ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα

30.1.2018 - (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Damiano Zoffoli


Διαδικασία : 2017/0111(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0010/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0010/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα

(COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0279),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0168/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017[1],

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0010/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α)  Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη αυτού του στόχου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα της κατάρτισης στην ενεργειακά αποδοτική οδήγηση και να προωθούν την εφαρμογή της εν λόγω κατάρτισης. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2, παράλληλα με τη χρήση πιο αεροδυναμικών σχεδίων και τη βελτιστοποίηση των σχεδίων φόρτωσης. Για να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μελετήσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό του στόλου βαρέων οχημάτων και τη συντήρηση και βελτίωση των αυτοκινητόδρομων, και να υποστηρίξουν τη χρήση ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης και ελαφρύτερων ρυμουλκούμενων, καθώς και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως είναι το υδρογόνο ή τα καύσιμα που προέρχονται από ανακύκλωση και επεξεργασία πλαστικών υλών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β)  Προκειμένου να επιτευχθεί η τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του τομέα των μεταφορών θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενιστεί έως το 2050·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα πούλμαν, δηλαδή τα βαρέα οχήματα, αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών από τον τομέα των οδικών μεταφορών στην Ένωση και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω μέχρι το 2030. Πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα βαρέα οχήματα προκειμένου να συμβάλουν στις αναγκαίες μειώσεις των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών.

(4)  Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα πούλμαν, δηλαδή τα βαρέα οχήματα, αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών από τον τομέα των οδικών μεταφορών στην Ένωση και, εάν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα, αναμένεται να ανέλθουν μέχρι το 2030 στο 30% των εκπομπών CO2 των συνολικών οδικών μεταφορών. Οι εκπομπές από βαρέα φορτηγά οχήματα θα αυξηθούν κατά 10 % μεταξύ 2010 και 2030, και κατά 17 % μεταξύ 2010 και 2050. Πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα βαρέα οχήματα προκειμένου να συμβάλουν στις αναγκαίες μειώσεις των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών, με παράλληλη τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και με την παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους μεταφορείς ώστε να καθοδηγούνται στις επιλογές τους. Επιπλέον, μειώσεις των εκπομπών μπορούν να επιτευχθούν επίσης με την ανάπτυξη λύσεων και τη δημιουργία κινήτρων για τη βελτιστοποίηση του φορτίου, την ομαδοποίηση ροής (platooning), την κατάρτιση των οδηγών, την ανανέωση του στόλου, τη μείωση της συμφόρησης και τις επενδύσεις σε υποδομές συντήρησης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στην ανακοίνωση του 2014 σχετικά με μια στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 από τα βαρέα οχήματα13, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι προϋπόθεση για τη θέσπιση τέτοιου είδους μέτρων είναι μια ρυθμιζόμενη διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου.

(5)  Στην ανακοίνωση του 2014 σχετικά με μια στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 από τα βαρέα οχήματα13, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι προϋπόθεση για τη θέσπιση τέτοιου είδους μέτρων είναι μια ρυθμιζόμενη διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου. Στη δέσμη μέτρων της για την κινητικότητα «Η Ευρώπη σε εξέλιξη» του 2017, η Επιτροπή εκφράζει την πρόθεση να υποβάλει πρόταση για τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα βαρέα οχήματα το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η έγκαιρη δημοσίευση της εν λόγω πρότασης είναι ζωτικής σημασίας για την ταχεία έγκριση των εν λόγω νέων προτύπων.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α)  Οι εταιρείες μεταφορών είναι σε μεγάλο βαθμό μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε τυποποιημένες πληροφορίες για να αξιολογήσουν τις τεχνολογίες απόδοσης καυσίμου ή να συγκρίνουν τα φορτηγά, προκειμένου να λαμβάνουν όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να μειώσουν τις δαπάνες τους για καύσιμα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εξόδων λειτουργίας τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ενός οχήματος όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να λαμβάνουν καλώς τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς. Όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων θα είναι σε θέση να συγκρίνουν τις επιδόσεις των οχημάτων τους με τις επιδόσεις των οχημάτων άλλων κατασκευαστών, γεγονός που θα ενισχύει τα κίνητρα για την ανάπτυξη καινοτομίας και άρα και την ανταγωνιστικότητα. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχουν επίσης στους πολιτικούς ιθύνοντες σε επίπεδο Ένωσης και σε επίπεδο κράτους μέλους μια ορθή βάση για τη χάραξη πολιτικών για την προώθηση της χρήσης οχημάτων με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται, να δηλώνονται στην Επιτροπή και να δημοσιοποιούνται οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου κάθε νέου βαρέος οχήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [.../...]15 της Επιτροπής [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ορθή παραπομπή].

(7)  Πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ενός οχήματος όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να λαμβάνουν καλώς τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς και να διασφαλίζονται υψηλότατα επίπεδα διαφάνειας. Όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων θα είναι σε θέση να συγκρίνουν τις επιδόσεις των οχημάτων τους με τις επιδόσεις των οχημάτων άλλων κατασκευαστών. Το γεγονός αυτό θα ενισχύει τα κίνητρα για την ανάπτυξη καινοτομίας, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη οχημάτων με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και άρα θα ενισχύει και την ανταγωνιστικότητα. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχουν επίσης στους πολιτικούς ιθύνοντες σε επίπεδο Ένωσης και σε επίπεδο κράτους μέλους μια ορθή βάση για τη χάραξη πολιτικών για την προώθηση της χρήσης οχημάτων με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται, να δηλώνονται στην Επιτροπή και να δημοσιοποιούνται οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου κάθε νέου βαρέος οχήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [.../...]15 της Επιτροπής [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ορθή παραπομπή].

_________________

_________________

15 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] της Επιτροπής, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά των προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων οχημάτων (Euro VI) και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 (ΕΕ L... της ..., …).

15 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] της Επιτροπής, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά των προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων οχημάτων (Euro VI) και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 (ΕΕ L... της ..., …).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Προκειμένου να αποκτηθεί πλήρη γνώση της διάρθρωσης του στόλου βαρέων οχημάτων στην Ένωση, της διαχρονικής εξέλιξής της και του δυνητικού αντίκτυπου στις εκπομπές CO2, είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται και να δηλώνονται τα στοιχεία σχετικά με την ταξινόμηση όλων των νέων βαρέων οχημάτων και όλων των νέων ρυμουλκούμενων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για τα συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος και το σχετικό αμάξωμα.

(8)  Προκειμένου να αποκτηθεί πλήρη γνώση της διάρθρωσης του στόλου βαρέων οχημάτων στην Ένωση, της διαχρονικής εξέλιξής της και του δυνητικού αντίκτυπου στις εκπομπές CO2, είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται και να δηλώνονται τα στοιχεία σχετικά με την ταξινόμηση όλων των νέων βαρέων οχημάτων και όλων των νέων ρυμουλκούμενων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για τα συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος και το σχετικό αμάξωμα. Οι ειδικές αρμοδιότητες παρακολούθησης και αναφοράς δεδομένων περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 αντιστοίχως.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α)  Το σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι εύχρηστο για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, ανεξαρτήτως των διαστάσεων και των πόρων τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2και την κατανάλωση καυσίμου θα είναι διαθέσιμα για ορισμένα νέα βαρέα οχήματα που ταξινομούνται κατά το [2019]. Αρχής γενομένης από την ημερομηνία αυτή, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, επομένως, να υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις νέες ταξινομήσεις και οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν τα τεχνικά δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω οχήματα.

(9)  Στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2και την κατανάλωση καυσίμου θα είναι διαθέσιμα για ορισμένα νέα βαρέα οχήματα που ταξινομούνται κατά το [2019]. Αρχής γενομένης από την ημερομηνία αυτή, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, επομένως, να υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις νέες ταξινομήσεις και οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν τα τεχνικά δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω οχήματα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) [.../...].

 

__________________

 

1a Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] της Επιτροπής, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά των προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων οχημάτων (Euro VI) και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 (ΕΕ L... της ..., …).

 

+ ΕΕ: να προστεθεί η ορθή παραπομπή.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν καλύτερα για τις ρυθμιστικές αλλαγές, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2018, ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του εργαλείου υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης οχημάτων (VECTO), ενός λογισμικού που έχει αναπτυχθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400 της Επιτροπής, σε βασικές τεχνολογίες και καινοτομίες που μειώνουν τις εκπομπές των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να επικαιροποιήσει χωρίς καθυστέρηση τη διαδικασία δοκιμής VECTO, που έχει οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 ώστε να συμπεριλάβει όλες τις κατηγορίες βαρέων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των εναλλακτικών συστημάτων κίνησης, των ρυμουλκούμενων οχημάτων και τυχόν νέων τύπων εναλλακτικών καυσίμων που θα διατεθούν στην αγορά, προκειμένου να καλυφθεί όλο το εύρος των δυνατοτήτων όσον αφορά τα βαρέα οχήματα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ότι η Επιτροπή να επανεξετάζει τακτικά το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9β)  Το σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι εύχρηστο για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, ανεξαρτήτως των διαστάσεων και των πόρων τους. Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει ενεργά ένα τέτοιο σύστημα για να εξασφαλίσει ότι θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στον τομέα και για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που αναφέρονται στις εκθέσεις.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α)  Τα αποτελέσματα των δοκιμών συμμόρφωσης της παραγωγής των αρχείων εισροής του VECTO θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται και να αναφέρονται στην Επιτροπή.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10β)  Η ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη και τους κατασκευαστές για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος πρέπει να παρουσιάζεται στο κοινό με τρόπο που να καταδεικνύει με σαφήνεια τις επιδόσεις του στόλου των βαρέων οχημάτων της Ένωσης και κάθε κράτους μέλους καθώς και των επιδόσεων κάθε κατασκευαστή με συγκρίσιμο τρόπο σε ό, τι αφορά τον μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2, ενώ πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων των κατασκευαστών και το δηλωθέν προφίλ χρήσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)   Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που παρακολουθούνται και δηλώνονται είναι άρτια και αξιόπιστα. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει τρόπους για να επαληθεύει και, κατά περίπτωση, να διορθώνει τα τελικά δεδομένα. Συνεπώς, μαζί με τις απαιτήσεις παρακολούθησης θα πρέπει να προβλέπονται και παράμετροι που να επιτρέπουν την επαρκή ιχνηλάτηση και επαλήθευση των δεδομένων.

(11)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που παρακολουθούνται και δηλώνονται είναι άρτια και αξιόπιστα. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει τρόπους για να επαληθεύει και, κατά περίπτωση, να διορθώνει τα τελικά δεδομένα. Όταν η επαλήθευση από την Επιτροπή της ορθότητας και της ποιότητας των δεδομένων που δηλώνονται αποκαλύπτει περιπτώσεις σκόπιμης ή ακούσιας μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στον συγκεκριμένο κατασκευαστή για παράβαση του παρόντος κανονισμού. Το διοικητικό πρόστιμο θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό. Συνεπώς, μαζί με τις απαιτήσεις παρακολούθησης θα πρέπει να προβλέπονται και παράμετροι που να επιτρέπουν την επαρκή ιχνηλάτηση και επαλήθευση των δεδομένων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί από την παρακολούθηση και τη δήλωση στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές CO2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος η ευθύνη για την ανταλλαγή των δεδομένων με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τους κατασκευαστές, καθώς και για τη διαχείριση της τελικής βάσης δεδομένων για λογαριασμό της Επιτροπής. Επίσης, είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν κατά το δυνατόν οι διαδικασίες παρακολούθησης και δήλωσης για τα βαρέα οχήματα με τις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες για τα ελαφρά οχήματα.

(12)  Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί από την παρακολούθηση και τη δήλωση στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές CO2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος η ευθύνη για την ανταλλαγή των δεδομένων με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τους κατασκευαστές, καθώς και για τη διαχείριση της τελικής βάσης δεδομένων, που θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε μεταφορείς και τρίτους δωρεάν και σε ψηφιακή μορφή με δυνατότητα αναζήτησης, για λογαριασμό της Επιτροπής. Επίσης, είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν κατά το δυνατόν οι διαδικασίες παρακολούθησης και δήλωσης για τα βαρέα οχήματα με τις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες για τα ελαφρά οχήματα.

__________________

__________________

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα, ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1.

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα, ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1.

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα, ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1.

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα, ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α)  Στη δέσμη μέτρων της για την κινητικότητα «Η Ευρώπη σε εξέλιξη» του 2017, η Επιτροπή εκφράζει την πρόθεση να υποβάλει πρόταση για τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα βαρέα οχήματα το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ο ορισμός φιλόδοξων στόχων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 των βαρέων οχημάτων για το 2025 πρέπει να θεωρείται ο απώτερος στόχος αυτού του νομοθετικού προγράμματος και η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί από την Επιτροπή το αργότερο στις 30 Απριλίου 2018.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει, χωρίς καθυστέρηση, μια δοκιμή επαλήθευσης στο δρόμο, η οποία θα πραγματοποιείται υποχρεωτικώς από τους κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (ΟΕΜ), υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων και διαπιστευμένων φορέων, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών αποκλίσεων μεταξύ των προσομοιωμένων και των πραγματικών τιμών των εκπομπών CO2 ενός πλήρους βαρέος οχήματος. Ανεξάρτητοι τρίτοι θα πρέπει να επιτρέπεται να διενεργούν ανεξάρτητες δοκιμές σε τεχνικές υπηρεσίες ή διαπιστευμένα εργαστήρια και να έχουν πρόσβαση στα αναγκαία δεδομένα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών πρέπει να παρακολουθούνται και να αναφέρονται σε εκθέσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και πρέπει να γίνονται διαθέσιμα στο κοινό.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12γ)  Το σκάνδαλο Dieselgate, σχετικά με την έγκριση τύπου των ελαφρών οχημάτων, κατέδειξε τη σημασία του ρόλου των ανεξάρτητων οργανισμών στην εποπτεία των δοκιμών που διενεργούνται από κατασκευαστές και πόσο σημαντικό είναι, συγχρόνως, να διασφαλίζεται ότι και τρίτα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής ανεξάρτητων δοκιμών, δεδομένου ότι η παρόμοια εποπτεία και δοκιμή συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της απόδοσης των συστημάτων επαλήθευσης, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με την επαλήθευση και τη διόρθωση των παρακολουθούμενων δεδομένων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18.

διαγράφεται

__________________

 

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις δεδομένων και η διαδικασία παρακολούθησης και δήλωσης θα εξακολουθούν να έχουν αξία για την αξιολόγηση της συμβολής του στόλου βαρέων οχημάτων στις εκπομπές CO2με την πάροδο του χρόνου, καθώς και για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με νέες και προηγμένες τεχνολογίες μείωσης του CO2, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των απαιτήσεων δεδομένων και της διαδικασίας παρακολούθησης και δήλωσης που καθορίζονται στα παραρτήματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι οποίοι έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(14)  Για να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις δεδομένων και η διαδικασία παρακολούθησης και δήλωσης θα εξακολουθούν να έχουν αξία για την αξιολόγηση της συμβολής του στόλου βαρέων οχημάτων στις εκπομπές CO2 με την πάροδο του χρόνου, καθώς και για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με νέες και προηγμένες τεχνολογίες μείωσης του CO2 και η κατάλληλη επαλήθευση και διόρθωση των δεδομένων που παρακολουθούνται και δηλώνονται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των απαιτήσεων δεδομένων και της διαδικασίας παρακολούθησης και δήλωσης που καθορίζονται στα παραρτήματα, των δοκιμών επαλήθευσης στον δρόμο και του καθορισμού των μέτρων επαλήθευσης και διόρθωσης για δεδομένα που δηλώνονται από κράτη μέλη και κατασκευαστές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι οποίοι έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, διαδικασίες και μέτρα για να εκπληρώνει την αποστολή της όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που παρακολουθούνται και δηλώνονται, καθώς και της διόρθωσής τους. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκριθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των αποτελεσμάτων των δοκιμών συμμόρφωσης της παραγωγής των αρχείων εισροής του VECTO.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ημερομηνία παραγωγής είναι η ημερομηνία υπογραφής του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή, κατά περίπτωση, η ημερομηνία υπογραφής του πιστοποιητικού επιμέρους έγκρισης.

Η ημερομηνία παραγωγής είναι η ημερομηνία της προσομοίωσης που καταγράφεται στον φάκελο πληροφοριών του πελάτη όπως ορίζεται στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος I του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ).../... [ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο αρχείο Ares(2017)/1900557.

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία παραγωγής, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, εμφανίζεται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας όπου οι κατασκευαστές έχουν περιορισμένο έλεγχο. Η επιμέρους έγκριση γίνεται από τους εμπόρους και διανομείς κατά τον χρόνο ταξινομήσεως του αυτοκινήτου. Η ημερομηνία αυτή μπορεί επομένως να έλθει πολύ αφότου το όχημα έχει φύγει από τον έλεγχο του κατασκευαστή και η ημερομηνία καθαυτή είναι, ως εκ τούτου, άγνωστη στον κατασκευαστή. Με τη χρήση του φακέλου CO2 του πελάτη, η ημερομηνία είναι η ημερομηνία του ελέγχου συμμόρφωσης της παραγωγής για οχήματα στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου οχήματος.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.   Οι κατασκευαστές υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα που αφορούν τα βαρέα οχήματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. [.../...]+.

 

_____________

 

+   ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού (ΕΕ) [.../...] της Επιτροπής, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά των προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων οχημάτων (Euro VI) και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 (ΕΕ L... της ..., …).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των δεδομένων που δηλώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό, με εξαίρεση τις εγγραφές δεδομένων 1, 24, 25, 32, 33, 39 και 40, που καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος I.

1.  Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των δεδομένων που δηλώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό, με εξαίρεση τις εγγραφές δεδομένων 1, 21α, 21β, 24, 25, 26α, 32, 33, 34α, 39, 40, 73α και 73β, που καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος I, και για τις οποίες η Επιτροπή παρέχει πρόσβαση σε τρίτα μέρη κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

___________________

 

1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να διενεργεί δική της επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων που δηλώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

2.  Η Επιτροπή πρέπει να διενεργεί δική της επαλήθευση της ορθότητας και της ποιότητας των δεδομένων που δηλώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές και τους κατασκευαστές και μπορεί επίσης να συμπληρωθεί από πρόσθετη στήριξη από τρίτους.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή πληροφορηθεί την ύπαρξη σφαλμάτων στα δεδομένα ή παρατηρήσει, κατά τη δική της επαλήθευση, ασυμφωνίες στο σύνολο δεδομένων, προβαίνει, όπου αρμόζει, στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των στοιχείων που δημοσιεύονται στο κεντρικό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 6.

3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή πληροφορηθεί την ύπαρξη σφαλμάτων στα δεδομένα ή παρατηρήσει, κατά τη δική της επαλήθευση, ασυμφωνίες στο σύνολο δεδομένων, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των στοιχείων που δημοσιεύονται στο κεντρικό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 6. Τα κράτη μέλη και οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν τυχόν σφάλματα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησής τους.

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένας κατασκευαστής έχει παραποιήσει σκοπίμως τα δεδομένα, ζητεί αμελλητί από τις αρμόδιες αρχές να διορθώσουν τα δεδομένα αυτά και να λάβουν κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Εάν η επαλήθευση που διενεργεί η Επιτροπή για την εξακρίβωση της ορθότητας και της ποιότητας των δεδομένων που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 αποκαλύψει σκόπιμη ή ακούσια έλλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή για παράβαση του παρόντος κανονισμού. Το διοικητικό πρόστιμο είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό.

 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για την συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη μη συμμόρφωση, τον υπολογισμό των διοικητικών προστίμων και τη μέθοδο συλλογής των προστίμων.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ανάλυση θα αναφέρει, κατ’ ελάχιστον, τις επιδόσεις του στόλου βαρέων οχημάτων της Ένωσης και του κάθε κατασκευαστή ως προς τη μέση κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη στοιχεία σχετικά με την υιοθέτηση νέων και προηγμένων τεχνολογιών μείωσης του CO2, όπου υπάρχουν.

2.  Η ανάλυση θα αναφέρει, κατ’ ελάχιστον, τις επιδόσεις του στόλου βαρέων οχημάτων της Ένωσης, κάθε κράτους μέλους και του κάθε κατασκευαστή με συγκρίσιμο τρόπο ως προς τη μέση κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2, ενώ πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων των κατασκευαστών και το δηλωθέν προφίλ χρήσης. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη στοιχεία σχετικά με την υιοθέτηση νέων και προηγμένων τεχνολογιών μείωσης του CO2, και όλων των εναλλακτικών συστημάτων κίνησης, όπου υπάρχουν. Η ανάλυση που δημοσιεύεται από την Επιτροπή πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη το ευρύ φάσμα των προφίλ χρήσης που συνδέονται με στόλο βαρέων οχημάτων.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή δημοσιεύει χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του εργαλείου προσομοίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400 της Επιτροπής (δηλ. του VECTO), σε βασικές τεχνολογίες και καινοτομίες που μειώνουν τις εκπομπές των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

 

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό και, όπου αρμόζει, διατυπώνει νομοθετικές προτάσεις με σκοπό να επεκτείνει τις υποχρεώσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σε όλες τις κατηγορίες βαρέων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των εναλλακτικών συστημάτων κίνησης, ρυμουλκούμενων και τυχόν νέων τύπων κινητήρων εναλλακτικών καυσίμων.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Πρότυπα εκπομπών CO2 για βαρέα επαγγελματικά οχήματα και δοκιμή επαλήθευσης στο δρόμο

 

Έως τις 30 Απριλίου 2018, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές CO2 από βαρέα οχήματα για το 2025, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα.

 

Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη σχετικά με μέτρα περαιτέρω μείωσης των εκπομπών CO2 στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των οδηγών, της ομαδοποίησης ροής, του Ευρωπαϊκού Αρθρωτού Συστήματος (EMS), των ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης και της ενοποίησης των εμπορευματικών φορτίων.

 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν τα ακόλουθα:

 

α)   μια δοκιμή επαλήθευσης στο δρόμο, η οποία θα διενεργείται από τους κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (ΟΕΜ) σε υποχρεωτική βάση, υπό την επίβλεψη ενός ανεξάρτητου και διαπιστευμένου φορέα, κάτι που πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο την 31 Δεκεμβρίου 2020·

 

β)  ανεξάρτητοι τρίτοι θα επιτρέπεται να διενεργούν ανεξάρτητες δοκιμές σε τεχνικές υπηρεσίες και διαπιστευμένα εργαστήρια·

 

γ)  η δοκιμή και τα αποτελέσματά της πρέπει να παρακολουθούνται και να αποτελούν αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και η Επιτροπή θα εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε τρίτους· και

 

δ)  η Επιτροπή, με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών, υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δοκιμών στον δρόμο και της πραγματικής κατανάλωσης καυσίμου.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

διαγράφεται

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τις ενέργειες επαλήθευσης και διόρθωσης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 11.

 

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 12, για την συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με σκοπό τον καθορισμό των ενεργειών επαλήθευσης και διόρθωσης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 9 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

_________________

 

21Απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο (ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1).

 

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 7 παράγραφος 3α, 8α και 10 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την [ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – Μέρος Β – Επικεφαλίδα – Στήλη 3 («Πηγή»)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πηγή

Πηγή

Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

 

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – σειρά 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

17

Ονομαστική ισχύς κινητήρα

1.2.2.

Κύριες προδιαγραφές κινητήρα

 

Τροπολογία

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

17

Ονομαστική ισχύς κινητήρα

1.2.2

Κύριες προδιαγραφές κινητήρα

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – σειρά 21 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

 

 

 

 

Τροπολογία

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

21α.

WHSC g/kWh και CO2

 

Κύριες προδιαγραφές κινητήρα

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – σιερά 21 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

 

 

 

 

Τροπολογία

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

21β.

WHTC g/kWh και CO2

 

Κύριες προδιαγραφές κινητήρα

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – σιερά 26 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

 

 

 

 

Τροπολογία

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

26α

Απόδοση του συστήματος μετάδοσης

 

Κύριες προδιαγραφές συστήματος μετάδοσης

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – σιερά 34 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

 

 

 

 

Τροπολογία

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

34α.

Απόδοση του άξονα

 

Κύριες προδιαγραφές άξονα

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – σιερά 56

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

56

Προφίλ χρήσης (μεγάλες αποστάσεις, περιφερειακή, αστική, κατασκευαστικά έργα)

2.1.1

Παράμετροι προσομοίωσης (για κάθε συνδυασμό προφίλ χρήσης / φορτίου / καυσίμου)

 

Τροπολογία

56

Προφίλ χρήσης (μεγάλες αποστάσεις, μεγάλες αποστάσεις (EMS), περιφερειακή (EMS), αστική, κατασκευαστικά έργα)

2.1.1

Παράμετροι προσομοίωσης (για κάθε συνδυασμό προφίλ χρήσης / φορτίου / καυσίμου)

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – πίνακας – σειρά 57 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

 

 

 

 

Τροπολογία

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

57α.

Καύσιμο (ντίζελ/βενζίνη/υγραέριο (LPG)/συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG)/…)

2.1.3

Παράμετροι προσομοίωσης (για κάθε συνδυασμό προφίλ χρήσης / φορτίου / καυσίμου)

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – σειρά 67

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

67

Εκπομπές CO2 (εκπεφρασμένες σε g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km)

2.3.13-2.3.16

Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου (για κάθε συνδυασμό προφίλ χρήσης / φορτίου / καυσίμου)

Τροπολογία

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

67

Εκπομπές CO2 (εκπεφρασμένες σε g/km, g/t-km, g/p-km, g/m2-km, g/m³-km)

2.3.13-2.3.16

Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου (για κάθε συνδυασμό προφίλ χρήσης / φορτίου / καυσίμου)

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – σιερά 73 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

 

 

 

 

Τροπολογία

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

73α

Αποτελέσματα των δοκιμών συμμόρφωσης της παραγωγής

 

Συμμόρφωση της παραγωγής

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – σιερά 73 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

 

 

 

 

Τροπολογία

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

73β

Αποτελέσματα δοκιμών οδήγησης στον δρόμο

 

 

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Μέρος Β – σιερά 74 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

 

 

 

 

Τροπολογία

Όχι

Παράμετροι παρακολούθησης

Πηγή: Προσάρτημα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού […/…]

Περιγραφή

74α

Αποτελέσματα των εκ των υστέρων δοκιμών επαλήθευσης

 

 

  • [1]    Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σαφείς και θαρραλέες αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2014 έναν φιλόδοξο και δεσμευτικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς της οικονομίας τουλάχιστον κατά το 40 % έως το 2030.

Ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει επίσης να συμβάλει σημαντικά για την επίτευξη του στόχου αυτού, δεδομένου ότι το 25 % των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προξένησε ο τομέας των οδικών μεταφορών το 2014 προέρχονταν από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, και ότι η τιμή αυτή αντιστοιχούσε στο 5 % των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμων των νέων βαρέων οχημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν μέχρι στιγμής πιστοποιηθεί, ούτε και ελέγχονται ή κοινοποιούνται κατά τρόπο αντικειμενικό και συγκρίσιμο όπως, αντιθέτως, συμβαίνει με τις εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμων των επιβατικών αυτοκινήτων και των μικρών φορτηγών. Εξαιτίας αυτού του νομοθετικού κενού, δεν διαθέτουμε μέχρι σήμερα αξιόπιστα δεδομένα όσον αφορά τη διάρθρωση του στόλου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που είναι ταξινομημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και στοιχεία σχετικά με την εξέλιξή του στον χρόνο και τον δυνητικό αντίκτυπό του στις εκπομπές CO2.

Αυτή η έλλειψη σαφήνειας περιορίζει κατ’ αρχάς τους ίδιους τους μεταφορείς, που είναι κυρίως ΜΜΕ, των οποίων το κόστος καυσίμου αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τέταρτο των δαπανών εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα, αποτελεί πρόβλημα για τους τοπικούς διαχειριστές οι οποίοι, όταν προβαίνουν σε αγορά νέων δημόσιων μεταφορικών μέσων, δεν μπορούν να γνωρίζουν τα καταλληλότερα μοντέλα που είναι διαθέσιμα στην αγορά.

Επιπλέον, η έλλειψη διαφάνειας, αφενός, υπονομεύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών, οι οποίοι δεν διαθέτουν κίνητρο για καινοτομία και, αφετέρου, δυσχεραίνει την σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο υλοποίηση κοινών δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του 2014 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, η Επιτροπή αποφάσισε να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για να αντιμετωπίσει αυτή την έλλειψη πληροφοριών, να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια στην αγορά και να παράσχει ασφαλή και ελέγξιμα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ώστε, με την πάροδο του χρόνου, να καταστεί δυνατό να καθοριστούν πρότυπα για τις εκπομπές CO2 των εν λόγω οχημάτων.

Κατ’ αρχάς, η Επιτροπή σχεδίασε το εργαλείο προσομοίωσης «VECTO» για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 των νέων βαρέων οχημάτων με συγκρίσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή πρότεινε έναν νέο κανονισμό σχετικά με τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων οχημάτων (τον λεγόμενο «κανονισμό για την πιστοποίηση») στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ τον Φεβρουάριο 2018.

Σύμφωνα με τον κανονισμό πιστοποίησης, θα πρέπει να πραγματοποιείται προσομοίωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμων χρησιμοποιώντας το εργαλείο VECTO για κάθε νέο βαρύ όχημα που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού.

Ο κανονισμός για την πιστοποίηση εξετάζει μόνο εν μέρει τα κενά που έχουν εντοπιστεί σε επίπεδο διαφάνειας, δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ενός συγκεκριμένου οχήματος διατίθενται μόνο στον αγοραστή του οχήματος και στις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει ταξινομηθεί το όχημα.

Σε τρίτο στάδιο η Επιτροπή, με αυτή την πρόταση κανονισμού, καθιερώνει τον έλεγχο και την κοινοποίηση των δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές CO2, καθώς και των στοιχείων σχετικά με την κατανάλωση των νέων βαρέων οχημάτων που υπόκεινται στη διαδικασία πιστοποίησης, με απώτερο σκοπό να καλυφθεί το χάσμα γνώσεων και να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια στην αγορά. Σε αυτό το τρίτο στάδιο, θα παρακολουθούνται τα δεδομένα πιστοποίησης που έχουν αποκτηθεί από τους κατασκευαστές. Με εξαίρεση τα δεδομένα που διατίθενται αποκλειστικά στην Επιτροπή, αυτά στη συνέχεια θα διατίθενται στο κοινό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, από την πλευρά τους, να γνωστοποιούν τα στοιχεία που αφορούν όλα τα νέα οχήματα τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην ΕΕ.

Το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία είναι ο καθορισμός φιλόδοξων προτύπων εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, και ο εισηγητής ευελπιστεί ότι η πρόταση αυτή θα υποβληθεί από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018, ώστε να καταστεί δυνατόν να εγκριθεί πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ο εισηγητής συμμερίζεται μεν την άποψη της Επιτροπής και συμφωνεί με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα προκειμένου να επιτευχθεί ο καθορισμός των προτύπων εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, θεωρεί ωστόσο απαραίτητο να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της υπό εξέταση πρότασης κανονισμού.

Πρώτον, πρέπει να διασαφηνιστεί η σχέση μεταξύ της πρότασης κανονισμού για την παρακολούθηση και κοινοποίηση των δεδομένων και της πρότασης σχετικά με την πιστοποίηση, ιδίως όσον αφορά τα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής.

Στις τροπολογίες που προτείνονται από τον εισηγητή καθίσταται σαφές ότι οι κατασκευαστές οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή μόνο τα δεδομένα για τις κατηγορίες των οχημάτων που υπόκεινται στον κανονισμό σχετικά με την πιστοποίηση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, από την πλευρά τους, να γνωστοποιούν τα στοιχεία που αφορούν όλα τα νέα οχήματα τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην ΕΕ.

Δεδομένου ότι ο κανονισμός για την πιστοποίηση αναπτύσσεται σταδιακά, είναι σημαντικό η Επιτροπή να εκπονήσει το συντομότερο δυνατόν ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο να καθορίζονται σαφώς οι προθεσμίες και οι όροι με τους οποίους θα εφαρμοστεί το λογισμικό VECTO στις διάφορες κατηγορίες βαρέων οχημάτων που δεν υπόκεινται μέχρι στιγμής σε καθεστώς ρυθμίσεων, όπως είναι τα λεωφορεία, ορισμένοι τύποι φορτηγών και ρυμουλκούμενων, τα βαρέα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και εκείνα που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα που θα διατίθενται στην αγορά. Είναι εξάλλου σημαντικό να επικαιροποιηθεί η διαδικασία δοκιμής VECTO και ο τρόπος λειτουργίας του λογισμικού αυτού εν όψει της χρήσης του στις διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων.

Ένα άλλο βασικό σημείο στο οποίο ο εισηγητής επικεντρώνει την προσοχή του αφορά τη διαφάνεια του συστήματος.

Οι τροπολογίες που κατέθεσε ο εισηγητής προτείνουν τη δημιουργία μιας αγοράς που θα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια καλύπτοντας τα υπάρχοντα κενά στην ενημέρωση και επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στις επιχειρήσεις του τομέα να λαμβάνουν περισσότερο συνειδητές αγοραστικές αποφάσεις ενώ, ταυτόχρονα, οι κατασκευαστές θα έχουν κίνητρα για καινοτομία και οι δημόσιες αρχές θα διαθέτουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα που αφορούν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση της χρήσης πιο αποδοτικών και λιγότερο ρυπογόνων βαρέων οχημάτων, για παράδειγμα, μέσω της φορολογικής πολιτικής ή της επιβολής οδικών τελών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο εισηγητής έκρινε σκόπιμο να προστεθούν στο μέρος Β του παραρτήματος I, στο οποίο εμφαίνεται ο κατάλογος των δεδομένων τα οποία πρέπει να ελέγχουν οι κατασκευαστές και στη συνέχεια να διαβιβάζουν στην Επιτροπή, τα αποτελέσματα των δοκιμών συμμόρφωσης της παραγωγής.

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι, υποδιαιρούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: στα δεδομένα που θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και να τίθενται στη διάθεση του κοινού, και σε εκείνα που θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1367/2006, δύναται να τα διαβιβάζει σε τρίτα μέρη που τα έχουν ζητήσει.

Τα ως άνω τρίτα μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ, περιφερειακές αρχές κ.τ.λ., θα είναι με τον τρόπο αυτό σε θέση να διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους όσον αφορά την αυθεντικότητα των στοιχείων που παρέχουν οι κατασκευαστές, αποφεύγοντας, με τον τρόπο αυτό, τη δημιουργία νέων σκανδάλων, όπως εκείνο που αφορούσε τις εκπομπές των οχημάτων ντίζελ (γνωστό ως «dieselgate»), καθώς και τη δημιουργία νέων συμπράξεων, όπως εκείνο στο οποίο η Επιτροπή επέβαλε πρόσφατα κυρώσεις και στο οποίο ενέχονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές βαρέων οχημάτων.

Ο εισηγητής καλεί επίσης την Επιτροπή να εκπονήσει, το συντομότερο δυνατόν, σχέδιο δοκιμών των εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, δοκιμές που θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης στον δρόμο και υπό την εποπτεία ανεξάρτητων φορέων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των προσομοιωμένων και των πραγματικών εκπομπών CO2, τα δε αποτελέσματα των δοκιμών αυτών να ελέγχονται και να ανακοινώνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Όσον αφορά την έκθεση την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει κάθε χρόνο, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα δεδομένα που κοινοποιούνται να μην κατανέμονται μόνο ανά κράτος μέλος και ανά κατασκευαστή, αλλά να λαμβάνουν υπόψη και τις διάφορες σειρές προϊόντων που προτείνουν οι κατασκευαστές και το προφίλ χρήσης των διαφόρων οχημάτων, με σκοπό να αποφεύγεται μία μερική και στρεβλή αναφορά στα δεδομένα και να αποτυπώνεται όσο το δυνατόν πιο πιστά η πραγματικότητα.

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι, όσον αφορά τους ελέγχους της ποιότητας των δεδομένων τα οποία τα κράτη μέλη και οι κατασκευαστές πρέπει, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να κοινοποιούν στην Επιτροπή, κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ή αποκλίσεων όπως, π.χ., ανακοίνωση διαφορετικών δεδομένων έναντι των πιστοποιημένων, ή μερική γνωστοποίηση δεδομένων.

Συμπερασματικά, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εγκρίνονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή θα διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, διαδικασίες και μέτρα για να εκπληρώνει την αποστολή της όσον αφορά την εξακρίβωση της ποιότητας των δεδομένων που ελέγχονται και κοινοποιούνται, και την ενδεχόμενη διόρθωση των στοιχείων αυτών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (8.12.2017)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα
(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nicola Caputo

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και ο κλάδος των μεταφορών οφείλει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών. Ο τομέας των βαρέων οχημάτων (HDV) αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών, αντιπροσωπεύοντας το 5 % των συνολικών εκπομπών της ΕΕ, περίπου το 20 % όλων των εκπομπών από τις μεταφορές και σχεδόν το 25 % των εκπομπών στον κλάδο των οδικών μεταφορών. Αν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα, αναμένεται αύξηση του τομέα στο 30 % περίπου το 2050.

Ταυτόχρονα, οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα δεν παρακολουθούνται έως τώρα με αντικειμενικό και συγκρίσιμο τρόπο και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με το μέγεθός τους σε επίπεδο στόλου και οχημάτων. Επί του παρόντος, οι πληροφορίες που παρέχονται στους αγοραστές νέων βαρέων οχημάτων σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδολογίες δοκιμών και προσομοίωσης που εξαρτώνται από κάθε κατασκευαστή βαρέων οχημάτων και, ως εκ τούτου, δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες. Αυτό το κενό γνώσεων έχει τις εξής συνέπειες: 1) μικρότερη ανταγωνιστική πίεση επί των κατασκευαστών βαρέων οχημάτων για την τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης· 2) επιχειρήσεις μεταφορών, κυρίως μικρομεσαίες, οι οποίες δεν είναι σε θέση να επιλέγουν τα πλέον αποδοτικά από άποψη κατανάλωσης καυσίμου οχήματα και να εξοικονομούν δαπάνες στον τομέα των καυσίμων· και 3) παρεμπόδιση της δράσης σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα βαρέα οχήματα.

Για την αντιμετώπιση αυτού του κενού γνώσεων, η Επιτροπή, στη στρατηγική του 2014 για τα βαρέα οχήματα, προτείνει την παρακάτω προσέγγιση σε τρία στάδια: το πρώτο μέτρο είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου προσομοίωσης ΤΠ, αποκαλούμενου VECTO, (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool), για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων οχημάτων με συγκρίσιμο τρόπο μεταξύ των διαφόρων βαρέων οχημάτων για όλους τους κατασκευαστές. Το δεύτερο βήμα είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας πιστοποίησης για τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων οχημάτων προτού διατεθούν στην αγορά της ΕΕ, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου.

Το τελευταίο στάδιο – που είναι η σημερινή πρόταση – θα καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε όλα τα σχετικά δεδομένα που υπολογίζονται από τους κατασκευαστές σύμφωνα με τη μεθοδολογία πιστοποίησης να παρακολουθούνται, να δηλώνονται και να δημοσιεύονται σε επίπεδο ΕΕ και να είναι διαθέσιμα στις δημόσιες αρχές, τους μεταφορείς και στους κατασκευαστές οχημάτων.

Η παρούσα πρόταση κανονισμού θεσπίζει ακριβείς απαιτήσεις για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2020 και μετά, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι κατασκευαστές βαρέων οχημάτων πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο παραμέτρων (όπως κατανάλωση καυσίμου για διαφορετικούς κύκλους οδήγησης και διαφορετικά μετρικά συστήματα, εκπομπές CO2 καθώς και προδιαγραφές των οχημάτων και χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες) για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται στην αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα διαχειρίζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια κεντρική βάση δεδομένων που θα είναι διαθέσιμη στο κοινό (με εξαίρεση ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα). Οι κατασκευαστές και οι αρμόδιες αρχές θα έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια και την ποιότητα των στοιχείων που υποβάλλουν. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί δική της επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων που έχουν υποβληθεί και, όπου αρμόζει, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διορθώσει τα δεδομένα που δημοσιεύονται στο κεντρικό μητρώο. Η Επιτροπή θα συντάσσει ετήσια έκθεση με ανάλυση των δεδομένων που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη και τους κατασκευαστές. Η ανάλυση θα περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη μέση κατανάλωση καυσίμου και τις μέσες εκπομπές CO2 του στόλου βαρέων οχημάτων στο σύνολο της Ένωσης, καθώς και για κάθε κατασκευαστή. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη δεδομένα σχετικά με την υιοθέτηση νέων και προηγμένων τεχνολογιών μείωσης του CO2.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση αυτή για την παρακολούθηση και τη διάδοση των δεδομένων για τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των βαρέων οχημάτων που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην ΕΕ με βάση κοινή μεθοδολογία. Μολονότι τις τελευταίες δεκαετίες η απόδοση των καυσίμων των βαρέων οχημάτων έχει βελτιωθεί, οι επιχειρήσεις μεταφορών της ΕΕ, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι ΜΜΕ και με λίγα μόνο οχήματα, δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε τυποποιημένες πληροφορίες για να αξιολογήσουν τις τεχνολογίες απόδοσης καυσίμου και να συγκρίνουν τα φορτηγά προκειμένου να λάβουν όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να μειώσουν τις δαπάνες τους για καύσιμα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εξόδων λειτουργίας τους.

Η πρόταση εφαρμόζει επίσης την ευρωπαϊκή στρατηγική του 2016 για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, μεταξύ των στόχων της οποίας είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις οδικές μεταφορές μέχρι το 2050 κατά 60 % τουλάχιστον και η δραστική μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων. Για τον σκοπό αυτό, κανένα εύλογο μέτρο για τη μείωση των εκπομπών από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Τα τελευταία 20 έτη, έχουν θεσπιστεί δεσμευτικά ανώτατα όρια εκπομπής CO2 για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και επίσης για τα ημιφορτηγά στην ΕΕ. Παράλληλα, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα δεν υπόκεινται μέχρι σήμερα σε παρόμοιους περιορισμούς εκπομπών CO2. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει προτάσεις που ενδεχομένως θα περιλαμβάνουν πρότυπα εκπομπών για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με βάση τη σωστή παρακολούθηση και δήλωση των εκπομπών CO2 σύμφωνα με κοινή μεθοδολογία.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα επίσημα στοιχεία VECTO σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 θα δημοσιοποιούνται. Επίσης η Επιτροπή, αφού συνεκτιμήσει την εμπειρία με το σύστημα VECTO, θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την εφαρμογή των δοκιμών όσον αφορά τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) για τα βαρέα οχήματα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α)  Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη αυτού του στόχου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα της κατάρτισης στην ενεργειακά αποδοτική οδήγηση και να προωθούν την εφαρμογή της εν λόγω κατάρτισης. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2, παράλληλα με τη χρήση πιο αεροδυναμικών σχεδίων και τη βελτιστοποίηση των σχεδίων φόρτωσης. Για να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μελετήσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό του στόλου βαρέων οχημάτων και τη συντήρηση και βελτίωση των αυτοκινητόδρομων, και να υποστηρίξουν τη χρήση ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης και ελαφρύτερων ρυμουλκούμενων, καθώς και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως είναι το υδρογόνο ή τα καύσιμα που προέρχονται από ανακύκλωση και επεξεργασία πλαστικών υλών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Προκειμένου να επιτευχθεί η τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του τομέα των μεταφορών θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενιστεί έως το 2050·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ)  Δεδομένου του στόχου της σταδιακής επίτευξης μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 60 % έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, είναι σημαντικό η Επιτροπή να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί το VECTO (Εργαλείο υπολογισμού κατανάλωσης ενέργειας οχήματος), ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής αποδοτικότητα και συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων του υπολογισμού της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 από τα βαρέα οχήματα.

Αιτιολόγηση

Η μεθοδολογία VECTO δεν περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την αεροδυναμική των ρυμουλκούμενων, που έχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών. Η τρέχουσα έκδοση του VECTO δεν λαμβάνει υπόψη τις βελτιώσεις που επήλθαν στα ρυμουλκούμενα διότι το ρυμουλκούμενο που ορίζεται στη μεθοδολογία VECTO αποτελεί απλώς «πρότυπο» εξ ορισμού ρυμουλκούμενου· το ίδιο ισχύει και με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου που προέρχεται από τα υβριδικά συστήματα μετάδοσης - το σημερινό εργαλείο VECTO δεν έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει υπόψη αυτή την κατηγορία τεχνολογικών βελτιώσεων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα πούλμαν, δηλαδή τα βαρέα οχήματα, αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών από τον τομέα των οδικών μεταφορών στην Ένωση και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω μέχρι το 2030. Πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα βαρέα οχήματα προκειμένου να συμβάλουν στις αναγκαίες μειώσεις των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών.

(4)  Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα πούλμαν, δηλαδή τα βαρέα οχήματα, αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών από τον τομέα των οδικών μεταφορών και το ένα πέμπτο των εκπομπών του τομέα μεταφορών στο σύνολό του στην Ένωση και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω και με ταχείς ρυθμούς μέχρι το 2030. Πρέπει να εφαρμοστούν διάφορα αποτελεσματικά και έγκαιρα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα βαρέα οχήματα τόσο στην παραγωγή όσο και στη χρήση, προκειμένου να συμβάλουν στις αναγκαίες μειώσεις των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Για να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της μείωσης των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών, απαιτείται η συμβολή διάφορων μέτρων για την αποδοτικότητα των μεταφορών, τα εναλλακτικά καύσιμα, τις οδικές υποδομές, την τεχνολογία των οχημάτων και τη διατροπικότητα. Όσον αφορά τα βαρέα οχήματα, οι μειώσεις των εκπομπών μπορούν να επιτευχθούν επίσης με την ανάπτυξη λύσεων για τη βελτιστοποίηση του φορτίου, την ομαδοποίηση ροής (platooning), την κατάρτιση των οδηγών, την ανανέωση του στόλου, τη μείωση της συμφόρησης και τις επενδύσεις σε υποδομές συντήρησης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στην ανακοίνωση του 2014 σχετικά με μια στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 από τα βαρέα οχήματα13, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι προϋπόθεση για τη θέσπιση τέτοιου είδους μέτρων είναι μια ρυθμιζόμενη διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου.

(5)  Στην ανακοίνωση του 2014 σχετικά με μια στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 από τα βαρέα οχήματα, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι προϋπόθεση για τη θέσπιση τέτοιου είδους μέτρων είναι μια ρυθμιζόμενη διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου. Στη δέσμη μέτρων της του 2017 για την κινητικότητα «Η Ευρώπη σε εξέλιξη», η Επιτροπή προβλέπει να υποβάλει πρόταση για τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα βαρέα οχήματα το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η έγκαιρη δημοσίευση της εν λόγω πρότασης είναι ζωτικής σημασίας για την ταχεία έγκριση των εν λόγω νέων προτύπων.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Μολονότι τις τελευταίες δεκαετίες η απόδοση του καυσίμου των βαρέων οχημάτων έχει βελτιωθεί, οι εταιρείες μεταφορών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι ΜΜΕ και με λίγα μόνο οχήματα, δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε τυποποιημένες πληροφορίες για να αξιολογούν τις τεχνολογίες απόδοσης καυσίμου και να συγκρίνουν τα φορτηγά, προκειμένου να λαμβάνουν όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να μειώσουν τις δαπάνες τους για καύσιμα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εξόδων λειτουργίας τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ενός οχήματος όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να λαμβάνουν καλώς τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς. Όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων θα είναι σε θέση να συγκρίνουν τις επιδόσεις των οχημάτων τους με τις επιδόσεις των οχημάτων άλλων κατασκευαστών, γεγονός που θα ενισχύει τα κίνητρα για την ανάπτυξη καινοτομίας και άρα και την ανταγωνιστικότητα. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχουν επίσης στους πολιτικούς ιθύνοντες σε επίπεδο Ένωσης και σε επίπεδο κράτους μέλους μια ορθή βάση για τη χάραξη πολιτικών για την προώθηση της χρήσης οχημάτων με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται, να δηλώνονται στην Επιτροπή και να δημοσιοποιούνται οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου κάθε νέου βαρέος οχήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [.../...]15 της Επιτροπής [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ορθή παραπομπή].

(7)  Πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ενός οχήματος όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να λαμβάνουν καλώς τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς και να μπορούν οι τρίτοι να παρακολουθούν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό των εκπομπών CO2. Όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων θα είναι σε θέση να συγκρίνουν τις επιδόσεις των οχημάτων τους με τις επιδόσεις των οχημάτων άλλων κατασκευαστών, γεγονός που θα ενισχύει τα κίνητρα για την ανάπτυξη καινοτομίας και άρα και την ανταγωνιστικότητα. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχουν επίσης στους πολιτικούς ιθύνοντες σε επίπεδο Ένωσης και σε επίπεδο κράτους μέλους μια ορθή βάση για τη χάραξη πολιτικών για την προώθηση της χρήσης οχημάτων με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του εργαλείου VECTO, θα προαγάγουν τη διαφάνεια και θα δώσουν ώθηση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Προκειμένου να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων και να διασφαλιστεί η ποιότητα και η διαφάνεια των δεδομένων, είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να παρακολουθούνται, να δηλώνονται στην Επιτροπή και να δημοσιοποιούνται αμέσως οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου κάθε νέου βαρέος οχήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [.../...]15 της Επιτροπής [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η ορθή παραπομπή] με βάση μια εναρμονισμένη μεθοδολογία και με ενοποιημένο τρόπο.

__________________

__________________

15 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] της Επιτροπής, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά των προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων οχημάτων (Euro VI) και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 (ΕΕ L... της ..., …).

15 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] της Επιτροπής, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά των προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων οχημάτων (Euro VI) και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 (ΕΕ L... της ..., …).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Προκειμένου να αποκτηθεί πλήρη γνώση της διάρθρωσης του στόλου βαρέων οχημάτων στην Ένωση, της διαχρονικής εξέλιξής της και του δυνητικού αντίκτυπου στις εκπομπές CO2, είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται και να δηλώνονται τα στοιχεία σχετικά με την ταξινόμηση όλων των νέων βαρέων οχημάτων και όλων των νέων ρυμουλκούμενων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για τα συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος και το σχετικό αμάξωμα.

(8)  Προκειμένου να αποκτηθεί πλήρη γνώση της διάρθρωσης του στόλου βαρέων οχημάτων στην Ένωση, της διαχρονικής εξέλιξής της και του δυνητικού αντίκτυπου στις εκπομπές CO2, είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται και να δηλώνονται τα στοιχεία σχετικά με την ταξινόμηση όλων των νέων βαρέων οχημάτων και όλων των νέων ρυμουλκούμενων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για την απόδοση των συστημάτων παραγωγής και μετάδοσης ισχύος και των κινητήρων, και για το σχετικό αμάξωμα και τα κατασκευαστικά στοιχεία. Η στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των κατασκευαστών αυτοκινήτων στην παρακολούθηση και τη δήλωση στοιχείων είναι σημαντική.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου θα είναι διαθέσιμα για ορισμένα νέα βαρέα οχήματα που ταξινομούνται κατά το [2019]. Αρχής γενομένης από την ημερομηνία αυτή, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, επομένως, να υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις νέες ταξινομήσεις και οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν τα τεχνικά δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω οχήματα.

(9)  Στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου θα είναι διαθέσιμα για ορισμένα νέα βαρέα οχήματα που ταξινομούνται κατά το [2019]. Αρχής γενομένης από την ημερομηνία αυτή, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, επομένως, να υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις νέες ταξινομήσεις και οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν τα τεχνικά δεδομένα που αφορούν τα οχήματα για τα οποία τα ζητούμενα στοιχεία είναι διαθέσιμα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Τεχνικά δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και των επιδόσεων ως προς την κατανάλωση καυσίμου κάθε οχήματος θα πρέπει να δημοσιοποιούνται με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια στις προδιαγραφές των οχημάτων και τις σχετικές επιδόσεις, καθώς και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών. Μόνο τα δεδομένα που θεωρούνται ευαίσθητα για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θεμιτού ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Είναι όμως προφανές ότι η παροχή των τεχνικών δεδομένων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των επιδόσεων ενός οχήματος ωφελεί το δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αυτά δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού.

(10)  Τεχνικά δεδομένα σχετικά με τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και των επιδόσεων ως προς την κατανάλωση καυσίμου κάθε οχήματος θα πρέπει να δημοσιοποιούνται με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια στις προδιαγραφές των οχημάτων και τις σχετικές επιδόσεις, καθώς και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών. Μόνο τα δεδομένα που θεωρούνται ευαίσθητα για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θεμιτού ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Δεδομένου ότι είναι προφανές ότι η παροχή τεχνικών δεδομένων σχετικών με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός οχήματος ωφελεί το δημόσιο συμφέρον, όλα τα δεδομένα που δηλώνονται θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό, εξαιρουμένων προσωπικών ή ευαίσθητων από εμπορική άποψη δεδομένων.

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον είναι σκόπιμη η εξασφάλιση πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα με ανώνυμο τρόπο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε αναγνωρισμένα τρίτα μέρη και τους όρους υπό τους οποίους θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο ανταγωνισμός και, εάν ενδείκνυται, να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ως προς το ζήτημα αυτό.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που παρακολουθούνται και δηλώνονται είναι άρτια και αξιόπιστα. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει τρόπους για να επαληθεύει και, κατά περίπτωση, να διορθώνει τα τελικά δεδομένα. Συνεπώς, μαζί με τις απαιτήσεις παρακολούθησης θα πρέπει να προβλέπονται και παράμετροι που να επιτρέπουν την επαρκή ιχνηλάτηση και επαλήθευση των δεδομένων.

(11)  Με δεδομένο ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες από κοινού με τους κατασκευαστές οχημάτων για την ακρίβεια και την ποιότητα των δεδομένων (κατάλογος παραμέτρων: κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια των διαφόρων κύκλων οδήγησης, εκπομπές CO2, προδιαγραφές του οχήματος και χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες), είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που παρακολουθούνται και δηλώνονται είναι άρτια και αξιόπιστα. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει τρόπους για να επαληθεύει και, κατά περίπτωση, να διορθώνει τα τελικά δεδομένα. Συνεπώς, μαζί με τις απαιτήσεις παρακολούθησης θα πρέπει να προβλέπονται και παράμετροι που να επιτρέπουν την επαρκή ιχνηλάτηση και επαλήθευση των δεδομένων, λαμβανομένης πάντα δεόντως υπόψη της νομοθεσίας περί ιδιωτικότητας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Η Επιτροπή, αφού συνεκτιμήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε με το Εργαλείο υπολογισμού κατανάλωσης ενέργειας οχήματος (VECTO), θα πρέπει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) για τα βαρέα οχήματα·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με την επαλήθευση και τη διόρθωση των παρακολουθούμενων δεδομένων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, διαδικασίες και μέτρα για να εκπληρώνει την αποστολή της όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που παρακολουθούνται και δηλώνονται, καθώς και της διόρθωσής τους. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκριθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις δεδομένων και η διαδικασία παρακολούθησης και δήλωσης θα εξακολουθούν να έχουν αξία για την αξιολόγηση της συμβολής του στόλου βαρέων οχημάτων στις εκπομπές CO2 με την πάροδο του χρόνου, καθώς και για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με νέες και προηγμένες τεχνολογίες μείωσης του CO2, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των απαιτήσεων δεδομένων και της διαδικασίας παρακολούθησης και δήλωσης που καθορίζονται στα παραρτήματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι οποίοι έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(14)  Για να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις δεδομένων και η διαδικασία παρακολούθησης και δήλωσης θα εξακολουθούν να έχουν αξία για την αξιολόγηση της συμβολής του στόλου βαρέων οχημάτων στις εκπομπές CO2 με την πάροδο του χρόνου, καθώς και για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με νέες και προηγμένες τεχνολογίες μείωσης του CO2 και η κατάλληλη επαλήθευση και διόρθωση των δεδομένων που παρακολουθούνται και δηλώνονται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των απαιτήσεων δεδομένων και της διαδικασίας παρακολούθησης και δήλωσης που καθορίζονται στα παραρτήματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι οποίοι έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, διαδικασίες και μέτρα για να εκπληρώνει την αποστολή της όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που παρακολουθούνται και δηλώνονται, καθώς και της διόρθωσής τους. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκριθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κεντρικό μητρώο δεδομένων για βαρέα οχήματα

Κεντρική βάση δεδομένων για βαρέα οχήματα

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή τηρεί κεντρικό μητρώο των δεδομένων που δηλώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό, με εξαίρεση τις εγγραφές δεδομένων 1, 24, 25, 32, 33, 39 και 40, που καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος I.

1.  Η Επιτροπή τηρεί κεντρική βάση των δεδομένων που δηλώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στο κοινό, δωρεάν προσβάσιμη και σε μορφότυπο που μπορεί αναζητηθεί με ψηφιακό τρόπο, με εξαίρεση τις εγγραφές δεδομένων 1, 4, 5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 και 40, που καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος I. Πριν από τη δημοσίευση των δεδομένων, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη και τους οικείους κατασκευαστές σχετικά με τα δεδομένα που πρόκειται να δημοσιευθούν. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι σκόπιμη η εξασφάλιση πρόσβασης στα δεδομένα της πρώτης παραγράφου με ανώνυμο τρόπο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε αναγνωρισμένα τρίτα μέρη και τους όρους υπό τους οποίους θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο ανταγωνισμός και, εάν ενδείκνυται, υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ως προς το ζήτημα αυτό.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή δύναται να διενεργεί δική της επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων που δηλώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

2.  Η Επιτροπή διενεργεί, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και σε τακτική βάση, δική της επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων που δηλώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Δύναται να διενεργεί ελέγχους για την επαλήθευση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση των δεδομένων, κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων και κατάλληλων τεχνολογιών δοκιμών και μετρήσεων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή πληροφορηθεί την ύπαρξη σφαλμάτων στα δεδομένα ή παρατηρήσει, κατά τη δική της επαλήθευση, ασυμφωνίες στο σύνολο δεδομένων, προβαίνει, όπου αρμόζει, στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των στοιχείων που δημοσιεύονται στο κεντρικό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 6.

3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή πληροφορηθεί την ύπαρξη σφαλμάτων στα δεδομένα ή παρατηρήσει, κατά τη δική της επαλήθευση, ασυμφωνίες στο σύνολο δεδομένων, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των στοιχείων που δημοσιεύονται στην κεντρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 6. Τα κράτη μέλη και οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν τυχόν σφάλματα εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση.

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένας κατασκευαστής έχει παραποιήσει σκοπίμως τα δεδομένα, ζητεί αμελλητί από τις αρμόδιες αρχές να διορθώσουν τα δεδομένα και να λάβουν κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Σε περίπτωση καταγγελίας αθέμιτων πρακτικών ή σφαλμάτων σε σχέση με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αποστέλλονται στην Επιτροπή, στους καταγγέλλτες παρέχονται ειδικό καθεστώς και προστασία, βάσει του γενικού νομικού πλαισίου για την προστασία των καταγγελτών, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που διατρέχουν κατά την καταγγελία σοβαρών παραπτωμάτων και το γενικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι εν λόγω καταγγελίες. Αν η καταγγελία των εν λόγω αθέμιτων πρακτικών έχει υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους και/ή στους κατασκευαστές οχημάτων και δεν έχει κοινοποιηθεί δεόντως στην Επιτροπή, η Επιτροπή δύναται να λάβει μέτρα για την επιβολή κυρώσεων με την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ανάλυση θα αναφέρει, κατ’ ελάχιστον, τις επιδόσεις του στόλου βαρέων οχημάτων της Ένωσης και του κάθε κατασκευαστή ως προς τη μέση κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη στοιχεία σχετικά με την υιοθέτηση νέων και προηγμένων τεχνολογιών μείωσης του CO2, όπου υπάρχουν.

2.  Η ανάλυση θα αναφέρει, κατ’ ελάχιστον, τις επιδόσεις του στόλου βαρέων οχημάτων της Ένωσης και του κάθε κατασκευαστή ως προς την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 για τους διάφορους κύκλους που εφαρμόζονται στον κινητήρα, βάσει του συστήματος ταξινόμησης VECTO. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη στοιχεία σχετικά με την υιοθέτηση νέων και προηγμένων τεχνολογιών μείωσης του CO2, όπου υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών κινητήρων και/ή των εναλλακτικών καυσίμων. Η σύγκριση κατασκευαστών πραγματοποιείται ανά ομάδα λειτουργιών μεταφοράς προκειμένου να εξασφαλίζεται η εγκυρότητά τους.

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές οχημάτων συχνά προσφέρουν τον εξοπλισμό τους για την εκτέλεση εντελώς διαφορετικών λειτουργιών μεταφοράς. Ως εκ τούτου, η μέτρηση των επιδόσεων των κατασκευαστών δεν μπορεί να γίνεται με μια απλή σύγκριση επιδόσεων, διότι αυτό που θα πρέπει να συγκρίνεται είναι, για παράδειγμα, οι υπεραστικές μεταφορές ή οι σύντομες αστικές μεταφορές.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή επανεξετάζει αμελλητί τη διαδικασία δοκιμής VECTO για να συμπεριλάβει, με τεχνικά ουδέτερο τρόπο, όλες τις κατηγορίες βαρέων φορτηγών οχημάτων, τα ρυμουλκούμενα και όλα τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων, όπως τα υβριδικά και τα μηδενικών εκπομπών συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος το αργότερο έως το 2020 και υποβάλλει έκθεση με όλα τα σχετικά δεδομένα.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

διαγράφεται

Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

 

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τις ενέργειες επαλήθευσης και διόρθωσης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 11.

 

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, διαδικασίες και μέτρα για να εκπληρώνει την αποστολή της όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που παρακολουθούνται και δηλώνονται, καθώς και της διόρθωσής τους. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκριθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 12, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τον καθορισμό των μέτρων επαλήθευσης και διόρθωσης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, διαδικασίες και μέτρα για να εκπληρώνει την αποστολή της όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που παρακολουθούνται και δηλώνονται, καθώς και της διόρθωσής τους. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκριθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 9 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, διαδικασίες και μέτρα για να εκπληρώνει την αποστολή της όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που παρακολουθούνται και δηλώνονται, καθώς και της διόρθωσής τους. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκριθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος Β – πίνακας – σειρά 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

26α.  απόδοση του συστήματος μετάδοσης

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος Β – πίνακας – σειρά 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

34α.  απόδοση του άξονα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Nicola Caputo

30.6.2017

Εξέταση στην επιτροπή

11.10.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Μιλτιάδης Κύρκος, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

24

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho, Νίκος Ανδρουλάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Ημερομηνία κατάθεσης

30.1.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF :

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή