Procedūra : 2017/0111(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0010/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0010/2018

Debates :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Balsojumi :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0246

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 975kWORD 110k
30.1.2018
PE 612.142v02-00 A8-0010/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu

(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Damiano Zoffoli

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  Transporta un tūrisma komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu

(COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0279),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0168/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 18. oktobra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0010/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Lai nodrošinātu šī mērķa īstenošanu, dalībvalstīm būtu jāapkopo paraugprakse saistībā ar apmācību energoefektīvas autovadīšanas jomā un jāveicina šādas apmācības izmantošana. Būtu jāsekmē arī tādu jaunu tehnoloģiju izmantošana, kas uzlabo efektivitāti un samazina degvielas patēriņu un CO2 emisijas, kā arī aerodinamiskāku dizainu izmantošana un slodzes plānu optimizēšana. Lai samazinātu degvielas patēriņu, dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja izmantot fondus, lai modernizētu lielas noslodzes transportlīdzekļu autoparku un uzturētu un uzlabotu autoceļus, kā arī sekmētu zemas rites pretestības riepu un vieglāku piekabju izmantošanu un alternatīvu degvielu (piemēram, ūdeņraža vai no plastmasu reciklēšanas un pārstrādes iegūtu degvielu) izmantošanu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  Lai spētu izpildīt Parīzes nolīgumu, līdz 2050. gadam jāpanāk, ka transporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis ir tuvu nullei.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Siltumnīcefekta gāzu emisijas no kravas automobiļiem, autobusiem un tālsatiksmes autobusiem, t. i., lielas noslodzes transportlīdzekļiem, pašlaik veido aptuveni ceturto daļu autotransporta radīto emisiju Savienībā, un ir gaidāms, ka līdz 2030. gadam to apjoms vēl pieaugs. Lai sekmētu nepieciešamo emisiju samazinājumu transporta nozarē, jāīsteno efektīvi pasākumi lielas noslodzes transportlīdzekļu radīto emisiju ierobežošanai.

(4)  Siltumnīcefekta gāzu emisijas no kravas automobiļiem, autobusiem un tālsatiksmes autobusiem, t. i., lielas noslodzes transportlīdzekļiem, pašlaik veido aptuveni ceturto daļu autotransporta radīto emisiju Savienībā, un, ja netiks veikti papildu pasākumi, ir gaidāms, ka līdz 2030. gadam to apjoms būs 30 % no visām autotransporta CO2 emisijām. Lielas noslodzes transportlīdzekļu radītās emisijas pieaugs par 10 % laikā no 2010. līdz 2030. gadam un par 17 % laikā no 2010. līdz 2050. gadam. Lai sekmētu nepieciešamo emisiju samazinājumu transporta nozarē, jāīsteno efektīvi pasākumi lielas noslodzes transportlīdzekļu radīto emisiju ierobežošanai, vienlaikus veicinot rūpniecības konkurētspēju un nodrošinot transporta operatoriem informāciju, kas var palīdzēt viņiem veikt izvēli. Turklāt emisiju samazinājumus var arī panākt, izstrādājot risinājumus un paredzot stimulus slodzes optimizācijai, braukšanai saistītās kolonnās, vadītāju apmācībai, autoparka atjaunošanai, sastrēgumu mazināšanai un investīcijām infrastruktūras uzturēšanā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Savā 2014. gada paziņojumā par Smagdarba transportlīdzekļu degvielas patēriņa un CO2 emisiju13 samazināšanas stratēģiju Komisija atzina, ka šādu pasākumu ieviešanas priekšnoteikums ir regulēta procedūra CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanai.

(5)  Savā 2014. gada paziņojumā par Smagdarba transportlīdzekļu degvielas patēriņa un CO2 emisiju13 samazināšanas stratēģiju Komisija atzina, ka šādu pasākumu ieviešanas priekšnoteikums ir regulēta procedūra CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanai. Komisija 2017. gada mobilitātes paketē “Eiropa kustībā” paredzēja 2018. gada pirmajā pusē izstrādāt priekšlikumu par lielas noslodzes transportlīdzekļu standartiem. Savlaicīgai šī priekšlikuma publicēšanai ir būtiska nozīme, lai šādus jaunos standartus varētu ātri pieņemt.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Liela daļa transporta uzņēmumu ir mazie un vidējie uzņēmumi. Turklāt tiem vēl nav pieejama standartizēta informācija degvielas efektivitātes tehnoloģiju novērtēšanai vai transportlīdzekļu salīdzināšanai, lai pieņemtu pamatotākos iegādes lēmumus un samazinātu savus degvielas rēķinus, kas veido vairāk nekā ceturto daļu no darbības izmaksām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Informācija par transportlīdzekļa CO2 emisijām un degvielas patēriņu būtu jāpublisko, lai ļautu visiem transportlīdzekļu operatoriem pieņemt pamatotus iegādes lēmumus. Visiem transportlīdzekļu ražotājiem būs iespēja salīdzināt savu un citu marku transportlīdzekļu veiktspēju. Tas stimulēs inovācijas un tādējādi palielinās konkurētspēju. Šī informācija arī sniegs politikas veidotājiem Savienības un dalībvalstu līmenī stingru pamatu tādas politikas izstrādei, kas veicinātu energoefektīvāku transportlīdzekļu izmantošanas pieaugumu. Tāpēc ir lietderīgi pārraudzīt, paziņot Komisijai un publiskot CO2 emisiju un degvielas patēriņa vērtības, kas noteiktas katram jaunam lielas noslodzes transportlīdzeklim saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) […/…]15 [Publikāciju birojam jāiekļauj pareizā atsauce].

(7)  Informācija par transportlīdzekļa CO2 emisijām un degvielas patēriņu būtu jāpublisko, lai ļautu visiem transportlīdzekļu operatoriem pieņemt pamatotus iegādes lēmumus un nodrošinātu augstākā līmeņa pārredzamību. Visiem transportlīdzekļu ražotājiem būs iespēja salīdzināt savu un citu marku transportlīdzekļu veiktspēju. Tas stimulēs inovācijas, mudinās izstrādāt energoefektīvākus transportlīdzekļus un tādējādi palielinās konkurētspēju. Šī informācija arī sniegs politikas veidotājiem Savienības un dalībvalstu līmenī stingru pamatu tādas politikas izstrādei, kas veicinātu energoefektīvāku transportlīdzekļu izmantošanas pieaugumu. Tāpēc ir lietderīgi pārraudzīt, paziņot Komisijai un publiskot CO2 emisiju un degvielas patēriņa vērtības, kas noteiktas katram jaunam lielas noslodzes transportlīdzeklim saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) […/…]15 [Publikāciju birojam jāiekļauj pareizā atsauce].

_________________

_________________

15 Komisijas Regula (ES) […/…], ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (OV L ..., ..., ...).

15 Komisijas Regula (ES) […/…], ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (OV L ..., ..., ...).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Lai pilnībā izprastu Savienības lielas noslodzes transportlīdzekļu parka konfigurāciju, tā attīstību laika gaitā un iespējamo ietekmi uz CO2 emisijām, ir lietderīgi pārraudzīt un paziņot datus par visu jauno lielas noslodzes transportlīdzekļu un visu jauno piekabju reģistrāciju, iekļaujot datus par spēka piedziņu, kā arī attiecīgo virsbūvi.

(8)  Lai pilnībā izprastu Savienības lielas noslodzes transportlīdzekļu parka konfigurāciju, tā attīstību laika gaitā un iespējamo ietekmi uz CO2 emisijām, ir lietderīgi pārraudzīt un paziņot datus par visu jauno lielas noslodzes transportlīdzekļu un visu jauno piekabju reģistrāciju, iekļaujot datus par spēka piedziņu, kā arī attiecīgo virsbūvi. Specifiskie monitoringa un datu ziņošanas pienākumi ir aprakstīti attiecīgi 4. un 5. pantā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Monitoringa un ziņošanas sistēmai vajadzētu būt vienkāršai visiem transporta nozarē strādājošajiem uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma un resursiem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Dati par CO2 emisijām un degvielas patēriņu būs pieejami par noteiktiem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, kas reģistrēti [2019. gadā]. Tāpēc, sākot no minētā datuma, kompetentajām dalībvalstu iestādēm būtu jāsniedz dati par jaunām reģistrācijām, un ražotājiem būtu jāsniedz tehniskie dati, kas saistīti ar minētajiem transportlīdzekļiem.

(9)  Dati par CO2 emisijām un degvielas patēriņu būs pieejami par noteiktiem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, kas reģistrēti [2019. gadā]. Tāpēc, sākot no minētā datuma, kompetentajām dalībvalstu iestādēm būtu jāsniedz dati par jaunām reģistrācijām, un ražotājiem būtu jāsniedz tehniskie dati, kas saistīti ar minētajiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Komisijas Regula (ES) […/…] 1a+.

 

__________________

 

1a Komisijas Regula (ES) […/…], ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (OV L ..., ..., ...).

 

+ OV: Lūgums ievietot precīzu atsauci.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai nodrošinātu, ka ekonomikas dalībnieki var labāk sagatavoties regulējuma izmaiņām, Komisijai ne vēlāk kā 2018. gada 30. jūnijā būtu jāpublicē grafiks par Transportlīdzekļu energopatēriņa aprēķināšanas rīka (“VECTO”) programmatūras, ko Komisija izstrādā saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2017/2400, plānoto piemērošanu svarīgākajām tehnoloģijām un inovācijām, kuras samazina kravu autopārvadājumu emisijas. Komisijai būtu arī nekavējoties jāatjaunina saskaņā ar Regulu (EK) 595/2009 noteiktā VECTO testa procedūra, iekļaujot visas lielas noslodzes transportlīdzekļu kategorijas, tostarp visas alternatīvās piedziņas ķēdes, piekabes un jaunu veidu alternatīvās degvielas, kas būs pieejamas tirgū, lai aptvertu visa veida iespējamos lielas noslodzes transportlīdzekļus. Tāpēc ir svarīgi Komisijai turpināt regulāri pārskatīt monitoringa un ziņošanas pienākumus saskaņā ar šo regulu un vajadzības gadījumā ierosināt tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Monitoringa un ziņošanas sistēmai vajadzētu būt lietotājdraudzīgai visiem pārvadājumu uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma un resursiem. Komisijai būtu aktīvi jāveicina šāda sistēma, lai nodrošinātu, ka tai ir jēgpilna ietekme uz nozari un lai palielinātu informētību par paziņoto datu pieejamību.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Monitorings un ziņošana Komisijai būtu jāveic arī par VECTO ievaddatu ražošanas atbilstības testēšanas rezultātiem.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b)  Komisijas analīze par dalībvalstu un ražotāju nosūtītajiem datiem par iepriekšējo kalendāro gadu būtu jāsniedz sabiedrībai tādā veidā, kas skaidri parāda lielas noslodzes transportlīdzekļu parka sniegumu Savienībā un katrā dalībvalstī, kā arī salīdzināmā veidā par katru ražotāju attiecībā uz vidējo degvielas patēriņu un CO2 emisijām, ņemot vērā atšķirības ražotāju produkcijas klāstā un deklarētajā ekspluatācijas profilā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)   Ir svarīgi nodrošināt, lai monitoringa un ziņotie dati ir pamatoti un uzticami. Tādēļ Komisijas rīcībā vajadzētu būt līdzekļiem, lai verificētu un, ja nepieciešams, labotu gala datus. Tāpēc monitoringa prasībās būtu jāiekļauj arī parametri, kas ļauj atbilstoši izsekot un verificēt datus.

(11)  Ir svarīgi nodrošināt, lai monitoringa un ziņotie dati ir pamatoti un uzticami. Tādēļ Komisijas rīcībā vajadzētu būt līdzekļiem, lai verificētu un, ja nepieciešams, labotu gala datus. Ja Komisijas veiktajā ziņoto datu pareizības un kvalitātes verifikācijā atklājas tīša vai nolaidīga neatbilstība kādai no šajā regulā noteiktajām prasībām, Komisijai būtu jāpiemēro attiecīgajam ražotājam administratīvais naudas sods par šīs regulas pārkāpumu. Administratīvajām sankcijām vajadzētu būt efektīvām, proporcionālām un atturošām. Tāpēc monitoringa prasībās būtu jāiekļauj arī parametri, kas ļauj atbilstoši izsekot un verificēt datus.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Balstoties uz pieredzi, kas gūta, veicot monitoringu un ziņojot datus par CO2 emisijām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 443/200916 par jauniem vieglajiem transportlīdzekļiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 510/201117 par jauniem vieglajiem kravas automobiļiem, ir lietderīgi atbildību par datu apmaiņu ar kompetentajām dalībvalstu iestādēm un ražotājiem, kā arī par gala datubāzes pārvaldību Komisijas vārdā uzticēt Eiropas Vides aģentūrai. Ir arī lietderīgi iespēju robežās saskaņot lielas noslodzes transportlīdzekļu monitoringa un ziņošanas procedūras ar tām procedūrām, kas jau pastāv mazas noslodzes transportlīdzekļiem.

(12)  Balstoties uz pieredzi, kas gūta, veicot monitoringu un ziņojot datus par CO2 emisijām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 443/200916 par jauniem vieglajiem transportlīdzekļiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 510/201117 par jauniem vieglajiem kravas automobiļiem, ir lietderīgi atbildību par datu apmaiņu ar kompetentajām dalībvalstu iestādēm un ražotājiem, kā arī par gala datubāzes, kurai vajadzētu būt bez maksas un digitāli apskatāmā formātā pieejamai transporta operatoriem un trešām personām, pārvaldību Komisijas vārdā uzticēt Eiropas Vides aģentūrai. Ir arī lietderīgi iespēju robežās saskaņot lielas noslodzes transportlīdzekļu monitoringa un ziņošanas procedūras ar tām procedūrām, kas jau pastāv mazas noslodzes transportlīdzekļiem.

__________________

__________________

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (OV L 140, 5.2.2009., 1. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (OV L 140, 5.2.2009., 1. lpp.).

17 Regula (ES) Nr. 510/2011 (2011. gada 11. maijs) par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai (OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.).

17 Regula (ES) Nr. 510/2011 (2011. gada 11. maijs) par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai (OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Komisija 2017. gada mobilitātes paketē “Eiropa kustībā” paredzēja 2018. gada pirmajā pusē izstrādāt priekšlikumu par lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 standartiem. Vērienīgi CO2 mērķi 2025. gadam attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļiem būtu jāuzskata par šā likumdošanas procesa galīgo mērķi, un Komisijai tie būtu jāiesniedz ne vēlāk kā 2018. gada 30. aprīlī.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12b)  Komisijai būtu nekavējoties jāizstrādā ceļa verifikācijas tests, ko oriģinālo iekārtu ražotāji (OEM) veic obligātā kārtā un neatkarīgu un akreditētu struktūru uzraudzībā, lai atklātu iespējamas neatbilstības starp pabeigta lielas noslodzes transportlīdzekļa simulētajām un faktiskajām CO2 vērtībām. Neatkarīgām trešām personām būtu jāļauj veikt neatkarīgu testēšanu tehniskajos dienestos vai akreditētās laboratorijās un piekļūt nepieciešamajiem datiem. Šāda testa rezultātiem būtu jāveic monitorings un ziņošana saskaņā ar šo regulu, un tie būtu jāpadara publiski pieejami.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12c)  Ar vieglo transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu saistītais “dīzeļgeitas” skandāls parādīja, cik svarīga loma ir neatkarīgām struktūrām attiecībā uz ražotāju veikto testu uzraudzību un tāpat arī to, cik būtiski ir nodrošināt, ka trešām personām ir iespēja veikt neatkarīgus testus, jo šāda uzraudzība un testēšana palīdz palielināt verifikācijas, monitoringa un ziņošanas sistēmu pārredzamību, ticamību un sniegumu.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, saskaņā ar kuriem īsteno šīs regulas noteikumus par pārraugāmo datu verifikāciju un labošanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201118.

svītrots

__________________

 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

 

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Lai nodrošinātu to, ka datu prasības un monitoringa un ziņošanas procedūra laika gaitā saglabā savu nozīmību lielas noslodzes transportlīdzekļu parka CO2 emisiju pienesuma novērtēšanā, kā arī lai nodrošinātu, ka ir pieejami dati par jaunām un progresīvām CO2 samazināšanas tehnoloģijām, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai, lai tā veiktu grozījumus datu prasībās un monitoringa un ziņošanas procedūrā, kas noteikta pielikumos. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome saņem visus dokumentus vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(14)  Lai nodrošinātu to, ka datu prasības un monitoringa un ziņošanas procedūra laika gaitā saglabā savu nozīmību lielas noslodzes transportlīdzekļu parka CO2 emisiju pienesuma novērtēšanā, kā arī lai nodrošinātu, ka ir pieejami dati par jaunām un progresīvām CO2 samazināšanas tehnoloģijām, un nodrošinātu monitoringa un ziņoto datu pienācīgu verifikāciju un labošanu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai, lai tā veiktu grozījumus datu prasībās un monitoringa un ziņošanas procedūrā, kas noteikta pielikumos, un attiecībā uz ceļa verifikācijas testiem un verifikācijas un korekcijas pasākumu noteikšanu datiem, ko dalībvalstis un ražotāji paziņojuši saskaņā ar šo regulu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome saņem visus dokumentus vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir nodrošināt Komisijai atbilstīgus līdzekļus, procedūras un pasākumus, lai tā varētu veikt savu uzdevumu verificēt monitoringa un ziņoto datu kvalitāti un tos labot. Tāpēc šie pasākumi būtu jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā ir noteiktas prasības Eiropas Savienībā reģistrētu jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringam un ziņošanai.

Šajā regulā ir noteiktas prasības Eiropas Savienībā reģistrētu jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa un VECTO ievaddatu ražošanas atbilstības testēšanas rezultātu monitoringam un ziņošanai.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražošanas datums ir atbilstības sertifikāta parakstīšanas datums vai attiecīgā gadījumā individuālās apstiprināšanas sertifikāta parakstīšanas datums.

Ražošanas datums ir Komisijas Regulas (ES) Nr. .../... I pielikuma 2. papildinājumā norādītajā klientu informatīvajā dokumentācijā reģistrētās simulācijas datums [OV: Lūgums ievietot tās regulas numuru, kas ietverta dokumentā Ares(2017)1900557].

Pamatojums

Komisijas ierosinātais ražošanas datums ir tāda procesa gaitā, kuru ražotājiem ir mazas iespējas ietekmēt. Individuālo apstiprināšanu veic tirgotāji un izplatītāji transportlīdzekļa reģistrācijas laikā. Tāpēc šis datums var gadīties ilgi pēc tam, kad transportlīdzeklis ir atstājis ražošanas kontroli, un tādējādi pats datums ražotājam nav zināms. CO2 klienta dokumentācijas datuma izmantošana atbilst transportlīdzekļu ražošanas atbilstības datumam saskaņā ar transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a   Ražotāji ziņo tehniskos datus, kas attiecas uz lielas noslodzes transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Regula Nr. [.../...]+.

 

_____________

 

+  OV: Lūgums ievietot numuru Komisijas Regulai (ES) […/…], ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (OV L ..., ..., ...).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija uztur centrālo reģistru datiem, kuri tiek ziņoti saskaņā ar 4. un 5. pantu. Reģistrs ir publiski pieejams, izņemot I pielikuma B daļā noteiktos datu ierakstus — 1., 24., 25., 32., 33., 39. un 40.

1.  Komisija uztur centrālo reģistru datiem, kuri tiek ziņoti saskaņā ar 4. un 5. pantu. Reģistrs ir publiski pieejams, izņemot I pielikuma B daļā noteiktos datu ierakstus — 1., 21.a, 21.b, 24., 25., 26.a, 32., 33., 34.a, 39., 40., 73.a un 73.b, attiecībā uz kuriem Komisija nodrošina piekļuvi trešām personām pēc pieprasījuma un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1367/20061a.

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija pati var veikt saskaņā ar 4. un 5. pantu paziņoto datu kvalitātes verifikāciju.

2.  Komisija pati veic saskaņā ar 4. un 5. pantu paziņoto datu pareizības un kvalitātes verifikāciju. Šo procesu var veikt dialogā ar kompetentajām iestādēm un ražotājiem un var papildināt arī ar papildu atbalstu no trešām personām.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja Komisiju informē par kļūdām datos vai pēc savas verifikācijas tā atklāj pretrunas datu kopā, nepieciešamības gadījumā Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai labotu datus, kas publicēti 6. pantā minētajā centrālajā reģistrā.

3.  Ja Komisiju informē par kļūdām datos vai pēc savas verifikācijas tā atklāj pretrunas datu kopā, Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai labotu datus, kas publicēti 6. pantā minētajā centrālajā reģistrā. Dalībvalstīm un ražotājiem ir iespēja labot kļūdas trīs mēnešus pēc paziņošanas dienas.

 

Ja Komisija atklāj, ka ražotājs ir tīši viltojis datus, tā nekavējoties prasa kompetentajām iestādēm šos datus izlabot un veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja Komisijas veiktajā saskaņā ar 5. pantu ziņoto datu pareizības un kvalitātes verifikācijā atklājas tīša vai nolaidīga neatbilstība kādai no šajā regulā noteiktajām prasībām, Komisija piemēro attiecīgajam ražotājam administratīvo naudas sodu par šīs regulas pārkāpumu. Administratīvais naudas sods ir efektīvs, proporcionāls un atturošs.

 

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz neatbilstību, administratīvo naudas sodu aprēķināšanu un naudas sodu iekasēšanas metodi.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šajā analīzē norāda vismaz Savienības lielas noslodzes transportlīdzekļu parka, kā arī katra ražotāja vidējā degvielas patēriņa un CO2 emisiju rādītājus. Tajā arī, ja iespējams, ņem vērā datus par jaunu un progresīvu CO2 samazināšanas tehnoloģiju izmantošanu.

2.  Šajā analīzē norāda vismaz Savienības lielas noslodzes transportlīdzekļu parka, kā arī salīdzināmā veidā katra ražotāja vidējā degvielas patēriņa un CO2 emisiju rādītājus, ņemot vērā arī atšķirības ražotāju produkcijas klāstā un deklarētajā ekspluatācijas profilā. Tajā arī, ja iespējams, ņem vērā datus par jaunu un progresīvu CO2 samazināšanas tehnoloģiju un visu alternatīvo piedziņas ķēžu izmantošanu. Komisijas publicētajā analīzē ņem vērā arī daudzveidīgos ekspluatācijas profilus, kas saistīti ar lielas noslodzes transportlīdzekļu parku.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ne vēlāk kā 2018. gada 30. jūnijā Komisija publicē grafiku plānotajai Komisijas īstenošanas Regulas (ES) 2017/2400 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā simulācijas rīka (t. i., VECTO) piemērošanai svarīgākajām tehnoloģijām un inovācijām, kas samazina kravu autopārvadājumu emisijas.

 

Komisija pastāvīgi pārskata šo regulu un attiecīgā gadījumā nāk klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem, lai paplašinātu monitoringa un ziņošanas pienākumus, iekļaujot visas lielas noslodzes transportlīdzekļu kategorijas, tostarp visas alternatīvās piedziņas ķēdes, piekabes un ar alternatīvu degvielu darbināmus jauna veida motorus.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

CO2 standarti lielas noslodzes transportlīdzekļiem un ceļa verifikācijas tests

 

Attiecīgā gadījumā Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam nāk klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 standartiem 2025. gadam saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem klimata jomā.

 

Šo priekšlikumu iesniedz kopā ar pētījumu par pasākumiem, kas vēl vairāk samazinātu CO2 emisijas kravu autopārvadājumos, tostarp vadītāju apmācību, braukšanu saistītās kolonnās, Eiropas modulāro sistēmu (EMS), riepām ar zemu rites pretestību un kravu apvienošanu.

 

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, papildinot šo regulu. Šajos deleģētajos aktos nosaka šādus aspektus:

 

(a)  ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī jāievieš prasība, ka OEM obligāti veic ceļa verifikācijas testu neatkarīgas un akreditētas struktūras uzraudzībā;

 

(b)  neatkarīgas trešās personas drīkst veikt neatkarīgu testēšanu tehniskajos dienestos un akreditētās laboratorijās;

 

(c)  testa un tā rezultātu monitoringu un ziņošanu veic saskaņā ar šo regulu un Komisija nodrošina, ka rezultāti pēc pieprasījuma ir pieejami trešām personām, un

 

(d)  Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem, reizi gadā ziņo par jebkādām atšķirībām starp degvielas patēriņu ceļa testā un reālo patēriņu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īstenošanas pilnvaru piešķiršana

svītrots

Komisija ar īstenošanas aktu palīdzību var noteikt verifikācijas un koriģēšanas pasākumus, kas minēti 7. panta 2. un 3. punktā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. pantā minēto pārbaudes procedūru.

 

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

10. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo regulu nolūkā noteikt verifikācijas un koriģēšanas pasākumus, kas minēti 7. panta 2. un 3. punktā.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

11. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. pants

svītrots

Komiteju procedūra

 

1.  Komisijai palīdz Klimata pārmaiņu komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 280/2004/EK21 9. pantu. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

 

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

 

_________________

 

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Lēmums Nr. 280/2004/EK par monitoringa mehānismu attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un par Kioto protokola īstenošanu Kopienā (OV L 49, 19.2.2004., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šīs regulas 10. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku pēc [šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

2.  Šīs regulas 7. panta 3.a punktā un 8.a un 10. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz pieciem gadiem pēc [šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pielikums – B daļa – virsraksts – 3. kolonna (“Avots”)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Avots

Avots

Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

 

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – tabula – 17. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

17

motora nominālā jauda

1.2.2.

Galvenās motora specifikācijas

 

Grozījums

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

17

motora nominālā jauda

1.2.2

Galvenās motora specifikācijas

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 21.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

 

 

 

 

Grozījums

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

21.a

WHSC g/kWh un CO2

 

Galvenās motora specifikācijas

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 21.b rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

 

 

 

 

Grozījums

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

21.b

WHTC g/kWh un CO2

 

Galvenās motora specifikācijas

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 26.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

 

 

 

 

Grozījums

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

26.a

transmisijas efektivitāte

 

Galvenās transmisijas specifikācijas

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 34.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

 

 

 

 

Grozījums

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

34.a

Asu efektivitāte

 

Galvenās asu specifikācijas

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 56. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

56

ekspluatācijas profils (tālie reisi, reģionāli, pilsētvidē, celtniecībā)

2.1.1

Simulācijas parametri (ekspluatācijas profils, slodze, degvielas kombinācija)

 

Grozījums

56

ekspluatācijas profils (tālie reisi, tālie reisi (EMS), reģionāli, reģionāli (EMS), pilsētvidē, celtniecībā)

2.1.1

Simulācijas parametri (ekspluatācijas profils, slodze, degvielas kombinācija)

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – tabula – 57.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

 

 

 

 

Grozījums

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

57.a

Degviela (dīzeļdegviela/benzīns/LPG/CNG/…)

2.1.3

Simulācijas parametri (ekspluatācijas profils, slodze, degvielas kombinācija)

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – tabula – 67. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

67

CO2 emisijas (izteiktas kā g/km, g/t–km, g/p–km, g/m³–km)

2.3.13-2.3.16

CO2 emisijas un degvielas patēriņš (par katru ekspluatācijas profilu/slodzi/degvielas kombināciju)

Grozījums

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

67

CO2 emisijas (izteiktas kā g/km, g/t–km, g/p–km, g/m2–km, g/m³–km)

2.3.13-2.3.16

CO2 emisijas un degvielas patēriņš (par katru ekspluatācijas profilu/slodzi/degvielas kombināciju)

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 73.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

 

 

 

 

Grozījums

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

73.a

Ražošanas atbilstības testu rezultāti

 

Ražošanas atbilstība

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 73.b rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

 

 

 

 

Grozījums

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

73.b

Ceļa/reālas braukšanas testu rezultāti

 

 

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 74.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

 

 

 

 

Grozījums

N. p. k.

Monitoringa parametri

Avots Regulas […/…] I pielikuma I papildinājums

Apraksts

74.a

Ex-post verifikācijas testu rezultāti

 

 

(1)

  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Globālā sasilšana ir reāla problēma, kuras risināšanai ir jāpieņem skaidri un drosmīgi lēmumi; Eiropadomes 2014. gada oktobra sanāksmē Eiropas Savienība izvirzīja saistošu un vērienīgu mērķi laikposmā līdz 2030. gadam vismaz par 40 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas visās ekonomikas nozarēs.

Arī transporta nozarei būs ievērojami jāiegulda šā mērķa sasniegšanā, ņemot vērā, ka 2014. gadā kravas transportlīdzekļi radīja 25 % no oglekļa dioksīda emisijām autotransporta nozarē, kas ir 5 % no visām Eiropas Savienībā radītajām oglekļa dioksīda emisijām.

Līdz šim nekas nav darīts, lai objektīvā un salīdzinošā veidā sertificētu, uzraudzītu vai reģistrētu CO2 emisiju un degvielas patēriņa rādītājus jauniem Eiropas Savienības tirgū laistiem kravas transportlīdzekļiem, kā tas, piemēram, tiek darīts ar automobiļiem un autofurgoniem; tā kā trūkst šāda tiesiskā regulējuma, pašreiz nav pieejami uzticami dati par Eiropas Savienībā reģistrēto kravas transportlīdzekļu radītā emisiju apjoma izmaiņām laika gaitā un šo transportlīdzekļu potenciālu ietekmēt CO2 emisiju rādītājus.

Šāda neskaidrība visvairāk apgrūtina autopārvadātājus un galvenokārt mazos un vidējos uzņēmumus, kuriem degvielas izmaksas veido vairāk nekā ceturto daļu no darbības izmaksām, kā arī apgrūtina vietējo iestāžu spējas iepirkt sabiedriskā transporta transportlīdzekļus, jo šīs iestādes nezina, kuri tirgū esošie transportlīdzekļu modeļi ir visefektīvākie.

Turklāt pārredzamības trūkums mazina konkurenci starp ražotājiem, kuriem nav stimula ieguldīt inovācijā, un apgrūtina saskaņotu pasākumu ieviešanu valstu vai Eiropas līmenī, lai samazinātu kravas transportlīdzekļu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Komisija 2014. gada Smagdarba transportlīdzekļu degvielas stratēģijā izklāstīja lēmumu veikt konkrētus pasākumus, ar ko aizpildītu šādu informācijas trūkumu, nodrošinātu pilnīgu tirgus pārredzamību un sniegtu skaidrus un pārbaudāmus datus par CO2 emisijām un apmēru, kādu rada kravas transportlīdzekļi, lai tādējādi šiem transportlīdzekļiem beidzot varētu noteikt CO2 normu.

Pirmkārt, Komisija ir izstrādājusi simulācijas instrumentu VECTO, ar ko jauniem kravas transportlīdzekļiem salīdzināmā un efektīvā veidā iespējams aprēķināt degvielas patēriņu un radīto CO2 emisiju apmēru.

Otrkārt, saskaņā ar spēkā esošajiem tipa apstiprinājuma tiesību aktiem Komisija ir ierosinājusi jaunu regulu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanai jauniem kravas transportlīdzekļiem (tā dēvētā Sertifikācijas regula), kam jāstājas spēkā 2018. gada februārī.

Saskaņā ar Sertifikācijas regulu, izmantojot VECTO instrumentu, būs jāveic CO2 emisiju un degvielas patēriņa simulācija ikvienam jaunam kravas transportlīdzeklim, uz kuru attiecas šī regula un kurš tiek laists ES tirgū.

Sertifikācijas regulā pārredzamības trūkums novērsts tikai daļēji, jo informācija par konkrētā transportlīdzekļa veiktspēju būs pieejama tikai individuāliem attiecīgā transportlīdzekļa pircējiem un iestādēm valstīs, kurās konkrētais transportlīdzeklis tiek reģistrēts.

Treškārt, Komisija ar šo regulas priekšlikumu nosaka prasības attiecībā uz uzraudzību un ziņošanu par CO2emisiju apmēru un datu sniegšanu par jaunu kravas transportlīdzekļu degvielas patēriņu, piemērojot sertifikācijas procedūru, lai tādējādi novērstu informācijas trūkumu un nodrošinātu pilnīgu tirgus pārredzamību. Šajā trešajā pasākumu posmā visi attiecīgie dati, kurus saskaņā ar sertifikācijas metodoloģiju ieguvuši ražotāji, tiktu uzraudzīti un darīti pieejami sabiedrībai, izņemot atsevišķus datus, kas tiktu paziņoti vienīgi Komisijai. Savukārt dalībvalstīm būtu jāpublisko dati par visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti Savienībā.

Beidzamais pasākums būtu vērienīgu mērķu noteikšana kravas transportlīdzekļu radīto CO2emisiju samazināšanai, un referents atzinīgi vērtē Komisijas nodomu šādu normu ierosināt 2018. gada pirmajā ceturksnī, lai to varētu apstiprināt līdz šā pilnvaru termiņa beigām.

Referents atbalsta Komisijas nodomu un paredzētos pasākumus, ar ko kravas transportlīdzekļiem noteiktu CO2emisiju normas, taču uzskata, ka ir jāizdara vairāki grozījumi, lai nostiprinātu šā regulas priekšlikuma prasības.

Pirmkārt, ir jāprecizē, kādas ir attiecības starp regulas priekšlikumā ietvertajām uzraudzības un ziņošanas prasībām un sertifikācijas prasību, jo īpaši attiecībā uz piemērošanas jomu.

Referenta iesniegtajos grozījumos ir precizēts, ka ražotājiem būs jāpaziņo Komisijai tikai tie dati par transportlīdzekļa tipu, uz ko attiecas Sertifikācijas regula.

Savukārt dalībvalstīm būtu jāpublisko dati par visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti Savienībā.

Tā kā Sertifikācijas regula tiks īstenota vairākos posmos, ir būtiski, lai Komisija pēc iespējas drīz izstrādātu grafiku, kādā skaidri tiktu noteikti termiņi un tehniskie pasākumiVECTO programmatūras piemērošanai visiem līdz šim joprojām nereglamentētajiem kravas transportlīdzekļu tipiem, tostarp autobusiem, visiem smagajiem automobiļiem un piekabēm, smagajiem elektriskajiem automobiļiem un hibrīdautomobiļiem, kā arī ar alternatīviem degvielas veidiem darbināmiem automobiļiem, kas tiek laisti tirgū, un lai attiecībā uz minēto tipu automobiļiem tiktu atjaunināta pārbaudes procedūra un VECTO programmatūras darbība.

Cits būtisks elements, ko referents vēlētos uzsvērt, ir sistēmas pārredzamība.

Referents iesniedzis grozījumus, ar ko radītu pilnīgu tirgus pārredzamību un novērstu pašreizējo informācijas trūkumu, līdz ar to ļaujot nozarē iesaistītajām personām pieņemt informētākus lēmumus, lielākā mērā stimulētu ražotājus ieguldīt inovācijā un nodrošinātu valsts iestādēm piekļuvi pilnīgiem datiem, uz kuriem balstoties tās varētu izstrādāt un īstenot politiku, kas veicinātu efektīvāku un mazāk piesārņojošu kravas transportlīdzekļu izmantošanu, piemēram, apliekot ar nodokli vai piemērojot maksu par ceļu lietošanu.

Lai šo mērķi sasniegtu, referents I pielikumā ir iekļāvis B daļu, uzskaitot datus, kas, piemērojot ražošanas atbilstības (CoP) pārbaudes procedūru, ražotājiem ir jāuzrauga un jāpaziņo Komisijai.

I pielikuma B daļā iekļautie dati ir iedalīti divās pamatkategorijās: dati, kas jāpaziņo Komisijai un jāpublisko, un dati, kas jāpaziņo tikai Komisijai, kura saskaņā ar Regulas Nr. 1367/2006 noteikumiem, šos datus var nodot trešām personām, jā tās šādus datus ir pieprasījušas.

Līdz ar to šīs trešās personas, piemēram, augstskolas, pētniecības centri, NVO, reģionālās struktūras u. c., varēs veikt neatkarīgas ražotāju sniegto datu autentiskuma pārbaudes, nepieļaujot tādu skandālu atkārtošanos, kāds, piemēram, bija saistībā ar automobiļu dzinēju emisijām (tā dēvētā dīzeļgeita), un jaunu karteļu veidošanos nākotnē, kādu nesen konstatēja Komisija saistībā ar smago automobiļu ražotāju pārkāpumiem.

Turklāt referents prasa Komisijai pēc iespējas drīz izstrādāt testu kravas transportlīdzekļu CO2 emisiju pārbaudei uz ielas, lai reālos apstākļos varētu konstatēt atšķirības, kādas pastāv starp konkrētajam automobilim simulētajām un faktiski radītajām CO2vērtībām, un šādas pārbaudes veiktu neatkarīgas struktūras un iegūtos rezultātus uzraudzītu un paziņotu saskaņā ar šo regulu.

Attiecībā uz ziņojumu, kas Komisijai jāpublicē ik gadu, referents uzskata, ka ir būtiski, lai paziņotie dati tiktu apkopoti ne tikai atsevišķi par katru valsti un katru ražotāju, bet arī tiktu ņemta vērā atšķirīgā transportlīdzekļu modeļu gamma un dažādie pielietošanas profili, lai nepieļautu daļēju un sagrozītu datu sniegšanu un ticamāk atspoguļotu reālo situāciju.

Referents uzskata, ka nolūkā uzraudzīt to datu kvalitāti, kas dalībvalstīm un ražotājiem jāsniedz Komisijai saskaņā ar šo regulu, ir jāparedz administratīvas sankcijas, ja tiek konstatēti pārkāpumi vai neatbilstība, piemēram, ja tiek sniegti dati, kas atšķiras no sertifikācijā paredzētajiem, vai arī tiek sniegti nepilnīgi dati.

Visbeidzot, referents uzskata, ka nolūkā nodrošināt Komisijai piemērotus līdzekļus, procedūras un pasākumus, ar ko tā varētu īstenot savus uzdevumus saistībā ar uzraudzīto un paziņoto datu kvalitātes pārbaudi un koriģēšanu, šādi uzdevumi būtu jāīsteno, piemērojot deleģētos aktus.


Transporta un tūrisma komitejAS ATZINUMS (8.12.2017)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu

(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Nicola Caputo

ĪSS PAMATOJUMS

ES ir izvirzījusi sev vērienīgus mērķus emisiju samazināšanai līdz 2030. gadam, un transporta nozarei ir jāsekmē šo mērķu sasniegšana. Lielas noslodzes transportlīdzekļu (HDV) nozare ir ievērojams emisiju avots, veidojot 5 % no ES kopējām emisijām jeb aptuveni 20 % no visām transporta emisijām un gandrīz 25 % no visām autotransporta emisijām. Ja netiks veikta turpmāka rīcība, pēdējās no tām palielināsies līdz apmēram 30 % 2050. gadā.

Tajā pašā laikā par jaunu HDV transportlīdzekļu CO2 emisijām un degvielas patēriņu līdz šim nav veikts monitorings objektīvā un salīdzināmā veidā, tāpēc nav pieejami ticami dati par apjomiem autoparka un transportlīdzekļa līmenī. Pašlaik jaunu HDV pircējiem pieejamā informācija par degvielas patēriņu ir balstīta uz atšķirīgām testēšanas un simulācijas metodēm atkarībā no katra HDV ražotāja un tāpēc nav tiešā veidā salīdzināma. Šā informācijas trūkuma dēļ: 1) HDV ražotājiem ir mazāks konkurences spiediens veicināt inovāciju un energoefektīvu tehnoloģiju izvēršanu; 2) transporta operatori, kuri pārsvarā ir MVU, nevar izvēlēties degvielas patēriņa ziņā efektīvākos transportlīdzekļus un samazināt degvielas izmaksas; 3) tiek kavēti valsts vai ES līmeņa pasākumi, kuru mērķis ir samazināt lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas.

Lai novērstu šo zināšanu trūkumu, Komisija 2014. gadā lielas noslodzes transportlīdzekļu stratēģijā ierosināja šādu trīs soļu pieeju: pirmais pasākums bija izstrādāt IT simulācijas rīku — tā dēvēto VECTO (transportlīdzekļu energopatēriņa aprēķināšanas rīks), lai aprēķinātu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņu salīdzināmā veidā starp dažādiem HDV, kurus ražo visi ražotāji. Otrais solis bija izstrādāt sertifikācijas metodiku attiecībā uz CO2 emisijām un degvielas patēriņu jauniem HDV pirms laišanas ES tirgū saskaņā ar tipa apstiprināšanas tiesību aktiem.

Pēdējais solis — tas ir šis priekšlikums — būtu padarīt šo informāciju pieejamu visām ieinteresētajām pusēm, lai panāktu, ka visi attiecīgie dati, ko ražotāji aprēķina saskaņā ar sertifikācijas metodiku, tiktu monitorēti, paziņoti un publicēti ES līmenī un būtu pieejami publiskajām iestādēm, transporta operatoriem un transportlīdzekļu ražotājiem.

Šajā regulas priekšlikumā ir noteiktas precīzas prasības Eiropas Savienībā reģistrētu jaunu HDV transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringam un ziņošanai. No 2020. gada dalībvalstu kompetentajām iestādēm un HDV ražotājiem ir jāiesniedz saraksts ar parametriem (piemēram, degvielas patēriņš dažādos braukšanas ciklos un dažādas metrikas, CO2 emisijas, transportlīdzekļa specifikācijas un izmantotās tehnoloģijas) attiecībā uz visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, ko laiž tirgū. Eiropas Vides aģentūra Eiropas līmenī pārvaldīs centrālu datubāzi ar iesniegtajiem datiem, kas būs publiski pieejami (izņemot noteiktus sensitīvus datus). Par iesniegto datu precizitāti un kvalitāti būs atbildīgi ražotāji un kompetentās iestādes. Tomēr Komisija var veikt savu verifikāciju attiecībā uz iesniegto datu kvalitāti un vajadzības gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus, lai izlabotu centrālajā reģistrā publicētos datus. Komisija sagatavos ikgadēju ziņojumu ar savu analīzi par dalībvalstu un ražotāju nosūtītajiem datiem. Analīzē tiks iekļauti dati par vidējo degvielas patēriņu un CO2 emisijām no HDV autoparka Savienībā kopumā, kā arī no katra ražotāja. Tajā būtu arī jāņem vērā dati par jaunu un progresīvu CO2 samazināšanas tehnoloģiju izmantošanu.

Referents atzinīgi vērtē šo priekšlikumu veikt monitoringu un izplatīt CO2 emisiju un degvielas patēriņa datus jauniem ES reģistrētiem HDV, pamatojoties uz kopīgi saskaņotu metodiku. Lai gan HDV degvielas patēriņa efektivitāte pēdējos gadu desmitos ir uzlabojusies, ES transporta uzņēmumiem, kas lielākoties ir MVU un kam ir tikai daži transportlīdzekļi, vēl nav pieejama standartizēta informācija, ar ko novērtēt degvielas efektivitātes tehnoloģijas un salīdzināt kravas automobiļus, lai veiktu apzinātus lēmumus par pirkumu atbilstoši savām vajadzībām un samazinātu degvielas rēķinus, kas rada aptuveni ceturto daļu no darbības izmaksām.

Ar šo priekšlikumu tiek īstenota arī 2016. gada Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija, kuras mērķi ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas autotransporta nozarē par vismaz 60 % 2050. gadā un radikāli samazināt gaisu piesārņotāju emisijas. Šajā nolūkā nevar ignorēt nevienu saprātīgu pasākumu HDV radīto emisiju samazināšanai. Pēdējo 20 gadu laikā ir ieviesti saistoši CO2 emisiju ierobežojumi pasažieru automobiļiem un arī vieglajiem furgoniem Eiropas Savienībā. Tomēr tajā pašā laikā HDV līdz šim nav piemēroti līdzvērtīgi CO2 emisiju ierobežojumi. Komisija plāno nākt klajā ar priekšlikumiem, lai, iespējams, iekļautu emisiju standartus attiecībā uz HDV. Tomēr to var paveikt, vienīgi pamatojoties uz pienācīgu monitoringu un ziņošanu par CO2 emisijām, izmantojot kopīgi saskaņotu metodiku.

Referents uzskata, ka ir svarīgi garantēt, lai oficiālie VECTO dati par degvielas patēriņu un CO2 emisijām būtu publiski pieejami. Turklāt pēc VECTO sistēmā gūtās pieredzes apkopošanas Komisijai būtu jānāk klajā ar priekšlikumiem īstenot reālas braukšanas emisiju (RDE) testus attiecībā uz HDV.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Lai nodrošinātu šī mērķa īstenošanu, dalībvalstīm būtu jāapkopo paraugprakse saistībā ar apmācību energoefektīvas autovadīšanas jomā un jāveicina šādas apmācības izmantošana. Būtu jāsekmē arī tādu jaunu tehnoloģiju izmantošana, kas uzlabo efektivitāti un samazina degvielas patēriņu un CO2 emisijas, kā arī areodinamiskāku dizainu izmantošana un slodzes plānu optimizēšana. Lai samazinātu degvielas patēriņu, dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja izmantot fondus, lai modernizētu HDV autoparku un uzturētu un uzlabotu autoceļus, kā arī sekmētu zemas rites pretestības riepu un vieglāku piekabju izmantošanu un alternatīvu degvielu (piemēram, ūdeņraža vai no plastmasu reciklēšanas un pārstrādes iegūtu degvielu) izmantošanu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  Lai spētu izpildīt Parīzes nolīgumu, līdz 2050. gadam jāpanāk, ka transporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis ir tuvu nullei.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3c)  Lai virzītos uz mērķi līdz 2050. gadam samazināt transporta radītās emisijas vismaz par 60 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, ir svarīgi, lai Komisija pārskatītu un atjauninātu transportlīdzekļu energopatēriņa aprēķināšanas rīku (VECTO) nolūkā pastāvīgi nodrošināt efektivitāti un salīdzināmību, aprēķinot lielas noslodzes transportlīdzekļu degvielas patēriņu un CO2 emisijas.

Pamatojums

VECTO metodoloģijā, piemēram, nav iekļauta piekabju aerodinamika, kam ir ievērojams degvielas patēriņa samazināšanas potenciāls. Pašreizējā VECTO versijā netiek ņemti vērā piekabes uzlabojumi, jo VECTO metodoloģijā definētā piekabe ir tikai standarta tradicionālā piekabe; tas pats attiecas uz degvielas patēriņa samazinājumu, ko iegūst, izmantojot hibrīda spēka piedziņas — pašreizējais VECTO rīks nav izstrādāts, lai ņemtu vērā šo tehnoloģisko uzlabojumu kategoriju.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Siltumnīcefekta gāzu emisijas no kravas automobiļiem, autobusiem un tālsatiksmes autobusiem, t. i., lielas noslodzes transportlīdzekļiem, pašlaik veido aptuveni ceturto daļu autotransporta radīto emisiju Savienībā, un ir gaidāms, ka līdz 2030. gadam to apjoms vēl pieaugs. Lai sekmētu nepieciešamo emisiju samazinājumu transporta nozarē, jāīsteno efektīvi pasākumi lielas noslodzes transportlīdzekļu radīto emisiju ierobežošanai.

(4)  Siltumnīcefekta gāzu emisijas no kravas automobiļiem, autobusiem un tālsatiksmes autobusiem, t. i., lielas noslodzes transportlīdzekļiem, pašlaik veido aptuveni ceturto daļu autotransporta radīto emisiju un piekto daļu visu transporta emisiju Savienībā, un ir gaidāms, ka līdz 2030. gadam to apjoms vēl vairāk un strauji pieaugs. Lai sekmētu nepieciešamo emisiju samazinājumu transporta nozarē, jāīsteno vairāki efektīvi un savlaicīgi pasākumi lielas noslodzes transportlīdzekļu ražošanā un izmantošanā radīto emisiju ierobežošanai.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Lai radītu visaptverošu pieeju emisiju samazināšanai transporta nozarē, nepieciešams ieguldījums, ko var sniegt vairāki ar transporta efektivitāti, alternatīvajām degvielām, ceļu infrastruktūru, transportlīdzekļu tehnoloģijām un intermodalitāti saistīti pasākumi. Lielas noslodzes transportlīdzekļu gadījumā emisiju samazinājumus var arī panākt, izstrādājot risinājumus un paredzot stimulus slodzes optimizācijai, autokolonnām, vadītāju apmācībai, autoparka atjaunošanai, sastrēgumu mazināšanai un investīcijām infrastruktūras uzturēšanā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Savā 2014. gada paziņojumā par Smagdarba transportlīdzekļu degvielas patēriņa un CO2 emisiju13 samazināšanas stratēģiju Komisija atzina, ka šādu pasākumu ieviešanas priekšnoteikums ir regulēta procedūra CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanai.

(5)  Savā 2014. gada paziņojumā par Smagdarba transportlīdzekļu degvielas patēriņa un CO2 emisiju13 samazināšanas stratēģiju Komisija atzina, ka šādu pasākumu ieviešanas priekšnoteikums ir regulēta procedūra CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanai. Komisija 2017. gada mobilitātes pasākumu kopumā “Eiropa kustībā” ir paredzējusi 2018. gada pirmajā pusē izstrādāt priekšlikumu par lielas noslodzes transportlīdzekļu standartiem. Savlaicīgai šī priekšlikuma publicēšanai ir būtiska nozīme, lai šādus jaunos standartus varētu ātri pieņemt.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6 a)  Lai gan lielas noslodzes transportlīdzekļu degvielas patēriņa efektivitāte pēdējos gadu desmitos ir uzlabojusies, transporta uzņēmumiem, kas lielākoties ir MVU un kam ir tikai daži transportlīdzekļi, vēl nav pieejama standartizēta informācija, ar ko novērtēt degvielas efektivitātes tehnoloģijas un salīdzināt transportlīdzekļus, lai veiktu apzinātus lēmumus par pirkumu un samazinātu degvielas rēķinus, kas veido aptuveni ceturto daļu no darbības izmaksām.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Informācija par transportlīdzekļa CO2 emisijām un degvielas patēriņu būtu jāpublisko, lai ļautu visiem transportlīdzekļu operatoriem pieņemt pamatotus iegādes lēmumus. Visiem transportlīdzekļu ražotājiem būs iespēja salīdzināt savu un citu marku transportlīdzekļu veiktspēju. Tas stimulēs inovācijas un tādējādi palielinās konkurētspēju. Šī informācija arī sniegs politikas veidotājiem Savienības un dalībvalstu līmenī stingru pamatu tādas politikas izstrādei, kas veicinātu energoefektīvāku transportlīdzekļu izmantošanas pieaugumu. Tāpēc ir lietderīgi pārraudzīt, paziņot Komisijai un publiskot CO2 emisiju un degvielas patēriņa vērtības, kas noteiktas katram jaunam lielas noslodzes transportlīdzeklim saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) […/…]15 [Publikāciju birojam jāiekļauj pareizā atsauce].

(7)  Informācija par transportlīdzekļa CO2 emisijām un degvielas patēriņu būtu jāpublisko, lai ļautu visiem transportlīdzekļu operatoriem pieņemt pamatotus iegādes lēmumus un trešās puses varētu pārraudzīt CO2 emisiju ierobežošanā veiktos centienus. Visiem transportlīdzekļu ražotājiem būs iespēja salīdzināt savu un citu marku transportlīdzekļu veiktspēju. Tas stimulēs inovācijas un tādējādi palielinās konkurētspēju. Šī informācija arī sniegs politikas veidotājiem Savienības un dalībvalstu līmenī stingru pamatu tādas politikas izstrādei, kas veicinātu energoefektīvāku transportlīdzekļu izmantošanas pieaugumu, palielinātu VECTO rīka uzticamību un uzlabotu pārredzamību, kā arī veicinātu inovāciju un konkurētspēju. Lai veicinātu datu salīdzināmību un nodrošinātu datu kvalitāti un pārredzamību, tāpēc ir lietderīgi pārraudzīt, paziņot Komisijai un nekavējoties publiskot CO2 emisiju un degvielas patēriņa vērtības, kas noteiktas katram jaunam lielas noslodzes transportlīdzeklim saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) […/…]15 [Publikāciju birojam jāiekļauj pareizā atsauce] un pamatojoties uz saskaņotu metodiku un vienotu pieeju.

__________________

__________________

15 Komisijas Regula (ES) […/…], ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (OV L..., .., ..).

15 Komisijas Regula (ES) […/…], ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (OV L..., .., ..).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Lai pilnībā izprastu Savienības lielas noslodzes transportlīdzekļu parka konfigurāciju, tā attīstību laika gaitā un iespējamo ietekmi uz CO2 emisijām, ir lietderīgi pārraudzīt un paziņot datus par visu jauno lielas noslodzes transportlīdzekļu un visu jauno piekabju reģistrāciju, iekļaujot datus par spēka piedziņu, kā arī attiecīgo virsbūvi.

(8)  Lai pilnībā izprastu Savienības lielas noslodzes transportlīdzekļu parka konfigurāciju, tā attīstību laika gaitā un iespējamo ietekmi uz CO2 emisijām, ir lietderīgi pārraudzīt un paziņot datus par visu jauno lielas noslodzes transportlīdzekļu un visu jauno piekabju reģistrāciju, iekļaujot datus par spēka piedziņu un dzinēju efektivitāti, kā arī vispiemērotāko attiecīgo virsbūvi un sastāvdaļām. Svarīga ir cieša sadarbība starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un transportlīdzekļu ražotājiem attiecībā uz monitoringu un datu ziņošanu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Dati par CO2 emisijām un degvielas patēriņu būs pieejami par noteiktiem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, kas reģistrēti [2019. gadā]. Tāpēc, sākot no minētā datuma, kompetentajām dalībvalstu iestādēm būtu jāsniedz dati par jaunām reģistrācijām, un ražotājiem būtu jāsniedz tehniskie dati, kas saistīti ar minētajiem transportlīdzekļiem.

(9)  Dati par CO2 emisijām un degvielas patēriņu būs pieejami par noteiktiem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, kas reģistrēti [2019. gadā]. Tāpēc, sākot no minētā datuma, kompetentajām dalībvalstu iestādēm būtu jāsniedz dati par jaunām reģistrācijām, un ražotājiem būtu jāsniedz tehniskie dati, kas saistīti ar transportlīdzekļiem, par kuriem ir pieejami prasītie dati.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Tehniskajiem datiem, kas ir būtiski transportlīdzekļa CO2 emisiju un degvielas patēriņa rādītāju noteikšanā, vajadzētu būt publiski pieejamiem, lai palielinātu transportlīdzekļa specifikāciju un ar tām saistītās veiktspējas pārredzamību un sekmētu konkurenci ražotāju vidū. Var nepubliskot tikai sensitīvus datus, pamatojoties uz personas datu aizsardzības un godīgas konkurences apsvērumiem. Tomēr pilnīgi noteikti sabiedrības interesēs ir tas, ka ir pieejami tehniskie dati, kas ir būtiski transportlīdzekļu veiktspējas noteikšanai. Tāpēc šādiem datiem vajadzētu būt publiski pieejamiem.

(10)  Tehniskajiem datiem, kas ir būtiski transportlīdzekļa CO2 emisiju un degvielas patēriņa rādītāju noteikšanā, vajadzētu būt publiski pieejamiem, lai palielinātu transportlīdzekļa specifikāciju un ar tām saistītās veiktspējas pārredzamību un sekmētu konkurenci ražotāju vidū. Var nepubliskot tikai sensitīvus datus, pamatojoties uz personas datu aizsardzības un godīgas konkurences apsvērumiem. Tā kā pilnīgi noteikti sabiedrības interesēs ir tas, ka ir pieejami tehniskie dati, kas ir vajadzīgi transportlīdzekļu veiktspējas noteikšanai un novērtēšanai, visiem paziņotajiem datiem vajadzētu būt publiski pieejamiem, izņemot personīgus vai komerciāli sensitīvus datus.

 

Komisijai būtu jāizvērtē, vai ir piemēroti pēdējos minētos datus pēc pieprasījuma un anonimizētā veidā padarīt pieejamus atzītām trešām pusēm un ar kādiem nosacījumiem tam būtu jānotiek, neapdraudot konkurenci, un vajadzības gadījumā iesniegt likumdošanas priekšlikumu, lai grozītu šo regulu šajā ziņā.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ir svarīgi nodrošināt, lai monitoringa un ziņotie dati ir pamatoti un uzticami. Tādēļ Komisijas rīcībā vajadzētu būt līdzekļiem, lai verificētu un, ja nepieciešams, labotu gala datus. Tāpēc monitoringa prasībās būtu jāiekļauj arī parametri, kas ļauj atbilstoši izsekot un verificēt datus.

(11)  Ņemot vērā, ka dalībvalstu kompetentās iestādes kopā ar transportlīdzekļu ražotājiem ir atbildīgi par iesniegto datu precizitāti un kvalitāti (parametru saraksts: degvielas patēriņš dažādos braukšanas ciklos, CO2 emisijas, transportlīdzekļu un izmantoto tehnoloģiju specifikācijas), ir svarīgi nodrošināt, lai monitoringa un ziņotie dati ir pamatoti un uzticami. Tādēļ Komisijas rīcībā vajadzētu būt līdzekļiem, lai verificētu un, ja nepieciešams, labotu gala datus. Tāpēc monitoringa prasībās būtu jāiekļauj arī parametri, kas ļauj atbilstoši izsekot un verificēt datus, vienmēr pienācīgi ievērojot privātuma jomas tiesību aktus.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11 a)  Komisijai pēc pieredzes izvērtēšanas saistībā ar transportlīdzekļu energopatēriņa aprēķināšanas rīku (VECTO) būtu jāiesniedz tiesību aktu priekšlikumi par testiem emisijām reālos braukšanas apstākļos (RDE) lielas kravnesības transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, saskaņā ar kuriem īsteno šīs regulas noteikumus par pārraugāmo datu verifikāciju un labošanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

svītrots

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir nodrošināt Komisijai atbilstīgus līdzekļus, procedūras un pasākumus, lai tā varētu veikt savu uzdevumu verificēt monitoringa un ziņoto datu kvalitāti un tos labot. Tāpēc šie pasākumi būtu jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Lai nodrošinātu to, ka datu prasības un monitoringa un ziņošanas procedūra laika gaitā saglabā savu nozīmību lielas noslodzes transportlīdzekļu parka CO2 emisiju pienesuma novērtēšanā, kā arī lai nodrošinātu, ka ir pieejami dati par jaunām un progresīvām CO2 samazināšanas tehnoloģijām, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai, lai tā veiktu grozījumus datu prasībās un monitoringa un ziņošanas procedūrā, kas noteikta pielikumos. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome saņem visus dokumentus vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(14)  Lai nodrošinātu to, ka datu prasības un monitoringa un ziņošanas procedūra laika gaitā saglabā savu nozīmību lielas noslodzes transportlīdzekļu parka CO2 emisiju pienesuma novērtēšanā, kā arī lai nodrošinātu, ka ir pieejami dati par jaunām un progresīvām CO2 samazināšanas tehnoloģijām, un nodrošinātu monitoringa un ziņoto datu pienācīgu verifikāciju un labošanu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai, lai tā veiktu grozījumus datu prasībās un monitoringa un ziņošanas procedūrā, kas noteikta pielikumos. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome saņem visus dokumentus vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir nodrošināt Komisijai atbilstīgus līdzekļus, procedūras un pasākumus, lai tā varētu veikt savu uzdevumu verificēt monitoringa un ziņoto datu kvalitāti un tos labot. Tāpēc šie pasākumi būtu jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Centrālais datu reģistrs lielas noslodzes transportlīdzekļiem

Centrālā datubāze lielas noslodzes transportlīdzekļiem

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija uztur centrālo reģistru datiem, kuri tiek ziņoti saskaņā ar 4. un 5. pantu. Reģistrs ir publiski pieejams, izņemot I pielikuma B daļā noteiktos datu ierakstus — 1., 24., 25., 32., 33., 39. un 40.

1.  Komisija uztur centrālo datubāzi datiem, kuri tiek ziņoti saskaņā ar 4. un 5. pantu. Datubāze ir publiski pieejama, izmantojama bez maksas un digitāli meklējamā veidā, izņemot I pielikuma B daļā noteiktos datu ierakstus — 1., 4., 5., 23., 24., 25., 32., 33., 39. un 40. Pirms datu publicēšanas Komisija informē dalībvalstis un attiecīgos ražotājus. Komisija izvērtē, vai ir piemēroti pirmajā daļā minētos datus anonimizētā veidā un pēc pieprasījuma darīt pieejamus atzītām trešām pusēm un ar kādiem nosacījumiem tam būtu jānotiek, neapdraudot konkurenci, un vajadzības gadījumā iesniedz likumdošanas priekšlikumu, lai grozītu šo regulu šajā ziņā.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija pati var veikt saskaņā ar 4. un5. pantu paziņoto datu kvalitātes verifikāciju.

2.  Komisija pati veic saskaņā ar 4. un 5. pantu paziņoto datu kvalitātes verifikāciju, izmantojot reprezentatīvu paraugu un regulāros intervālos. Tā var veikt pārbaudes, lai pārliecinātos par datu iegūšanai izmantotajām metodēm, izmantojot visas pieejamās un piemērotās testēšanas un mērījumu tehnoloģijas.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja Komisiju informē par kļūdām datos vai pēc savas verifikācijas tā atklāj pretrunas datu kopā, nepieciešamības gadījumā Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai labotu datus, kas publicēti 6. pantā minētajā centrālajā reģistrā.

3.  Ja Komisiju informē par kļūdām datos vai pēc savas verifikācijas tā atklāj pretrunas datu kopā, Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai labotu datus, kas publicēti 6. pantā minētajā centrālajā datubāzē. Dalībvalstīm un ražotājiem ir iespēja labot kļūdas trīs mēnešus pēc paziņošanas.

 

Ja Komisija atklāj, ka ražotājs ir tīši viltojis šos datus, tā nekavējoties prasa kompetentajām iestādēm tos izlabot un veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja Komisijai nosūtītajā informācijā un datos tiek ziņots par sliktu praksi vai kļūdām, attiecīgie trauksmes cēlēji saņem specifisku statusu un aizsardzību saskaņā ar vispārējo tiesisko sistēmu trauksmes cēlēju aizsardzībai, ņemot vērā riskus, ko viņiem rada ziņošana par nepareizu rīcību, un to, ka šāda ziņošana ir vispārējās interesēs. Ja par šādu sliktu praksi ir ziņots dalībvalsts kompetentajām iestādēm un/vai transportlīdzekļu ražotājiem un tie nav pienācīgi informējuši Komisiju, Komisija var piemērot sankciju pasākumus, pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šajā analīzē norāda vismaz Savienības lielas noslodzes transportlīdzekļu parka, kā arī katra ražotāja vidējā degvielas patēriņa un CO2 emisiju rādītājus. Tajā arī, ja iespējams, ņem vērā datus par jaunu un progresīvu CO2 samazināšanas tehnoloģiju izmantošanu.

2.  Šajā analīzē norāda vismaz Savienības lielas noslodzes transportlīdzekļu parka, kā arī katra ražotāja degvielas patēriņa un CO2 emisiju rādītājus dažādiem dzinēja izmantošanas cikliem, pamatojoties uz VECTO klasifikācijas sistēmu. Tajā arī, ja iespējams, ņem vērā datus par jaunu un progresīvu CO2 samazināšanas tehnoloģiju izmantošanu, tostarp par alternatīviem dzinējiem un/vai alternatīvām degvielām. Lai nodrošinātu salīdzināšanas pareizību, ražotāju salīdzināšanu veic katrai transporta funkciju grupai.

Pamatojums

Transportlīdzekļu ražotāji bieži vien piedāvā savas iekārtas, lai veiktu pilnīgi atšķirīgas transporta funkcijas. Tādējādi ražotāju sniegumu nevar izmērīt, veicot vienkāršu rezultātu salīdzināšanu, jo vajadzētu salīdzināt, piemēram, braucienus pa maģistrāliem ceļiem vai īsus braucienus pilsētā.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija bez liekas kavēšanās un vēlākais līdz 2020. gadam pārskata VECTO testa procedūru, lai tehnoloģiski neitrālā veidā iekļautu visas smagkravas transportlīdzekļu kategorijas, piekabes un visus ar alternatīvu degvielu darbināmus transportlīdzekļus, piemēram, hibrīdtransportlīdzekļus un nulles emisijas spēka piedziņas, un ziņotu visus attiecīgos datus.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

svītrots

Īstenošanas pilnvaru piešķiršana

 

Komisija ar īstenošanas aktu palīdzību var noteikt verifikācijas un koriģēšanas pasākumus, kas minēti 7. panta 2. un 3. punktā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. pantā minēto pārbaudes procedūru.

 

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir nodrošināt Komisijai atbilstīgus līdzekļus, procedūras un pasākumus, lai tā varētu veikt savu uzdevumu verificēt monitoringa un ziņoto datu kvalitāti un tos labot. Tāpēc šie pasākumi būtu jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo regulu ar mērķi noteikt verifikācijas un koriģēšanas pasākumus, kas minēti 7. panta 2. un 3. punktā.

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir nodrošināt Komisijai atbilstīgus līdzekļus, procedūras un pasākumus, lai tā varētu veikt savu uzdevumu verificēt monitoringa un ziņoto datu kvalitāti un tos labot. Tāpēc šie pasākumi būtu jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

11. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. pants

svītrots

Committee procedure

 

Komisijai palīdz Klimata pārmaiņu komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 280/2004/EK 9. pantu. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

 

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

 

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir nodrošināt Komisijai atbilstīgus līdzekļus, procedūras un pasākumus, lai tā varētu veikt savu uzdevumu verificēt monitoringa un ziņoto datu kvalitāti un tos labot. Tāpēc šie pasākumi būtu jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – tabula – 26.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

26.a  transmisijas efektivitāte

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – tabula – 34.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

34.a  asu efektivitāte

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitorings un ziņošana

Atsauces

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.6.2017

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Nicola Caputo

30.6.2017

Izskatīšana komitejā

11.10.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.12.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitorings un ziņošana

Atsauces

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.11.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

24

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Iesniegšanas datums

30.1.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF :

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika