Pranešimas - A8-0010/2018Pranešimas
A8-0010/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo

30.1.2018 - (COM(2017) 0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Damiano Zoffoli


Procedūra : 2017/0111(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0010/2018

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo

(COM(2017) 0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0279),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0168/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir įTransporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0010/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  siekiant užtikrinti, kad šis tikslas būtų pasiektas, valstybės narės turėtų kaupti gerąją patirtį mokymų apie energiją tausojantį vairavimą srityje ir skatinti naudotis tais mokymais. Taip pat turėtų būti skatinama naudoti naujas efektyvumo gerinimo ir degalų sąnaudų bei išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijas, kartu naudojant geresnėmis aerodinaminėmis savybėmis pasižymintį dizainą ir optimizuojant pakrovimo planus. Siekdamos sumažinti degalų sąnaudas, valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę skirti lėšų sunkiųjų transporto priemonių parko modernizavimui ir kelių priežiūrai bei gerinimui, taip pat skatinti naudoti mažo pasipriešinimo riedėjimui padangas ir lengvesnes priekabas ir naudoti alternatyviuosius degalus, pvz., vandenilį arba degalus, gautus perdirbant ir apdorojant plastiką;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  kad būtų įgyvendinti Paryžiaus susitarimo įsipareigojimai, transporto sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis iki 2050 m. turės būti beveik nulinis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  sunkvežimių, autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų (t. y. sunkiųjų transporto priemonių) išmetamų ŠESD kiekis šiuo metu sudaro maždaug ketvirtadalį Sąjungos kelių transporto sektoriuje išmetamų šių dujų kiekio ir numatoma, kad iki 2030 m. jis toliau didės. Siekiant prisidėti prie būtino transporto sektoriuje išmetamų ŠESD kiekio mažinimo, reikia imtis veiksmingų priemonių ir sunkiųjų transporto priemonių atžvilgiu;

(4)  sunkvežimių, autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų (t. y. sunkiųjų transporto priemonių) išmetamų ŠESD kiekis šiuo metu sudaro maždaug ketvirtadalį Sąjungos kelių transporto sektoriuje išmetamų šių dujų kiekio ir numatoma, kad (jei nebus imtasi jokių papildomų priemonių) 2030 m. jis sudarys 30 proc. viso kelių transporto sektoriuje išmetamo CO2 kiekio. Sunkiųjų transporto priemonių išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nuo 2010 m. iki 2030 m. padidės 10 proc., o nuo 2010 m. iki 2050 m. – 17 proc. Siekiant prisidėti prie būtino transporto sektoriuje išmetamų ŠESD kiekio mažinimo, reikia imtis veiksmingų priemonių sunkiųjų transporto priemonių atžvilgiu, tuo pat metu skatinant pramonės konkurencingumą ir transporto operatoriams teikiant informaciją, kuri galėtų padėti jiems tinkamai pasirinkti. Be to, išmetamųjų teršalų kiekis taip pat gali būti mažinamas ieškant sprendimų ir numatant paskatas pakrovos optimizavimo, transporto priemonių grupavimo, vairuotojų mokymo, transporto priemonių parko atnaujinimo, spūsčių mažinimo ir investicijų į infrastruktūros priežiūrą srityse;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2014 m. Komunikate „Sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo strategija“13 Komisija pripažino, kad, norint nustatyti tokias priemones, pirmiausia būtina nustatyti reglamentuotą išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų matavimo procedūrą;

(5)  2014 m. Komunikate „Sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo strategija“13 Komisija pripažino, kad norint nustatyti tokias priemones pirmiausia būtina nustatyti reglamentuotą išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų matavimo procedūrą. Savo 2017 m. judumo dokumentų rinkinyje „Europa kelyje“ Komisija numatė per pirmąjį 2018 m. pusmetį pateikti pasiūlymą dėl sunkiųjų transporto priemonių standartų. Šį pasiūlymą itin svarbu paskelbti laiku, kad tokius naujus standartus būtų galima priimti greitai;

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  transporto bendrovės dažniausiai yra mažosios ir vidutinės įmonės. Be to, jos dar neturi prieigos prie standartizuotos informacijos, leidžiančios įvertinti degalų vartojimo efektyvumo technologijas ar palyginti transporto priemones, kad galėtų priimti geriausius informacija pagrįstus pirkimo sprendimus ir sumažinti išlaidas degalams, kurios sudaro apie ketvirtadalį jų veiklos išlaidų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  informacija apie transporto priemonių eksploatacinius rodiklius (išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas) turėtų būti skelbiama viešai, kad visi šių transporto priemonių naudotojai galėtų priimti informacija pagrįstus pirkimo sprendimus. Visi transporto priemonių gamintojai galės savo gaminamų transporto priemonių eksploatacinius rodiklius palyginti su kitų markių eksploataciniais rodikliais. Tai skatins inovacijas ir didins konkurencingumą. Ta informacija taip pat bus naudinga Sąjungos ir valstybių narių politikos formuotojams kuriant efektyviau energiją naudojančių transporto priemonių skatinimo politiką. Todėl derėtų stebėti, Komisijai pranešti ir visuomenei skelbti pagal Komisijos reglamentą (ES) [.../...] [Leidinių biurui įrašyti teisingą nuorodą] nustatytas kiekvienos naujos sunkiosios transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertes;

(7)  informacija apie transporto priemonių eksploatacinius rodiklius (išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas) turėtų būti skelbiama viešai, kad visi šių transporto priemonių naudotojai galėtų priimti informacija pagrįstus pirkimo sprendimus ir kad būtų užtikrintas didžiausias įmanomas skaidrumas. Visi transporto priemonių gamintojai galės savo gaminamų transporto priemonių eksploatacinius rodiklius palyginti su kitų markių eksploataciniais rodikliais. Tai teiks daugiau paskatų inovacijoms, skatins kurti efektyviau energiją naudojančias transporto priemones, vadinasi, atitinkamai didins konkurencingumą. Ta informacija taip pat bus naudinga Sąjungos ir valstybių narių politikos formuotojams kuriant efektyviau energiją naudojančių transporto priemonių skatinimo politiką. Todėl derėtų stebėti, Komisijai pranešti ir visuomenei skelbti pagal Komisijos reglamentą (ES) [.../...] [Leidinių biurui įrašyti teisingą nuorodą] nustatytas kiekvienos naujos sunkiosios transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertes;

_________________

_________________

15Komisijos reglamentas (ES) […/…], kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 595/2009 dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (OL L…,..,..).

15Komisijos reglamentas (ES) […/…], kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 595/2009 dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (OL L…,..,..).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant sukaupti visas žinias apie Sąjungos sunkiųjų transporto priemonių parko konfigūraciją, raidą per tam tikrą laikotarpį ir galimą poveikį išmetamo CO2 kiekiui, derėtų stebėti ir pranešti duomenis apie visų naujų sunkiųjų transporto priemonių ir naujų priekabų registraciją, įskaitant duomenis apie galios pavaras ir susijusį kėbulą;

(8)  siekiant sukaupti visas žinias apie Sąjungos sunkiųjų transporto priemonių parko konfigūraciją, raidą per tam tikrą laikotarpį ir galimą poveikį išmetamo CO2 kiekiui, derėtų stebėti ir pranešti duomenis apie visų naujų sunkiųjų transporto priemonių ir naujų priekabų registraciją, įskaitant duomenis apie galios pavaras ir susijusį kėbulą. Konkrečios stebėsenos ir duomenų teikimo pareigos aprašytos 4 ir 5 straipsniuose;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  stebėsenos ir duomenų teikimo sistema privalo būti patogi naudoti visoms transporto sektoriuje dirbančioms įmonėms, nepaisant jų dydžio ir išteklių;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  bus galimybė gauti tam tikrų naujų [2019 m.] užregistruotų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų duomenis. Todėl nuo tos datos valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų teikti informaciją apie naujai užregistruotas transporto priemones, o gamintojai – su tomis transporto priemonėmis susijusius techninius duomenis;

(9)  bus galimybė gauti tam tikrų naujų [2019 m.] užregistruotų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų duomenis. Todėl nuo tos datos valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų teikti informaciją apie naujai užregistruotas transporto priemones, o gamintojai – su tomis transporto priemonėmis, kurios patenka į Komisijos reglamento (ES) [.../...]1a+ taikymo sritį, susijusius techninius duomenis;

 

__________________

 

1a Komisijos reglamentas (ES) […/…], kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 595/2009 dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (OL L…,..,..).

 

+ Leidinių biurui: prašom įrašyti tinkamą nuorodą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų geriau pasirengti reglamentavimo pokyčiams, Komisija ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. turėtų paskelbti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/2400 parengtos Transporto priemonės energijos sąnaudų skaičiavimo priemonės (VECTO) planuojamo taikymo pagrindinėms technologijoms ir inovacijoms, mažinančioms vežant krovinius išmetamų teršalų kiekį, kalendorių. Komisija taip pat nedelsdama turėtų atnaujinti Reglamente (EB) 595/2009 numatytą VECTO bandymų procedūrą ir į ją įtraukti visas sunkiųjų transporto priemonių kategorijas, įskaitant visas alternatyvias galios pavaras, priekabas ir visų naujų rūšių alternatyviuosius degalus, kurie bus pateikti į rinką, siekiant apimti visą galimų sunkiųjų transporto priemonių spektrą. Todėl svarbu, kad Komisija reguliariai peržiūrėtų stebėsenos aprėptį ir ataskaitų teikimo prievoles pagal šį reglamentą ir prireikus pateiktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  stebėsenos ir duomenų teikimo sistema privalo būti patogi naudoti visiems vežėjams, nepaisant jų dydžio ir išteklių. Komisija turėtų aktyviai propaguoti tokią sistemą, kad būtų galima užtikrinti jos reikšmingą poveikį sektoriui ir didinti informuotumą apie galimybę susipažinti su pateiktais duomenimis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  VECTO pradinių failų gamybos atitikties bandymų rezultatai taip pat turėtų būti stebimi ir pateikiami Komisijai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  Komisijos atlikta valstybių narių ir gamintojų perduotų praėjusių kalendorinių metų duomenų analizė turėtų būti pateikta visuomenei taip, kad būtų aiškiai matyti Sąjungos, kiekvienos valstybės narės ir gamintojo sunkiųjų transporto priemonių parko eksploataciniai rodikliai ir juos būtų galima palyginti pagal vidutines degalų sąnaudas ir išmetamo CO2 kiekį, atsižvelgiant į gamintojų produktų portfelio skirtumus ir deklaruotą paskirtį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)   svarbu užtikrinti, kad stebimi ir teikiami duomenys būtų kokybiški ir patikimi. Todėl Komisija turėtų turėti galimybę patikrinti ir prireikus patikslinti galutinius duomenis. Taigi į stebėsenos reikalavimus turėtų būti įtraukti ir parametrai, leidžiantys tinkamai atsekti ir patikrinti duomenis;

(11)  svarbu užtikrinti, kad stebimi ir teikiami duomenys būtų kokybiški ir patikimi. Todėl Komisija turėtų turėti galimybę patikrinti ir prireikus patikslinti galutinius duomenis. Jei Komisijai atlikus pateiktų duomenų tikslumo ir kokybės patikrinimą nustatoma, kad tyčia arba dėl aplaidumo nesilaikoma kurių nors iš šiame reglamente nustatytų reikalavimų, Komisija turėtų susijusiam gamintojui už šio reglamento pažeidimą skirti administracinę baudą. Administracinė bauda turėtų būti veiksminga, proporcinga ir atgrasanti. Taigi į stebėsenos reikalavimus turėtų būti įtraukti ir parametrai, leidžiantys tinkamai atsekti ir patikrinti duomenis;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  remiantis patirtimi, susijusia su išmetamo CO2 kiekio stebėsena ir duomenų teikimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/200916 (apie naujus lengvuosius keleivinius automobilius) ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/201117 (apie naujas lengvąsias komercines transporto priemones), Europos aplinkos agentūrai reikėtų patikėti keitimosi duomenimis su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir gamintojais ir galutinės duomenų bazės tvarkymo Komisijos vardu užduotis. Be to, sunkiųjų transporto priemonių duomenų stebėsenos ir ataskaitų teikimo procedūras reikėtų kuo labiau suderinti su jau esamomis procedūromis, taikomomis lengvosioms transporto priemonėms;

(12)  remiantis patirtimi, susijusia su naujų lengvųjų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio stebėsena ir duomenų teikimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/200916 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/201117, Europos aplinkos agentūrai reikėtų patikėti keitimosi duomenimis su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir gamintojais ir galutinės duomenų bazės, kuri turėtų būti nemokamai prieinama vežėjams ir trečiosioms šalims ir kurioje ieškoti informacijos būtų galima skaitmeniniu būdu, tvarkymo Komisijos vardu užduotis. Be to, sunkiųjų transporto priemonių duomenų stebėsenos ir ataskaitų teikimo procedūras reikėtų kuo labiau suderinti su jau esamomis procedūromis, taikomomis lengvosioms transporto priemonėms;

__________________

__________________

16 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 2 5, p. 1).

16 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 2 5, p. 1).

17 2011 m. gegužės 11 d. Reglamentas (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 145, 2011 5 31, p. 1).

17 2011 m. gegužės 11 d. Reglamentas (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 145, 2011 5 31, p. 1).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  savo 2017 m. judumo dokumentų rinkinyje „Europa kelyje“ Komisija numatė per pirmąjį 2018 m. pusmetį pateikti pasiūlymą dėl sunkiųjų transporto priemonių CO2 standartų. Plataus užmojo 2025 m. su sunkiosiomis transporto priemonėmis susiję CO2 tikslai turėtų būti vertinami kaip pagrindinis šios teisėkūros priemonės tikslas ir Komisija turėtų juos pateikti ne vėliau kaip 2018 m. balandžio 30 d.;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  Komisija turėtų nedelsdama parengti tikrinimo bandymus keliuose, kuriuos privaloma tvarka atliktų pirminės įrangos gamintojai prižiūrint nepriklausomoms akredituotoms institucijoms, kad būtų galima nustatyti galimus pagamintos sunkiosios transporto priemonės imituojamų ir realių CO2 verčių skirtumus. Nepriklausomoms trečiosioms šalims turėtų būti leidžiama atlikti nepriklausomus bandymus techninėse tarnybose arba akredituotose laboratorijose ir joms turėtų būti suteikti reikiami duomenys. Tokių bandymų rezultatai turėtų būti stebimi ir perduodami laikantis šio reglamento nuostatų ir skelbiami viešai;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  „Dyzelgeito“ skandalas, susijęs su lengvųjų krovininių transporto priemonių tipo patvirtinimu, parodė nepriklausomų priežiūros įstaigų vaidmens svarbą užtikrinant gamintojų atliekamus transporto priemonės išmetamų teršalų kiekio nustatymo bandymus, taip pat parodė, kaip svarbu užtikrinti, kad trečiosios šalys turėtų galimybę atlikti nepriklausomus bandymus, nes tokia stebėsena ir bandymai padeda didinti tikrinimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemų skaidrumą, patikimumą ir veiksmingumą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento nuostatų, susijusių su stebėsenos duomenų tikrinimu ir tikslinimu, įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201118;

Išbraukta.

__________________

 

18 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant užtikrinti, kad duomenų reikalavimai ir stebėsenos bei duomenų teikimo tvarka ilgainiui išliktų tinkami įvertinti, kiek sunkiųjų transporto priemonių parkas prisideda prie bendro išmetamo CO2 kiekio, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų galima surinkti duomenis apie naujas pažangias CO2 kiekio mažinimo technologijas, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti prieduose nustatytus duomenų reikalavimus ir stebėsenos bei duomenų teikimo procedūrą. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, deramai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad konsultacijos atitiktų 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytus principus. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14)  siekiant užtikrinti, kad duomenų reikalavimai ir stebėsenos bei duomenų teikimo tvarka ilgainiui išliktų tinkami įvertinti, kiek sunkiųjų transporto priemonių parkas prisideda prie bendro išmetamo CO2 kiekio, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų galima surinkti duomenis apie naujas pažangias CO2 kiekio mažinimo technologijas ir garantuoti tinkamą stebimų ir pateikiamų duomenų tikrinimą ir ištaisymą, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti prieduose nustatytus duomenų reikalavimus ir stebėsenos bei duomenų teikimo procedūrą, tikrinimo bandymus keliuose, taip pat nustatyti pagal šį reglamentą valstybių narių pateiktų duomenų tikrinimo ir ištaisymo priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad Komisija turėtų tinkamų išteklių, procedūrų ir priemonių jai paskirtai užduočiai atlikti, t. y. kad ji galėtų tikrinti stebimų ir pateikiamų duomenų kokybę ir ištaisyti tuos duomenis. Todėl šios priemonės turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomi naujų Europos Sąjungoje užregistruotų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo reikalavimai.

Šiuo reglamentu nustatomi naujų Europos Sąjungoje užregistruotų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų ir VECTO pradinių failų gamybos atitikties testavimo rezultatų stebėsenos bei duomenų teikimo reikalavimai.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagaminimo data yra atitikties sertifikato arba, jei taikoma, individualaus patvirtinimo sertifikato pasirašymo data.

Pagaminimo data yra kliento informacijos byloje įrašyta modeliavimo data, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) .../... [OL: Prašome įrašyti dokumente Ares(2017)1900557 pateikto reglamento numerį] 2 priedo I priedėlyje.

Pagrindimas

Komisijos siūloma pagaminimo data yra proceso, kurio kontroliuoti gamintojai beveik neturi galimybių, data. Individualaus patvirtinimo sertifikatą pasirašo prekiautojai ir platintojai transporto priemonės registravimo momentu. Todėl ši data gali būti daug vėlesnė už transporto priemonės pagaminimo datą, kai gamintojas transporto priemonės atžvilgiu nebeturi kontrolės, ir todėl pati data jam nėra žinoma. Išmetamo CO2 kliento bylos data atitinka transporto priemonių gamybos atitikties datą pagal transporto priemonės tipo patvirtinimą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.   Gamintojai pateikia su sunkiosiomis transporto priemonėmis, patenkančiomis į Reglamento Nr. [.../...]+ taikymo sritį, susijusius techninius duomenis.

 

_____________

 

+  Leidinių biurui: Prašom įrašyti Komisijos reglamento (ES) […/…], kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 595/2009 dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (OL L…,..,..), numerį.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija veda pagal 4 ir 5 straipsnius pateiktų duomenų centrinį registrą. Registro duomenys prieinami viešai, išskyrus I priedo B dalies 1, 24, 25, 32, 33, 39 ir 40 įrašų duomenis.

1.  Komisija veda pagal 4 ir 5 straipsnius pateiktų duomenų centrinį registrą. Registro duomenys prieinami viešai, išskyrus 1 priedo B dalies 1, 21a, 21b, 24, 25, 26a, 32, 33, 34a, 39, 40, 73a ir 73b įrašų duomenis, su kuriais Komisija leidžia susipažinti trečiosioms šalims jų prašymu ir vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1367/20061a.

 

___________________

 

1a 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija gali savo ruožtu patikrinti pagal 4 ir 5 straipsnius pateiktų duomenų kokybę.

2.  Komisija turi savo ruožtu patikrinti pagal 4 ir 5 straipsnius pateiktų duomenų tikslumą ir kokybę. Šis procesas gali būti vykdomas bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis ir gamintojais; jis taip pat gali būti papildytas trečiosioms šalims teikiant paramą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei Komisija informuojama apie duomenų klaidas arba pati tikrindama duomenis randa neatitikimų duomenų rinkinyje, prireikus ji imasi būtinų priemonių, kad 6 straipsnyje nurodytame centriniame registre paskelbti duomenys būtų ištaisyti.

3.  Jei Komisija informuojama apie duomenų klaidas arba pati tikrindama duomenis randa neatitikimų duomenų rinkinyje, ji imasi būtinų priemonių, kad 6 straipsnyje nurodytame centriniame registre paskelbti duomenys būtų ištaisyti. Valstybės narės ir gamintojai turi galimybę ištaisyti klaidas per tris mėnesius nuo pranešimo apie jas dienos.

 

Jei Komisija nustato, kad gamintojas duomenis sąmoningai suklastojo, ji nedelsdama reikalauja, kad kompetentingos institucijos tuos duomenis ištaisytų, ir imasi atitinkamų priemonių pagal Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jei Komisijai atlikus pagal 5 straipsnį pateiktų duomenų tikslumo ir kokybės patikrinimą nustatoma, kad tyčia arba dėl aplaidumo nesilaikoma kurių nors iš šiame reglamente nustatytų reikalavimų, Komisija susijusiam gamintojui už šio reglamento pažeidimą skiria administracinę baudą. Administracinė bauda turi būti veiksminga, proporcinga ir atgrasanti.

 

Komisija pagal 12 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildo šį reglamentą siekdama nustatyti nesilaikymo sąvokas, administracinių baudų apskaičiavimo mechanizmą ir tų baudų surinkimo metodiką.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Analizėje nurodomi bent Sąjungos sunkiųjų transporto priemonių parko ir kiekvieno gamintojo transporto priemonių eksploataciniai rodikliai – vidutinės degalų sąnaudos ir vidutinis išmetamo CO2 kiekis. Joje taip pat, jei įmanoma, atsižvelgiama į naujų ir pažangių CO2 kiekio mažinimo technologijų naudojimo duomenis.

2.  Analizėje nurodomi bent Sąjungos sunkiųjų transporto priemonių parko ir kiekvieno gamintojo transporto priemonių eksploataciniai rodikliai, kuriuos būtų galima palyginti pagal vidutines degalų sąnaudas ir vidutinį išmetamo CO2 kiekį, taip pat atsižvelgiant į gamintojų produktų portfelio skirtumus ir deklaruotą paskirtį. Joje taip pat, jei įmanoma, atsižvelgiama į naujų ir pažangių CO2 kiekio mažinimo technologijų ir visų alternatyvių galios pavarų naudojimo duomenis. Komisijos paskelbtoje analizėje taip pat atsižvelgiama į skirtingą sunkiųjų transporto priemonių parką sudarančių transporto priemonių paskirtį.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. Komisija paskelbia pagal įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2400 5 straipsnio 1 dalį parengtos Transporto priemonės energijos sąnaudų skaičiavimo priemonės (VECTO) planuojamo taikymo pagrindinėms technologijoms ir inovacijoms, mažinančioms vežant krovinius išmetamų teršalų kiekį, kalendorių.

 

Komisija nuolat peržiūri šį reglamentą ir prireikus pateikia pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad stebėsenos ir ataskaitų teikimo prievolės apimtų visų kategorijų sunkiąsias transporto priemones, įskaitant visas alternatyvias galios pavaras, priekabas ir visų naujų rūšių alternatyviaisiais degalais varomus variklius;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 standartai ir patikros bandymai keliuose

 

Prireikus Komisija iki 2018 m. balandžio 30 d. pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 2025 m. sunkiųjų transporto priemonių CO2 standartų nustatymo vadovaujantis Europos Sąjungos klimato srities tikslais.

 

Kartu su tuo pasiūlymu Komisija pateikia tyrimą dėl tolesnio krovininio kelių transporto išmetamo CO2 kiekio mažinimo priemonių, įskaitant vairuotojų mokymą, sinchronizuotą sunkvežimių vairavimą, Europos modulinę sistemą, mažo pasipriešinimo riedėjimui padangas ir krovinių derinimą.

 

Komisija pagal 12 straipsnį priima šį reglamentą papildančius deleguotuosius aktus. Tais deleguotaisiais aktais numatomos šios nuostatos:

 

a)  patikros bandymus keliuose privaloma tvarka atlieka pirminės įrangos gamintojai, prižiūrimi nepriklausomos akredituotos institucijos – ši nuostata pradedama taikyti ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.;

 

b)  nepriklausomoms trečiosioms šalims leidžiama atlikti nepriklausomus bandymus techninėse tarnybose ir akredituotose laboratorijose;

 

c)  bandymai ir jų rezultatai stebimi ir skelbiami laikantis šio reglamento nuostatų, o Komisija užtikrina, kad pateikusios prašymą trečiosios šalys galėtų su jais susipažinti; taip pat

 

d)  Komisija, remdamasi valstybių narių ataskaitomis, kasmet pateikia bandymų kelyje rezultatų ir realaus degalų suvartojimo duomenų skirtumų ataskaitą.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas

Išbraukta.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas tikrinimo ir ištaisymo priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų papildomas šis reglamentas, siekiant nustatyti 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas tikrinimo ir ištaisymo priemones.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 280/2004/EB21 9 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

_________________

 

212004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (OL L 49, 2004 2 19, p. 1).

 

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

2.  7 straipsnio 3a ir 8a dalyse ir10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo B dalies antraštinės dalies 3 skiltis („Šaltinis“)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šaltinis

Šaltinis

Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

 

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies lentelės 17 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

17

vardinė variklio galia

1.2.2.

Pagrindinės variklio specifikacijos

 

Pakeitimas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

17

vardinė variklio galia

1.2.2

Pagrindinės variklio specifikacijos

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 21 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

 

 

 

 

Pakeitimas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

21a

WHSC g/kWh ir CO2

 

Pagrindinės variklio specifikacijos

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 21 b eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

 

 

 

 

Pakeitimas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

21b

WHTC g/kWh ir CO2

 

Pagrindinės variklio specifikacijos

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 26 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

 

 

 

 

Pakeitimas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

26a

pavarų dėžės naudingumo koeficientas

 

Pagrindinės pavaros specifikacijos

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 34 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

 

 

 

 

Pakeitimas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

34a

ašies naudingumo koeficientas

 

Pagrindinės ašies specifikacijos

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 56 eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

56

paskirtis (tolimojo susisiekimo, regioninio, miesto, statybų)

2.1.1

Modeliavimo parametrai (kiekvienam paskirties, krovinio ir degalų deriniui)

 

Pakeitimas

56

paskirtis (tolimojo susisiekimo, tolimojo susisiekimo (Europos modulinė sistema), regioninio, regioninio (Europos modulinė sistema), miesto, statybų)

2.1.1

Modeliavimo parametrai (kiekvienam paskirties, krovinio ir degalų deriniui)

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies lentelės 57 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

 

 

 

 

Pakeitimas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

57a

degalai (dyzelinas, benzinas, SND, SGD (suslėgtos gamtinės dujos), ...)

2.1.3

Modeliavimo parametrai (kiekvienam paskirties, krovinio ir degalų deriniui)

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies lentelės 67 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

67

išmetamo CO2 kiekis (išreikštas g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km)

2.3.13–2.3.16

išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos (kiekvienam paskirties, krovinio ir degalų deriniui)

Pakeitimas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

67

išmetamas CO2 kiekis (išreikštas g/km g/t-km, g/m2-km, g/m3-km)

2.3.13–2.3.16

išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos (kiekvienam paskirties, krovinio ir degalų deriniui)

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 73 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

 

 

 

 

Pakeitimas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

73a

gamybos atitikties bandymų rezultatai

 

Gamybos atitiktis

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 73 b eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

 

 

 

 

Pakeitimas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

73b

vairavimo kelyje / realiomis važiavimo sąlygomis bandymų rezultatai

 

 

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 74 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

 

 

 

 

Pakeitimas

Nr.

Stebimieji parametrai

Šaltinis Reglamento [.../...] I priedo 1 priedėlis

Aprašymas

74a

ex post patikrų rezultatai

 

 

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Visuotinis atšilimas yra reali problema, kurią reikia spręsti priimant aiškius ir drąsius sprendimus. Europos Vadovų Tarybos 2014 m. spalio mėn. susitikime buvo nustatytas privalomas plataus užmojo ES tikslas iki 2030 m. visuose ekonomikos sektoriuose sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bent 40 procentų.

Kad šis tikslas būtų pasiektas, turės stipriai prisidėti ir transporto sektorius, nes 2014 m. sunkiosios transporto priemonės išmetė 25 proc. visų kelių transporto anglies dioksido teršalų, t. y. 5 proc. visų Europos Sąjungos anglies dioksido teršalų.

Iki šiol naujų Europos Sąjungos rinkai pateikiamų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos nešališkai ir palyginamai, kaip lengvųjų automobilių ir furgonų atveju, nesertifikuojami, nestebimi ir neskelbiami. Dėl šios teisinės spragos šiuo metu neturime patikimų duomenų apie Europos Sąjungoje registruotų sunkiųjų transporto priemonių parko sudėtį, pokyčius bėgant laikui ir galimą poveikį išmetamo CO2 kiekiui.

Šis aiškumo nebuvimas visų pirma riboja vežėjus, kurių dauguma yra mažosios ir vidutinės įmonės ir kuriems degalų sąnaudos sudaro daugiau kaip ketvirtadalį visų veiklos išlaidų, tačiau taip pat ir vietos administratorius, nes jie pirkdami naujas viešojo transporto priemones nežino, kurie rinkoje esantys modeliai yra patys efektyviausi.

Be to, skaidrumo trūkumas kenkia gamintojų konkurencijai, nes jie nėra skatinami diegti naujovių, ir dėl to nacionaliniu ar Europos lygmeniu sunku imtis bendrų iniciatyvų siekiant sumažinti sunkiųjų transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

2014 m. Sunkiųjų transporto priemonių strategijoje Komisija nusprendė imtis konkrečių priemonių, kad būtų užpildytos šios informacijos spragos, užtikrintas visiškas rinkos skaidrumas ir surinkta patikimų ir patikrinamų duomenų apie išmetamo CO2 kiekį ir sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudas, kad būtų galima jiems nustatyti išmetamo CO2 kiekio ribas.

Visų pirma, Komisija sukūrė modeliavimo priemonę – Transporto priemonės energijos sąnaudų skaičiavimo priemonę (VECTO), kurią naudojant galima nebrangiai gauti palyginamus naujų sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio duomenis.

Antra, remdamasi galiojančiais tipo patvirtinimo teisės aktais, Komisija pasiūlė naują reglamentą dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo (vadinamasis Sertifikavimo reglamentas), kuris turėtų įsigalioti 2018 m. vasario mėnesį.

Pagal šį Sertifikavimo reglamentą kiekvienos naujos sunkiosios transporto priemonės, kuriai jis taikomas ir kurią ketinama pateikti ES rinkai, išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos turės būti modeliuojami programa VECTO.

Tačiau Sertifikavimo reglamentas tik iš dalies išsprendžia nustatytą skaidrumo trūkumo problemą, nes informacija apie konkrečios transporto priemonės eksploatacinius rodiklius pateikiama tik individualiam tos transporto priemonės pirkėjui ir valstybės narės, kurioje ji registruota, nacionalinėms valdžios institucijoms.

Trečia, siekiant pašalinti žinių spragą ir užtikrinti visišką rinkos skaidrumą Komisija šiame pasiūlyme dėl reglamento siūlo stebėti naujų sunkiųjų transporto priemonių, kurioms taikoma sertifikavimo procedūra, išmetamo CO2 kiekio ir sunaudojamų degalų duomenis ir juos teikti. Šis trečiasis etapas sudarys sąlygas, kad atitinkami gamintojų pagal sertifikavimo metodiką apskaičiuojami duomenys būtų stebimi ir skelbiami visuomenei, išskyrus kai kuriuos duomenis, kurie bus teikiami tik Komisijai. Iš valstybių narių bus reikalaujama teikti duomenis apie visas naujas pirmą kartą Sąjungoje registruojamas transporto priemones.

Paskutinis etapas bus nustatyti sunkiųjų transporto priemonių plataus užmojo CO2 išmetimo normas. Pranešėjas tikisi, kad Komisija jas pristatys pirmąjį 2018 m. ketvirtį, kad jos būtų patvirtintos prieš baigiantis dabartinei kadencijai.

Pranešėjas pritaria Komisijos nuostatai ir metodams, kuriuos ji iki šiol taikė siekdama nustatyti sunkiųjų transporto priemonių CO2 išmetimo normas, tačiau mano, kad reikia atlikti tam tikrus pakeitimus.

Visų pirma, reikia aiškiau apibrėžti pasiūlymo dėl reglamento dėl stebėsenos ir duomenų teikimo ir Sertifikavimo reglamento santykį, ypač kiekvieno reglamento taikymo srities atveju.

Pranešėjo pateiktais pakeitimais paaiškinama, kad gamintojai turės teikti Komisijai tik su transporto priemonių, kurioms taikomas Sertifikavimo reglamentas, tipais susijusius duomenis.

Iš valstybių narių bus reikalaujama teikti duomenis apie visas naujas pirmą kartą Sąjungoje registruojamas transporto priemones.

Kadangi Sertifikavimo reglamentas bus rengiamas etapais, svarbu, kad Komisija kuo greičiau parengtų tvarkaraštį, kuriame būtų aiškiai nustatyta, kada ir kaip programa VECTO bus pradėta taikyti įvairių dar nereglamentuojamų tipų sunkiosioms transporto priemonėms, pvz., autobusams, kai kurių tipų sunkvežimiams ir priekaboms, sunkiosioms elektrinėms ir hibridinėms transporto priemonėms ir alternatyviuosius degalus naudojančioms sunkiosioms transporto priemonėms, kurios bus pateiktos rinkai, ir kad būtų atnaujinta šių skirtingų tipų transporto priemonėms taikoma programinės įrangos VECTO tikrinimo procedūra ir jos veikimas.

Kitas svarbus klausimas, kuriuo pranešėjas nusprendė pateikti pakeitimų, yra sistemos skaidrumas.

Pranešėjo pateiktais pakeitimais siekiama užtikrinti visišką rinkos skaidrumą panaikinant esamas informacijos spragas ir taip sudarant sąlygas rinkos subjektams perkant priimti labiau informacija pagrįstus sprendimus, suteikti gamintojams stipresnių paskatų diegti inovacijas, o valdžios institucijoms rengiant ir įgyvendinant politiką, kuria siekiama skatinti naudoti efektyvesnes ir mažiau taršias sunkiąsias transporto priemones, pvz., taikant mokesčiais ir kelių apmokestinimo priemones, suteikti galimybę naudotis išsamiais duomenimis.

Pranešėjo nuomone, kad šis tikslas būtų pasiektas, gamybos atitikties testavimo rezultatus reikia įtraukti į I priedo B dalį, kurioje išvardyti duomenys, kuriuos gamintojai turi stebėti ir kuriuos jie turi teikti Komisijai.

I priedo B dalyje išvardyti duomenys dalijami į dvi pagrindines kategorijas: tuos, kurie turi būti teikiami Komisijai ir skelbiami visuomenei, ir tuos, kurie turi būti teikiami Komisijai, o ji, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 nuostatomis, gali perduoti juos tokios informacijos prašančioms trečiosioms šalims.

Taigi šios trečiosios šalys, pavyzdžiui, universitetai, tyrimų centrai, NVO ar regioninės valdžios institucijos, galės nepriklausomai tikrinti gamintojų pateiktų duomenų autentiškumą ir taip bus galima išvengti naujų skandalų, tokių kaip skandalas, kilęs dėl automobilių išmetamo dyzelino kiekio (vadinamasis „Dyzelgeit“), ir naujų kartelių, tokių kaip kartelis, kurį buvo sudarę didieji sunkvežimių gamintojai ir už kurį Komisija neseniai skyrė baudas, formavimosi ateityje.

Be to, pranešėjas ragina Komisiją kuo greičiau parengti kelyje atliekamo išmetamo CO2 kiekio patikrinimo testą, kuris būtų atliekamas prižiūrint nepriklausomoms įstaigoms, kurio rezultatai būtų stebimi ir apie juos būtų pranešama laikantis šio reglamento, kad būtų galima nustatyti galimus modeliuojamų ir realių verčių skirtumus.

Pranešėjas mano, jog svarbu, kad Komisijos ataskaitoje, kurią ji turės skelbti kas metus, būtų ne tik teikiami duomenys pagal valstybes nares ir gamintojus, bet kad būtų atsižvelgiama ir į skirtingus gamintojų produktų asortimentus ir skirtingų transporto priemonių paskirtį, siekiant, kad duomenys nebūtų daliniai arba klaidingi ir geriau atspindėtų realybę.

Taip pat, jo manymu, siekiant užtikrinti valstybių narių ir gamintojų pagal šį reglamentą Komisijai teikiamų duomenų kokybę, reikia nustatyti administracines nuobaudas už nustatytus pažeidimus ar neatitikimus, pvz., teikiamų duomenų neatitikimą nustatytiesiems arba ne viską apimančių duomenų teikimą.

Pranešėjo nuomone, siekiant užtikrinti, kad Komisija turėtų tinkamų išteklių, procedūrų ir priemonių jai paskirtai duomenų užduočiai atlikti, t. y. kad ji galėtų tikrinti stebimų ir pateikiamų duomenų kokybę ir ištaisyti tuos duomenis, tokios priemonės turėtų būti priimamos deleguotaisiais aktais.

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (8.12.2017)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo
(COM(2017) 0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

Nuomonės referentas: Nicola Caputo

TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES yra užsibrėžusi iki 2030 m. gerokai sumažinti išmetamą teršalų kiekį – prie to turi prisidėti ir transporto sektorius. Sunkiųjų transporto priemonių (STP) sektoriuje išmetamas didelis teršalų kiekis, kuris sudaro 5 proc. viso ES išmetamo kiekio, apie 20 proc. visame transporto sektoriuje išmetamo kiekio ir beveik 25 proc. kelių transporto sektoriuje išmetamo kiekio. Jei nebus imtasi tolesnių veiksmų, kelių transporto sektoriuje išmetamas teršalų kiekis 2050 m. išaugs maždaug iki 30 proc.

Be to, naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamas CO2 kiekis ir degalų sąnaudos iki šiol nebuvo stebėti objektyviu ir palyginamu būdu, todėl nėra patikimų duomenų apie viso parko ir atskirų transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir degalų sąnaudų lygį. Šiuo metu naujų sunkiųjų transporto priemonių pirkėjams prieinama informacija apie degalų suvartojimą yra grindžiama skirtingais bandymų ir modeliavimo metodais ir tai priklauso nuo kiekvieno sunkiųjų transporto priemonių gamintojo, todėl tos informacijos tiesiogiai palyginti negalima. Dėl šios informacijos trūkumo: 1) radosi mažesnis konkurencijos spaudimas STP gamintojams, siekiant skatinti inovacijas ir efektyvaus energijos vartojimo technologijų diegimą; 2) vežėjai, kurie dažniausia yra MVĮ, negali pasirinkti transporto priemonių, kurių degalų sąnaudos mažiausios, ir sutaupyti degalų sąnaudų; ir 3) susidarė kliūčių nacionaliniu ar ES lygmeniu imtis veiksmų siekiant sumažinti STP išmetamą CO2 kiekį.

Siekdama spręsti šią informacijos trūkumo problemą, Komisija 2014 m. STP strategijoje pasiūlė trijų etapų metodą: pirmasis etapas buvo sukurti IT modeliavimo priemonę VECTO (Transporto priemonės energijos sąnaudų skaičiavimo priemonę), kad galima būtų palyginti visų gamintojų ir įvairių sunkių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų duomenis. Antrasis etapas buvo parengti sertifikavimo metodiką dėl naujų STP, prieš jas pateikiant ES rinkai, išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų pagal galiojančius tipo patvirtinimo teisės aktus.

Paskutiniu etapu, kuris atitinka dabartinį pasiūlymą, būtų sudarytos galimybės visiems suinteresuotiesiems subjektams susipažinti su šia informacija, kad visi reikiami gamintojų pagal sertifikavimo metodiką apskaičiuoti duomenys būtų stebimi, teikiami ir skelbiami ES lygmeniu ir būtų prieinami valdžios institucijoms, vežėjams ir transporto priemonių gamintojams.

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento nustatomi tikslūs naujų ES užregistruotų STP išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo reikalavimai. Nuo 2020 m. kompetentingos valstybių narių institucijos ir sunkiųjų transporto priemonių gamintojai privalo pateikti visų naujų rinkai pateiktų transporto priemonių parametrų (pvz., degalų suvartojimas įvairiais važiavimo ciklais ir įvairiose matų sistemose, išmetamas CO2 kiekis, transporto priemonių specifikacijos ir naudojamos technologijos) sąrašą. Europos aplinkos agentūra Europos lygmeniu administruos centrinę pateiktų duomenų bazę, kuri bus viešai prieinama (išskyrus tam tikrus neskelbtinus duomenis). Gamintojai ir kompetentingos institucijos bus atsakingi už savo teikiamų duomenų tikslumą ir kokybę. Vis dėlto Komisija galės patikrinti pateiktų duomenų kokybę ir prireikus imtis reikiamų priemonių, kad būtų ištaisyti centriniame registre skelbiami duomenys. Komisija rengs metinę ataskaitą ir kartu pateiks valstybių narių ir gamintojų pateiktų duomenų analizę. Analizėje bus pateikiami duomenys apie visos Sąjungos STP parko ir kiekvieno gamintojo STP vidutines degalų sąnaudas ir išmetamą CO2 kiekį. Joje taip pat turėtų būti atsižvelgiama į naujų ir pažangių CO2 kiekio mažinimo technologijų naudojimo duomenis.

Nuomonės referentas palankiai vertina šį pasiūlymą stebėti ir skleisti ES naujai registruojamų STP išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų duomenis pagal bendrai sutartą metodiką. Nors per pastaruosius dešimtmečius STP degalų vartojimo efektyvumas padidėjo, ES transporto bendrovės, kurios dažniausia yra MVĮ ir naudoja tik kelias transporto priemones, dar neturi prieigos prie standartizuotos informacijos, leidžiančios įvertinti degalų vartojimo efektyvumo technologijas ir palyginti sunkvežimius, kad galėtų priimti geriausius informacija pagrįstus jų pirkimo sprendimus pagal savo poreikius ir sumažinti savo išlaidas degalams, kurios sudaro apie ketvirtadalį jų veiklos išlaidų.

Šiuo pasiūlymu įgyvendinama ir 2016 m. Europos mažataršio judumo strategija, kurios tikslai, be kita ko, – iki 2050 m. kelių transporto išmetamų ŠESD kiekį sumažinti bent 60 proc. ir radikaliai sumažinti oro teršalų išmetimą. Šiuo tikslu negalima nekreipti dėmesio į jokią pagrįstą priemonę, skirtą taip pat STP išmetamų teršalų kiekiui mažinti. Per pastaruosius 20 metų ES buvo nustatytos privalomos CO2 kiekio ribos keleiviniams automobiliams ir furgonams, o sunkiosioms transporto priemonėms iki šiol nebuvo taikomos palyginamos CO2 ribinės vertės. Komisija planuoja pateikti pasiūlymų, į kuriuos gali būti įtrauktos sunkiųjų transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio normos. Vis dėlto tai gali būti daroma tik remiantis tinkamai stebimais ir pateikiamais išmetamo CO2 kiekio duomenimis pagal bendrai sutartą metodiką.

Nuomonės referento nuomone, svarbu užtikrinti, kad oficialūs VECTO duomenys apie degalų sąnaudas ir išmetamą CO2 kiekį būtų prieinami viešai. Be to, atsižvelgdama į patirtį, įgytą taikant VECTO sistemą, Komisija turėtų pateikti pasiūlymų, kad būtų sunkiosioms transporto priemonėms įdiegti realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymai.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  siekiant užtikrinti, kad šis tikslas būtų pasiektas, valstybės narės turėtų kaupti gerąją patirtį mokymų apie energiją tausojantį vairavimą srityje ir skatinti naudoti tuos mokymus. Taip pat turėtų būti skatinama naudoti naujas efektyvumo gerinimo ir degalų sąnaudų bei išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijas, kartu naudojant geresnėmis aerodinaminėmis savybėmis pasižymintį dizainą ir optimizuojant pakrovimo planus. Siekiant sumažinti degalų sąnaudas, valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę skirti lėšų STP parko modernizavimui ir kelių priežiūrai bei gerinimui, skatinti naudoti mažo pasipriešinimo riedėjimui padangas ir lengvesnes priekabas, taip pat naudoti alternatyviuosius degalus, pvz., vandenilį arba degalus, gautus perdirbant ir apdorojant plastiką;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo, transporto sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis iki 2050 m. turės būti beveik nulinis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c)  atsižvelgiant į tikslą iki 2050 m. transporto išmetamų teršalų kiekį sumažinti 60 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, svarbu, kad Komisija persvarstytų ir atnaujintų Transporto priemonės energijos sąnaudų skaičiavimo priemonę (angl. VECTO), kad apskaičiuojant sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudas ir išmetamą CO2 kiekį būtų užtikrintas tolesnis efektyvumas ir rezultatų palyginamumas;

Pagrindimas

Taikant VECTO metodiką, pvz., neįtraukiamos priekabos aerodinaminės savybės, kurios turi didelį mažinimo potencialą. Dabartinėje VECTO versijoje neatsižvelgiama į priekabos patobulinimus, nes pagal VECTO metodiką apibrėžiama priekaba yra tik „standartinė“ priekaba; tokia pati padėtis susiklostė ir degalų sąnaudų mažinimo naudojant hibridines jėgos pavaras atveju – dabartinė VECTO priemonė nėra pritaikyta atsižvelgti į tokio pobūdžio technologijų patobulinimus.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  sunkvežimių, autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų (t. y. sunkiųjų transporto priemonių) išmetamų ŠESD kiekis šiuo metu sudaro maždaug ketvirtadalį Sąjungos kelių transporto sektoriuje išmetamų šių dujų kiekio ir numatoma, kad iki 2030 m. jis toliau didės. Siekiant prisidėti prie būtino transporto sektoriuje išmetamų ŠESD kiekio mažinimo, reikia imtis veiksmingų priemonių ir sunkiųjų transporto priemonių atžvilgiu;

(4)  sunkvežimių, autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų (t. y. sunkiųjų transporto priemonių) išmetamų ŠESD kiekis šiuo metu sudaro maždaug ketvirtadalį Sąjungos kelių transporto sektoriuje ir penktadalį visame transporto sektoriuje išmetamo šių dujų kiekio ir numatoma, kad iki 2030 m. jis toliau ir sparčiai didės. Siekiant prisidėti prie būtino transporto sektoriuje išmetamų ŠESD kiekio mažinimo, reikia laiku imtis kelių veiksmingų priemonių, kuriomis būtų sumažinamas gaminant ir naudojant sunkiąsias transporto priemones išmetamas ŠESD kiekis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  norint sukurti visapusišką metodą siekiant mažinti išmetamųjų teršalų kiekį transporto sektoriuje, reikalingos įvairios priemonės, susijusios su transporto efektyvumu, alternatyviaisiais degalais, kelių infrastruktūra, transporto priemonių technologija ir įvairiarūšiu vežimu. Sunkiųjų transporto priemonių atveju išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas taip pat gali būti įgyvendinamas kuriant sprendimus ir paskatas dėl pakrovos optimizavimo, transporto priemonių grupavimo, vairuotojų mokymo, transporto priemonių parko atnaujinimo, spūsčių mažinimo ir investicijų į infrastruktūros priežiūrą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2014 m. Komunikate „Sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo strategija“13 Komisija pripažino, kad, norint nustatyti tokias priemones, pirmiausia būtina nustatyti reglamentuotą išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų matavimo procedūrą;

(5)  2014 m. Komunikate „Sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo strategija“13 Komisija pripažino, kad, norint nustatyti tokias priemones, pirmiausia būtina nustatyti reglamentuotą išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų matavimo procedūrą. Savo 2017 m. judumo dokumentų rinkinyje „Europa kelyje“ Komisija numatė per pirmąjį 2018 m. pusmetį pateikti pasiūlymą dėl sunkiųjų transporto priemonių standartų. Šį pasiūlymą itin svarbu paskelbti laiku, kad tokius naujus standartus būtų galima priimti greitai.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  nors per pastaruosius dešimtmečius sunkiųjų transporto priemonių degalų vartojimo efektyvumas padidėjo, transporto bendrovės, kurios dažniausia yra MVĮ ir naudoja tik kelias transporto priemones, dar neturi prieigos prie standartizuotos informacijos, leidžiančios įvertinti degalų vartojimo efektyvumo technologijas ir palyginti transporto priemones, kad galėtų priimti geriausius informacija pagrįstus jų pirkimo sprendimus, ir sumažinti savo išlaidas degalams, kurios sudaro apie ketvirtadalį jų veiklos išlaidų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  informacija apie transporto priemonių eksploatacinius rodiklius (išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas) turėtų būti skelbiama viešai, kad visi šių transporto priemonių naudotojai galėtų priimti informacija pagrįstus pirkimo sprendimus. Visi transporto priemonių gamintojai galės savo gaminamų transporto priemonių eksploatacinius rodiklius palyginti su kitų markių eksploataciniais rodikliais. Tai skatins inovacijas ir didins konkurencingumą. Ta informacija taip pat bus naudinga Sąjungos ir valstybių narių politikos formuotojams kuriant efektyviau energiją naudojančių transporto priemonių skatinimo politiką. Todėl derėtų stebėti, Komisijai pranešti ir visuomenei skelbti pagal Komisijos reglamentą (ES) [.../...]15 [Leidinių biurui įrašyti teisingą nuorodą] nustatytas kiekvienos naujos sunkiosios transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertes;

(7)  informacija apie transporto priemonių eksploatacinius rodiklius (išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas) turėtų būti skelbiama viešai, kad visi šių transporto priemonių naudotojai galėtų priimti informacija pagrįstus pirkimo sprendimus ir kad tretieji subjektai galėtų stebėti pastangas riboti išmetamą CO2 kiekį. Visi transporto priemonių gamintojai galės savo gaminamų transporto priemonių eksploatacinius rodiklius palyginti su kitų markių eksploataciniais rodikliais. Tai skatins inovacijas ir didins konkurencingumą. Ta informacija taip pat bus naudinga Sąjungos ir valstybių narių politikos formuotojams kuriant efektyviau energiją naudojančių transporto priemonių skatinimo politiką ir padidins VECTO priemonės patikimumą, pagerins skaidrumą ir paskatins inovacijas bei konkurencingumą. Todėl, siekiant pagerinti duomenų palyginamumą ir užtikrinti duomenų kokybę ir skaidrumą, derėtų remiantis suderinta metodika ir vienodu būdu stebėti, Komisijai pranešti ir greitai skelbti visuomenei pagal Komisijos reglamentą (ES) [.../...]15 [Leidinių biurui įrašyti teisingą nuorodą] nustatytas kiekvienos naujos sunkiosios transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertes;

__________________

__________________

15 Komisijos reglamentas (ES) […/…], kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 595/2009 dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (OL L…,..,..).

15 Komisijos reglamentas (ES) […/…], kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 595/2009 dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (OL L…,..,..).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant sukaupti visas žinias apie Sąjungos sunkiųjų transporto priemonių parko konfigūraciją, raidą per tam tikrą laikotarpį ir galimą poveikį išmetamo CO2 kiekiui, derėtų stebėti ir pranešti duomenis apie visų naujų sunkiųjų transporto priemonių ir naujų priekabų registraciją, įskaitant duomenis apie galios pavaras ir susijusį kėbulą;

(8)  siekiant sukaupti visas žinias apie Sąjungos sunkiųjų transporto priemonių parko konfigūraciją, raidą per tam tikrą laikotarpį ir galimą poveikį išmetamo CO2 kiekiui, derėtų stebėti ir pranešti duomenis apie visų naujų sunkiųjų transporto priemonių ir naujų priekabų registraciją, įskaitant duomenis apie galios pavarų ir variklio efektyvumą ir labiausiai susijusias kėbulo dalis bei detales. Svarbu, kad stebint ir pranešant duomenis valstybių narių kompetentingos institucijos ir transporto priemonių gamintojai glaudžiai bendradarbiautų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  bus galimybė gauti tam tikrų naujų [2019 m.] užregistruotų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų duomenis. Todėl nuo tos datos valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų teikti informaciją apie naujai užregistruotas transporto priemones, o gamintojai – su tomis transporto priemonėmis susijusius techninius duomenis;

(9)  bus galimybė gauti tam tikrų naujų [2019 m.] užregistruotų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų duomenis. Todėl nuo tos datos valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų teikti informaciją apie naujai užregistruotas transporto priemones, o gamintojai – su transporto priemonėmis, kurių prašomi duomenys yra pateikti, susijusius techninius duomenis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  techniniai duomenys, būtini transporto priemonės išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms nustatyti, turėtų būti skelbiami viešai – taip transporto priemonės specifikacijos ir susiję eksploataciniai rodikliai taps skaidresni ir bus skatinama gamintojų konkurencija. Turėtų būti neskelbiama tik informacija, kuri yra konfidenciali dėl asmens duomenų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos priežasčių. Tačiau akivaizdu, jog visuomenė yra suinteresuota, kad techniniai duomenys, reikalingi transporto priemonės eksploataciniams rodikliams nustatyti, būtų prieinami viešai. Tad neturėtų būti kliūčių visuomenei susipažinti su tokiais duomenimis;

(10)  techniniai duomenys, būtini transporto priemonės išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms nustatyti, turėtų būti skelbiami viešai – taip transporto priemonės specifikacijos ir susiję eksploataciniai rodikliai taps skaidresni ir bus skatinama gamintojų konkurencija. Turėtų būti neskelbiama tik informacija, kuri yra konfidenciali dėl asmens duomenų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos priežasčių. Kadangi akivaizdu, jog visuomenė yra suinteresuota, kad techniniai duomenys, reikalingi transporto priemonės eksploataciniams rodikliams nustatyti ir įvertinti, būtų prieinami, visi pateikti duomenys, išskyrus asmens arba neskelbtinus komercinius duomenis, turėtų būti prieinami viešai.

 

Komisija turėtų įvertinti, ar tinkama asmens arba neskelbtinus komercinius duomenis padaryti prieinamus anonimizuotu būdu, paprašius pripažintoms trečiosioms šalims ir tokiomis sąlygomis, kad dėl to nebūtų keliamas pavojus konkurencijai ir, jei tinkama, pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo dėl to būtų iš dalies keičiamas šis reglamentas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  svarbu užtikrinti, kad stebimi ir teikiami duomenys būtų kokybiški ir patikimi. Todėl Komisija turėtų turėti galimybę patikrinti ir prireikus patikslinti galutinius duomenis. Taigi į stebėsenos reikalavimus turėtų būti įtraukti ir parametrai, leidžiantys tinkamai atsekti ir patikrinti duomenis;

(11)  atsižvelgiant į tai, kad valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir transporto priemonių gamintojai turi prisiimti atsakomybę už teikiamų duomenų tikslumą ir kokybę (parametrų sąrašas: degalų sąnaudos įvairiais važiavimo ciklais, išmetamas CO2 kiekis, transporto priemonių specifikacijos ir naudojamos technologijos), svarbu užtikrinti, kad stebimi ir teikiami duomenys būtų kokybiški ir patikimi. Todėl Komisija turėtų turėti galimybę patikrinti ir prireikus patikslinti galutinius duomenis. Taigi į stebėsenos reikalavimus turėtų būti įtraukti ir parametrai, leidžiantys tinkamai atsekti ir patikrinti duomenis, kartu visuomet tinkamai atsižvelgiant į privatumo teisės aktus;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  Komisija, įvertinusi patirtį, įgytą taikant Transporto priemonės energijos sąnaudų skaičiavimo priemonę (VECTO), turėtų pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl sunkiųjų transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymų;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento nuostatų, susijusių su stebėsenos duomenų tikrinimu ir tikslinimu, įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Išbraukta.

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad Komisija turėtų tinkamų išteklių, procedūrų ir priemonių jai priskirtai užduočiai atlikti, t. y. kad ji galėtų tikrinti stebimų ir pateikiamų duomenų kokybę ir ištaisyti tuos duomenis. Todėl šios priemonės turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant užtikrinti, kad duomenų reikalavimai ir stebėsenos bei duomenų teikimo tvarka ilgainiui išliktų tinkami įvertinti, kiek sunkiųjų transporto priemonių parkas prisideda prie bendro išmetamo CO2 kiekio, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų galima surinkti duomenis apie naujas pažangias CO2 kiekio mažinimo technologijas, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti prieduose nustatytus duomenų reikalavimus ir stebėsenos bei duomenų teikimo procedūrą. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, deramai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad konsultacijos atitiktų 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytus principus. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14)  siekiant užtikrinti, kad duomenų reikalavimai ir stebėsenos bei duomenų teikimo tvarka ilgainiui išliktų tinkami įvertinti, kiek sunkiųjų transporto priemonių parkas prisideda prie bendro išmetamo CO2 kiekio, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų galima surinkti duomenis apie naujas pažangias CO2 kiekio mažinimo technologijas, ir garantuoti tinkamą stebimų ir pateikiamų duomenų tikrinimą ir ištaisymą, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti prieduose nustatytus duomenų reikalavimus ir stebėsenos bei duomenų teikimo procedūrą. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, deramai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad konsultacijos atitiktų 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytus principus. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad Komisija turėtų tinkamų išteklių, procedūrų ir priemonių jai priskirtai užduočiai atlikti, t. y. kad ji galėtų tikrinti stebimų ir pateikiamų duomenų kokybę ir ištaisyti tuos duomenis. Todėl šios priemonės turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sunkiųjų transporto priemonių duomenų centrinis registras

Sunkiųjų transporto priemonių duomenų centrinė duomenų bazė

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija veda pagal 4 ir 5 straipsnius pateiktų duomenų centrinį registrą. Registro duomenys prieinami viešai, išskyrus I priedo B dalies 1, 24, 25, 32, 33, 39 ir 40 įrašų duomenis.

1.  Komisija veda pagal 4 ir 5 straipsnius pateiktų duomenų centrinę duomenų bazę. Duomenų bazė prieinama viešai, nemokamai ir skaitmeniniu paieškos funkciją turinčiu formatu, išskyrus I priedo B dalies 1, 4, 5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 ir 40 įrašų duomenis. Prieš duomenis paskelbiant Komisija informuoja su jais susijusias valstybes nares ir gamintojus. Komisija įvertina, ar tinkama pirmoje pastraipoje nurodytus duomenis padaryti prieinamus anonimizuotu būdu, paprašius pripažintoms trečiosioms šalims ir tokiomis sąlygomis, kad dėl to nebūtų keliamas pavojus konkurencijai ir, jei tinkama, pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo dėl to būtų iš dalies keičiamas šis reglamentas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija gali savo ruožtu patikrinti pagal 4 ir 5 straipsnius pateiktų duomenų kokybę.

2.  Komisija savo ruožtu pagal reprezentatyvųjį ėminį ir reguliariai tikrina pagal 4 ir 5 straipsnius pateiktų duomenų kokybę. Ji gali atlikti patikras siekdama patikrinti duomenims gauti naudojamų metodų kokybę, naudodamasi visomis turimomis ir tinkamomis bandymų ir matavimo technologijomis.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei Komisija informuojama apie duomenų klaidas arba pati tikrindama duomenis randa neatitikimų duomenų rinkinyje, prireikus ji imasi būtinų priemonių, kad 6 straipsnyje nurodytame centriniame registre paskelbti duomenys būtų ištaisyti.

3.  Jei Komisija informuojama apie duomenų klaidas arba pati tikrindama duomenis randa neatitikimų duomenų rinkinyje, prireikus ji imasi būtinų priemonių, kad 6 straipsnyje nurodytoje centrinėje duomenų bazėje paskelbti duomenys būtų ištaisyti. Valstybės narės ir gamintojai turi galimybę ištaisyti klaidas per tris mėnesius nuo pranešimo dienos.

 

Jei Komisija nustato, kad gamintojas duomenis sąmoningai suklastojo, ji nedelsdama reikalauja, kad kompetentingos institucijos šiuos duomenis ištaisytų, ir imasi atitinkamų priemonių pagal Direktyvą 2007/46/EB.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Tais atvejais, kai pranešama apie netinkamus veiksmus arba klaidas, susijusius su Komisijai teikiama informacija ir duomenimis, atitinkamiems informatoriams pagal bendrą informatorių apsaugos teisinę sistemą suteikiamas konkretus statusas ir apsauga, atsižvelgiant į pavojų, kuris jiems gresia pranešant apie netinkamą elgesį, ir tokių pranešimų visuotinę svarbą. Jei apie tokius netinkamus veiksmus pranešama valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir (arba) transporto priemonių gamintojams ir jie tinkamai neinformuoja apie juos Komisijos, Komisija gali imtis baudžiamųjų priemonių priimdama deleguotuosius aktus.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Analizėje nurodomi bent Sąjungos sunkiųjų transporto priemonių parko ir kiekvieno gamintojo transporto priemonių eksploataciniai rodikliai – vidutinės degalų sąnaudos ir vidutinis išmetamo CO2 kiekis. Joje taip pat, jei įmanoma, atsižvelgiama į naujų ir pažangių CO2 kiekio mažinimo technologijų naudojimo duomenis.

2.  Analizėje nurodomi bent Sąjungos sunkiųjų transporto priemonių parko ir kiekvieno gamintojo transporto priemonių eksploataciniai rodikliai – vidutinės degalų sąnaudos ir vidutinis išmetamo CO2 kiekis įvairiais variklio veikimo ciklais, remiantis VECTO klasifikavimo sistema. Joje taip pat, jei įmanoma, atsižvelgiama į naujų ir pažangių CO2 kiekio mažinimo technologijų, įskaitant alternatyvius variklius ir (arba) alternatyvius degalus, naudojimo duomenis. Siekiant užtikrinti palyginamumą, gamintojai turi būti lyginami pagal kiekvieną transporto funkcijų grupę.

Pagrindimas

Transporto priemonių gamintojai savo įrangą dažnai siūlo visiškai skirtingoms transporto funkcijoms. Todėl gamintojų veiklos rezultatai negali būti vertinami tik remiantis paprastu veiklos rezultatų palyginimu, nes lyginti reikėtų, pvz., keliones magistraliniais keliais arba trumpas keliones mieste.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija nepagrįstai nedelsdama peržiūri VECTO bandymų procedūrą, kad vėliausiai iki 2020 m. į ją technologiniu požiūriu neutraliu būdu įtrauktų visas sunkiųjų transporto priemonių kategorijas, priekabas ir visas alternatyviais degalais varomas transporto priemones, pvz., hibridines ir aplinkos neteršiančias galios pavaras, ir pateikia visus reikiamus duomenis.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

Išbraukta.

Įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas

 

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus ir jais nustatyti 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas tikrinimo ir ištaisymo priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad Komisija turėtų tinkamų išteklių, procedūrų ir priemonių jai priskirtai užduočiai atlikti, t. y. kad ji galėtų tikrinti stebimų ir pateikiamų duomenų kokybę ir ištaisyti tuos duomenis. Todėl šios priemonės turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas tikrinimo ir ištaisymo priemones.

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad Komisija turėtų tinkamų išteklių, procedūrų ir priemonių jai priskirtai užduočiai atlikti, t. y. kad ji galėtų tikrinti stebimų ir pateikiamų duomenų kokybę ir ištaisyti tuos duomenis. Todėl šios priemonės turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 280/2004/EB 9 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad Komisija turėtų tinkamų išteklių, procedūrų ir priemonių jai priskirtai užduočiai atlikti, t. y. kad ji galėtų tikrinti stebimų ir pateikiamų duomenų kokybę ir ištaisyti tuos duomenis. Todėl šios priemonės turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies lentelė 26 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26a.  pavarų dėžės naudingumo koeficientas

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies lentelė 34 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

34a.  ašies naudingumo koeficientas

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsena bei duomenų teikimas

Nuorodos

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Nicola Caputo

30.6.2017

Svarstymas komitete

11.10.2017

 

 

 

Priėmimo data

4.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsena bei duomenų teikimas

Nuorodos

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.5.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

6.11.2017

 

 

 

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

24

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Pateikimo data

30.1.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF :

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. vasario 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika