings- og indberetningsproceduren som fastsat i bilagene. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

(14)  For at sikre, at datakravene og overvågnings- og indberetningsproceduren forbliver relevant over tid i forhold til vurdering af de tunge køretøjers bidrag til CO2-emissionerne, for at sikre, at der er adgang til data om nye og avancerede teknologier til nedbringelse af CO2-emissioner, og for at sikre passende kontrol og rettelse af de overvågede og indberettede data bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om ændring af datakravene og overvågnings- og indberetningsproceduren som fastsat i bilagene, om kontrolprøvninger på vej og om fastlæggelse af de kontrol- og rettelsesforanstaltninger for data, der indberettes af medlemsstaterne og producenter i henhold til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at sikre, at Kommissionen råder over de nødvendige midler, procedurer og foranstaltninger til at varetage sin opgave med kontrol af kvaliteten af de overvågede og indberettede data og rettelse af dem. Disse foranstaltninger bør derfor vedtages ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter kravene til overvågning og indberetning af CO2-emissioner fra og brændstofforbrug for nye tunge køretøjer, der indregistreres i EU.

Denne forordning fastsætter kravene til overvågning og indberetning af CO2-emissioner fra og brændstofforbrug for nye tunge køretøjer, der indregistreres i EU, og resultaterne af prøvninger af produktionens overensstemmelse fra VECTO-inputfiler.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Produktionsdatoen er datoen for underskrivelsen af overensstemmelseserklæringen eller i givet fald datoen for underskrivelsen af den særskilte godkendelsesattest.

Produktionsdatoen er datoen for den simulation, der er registreret i kundeinformationsfilen som angivet i tillæg 2 til bilag I i Kommissionens forordning (EU) …/… [EUT: Indsæt venligst nummeret på forordningen indeholdt i dokumentet Ares(2017)1900557].

Begrundelse

Den produktionsdato, som Kommissionen har foreslået, ligger i en proces, hvor producenter har ringe kontrol. Særskilt godkendelse udføres af forhandlere og distributører på tidspunktet for registreringen af køretøjet. Denne dato kan derfor ligge længe efter, at køretøjet har forladt kontrollen hos fabrikken, og selve datoen er derfor ukendt for producenten. Anvendelse af datoen i CO2-kundefilen svarer til anvendelse af datoen for køretøjers produktionsoverensstemmelse i henhold til typegodkendelsen af et køretøj.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.   Producenterne skal indberette tekniske data vedrørende tunge køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. [.../...]+.

 

_____________

 

+  EUT: Indsæt venligst nummeret på Kommissionens forordning (EU) […/…] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 595/2009 med hensyn til beregning af tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (EUT L… af ..., s. ...).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen fører et centralt register for data indberettet i henhold til artikel 4 og 5. Registret gøres offentligt tilgængeligt med undtagelse af datapost 1, 24, 25, 32, 33, 39 og 40 som angivet i bilag I, del B.

1.  Kommissionen fører et centralt register for data indberettet i henhold til artikel 4 og 5. Registret gøres offentligt tilgængeligt med undtagelse af datapost 1, 21a, 21b, 24, 25, 26a, 32, 33, 34a, 39, 40, 73a og 73b som angivet i bilag I, del B, hvortil Kommissionen skal give adgang for tredjeparter efter anmodning og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/20061a.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan foretage sin egen kontrol af kvaliteten af de data, der indberettes i henhold til artikel 4 og 5.

2.  Kommissionen foretager sin egen kontrol af nøjagtigheden og kvaliteten af de data, der indberettes i henhold til artikel 4 og 5. Denne proces kan gennemføres i dialog med de kompetente myndigheder og producenter og kan ligeledes suppleres med yderligere støtte fra tredjeparter.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt Kommissionen underrettes om fejl i dataene eller i forbindelse med sin egen kontrol opdager uoverensstemmelser i datasættet, træffer den i givet fald de nødvendige foranstaltninger til at rette de data, der offentliggøres i det centrale register som omhandlet i artikel 6.

3.  Såfremt Kommissionen underrettes om fejl i dataene eller i forbindelse med sin egen kontrol opdager uoverensstemmelser i datasættet, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at rette de data, der offentliggøres i det centrale register som omhandlet i artikel 6. Medlemsstaterne og producenterne skal have mulighed for at rette enhver fejl inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen heraf.

 

Konstaterer Kommissionen, at en producent bevidst har forfalsket dataene, skal den straks anmode de kompetente myndigheder om at korrigere dataene og træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis Kommissionens kontrol af korrektheden og kvaliteten af de data, der er indberettet i henhold til artikel 5, afslører forsætlig eller uagtsom manglende overholdelse af kravene i denne forordning, skal Kommissionen pålægge den pågældende producent en administrativ bøde for overtrædelse af denne forordning. Den administrative bøde skal være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

 

Kommissionen vedtager delegerende retsakter i overensstemmelse med artikel 12 for at supplere denne forordning i forhold til manglende overholdelse, beregning af de administrative bøder og metoden, hvorved bøderne indsamles.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Analysen omfatter, som minimum, præstationerne for Unionens vognpark af tunge køretøjer og for de enkelte producenter, for så vidt angår de gennemsnitlige værdier for brændstofforbrug og CO2-emissioner. Den tager også højde for eventuelle tilgængelige data om anvendelsen af nye og avancerede teknologier for nedbringelse af CO2-emissionerne.

2.  Analysen omfatter, som minimum, præstationerne for Unionens vognpark af tunge køretøjer og for de enkelte producenter på en sammenlignelig måde, for så vidt angår de gennemsnitlige værdier for brændstofforbrug og CO2-emissioner, idet der også tages hensyn til forskellene i producenternes produktportefølje og den angivne opgaveprofil. Den tager også højde for eventuelle tilgængelige data om anvendelsen af nye og avancerede teknologier for nedbringelse af CO2-emissionerne og alle alternative drivaggregater. Den analyse, som Kommissionen skal offentliggøre, tager ligeledes højde for de mange forskellige opgaveprofiler, der er forbundet med vognparken af tunge køretøjer.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Senest den 30. juni 2018 offentliggør Kommissionen en tidsplan for den planlagte anvendelse af det simuleringsværktøj, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2400 (dvs. VECTO), i forbindelse med vigtige teknologier og innovationer, der nedbringer emissionerne fra vejgodstransport.

 

Kommissionen overvåger denne forordning og fremsætter, hvis det er hensigtsmæssigt, lovgivningsmæssige forslag med henblik på at udvide overvågnings- og rapporteringsforpligtelserne til at omfatte alle kategorier af tunge køretøjer, herunder alle alternative drivaggregater, påhængskøretøjer og alle nye typer motorer drevet af alternativt brændstof.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

CO2-standarder for tunge køretøjer og kontrolprøvninger på vej

 

Kommissionen fremsætter, hvis det er hensigtsmæssigt, senest den 30. april 2018 et lovgivningsmæssigt forslag, der fastsætter standarder for tunge køretøjers CO2-emissioner inden 2025 i overensstemmelse med Den Europæiske Unions klimamål.

 

Dette forslag skal ledsages af en undersøgelse vedrørende tiltag, der yderligere nedbringer CO2-emissioner fra vejgodstransport, herunder uddannelse af chauffører, bundtvis trafikafvikling, European Modular System (EMS), dæk med lav rullemodstand og konsolidering af godstransport.

 

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at supplere denne forordning. Disse delegerede retsakter skal fastsætte følgende:

 

a)  en obligatorisk kontrolprøvning på vej skal foretages af originaludstyrsfabrikanter under tilsyn af et uafhængigt og akkrediteret organ, hvilket skal gennemføres senest den 31. december 2020

 

b)  uafhængige tredjeparter skal have lov til at foretage uafhængige prøvninger i tekniske tjenester og akkrediterede laboratorier

 

c)  prøvningerne og resultaterne heraf skal overvåges og rapporteres i overensstemmelse med denne forordning, og Kommissionen sikrer, at resultaterne efter anmodning er til rådighed for tredjeparter, og

 

d)  Kommissionen skal på grundlag af medlemsstaternes rapporter aflægge en årlig rapport om eventuelle forskelle mellem prøvninger på vej og det faktiske brændstofforbrug.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tildeling af gennemførelsesbeføjelser

udgår

Kommissionen kan, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, fastsætte de foranstaltninger til kontrol og rettelse af data, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2 og 3. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11.

 

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 med henblik på at supplere denne forordning og fastsætte de kontrol- og rettelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2 og 3.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for Klimaændringer, der er nedsat ved artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF21. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

_________________

 

21 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen, EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.

 

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 10, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3a, artikel 8a og artikel 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Bilag I – del B – overskrift – kolonne 3 ("Kilde")

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kilde

Kilde

Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

 

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Bilag I – del B – række 17

 

Kommissionens forslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

17

motorens mærkeeffekt

1.2.2.

Primære motorspecifikationer

 

Ændringsforslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

17

motorens mærkeeffekt

1.2.2

Primære motorspecifikationer

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Bilag I – del B – linje 21 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

 

 

 

 

Ændringsforslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

21a

WHSC g/kWh og CO2

 

Primære motorspecifikationer

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Bilag I – del B – linje 21 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

 

 

 

 

Ændringsforslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

21b

WHTC g/kWh og CO2

 

Primære motorspecifikationer

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Bilag I – del B – linje 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

 

 

 

 

Ændringsforslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

26a

transmissionsvirkningsgrad

 

Primære transmissionsspecifikationer

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Bilag I – del B – linje 34 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

 

 

 

 

Ændringsforslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

34a

akselvirkningsgrad

 

Primære akselspecifikationer

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Bilag I – del B – linje 56

 

Kommissionens forslag

56

opgaveprofil (langtur, regional transport, bytransport, bygge- og anlægssektoren)

2.1.1

Simulationsparametre (for hver enkelt opgaveprofil/last/brændstofkombination)

 

Ændringsforslag

56

opgaveprofil (langtur, langtur (EMS), regional transport, regional transport (EMS), bytransport, bygge- og anlægssektoren)

2.1.1

Simulationsparametre (for hver enkelt opgaveprofil/last/brændstofkombination)

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Bilag I – del B – tabel – række 57 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

 

 

 

 

Ændringsforslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

57a

brændstof (diesel/benzin/LPG/CNG/...)

2.1.3

Simulationsparametre (for hver enkelt opgaveprofil/last/brændstofkombination)

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Bilag I – del B – tabel – række 67

 

Kommissionens forslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

67

CO2-emissioner (udtrykt i g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km)

2.3.13-2.3.16

CO2-emissioner og brændstofforbrug (for hver enkelt opgaveprofil/last/brændstofkombination)

Ændringsforslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

67

CO2-emissioner (udtrykt i g/km, g/t-km, g/p-km, g/m2-km, g/m³-km)

2.3.13-2.3.16

CO2-emissioner og brændstofforbrug (for hver enkelt opgaveprofil/last/brændstofkombination)

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Bilag I – del B – linje 73 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

 

 

 

 

Ændringsforslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

73a

resultater af prøvninger af produktionens overensstemmelse

 

Produktionens overensstemmelse

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Bilag I – del B – linje 73 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

 

 

 

 

Ændringsforslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

73b

resultaterne af prøvninger på vej/under faktisk kørsel

 

 

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Bilag I – del B – linje 74 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

 

 

 

 

Ændringsforslag

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Tillæg 1 til bilag I til forordning […/…]

Beskrivelse

74a

resultater af efterfølgende kontrolprøvninger

 

 

  • [1]    Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Global opvarmning er et reelt problem, der kræver en klar og modig beslutningstagning. På Det Europæiske Råds møde i oktober 2014 fastsatte EU et ambitiøst bindende mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 40 %, der skal opfyldes senest i 2030.

Transportsektoren vil blive et af de sektorer, der skal yde et betydeligt bidrag til virkeliggørelsen af dette mål, eftersom tunge køretøjer i 2014 tegnede sig for 25 % af kuldioxidemissionerne fra vejtransportsektoren, hvilket svarer til 5 % af de samlede kuldioxidemissioner i Den Europæiske Union.

Der gøres endnu intet for at certificere, overvåge eller registrere CO2-emissionerne og brændstofforbruget for nye tunge køretøjer, som indføres på EU's marked, på et objektivt eller sammenlignende grundlag, ligesom det er tilfældet for personbiler og varevogne. Dette retlige tomrum har efterladt os uden pålidelige data eller statistikker vedrørende tunge køretøjer registreret i EU, udviklingen over tid eller den potentielle indvirkning på CO2-emissioner.

Denne mangel på klare oplysninger begrænser primært transportvirksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, da brændstof udgør over en fjerdedel af deres driftsomkostninger. Samtidig er det problem for lokale offentlige transportadministratorer, som ikke har de fornødne oplysninger om de mest effektive modeller på markedet i forbindelse med køb af nye køretøjer.

Den deraf følgende manglende gennemsigtighed underminerer også konkurrencen mellem producenterne, hvilket fjerner ethvert incitament til at innovere og gør det vanskeligt at igangsætte fælles initiativer på nationalt eller europæisk plan til at mindske drivhusgasemissionerne fra tunge køretøjer.

Kommissionens strategi fra 2014 om tunge køretøjer indeholder en række specifikke foranstaltninger til at afhjælpe disse mangler med henblik på at opnå fuld gennemsigtighed på markedet og få pålidelige og verificerbare data om tunge køretøjers CO2-emissioner og forbrug, således at der kan fastsættes CO2-emissionsgrænser for dem.

For det første har Kommissionen udviklet "VECTO"-simuleringssoftwaren som et omkostningseffektivt middel til at opnå sammenlignelige tal for tunge køretøjers brændstofforbrug og CO2-emissioner.

For det andet har Kommissionen foreslået en ny forordning om beregning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (den såkaldte certificeringsforordning) i henhold til eksisterende lovgivning om typegodkendelse, der træder i kraft i februar 2018.

I henhold til certificeringsforordningen bliver det nødvendigt at foretage en VECTO-simulering af CO2-emissioner og brændstofforbrug for hvert nyt tungt køretøj, der falder ind under dens anvendelsesområde, og som vil blive bragt i omsætning på EU-markedet.

Certificeringsforordningen løser imidlertid kun nogle af gennemsigtighedsproblemerne, eftersom oplysningerne om et bestemt køretøjs præstation kun stilles til rådighed for den enkelte køber og myndighederne i det land, hvor det er registreret.

For det tredje foreslår Kommissionen at overvåge og indberette CO2-emissionerne fra nye tunge køretøjer, som certificeres, med henblik på at udfylde informationshullerne og skabe fuld gennemsigtighed på markedet. Under denne tredje fase vil certificeringsdata fra producenterne blive overvåget. Med undtagelse af data, der er forbeholdt Kommissionen alene, vil disse derefter blive offentliggjort for offentligheden. Medlemsstaterne vil være forpligtet til at indsende data om alle nyregistrerede køretøjer i Unionen.

Det sidste skridt vil være at fastsætte ambitiøse mål for tunge køretøjers CO2-emissioner, som ordføreren håber vil blive forelagt af Kommissionen i første kvartal af 2018, således at de kan vedtages inden udløbet af den nuværende valgperiode.

Selv om ordføreren bifalder Kommissionens tilgang og de hidtil vedtagne metoder til at definere disse mål, mener han ikke desto mindre, at der er behov for en række forbedringer.

For det første er det nødvendigt at præcisere forholdet mellem forslaget til forordning om overvågning og indberetning og forslaget til forordning om certificering, navnlig med hensyn til deres anvendelsesområder.

De ændringsforslag, som ordføreren har fremsat, præciserer, at producenterne kun vil være forpligtet til at fremlægge data om køretøjstyper, der er underlagt certificeringsforordningen.

Medlemsstaterne vil på den anden side være forpligtet til at indsende data om alle nye køretøjer, der registreres for første gang i Unionen.

Da certificeringsforordningen vil blive udviklet i faser, er det vigtigt, at Kommissionen hurtigst muligt udarbejder en tidsplan, der klart fastlægger, hvornår og hvordan VECTO-softwaren skal anvendes i forbindelse med forskellige typer af tunge køretøjer, der endnu ikke er omfattet, herunder alle busser, visse typer lastbiler og påhængsvogne, elektriske og hybride tunge køretøjer og de køretøjer, der benytter alternative brændstoffer, og som vil være tilgængelige på markedet, og at VECTO-softwareprøvningen og den operationelle procedure for disse forskellige køretøjstyper opdateres.

Et andet vigtigt spørgsmål, som ordføreren tager op, vedrører systemets gennemsigtighed.

Formålet med ændringsforslagene er at sikre et fuldt ud gennemsigtigt marked ved at udfylde eksisterende informationshuller og således give køberne mulighed for at træffe valg på et mere velinformeret grundlag, give producenterne et stærkere incitament til at innovere og give myndighederne omfattende oplysninger, således at de kan udarbejde og gennemføre politikker, som f.eks. afgifter og vejafgifter, der kan fremme anvendelsen af mere effektive og mindre forurenende tunge køretøjer.

Til dette formål mente ordføreren, at det var hensigtsmæssigt at medtage resultaterne af prøvninger af produktionens overensstemmelse i del B i bilag I, som indeholder en liste over de data, som producenterne er forpligtede til at overvåge og meddele Kommissionen.

De data, der er angivet i del B i bilag I, vil blive opdelt i to hovedkategorier: data, der skal meddeles Kommissionen og gøres offentligt tilgængelige, og data, som skal meddeles Kommissionen, som i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1367/2006 kan sende dem til parter, der anmoder om sådanne oplysninger.

Disse tredjeparter, som f.eks. universiteter, forskningscentre, NGO'er, regionale myndigheder osv., vil således uafhængigt kunne kontrollere ægtheden af data fra producenter, således at man undgår en gentagelse af sager såsom "dieselgate"-skandalen om emissioner fra biler eller kartellet af store lastvognsproducenter, som for nylig blev draget til ansvar af Kommissionen.

Ordføreren opfordrer Kommissionen til snarest muligt at udarbejde en CO2-emissionsprøvning på landevejene, der skal udføres under tilsyn af uafhængige organer, og som skal overvåges og indberettes i henhold til denne forordning, for at identificere eventuelle uoverensstemmelser mellem simulerede og reelle værdier.

Han mener, det er vigtigt, at Kommissionens årlige rapport ikke kun tager højde for data vedrørende de enkelte medlemsstater og producenter, men også for producenternes produktporteføljer og de angivne opgaveprofiler for de forskellige køretøjer med henblik på at undgå delvise og fordrejede dataaflæsninger og sikre en mere præcis afspejling af virkeligheden.

Han mener endvidere, at medlemsstaterne og producenterne for så vidt angår kvaliteten af de data, som skal fremsendes til Kommissionen i henhold til denne forordning, skal pålægges administrative sanktioner i forbindelse med uregelmæssigheder eller uoverensstemmelser, der kommer frem, f.eks. hvis de forelagte oplysninger ikke svarer til dem, som er blevet certificeret, eller hvis de er ufuldstændige.

Endelig bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at sikre, at den har hensigtsmæssige midler, kanaler og foranstaltninger til rådighed, således at den kan udføre sin opgave med at kontrollere kvaliteten af de data, der er blevet overvåget og indberettet, og foretage eventuelle nødvendige rettelser.

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (8.1.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug
(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

Ordfører for udtalelse: Nicola Caputo

KORT BEGRUNDELSE

EU har sat sig ambitiøse mål for nedbringelse af drivhusgasemissioner inden 2030, som transportsektoren skal bidrage til. Sektoren for tunge køretøjer er en betydelig kilde til emissioner. Den tegner sig for 5 % af EU's samlede emissioner, ca. 20 % af alle transportemissioner og tæt på 25 % af vejtransportemissioner. Uden yderligere foranstaltninger forventes sidstnævnte at stige til ca. 30 % i 2050.

Samtidig overvåges nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug stadigvæk ikke på en objektiv og sammenlignelig måde, og der foreligger derfor ikke pålidelige oplysninger om størrelsen heraf på flåde- og køretøjsniveau. I øjeblikket er de oplysninger om nye tunge køretøjers brændstofforbrug, der er tilgængelige for køberne, baseret på forskellige test- og simulationsmetoder, der afhænger af de enkelte producenter af tunge køretøjer, og de er derfor ikke direkte sammenlignelige. Den manglende viden har ført til, at 1) der ikke er et tilstrækkeligt konkurrencemæssigt pres på producenterne af tunge køretøjer om at fremme innovation og indføre energieffektive teknologier, 2) transportvirksomhederne, som i vid udstrækning er små og mellemstore virksomheder, har ikke mulighed for at vælge de mest brændstofeffektive køretøjer og dermed for at nedbringe deres omkostninger til brændstof, og 3) tiltag på nationalt eller EU-plan til at mindske CO2-emissioner fra tunge køretøjer bremses.

For at afhjælpe denne mangel på viden foreslog Kommissionen i sin strategi for tunge køretøjer fra 2014 følgende tretrinstilgang: Den første foranstaltning bestod i udviklingen af et IT-simulationsværktøj kaldet VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) til beregning af tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug på en sammenlignelig måde uanset producent. Det andet trin var udviklingen af en certificeringsmetode for nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug, inden de bringes i handel i EU, i henhold til lovgivningen om typegodkendelse.

Sidste trin er det foreliggende forslag, som vil gøre disse oplysninger tilgængelige for alle aktører, således at alle relevante data, der beregnes af producenterne i overensstemmelse med certificeringsmetoden, vil blive overvåget, indberettet og offentliggjort på EU-plan og stillet til rådighed for offentlige myndigheder, transportvirksomheder og køretøjsproducenter.

Dette forslag til forordning fastsætter præcise krav til overvågning og indberetning af CO2-emissioner fra og brændstofforbrug for nye tunge køretøjer, der indregistreres i EU. Fra 2020 skal medlemsstaternes kompetente myndigheder og producenter af tunge køretøjer indsende en liste over parametre (såsom brændstofforbruget for forskellige kørselscyklusser og målemetoder, CO2-emissioner og køretøjsspecifikationer og anvendt teknologi) for alle nye køretøjer på markedet. Det Europæiske Miljøagentur skal på europæisk plan forvalte en central database over de indsendte oplysninger, som vil være offentligt tilgængelige (undtagen for visse følsomme data). Producenterne og de kompetente myndigheder vil være ansvarlige for de indsendte datas nøjagtighed og kvalitet. Dog kan Kommissionen foretage sin egen vurdering af kvaliteten af de indberettede data og, hvor det er relevant, træffe de nødvendige foranstaltninger til at rette data, der er offentliggjort i det centrale register. Kommissionen skal udarbejde en årlig rapport med analyse af de data, som medlemsstaterne og producenterne har indberettet. Analysen skal omfatte tal for gennemsnitligt brændstofforbrug og CO2-emissioner fra tunge køretøjer i EU som helhed samt for hver enkelt producent. Den skal også tage højde for data om anvendelsen af nye og avancerede teknologier for nedbringelse af CO2-emissioner.

Ordføreren glæder sig over dette forslag om overvågning og formidling af oplysninger om brændstofforbrug og CO2-emissioner for nyindregistrerede tunge køretøjer i EU på grundlag af en fælles metode. Brændstofeffektiviteten for tunge køretøjer er blevet forbedret i de seneste årtier, men EU's transportselskaber, som for en stor dels vedkommende er SMV'er og kun har få køretøjer, har endnu ikke har adgang til standardiseret information, som gør det muligt at evaluere teknologier inden for brændstofeffektivitet og sammenligne lastvogne med henblik på at træffe købsbeslutninger på et velinformeret grundlag i overensstemmelse med deres behov og nedbringe deres brændstofomkostninger, som tegner sig for omkring en fjerdedel af deres driftsomkostninger.

Forslaget gennemfører desuden meddelelsen om en europæisk strategi for lavemissionsmobilitet fra 2016, der bl.a. har som mål at mindske udledningen af drivhusgasser med mindst 60% inden 2050 og at nedbringe udledningen af luftforurenende stoffer drastisk. Ingen fornuftige foranstaltninger, der kan reducere emissioner fra tunge køretøjer, bør set i denne sammenhæng lades ude af betragtning. I de seneste 20 år er der blevet indført bindende CO2-grænseværdier for personbiler og varevogne i EU. Men tunge køretøjer har ikke hidtil været underkastet tilsvarende CO2-grænseværdier. Kommissionen overvejer at fremsætte forslag om eventuelt at indføje emissionsstandarder for tunge køretøjer. Dette forudsætter imidlertid behørig overvågning og rapportering af CO2-emissioner på grundlag af en fælles metode.

Ordføreren mener, at det er vigtigt at sikre, at de officielle VECTO-data om brændstofforbrug og CO2-emissioner gøres offentligt tilgængelige. Desuden bør Kommissionen efter at have gjort status over erfaringerne med VECTO-systemet fremsætte forslag om gennemførelse af test af emissioner ved faktisk kørsel for tunge køretøjer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  For at sikre, at dette mål nås, bør medlemsstaterne indsamle bedre praksis for undervisning i energieffektiv kørsel og fremme anvendelsen heraf. Anvendelsen af nye teknologier til at øge effektiviteten og nedbringe brændstofforbruget og CO2-emissionerne bør i lighed med anvendelse af mere aerodynamisk design og optimering af læsseplaner fremmes. Medlemsstaterne bør for at mindske brændstofforbruget overveje at anvende midler til modernisering af deres vognpark af tunge køretøjer og vedligeholdelse og forbedring af motorveje og overveje at fremme anvendelsen af dæk med lav rullemodstand og lettere påhængskøretøjer samt anvendelsen af alternative brændstoffer, eksempelvis hydrogen eller brændsel udvundet af genvinding og forarbejdning af plast.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  For at kunne opfylde Parisaftalen skal drivhusgasemissionerne fra transport være tæt på nul i 2050.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c)  I betragtning af målsætningen om, at emissionerne fra transport inden 2050 skal være mindst 60 % lavere end i 1990, er det vigtigt, at Kommissionen reviderer og ajourfører VECTO-værktøjet (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) med henblik på at sikre fortsat effektivitet og sammenlignelige resultater ved beregning af brændstofforbrug og CO2-emissioner fra tunge køretøjer.

Begrundelse

VECTO-metoden medregner f.eks. ikke påhængskøretøjers aerodynamik, som har et betydeligt reduktionspotentiale. Den nuværende udgave af VECTO tager ikke hensyn til forbedringer af påhængskøretøjet, fordi der i VECTO automatisk anvendes et "standard"-påhængskøretøj. Det samme gør sig gældende for forbedringer i form af mindsket brændstofforbrug, som opnås ved anvendelse af hybride drivaggregater, idet det nuværende VECTO-værktøj ikke er udformet til at tage højde for denne type tekniske forbedringer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Drivhusgasemissioner fra lastbiler og busser, dvs. tunge køretøjer, tegner sig på nuværende tidspunkt for omkring en fjerdedel af vejtransportemissionerne og forventes at stige yderligere frem til 2030. Der skal træffes effektive foranstaltninger til at begrænse emissionerne fra tunge køretøjer med henblik på at bidrage til de nødvendige reduktioner af emissionerne i transportsektoren.

(4)  Drivhusgasemissioner fra lastbiler og busser, dvs. tunge køretøjer, tegner sig på nuværende tidspunkt for omkring en fjerdedel af vejtransportemissionerne og en femtedel af samtlige transportemissioner i Unionen og forventes at stige yderligere og hurtigt frem til 2030. Der skal træffes en række effektive og rettidige foranstaltninger til at begrænse emissionerne fra tunge køretøjer i forbindelse med produktion og anvendelse med henblik på at bidrage til de nødvendige reduktioner af emissionerne i transportsektoren.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  En omfattende tilgang til reduktion af emissionerne fra transportsektoren er kun mulig gennem bidrag fra forskellige foranstaltninger vedrørende transporteffektivitet, alternative brændstoffer, vejinfrastruktur, køretøjsteknologi og intermodalitet. For så vidt angår tunge køretøjer, kan der ligeledes opnås emissionsreduktioner ved at udvikle løsninger til og skabe incitamenter for optimering af lastningen, bundtvis trafikafvikling, uddannelse af chauffører, fornyelse af vognparken, mindskelse af trafiktætheden og investeringer i vedligeholdelse af infrastrukturen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I sin meddelelse fra 2014 om en strategi for reduktion af tunge køretøjers brændstofforbrug og CO2-emissioner13 anerkendte Kommissionen, at en forudsætning for at træffe sådanne foranstaltninger er en reguleret procedure for beregning af CO2-emissioner og brændstofforbrug.

(5)  I sin meddelelse fra 2014 om en strategi for reduktion af tunge køretøjers brændstofforbrug og CO2-emissioner13 anerkendte Kommissionen, at en forudsætning for at træffe sådanne foranstaltninger er en reguleret procedure for beregning af CO2-emissioner og brændstofforbrug. I sin mobilitetspakke fra 2017 med titlen "Et mobilt Europa" bebudede Kommissionen fremsættelsen af et forslag til standarder for tunge køretøjer i første halvdel af 2018. Det er af afgørende betydning for en hurtig vedtagelse af disse standarder, at forslaget offentliggøres rettidigt.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6 a)  Brændstofeffektiviteten for tunge køretøjer er blevet forbedret i de seneste årtier, men transportvirksomhederne, som for en stor dels vedkommende er SMV'er, der kun har nogle få køretøjer, har endnu ikke adgang til standardiseret information, som gør det muligt at vurdere teknologier til forbedring af brændstofeffektivitet og sammenligne køretøjer med henblik på at træffe købsbeslutninger på et velinformeret grundlag og nedbringe deres brændstofudgifter, som udgør omkring en fjerdedel af deres driftsomkostninger.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Oplysninger om et køretøjs præstationer med hensyn til CO2-emissioner og brændstofforbrug bør gøres offentligt tilgængelige for at gøre det muligt for alle transportvirksomheder at træffe købsbeslutninger på et informeret grundlag. Alle køretøjsproducenter ville kunne sammenligne deres køretøjers præstationer med andre mærker. Det vil i højere grad tilskynde til innovation og dermed øge konkurrenceevnen. Oplysningerne vil også give de politiske beslutningstagere i EU og medlemsstaterne et fornuftigt grundlag for at udvikle politikker til fremme af anvendelsen af mere energieffektive køretøjer. Værdier for CO2-emissioner og brændstofforbrug beregnet for hvert enkelt nyt tungt køretøj i henhold til Kommissionens forordning (EU) […/…] [korrekt henvisning indsættes af OPOCE] bør derfor overvåges, indberettes til Kommissionen og offentliggøres.

(7)  Oplysninger om et køretøjs præstationer med hensyn til CO2-emissioner og brændstofforbrug bør gøres offentligt tilgængelige for at gøre det muligt for alle transportvirksomheder at træffe købsbeslutninger på et informeret grundlag og sætte tredjeparter i stand til at overvåge de bestræbelser, der gøres for at begrænse CO2-emissioner. Alle køretøjsproducenter ville kunne sammenligne deres køretøjers præstationer med andre mærker. Det vil i højere grad tilskynde til innovation og dermed øge konkurrenceevnen. Oplysningerne vil også give de politiske beslutningstagere i EU og medlemsstaterne et fornuftigt grundlag for at udvikle politikker til fremme af anvendelsen af mere energieffektive køretøjer og øge VECTO-værktøjets pålidelighed, forbedre gennemsigtigheden samt anspore til innovation og styrkelse af konkurrenceevnen. Med henblik på at gøre det lettere at sammenligne data og sikre dataenes kvalitet og gennemsigtighed, bør værdier for CO2-emissioner og brændstofforbrug beregnet for hvert enkelt nyt tungt køretøj i henhold til Kommissionens forordning (EU) […/…]15 [korrekt henvisning indsættes af OPOCE] derfor overvåges, indberettes til Kommissionen og straks offentliggøres på grundlag af en harmoniseret metode og på en ensartet måde.

__________________

__________________

15 Kommissionens forordning (EU) […/…] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 595/2009 med hensyn til beregning af tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011, EUT L… af ..., s. ...

15 Kommissionens forordning (EU) […/…] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 595/2009 med hensyn til beregning af tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011, EUT L… af ..., s. ...

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  For at opnå fyldestgørende viden om sammensætningen af Unionens vognpark af tunge køretøjer, dens udvikling over tid og dens potentielle indvirkning på CO2-emissionerne bør data om indregistrering af alle nye tunge køretøjer og alle nye påhængskøretøjer, herunder data om fremdriftssystemer og de relevante karrosserier, overvåges og indberettes.

(8)  For at opnå fyldestgørende viden om sammensætningen af Unionens vognpark af tunge køretøjer, dens udvikling over tid og dens potentielle indvirkning på CO2-emissionerne bør data om indregistrering af alle nye tunge køretøjer og alle nye påhængskøretøjer, herunder data om fremdriftssystemernes og motorernes effektivitet og de mest relevante karrosserier og komponenter, overvåges og indberettes. Det er vigtigt med et tæt samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og bilfabrikanterne om overvågning og rapportering af dataene.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Data om CO2-emissioner og brændstofforbrug vil være tilgængelige for visse nye tunge køretøjer, der er indregistreret i [2019]. Fra og med den dato skal medlemsstaternes kompetente myndigheder pålægges at indsende data om nye indregistreringer, og producenter skal pålægges at indsende tekniske data om de pågældende køretøjer.

(9)  Data om CO2-emissioner og brændstofforbrug vil være tilgængelige for visse nye tunge køretøjer, der er indregistreret i [2019]. Fra og med den dato skal medlemsstaternes kompetente myndigheder pålægges at indsende data om nye indregistreringer, og producenter skal pålægges at indsende tekniske data om de køretøjer, for hvilke de anmodede data er tilgængelige.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Tekniske data, som er afgørende for at beregne et køretøjs præstationer med hensyn til CO2-emissioner og brændstofforbrug, bør offentliggøres med henblik på at øge gennemsigtigheden af køretøjers specifikationer og de relaterede præstationer og fremme konkurrencen mellem producenter. Kun data, der er følsomme i forhold til beskyttelse af personoplysninger og fair konkurrence, bør ikke offentliggøres. Det er dog naturligvis i offentlighedens interesse, at der er adgang til tekniske data til bestemmelse af køretøjers præstationer. Sådanne data bør derfor ikke være fritaget for offentliggørelse.

(10)  Tekniske data, som er relevante for at beregne et køretøjs præstationer med hensyn til CO2-emissioner og brændstofforbrug, bør offentliggøres med henblik på at øge gennemsigtigheden af køretøjers specifikationer og de relaterede præstationer og fremme konkurrencen mellem producenter. Kun data, der er følsomme i forhold til beskyttelse af personoplysninger og fair konkurrence, bør ikke offentliggøres. Eftersom det naturligvis er i offentlighedens interesse, at der er adgang til de tekniske data, som er relevante for bestemmelse og vurdering af køretøjers præstationer, bør alle indberettede data, som ikke er personlige eller kommercielt følsomme, være offentligt tilgængelige.

 

Kommissionen vurderer hensigtsmæssigheden af at gøre sidstnævnte data tilgængelige i anonymiseret form, samt de betingelser, hvorunder dette skal finde sted, uden at konkurrencen bringes i fare, og fremlægger, hvis det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag for at ændre forordningen i denne henseende.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Det er vigtigt at sikre, at de data, der overvåges og indberettes, er solide og pålidelige. Kommissionen bør derfor have midlerne til at kontrollere og, om nødvendigt, rette de endelige data. Der bør derfor i kriterierne for overvågningen fastsættes parametre, der gør det muligt på passende vis at spore og kontrollere dataene.

(11)  I betragtning af at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i samarbejde med køretøjsfabrikanterne skal være ansvarlige for nøjagtigheden og kvaliteten af de data, der opføres (liste over parametre: brændstofforbrug under forskellige kørselscyklusser, CO2-emissioner, køretøjsspecifikationer og anvendte teknologier), er det vigtigt at sikre, at de data, der overvåges og indberettes, er solide og pålidelige. Kommissionen bør derfor have midlerne til at kontrollere og, om nødvendigt, rette de endelige data. Der bør derfor i kriterierne for overvågningen fastsættes parametre, der gør det muligt på passende vis at spore og kontrollere dataene, samtidig med at der altid tages behørigt hensyn til lovgivning om privatlivets fred.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11 a)  Kommissionen bør efter at have gjort status over erfaringerne med værktøjet til beregning af køretøjers energiforbrug (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – VECTO) fremsætte lovforslag om test af emissioner ved faktisk kørsel for tunge køretøjer.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning om kontrol og rettelse af de overvågede data bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

udgår

Begrundelse

Det er meget vigtigt at sikre, at Kommissionen råder over de nødvendige midler, procedurer og foranstaltninger til at varetage sin opgave med kontrol af kvaliteten af de overvågede og indberettede data og rettelse af dem. Disse foranstaltninger bør derfor vedtages ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at sikre, at datakravene og overvågnings- og indberetningsproceduren forbliver relevant over tid i forhold til vurdering af de tunge køretøjers bidrag til CO2-emissionerne, og for at sikre, at der er adgang til data om nye og avancerede teknologier til nedbringelse af CO2-emissioner, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om ændring af datakravene og overvågnings- og indberetningsproceduren som fastsat i bilagene. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter. Målet for denne forordning, nemlig overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug i EU, kan ikke opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af dens omfang og virkninger, bedre nås på EU-plan;

(14)  For at sikre, at datakravene og overvågnings- og indberetningsproceduren forbliver relevant over tid i forhold til vurdering af de tunge køretøjers bidrag til CO2-emissionerne, for at sikre, at der er adgang til data om nye og avancerede teknologier til nedbringelse af CO2-emissioner, samt for at sikre passende kontrol og rettelse af de overvågede og indberettede data, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om ændring af datakravene og overvågnings- og indberetningsproceduren som fastsat i bilagene. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at sikre, at Kommissionen råder over de nødvendige midler, procedurer og foranstaltninger til at varetage sin opgave med kontrol af kvaliteten af de overvågede og indberettede data og rettelse af dem. Disse foranstaltninger bør derfor vedtages ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Centralt register for data om tunge køretøjer

Central database for data om tunge køretøjer

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen fører et centralt register for data indberettet i henhold til artikel 4 og 5. Registret gøres offentligt tilgængeligt med undtagelse af datapost 1, 24, 25, 32, 33, 39 og 40 som angivet i bilag I, del B.

1.  Kommissionen fører en central database for data indberettet i henhold til artikel 4 og 5. Databasen gøres offentligt tilgængelig uden beregning i et digitalt, søgbart format med undtagelse af datapost 1, 4, 5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 og 40 som angivet i bilag I, del B. Inden dataene offentliggøres, underretter Kommissionen de berørte medlemsstater og producenter. Kommissionen vurderer hensigtsmæssigheden af at gøre de data, der nævnes i første afsnit, tilgængelige i anonymiseret form efter anmodning til anerkendte tredjeparter, samt de betingelser, hvorunder dette skal finde sted, uden at bringe konkurrencen i fare og forelægger, hvis det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag for at ændre forordningen i denne henseende.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan foretage sin egen kontrol af kvaliteten af de data, der indberettes i henhold til artikel 4 og 5.

2.  Kommissionen foretager på grundlag af et repræsentativt udsnit regelmæssigt sin egen kontrol af kvaliteten af de data, der indberettes i henhold til artikel 4 og 5. Den kan udføre kontroller for at efterprøve kvaliteten af de metoder, der anvendes til at indhente dataene, idet den anvender alle tilgængelige test- og måleteknologier.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt Kommissionen underrettes om fejl i dataene eller i forbindelse med sin egen kontrol opdager uoverensstemmelser i datasættet, træffer den i givet fald de nødvendige foranstaltninger til at rette de data, der offentliggøres i det centrale register som omhandlet i artikel 6.

3.  Såfremt Kommissionen underrettes om fejl i dataene eller i forbindelse med sin egen kontrol opdager uoverensstemmelser i datasættet, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at rette de data, der offentliggøres i den centrale database som omhandlet i artikel 6. Medlemsstaterne og producenterne skal have mulighed for at rette fejl inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen.

 

Konstaterer Kommissionen, at en producent bevidst har forfalsket dataene, skal den straks anmode de kompetente myndigheder om at korrigere dataene og træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I tilfælde af, at der indberettes om uredelig adfærd eller fejl i de oplysninger og data, som er blevet sendt til Kommissionen, tildeles de pågældende whistleblowere en særlig status og beskyttelse i henhold til de generelle retlige rammer for beskyttelse af whistleblowere i betragtning af den risiko, de løber ved at indberette forseelser, og den almene interesse i sådanne indberetninger. Hvis ovennævnte uredelige adfærd er blevet indberettet til de kompetente myndigheder i en medlemsstat og/eller til køretøjsproducenterne, og Kommissionen ikke på behørig vis er blevet underrettet herom, skal Kommissionen kunne træffe straffeforanstaltninger ved hjælp af vedtagelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Analysen omfatter, som minimum, præstationerne for Unionens vognpark af tunge køretøjer og for de enkelte producenter, for så vidt angår de gennemsnitlige værdier for brændstofforbrug og CO2-emissioner. Den tager også højde for eventuelle tilgængelige data om anvendelsen af nye og avancerede teknologier for nedbringelse af CO2-emissionerne.

2.  Analysen omfatter, som minimum, præstationerne for Unionens vognpark af tunge køretøjer og for de enkelte producenter, for så vidt angår værdier for brændstofforbrug og CO2-emissioner for de forskellige cyklusser for anvendelse af motoren på grundlag af VECTO-klassificeringssystemet. Den tager også højde for eventuelle tilgængelige data om anvendelsen af nye og avancerede teknologier for nedbringelse af CO2-emissionerne, herunder alternative motorer og/eller alternative brændstoffer. Der skal foretages sammenligninger af producenterne for hver gruppe af transportfunktioner for at sikre, at sammenligningerne er gyldige.

Begrundelse

Køretøjsproducenter tilbyder ofte deres udstyr med henblik på udførelse af helt forskellige transportfunktioner. Derfor kan køretøjsproducenternes præstationer ikke måles ved hjælp af en simpel præstationsrelateret sammenligning, da det, der skal sammenlignes, f.eks. er køreture ad hovedveje eller korte byture.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen skal uden unødig forsinkelse revidere VECTO-testproceduren for på teknologisk neutral vis at inddrage alle kategorier af tunge godskøretøjer, påhængskøretøjer og alternativt fremdrevne køretøjer, eksempelvis hybride og emissionsfrie fremdriftssystemer, senest i 2020, og indberette alle relevante data.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

udgår

Tildeling af gennemførelsesbeføjelser

 

Kommissionen kan, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, fastsætte de foranstaltninger til kontrol og rettelse af data, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2 og 3. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11.

 

Begrundelse

Det er meget vigtigt at sikre, at Kommissionen råder over de nødvendige midler, procedurer og foranstaltninger til at varetage sin opgave med kontrol af kvaliteten af de overvågede og indberettede data og rettelse af dem. Disse foranstaltninger bør derfor vedtages ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 for at supplere denne forordning med henblik på fastsættelse af de kontrol- og rettelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2 og 3.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at sikre, at Kommissionen råder over de nødvendige midler, procedurer og foranstaltninger til at varetage sin opgave med kontrol af kvaliteten af de overvågede og indberettede data og rettelse af dem. Disse foranstaltninger bør derfor vedtages ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

udgår

Udvalgsprocedure

 

Kommissionen bistås af Udvalget for Klimaændringer, der er nedsat ved artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

Begrundelse

Det er meget vigtigt at sikre, at Kommissionen råder over de nødvendige midler, procedurer og foranstaltninger til at varetage sin opgave med kontrol af kvaliteten af de overvågede og indberettede data og rettelse af dem. Disse foranstaltninger bør derfor vedtages ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Bilag I – del B – tabel – række 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

26a.  transmissionsvirkningsgrad

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Bilag I – del B – tabel – række 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

34a.  akselvirkningsgrad

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug

Referencer

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

15.6.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

TRAN

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Nicola Caputo

30.6.2017

Behandling i udvalg

11.10.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

4

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for:

-  :  imod:

0  :  hverken/eller:

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Overvågning og rapportering af nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug

Referencer

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Dato for høring af EP

31.5.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

6.11.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

24

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Dato for indgivelse

30.1.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF :

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 9. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik