MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista

30.1.2018 - (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Damiano Zoffoli


Menettely : 2017/0111(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0010/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0010/2018
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista

(COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0279),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0168/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. lokakuuta 2017 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0010/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Tämän tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi koottava yhteen parhaita käytäntöjä energiatehokasta ajamista koskevasta koulutuksesta ja edistettävä tämän koulutuksen käyttöä. Lisäksi olisi edistettävä tehokkuutta parantavien ja polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä vähentävien uusien teknologioiden käyttöä, kuten aerodynaamisemman suunnittelun käyttöä ja kuormaussuunnitelmien optimointia. Jäsenvaltioiden olisi harkittava polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi sitä, että ne käyttäisivät varoja raskaiden hyötyajoneuvojen nykyaikaistamiseen ja ajan tasalle saattamiseen sekä teiden ylläpitämiseen ja parantamiseen ja edistäisivät vierintävastukseltaan alhaisten renkaiden ja kevyempien perävaunujen käyttöä sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten vedyn tai muovien kierrätyksestä ja käsittelystä saatavien polttoaineiden, käyttöä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Pariisin sopimuksen noudattamiseksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen on oltava lähellä nollaa vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kuorma- ja linja-autojen eli raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin neljännes tieliikenteen päästöistä unionissa, ja niiden odotetaan lisääntyvän vuoteen 2030 mennessä. On otettava käyttöön tehokkaita toimenpiteitä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi, jotta annetaan panos tarvittaviin päästövähennyksiin liikennealalla.

(4)  Kuorma- ja linja-autojen eli raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin neljännes tieliikenteen päästöistä unionissa, ja jos lisätoimenpiteitä ei toteuteta, niiden odotetaan aiheuttavan 30 prosenttia tieliikenteen kaikista hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2030 mennessä. Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt lisääntyvät 10 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2030 ja 17 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2050. On otettava käyttöön tehokkaita toimenpiteitä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi, jotta annetaan panos tarvittaviin päästövähennyksiin liikennealalla edistämällä samalla teollisuuden kilpailukykyä ja tarjoamalla alan toimijoille omien valintojen suuntaamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Lisäksi päästövähennyksiä voidaan saada aikaan myös kehittämällä ratkaisuja ja luomalla kannustimia kuorman optimointiin, saattueajoon, kuljettajien koulutukseen, kaluston uudistamiseen, ruuhkien vähentämiseen ja infrastruktuurin ylläpitoon tehtäviin investointeihin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Vuonna 2014 annetussa strategiassa raskaiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi13 komissio totesi, että edellytys kyseisten toimenpiteiden käyttöönotolle on säännelty menettely hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen määrittämiseksi.

(5)  Vuonna 2014 annetussa strategiassa raskaiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi13 komissio totesi, että edellytys kyseisten toimenpiteiden käyttöönotolle on säännelty menettely hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen määrittämiseksi. Vuonna 2017 laatimassaan liikkuvuuspaketissa ”Eurooppa liikkeellä” komissio suunnitteli esittävänsä vuoden 2018 alkupuoliskolla ehdotuksen hiilidioksidinormeista raskaille hyötyajoneuvoille. Ehdotuksen julkaiseminen ajoissa on erittäin tärkeää, jotta tällaiset uudet normit voidaan hyväksyä nopeasti.

__________________

__________________

13 KOM(2014) 285 lopullinen.

13 KOM(2014) 285 lopullinen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Kuljetusyrityksistä suuri osa on pk-yrityksiä. Niillä ei vielä ole mahdollisuutta käyttää vakiomuotoisia tietoja, joiden avulla ne voisivat arvioida polttoainetehokkuusteknologioita tai vertailla ajoneuvoja parhaaseen tietoon perustuvien ostopäätösten tekemiseksi ja vähentääkseen polttoainekulujaan, jotka muodostavat yli neljänneksen niiden toimintakuluista.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tiedot ajoneuvon suorituskyvystä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen osalta olisi asetettava julkisesti saataville, jotta kaikki ajoneuvojen käyttäjät voivat tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. Kaikki ajoneuvojen valmistajat voivat verrata ajoneuvojensa suorituskykyä muunmerkkisten ajoneuvojen kanssa. Tämä lisää kannustimia innovointiin ja parantaa siten kilpailukykyä. Tämä tieto antaa myös poliittisille päättäjille unionin ja jäsenvaltioiden tasolla vakaan perustan laatia politiikkaa, jolla edistetään energiatehokkaampien ajoneuvojen käyttöönottoa. Sen vuoksi on asianmukaista, että kustakin uudesta raskaasta hyötyajoneuvosta komission asetuksen (EU) […/…]15 [Julkaisutoimisto lisää viitteen] mukaisesti määritettyjä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen arvoja seurataan, niistä raportoidaan komissiolle ja ne asetetaan julkisesti saataville.

(7)  Tiedot ajoneuvon suorituskyvystä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen osalta olisi asetettava julkisesti saataville, jotta kaikki ajoneuvojen käyttäjät voivat tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä ja mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi. Kaikki ajoneuvojen valmistajat voivat verrata ajoneuvojensa suorituskykyä muunmerkkisten ajoneuvojen kanssa. Tämä lisää kannustimia innovointiin ja kannustaa kehittämään entistä energiatehokkaampia ajoneuvoja ja parantaa siten kilpailukykyä. Tämä tieto antaa myös poliittisille päättäjille unionin ja jäsenvaltioiden tasolla vakaan perustan laatia politiikkaa, jolla edistetään energiatehokkaampien ajoneuvojen käyttöönottoa. Sen vuoksi on asianmukaista, että kustakin uudesta raskaasta hyötyajoneuvosta komission asetuksen (EU) […/…]15 [Julkaisutoimisto lisää viitteen] mukaisesti määritettyjä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen arvoja seurataan, niistä raportoidaan komissiolle ja ne asetetaan julkisesti saataville.

_________________

_________________

15Komission asetus (EU) […/…] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta (EUVL L ..., …).

15Komission asetus (EU) […/…] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta (EUVL L ..., …).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta voidaan saada kattavat tiedot raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston kokoonpanosta unionissa, sen kehittymisestä ajan myötä ja mahdollisesta vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin, on syytä seurata ja raportoida tietoja kaikkien uusien raskaiden hyötyajoneuvojen ja uusien perävaunujen rekisteröinnistä, mukaan lukien tiedot voimalaitteista sekä korityypeistä.

(8)  Jotta voidaan saada kattavat tiedot raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston kokoonpanosta unionissa, sen kehittymisestä ajan myötä ja mahdollisesta vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin, on syytä seurata ja raportoida tietoja kaikkien uusien raskaiden hyötyajoneuvojen ja uusien perävaunujen rekisteröinnistä, mukaan lukien tiedot voimalaitteista sekä korityypeistä. Tietojen seurantaan ja raportointiin liittyvät erityisvastuut on kuvattu 4 ja 5 artiklassa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Seuranta- ja raportointijärjestelmän olisi oltava käyttäjäystävällinen kaikille liikennealan yrityksille niiden koosta ja resursseista riippumatta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevat tiedot ovat saatavilla tietyistä uusista raskaista hyötyajoneuvoista, jotka rekisteröidään vuonna [2019]. Kyseisestä päivämäärästä alkaen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi toimitettava tietoja uusista rekisteröineistä ja valmistajien olisi toimitettava teknisiä tietoja kyseisistä ajoneuvoista.

(9)  Hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevat tiedot ovat saatavilla tietyistä uusista raskaista hyötyajoneuvoista, jotka rekisteröidään vuonna [2019]. Kyseisestä päivämäärästä alkaen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi toimitettava tietoja uusista rekisteröineistä ja valmistajien olisi toimitettava teknisiä tietoja kyseisistä ajoneuvoista, jotka kuuluvat komission asetuksen (EU) […/…]1 a+ soveltamisalaan.

 

__________________

 

1 a Komission asetus (EU) […/…] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta (EUVL L ..., …).

 

+ EUVL: lisätään viite.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Sen varmistamiseksi, että talouden toimijat voivat valmistautua paremmin sääntelyn muutoksiin, komission olisi julkaistava 30 päivään kesäkuuta 2018 mennessä aikataulu komission asetuksen (EU) 2017/2400 mukaisesti kehitetyn VECTO-simulaatio-ohjelmiston (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) suunnitellulle soveltamiselle keskeisiin teknologioihin ja innovaatioihin, joilla vähennetään maanteiden rahtiliikenteen päästöjä. Komission olisi myös viipymättä päivitettävä asetuksen (EY) 595/2009 mukaisesti käyttöön otettu VECTO‑testausmenettely siten, että siihen kuuluvat kaikki raskaiden hyötyajoneuvojen luokat, mukaan lukien kaikki vaihtoehtoiset käyttövoimalaitteet, perävaunut ja kaikki markkinoille tulevat uudentyyppiset vaihtoehtoiset polttoaineet, jotta se kattaa kaikki mahdolliset raskaat hyötyajoneuvot. Siksi olisi tärkeää, että komissio tarkastelee säännöllisesti tämän asetuksen mukaisten valvonta- ja raportointivelvoitteiden laajuutta ja esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Seuranta- ja raportointijärjestelmän olisi oltava käyttäjäystävällinen kaikille liikenteenharjoittajille niiden koosta ja resursseista riippumatta. Komission olisi aktiivisesti tehtävä järjestelmää tunnetuksi, jotta varmistetaan, että sillä on merkittävä vaikutus alaan, ja lisätään tietoisuutta ilmoitettujen tietojen saatavuudesta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Myös VECTO-ohjelmistoon syötettyjen tiedostojen tuotannon vaatimustenmukaisuuden testauksen tuloksia olisi seurattava ja niistä olisi raportoitava komissiolle.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Komission analyysi jäsenvaltioiden ja valmistajien edeltävältä kalenterivuodelta toimittamista tiedoista olisi esiteltävä yleisölle tavalla, josta selviää helposti unionin ja kunkin jäsenvaltion sekä kunkin valmistajan raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston suorituskyky vertailukelpoisesti keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta, ottaen huomioon myös kaikki erot valmistajien tuotevalikoimassa ja ilmoitetut reittiprofiilit.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)   On tärkeää varmistaa, että seurattavat ja raportoidut tiedot ovat varmoja ja luotettavia. Komissiolla olisi sen vuoksi oltava keinot varmistaa ja tarvittaessa korjata lopulliset tiedot. Sen vuoksi seurantavaatimuksissa olisi säädettävä myös muuttujista, joiden avulla tiedot voidaan asianmukaisesti jäljittää ja varmistaa.

(11)  On tärkeää varmistaa, että seurattavat ja raportoidut tiedot ovat varmoja ja luotettavia. Komissiolla olisi sen vuoksi oltava keinot varmistaa ja tarvittaessa korjata lopulliset tiedot. Jos raportoitujen tietojen oikeellisuutta ja laatua koskeva komission varmennus osoittaa, että joitakin tässä asetuksessa tarkoitetuista vaatimuksista ei ole noudatettu tahallisesti tai huolimattomuudesta johtuen, komission olisi määrättävä asianomaiselle valmistajalle hallinnollinen sakko tämän asetuksen rikkomisesta. Hallinnollisen sakon on oltava tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava. Sen vuoksi seurantavaatimuksissa olisi säädettävä myös muuttujista, joiden avulla tiedot voidaan asianmukaisesti jäljittää ja varmistaa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Sen kokemuksen perusteella, mitä on saatu hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen seurannasta ja raportoinnista uusien henkilöautojen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/200916 ja uusien kevyiden hyötyajoneuvojen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/201117 nojalla, on syytä antaa Euroopan ympäristökeskukselle vastuu tietojenvaihdosta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja valmistajien kanssa sekä lopullisen tietokannan hallinnasta komission puolesta. On myös asianmukaista yhdenmukaistaa siinä määrin kuin mahdollista raskaita hyötyajoneuvoja koskevat seuranta- ja raportointimenettelyt kevyitä hyötyajoneuvoja varten luotujen menettelyjen kanssa.

(12)  Sen kokemuksen perusteella, mitä on saatu hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen seurannasta ja raportoinnista uusien henkilöautojen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/200916 ja uusien kevyiden hyötyajoneuvojen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/201117 nojalla, on syytä antaa Euroopan ympäristökeskukselle vastuu tietojenvaihdosta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja valmistajien kanssa sekä lopullisen tietokannan, jonka olisi oltava liikenteenharjoittajien ja kolmansien osapuolten saatavilla maksutta ja niin, että tietoja voidaan hakea digitaalisesti, hallinnasta komission puolesta. On myös asianmukaista yhdenmukaistaa siinä määrin kuin mahdollista raskaita hyötyajoneuvoja koskevat seuranta- ja raportointimenettelyt kevyitä hyötyajoneuvoja varten luotujen menettelyjen kanssa.

__________________

__________________

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1).

17 Asetus (EU) N:o 510/2011 päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, EUVL 145, 31.5.2011, s. 1.

17 Asetus (EU) N:o 510/2011 päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, EUVL 145, 31.5.2011, s. 1.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Vuonna 2017 laatimassaan liikkuvuuspaketissa ”Eurooppa liikkeellä” komissio suunnitteli esittävänsä vuoden 2018 alkupuoliskolla ehdotuksen hiilidioksidinormeista raskaille hyötyajoneuvoille. Kunnianhimoiset vuoteen 2025 ulottuvat hiilidioksiditavoitteet raskaille hyötyajoneuvoille olisi nähtävä tämän lainsäädännön lopullisena tavoitteena, ja komission olisi esitettävä ne 30 päivään huhtikuuta 2018 mennessä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b)  Komission olisi kehitettävä viipymättä ajonaikainen varmentava testi, joka alkuperäisten laitevalmistajien on suoritettava riippumattomien ja valtuutettujen elinten valvonnassa, jotta voidaan havaita koko raskaan hyötyajoneuvon simuloitujen ja todellisten hiilidioksidipäästöjen väliset mahdolliset erot. Riippumattomien kolmansien osapuolien olisi voitava toteuttaa riippumatonta testausta tutkimuslaitoksissa tai valtuutetuissa laboratorioissa ja saatava tarvittavat tiedot. Näiden testien tuloksia olisi seurattava, niistä olisi raportoitava tämän asetuksen mukaisesti ja ne olisi asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 c)  Kevyisiin hyötyajoneuvoihin liittyvä ”dieselgate-skandaali” osoitti, että riippumattomilla elimillä on tärkeä osa valmistajien tekemien varmennustestien valvonnassa ja että kolmansille osapuolille on taattava mahdollisuus tehdä riippumattomia testejä, koska valvonta ja testaus auttavat lisäämään avoimutta, uskottavuutta sekä varmennus-, seuranta- ja raportointijärjestelmien toimivuutta.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voidaan varmistaa, että tämän asetuksen säännökset seurattavien tietojen varmentamisesta ja korjaamiseksi pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201118 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta voidaan varmistaa, että tietovaatimukset sekä seuranta- ja raportointimenettely pysyvät asianmukaisina ajan kuluessa arvioitaessa raskaiden ajoneuvojen kaluston panosta hiilidioksidipäästöihin, sekä varmistaa uusia ja kehittyneitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käytettäviä menetelmiä koskevien tietojen saatavuus, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteissä esitettyjen tietovaatimusten ja seuranta- ja raportointimenettelyn muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14)  Jotta voidaan varmistaa, että tietovaatimukset sekä seuranta- ja raportointimenettely pysyvät asianmukaisina ajan kuluessa arvioitaessa raskaiden ajoneuvojen kaluston panosta hiilidioksidipäästöihin, varmistaa uusia ja kehittyneitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käytettäviä menetelmiä koskevien tietojen saatavuus sekä huolehtia siitä, että seurattavat ja raportoidut tiedot varmennetaan ja korjataan asianmukaisesti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteissä esitettyjen tietovaatimusten ja seuranta- ja raportointimenettelyn muuttamista ajonaikaisten varmentavien testien yhteydessä ja määritettäessä varmennus- ja korjaustoimia tiedoille, joista jäsenvaltiot ja valmistajat raportoivat tämän asetuksen mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että komissiolla on käytössään asianmukaiset välineet, menetelmät ja toimenpiteet, joilla se voi suorittaa seurattavien ja raportoitujen tietojen laadun varmentamisen ja korjata tietoja. Nämä toimenpiteet olisi sen vuoksi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionissa rekisteröidyistä uusista raskaista hyötyajoneuvoista peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen ja kyseisten ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantaa ja raportointia koskevista vaatimuksista.

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionissa rekisteröidyistä uusista raskaista hyötyajoneuvoista peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen ja kyseisten ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantaa ja raportointia koskevista vaatimuksista ja VECTO-ohjelmistoon syötettyjen tiedostojen tuotannon vaatimustenmukaisuuden testauksen tuloksista.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistuspäivä on päivä, jona vaatimustenmukaisuustodistus on allekirjoitettu, tai tilanteen mukaan päivä, jona yksittäishyväksyntätodistus on allekirjoitettu.

Valmistuspäivä on päivä, jona komission asetuksen (EU) …/… [EUVL: lisätään asiakirjaan Ares(2017)1900557 sisältyvän asetuksen numero] liitteen I lisäyksessä 2 tarkoitettu asiakastietoihin kirjattu simulaatio on suoritettu.

Perustelu

Komission ehdottama valmistuspäivä liittyy prosessiin, johon valmistajilla on vähän vaikutusvaltaa. Välittäjät ja jakelijat toteuttavat yksittäishyväksynnän ajoneuvon rekisteröintihetkellä. Tämä ajankohta voi olla paljon sen jälkeen kun ajoneuvo on lähtenyt valmistajan valvonnasta, eikä valmistaja näin ollen ole tietoinen ajankohdasta. Hiilidioksidia koskevan asiakastiedoston päivämäärä vastaa ajoneuvon tyyppihyväksynnän aikaista tuotannon vaatimustenmukaisuuden ajankohtaa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.   Valmistajien on toimitettava teknisiä tietoja raskaista hyötyajoneuvoista, jotka kuuluvat asetuksen (EU) […/…]+ soveltamisalaan.

 

_____________

 

+  [EUVL: lisätään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EU) […/…] numero (EUVL L ..., …).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio pitää keskusrekisteriä 4 ja 5 artiklan mukaan raportoiduista tiedoista. Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla lukuun ottamatta liitteessä I olevan B osan 1, 24, 25, 32, 33, 39 ja 40 kohdissa esitettyjä tietoja.

1.  Komissio pitää keskusrekisteriä 4 ja 5 artiklan mukaan raportoiduista tiedoista. Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla lukuun ottamatta liitteessä I olevan B osan 1, 21 a, 21 b, 24, 25, 26 a, 32, 33, 34 a, 39, 40, 73 a ja 73 b kohdissa esitettyjä tietoja, joihin komissio antaa kolmansien osapuolten tutustua pyynnöstä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/20061 a mukaisesti.

 

___________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi suorittaa oman varmennuksensa 4 ja 5 artiklan mukaan raportoitujen tietojen laadusta.

2.  Komissio suorittaa oman varmennuksensa 4 ja 5 artiklan mukaan raportoitujen tietojen oikeellisuudesta ja laadusta. Tämä menettely voidaan toteuttaa vuoropuhelussa toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja sitä voidaan täydentää kolmansien osapuolten lisätuella.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos komissiolle ilmoitetaan tiedoissa olevista virheistä tai se löytää oman varmennuksensa avulla tiedoissa ristiriitaisuuksia, se toteuttaa tilanteen mukaan tarvittavat toimenpiteet 6 artiklassa tarkoitetussa keskusrekisterissä julkaistujen tietojen korjaamiseksi.

3.  Jos komissiolle ilmoitetaan tiedoissa olevista virheistä tai se löytää oman varmennuksensa avulla tiedoissa ristiriitaisuuksia, se toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 6 artiklassa tarkoitetussa keskusrekisterissä julkaistujen tietojen korjaamiseksi. Jäsenvaltioilla ja valmistajilla on oltava mahdollisuus korjata mahdolliset virheet kolmen kuukauden kuluessa niiden ilmoittamisesta.

 

Jos komissio toteaa, että valmistaja on tahallisesti väärentänyt tietoja, se vaatii toimivaltaisia viranomaisia viipymättä korjaamaan tiedot ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet direktiivin 2007/46/EY mukaisesti.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos 5 artiklan mukainen raportoitujen tietojen oikeellisuutta ja laatua koskeva komission varmennus osoittaa, että jotakin tässä asetuksessa tarkoitetuista vaatimuksista ei ole noudatettu tahallisesti tai huolimattomuudesta johtuen, komissio määrää asianomaiselle valmistajalle hallinnollisen sakon tämän asetuksen rikkomisesta. Hallinnollisen sakon on oltava tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava.

 

Komissio antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 12 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä vaatimusten noudattamatta jättämisen määrittämiseksi, hallinnollisten sakkojen laskemiseksi ja sakkojen perimistä koskevien menetelmien vahvistamiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Analyysissä on käsiteltävä ainakin unionin raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston suorituskykyä sekä kunkin valmistajan suorituskykyä keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta. Siinä on myös otettava huomioon tiedot uusien ja kehittyneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käytettävien teknologioitten leviämisestä, jos tiedot ovat saatavilla.

2.  Analyysissä on käsiteltävä ainakin unionin sekä kunkin valmistajan raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston suorituskykyä vertailukelpoisesti keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta ottaen huomioon myös erot valmistajien tuotevalikoimassa ja ilmoitetut reittiprofiilit. Siinä on myös otettava huomioon tiedot uusien ja kehittyneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käytettävien teknologioitten leviämisestä ja kaikista vaihtoehtoisista käyttövoimalaitteista, jos tiedot ovat saatavilla. Komission julkaisemassa analyysissä on myös otettava huomioon raskaiden hyötyajoneuvojen kalustoon liittyvät moninaiset reittiprofiilit.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio julkistaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018 aikataulun komission asetuksen (EU) 2017/2400 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun simulointivälineen (VECTO) suunnitellusta soveltamisesta keskeisiin teknologioihin ja innovaatioihin, joilla vähennetään maanteiden rahtiliikenteen päästöjä.

 

Komissio tarkastelee tätä asetusta jatkuvasti ja esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia, joilla seuranta- ja raportointivelvoitteet laajennetaan koskemaan kaikkia raskaiden hyötyajoneuvojen luokkia, mukaan lukien kaikki vaihtoehtoiset käyttövoimalaitteet, perävaunut ja kaikki uudentyyppisiä vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävät moottorit.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidinormit ja ajonaikainen varmentava testi

 

Komissio esittää tarvittaessa 30 päivään kesäkuuta 2018 mennessä lainsäädäntöehdotuksen vuotta 2025 koskevista hiilidioksidinormeista raskaille hyötyajoneuvoille Euroopan unionin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

 

Ehdotukseen liitetään tutkimus muista asiaa koskevista toimenpiteistä maanteiden tavaraliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi edelleen, kuten kuljettajien koulutuksesta, saattueajosta, eurooppalaisesta moduulijärjestelmästä (EMS), vierintävastukseltaan alhaisista renkaista ja rahdin kokoamisesta.

 

Komissio antaa tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti. Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan seuraavat seikat:

 

a)  pakollisen ajonaikaisen varmentavan testin suorittavat alkuperäiset laitevalmistajat riippumattoman ja valtuutetun elimen valvonnassa, ja se pannaan täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä;

 

b)  riippumattomat kolmannet osapuolet voivat toteuttaa riippumatonta testausta tutkimuslaitoksissa ja valtuutetuissa laboratorioissa;

 

c)  testiä ja sen tuloksia seurataan ja niistä raportoidaan tämän asetuksen mukaisesti, ja komissio varmistaa, että tulokset ovat pyynnöstä kolmansien osapuolten saatavilla; ja

 

d)  komissio raportoi jäsenvaltioiden raporttien perusteella vuosittain mahdollisista eroista ajonaikaisen testin tulosten ja tosiasiallisen polttoaineenkulutuksen välillä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanovallan siirto

Poistetaan.

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä määrittää 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut varmennus- ja korjaustoimenpiteet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen varmentamista ja korjaamista koskevien toimenpiteiden määrittämistä varten.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY12 9 artiklalla perustettu ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

_________________

 

21Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 280/2004/EY, tehty 11 päivänä helmikuuta 2004, järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 49, 19.2.2004, s. 1).

 

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viideksi vuodeksi 7 artiklan 3 a kohdassa, 8 a artiklassa sekä 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – Otsikko – 3 sarake (”Lähde”)

Komission teksti

Tarkistus

Lähde

Lähde

Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

 

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – taulukko – 17 rivi

 

Komission teksti

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

17

moottorin nimellisteho

1.2.2.

moottorin perustiedot

 

Tarkistus

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

17

moottorin nimellisteho

1.2.2

moottorin perustiedot

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 21 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

 

 

 

 

Tarkistus

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

21 a

WHSC g/kWh ja hiilidioksidi

 

moottorin perustiedot

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 21 b rivi (uusi)

 

Komission teksti

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

 

 

 

 

Tarkistus

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

21 b

WHSC g/kWh ja hiilidioksidi

 

moottorin perustiedot

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 26 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

 

 

 

 

Tarkistus

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

26 a

voimansiirron hyötysuhde

 

voimansiirron perustiedot

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 34 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

 

 

 

 

Tarkistus

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

34 a

akseliteho

 

akselien perustiedot

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 56 rivi

 

Komission teksti

56

reitin profiilin osalta tehdyt oletukset (kaukoreitti, aluellinen reitti, kaupunkireitti, rakennustyöt)

2.1.1

simulointimuuttujat (kustakin reittiprofiilin, kuorman ja polttoaineen yhdistelmästä)

 

Tarkistus

56

reitin profiilin osalta tehdyt oletukset (kaukoreitti, kaukoreitti (EMS), alueellinen reitti, alueellinen reitti (EMS), kaupunkireitti, rakennustyöt)

2.1.1

simulointimuuttujat (kustakin reittiprofiilin, kuorman ja polttoaineen yhdistelmästä)

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – taulukko – 57 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

 

 

 

 

Tarkistus

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

57 a

polttoaine (dieselöljy/bensiini / nesteytetty maakaasu / paineistettu maakaasu/ ... )

2.1.3

simulointimuuttujat (kustakin reittiprofiilin, kuorman ja polttoaineen yhdistelmästä)

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – taulukko – 67 rivi

 

Komission teksti

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

67

hiilidioksidipäästöt (ilmaistuna seuraavasti: g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km)

 

2.3.13-2.3.16

hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus (kustakin reittiprofiilin, kuorman ja polttoaineen yhdistelmästä)

Tarkistus

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

67

hiilidioksidipäästöt (ilmaistuna seuraavasti: g/km, g/t-km, g/p-km, g/m2-km, g/m³-km)

2.3.13-2.3.16

hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus (kustakin reittiprofiilin, kuorman ja polttoaineen yhdistelmästä)

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 73 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

 

 

 

 

Tarkistus

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

73 a

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden testauksen tulokset

 

tuotannon vaatimustenmukaisuus

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 73 b rivi (uusi)

 

Komission teksti

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

 

 

 

 

Tarkistus

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

73 b

todellisista ajonaikaisista päästötesteistä saadut tulokset

 

 

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 74 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

 

 

 

 

Tarkistus

Nro

Seurantaparametrit

Lähde Lisäys I asetuksen […/…] liitteeseen I

Kuvaus

74 a

Jälkikäteistarkastusten tulokset

 

 

  • [1]    Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Maapallon lämpeneminen on todellinen ongelma, ja siihen on tarpeen puuttua selkeillä ja rohkeilla päätöksillä. EU päätti Eurooppa-neuvoston kokouksessa lokakuussa 2014 tavoitteesta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaikilla talouden aloilla vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Myös liikennealan on annettava tämän tavoitteen saavuttamiseksi huomattava panos ottaen huomioon, että 25 prosenttia tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä oli vuonna 2014 peräisin raskaista hyötyajoneuvoista, eli ne muodostavat viisi prosenttia Euroopan unionin kaikista hiilidioksidipäästöistä.

EU:n markkinoille saatetuista uusista raskaista hyötyajoneuvoista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja kyseisten ajoneuvojen polttoaineenkulutusta ei tähän mennessä ole millään tavoin sertifioitu eikä seurattu eikä niistä ole raportoitu objektiivisesti ja vertailukelpoisesti, kuten henkilöautojen ja pienten pakettiautojen tapauksessa tehdään. Tämän lainsäädännön puutteen takia meillä ei ole vieläkään käytössämme luotettavia tietoja eikä tilastoja Euroopan unionissa rekisteröidyistä raskaista hyötyajoneuvoista, niiden kehityksestä ajan myötä tai niiden mahdollisesta vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin.

Tämä tietojen puute aiheuttaa rajoitteen ensinnäkin kuljetusyrityksille, joista suurin osa on pk‑yrityksiä, koska polttoaineen osuus niiden toimintakuluista on yli neljännes. Samalla tämä on ongelmana paikallisille joukkoliikenteen hallinnasta vastaaville viranomaisille, jotka eivät saa tarvittavaa tietoa markkinoiden tehokkaimmista malleista hankkiessaan uusia ajoneuvoja.

Tästä aiheutuva avoimuuden puute haittaa myös valmistajien välistä kilpailua poistaen kaikki kannustimet innovointiin ja tehden vaikeaksi yhteisten aloitteiden toteuttamisen kansallisella tai unionin tasolla raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Vuonna 2014 annetussa raskaiden hyötyajoneuvojen strategiassa komissio esitti joukon erityisiä toimenpiteitä tarkoituksena poistaa puutteet, saavuttaa markkinoiden täysi avoimuus sekä saada todellisia ja varmennettavia tietoja raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineenkulutuksesta, jotta niille voidaan näin asettaa hiilidioksidipäästöjen raja-arvot.

Komissio on ensinnäkin kehittänyt ”VECTO”-simulaatio-ohjelmiston, jonka avulla voidaan saada vertailukelpoisia tietoja raskaiden hyötyajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä.

Lisäksi komissio on ehdottanut uutta asetusta uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoainekulutuksen määrittämiseksi (ns. sertifiointiasetus) voimassa olevan tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön perusteella. Sen on tarkoitus tulla voimaan helmikuussa 2018.

Sertifiointia koskevan asetuksen mukaisesti VECTO-ohjelmiston avulla on tehtävä hiilidioksidipäästöjen ja polttoainekulutuksen simulointi kullekin uudelle raskaalle hyötyajoneuvolle, joka kuuluu asetuksen soveltamisalaan ja joka saatetaan EU:n markkinoille.

Sertifiointia koskevalla asetuksella käsitellään vain osaa avoimuuteen liittyvistä puutteista, sillä tietyn ajoneuvon suorituskykyä koskevat tiedot asetetaan ainoastaan kyseisen ajoneuvon yksittäisen ostajan saataville sekä annetaan kansallisille viranomaisille maassa, jossa ajoneuvo rekisteröidään.

Kolmanneksi komissio vahvistaa käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa seuraavansa sertifiointimenettelyn piiriin kuuluvien uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä ja raportoivansa niistä, jotta voidaan poistaa tietovaje ja saada aikaan täysi markkinoiden avoimuus. Tässä kolmannessa vaiheessa seurataan valmistajien saamia sertifiointitietoja. Tiedot julkistetaan lukuun ottamatta pelkästään komissiolle tarkoitettuja tietoja. Jäsenvaltioiden on sen sijaan ilmoitettava tiedot unionissa ensimmäisen kerran rekisteröitävistä uusista ajoneuvoista.

Viimeisenä toimena on kunnianhimoisten hiilidioksiditavoitteiden vahvistaminen raskaiden ajoneuvojen päästöille, minkä komissio toivottavasti tekee vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana, jotta tavoitteet voidaan hyväksyä tämän vaalikauden aikana.

Esittelijä kannattaa komission pyrkimyksiä ja sen tähän asti toteuttamia toimia hiilidioksiditavoitteiden vahvistamiseksi raskaiden ajoneuvojen päästöille, mutta katsoo, että olisi tehtävä joitakin parannuksia.

Ensinnäkin on selvennettävä seurantaa ja raportointia koskevan asetusehdotuksen ja toisaalta sertifioinnin sääntelyä koskevan asetusehdotuksen välistä suhdetta erityisesti kummankin soveltamisalan osalta.

Esittelijän tekemillä tarkistuksilla täsmennetään, että valmistajien on esitettävä komissiolle tiedot vain niistä ajoneuvotyypeistä, joihin sovelletaan sertifiointia koskevaa asetusta.

Jäsenvaltioiden on toisaalta ilmoitettava tiedot kaikista unionissa ensimmäisen kerran rekisteröitävistä uusista ajoneuvoista.

Sertifiointia koskeva asetus kehittyy vaiheittain, ja onkin tärkeää, että komissio laatii mahdollisimman pian aikataulun, jossa määritellään selkeästi määräajat ja menettelyt, joiden mukaisesti VECTO-ohjelmistoa sovelletaan raskaiden hyötyajoneuvojen eri luokkiin, joita ei vielä säännellä. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki linja-autot, tietyt kuorma-autojen ja perävaunujen tyypit, sähkö- ja hybridimoottoriset raskaat hyötyajoneuvot ja markkinoilla saatavissa olevia vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot. VECTO-ohjelmiston testaus ja käyttö näiden eri ajoneuvotyyppien yhteydessä saatetaan myös ajan tasalla.

Toinen keskeinen kohta, jonka esittelijänä haluaisin tuoda esiin, liittyy järjestelmän avoimuuteen.

Esittelijän ehdottamissa tarkistuksissa ehdotetaan markkinoille täyttä avoimuutta korjaamalla nykyiset tietovajeet ja antamalla näin alan toimijoille mahdollisuus tehdä paremmin tietoon perustuvia päätöksiä, lisäämällä valmistajien kannustimia innovointiin ja antamalla viranomaisten käyttöön kattavat tiedot, joiden avulla ne voivat suunnitella ja toteuttaa politiikkaa, jolla edistetään entistä tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien raskaiden hyötyajoneuvojen käyttöä esimerkiksi verotuksen tai tietullien avulla.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi esittelijä on katsonut tarpeelliseksi lisätä tuotannon vaatimustenmukaisuuden testitulokset liitteessä I olevaan B osaan, jossa on lueteltu tiedot, joita valmistajien on seurattava ja jotka niiden on ilmoitettava komissiolle.

Liitteessä I olevan B osan tiedot jaetaan kahteen pääluokkaan: tiedot, jotka on ilmoitettava komissiolle ja jotka asetetaan julkisesti saataville, ja tiedot, jotka on ilmoitettava komissiolle ja jotka se voi antaa pyynnöstä kolmansille osapuolille asetuksen (EY) N:o 1367/2006 säännösten mukaisesti.

Nämä kolmannet osapuolet, kuten yliopistot, tutkimuskeskukset, kansalaisjärjestöt, alueet, jne., voivat näin ollen suorittaa riippumattomia tarkastuksia valmistajien toimittamien tietojen aitoudesta, jolloin vältetään uudet dieselautojen päästöskandaalien kaltaiset skandaalit ja uusien kartellien muodostuminen, kuten kartelli, jossa keskeiset kuorma-autojen valmistajat olivat osallisina ja josta komissio äskettäin langetti seuraamuksia.

Esittelijä pyytää komissiota myös laatimaan mahdollisimman pian uuden hiilidioksidipäästöjen ajonaikaisen varmennustestin, joka riippumattomien elinten valvonnassa ja jota on seurattava ja josta on raportoitava, jotta voidaan havaita mahdolliset erot simuloitujen ja todellisen arvojen välillä.

Komission vuosittain laatiman kertomuksen osalta esittelijä pitää tärkeänä, että huomioon otetaan yksittäisiä jäsenvaltioita ja valmistajia koskevien tietojen ohella myös valmistajien tuotevalikoimat ja eri ajoneuvojen ilmoitettu käyttöprofiili, jotta voidaan välttää tietojen puolueellinen ja vääristelty käsittely ja jotta tiedot vastaisivat paremmin todellisuutta.

Esittelijä katsookin, että jäsenvaltioiden ja valmistajien komissiolle tämän asetuksen nojalla raportoimien tietojen laadun varmentamisen kannalta on säädettävä hallinnollisia seuraamuksia siltä varalta, että havaitaan väärinkäytöksiä tai eroja, kuten esimerkiksi sertifioiduista tiedoista poikkeavien tietojen raportoiminen tai vain osittaisten tietojen raportoiminen.

Lopuksi esittelijä katsoo, että olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä delegoituja säädöksiä sen varmistamiseksi, että sillä on käytettävissään asianmukaiset välineet, kanavat ja toimenpiteet, joiden avulla se voi suorittaa seurattavien ja raportoitujen tietojen laadun varmentamisen ja korjata tietoja tarvittaessa.

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.12.2017)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista
(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

Valmistelija: Nicola Caputo

LYHYET PERUSTELUT

EU on asettanut itselleen kunnianhimoisia tavoitteita päästöjen vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä, ja liikennealan on annettava tähän panoksensa. Raskaiden hyötyajoneuvojen ala on päästöjen merkittävä lähde, ja sen osuus kaikista EU:n päästöistä on viisi prosenttia, noin 20 prosenttia kaikista liikenteen päästöistä ja lähes 25 prosenttia tieliikenteen päästöistä. Ilman lisätoimia viimeksi mainittu nousee todennäköisesti noin 30 prosenttiin vuonna 2050.

Toistaiseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta ei ole kuitenkaan seurattu objektiivisesti ja vertailukelpoisesti, minkä vuoksi luotettavia tietoja niiden määrästä ajoneuvokannan ja ajoneuvojen tasolla ei ole käytettävissä. Tällä hetkellä uusien raskaiden hyötyajoneuvojen ostajien käytettävissä olevat tiedot ajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta perustuvat erilaisiin testaus- ja simulointimenetelmiin, jotka ovat riippuvaisia kustakin raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajasta, minkä vuoksi ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Tämä tietovaje on aiheuttanut sen, että 1) innovointia ja energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönottoa edistävä raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajiin kohdistuva kilpailupaine on pienempi, 2) liikenteenharjoittajat, jotka ovat pääasiassa pk-yrityksiä, eivät pysty valitsemaan polttoainetehokkaimpia ajoneuvoja ja säästämään polttoainekustannuksissa ja 3) raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat toimet kansallisella tasolla tai EU:n tasolla hidastuvat.

Tämän tietovajeen korjaamiseksi komissio ehdotti vuonna 2014 raskaita hyötyajoneuvoja koskevassa strategiassa seuraavaa kolmivaiheista lähestymistapaa: ensimmäisenä toimenpiteenä oli kehittää niin sanottu tietotekninen simulointiväline eli VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool), jolla lasketaan erilaisten raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus vertailukelpoisesti kaikkien valmistajien osalta. Toisessa vaiheessa kehitettiin tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön mukainen ennen EU:n markkinoille saattamista sovellettava uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen sertifiointimenettely.

Viimeisessä vaiheessa – joka on tämä ehdotus – nämä tiedot asetettaisiin kaikkien sidosryhmien saataville, jotta valmistajien sertifiointimenettelyn mukaisesti laskemia kaikkia tietoja seurattaisiin, niistä ilmoitettaisiin ja ne julkaistaisiin EU:n tasolla ja asetettaisiin viranomaisten, liikenteenharjoittajien ja ajoneuvojen valmistajien saataville.

Tässä asetusehdotuksessa vahvistetaan Euroopan unionissa rekisteröidyistä uusista raskaista hyötyajoneuvoista peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen ja kyseisten ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantaa ja raportointia koskevat tarkat vaatimukset. Vuodesta 2020 lähtien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajien on toimitettava luettelo kaikkia markkinoille saatettuja uusia ajoneuvoja koskevista parametreista (kuten eri ajosyklien ja mittausjärjestelmien mukainen polttoaineenkulutus, hiilidioksidipäästöt ja käytetyt teknologiat). Euroopan ympäristökeskus hallinnoi unionin tasolla toimitettujen tietojen tietokantaa, joka asetetaan julkisesti saataville (tiettyjä arkaluonteisia tietoja lukuun ottamatta). Valmistajat ja toimivaltaiset viranomaiset vastaavat toimittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä ja laadusta. Komissio voi kuitenkin itse varmentaa toimitettujen tietojen laadun ja toteuttaa tarvittaessa toimenpiteitä keskusrekisterissä julkaistujen tietojen korjaamiseksi. Komissio laatii vuosikertomuksen, joka sisältää jäsenvaltioiden ja valmistajien toimittamien tietojen analyysin. Analyysi sisältää koko unionin ja kunkin valmistajan raskaiden hyötyajoneuvojen keskimääräistä polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut. Siinä olisi myös otettava huomioon tiedot uusien ja kehittyneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käytettävien teknologioiden leviämisestä.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen unionissa ensirekisteröityjen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevien tietojen seurannasta ja levittämisestä yhteisesti hyväksytyn menettelyn perusteella. Vaikka raskaiden hyötyajoneuvojen polttoainetehokkuus on parantunut viime vuosikymmenten aikana, unionin kuljetusyrityksillä, joista suuri osa on pk-yrityksiä, ei vielä ole mahdollisuutta käyttää vakiomuotoisia tietoja, joiden avulla ne voisivat arvioida polttoainetehokkuusteknologioita ja vertailla kuorma-autoja parhaaseen tietoon perustuvien ostopäätösten tekemiseksi tarpeidensa mukaisesti ja vähentää polttoainekulujaan, jotka muodostavat neljänneksen niiden toimintakuluista.

Ehdotuksessa pannaan myös täytäntöön vuonna 2016 annettu vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia, jonka tavoitteena on muun muassa vähentää tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä sekä merkittävästi vähentää ilman epäpuhtauspäästöjä. Tässä yhteydessä ei saa jättää huomiotta mitään kohtuullisia toimenpiteitä myös raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi. Viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana unionissa on otettu käyttöön myös henkilö- ja pakettiautoja koskevat sitovat hiilidioksidipäästörajat. Raskaisiin hyötyajoneuvoihin ei ole tähän mennessä sovellettu vastaavia hiilidioksidipäästörajoja. Komissio aikoo tehdä ehdotuksia mahdollisista raskaiden hyötyajoneuvojen päästönormeista. Tämä voidaan kuitenkin toteuttaa ainoastaan siten, että hiilidioksidipäästöjä seurataan ja niistä raportoidaan asianmukaisesti yhteisesti sovitun menettelyn mukaisesti.

Valmistelija katsoo, että on tärkeää varmistaa, että polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat viralliset VECTO-tiedot asetetaan julkisesti saataville. Kun VECTO-järjestelmästä saatuja kokemuksia on arvioitu, komission olisi tehtävä ehdotuksia raskaita hyötyajoneuvoja koskevien todellisten ajonaikaisten päästötestien toteuttamisesta.

TARKISTUS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Tämän tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi koottava yhteen parhaita käytäntöjä energiatehokasta ajamista koskevasta koulutuksesta ja edistettävä tämän koulutuksen käyttöä. Lisäksi olisi edistettävä tehokkuutta parantavien ja polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä vähentävien uusien teknologioiden käyttöä, kuten aerodynaamisemman suunnittelun käyttöä ja kuormaussuunnitelmien optimointia. Jäsenvaltioiden olisi harkittava polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi sitä, että ne käyttäisivät raskaiden hyötyajoneuvojen nykyaikaistamista ja ajan tasalle saattamista sekä teiden ylläpitämistä ja parantamista varten tarkoitettuja varoja ja edistäisivät vierintävastukseltaan alhaisten renkaiden ja kevyempien perävaunujen käyttöä sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden kuten vedyn tai muovien kierrätyksestä ja käsittelystä saatavien polttoaineiden käyttöä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Pariisin sopimuksen noudattamiseksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen on oltava lähellä nollaa vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  Jotta voidaan edistyä kohti tavoitetta, jonka mukaan liikenteen päästöjä on vähennettävä 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna, on tärkeää, että komissio tarkistaa ja saattaa ajan tasalle ajoneuvojen energiankulutuksen laskentavälineen (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, VECTO), jotta voidaan varmistaa jatkossakin tulosten vertailtavuus ja kustannustehokkuus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen laskennassa.

Perustelu

VECTO-menettely ei kata esimerkiksi perävaunujen aerodynamiikkaa, johon liittyy merkittävä vähennyspotentiaali. VECTO-ohjelmiston nykyisessä versiossa ei oteta huomioon perävaunuun toteutettuja parannuksia, koska VECTO-menettelyssä määritetty perävaunu on vain oletettu ’’standardiperävaunu”. Sama tilanne koskee hybridikäyttövoimalla aikaan saatua polttoaineen kulutuksen vähennystä – nykyistä VECTO-välinettä ei ole suunniteltu ottamaan huomioon tällaisia teknologisia parannuksia.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kuorma- ja linja-autojen eli raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin neljännes tieliikenteen päästöistä unionissa, ja niiden odotetaan lisääntyvän vuoteen 2030 mennessä. On otettava käyttöön tehokkaita toimenpiteitä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi, jotta annetaan panos tarvittaviin päästövähennyksiin liikennealalla.

(4)  Kuorma- ja linja-autojen eli raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin neljännes tieliikenteen päästöistä ja viidennes kaikista liikenteen päästöistä unionissa, ja niiden odotetaan lisääntyvän nopeasti vuoteen 2030 mennessä. On otettava käyttöön useita tehokkaita ja oikea-aikaisia toimenpiteitä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi tuotannossa ja käytössä, jotta annetaan panos tarvittaviin päästövähennyksiin liikennealalla.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Jotta saadaan aikaan kattava lähestymistapa liikennealan päästöjen vähentämiseksi, tarvitaan liikenteen tehostamiseen, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, ajoneuvoteknologiaan ja intermodaalisuuteen liittyvien useiden toimenpiteiden panosta. Raskaiden hyötyajoneuvojen osalta päästövähennyksiä voidaan saada aikaan myös kehittämällä ratkaisuja kuorman optimointiin, saattueajoon, kuljettajien koulutukseen, kaluston uudistamiseen, ruuhkien vähentämiseen ja infrastruktuurin ylläpitoon tehtäviin investointeihin sekä luomalla kannustimia niitä varten.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Vuonna 2014 annetussa strategiassa raskaiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi4 komissio totesi, että edellytys kyseisten toimenpiteiden käyttöönotolle on säännelty menettely hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen määrittämiseksi.

(5)  Vuonna 2014 annetussa strategiassa raskaiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi4 komissio totesi, että edellytys kyseisten toimenpiteiden käyttöönotolle on säännelty menettely hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen määrittämiseksi. Vuonna 2017 laatimassaan liikkuvuuspaketissa ”Eurooppa liikkeellä” komissio suunnitteli esittävänsä vuoden 2018 alkupuoliskolla ehdotuksen normeista raskaille hyötyajoneuvoille. Ehdotuksen julkaiseminen ajoissa on erittäin tärkeää, jotta tällaiset uudet normit voidaan hyväksyä nopeasti.

__________________

__________________

4 COM(2014)0285.

4 COM(2014)0285.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Vaikka raskaiden hyötyajoneuvojen polttoainetehokkuus on parantunut viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana, kuljetusyrityksillä, joista suuri osa on pk-yrityksiä, ei vielä ole mahdollisuutta käyttää vakiomuotoisia tietoja, joiden avulla ne voisivat arvioida polttoainetehokkuusteknologioita ja vertailla ajoneuvoja parhaaseen tietoon perustuvien ostopäätösten tekemiseksi ja vähentää polttoainekulujaan, jotka muodostavat neljänneksen niiden toimintakuluista.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tiedot ajoneuvon suorituskyvystä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen osalta olisi asetettava julkisesti saataville, jotta kaikki ajoneuvojen käyttäjät voivat tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. Kaikki ajoneuvojen valmistajat voivat verrata ajoneuvojensa suorituskykyä muunmerkkisten ajoneuvojen kanssa. Tämä lisää kannustimia innovointiin ja parantaa siten kilpailukykyä. Tämä tieto antaa myös poliittisille päättäjille unionin ja jäsenvaltioiden tasolla vakaan perustan laatia politiikkaa, jolla edistetään energiatehokkaampien ajoneuvojen käyttöönottoa. Sen vuoksi on asianmukaista, että kustakin uudesta raskaasta hyötyajoneuvosta komission asetuksen (EU) […/…]6 [Julkaisutoimisto lisää viitteen] mukaisesti määritettyjä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen arvoja seurataan, niistä raportoidaan komissiolle ja ne asetetaan julkisesti saataville.

(7)  Tiedot ajoneuvon suorituskyvystä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen osalta olisi asetettava julkisesti saataville, jotta kaikki ajoneuvojen käyttäjät voivat tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä ja jotta kolmannet osapuolet voivat seurata hiilidioksidipäästöjen rajoittamispyrkimyksiä. Kaikki ajoneuvojen valmistajat voivat verrata ajoneuvojensa suorituskykyä muunmerkkisten ajoneuvojen kanssa. Tämä lisää kannustimia innovointiin ja parantaa siten kilpailukykyä. Tämä tieto antaa myös poliittisille päättäjille unionin ja jäsenvaltioiden tasolla vakaan perustan laatia politiikkaa, jolla edistetään energiatehokkaampien ajoneuvojen käyttöönottoa, ja lisää VECTO-välineen luotettavuutta, parantaa avoimuutta ja voimistaa innovointia ja kilpailukykyä. Tietojen vertailun helpottamiseksi sekä tietojen laadun ja avoimuuden varmistamiseksi on sen vuoksi asianmukaista, että kustakin uudesta raskaasta hyötyajoneuvosta komission asetuksen (EU) […/…]6 [Julkaisutoimisto lisää viitteen] mukaisesti määritettyjä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen arvoja seurataan, niistä raportoidaan komissiolle ja ne asetetaan nopeasti julkisesti saataville harmonisoidun menetelmän perusteella ja yhdenmukaisesti.

__________________

__________________

6 Komission asetus (EU) […/…] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta (EUVL L ..., …).

6 Komission asetus (EU) […/…] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta (EUVL L ..., …).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta voidaan saada kattavat tiedot raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston kokoonpanosta unionissa, sen kehittymisestä ajan myötä ja mahdollisesta vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin, on syytä seurata ja raportoida tietoja kaikkien uusien raskaiden hyötyajoneuvojen ja uusien perävaunujen rekisteröinnistä, mukaan lukien tiedot voimalaitteista sekä korityypeistä.

(8)  Jotta voidaan saada kattavat tiedot raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston kokoonpanosta unionissa, sen kehittymisestä ajan myötä ja mahdollisesta vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin, on syytä seurata, raportoida tietoja kaikkien uusien raskaiden hyötyajoneuvojen ja uusien perävaunujen rekisteröinnistä, mukaan lukien tiedot voimalaitteiden ja moottoreiden tehokkuudesta, sekä tärkeimmistä korityypeistä ja osista. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja ajoneuvojen valmistajien välinen tiivis yhteistyö tietojen seurannassa ja raportoinnissa on tärkeää.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevat tiedot ovat saatavilla tietyistä uusista raskaista hyötyajoneuvoista, jotka rekisteröidään vuonna [2019]. Kyseisestä päivämäärästä alkaen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi toimitettava tietoja uusista rekisteröineistä ja valmistajien olisi toimitettava teknisiä tietoja kyseisistä ajoneuvoista.

(9)  Hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevat tiedot ovat saatavilla tietyistä uusista raskaista hyötyajoneuvoista, jotka rekisteröidään vuonna [2019]. Kyseisestä päivämäärästä alkaen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi toimitettava tietoja uusista rekisteröineistä ja valmistajien olisi toimitettava teknisiä tietoja niistä ajoneuvoista, joiden osalta tarvittavat tiedot ovat saatavilla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvää suorituskykyä koskevat tekniset tiedot olisi oltava julkisesti saatavilla, jotta lisätään ajoneuvojen eritelmien ja niihin liittyvän suorituskyvyn avoimuutta ja edistetään valmistajien välistä kilpailua. Ainoastaan tietoja, jotka ovat arkaluonteisia henkilötietojen suojan ja tasapuolisen kilpailun vuoksi, ei tulisi julkaista. On kuitenkin selkeästi yleisen edun mukaista, että ajoneuvojen suorituskyvyn määrittämiseen tarvittavat tekniset tiedot ovat saatavilla. Yleisön oikeutta tutustua tällaisiin tietoihin ei sen vuoksi tulisi evätä.

(10)  Ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvää suorituskykyä koskevat tekniset tiedot olisi oltava julkisesti saatavilla, jotta lisätään ajoneuvojen eritelmien ja niihin liittyvän suorituskyvyn avoimuutta ja edistetään valmistajien välistä kilpailua. Ainoastaan tietoja, jotka ovat arkaluonteisia henkilötietojen suojan ja tasapuolisen kilpailun vuoksi, ei tulisi julkaista. Koska on selkeästi yleisen edun mukaista, että ajoneuvojen suorituskyvyn määrittämiseen ja arviointiin tarvittavat tekniset tiedot ovat saatavilla, kaikkien raportoitujen tietojen olisi oltava julkisesti saatavilla henkilötietoja ja kaupallisesti arkaluonteisia tietoja lukuun ottamatta.

 

Komission olisi arvioitava, voidaanko viimeksi mainitut anonymisoidut tiedot saattaa tunnustettujen kolmansien osapuolten saataville pyynnöstä ja millä ehdoilla se voisi tapahtua kilpailua vaarantamatta, ja tarvittaessa tehtävä lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi tässä suhteessa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  On tärkeää varmistaa, että seurattavat ja raportoidut tiedot ovat varmoja ja luotettavia. Komissiolla olisi sen vuoksi oltava keinot varmistaa ja tarvittaessa korjata lopulliset tiedot. Sen vuoksi seurantavaatimuksissa olisi säädettävä myös muuttujista, joiden avulla tiedot voidaan asianmukaisesti jäljittää ja varmistaa.

(11)  Kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat yhdessä valmistajien kanssa vastuussa annettujen tietojen virheettömyydestä ja laadusta (luettelo parametreista: eri ajosyklien mukainen polttoaineen kulutus, hiilidioksidipäästöt, ajoneuvojen eritelmät ja käytetyt tekniikat), on tärkeää varmistaa, että seurattavat ja raportoidut tiedot ovat varmoja ja luotettavia. Komissiolla olisi sen vuoksi oltava keinot varmistaa ja tarvittaessa korjata lopulliset tiedot. Sen vuoksi seurantavaatimuksissa olisi säädettävä myös muuttujista, joiden avulla tiedot voidaan asianmukaisesti jäljittää ja varmistaa siten, että yksityisyyttä koskeva lainsäädäntö otetaan aina asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Komission olisi tehtävä lainsäädäntöehdotuksia raskaiden hyötyajoneuvojen todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevista testeistä sen jälkeen, kun VECTO-välineestä saatuja kokemuksia on arvioitu.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voidaan varmistaa, että tämän asetuksen säännökset seurattavien tietojen varmentamisesta ja korjaamiseksi pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että komissiolla on käytössään asianmukaiset välineet, menetelmät ja toimenpiteet, joilla se voi suorittaa seurattavien ja raportoitujen tietojen laadun varmentamisen ja korjata niitä. Nämä toimenpiteet olisi sen vuoksi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta voidaan varmistaa, että tietovaatimukset sekä seuranta- ja raportointimenettely pysyvät asianmukaisina ajan kuluessa arvioitaessa raskaiden ajoneuvojen kaluston panosta hiilidioksidipäästöihin, sekä varmistaa uusia ja kehittyneitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käytettäviä menetelmiä koskevien tietojen saatavuus, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteissä esitettyjen tietovaatimusten ja seuranta- ja raportointimenettelyn muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14)  Jotta voidaan varmistaa, että tietovaatimukset sekä seuranta- ja raportointimenettely pysyvät asianmukaisina ajan kuluessa arvioitaessa raskaiden ajoneuvojen kaluston panosta hiilidioksidipäästöihin, varmistaa uusia ja kehittyneitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käytettäviä menetelmiä koskevien tietojen saatavuus sekä huolehtia siitä, että tiedot, joita seurataan ja joista raportoidaan, varmennetaan ja korjataan asianmukaisesti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteissä esitettyjen tietovaatimusten ja seuranta- ja raportointimenettelyn muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että komissiolla on käytössään asianmukaiset välineet, menetelmät ja toimenpiteet, joilla se voi suorittaa seurattavien ja raportoitujen tietojen laadun varmentamisen ja korjata niitä. Nämä toimenpiteet olisi sen vuoksi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Keskusrekisteri raskaita hyötyajoneuvoja koskeville tiedoille

Keskustietokanta raskaita hyötyajoneuvoja koskeville tiedoille

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio pitää keskusrekisteriä 4 ja 5 artiklan mukaan raportoiduista tiedoista. Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla lukuun ottamatta liitteessä I olevan B osan 1, 24, 25, 32, 33, 39 ja 40 kohdissa esitettyjä tietoja.

1.  Komissio pitää keskustietokantaa 4 ja 5 artiklan mukaan raportoiduista tiedoista. Tietokannan on oltava julkisesti saatavilla, maksutta käytettävissä ja digitaalisessa muodossa lukuun ottamatta liitteessä I olevan B osan 1, 4, 5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 ja 40 kohdissa esitettyjä tietoja. Ennen tietojen julkaisemista komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ja asianomaisille valmistajille. Komission olisi arvioitava, voidaanko ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut anonymisoidut tiedot saattaa tunnustettujen kolmansien osapuolten saataville pyynnöstä ja millä ehdoilla se voisi tapahtua kilpailua vaarantamatta, ja tarvittaessa tehtävä lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi tässä suhteessa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi suorittaa oman varmennuksensa 4 ja 5 artiklan mukaan raportoitujen tietojen laadusta.

2.  Komissio suorittaa oman varmennuksensa 4 ja 5 artiklan mukaan raportoitujen tietojen laadusta edustavan otoksen perusteella ja säännöllisesti. Se voi tehdä tarkastuksia varmistuakseen tietojen hankkimisessa käytettyjen menetelmien laadusta ja hyödyntää kaikkia saatavilla olevia ja asianmukaisia testaus- ja mittaustekniikoita.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos komissiolle ilmoitetaan tiedoissa olevista virheistä tai se löytää oman varmennuksensa avulla tiedoissa ristiriitaisuuksia, se toteuttaa tilanteen mukaan tarvittavat toimenpiteet 6 artiklassa tarkoitetussa keskusrekisterissä julkaistujen tietojen korjaamiseksi.

3.  Jos komissiolle ilmoitetaan tiedoissa olevista virheistä tai se löytää oman varmennuksensa avulla tiedoissa ristiriitaisuuksia, se toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 6 artiklassa tarkoitetussa keskustietokannassa julkaistujen tietojen korjaamiseksi. Jäsenvaltioilla ja valmistajilla on oltava mahdollisuus korjata virheet kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksista.

 

Jos komissio toteaa, että valmistaja on tahallisesti väärentänyt tietoja, se vaatii toimivaltaisia viranomaisia viipymättä korjaamaan tiedot ja toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet direktiivin 2007/46/EY mukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Väärinkäytöksiä tai komissiolle lähetettyihin tietoihin liittyviä virheitä ilmoitettaessa väärinkäytösten paljastajien on saatava tunnustusta ja erityistä suojelua väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevan oikeudellisen kehyksen puitteissa, kun otetaan huomioon heidän tekemiinsä paljastuksiin liittyvät riskit ja tällaisten paljastusten yleishyödyllisyys. Jos tällaisista väärinkäytöksistä on ilmoitettu jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja/tai ajoneuvojen valmistajille mutta niistä ei ole ilmoitettu asianmukaisesti komissiolle, komissio voi määrätä seuraamuksia hyväksymällä delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Analyysissä on käsiteltävä ainakin unionin raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston suorituskykyä sekä kunkin valmistajan suorituskykyä keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta. Siinä on myös otettava huomioon tiedot uusien ja kehittyneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käytettävien teknologioitten leviämisestä, jos tiedot ovat saatavilla.

2.  Analyysissä on käsiteltävä ainakin unionin raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston suorituskykyä sekä kunkin valmistajan suorituskykyä polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta moottorin eri käyttösykleissä noudattaen VECTO-järjestelmässä käytettyä luokittelua. Siinä on myös otettava huomioon tiedot uusien ja kehittyneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käytettävien teknologioitten, myös vaihtoehtoisten moottorien ja/tai vaihtoehtoisten polttoaineiden, leviämisestä, jos tiedot ovat saatavilla. Valmistajien vertailu on tehtävä kustakin kuljetustehtäväryhmästä vertailukelpoisuuden takaamiseksi.

Perustelu

Ajoneuvovalmistajat tarjoavat kalustoaan usein täysin erilaisiin kuljetustehtäviin. Valmistajien suorituskykyä ei tämän vuoksi voida mitata yksinkertaisella suoritekohtaisella vertailulla, koska vertailtavaksi tulisi esimerkiksi ajoa valtatiellä tai lyhyen matkan kaupunkiajoa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio tarkastelee uudelleen ilman aiheetonta viivästystä VECTO-testausmenettelyä sisällyttääkseen siihen teknologianeutraalisti kaikki raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen luokat, perävaunut ja kaikki vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivat ajoneuvot, kuten hybridit ja päästöttömät käyttövoimalaitteet, viimeistään vuonna 2020 ja raportoi kaikki merkitykselliset tiedot.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

Poistetaan.

Täytäntöönpanovallan siirto

 

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä määrittää 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut varmennus- ja korjaustoimenpiteet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että komissiolla on käytössään asianmukaiset välineet, menetelmät ja toimenpiteet, joilla se voi suorittaa seurattavien ja raportoitujen tietojen laadun varmentamisen ja korjata niitä. Nämä toimenpiteet olisi sen vuoksi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 artiklan mukaisesti, jotta täydennetään tätä asetusta 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen varmentamista ja korjaamista koskevien toimenpiteiden määrittämiseksi.

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että komissiolla on käytössään asianmukaiset välineet, menetelmät ja toimenpiteet, joilla se voi suorittaa seurattavien ja raportoitujen tietojen laadun varmentamisen ja korjata niitä. Nämä toimenpiteet olisi sen vuoksi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY 9 artiklalla perustettu ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että komissiolla on käytössään asianmukaiset välineet, menetelmät ja toimenpiteet, joilla se voi suorittaa seurattavien ja raportoitujen tietojen laadun varmentamisen ja korjata niitä. Nämä toimenpiteet olisi sen vuoksi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – taulukko – rivi 26 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a.  voimansiirron hyötysuhde

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – taulukko – rivi 34 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

34 a.  akseliteho

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja raportointi

Viiteasiakirjat

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Nicola Caputo

30.6.2017

Valiokuntakäsittely

11.10.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.12.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja ilmoittaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.5.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.11.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

24

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.1.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF :

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 12. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö