Procedură : 2017/0111(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0010/2018

Texte depuse :

A8-0010/2018

Dezbateri :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0246

RAPORT     ***I
PDF 990kWORD 134k
30.1.2018
PE 612.142v02-00 A8-0010/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

(COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Damiano Zoffoli

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

(COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0279),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0168/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0010/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Pentru a asigura realizarea acestui obiectiv, statele membre ar trebui să compileze cele mai bune practici cu privire la formarea în materie de conducere eficientă din punct de vedere energetic și să promoveze participarea la astfel de formări. De asemenea, ar trebui să se promoveze utilizarea de noi tehnologii care să îmbunătățească eficiența și să reducă consumul de combustibil și emisiile de CO2, precum și utilizarea de modele mai aerodinamice și optimizarea planului de încărcare. În vederea reducerii consumului de combustibil, statele membre ar trebui să ia în considerare utilizarea de fonduri pentru modernizarea parcului de vehicule grele și pentru întreținerea și îmbunătățirea drumurilor, precum și stimularea utilizării anvelopelor cu rezistență redusă la rulare și a remorcilor mai ușoare, dar și a utilizării de combustibili alternativi, cum ar fi hidrogenul sau combustibilii rezultați din reciclarea și prelucrarea materialelor plastice.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Pentru respectarea Acordului de la Paris, emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi vor trebui să fie aproape egale cu zero până în 2050.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Emisiile de gaze cu efect de seră provenind de la camioane, autobuze și autocare, adică vehiculele grele, reprezintă în prezent aproximativ un sfert din emisiile generate de transportul rutier în Uniune și se preconizează că vor continua să crească până în 2030. Trebuie să fie introduse măsuri eficace de reducere a emisiilor generate de vehiculele grele, pentru a contribui la reducerile necesare de emisii în sectorul transporturilor.

(4)  Emisiile de gaze cu efect de seră provenind de la camioane, autobuze și autocare, adică vehiculele grele, reprezintă în prezent aproximativ un sfert din emisiile generate de transportul rutier în Uniune și, dacă nu se vor lua măsuri suplimentare, se preconizează că vor reprezenta 30% din totalul emisiilor de CO2 generate de transportul rutier până în 2030. Emisiile provenite de la vehiculele grele de transport vor crește cu 10 % între 2010 și 2030 și cu 17 % între 2010 și 2050. Trebuie să fie introduse măsuri eficace de reducere a emisiilor generate de vehiculele grele, pentru a contribui la reducerile necesare de emisii în sectorul transporturilor, stimulând în același timp competitivitatea industriei și furnizând operatorilor din acest sector informații utile pentru a face alegerile cele mai bune. În plus, reducerile de emisii se pot realiza și prin dezvoltarea de soluții și crearea de stimulente pentru optimizarea încărcăturii, formarea de convoaie, instruirea șoferilor, reînnoirea flotei, reducerea congestionării traficului și prin investiții în întreținerea infrastructurii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În comunicarea sa din 2014 privind o strategie pentru reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale vehiculelor grele13, Comisia a recunoscut că o condiție prealabilă pentru introducerea unor astfel de măsuri este instituirea unei proceduri reglementate pentru determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil.

(5)  În comunicarea sa din 2014 privind o strategie pentru reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale vehiculelor grele13, Comisia a recunoscut că o condiție prealabilă pentru introducerea unor astfel de măsuri este instituirea unei proceduri reglementate pentru determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil. În pachetul său din 2017 privind mobilitatea, intitulat „Europa în mișcare”, Comisia a prevăzut, pentru prima jumătate a anului 2018, o propunere vizând standardele pentru vehiculele grele. Publicarea în timp util a acestei propuneri este esențială pentru adoptarea rapidă a unor astfel de noi standarde.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Societățile de transport sunt, în mare parte, întreprinderi mici și mijlocii. În plus, nu au acces încă la informații standardizate, pentru a evalua tehnologiile de eficientizare a consumului de combustibil și a compara vehiculele, încât să poată lua cele mai bune decizii de cumpărare în cunoștință de cauză și să își reducă facturile la combustibil, care reprezintă mai mult de un sfert din cheltuielile lor de funcționare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Informațiile referitoare la performanța vehiculului în ceea ce privește emisiile de CO2 și consumul de combustibil ar trebui puse la dispoziția publicului, pentru a permite tuturor operatorilor să ia decizii de cumpărare în cunoștință de cauză. Toți producătorii de vehicule vor putea să compare performanțele vehiculelor lor cu cele ale altor mărci. Aceasta va spori stimulentele pentru inovare și, prin urmare, va duce la creșterea competitivității. Informațiile vor furniza, de asemenea, factorilor de decizie de la nivelul Uniunii și al statelor membre o bază solidă pentru elaborarea unor politici care să promoveze utilizarea unor vehicule mai eficiente din punct de vedere energetic. Prin urmare, este necesar ca valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de combustibil determinate pentru fiecare vehicul greu nou în temeiul Regulamentului (UE) nr. [.../...]15 [Trimiterea corectă se inserează de către Opoce] să fie monitorizate, raportate Comisiei și puse la dispoziția publicului.

(7)  Informațiile referitoare la performanța vehiculului în ceea ce privește emisiile de CO2 și consumul de combustibil ar trebui puse la dispoziția publicului, pentru a permite tuturor operatorilor să ia decizii de cumpărare în cunoștință de cauză și să asigure cel mai înalt nivel de transparență. Toți producătorii de vehicule vor putea să compare performanțele vehiculelor lor cu cele ale altor mărci. Aceasta va spori stimulentele pentru inovare, va încuraja dezvoltarea unor vehicule mai eficiente din punct de vedere energetic și, prin urmare, va duce la creșterea competitivității. Informațiile vor furniza, de asemenea, factorilor de decizie de la nivelul Uniunii și al statelor membre o bază solidă pentru elaborarea unor politici care să promoveze utilizarea unor vehicule mai eficiente din punct de vedere energetic. Prin urmare, este necesar ca valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de combustibil determinate pentru fiecare vehicul greu nou în temeiul Regulamentului (UE) nr. [.../...]15 [Trimiterea corectă se inserează de către Opoce] să fie monitorizate, raportate Comisiei și puse la dispoziția publicului.

_________________

_________________

15 Regulamentul (UE) nr. [.../...] al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru vehiculele grele și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei (JO L...,...,...).

15 Regulamentul (UE) nr. [.../...] al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru vehiculele grele și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei (JO L...,...,...).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a obține informații complete privind configurația, evoluția în timp și impactul potențial al parcului de vehicule grele din Uniune asupra emisiilor de CO2, este oportun să se monitorizeze și să se raporteze datele referitoare la înmatricularea tuturor vehiculelor grele noi și a tuturor remorcilor noi, inclusiv datele privind sistemele propulsoare și caroseria.

(8)  Pentru a obține informații complete privind configurația, evoluția în timp și impactul potențial al parcului de vehicule grele din Uniune asupra emisiilor de CO2, este oportun să se monitorizeze și să se raporteze datele referitoare la înmatricularea tuturor vehiculelor grele noi și a tuturor remorcilor noi, inclusiv datele privind sistemele propulsoare și caroseria. Responsabilitățile specifice în materie de monitorizare și raportare sunt descrise la articolele 4 și 5.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Sistemul de monitorizare și de raportare trebuie să fie ușor de utilizat pentru toate societățile care operează în sectorul transporturilor, indiferent de dimensiunea și resursele acestora.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Datele privind emisiile de CO2 și consumul de combustibil vor fi disponibile pentru anumite vehicule grele noi înmatriculate în [2019]. Începând cu această dată, autoritățile competente din statele membre ar trebui, prin urmare, să fie obligate să furnizeze date privind noile înmatriculări, iar producătorii ar trebui să fie obligați să furnizeze datele tehnice referitoare la respectivele vehicule.

(9)  Datele privind emisiile de CO2 și consumul de combustibil vor fi disponibile pentru anumite vehicule grele noi înmatriculate în [2019]. Începând cu această dată, autoritățile competente din statele membre ar trebui, prin urmare, să fie obligate să furnizeze date privind noile înmatriculări, iar producătorii ar trebui să fie obligați să furnizeze datele tehnice referitoare la respectivele vehicule care intră în sfera de aplicare a Regulamentului (UE) [.../…]1a+ al Comisiei.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. [.../...] al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru vehiculele grele și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei (JO L...,...,...).

 

+ JO: Vă rugăm să inserați trimiterea corectă.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Pentru a se asigura că operatorii economici se pot pregăti mai bine pentru modificările în materie de reglementare, Comisia ar trebui să publice, până cel târziu la 30 iunie 2018, un calendar pentru aplicarea preconizată a software-ului Instrumentul de calculare a consumului de energie al vehiculelor (VECTO), dezvoltat în temeiul Regulamentului Comisiei (UE) 2017/2400, la tehnologiile și inovațiile-cheie care reduc emisiile provenite din transportul rutier. Comisia ar trebui să actualizeze, de asemenea, fără întârziere, procedura de testare VECTO, stabilită în conformitate cu Regulamentul (CE) 595/2009, cu scopul de include toate categoriile de vehicule grele, inclusiv toate sistemele de propulsie alternative, remorci și orice alte noi tipuri de combustibili alternativi care vor fi disponibili pe piață, pentru a acoperi toată gama posibilă de vehicule grele. Prin urmare, este important ca, în mod periodic, Comisia să revizuiască domeniul de aplicare a obligațiilor de monitorizare și de raportare, în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, să prezinte propuneri legislative adecvate.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Sistemul de monitorizare și raportare trebuie să fie ușor de utilizat pentru toți operatorii de transport, indiferent de dimensiune și resurse. Comisia ar trebui să promoveze în mod activ acest sistem, pentru a se asigura că el are un impact semnificativ asupra sectorului și pentru a sensibiliza cu privire la disponibilitatea datelor raportate.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Rezultatele conformității testelor de producție pentru fișierele de intrare VECTO ar trebui, de asemenea, monitorizate și raportate Comisiei.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Analiza de către Comisie a datelor transmise de statele membre și de producători pentru anul calendaristic precedent ar trebui prezentată publicului într-un mod care să arate clar performanța parcului de vehicule grele a Uniunii și a fiecărui stat membru, precum și a fiecărui producător, într-un mod comparabil, în ceea ce privește consumul mediu de combustibili și emisii de CO2, luând în considerare orice diferențe din portofoliul de produse al producătorilor și profilul de operare declarat.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)   Este important să se asigure soliditatea și fiabilitatea datelor monitorizate și raportate. Comisia ar trebui, prin urmare, să dispună de mijloacele necesare pentru a verifica și, dacă este necesar, a corecta datele finale. De asemenea, în cerințele privind monitorizarea ar trebui să figureze parametrii care permit urmărirea și verificarea în mod adecvat a datelor.

(11)  Este important să se asigure soliditatea și fiabilitatea datelor monitorizate și raportate. Comisia ar trebui, prin urmare, să dispună de mijloacele necesare pentru a verifica și, dacă este necesar, a corecta datele finale. În cazul în care verificarea de către Comisie a corectitudinii și calității datelor raportate aduce la lumină neconformitatea cu caracter intenționat sau din neglijență cu oricare dintre cerințele prevăzute de prezentul regulament, Comisia ar trebui să impună o amendă administrativă producătorului în cauză pentru încălcarea prezentului regulament. Amenda administrativă ar trebui să fie eficace, proporțională și disuasivă. De asemenea, în cerințele privind monitorizarea ar trebui să figureze parametrii care permit urmărirea și verificarea în mod adecvat a datelor.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pe baza experienței dobândite în domeniul monitorizării și raportării datelor privind emisiile de CO2 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului16 pentru autoturismele noi și al Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului17 pentru vehiculele utilitare ușoare noi, este oportun să i se atribuie Agenției Europene de Mediu responsabilitatea schimbului de date cu autoritățile competente din statele membre și cu producătorii, precum și a gestionării bazei de date finale în numele Comisiei. Este, de asemenea, oportun să se alinieze, pe cât posibil, procedurile de monitorizare și de raportare pentru vehiculele grele cu cele deja existente pentru vehiculele utilitare ușoare.

(12)  Pe baza experienței dobândite în domeniul monitorizării și raportării datelor privind emisiile de CO2 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului16 pentru autoturismele noi și al Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului17 pentru vehiculele utilitare ușoare noi, este oportun să i se atribuie Agenției Europene de Mediu responsabilitatea schimbului de date cu autoritățile competente din statele membre și cu producătorii, precum și a gestionării bazei de date finale, care ar trebui să fie accesibilă operatorilor de transport și părților terțe, în mod gratuit și într-un format care să permită căutarea digitală, în numele Comisiei. Este, de asemenea, oportun să se alinieze, pe cât posibil, procedurile de monitorizare și de raportare pentru vehiculele grele cu cele deja existente pentru vehiculele utilitare ușoare.

__________________

__________________

16 Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare, JO L 140, 5.2.2009, p. 1.

16 Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare, JO L 140, 5.2.2009, p. 1.

17 Regulamentul (UE) nr. 510/2011 din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare, JO L 145, 31.5.2011, p.1.

17 Regulamentul (UE) nr. 510/2011 din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare, JO L 145, 31.5.2011, p.1.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  În pachetul său din 2017 privind mobilitatea, intitulat „Europa în mișcare”, Comisia a prevăzut, pentru prima jumătate a anului 2018, o propunere vizând standardele în materie de CO2 pentru vehiculele grele. Obiectivele ambițioase în perspectiva anului 2025 în materie de emisii de CO2 generate de vehiculele grele ar trebui considerate scopul principal al procesului legislativ și ar trebui prezentate de Comisie până cel târziu la 30 aprilie 2018.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Comisia ar trebui să elaboreze, fără întârziere, un test rutier de verificare, efectuat obligatoriu de către producătorii de echipamente originale (OEM), sub supravegherea unor organisme independente și acreditate, pentru a identifica eventualele discrepanțe dintre valorile CO2 simulate și cele reale generate de un vehicul greu complet. Terților independenți ar trebui să li se permită efectuarea unor testări independente în serviciile tehnice sau laboratoarele acreditate și accesul la datele necesare. Rezultatele acestor teste ar trebui monitorizate și raportate în conformitate cu prezentul regulament și puse la dispoziția publicului.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  Scandalul „Dieselgate”, legat de omologarea vehiculelor ușoare, a arătat importanța rolului organismelor independente în supravegherea testelor efectuate de producători, precum și cât de important este, în același timp, să se garanteze părților terțe posibilitatea de a efectua teste independente, deoarece această supraveghere și testare contribuie la creșterea transparenței, a credibilității și a menținerii sistemelor de verificare, monitorizare și raportare.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a se asigura condiții uniforme de aplicare a dispozițiilor prezentului regulament referitoare la verificarea și corectarea datelor monitorizate, este necesar să i se atribuie Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului18.

eliminat

__________________

 

18 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a se asigura că cerințele referitoare la date și la procedurile de monitorizare și raportare vor rămâne relevante în timp pentru evaluarea contribuției parcului de vehicule grele la emisiile de CO2 și pentru a asigura totodată disponibilitatea datelor privind tehnologiile noi și avansate de reducere a emisiilor de CO2, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea cerințelor privind datele și a procedurii de monitorizare și raportare stabilită în anexe. Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(14)  Pentru a se asigura că cerințele referitoare la date și la procedurile de monitorizare și raportare vor rămâne relevante în timp pentru evaluarea contribuției parcului de vehicule grele la emisiile de CO2 și pentru a asigura totodată disponibilitatea datelor privind tehnologiile noi și avansate de reducere a emisiilor de CO2, precum și verificarea și corectarea corespunzătoare a datelor monitorizate și raportate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea cerințelor privind datele și a procedurii de monitorizare și raportare stabilită în anexe, testele rutiere de verificare și măsurile de rectificare pentru datele raportate de statele membre și producători în temeiul prezentului Regulament. Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Justificare

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor monitorizate și raportate și de a le corecta. Prin urmare, aceste măsuri ar trebui adoptate prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește cerințele de monitorizare și raportare a emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi înmatriculate în Uniunea Europeană .

Prezentul regulament stabilește cerințele de monitorizare și raportare a emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi înmatriculate în Uniunea Europeană și pentru rezultatele de conformitate ale testelor de producție pentru fișierele de intrare VECTO.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Data de producție este data semnării certificatului de conformitate sau, după caz, a semnării certificatului de omologare individuală.

Data de producție este data simulării înregistrată în dosarul cu informații pentru client, astfel cum se precizează în apendicele 2 la anexa I la Regulamentul Comisiei (UE).../... [JO: A se introduce numărul regulamentului din documentul Ares(2017)1900557].

Justificare

Data de producție propusă de Comisie este stabilită în cadrul unui proces în care producătorii dețin un control redus. Aprobarea individuală se face de către dealeri și distribuitori la momentul înregistrării vehiculului. Prin urmare, această dată poate fi stabilită la mult timp după ce vehiculul a trecut de controlul din fabrică, iar data în sine este, așadar, necunoscută producătorului. Utilizarea datei din dosarul clientului privind CO2 corespunde datei de conformitate a producției pentru vehicule în cadrul omologării de tip a întregului vehicul.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.   Producătorii raportează datele tehnice privind vehiculele grele care intră în sfera de aplicare a Regulamentului nr. [.../...]+.

 

_____________

 

+  JO: Regulamentul (UE) nr. [.../...] al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru vehiculele grele și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei (JO L...,...,...).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia ține un registru central al datelor raportate în conformitate cu articolele 4 și 5. Registrul este disponibil publicului, cu excepția datelor prevăzute la punctele 1, 24, 25, 32, 33, 39 și 40 din anexa I partea B.

1.  Comisia ține un registru central al datelor raportate în conformitate cu articolele 4 și 5. Registrul este disponibil publicului, cu excepția datelor prevăzute la punctele 1, 21a, 21b, 24, 25, 26a, 32, 33, 34a, 39, 40, 73a și 73b din anexa I partea B, la care Comisia asigură accesul terților, la cerere și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

___________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, p. 13).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate efectua propriile verificări privind calitatea datelor raportate în temeiul articolelor 4 și 5.

2.  Comisia efectuează propriile verificări privind corectitudinea și calitatea datelor raportate în temeiul articolelor 4 și 5. Acest proces poate fi realizat în dialog cu autoritățile competente și cu producătorii și poate fi completat, de asemenea, de un sprijin suplimentar din partea unor terți.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia este informată cu privire la existența unor erori ale datelor sau constată, în urma propriilor verificări, discrepanțe în setul de date, aceasta ia, după caz, măsurile necesare pentru a corecta datele publicate în registrul central menționat la articolul 6.

3.  În cazul în care Comisia este informată cu privire la existența unor erori ale datelor sau constată, în urma propriilor verificări, discrepanțe în setul de date, aceasta ia măsurile necesare pentru a corecta datele publicate în registrul central menționat la articolul 6. Statele membre și producătorii au posibilitatea de a corecta erorile în decurs de trei luni de la momentul notificării.

 

În cazul în care Comisia constată că un producător a falsificat în mod deliberat datele, aceasta le solicită fără întârziere autorităților competente să corecteze datele respective și ia măsurile adecvate în conformitate cu Directiva 2007/46/CE.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care verificarea de către Comisie a corectitudinii și calității datelor raportate, în conformitate cu articolul 5, aduce la lumină neconformitatea cu caracter intenționat sau din neglijență cu oricare dintre cerințele prevăzute de prezentul regulament, Comisia impune o amendă administrativă producătorului în cauză pentru încălcarea prezentului regulament. Amenda administrativă este eficace, proporțională și disuasivă.

 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 12, pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește neconformitatea, calcularea amenzilor administrative și metoda de colectare a amenzilor.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Analiza indică cel puțin performanța parcului de vehicule grele al Uniunii și cea a fiecărui producător în ceea ce privește media consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. De asemenea, analiza ține seama de datele privind adoptarea unor tehnologii noi și avansate de reducere a emisiilor de CO2, atunci când acestea sunt disponibile.

2.  Analiza indică cel puțin performanța parcului de vehicule grele al Uniunii și cea a fiecărui producător, în mod comparabil, în ceea ce privește media consumului de combustibil și a emisiilor de CO2, luând în considerare și diferențele din portofoliul de produse al producătorilor și profilul de operare declarat. De asemenea, analiza ține seama de datele privind adoptarea unor tehnologii noi și avansate de reducere a emisiilor de CO2, atunci când acestea sunt disponibile și toate sistemele de propulsie alternative. Analiza publicată de Comisie ține seama, de asemenea, de marea diversitate a profilurilor de operare asociate parcului de vehicule grele.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Până cel târziu la 30 iunie 2018, Comisia publică un calendar pentru aplicarea preconizată a instrumentului de simulare, menționat la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2400 al Comisiei (VECTO), la principalele tehnologii și inovații care reduc emisiile generate de transportul rutier de mărfuri.

 

Comisia reexaminează prezentul regulament și, după caz, prezintă propuneri legislative în vederea extinderii obligațiilor de monitorizare și raportare la toate categoriile de vehicule grele, inclusiv toate sistemele de propulsie alternative, remorcile și toate noile tipuri de motoare alimentate cu combustibili alternativi.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Standardele CO2 pentru vehiculele grele și testul rutier de verificare

 

Până la 30 aprilie 2018, Comisia prezintă, după caz, o propunere legislativă privind standardele în materie de emisii de CO 2 generate de vehiculele grele pentru 2025, în conformitate cu obiectivele Uniunii Europene în domeniul climei.

 

Propunerea legislativă este însoțită de un studiu privind măsurile de reducere suplimentară a emisiilor de CO2 în transportul rutier de mărfuri, inclusiv instruirea conducătorilor auto, formarea de convoaie, sistemul european modular (EMS), anvelopele cu rezistență redusă la rulare și consolidarea mărfurilor.

 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 12, în completarea prezentului regulament. Aceste acte delegate prevăd următoarele elemente:

 

(a)  OEM efectuează obligatoriu un test rutier de verificare, sub supravegherea unui organism independent și acreditat, care fi pus în aplicare cel târziu la 31 decembrie 2020;

 

(b)  terților independenți li se permite să efectueze testări independente în serviciile tehnice sau laboratoarele acreditate;

 

(c)  testele și rezultatele acestora sunt monitorizate și raportate în conformitate cu prezentul regulament, iar Comisia se asigură că rezultatele sunt puse la dispoziția terților, la cerere; și

 

(d)  Comisia prezintă un raport anual, pe baza rapoartelor statelor membre, cu privire la orice discrepanță între testul rutier și consumul de carburant în condiții reale.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atribuirea de competențe de executare

eliminat

Comisia poate, prin intermediul actelor de punere în aplicare, să stabilească măsurile de verificare și de corectare menționate la articolul 7 alineatele (2) și (3). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11.

 

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12, acte delegate în vederea completării prezentului regulament, cu scopul de a stabili măsurile de verificare și rectificare menționate la articolul 7 alineatele (2) și (3).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

eliminat

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de Comitetul schimbărilor climatice instituit prin articolul 9 din Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului21. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

_________________

 

21 Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto (JO L 49, 19.2.2004, p. 1).

 

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament], competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10.

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de 5 ani începând de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament], competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 7 alineatul (3a), 8a și 10.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea B – cap de tabel – coloana 3 (“Sursă”)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sursă

Sursă

Anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

 

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – tabel – rândul 17

 

Textul propus de Comisie

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

17

puterea nominală a motorului

1.2.2.

Specificațiile principale ale motorului

 

Amendamentul

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

17

puterea nominală a motorului

1.2.2

Specificațiile principale ale motorului

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – rândul 21 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

No

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

 

 

 

 

Amendamentul

No

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

21a

WHSC g/kWh și CO2

 

Specificațiile principale ale motorului

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – rândul 21 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

No

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

 

 

 

 

Amendamentul

No

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

21b

WHTC g/kWh și CO2

 

Specificațiile principale ale motorului

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – rândul 26 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

No

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

 

 

 

 

Amendamentul

No

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

26a

Eficiența transmisiei

 

Specificațiile principale ale sistemului de transmisie

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – rândul 34 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

No

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

 

 

 

 

Amendamentul

No

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

34a

Eficiența osiilor

 

Specificațiile principale ale osiilor

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – rândul 56

 

Textul propus de Comisie

56

profilul de operare (pe distanțe lungi, regional, urban, construcții)

2.1.1

Parametrii de simulare (pentru fiecare combinație de profil de operare/sarcină/combustibil)

 

Amendamentul

56

profilul de operare [pe distanțe lungi, pe distanțe lungi (EMS), regional, regional (EMS) urban, construcții]

2.1.1

Parametrii de simulare (pentru fiecare combinație de profil de operare/sarcină/combustibil)

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – tabel – rândul 57 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

 

 

 

 

Amendamentul

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

57a

Carburant (motorină/benzină/GPL/GNC/…)

2.1.3

Parametrii de simulare (pentru fiecare combinație de profil de operare/sarcină/combustibil)

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – tabel – rândul 67

 

Textul propus de Comisie

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

67

emisiile de CO2 (exprimate în g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km),

2.3.13-2.3.16

emisiile de CO2 și consumul de combustibil (pentru fiecare combinație de profil de operare/sarcină/combustibil)

Amendamentul

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

67

emisiile de CO2 (exprimate în g/km, g/t-km, g/p-km, g/m2-km, g/m³-km),

2.3.13-2.3.16

emisiile de CO2 și consumul de combustibil (pentru fiecare combinație de profil de operare/sarcină/combustibil)

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – rândul 73 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

 

 

 

 

Amendamentul

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

73a

Rezultatele de conformitate ale testelor de producție

 

Conformitatea producției

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – rândul 73 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

 

 

 

 

Amendamentul

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

73b

Rezultatele testelor de conducere pe șosea/în condiții reale

 

 

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – rândul 74 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

 

 

 

 

Amendamentul

Nr.

Parametri de monitorizare

Sursă anexa I apendicele 1 la Regulamentul [.../...]

Descriere

74a

Rezultatele testelor de verificare ex post

 

 

(1)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Schimbarea climatică reprezintă o problemă reală care trebuie abordată prin decizii clare și curajoase. Uniunea Europeană, în Consiliul European din octombrie 2014, a fixat un obiectiv obligatoriu și ambițios pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, în toate sectoarele economiei, cu cel puțin 40 % până în 2030.

Și sectorul transportului ar trebui să contribuie în mod semnificativ la atingerea acestui obiectiv, având în vedere faptul că, în 2014, 25 % din emisiile de CO2 din sectorul transporturilor rutiere va proveni de la vehiculele grele, ceea ce înseamnă 5 % din emisiile totale de CO2 la nivelul Uniunii Europene.

Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi introduse pe piața UE nu au fost până în prezent certificate - și nici nu sunt monitorizate și raportate - într-un mod obiectiv și comparabil, cum este cazul automobilelor și al furgonetelor; din cauza acestei deficiențe legislative nu avem în prezent date fiabile privind configurația parcului de vehicule grele înmatriculate în Uniunea Europeană, evoluția sa în timp și impactul său potențial asupra emisiilor de CO2.

Această lipsă de claritate constituie o limită, în primul rând pentru transportatorii auto din întreprinderile mici și mijlocii, pentru care carburantul reprezintă mai mult de un sfert din cheltuielile de funcționare, dar și pentru administratorii locali, care, când achiziționează noi mijloace publice, nu sunt în măsură să cunoască modele cele mai eficiente de pe piață.

Lipsa transparenței reduce, în plus, concurența între producători, care nu sunt stimulați să inoveze și îngreunează adoptarea unor măsuri comune, la nivel național și european, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră ale vehiculelor grele.

În strategia sa privind vehiculele grele din 2014, Comisia a decis să adopte măsuri specifice pentru a acoperi această lipsă de informații, a realiza o transparență deplină a pieței și a dispune de date certe și verificabile cu privire la emisiile de CO2 și consumul vehiculelor grele pentru a putea, în ultimă instanță, să stabilească norme privind emisiile de CO2 ale acestor vehicule.

În primul rând, Comisia a elaborat un instrument de simulare „VECTO”, cu scopul de a calcula consumul de combustibil și emisiile de CO2 ale vehiculelor grele noi într-un mod comparabil și eficient din punctul de vedere al costurilor.

În al doilea rând, Comisia a propus un nou regulament privind determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru vehiculele grele noi (așa-numitul regulament de certificare) în temeiul legislației în vigoare privind omologarea de tip, care ar trebui să intre în vigoare în februarie 2018.

În aplicarea regulamentului Comisiei privind certificarea, va trebui efectuată o simulare a emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil, cu ajutorul VECTO, pentru fiecare nou vehicul greu care intră în domeniul său de aplicare și care este introdus pe piața UE.

Regulamentul privind certificarea tratează doar în parte lacunele evidențiate în materie de transparență, deoarece informațiile privind performanța unui anumit vehicul sunt puse doar la dispoziția cumpărătorului individual al vehiculului respectiv și a autorităților naționale din țara unde este înmatriculat vehiculul.

În al treilea rând, Comisia, în propunerea de regulament analizată, prevede monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a datelor referitoare la consumul vehiculelor grele noi care fac obiectul procedurii de certificare, în vederea acoperirii deficitului de informații și a asigurării unei transparențe totale a pieței. Prin acest al treilea pas, datele relevante calculate de către producători, în conformitate cu metodologia de certificare, ar fi monitorizate și puse la dispoziția publicului, cu excepția anumitor date care vor fi comunicate doar Comisiei. Statele membre vor trebui să comunice datele referitoare la toate vehiculele noi înmatriculate pentru prima oară în Uniune.

Ultima fază ar stabilirea unor standarde ambițioase pentru emisiile de CO2 ale vehiculelor grele, propunere pe care raportorul ar dori s-o vadă prezentată de Comisie în primul trimestru al anului 2018, pentru a putea fi aprobată până la sfârșitul actualei legislaturi.

Raportorul împărtășește poziția Comisiei și salută parcursul întreprins până aici pentru a defini standardele de emisii CO2 pentru vehiculele grele, dar consideră necesar să aducă câteva modificări în vederea consolidării ulterioare a propunerii de regulament aflată în curs de examinare.

În primul rând, este necesar să se amelioreze relația dintre propunerea de regulament privind monitorizarea și comunicare și cea privind certificarea, în special în ceea ce privește sferele respective de aplicare.

Amendamentele prezentate de raportor clarifică că producătorii vor trebui să comunice Comisiei doar cazurile referitoare la tipologia de vehicule care fac obiectul regulamentului privind certificarea.

Statele membre vor trebui să comunice datele referitoare la toate vehiculele noi înmatriculate pentru prima oară în Uniune.

Având în vedere că regulamentul privind certificarea se va dezvolta în faze succesive, e important ca Comisia să elaboreze cât mai rapid un calendar în care să definească clar termenele și modalitatea în care software-ul VECTO se va aplica la diversele tipologii de vehicule grele care nu sunt încă reglementate, printre care autobuzele, anumite tipuri de camion și remorcile, vehiculele grele electrice și hibride și cele alimentate cu carburanți alternativi, care vor fi disponibile pe piață, iar procedura de testare și funcționare a software-ului VECTO pentru aceste tipologii diverse de vehicule trebuie să fie actualizată.

Un alt punct fundamental la care raportorul a decis să intervină se referă la transparența sistemului.

Amendamentele prezentate de raportor își propun crearea unei transparențe depline a pieței, care să acopere lacunele de informare existente și să permită operatorilor sectorului să adopte decizii de achiziționare mai în cunoștință de cauză, să furnizeze constructorilor stimulente pentru inovare și să permită autorităților publice să aibă acces la datele complete pentru elaborarea și aplicarea politicilor menite să promoveze utilizarea unor vehicule grele mai eficiente și mai puțin poluante, de exemplu prin politici fiscale sau tarife rutiere.

Pentru a atinge acest obiectiv, raportorul a considerat oportun să insereze în anexa I, partea B, care cuprinde lista de date pe care producătorii trebuie să le monitorizeze și să le comunice Comisiei, rezultatele testelor de conformitate ale producției.

Datele cuprinse în anexa I, partea B vor fi împărțite în două categorii principale: cele care trebuie comunicate Comisiei și puse la dispoziția publicului și cele care trebuie comunicate Comisiei care, respectând cerințele regulamentului 1367/2006, vor putea fi transmise părților terțe care le solicită.

Aceste părți terțe, universități, centre de cercetare, ONG-uri, regiuni etc. vor putea efectua certificări independente cu privire la autenticitatea datelor furnizate de constructori, ceea ce va evita noi scandaluri, cum a fost cel legat de emisiile diesel ale automobilelor (așa-numitul „dieselgate”) și constituirea de noi viitoare carteluri, ca cel recent sancționat de Comisie, în care erau implicați principalii producători de camioane.

Raportorul solicită, de asemenea, Comisiei Europene să elaboreze cât mai curând un test rutier de verificare a emisiilor de CO2 ale vehiculelor grele, pentru a controla eventualele discrepanțe dintre valorile de CO2 simulate și cele reale ale unui vehicul, sub supravegherea organismelor independente și ale cărui rezultate trebuie monitorizate și raportate în sensul prezentului regulament.

În ceea ce privește raportul pe care Comisia trebuie să-l publice anual, raportorul consideră important ca datele comunicate să fie agregate nu numai în funcție de stat membru și producător, dar să se ia în considerare și diversele portofolii de produse ale producătorilor și profilurile de operare ale diverselor vehicule, pentru a evita interpretări parțiale și deformate ale datelor și a reflecta mai fidel realitatea.

În ceea ce privește controlul de calitate al datelor pe care statele membre și producătorii trebuie să le comunice Comisiei în temeiul prezentului regulament, trebuie prevăzute sancțiuni administrative în cazul iregularităților sau disparităților, de exemplu în cazul comunicării unor date diferite de datele certificate sau comunicării parțiale a acestora.

În concluzie, raportorul consideră că, pentru a garanta că Comisia dispune de mijloace, proceduri și măsuri adecvate pentru a-și putea îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor monitorizate și raportate și de a le corecta, aceste măsuri trebuie adoptate prin acte delegate.


AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (8.12.2017)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

Raportor pentru aviz: Nicola Caputo

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

UE și-a stabilit obiective ambițioase de reducere a emisiilor până în 2030, la care trebuie să contribuie și sectorul transporturilor. Vehiculele grele (HDV) sunt o sursă considerabilă de emisii, reprezentând 5 % din emisiile totale ale UE, aproximativ 20 % din totalul emisiilor produse de sectorul transporturilor și aproximativ 25 % din emisiile generate de transportul rutier. În lipsa unor măsuri suplimentare, ultima valoare ar putea crește până la circa 30 % în 2050.

În același timp, emisiile de CO2 generate de noile vehicule grele și consumul de combustibil al acestora nu au fost până în prezent monitorizate într-un mod obiectiv și comparabil și, prin urmare, nu există date fiabile cu privire la amploarea lor la nivelul flotei de vehicule. În prezent, informațiile puse la dispoziția cumpărătorilor de vehicule grele noi cu privire la consumul lor de combustibil se bazează pe metodologii diferite de testare și simulare care diferă de la un producător de HDV la altul și, prin urmare, nu sunt direct comparabile. Acest deficit de informații înseamnă: 1) o presiune concurențială mai scăzută asupra producătorilor de HDV în sensul stimulării inovării și dezvoltării unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic; 2) că operatorii de transport, în principal IMM-uri, nu își permit să aleagă cele mai eficiente vehicule din punctul de vedere al consumului și să economisească costurile cu combustibilii; și 3) că sunt împiedicate acțiunile la nivel național sau la nivelul UE de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele grele.

Pentru a soluționa problema deficitului de cunoștințe, în Strategia din 2014 pentru vehiculele grele, Comisia a sugerat următoarea abordare în trei etape: prima măsură a fost aceea de a elabora un instrument IT de simulare, așa-numitul VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool - Instrumentul de calculare a consumului de energie a vehiculelor) pentru calcularea consumului de combustibil al HDV și a emisiilor de CO2 generate de acestea într-un mod comparabil între diferitele HDV pentru întreaga gamă de producători. Al doilea pas a constat în elaborarea unei metodologii de certificare pentru emisiile de CO2 și consumul de combustibil ale noilor vehicule grele înainte de a fi introduse pe piața UE, în temeiul legislației privind omologarea de tip.

Ultima etapă – care este propunerea actuală – urmează să pună aceste informații la dispoziția tuturor părților interesate, astfel încât toate datele relevante calculate de producători în conformitate cu metodologia de certificare să fie monitorizate, raportate și publicate la nivelul UE și puse la dispoziția autorităților publice, operatorilor de transport și producătorilor de vehicule.

Prezenta propunere de regulament stabilește cerințe precise de monitorizare și raportare a emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil ale HDV-urilor noi înmatriculate în UE. Începând cu 2020, autoritățile competente ale statelor membre și producătorii de HDV-uri trebuie să prezinte o listă de parametri (precum consumul de combustibil pentru diferite cicluri de rulare și sisteme de măsură, emisiile de CO2, specificațiile vehiculului și tehnologiile utilizate) pentru toate vehiculele noi introduse pe piață. Agenția Europeană de Mediu va gestiona, la nivel european, o bază de date centrală cuprinzând datele furnizate care vor fi puse la dispoziția publicului (cu excepția anumitor date sensibile). Autoritățile competente și producătorii răspund de corectitudinea și calitatea datelor pe care le raportează. Cu toate acestea, Comisia poate să efectueze propria verificare a calității datelor transmise și, după caz, să ia măsurile necesare pentru a corecta datele publicate în registrul central. Comisia va întocmi un raport anual cuprinzând o analiză a datelor transmise de către statele membre și producători. Analiza va cuprinde valori privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 medii ale parcului de vehicule grele din Uniune în ansamblul său, precum și pentru fiecare producător în parte. Ea ar trebui, de asemenea, să ia în calcul date privind adoptarea de tehnologii noi și avansate de reducere a emisiilor de CO2.

Raportorul salută această propunere de monitorizare și difuzare a datelor privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 ale vehiculelor grele nou înmatriculate în UE pe baza unei metodologii stabilite de comun acord. În timp ce eficiența consumului de combustibil al HDV-urilor s-a îmbunătățit în ultimele decenii, societățile de transport din UE, care sunt în mare parte IMM-uri și își desfășoară activitatea cu doar câteva vehicule, încă nu au acces la informații standardizate pentru a evalua tehnologiile de eficientizare a consumului de combustibil și a compara camioanele între ele, astfel încât să poată lua cele mai bune decizii de cumpărare în cunoștință de cauză, în funcție de nevoi, și să își reducă facturile la combustibil, care reprezintă aproximativ un sfert din cheltuielile lor de funcționare.

Propunerea pune în aplicare, de asemenea, Strategia europeană pe 2016 pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, printre ale cărei obiective se numără reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transportului rutier până în 2050 cu cel puțin 60 % și reducerea drastică a emisiilor de poluanți atmosferici. Pentru a îndeplini acest obiectiv, nicio măsură rezonabilă de a reduce și emisiile HDV-urilor nu poate fi lăsată deoparte. În ultimii 20 de ani, în UE au fost introduse limite obligatorii ale emisiilor de CO2 pentru autoturisme și, de asemenea, pentru furgonete. În același timp, vehiculelor grele nu li s-au impus până acum limite comparabile ale emisiilor de CO2. Comisia are de gând să vină cu propuneri pentru a include eventual standarde de emisie pentru HDV-uri. Cu toate acestea, acest lucru nu este posibil decât dacă emisiile de CO2 sunt monitorizate și raportate corect, pe baza unei metodologii stabilite de comun acord.

Raportorul consideră că este important să se garanteze că datele oficiale furnizate de VECTO privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt puse la dispoziția publicului. De asemenea, în funcție de experiența dobândită cu sistemul VECTO, Comisia ar trebui să prezinte propuneri pentru introducerea unor teste de emisii în condiții reale de conducere (RDE) pentru vehiculele grele.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Pentru a asigura realizarea acestui obiectiv, statele membre ar trebui să compileze cele mai bune practici cu privire la formarea în materie de conducere eficientă din punct de vedere energetic și să promoveze participarea la astfel de formări. De asemenea, ar trebui să se promoveze utilizarea de noi tehnologii care să îmbunătățească eficiența și să reducă consumul de combustibil și emisiile de CO2, precum și utilizarea de modele mai aerodinamice și optimizarea planului de încărcare. În vederea reducerii consumului de combustibil, statele membre ar trebui să ia în considerare utilizarea de fonduri pentru modernizarea parcului de vehicule grele și pentru întreținerea și îmbunătățirea drumurilor, precum și stimularea utilizării anvelopelor cu rezistență redusă la rulare și a remorcilor mai ușoare, dar și a utilizării de combustibili alternativi, cum ar fi hidrogenul sau combustibilii rezultați din reciclarea și prelucrarea materialelor plastice.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Pentru respectarea Acordului de la Paris, emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi vor trebui să fie aproape egale cu zero până în 2050.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  În scopul atingerii unei reduceri cu 60 % a emisiilor provenite din transporturi până în 2050 în raport cu nivelurile din 1990, este important ca Comisia să revizuiască și să actualizeze VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool - Instrumentul de calculare a consumului de energie al vehiculelor), pentru a asigura în continuare eficiența și comparabilitatea rezultatelor în calcularea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale vehiculelor grele.

Justificare

Metodologia VECTO nu include, de exemplu, aerodinamica remorcilor, care au un potențial de reducere semnificativ. Versiunea actuală a VECTO nu include îmbunătățirile aduse remorcii, deoarece remorca definită în metodologia VECTO este doar o remorcă implicită „standard”; aceeași situație apare în cazul reducerii consumului de combustibil care provine de la grupurile motopropulsoare hibride - instrumentul VECTO actual nu este conceput pentru a include această categorie de îmbunătățiri tehnologice.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Emisiile de gaze cu efect de seră provenind de la camioane, autobuze și autocare, adică vehiculele grele, reprezintă în prezent aproximativ un sfert din emisiile generate de transportul rutier în Uniune și se preconizează că vor continua să crească până în 2030. Trebuie să fie introduse măsuri eficace de reducere a emisiilor generate de vehiculele grele, pentru a contribui la reducerile necesare de emisii în sectorul transporturilor.

(4)  Emisiile de gaze cu efect de seră provenind de la camioane, autobuze și autocare, adică vehiculele grele, reprezintă în prezent aproximativ un sfert din emisiile generate de transportul rutier și o cincime din emisiile generate de toate tipurile de transport în Uniune și se preconizează că vor continua să crească cu rapiditate până în 2030. Trebuie să fie introduse mai multe măsuri eficace și în timp util de reducere a emisiilor generate de vehiculele grele în etapa de producție și în timpul utilizării, pentru a contribui la reducerile necesare de emisii în sectorul transporturilor.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Pentru a crea o abordare cuprinzătoare în vederea reducerii emisiilor în sectorul transporturilor, sunt necesare mai multe măsuri, printre care unele legate de eficiența transporturilor, de combustibilii alternativi, de infrastructura rutieră, de tehnologia vehiculelor și de intermodalitate. În cazul vehiculelor grele, reducerile de emisii se pot realiza și prin dezvoltarea de soluții și crearea de stimulente pentru optimizarea încărcăturii, formarea de convoaie, instruirea șoferilor, reînnoirea flotei și reducerea congestionării traficului, precum și prin investiții în întreținerea infrastructurii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În comunicarea sa din 2014 privind o strategie pentru reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale vehiculelor grele13, Comisia a recunoscut că o condiție prealabilă pentru introducerea unor astfel de măsuri este instituirea unei proceduri reglementate pentru determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil.

(5)  În comunicarea sa din 2014 privind o strategie pentru reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale vehiculelor grele13, Comisia a recunoscut că o condiție prealabilă pentru introducerea unor astfel de măsuri este instituirea unei proceduri reglementate pentru determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil. În pachetul său privind mobilitatea din 2017, intitulat „Europa în mișcare”, Comisia a prevăzut o propunere vizând standarde privind vehiculele grele pentru prima jumătate a anului 2018. Publicarea în timp util a acestei propuneri este esențială pentru adoptarea rapidă a unor astfel de noi standarde.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014)0285.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În timp ce eficiența consumului de combustibil al vehiculelor grele s-a îmbunătățit în ultimele decenii, societățile de transport, care sunt în mare parte IMM-uri și își desfășoară activitatea cu doar câteva vehicule, încă nu au acces la informații standardizate pentru a evalua tehnologiile de eficientizare a consumului de combustibil și a compara vehiculele încât să poată lua cele mai bune decizii de cumpărare în cunoștință de cauză și să își reducă facturile la combustibil, care reprezintă aproximativ un sfert din cheltuielile lor de funcționare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Informațiile referitoare la performanța vehiculului în ceea ce privește emisiile de CO2 și consumul de combustibil ar trebui puse la dispoziția publicului, pentru a permite tuturor operatorilor să ia decizii de cumpărare în cunoștință de cauză. Toți producătorii de vehicule vor putea să compare performanțele vehiculelor lor cu cele ale altor mărci. Aceasta va spori stimulentele pentru inovare și, prin urmare, va duce la creșterea competitivității. Informațiile vor furniza, de asemenea, factorilor de decizie de la nivelul Uniunii și al statelor membre o bază solidă pentru elaborarea unor politici care să promoveze utilizarea unor vehicule mai eficiente din punct de vedere energetic. Prin urmare, este necesar ca valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de combustibil determinate pentru fiecare vehicul greu nou în temeiul Regulamentului (UE) nr. [.../...]15 [Trimiterea corectă se inserează de către Opoce] să fie monitorizate, raportate Comisiei și puse la dispoziția publicului.

(7)  Informațiile referitoare la performanța vehiculului în ceea ce privește emisiile de CO2 și consumul de combustibil ar trebui puse la dispoziția publicului, pentru a permite tuturor operatorilor să ia decizii de cumpărare în cunoștință de cauză, iar terților să monitorizeze eforturile depuse pentru limitarea emisiilor de CO2. Toți producătorii de vehicule vor putea să compare performanțele vehiculelor lor cu cele ale altor mărci. Aceasta va spori stimulentele pentru inovare și, prin urmare, va duce la creșterea competitivității. Informațiile vor furniza, de asemenea, factorilor de decizie de la nivelul Uniunii și al statelor membre o bază solidă pentru elaborarea unor politici care să promoveze utilizarea unor vehicule mai eficiente din punct de vedere energetic și vor crește fiabilitatea instrumentului VECTO, vor îmbunătăți transparența și vor stimula inovarea și competitivitatea. Pentru a facilita comparabilitatea datelor și a asigura calitatea și transparența acestora, este necesar, prin urmare, ca valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de combustibil determinate pentru fiecare vehicul greu nou în temeiul Regulamentului (UE) nr. [.../...]15 [Trimiterea corectă se inserează de către Opoce] să fie monitorizate, raportate Comisiei și puse la dispoziția publicului cu promptitudine, pe baza unei metodologii armonizate și în mod unitar.

__________________

__________________

15 Regulamentul (UE) nr. [.../...] de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru vehiculele grele și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei (JO L...,...,...).

15 Regulamentul (UE) nr. [.../...] de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru vehiculele grele și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei (JO L...,...,...).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a obține informații complete privind configurația, evoluția în timp și impactul potențial al parcului de vehicule grele din Uniune asupra emisiilor de CO2, este oportun să se monitorizeze și să se raporteze datele referitoare la înmatricularea tuturor vehiculelor grele noi și a tuturor remorcilor noi, inclusiv datele privind sistemele propulsoare și caroseria.

(8)  Pentru a obține informații complete privind configurația, evoluția în timp și impactul potențial al parcului de vehicule grele din Uniune asupra emisiilor de CO2, este oportun să se monitorizeze, să se raporteze datele referitoare la înmatricularea tuturor vehiculelor grele noi și a tuturor remorcilor noi, inclusiv datele privind eficiența sistemelor propulsoare și a motoarelor, precum și privind cele mai relevante componente și elemente de caroserie. Este importantă o strânsă cooperare între autoritățile competente ale statelor membre și producătorii de vehicule în ceea ce privește monitorizarea și raportarea datelor.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Datele privind emisiile de CO2 și consumul de combustibil vor fi disponibile pentru anumite vehicule grele noi înmatriculate în [2019]. Începând cu această dată, autoritățile competente din statele membre ar trebui, prin urmare, să fie obligate să furnizeze date privind noile înmatriculări, iar producătorii ar trebui să fie obligați să furnizeze datele tehnice referitoare la respectivele vehicule.

(9)  Datele privind emisiile de CO2 și consumul de combustibil vor fi disponibile pentru anumite vehicule grele noi înmatriculate în [2019]. Începând cu această dată, autoritățile competente din statele membre ar trebui, prin urmare, să fie obligate să furnizeze date privind noile înmatriculări, iar producătorii ar trebui să fie obligați să furnizeze datele tehnice referitoare la vehiculele pentru care datele solicitate sunt disponibile.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Datele tehnice esențiale pentru determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru un vehicul ar trebui să fie puse la dispoziția publicului pentru a spori transparența în ceea ce privește specificațiile vehiculului și performanța aferentă și pentru a stimula concurența între producători. Numai datele sensibile din motive de protecție a datelor cu caracter personal și de concurență loială nu ar trebui publicate. Cu toate acestea, este evident în interesul publicului ca datele tehnice esențiale pentru determinarea performanței vehiculelor să fie disponibile. Astfel de date nu ar trebui, prin urmare, să fie exceptate de la obligația de punere la dispoziția publicului.

(10)  Datele tehnice relevante pentru determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru un vehicul ar trebui să fie puse la dispoziția publicului pentru a spori transparența în ceea ce privește specificațiile vehiculului și performanța aferentă și pentru a stimula concurența între producători. Numai datele sensibile din motive de protecție a datelor cu caracter personal și de concurență loială nu ar trebui publicate. Dat fiind că este evident în interesul publicului ca datele tehnice relevante pentru determinarea și evaluarea performanței vehiculelor să fie disponibile, toate datele raportate ar trebui să fie disponibile publicului, cu excepția datelor personale sau comerciale cu caracter sensibil.

 

Comisia ar trebui să evalueze dacă este oportun ca aceste din urmă date să fie făcute accesibile pentru părțile terțe, în mod anonim și la cerere, precum și în ce condiții s-ar putea realiza acest lucru fără a pune în pericol concurența și, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament în acest sens.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Este important să se asigure soliditatea și fiabilitatea datelor monitorizate și raportate. Comisia ar trebui, prin urmare, să dispună de mijloacele necesare pentru a verifica și, dacă este necesar, a corecta datele finale. De asemenea, în cerințele privind monitorizarea ar trebui să figureze parametrii care permit urmărirea și verificarea în mod adecvat a datelor.

(11)  Având în vedere faptul că autoritățile competente din statele membre și producătorii de vehicule vor fi responsabili pentru exactitatea și calitatea datelor prezentate (listă de parametri: consumul de combustibil în timpul diferitelor cicluri de conducere, emisiile de CO2, specificațiile vehiculelor și tehnologiile utilizate), este important să se asigure soliditatea și fiabilitatea datelor monitorizate și raportate. Comisia ar trebui, prin urmare, să dispună de mijloacele necesare pentru a verifica și, dacă este necesar, a corecta datele finale. De asemenea, în cerințele privind monitorizarea ar trebui să figureze parametrii care permit urmărirea și verificarea în mod adecvat a datelor, ținându-se mereu seama, în mod corespunzător, de reglementările privind confidențialitatea datelor.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Comisia ar trebui ca, pe baza experienței dobândite cu sistemul VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool - Instrumentul de calculare a consumului de energie al vehiculelor), să prezinte propuneri legislative pentru introducerea unor teste de emisii generate în condiții reale de conducere (RDE) pentru vehiculele grele.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a se asigura condiții uniforme de aplicare a dispozițiilor prezentului regulament referitoare la verificarea și corectarea datelor monitorizate, este necesar să i se atribuie Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

eliminat

Justificare

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor monitorizate și raportate și de a le corecta. De aceea, aceste măsuri ar trebui adoptate prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a se asigura că cerințele referitoare la date și la procedurile de monitorizare și raportare vor rămâne relevante în timp pentru evaluarea contribuției parcului de vehicule grele la emisiile de CO2 și pentru a asigura totodată disponibilitatea datelor privind tehnologiile noi și avansate de reducere a emisiilor de CO2, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea cerințelor privind datele și a procedurii de monitorizare și raportare stabilită în anexe. Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(14)  Pentru a se asigura că cerințele referitoare la date și la procedurile de monitorizare și raportare vor rămâne relevante în timp pentru evaluarea contribuției parcului de vehicule grele la emisiile de CO2 și pentru a asigura totodată disponibilitatea datelor privind tehnologiile noi și avansate de reducere a emisiilor de CO2, precum și verificarea și corectarea corespunzătoare a datelor monitorizate și raportate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea cerințelor privind datele și a procedurii de monitorizare și raportare stabilită în anexe. Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Justificare

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor monitorizate și raportate și de a le corecta. De aceea, aceste măsuri ar trebui adoptate prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Registrul central de date privind vehiculele grele

Baza de date centrală privind vehiculele grele

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia ține un registru central al datelor raportate în conformitate cu articolele 4 și 5. Registrul este disponibil publicului, cu excepția datelor prevăzute la punctele 1, 24, 25, 32, 33, 39 și 40 din anexa I partea B.

1.  Comisia ține o bază de date centrală a datelor raportate în conformitate cu articolele 4 și 5. Baza de date, cu excepția datelor prevăzute la punctele 1, 4, 5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 și 40 din anexa I partea B, este disponibilă publicului, fiind accesibilă în mod gratuit în format digital cu funcționalități de căutare. Înainte de publicarea datelor, Comisia informează statele membre și producătorii în cauză cu privire la datele care urmează a fi publicate. Comisia evaluează dacă este oportun ca datele menționate la primul paragraf să fie puse la dispoziția părților terțe, în mod anonim și la cerere, precum și în ce condiții s-ar putea realiza acest lucru fără a pune în pericol concurența și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament în acest sens.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate efectua propriile verificări privind calitatea datelor raportate în temeiul articolelor 4 și 5.

2.  Comisia efectuează în mod periodic, pe un eșantion reprezentativ, propriile verificări privind calitatea datelor raportate în temeiul articolelor 4 și 5. Comisia poate efectua controale pentru verificarea calității metodelor utilizate în vederea obținerii acestor date, folosind toate tehnologiile de testare și de măsurare adecvate disponibile.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia este informată cu privire la existența unor erori ale datelor sau constată, în urma propriilor verificări, discrepanțe în setul de date, aceasta ia, după caz, măsurile necesare pentru a corecta datele publicate în registrul central menționat la articolul 6.

3.  În cazul în care Comisia este informată cu privire la existența unor erori ale datelor sau constată, în urma propriilor verificări, discrepanțe în setul de date, aceasta ia măsurile necesare pentru a corecta datele publicate în baza de date centrală menționată la articolul 6. Statele membre și producătorii au posibilitatea de a corecta erorile în decurs de trei luni de la momentul notificării.

 

În cazul în care Comisia constată că un producător a falsificat în mod deliberat datele, aceasta le solicită fără întârziere autorităților competente să corecteze datele și să ia măsurile adecvate în conformitate cu Directiva 2007/46/CE.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care sunt denunțate greșeli profesionale sau erori în informațiile și datele transmise Comisiei, ar trebui ca, în temeiul cadrului juridic general pentru protejarea denunțătorilor, aceștia din urmă să primească, recunoașterea și protecția specifice, având în vedere riscul pe care îl implică denunțurile lor, precum și interesul general care există cu privire la astfel de denunțuri. Dacă astfel de greșeli profesionale au fost denunțate autorităților competente dintr-un stat membru și/sau producătorilor de vehicule, dar nu au fost notificate în mod corespunzător Comisiei, aceasta din urmă poate lua măsuri punitive prin adoptarea unor acte delegate.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Analiza indică cel puțin performanța parcului de vehicule grele al Uniunii și cea a fiecărui producător în ceea ce privește media consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. De asemenea, analiza ține seama de datele privind adoptarea unor tehnologii noi și avansate de reducere a emisiilor de CO2, atunci când acestea sunt disponibile.

2.  Analiza indică cel puțin performanța parcului de vehicule grele al Uniunii și cea a fiecărui producător în ceea ce privește consumul de combustibil și emisiile de CO2 pentru diferitele cicluri de utilizare a motorului, ținând seama de catalogarea folosită în sistemul VECTO. De asemenea, analiza ține seama de datele privind adoptarea unor tehnologii noi și avansate de reducere a emisiilor de CO2, atunci când acestea sunt disponibile, inclusiv motoare alternative și/sau combustibili alternativi. Comparațiile între producători se realizează pentru fiecare grup de funcții de transport pentru a se asigura faptul că respectivele comparații sunt valabile.

Justificare

Producătorii de vehicule își oferă de multe ori echipamentul în scopul realizării unor funcții de transport complet diferite. Prin urmare, performanța producătorilor nu poate fi măsurată printr-o simplă comparație legată de performanță, pentru că, de exemplu, ar trebui să se compare deplasările pe drumul național sau deplasările urbane scurte.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia revizuiește procedura de testare VECTO, fără întârzieri nejustificate, pentru a include, în mod neutru din punct de vedere tehnologic, toate categoriile de vehicule grele de marfă, remorcile și toate vehiculele alimentate cu energie alternativă, precum sistemele de propulsie hibride și cu emisii zero, până cel târziu în 2020 și raportează toate datele relevante.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

eliminat

Atribuirea de competențe de executare

 

Comisia poate, prin intermediul actelor de punere în aplicare, să stabilească măsurile de verificare și de corectare menționate la articolul 7 alineatele (2) și (3). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11.

 

Justificare

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor monitorizate și raportate și de a le corecta. De aceea, aceste măsuri ar trebui adoptate prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12, pentru completarea prezentului regulament, acte delegate de definire a măsurilor de verificare și rectificare menționate la articolul 7 alineatele (2) și (3).

Justificare

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor monitorizate și raportate și de a le corecta. De aceea, aceste măsuri ar trebui adoptate prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

eliminat

Procedura comitetului

 

Comisia este asistată de Comitetul schimbărilor climatice instituit prin articolul 9 din Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Justificare

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor monitorizate și raportate și de a le corecta. De aceea, aceste măsuri ar trebui adoptate prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – tabel – rândul 26a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

26a.  Eficiența transmisiei

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – tabel – rândul 34a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

34a.  Eficiența osiilor

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 provenite de la noile vehicule grele și a consumului de combustibil al acestora

Referințe

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

15.6.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Nicola Caputo

30.6.2017

Examinare în comisie

11.10.2017

 

 

 

Data adoptării

4.12.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

Referințe

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Data prezentării la PE

31.5.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Raportori

Data numirii

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Examinare în comisie

6.11.2017

 

 

 

Data adoptării

24.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

24

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Data depunerii

30.1.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF :

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate