SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

30.1.2018 - (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca:Damiano Zoffoli


Postup : 2017/0111(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0010/2018

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

(COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0279),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0168/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2017[1],

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0010/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Na zabezpečenie dosiahnutia tohto cieľa by členské štáty mali zostaviť najlepšie postupy týkajúce sa odbornej prípravy v oblasti energeticky úsporného riadenia vozidiel a podporovať používanie tejto odbornej prípravy. Takisto by sa malo podporovať využívanie nových technológií, ktoré zlepšujú účinnosť a znižujú spotrebu paliva a emisie CO2, a to spolu s využívaním aerodynamickejších konštrukcií a optimalizáciou plánov zaťaženia. Na to, aby sa znížila spotreba paliva, by členské štáty mali zvážiť využitie finančných prostriedkov na modernizáciu vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel a na údržbu a zlepšenie diaľnic, ako aj podporu používania pneumatík s nízkym valivým odporom a ľahších prípojných vozidiel a využívanie alternatívnych palív, ako je vodík alebo palivo získané z recyklácie a spracovania plastov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Na to, aby bolo možné naplniť Parížsku dohodu, emisie skleníkových plynov z dopravy budú musieť byť do roku 2050 takmer nulové;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Emisie skleníkových plynov z nákladných automobilov, autobusov a autokarov, t. j. z ťažkých úžitkových vozidiel, predstavujú v súčasnosti približne štvrtinu emisií z cestnej dopravy v Únii a do roku 2030 sa očakáva ich ďalší nárast. S cieľom prispieť k potrebným zníženiam emisií v sektore dopravy treba zaviesť účinné opatrenia na obmedzenie emisií z ťažkých úžitkových vozidiel.

(4)  Emisie skleníkových plynov z nákladných automobilov, autobusov a autokarov, t. j. z ťažkých úžitkových vozidiel, predstavujú v súčasnosti približne štvrtinu emisií z cestnej dopravy v Únii,ak sa neprijmú žiadne dodatočné opatrenia, očakáva sa, že do roku 2030 budú predstavovať 30 % celkových emisií CO2 z cestnej dopravy. Emisie ťažkých úžitkových vozidiel sa zvýšia o 10 % v období rokov 2010 – 2030, a o 17 % v období od roku 2010 do roku 2050. S cieľom prispieť k potrebným zníženiam emisií v sektore dopravy treba zaviesť účinné opatrenia na obmedzenie emisií z ťažkých úžitkových vozidiel, a zároveň stimulovať konkurencieschopnosť odvetvia a poskytnúť dopravcom užitočné informácie na uľahčenie rozhodovania. Okrem toho možno dosiahnuť zníženia emisií aj rozvíjaním riešení a vytváraním podnetov, pokiaľ ide o optimalizáciu zaťaženia, tzv. platooning (jazdu v konvojoch), odbornú prípravu vodičov, obnovenie vozidlového parku, zníženie preťaženia a investície do údržby infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Komisia vo svojom oznámení z roku 2014 o stratégii znižovania spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel13 uznala, že predpokladom zavedenia takýchto opatrení je regulovaný postup stanovovania emisií CO2 a spotreby paliva.

(5)  Komisia vo svojom oznámení z roku 2014 o stratégii znižovania spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel13 uznala, že predpokladom zavedenia takýchto opatrení je regulovaný postup stanovovania emisií CO2 a spotreby paliva. Komisia vo svojom balíku opatrení pre mobilitu z roku 2017 s názvom Európa v pohybe predpokladala predložiť v prvej polovici roka 2018 návrh noriem pre ťažké úžitkové vozidlá. Včasné uverejnenie tohto návrhu je kľúčové na to, aby bolo možné rýchle prijatie týchto nových noriem.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Dopravné spoločnosti tvoria vo veľkej miere malé a stredné podniky. Okrem toho stále nemajú prístup k štandardizovaným informáciám na hodnotenie technológií palivovej úspornosti alebo na porovnávanie vozidiel, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o nákupe a znížiť svoje náklady na palivo, ktoré predstavujú viac ako štvrtinu ich prevádzkových nákladov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Informácie o výkone vozidla, pokiaľ ide o emisie CO2 a spotrebu paliva, by mali byť verejne dostupné, aby sa všetkým prevádzkovateľom vozidiel umožnilo prijímať kvalifikované rozhodnutia pri nákupe. Všetci výrobcovia vozidiel budú môcť porovnať výkon svojich vozidiel s výkonom vozidiel iných značiek. Tým sa lepšie stimulujú inovácie a na základe toho sa zvýši konkurencieschopnosť. Dané informácie budú pre tvorcov politík na úrovni Únie a jednotlivých členských štátov takisto predstavovať spoľahlivý základ na tvorbu politík zameraných na podporu využívania energeticky účinnejších vozidiel. Preto je vhodné, aby sa hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva stanovené pre každé ťažké úžitkové vozidlo podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. […/…]15 [Opoce to include correct reference] monitorovali, vykazovali Komisii a sprístupňovali verejnosti.

(7)  Informácie o výkone vozidla, pokiaľ ide o emisie CO2 a spotrebu paliva, by mali byť verejne dostupné, aby sa všetkým prevádzkovateľom vozidiel umožnilo prijímať kvalifikované rozhodnutia pri nákupe a zároveň zabezpečiť najvyššiu úroveň transparentnosti. Všetci výrobcovia vozidiel budú môcť porovnať výkon svojich vozidiel s výkonom vozidiel iných značiek. Tým sa lepšie stimulujú inovácie, podnieti rozvoj energeticky účinnejších vozidiel a na základe toho sa zvýši konkurencieschopnosť. Dané informácie budú pre tvorcov politík na úrovni Únie a jednotlivých členských štátov takisto predstavovať spoľahlivý základ na tvorbu politík zameraných na podporu využívania energeticky účinnejších vozidiel. Preto je vhodné, aby sa hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva stanovené pre každé ťažké úžitkové vozidlo podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. […/…]15 [Úrad pre publikácie – uveďte správny odkaz] monitorovali, vykazovali Komisii a sprístupňovali verejnosti.

_________________

_________________

15 Nariadenie Komisie (EÚ) č. […/…], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 595/2009, pokiaľ ide o stanovovanie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel, a mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L…,..,..).

15 Nariadenie Komisie (EÚ) č. […/…], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 595/2009, pokiaľ ide o stanovovanie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel, a mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L…,..,..).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  S cieľom získať úplné informácie o zložení vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel v Únii, jeho vývoji v priebehu času a o možnom vplyve na emisie CO2 je vhodné monitorovať a nahlasovať údaje o evidencii všetkých nových ťažkých úžitkových vozidiel a všetkých nových prípojných vozidiel vrátane údajov o hnacích sústavách, ako aj príslušnej karosérii.

(8)  S cieľom získať úplné informácie o zložení vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel v Únii, jeho vývoji v priebehu času a o možnom vplyve na emisie CO2 je vhodné monitorovať a nahlasovať údaje o evidencii všetkých nových ťažkých úžitkových vozidiel a všetkých nových prípojných vozidiel vrátane údajov o hnacích sústavách, ako aj príslušnej karosérii. Konkrétne zodpovednosti v oblasti monitorovania a poskytovania údajov sú opísané v príslušných článkoch 4 a 5.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Je nevyhnutné, aby bol systém monitorovania a poskytovania údajov pre všetky spoločnosti pôsobiace v odvetví dopravy ľahko použiteľný bez ohľadu na ich veľkosť a zdroje.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva budú k dispozícii za určité nové ťažké úžitkové vozidlá zaevidované v roku [2019]. Od tohto dátumu by sa malo od príslušných orgánov členských štátov vyžadovať poskytovanie údajov o nových zaevidovaných vozidlách a od výrobcov poskytovanie technických údajov týkajúcich sa týchto vozidiel.

(9)  Údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva budú k dispozícii za určité nové ťažké úžitkové vozidlá zaevidované v roku [2019]. Od tohto dátumu by sa malo od príslušných orgánov členských štátov vyžadovať poskytovanie údajov o nových zaevidovaných vozidlách a od výrobcov poskytovanie technických údajov týkajúcich sa týchto vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Komisie (EÚ) [.../...]1a+.

 

__________________

 

1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. […/…], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 595/2009, pokiaľ ide o stanovovanie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel, a mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L…,..,..).

 

+ Ú. v.: vložte správny odkaz.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  S cieľom zabezpečiť, aby sa hospodárske subjekty mohli lepšie pripraviť na zmeny právnych predpisov, by Komisia mala najneskôr do 30. júna 2018 uverejniť harmonogram plánovaného uplatňovania softvéru pre nástroj na výpočet energetickej spotreby vozidiel (VECTO) vyvinutého podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2400 na hlavné technológie a inovácie, ktoré znižujú emisie z cestnej nákladnej dopravy. Komisia by mala tiež bezodkladne aktualizovať postup testov VECTO stanovený v súlade s nariadením (ES) 595/2009 tak, aby zahŕňali všetky kategórie ťažkých úžitkových vozidiel vrátane všetkých alternatívnych hnacích sústav, prípojných vozidiel a akýchkoľvek nových typov alternatívnych palív, ktoré budú dostupné na trhu, s cieľom pokryť celú škálu ťažkých úžitkových vozidiel. Preto je dôležité, aby Komisia pravidelne preskúmavala rozsah povinností týkajúcich sa monitorovania a nahlasovania podľa tohto nariadenia a v prípade potreby predkladala legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Je nevyhnutné, aby systém monitorovania a nahlasovania bol ľahko použiteľný pre všetkých dopravcov bez ohľadu na ich veľkosť a zdroje. Komisia by mala takýto systém aktívne podporovať s cieľom zabezpečiť, aby mal zmysluplný vplyv na toto odvetvie, a zvýšiť informovanosť o dostupnosti nahlásených údajov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Výsledky skúšok zhody výroby vstupných súborov VECTO by sa mali monitorovať a nahlasovať Komisii.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Analýza Komisie týkajúca sa údajov predložených členskými štátmi a výrobcami za predchádzajúci kalendárny rok by sa mala predložiť verejnosti spôsobom, ktorým sa jasne preukáže výkon vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel Únie, každého členského štátu, ako aj každého výrobcu porovnateľným spôsobom, pokiaľ ide o priemernú spotrebu paliva a emisie CO2, pričom sa zohľadnia aj rozdiely v produktovom portfóliu výrobcov a deklarovaný účel použitia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)   Je dôležité zabezpečiť, aby boli monitorované a nahlasované údaje hodnoverné a spoľahlivé. Komisia by preto mala mať prostriedky na overenie a v prípade potreby opravu konečných údajov. Do požiadaviek na monitorovanie by sa preto mali začleniť aj parametre, ktoré umožnia primerané vysledovanie a overenie údajov.

(11)  Je dôležité zabezpečiť, aby boli monitorované a nahlasované údaje hodnoverné a spoľahlivé. Komisia by preto mala mať prostriedky na overenie a v prípade potreby opraviť konečné údaje. Ak Komisia overovaním správnosti a kvality nahlasovaných údajov odhalí zámerný alebo nedbanlivý nesúlad s ktoroukoľvek z požiadaviek stanovených v tomto nariadení, mala by uložiť dotknutému výrobcovi pokutu za porušenie tohto nariadenia. Správna pokuta by mala byť účinná, primeraná a odrádzajúca. Do požiadaviek na monitorovanie by sa preto mali začleniť aj parametre, ktoré umožnia primerané vysledovanie a overenie údajov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na základe skúseností získaných pri monitorovaní a nahlasovaní údajov o emisiách CO2 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/200916, pokiaľ ide o nové osobné automobily, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/201117, pokiaľ ide o nové ľahké úžitkové vozidlá, je vhodné zveriť zodpovednosť za výmenu údajov s príslušnými orgánmi členských štátov a výrobcami, ako aj za vedenie konečnej databázy v mene Komisie Európskej environmentálnej agentúre. Takisto je vhodné čo najväčšmi zosúladiť postupy monitorovania a nahlasovania v prípade ťažkých úžitkových vozidiel s postupmi, ktoré už existujú v prípade ľahkých vozidiel.

(12)  Na základe skúseností získaných pri monitorovaní a nahlasovaní údajov o emisiách CO2 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/200916, pokiaľ ide o nové osobné automobily, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/201117, pokiaľ ide o nové ľahké úžitkové vozidlá, je vhodné zveriť zodpovednosť za výmenu údajov s príslušnými orgánmi členských štátov a výrobcami, ako aj za vedenie konečnej databázy, ktorá by mala byť prístupná dopravcom a tretím stranám bezplatne a v digitálne vyhľadateľnom formáte, v mene Komisie Európskej environmentálnej agentúre. Takisto je vhodné čo najväčšmi zosúladiť postupy monitorovania a nahlasovania v prípade ťažkých úžitkových vozidiel s postupmi, ktoré už existujú v prípade ľahkých vozidiel.

__________________

__________________

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel, Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel, Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

17 Nariadenie (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel, Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1.

17 Nariadenie (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel, Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Komisia vo svojom balíku opatrení pre mobilitu z roku 2017 s názvom Európa v pohybe predpokladala predložiť v prvej polovici roka 2018 návrh noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. Ambiciózne ciele v oblasti emisií CO2 do roku 2025, pokiaľ ide o ťažké úžitkové vozidlá, by sa mali považovať za konečný cieľ tejto legislatívnej cesty a Komisia by ich mala predložiť najneskôr do 30. apríla 2018.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Komisia by mala bezodkladne zaviesť overovaciu cestnú skúšku, ktorú budú výrobcovia pôvodných zariadení (VPZ) povinne vykonávať pod dohľadom nezávislých a akreditovaných orgánov s cieľom zistiť prípadné rozdiely medzi simulovanými a skutočnými hodnotami CO2 celého ťažkého úžitkového vozidla. Nezávislé tretie strany by mali mať možnosť vykonať nezávislú skúšku v technických skúšobniach alebo akreditovaných laboratóriách a mali by mať prístup k potrebným údajom. Výsledky takejto skúšky by sa mali monitorovať a nahlasovať v súlade s týmto nariadením a mali by sa zverejňovať.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c)  Škandál Dieselgate, týkajúci sa typového schvaľovania ľahkých úžitkových vozidiel, preukázal význam úlohy nezávislých orgánov pre dohľad nad overovacími skúškami vykonávanými výrobcami a zároveň nevyhnutnosť zaručiť tretím stranám možnosť vykonať nezávislé skúšky, pretože takýto dohľad a overovacie skúšky prispievajú k zvýšeniu transparentnosti, dôveryhodnosti a funkčnosti systémov pre overovanie, monitorovanie a oznamovanie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení tohto nariadenia o overovaní a oprave monitorovaných údajov by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201118.

vypúšťa sa

__________________

 

18Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zabezpečiť neustálu relevantnosť požiadaviek na údaje a procesu monitorovania a nahlasovania na posudzovanie príspevku vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel k emisiám CO2, ako aj zabezpečiť dostupnosť údajov o nových a pokročilých technológiách na znižovanie emisií CO2 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej, pokiaľ ide o zmeny požiadaviek na údaje a postupu monitorovania a nahlasovania stanoveného v prílohách. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručia Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(14)  S cieľom zabezpečiť neustálu relevantnosť požiadaviek na údaje a procesu monitorovania a nahlasovania na posudzovanie príspevku vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel k emisiám CO2, ako aj zabezpečiť dostupnosť údajov o nových a pokročilých technológiách na znižovanie emisií CO2 a zabezpečiť primerané overovanie a opravu monitorovaných a nahlásených údajov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej, pokiaľ ide o zmeny požiadaviek na údaje a postupu monitorovania a nahlasovania stanoveného v prílohách, overovacie cestné skúšky a stanovovanie overovacích a opravných opatrení pre údaje ohlasované členskými štátmi a výrobcami podľa tohto nariadenia. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočňovala príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručia Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby Komisia mala primerané prostriedky, postupy a opatrenia a mohla plniť svoju úlohu, ktorá spočíva v overovaní kvality monitorovaných a nahlasovaných údajov a v ich oprave. Tieto opatrenia by sa preto mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel evidovaných v Európskej únii.

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel evidovaných v Európskej únii a výsledky skúšok zhody výroby vstupných súborov VECTO.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dátum výroby je dátum podpisu osvedčenia o zhode alebo prípadne dátum podpisu osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla.

Dátum výroby je dátum simulácie uchovanej v informačnej zložke klienta, ako sa uvádza v dodatku 2 k prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č..../... [Ú. v.: doplňte prosím číslo nariadenia z dokumentu Ares(2017)1900557].

Odôvodnenie

Dátum výroby, ako ho navrhuje Komisia, sa prideľuje v rámci procesu, nad ktorým majú výrobcovia málo kontroly. Individuálne schválenie vykonávajú predajcovia a distribútori v čase registrácie vozidla. Tento dátum môže byť preto vzdialený od dátumu, keď vozidlo opustilo závod, a preto nie je výrobcovi známy. Použitie dátumu zákazníckeho súboru CO2 sa zhoduje s dátumom zhody výroby pre vozidlá podľa typového schválenia vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.   Výrobcovia nahlasujú technické údaje týkajúce sa ťažkých úžitkových vozidiel, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia č. [.../...]+.

 

_____________

 

+  Ú. v.: vložte číslo nariadenia Komisie (EÚ) [.../...], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 595/2009, pokiaľ ide o stanovovanie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel, a mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L…,..,..).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vedie centrálny register údajov nahlásených v súlade s článkami 4 a 5. Register je verejne dostupný s výnimkou údajových záznamov 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 uvedených v časti B prílohy I.

1.  Komisia vedie centrálny register údajov nahlásených v súlade s článkami 4 a 5. Register je verejne dostupný s výnimkou údajových záznamov 1, 21a, 21b, 24, 25, 26a, 32, 33, 34a, 39, 40, 73a73b uvedených v časti B prílohy I, ku ktorým Komisia poskytne prístup tretím stranám na žiadosť a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/20061a.

 

___________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže vykonať vlastné overenie kvality údajov nahlásených podľa článkov 4 a 5.

2.  Komisia musí vykonať vlastné overenie správnosti a kvality údajov nahlásených podľa článkov 4 a 5. Tento postup sa môže uskutočniť v rámci dialógu s príslušnými orgánmi a výrobcami a môže byť doplnený aj dodatočnou podporou tretích strán.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak je Komisia informovaná o chybách v údajoch alebo na základe vlastného overenia odhalí nezrovnalosti v súboroch údajov, v prípade potreby prijme opatrenia nevyhnutné na opravu údajov zverejnených v centrálnom registri uvedenom v článku 6.

3.  Ak je Komisia informovaná o chybách v údajoch alebo na základe vlastného overenia odhalí nezrovnalosti v súboroch údajov, prijme opatrenia nevyhnutné na opravu údajov zverejnených v centrálnom registri uvedenom v článku 6. Členské štáty a výrobcovia musia mať možnosť opraviť akékoľvek chyby v lehote troch mesiacov od ich oznámenia.

 

Ak Komisia zistí, že výrobca zámerne sfalšoval údaje, bezodkladne požiada príslušné orgány, aby tieto údaje opravil a prijme primerané opatrenia v súlade so smernicou 2007/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak Komisia overovaním správnosti a kvality údajov nahlasovaných podľa článku 5 odhalí zámerný alebo nedbanlivý nesúlad s ktoroukoľvek z požiadaviek stanovených v tomto nariadení, uloží príslušnému výrobcovi pokutu za porušenie tohto nariadenia. Správna pokuta musí byť účinná, primeraná a odrádzajúca.

 

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 12 v záujme doplnenia tohto nariadenia, pokiaľ ide o nesúlad, výpočet správnych pokút a spôsob vyberania pokút.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V analýze sa uvedie minimálne výkon vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel Únie každého výrobcu, pokiaľ ide o priemernú spotrebu paliva a emisie CO2. Zohľadnia sa v nej aj údaje o využívaní nových a pokročilých technológií na znižovanie emisií CO2, ak sú takéto údaje k dispozícii.

2.  V analýze sa porovnateľným spôsobom uvedie minimálne výkon vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel Únie, každého výrobcu, pokiaľ ide o priemernú spotrebu paliva a emisie CO2, pričom sa zohľadnia aj rozdiely v produktovom portfóliu výrobcov a deklarovaný účel použitia. Zohľadnia sa v nej aj údaje o využívaní nových a pokročilých technológií na znižovanie emisií CO2 a všetkých alternatívnych hnacích sústav, ak sú takéto údaje k dispozícii. Pri analýze, ktorú zverejní Komisia, sa zohľadní as široká škála profilov využitia spojených s vozidlovým parkom ťažkých úžitkových vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Najneskôr do 30. júna 2018 Komisia uverejní harmonogram plánovaného uplatnenia simulačného nástroja uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2400 (t. j. VECTO) na kľúčové technológie a inovácie, ktoré znižujú emisie v cestnej nákladnej doprave.

 

Komisia toto nariadenie sústavne skúma a prípadne predkladá legislatívne návrhy s cieľom rozšíriť povinnosti monitorovania a podávania správ pre všetky kategórie ťažkých úžitkových vozidiel vrátane všetkých alternatívnych hnacích sústav, prípojných vozidiel a akýchkoľvek nových typov motorov na alternatívne palivá.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá a overovacia cestná skúška

 

Komisia do 30. apríla 2018 predloží primeraný legislatívny návrh na stanovenie noriem v oblasti emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá do roku 2025 v súlade s cieľmi Európskej únie v oblasti klímy.

 

Súčasťou tohto návrhu bude štúdia o ďalších opatreniach na zníženie emisií CO2 z cestnej nákladnej dopravy vrátane školenia vodičov, tzv. platooningu (zoradenia v konvoji), Európskeho modulárneho systému (EMS), pneumatík s nízkym valivým odporom a konsolidácie nákladu.

 

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 12, ktorými sa doplní toto nariadenie. Týmito delegovanými aktmi sa stanoví:

 

a)  overovaciu cestnú skúšku povinne vykonávajú VPZ pod dohľadom nezávislého a akreditovaného subjektu, ktoré sa majú vykonať, a je implementovaná najneskôr do 31. decembra 2020;

 

b)  nezávislé tretie strany majú možnosť vykonať nezávislú skúšku v technických skúšobniach a akreditovaných laboratóriách;

 

c)  skúška a jej výsledky sa monitorujú a uvádzajú v správach v súlade s týmto nariadením a Komisia zabezpečí, aby výsledky boli na požiadanie k dispozícii tretím stranám a

 

d)  Komisia na základe správ členských štátov každoročne podáva správu o akýchkoľvek rozdieloch medzi cestnou skúškou a skutočnou spotrebou paliva.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Udelenie vykonávacích právomocí

vypúšťa sa

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť opatrenia na overenie a opravu podľa článku 7 ods. 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 11.

 

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie na účely určenia opatrení na overovanie a opravu uvedených v článku 7 ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený podľa článku 9 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES21. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

_________________

 

21nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 3a, článku 8a a článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť B – nadpis – stĺpec 3 („Zdroj“)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zdroj

Zdroj

Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

 

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – tabuľka – riadok 17

 

Text predložený Komisiou

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

17

Menovitý výkon motora

1.2.2.

Hlavné špecifikácie motora

 

Pozmeňujúci návrh

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

17

Menovitý výkon motora

1.2.2

Hlavné špecifikácie motora

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 21 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

21a

WHSC g/kWh a CO2

 

Hlavné špecifikácie motora

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 21 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

21b

WHSC g/kWh a CO2

 

Hlavné špecifikácie motora

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 26 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

26a

Účinnosť prevodovky

 

Hlavné špecifikácie prevodovky

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 34 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

34a

Účinnosť nápravy

 

Hlavné špecifikácie náprav

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 56

 

Text predložený Komisiou

56

Účel použitia (diaľková, regionálna, mestská doprava, stavebníctvo)

2.1.1

Parametre simulácie (pre každú kombináciu účelu použitia/zaťaženia/paliva)

 

Pozmeňujúci návrh

56

Účel použitia [diaľková, diaľková (EMS), regionálna, regionálna (EMS), mestská doprava, stavebníctvo]

2.1.1

Parametre simulácie (pre každú kombináciu účelu použitia/zaťaženia/paliva)

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – tabuľka – riadok 57 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

57a

Palivo (motorová nafta/benzín/LPG/CNG/...)

2.1.3

Parametre simulácie (pre každú kombináciu účelu použitia/zaťaženia/paliva)

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – tabuľka – riadok 67

 

Text predložený Komisiou

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

67

Emisie CO2 (vyjadrené v g/km, g/tkm, g/oskm, g/m³km)

2.3.13-2.3.16

Emisie CO2 a spotreba paliva (pre každú kombináciu účelu použitia/zaťaženia/paliva)

Pozmeňujúci návrh

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

67

Emisie CO2 (vyjadrené v g/km, g/tkm, g/oskm, g/m2km, g/m³km)

2.3.13-2.3.16

Emisie CO2 a spotreba paliva (pre každú kombináciu účelu použitia/zaťaženia/paliva)

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 73 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

73a

Výsledky testov na overenie zhody výroby

 

Zhoda výroby

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 73 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

73b

Výsledky jazdných skúšok na ceste/v reálnych podmienkach

 

 

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 74 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Č.

Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu […/…]

Opis

74a

Výsledky následného overovania (ex post)

 

 

  • [1]    Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Globálne otepľovanie je skutočným problémom, ktorý treba riešiť pomocou jasných a odvážnych rozhodnutí; Európska únia na zasadnutí Európskej rady v októbri 2014 stanovila záväzný a ambiciózny cieľ znížiť emisie skleníkových plynov vo všetkých odvetviach hospodárstva najmenej o 40 % do roku 2030.

Odvetvie dopravy bude takisto musieť významne prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa, pretože 25 % emisií oxidu uhličitého v cestnej doprave v roku 2014 pochádzalo z ťažkých úžitkových vozidiel, t. j. 5 % celkových emisií oxidu uhličitého v Európskej únii.

Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel umiestnených na trh Európskej únie neboli doteraz objektívnym a porovnateľným spôsobom overované, monitorované ani nahlasované, ako je to v prípade automobilov a dodávok; v dôsledku tejto legislatívnej medzery nemáme v súčasnosti k dispozícii spoľahlivé údaje o zložení vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel evidovaných v Európskej únii, o jeho vývoji v čase a o jeho možnom vplyve na emisie CO2.

Tento nedostatok jasnosti v prvom rade obmedzuje dopravcov, prevažne malé a stredné podniky, pre ktorých palivo predstavuje viac ako štvrtinu nákladov, ale aj správcov miestnych dopravných systémov, ktorí pri nákupe nových prostriedkov verejnej dopravy nie sú schopní rozpoznať najvýkonnejšie modely na trhu.

Nedostatočná transparentnosť takisto znižuje hospodársku súťaž medzi výrobcami, ktorí nie sú motivovaní inováciami, a sťažuje zavádzanie spoločných opatrení na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov z ťažkých úžitkových vozidiel.

Komisia sa vo svojej stratégii pre ťažké úžitkové vozidlá na rok 2014 rozhodla podniknúť konkrétne kroky na preklenutie týchto informačných medzier, dosiahnutie úplnej transparentnosti trhu a získanie spoľahlivých a overiteľných údajov o emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a ich spotrebe paliva, aby mohla v rámci záverečnej analýzy stanoviť normy CO2 pre emisie týchto vozidiel.

Po prvé, Komisia vyvinula simulačný nástroj „VECTO“ na výpočet spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel a emisií CO2 z týchto vozidiel porovnateľným a nákladovo efektívnym spôsobom.

Po druhé, Komisia navrhla nové nariadenie o stanovovaní emisií CO2 z nových ťažkých úžitkových vozidiel a ich spotreby paliva (tzv. nariadenie o osvedčovaní) podľa existujúcich právnych predpisov o typovom schválení, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť vo februári 2018.

Na základe nariadenia o osvedčovaní sa bude vyžadovať simulácia emisií CO2 a spotreby paliva – pomocou systému VECTO – pre každé nové ťažké úžitkové vozidlo, ktoré patrí do jeho pôsobnosti a bude umiestnené na trhu EÚ.

Nariadenie o osvedčovaní sa zaoberá len čiastočne nedostatkami zdôrazňovanými z hľadiska transparentnosti, keďže informácie o výkone konkrétneho vozidla sú sprístupnené iba jednotlivým kupujúcim daného vozidla a vnútroštátnym orgánom krajiny, v ktorej sa vozidlo eviduje.

Po tretie, Komisia v tomto návrhu nariadenia navrhuje monitorovať a nahlasovať emisie CO2 z nových ťažkých úžitkových vozidiel, ktoré podliehajú postupu osvedčovania, ako údaje o ich spotrebe paliva, s cieľom vyplniť informačné medzery a dosiahnuť úplnú transparentnosť trhu. Vďaka tejto tretej fáze budú príslušné údaje vypočítané výrobcami podľa metodiky osvedčovania monitorované a sprístupnené verejnosti s výnimkou niektorých údajov, ktoré budú oznámené Komisii. Členské štáty budú musieť poskytnúť údaje o všetkých nových vozidlách evidovaných prvýkrát v Únii.

Posledným krokom bude stanovenie ambicióznych noriem CO2 pre emisie z ťažkých úžitkových vozidiel, pričom spravodajca dúfa, že Komisia predloží tento návrh počas prvého štvrťroku roku 2018, aby mohol byť schválený do konca tohto legislatívneho obdobia.

Spravodajca sa stotožňuje s prístupom Komisie a doterajšími krokmi k stanoveniu noriem pre emisie CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ale považuje za potrebné vykonať určité zmeny s cieľom ďalšieho posilnenia návrhu nariadenia.

Po prvé, je potrebné objasniť vzťah medzi navrhovaným nariadením o monitorovaní a nahlasovaní a nariadením o osvedčovaní, najmä pokiaľ ide o ich príslušné oblasti uplatňovania.

V pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložil spravodajca, sa objasňuje, že výrobcovia budú musieť nahlasovať Komisii len údaje o typoch vozidiel, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o osvedčovaní.

Členské štáty však budú musieť nahlasovať údaje o všetkých nových vozidlách evidovaných prvýkrát v Únii.

Vzhľadom na to, že nariadenie o osvedčovaní sa bude vyvíjať v neskoršej fáze, je dôležité, aby Komisia čo najskôr zostavila harmonogram s cieľom jasne vymedziť časový rámec a spôsob používania softvéru VECTO na rôzne typy ťažkých úžitkových vozidiel, ktoré ešte nie sú predmetom úpravy, ako sú autobusy, niektoré typy nákladných vozidiel a prívesov, elektrické a hybridné ťažké úžitkové vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá, ktoré sú poháňané alternatívnymi palivami, ktoré budú k dispozícii na trhu, a aby sa aktualizoval skúšobný postup a prevádzka softvéru VECTO pre tieto rôzne typy vozidiel.

Ďalším dôležitým bodom, do ktorého sa spravodajca rozhodol zasiahnuť, je transparentnosť systému.

Cieľom pozmeňujúcich návrhov predložených spravodajcom je dosiahnuť úplnú transparentnosť trhu tým, že sa vyplnia existujúce informačné medzery a výrobcom sa tým umožní lepšie rozhodovať o nákupe, poskytnú sa im väčšie stimuly pre inovácie a verejným orgánom sa umožní prístup k úplným údajom o vývoji a vykonávaní politík na podporu používania účinnejších a menej znečisťujúcich ťažkých úžitkových vozidiel, napríklad prostredníctvom daní a poplatkov za používanie ciest.

Na dosiahnutie tohto cieľa spravodajca považoval za vhodné zaradiť do časti B prílohy I, v ktorej sú uvedené údaje, ktoré musia výrobcovia monitorovať a nahlasovať Komisii, výsledky skúšok zhody výroby.

Údaje uvedené v časti B prílohy I sa rozdelia na dve hlavné kategórie: údaje, ktoré sa musia oznámiť Komisii a sprístupniť verejnosti, a údaje, ktoré sa musia oznámiť Komisii, ktorá ich môže v súlade s požiadavkami podľa nariadenia (EÚ) č. 1367/2006 oznámiť tretím stranám, ktoré o to požiadajú.

Tieto tretie strany, ako sú napríklad univerzity, výskumné centrá, mimovládne organizácie, regióny atď., budú môcť vykonávať nezávislé overovania pravdivosti údajov poskytovaných výrobcami, čím umožnia vyhnúť sa novým škandálom, ako bol škandál s emisiami z dieselových vozidiel (tzv. dieselgate), a vytvoreniu kartelov v budúcnosti, ako je napríklad kartel, ktorý nedávno sankcionovala Komisia a v ktorom boli zúčastnení najvýznamnejší výrobcovia.

Spravodajca takisto žiada Komisiu, aby čo najskôr vypracovala test emisií CO2 z ťažkých nákladných vozidiel v reálnych podmienkach, aby mohla zistiť akékoľvek nezrovnalosti medzi simulovanými a skutočnými hodnotami CO2 vozidla, pričom tento test by sa mal vykonávať pod dohľadom nezávislých orgánov a jeho výsledky by sa mali monitorovať a nahlasovať podľa tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o správu, ktorú každoročne uverejňuje Komisia, spravodajca považuje za dôležité, aby nahlásené údaje boli zhromaždené nielen za jednotlivé členské štáty a výrobcov, ale aby sa zohľadňovali aj rôzne produktové portfóliá výrobcov a deklarovaný účel použitia rôznych vozidiel, aby sa predišlo neúplným a skresleným údajom a aby tieto údaje presnejšie odrážali skutočnosť.

Spravodajca sa takisto domnieva, že pokiaľ ide o údaje o kvalite, ktoré musia členské štáty a výrobcovia nahlasovať Komisii podľa tohto nariadenia, je potrebné stanoviť administratívne sankcie v prípade zistenia nezrovnalostí alebo nedostatkov, ako je nahlasovanie iných ako certifikovaných údajov alebo ich neúplné nahlasovanie.

Na záver sa spravodajca domnieva, že s cieľom zabezpečiť, aby Komisia disponovala vhodnými prostriedkami, postupmi a opatreniami na vykonávanie svojich úloh overovania kvality monitorovaných a nahlásených údajov, a aby ich mohla opraviť, by sa takéto opatrenia mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (8.12.2017)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel
(COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nicola Caputo

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

EÚ si stanovila ambiciózne ciele znížiť emisie do roku 2030 a k splneniu týchto cieľov musí prispieť aj odvetvie dopravy. Odvetvie ťažkých úžitkových vozidiel je významným zdrojom emisií, pretože predstavuje 5 % celkových emisií EÚ, približne 20 % všetkých emisií z dopravy a takmer 25 % emisií z cestnej dopravy. Pokiaľ sa neprijmú ďalšie opatrenia, podiel emisií z cestnej dopravy sa do roku 2050 zvýši na približne 30 %.

Emisie CO2 a spotreba paliva sa pri nových ťažkých úžitkových vozidlách navyše doteraz nemonitorovali objektívnym a porovnateľným spôsobom, a preto nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé údaje, pokiaľ ide o ich rozsah na úrovni vozidlového parku i jednotlivých vozidiel. Informácie o spotrebe paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel, ktoré majú v súčasnosti kupujúci k dispozícii, vychádzajú z rôznych skúšobných a simulačných metodík jednotlivých výrobcov ťažkých úžitkových vozidiel, a nie sú preto priamo porovnateľné. Tento nedostatok informácií má za následok: 1) menší konkurenčný tlak na výrobcov ťažkých úžitkových vozidiel, aby posilnili inovácie a používali energeticky účinné technológie; 2) to, že prepravcovia, ktorými sú predovšetkým MSP, si nemôžu vybrať najúčinnejšie vozidlá z hľadiska spotreby paliva, a usporiť tak na nákladoch na pohonné hmoty; a 3) prekážky pri prijímaní opatrení na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ zameraných na zníženie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel.

S cieľom vyriešiť tento nedostatok znalostí navrhla Komisia vo svojej stratégii pre ťažké úžitkové vozidlá z roku 2014 trojfázový prístup. Cieľom prvého opatrenia bolo vyvinúť simulačný nástroj informačných technológií, tzv. VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – nástroj na výpočet energetickej spotreby vozidiel) pre porovnateľný výpočet emisií CO2 a spotreby paliva rôznych ťažkých vozidiel u všetkých výrobcov. Druhým krokom bolo vypracovanie metodiky osvedčovania pre emisie CO2 a spotrebu paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel predtým ako sú uvedené na trh EÚ, a to v rámci právnych predpisov týkajúcich sa typového schválenia.

Ako posledný krok, ktorým je súčasný návrh, by sa tieto informácie sprístupnili všetkým zainteresovaným stranám, takže všetky relevantné údaje, ktoré výrobcovia vypočítajú podľa príslušnej metodiky osvedčovania, by sa monitorovali, vykazovali a uverejňovali na úrovni EÚ a mali by ich k dispozícii verejné orgány, prevádzkovatelia dopravy a výrobcovia vozidiel.

V tomto nariadení sa stanovujú presné požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel evidovaných v EÚ. Od roku 2020 musia príslušné orgány členských štátov a výrobcovia ťažkých úžitkových vozidiel predkladať zoznam parametrov (ako je spotreba paliva pri rôznych jazdných cykloch a rôznych systémoch merania, emisie CO2 a špecifikácie vozidla a použité technológie) všetkých nových vozidiel uvedených na trh. Európska environmentálna agentúra bude na európskej úrovni spravovať centrálnu databázu odovzdaných údajov, ktoré budú verejne dostupné (s výnimkou určitých citlivých údajov). Výrobcovia a príslušné orgány budú zodpovedné za presnosť a kvalitu údajov, ktoré predkladajú. Komisia však môže vykonávať svoje vlastné overenie kvality údajov a v prípade potreby prijať potrebné opatrenia na nápravu údajov zverejnených v centrálnom registri. Komisia vypracuje každoročne správu s analýzou údajov, ktoré odovzdali členské štáty a výrobcovia. V rámci analýzy sa posúdia aj údaje o priemernej spotrebe paliva a emisiách CO2 parku ťažkých úžitkových vozidiel Únie ako celku, ako aj každého výrobcu. Mali by sa v nej zohľadniť aj údaje o využívaní nových a pokročilých technológií na znižovanie emisií CO2.

Spravodajca víta tento návrh na monitorovanie a šírenie údajov o spotrebe paliva a emisiách CO2 novo evidovaných ťažkých úžitkových vozidiel v EÚ na základe spoločne dohodnutej metodiky. Hoci sa palivová účinnosť ťažkých úžitkových vozidiel za posledné desaťročia zlepšila, dopravné spoločnosti EÚ, z ktorých väčšinu tvoria MSP a ktoré majú v prevádzke len niekoľko vozidiel, stále nemajú prístup k normalizovaným informáciám na vyhodnocovanie technológií palivovej účinnosti a porovnávanie nákladných vozidiel, aby mohli pri kúpe prijímať čo najkvalifikovanejšie rozhodnutia zodpovedajúce ich potrebám a znižovať svoje náklady na palivo, ktoré tvoria asi štvrtinu ich prevádzkových nákladov.

Týmto návrhom sa vykonáva aj európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu z roku 2016, k cieľom ktorej patrí zníženie emisií skleníkových plynov v cestnej doprave do roku 2050 o minimálne 60 % a veľmi výrazné zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie. Vzhľadom na tento cieľ sa nesmie prehliadnuť žiadne primerané opatrenie, ktorým by sa znížili aj emisie z ťažkých úžitkových vozidiel. V uplynulých 20 rokoch sa zaviedli záväzné limity emisií CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá v EÚ. Na ťažké úžitkové vozidlá sa však doteraz porovnateľné limity emisií CO2 nevzťahujú. Komisia plánuje predložiť návrhy, ktoré by prípadne obsahovali aj emisné normy pre ťažké úžitkové vozidlá. Na to je však potrebné riadne monitorovať a nahlasovať emisie CO2 na základe spoločne dohodnutej metodiky.

Spravodajca sa domnieva, že je dôležité zaručiť, aby sa oficiálne údaje VECTO o spotrebe paliva a emisiách CO2 zverejňovali. Komisia by po zhodnotení skúseností so systémom VECTO mala takisto predložiť návrhy na zavedenie skúšok emisií pri skutočnej jazde (RDE) pri ťažkých úžitkových vozidlách.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  Na zabezpečenie dosiahnutia tohto cieľa by členské štáty mali zostaviť najlepšie postupy týkajúce sa odbornej prípravy v oblasti energeticky úsporného riadenia vozidiel a podporovať používanie tejto odbornej prípravy. Takisto by sa malo podporovať využívanie nových technológií, ktoré zlepšujú účinnosť a znižujú spotrebu paliva a emisie CO2, a to spolu s využívaním aerodynamickejších konštrukcií a optimalizáciou plánov zaťaženia. Na to, aby sa znížila spotreba paliva, by členské štáty mali zvážiť využitie finančných prostriedkov na modernizáciu vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel a na údržbu a zlepšenie diaľníc, ako aj podporu používania pneumatík s nízkym valivým odporom a ľahších prípojných vozidiel a využívanie alternatívnych palív, ako je vodík alebo palivo získané z recyklácie a spracovania plastov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b)  Na to, aby bolo možné naplniť Parížsku dohodu, emisie skleníkových plynov z dopravy budú musieť byť do roku 2050 takmer nulové;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c)  Vzhľadom na cieľ dosiahnuť pokrok smerom k 60 % zníženiu emisií z dopravy do roku 2050 v porovnaní s úrovňami z roku 1990, je dôležité, aby Komisia preskúmala a aktualizovala VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – nástroj na výpočet energetickej spotreby vozidiel), aby sa pri výpočte spotreby paliva a emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel zabezpečila sústavná účinnosť a porovnateľnosť výsledkov.

Odôvodnenie

Metodika VECTO napríklad nezahŕňa aerodynamiku prípojného vozidla, ktorá má významný potenciál znižovania emisií. Súčasná verzia VECTO nezohľadňuje zlepšenia prípojného vozidla, pretože prípojné vozidlo definované v metodike VECTO je iba „štandardné“ prípojné vozidlo; rovnaká situácia je v prípade zníženia spotreby paliva hybridnými hnacími sústavami – súčasný nástroj VECTO nie je navrhnutý tak, aby zohľadňoval túto kategóriu technického zlepšenia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Emisie skleníkových plynov z nákladných automobilov, autobusov a autokarov, t. j. z ťažkých úžitkových vozidiel, predstavujú v súčasnosti približne štvrtinu emisií z cestnej dopravy v Únii a do roku 2030 sa očakáva ich ďalší nárast. S cieľom prispieť k potrebným zníženiam emisií v sektore dopravy treba zaviesť účinné opatrenia na obmedzenie emisií z ťažkých úžitkových vozidiel.

(4)  Emisie skleníkových plynov z nákladných automobilov, autobusov a autokarov, t. j. z ťažkých úžitkových vozidiel, predstavujú v súčasnosti približne štvrtinu emisií z cestnej dopravy a pätinu všetkých emisií z dopravy v Únii a do roku 2030 sa očakáva ich ďalší a rýchly nárast. S cieľom prispieť k potrebným zníženiam emisií v sektore dopravy treba včas zaviesť viaceré účinné opatrenia na obmedzenie emisií z ťažkých úžitkových vozidiel vo výrobe a v prevádzke.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  K tomu, aby sa vytvoril komplexný prístup k znižovaniu emisií v odvetví dopravy, musia prispieť viaceré opatrenia týkajúce sa efektívnosti dopravy, alternatívnych palív, cestnej infraštruktúry, technológie vozidiel a intermodality. V prípade ťažkých úžitkových vozidiel možno dosiahnuť zníženia emisií aj rozvíjaním riešení a vytváraním podnetov, pokiaľ ide o optimalizáciu zaťaženia, tzv. platooning (jazdu v konvojoch), odbornú prípravu vodičov, obnovenie vozidlového parku, zníženie preťaženia a investície do údržby infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Komisia vo svojom oznámení z roku 2014 o stratégii znižovania spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel13 uznala, že predpokladom zavedenia takýchto opatrení je regulovaný postup stanovovania emisií CO2 a spotreby paliva.

(5)  Komisia vo svojom oznámení z roku 2014 o stratégii znižovania spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel13 uznala, že predpokladom zavedenia takýchto opatrení je regulovaný postup stanovovania emisií CO2 a spotreby paliva. Komisia vo svojom balíku opatrení pre mobilitu z roku 2017 s názvom Európa v pohybe predpokladala predložiť v prvej polovici roka 2018 návrh noriem pre ťažké úžitkové vozidlá. Včasné uverejnenie tohto návrhu je kľúčové na to, aby bolo možné rýchle prijatie týchto nových noriem.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 a)  Hoci sa palivová účinnosť ťažkých úžitkových vozidiel za posledné desaťročia zlepšila, dopravné spoločnosti, z ktorých väčšinu tvoria MSP a ktoré majú v prevádzke len niekoľko vozidiel, stále nemajú prístup k normalizovaným informáciám na vyhodnocovanie technológií palivovej účinnosti a porovnávanie nákladných vozidiel, aby mohli pri kúpe prijímať čo najkvalifikovanejšie rozhodnutia a znižovať svoje náklady na palivo, ktoré tvoria asi štvrtinu ich prevádzkových nákladov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Informácie o výkone vozidla, pokiaľ ide o emisie CO2 a spotrebu paliva, by mali byť verejne dostupné, aby sa všetkým prevádzkovateľom vozidiel umožnilo prijímať kvalifikované rozhodnutia pri nákupe. Všetci výrobcovia vozidiel budú môcť porovnať výkon svojich vozidiel s výkonom vozidiel iných značiek. Tým sa lepšie stimulujú inovácie a na základe toho sa zvýši konkurencieschopnosť. Dané informácie budú pre tvorcov politík na úrovni Únie a jednotlivých členských štátov takisto predstavovať spoľahlivý základ na tvorbu politík zameraných na podporu využívania energeticky účinnejších vozidiel. Preto je vhodné, aby sa hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva stanovené pre každé ťažké úžitkové vozidlo podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. […/…]15 [Opoce to include correct reference] monitorovali, vykazovali Komisii a sprístupňovali verejnosti.

(7)  Informácie o výkone vozidla, pokiaľ ide o emisie CO2 a spotrebu paliva, by mali byť verejne dostupné, aby sa všetkým prevádzkovateľom vozidiel umožnilo prijímať kvalifikované rozhodnutia pri nákupe a umožniť tretím osobám monitorovať úsilie obmedziť emisie CO2. Všetci výrobcovia vozidiel budú môcť porovnať výkon svojich vozidiel s výkonom vozidiel iných značiek. Tým sa lepšie stimulujú inovácie a na základe toho sa zvýši konkurencieschopnosť. Dané informácie budú pre tvorcov politík na úrovni Únie a jednotlivých členských štátov takisto predstavovať spoľahlivý základ na tvorbu politík zameraných na podporu využívania energeticky účinnejších vozidiel a zvýšia spoľahlivosť nástroja VECTO, zlepšia transparentnosť a podporia inovácie a konkurencieschopnosť. Na to, aby sa uľahčila porovnateľnosť údajov a zabezpečila kvalita údajov a transparentnosť je preto vhodné, aby sa hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva stanovené pre každé ťažké úžitkové vozidlo podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. […/…]15 [Opoce to include correct reference] monitorovali, vykazovali Komisii a rýchlo sprístupňovali verejnosti, a to na základe harmonizovanej metodiky a jednotným spôsobom.

__________________

__________________

15 Nariadenie Komisie (EÚ) č. […/…], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 595/2009, pokiaľ ide o stanovovanie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel, a mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L…,..,..).

15 Nariadenie Komisie (EÚ) č. […/…], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 595/2009, pokiaľ ide o stanovovanie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel, a mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L…,..,..).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  S cieľom získať úplné informácie o zložení vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel v Únii, jeho vývoji v priebehu času a o možnom vplyve na emisie CO2 je vhodné monitorovať a nahlasovať údaje o evidencii všetkých nových ťažkých úžitkových vozidiel a všetkých nových prípojných vozidiel vrátane údajov o hnacích sústavách, ako aj príslušnej karosérii.

(8)  S cieľom získať úplné informácie o zložení vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel v Únii, jeho vývoji v priebehu času a o možnom vplyve na emisie CO2 je vhodné monitorovať a nahlasovať údaje o evidencii všetkých nových ťažkých úžitkových vozidiel a všetkých nových prípojných vozidiel vrátane údajov o účinnosti hnacích sústav a motorov, ako aj najrelevantnejších karosérií a komponentov. Dôležitá je úzka spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov a výrobcami vozidiel pri monitorovaní a nahlasovaní údajov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva budú k dispozícii za určité nové ťažké úžitkové vozidlá zaevidované v roku [2019]. Od tohto dátumu by sa malo od príslušných orgánov členských štátov vyžadovať poskytovanie údajov o nových zaevidovaných vozidlách a od výrobcov poskytovanie technických údajov týkajúcich sa týchto vozidiel.

(9)  Údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva budú k dispozícii za určité nové ťažké úžitkové vozidlá zaevidované v roku [2019]. Od tohto dátumu by sa malo od príslušných orgánov členských štátov vyžadovať poskytovanie údajov o nových zaevidovaných vozidlách a od výrobcov poskytovanie technických údajov týkajúcich sa vozidiel, pri ktorých sú požadované údaje dostupné.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Technické údaje, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie výkonu vozidla, pokiaľ ide o emisie CO2 a spotrebu paliva, by sa mali sprístupňovať verejnosti, čím sa zvýši transparentnosť špecifikácií vozidla a jeho súvisiaceho výkonu a posilní hospodárska súťaž medzi výrobcami. Uverejňovať by sa nemali len údaje citlivé z dôvodu ochrany osobných údajov a spravodlivej hospodárskej súťaže. Sprístupnenie technických údajov nevyhnutných na stanovenie výkonu vozidiel je však jednoznačne vo verejnom záujme. Tieto údaje by sa preto mali sprístupniť verejnosti.

(10)  Technické údaje, ktoré sú relevantné na stanovenie výkonu vozidla, pokiaľ ide o emisie CO2 a spotrebu paliva, by sa mali sprístupňovať verejnosti, čím sa zvýši transparentnosť špecifikácií vozidla a jeho súvisiaceho výkonu a posilní hospodárska súťaž medzi výrobcami. Uverejňovať by sa nemali len údaje citlivé z dôvodu ochrany osobných údajov a spravodlivej hospodárskej súťaže. Keďže sprístupnenie technických údajov relevantných na stanovenie a posúdenie výkonu vozidiel je jednoznačne vo verejnom záujme, všetky nahlásené údaje by mali byť verejne prístupné, s výnimkou osobných alebo citlivých obchodných údajov.

 

Komisia by mala posúdiť vhodnosť sprístupnenia týchto údajov v anonymnej podobe na požiadanie uznaným tretím stranám, ako aj podmienky, za ktorých by sa to malo vykonať bez ohrozenia hospodárskej súťaže, a v prípade potreby by v tejto súvislosti mala predložiť legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Je dôležité zabezpečiť, aby boli monitorované a nahlasované údaje hodnoverné a spoľahlivé. Komisia by preto mala mať prostriedky na overenie a v prípade potreby opravu konečných údajov. Do požiadaviek na monitorovanie by sa preto mali začleniť aj parametre, ktoré umožnia primerané vysledovanie a overenie údajov.

(11)  Vzhľadom na to, že za presnosť a kvalitu údajov majú byť zodpovedné príslušné orgány v členských štátoch spolu s výrobcami vozidiel (zoznam parametrov: spotreba paliva v priebehu rôznych jazdných cyklov, emisie CO2, špecifikácie vozidla a použité technológie), je dôležité zabezpečiť, aby boli monitorované a nahlasované údaje hodnoverné a spoľahlivé. Komisia by preto mala mať prostriedky na overenie a v prípade potreby opravu konečných údajov. Do požiadaviek na monitorovanie by sa preto mali začleniť aj parametre, ktoré umožnia primerané vysledovanie a overenie údajov, a to vždy s prihliadnutím na právne predpisy o ochrane súkromia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11 a)  Komisia by po zohľadnení skúseností získaných s nástrojom na výpočet energetickej spotreby vozidiel (VECTO) mala predložiť legislatívne návrhy týkajúce sa skúšok emisií pri skutočnej jazde (RDE) pri ťažkých úžitkových vozidlách;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení tohto nariadenia o overovaní a oprave monitorovaných údajov by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby Komisia mala primerané prostriedky, postupy a opatrenia a mohla plniť svoju úlohu, ktorá spočíva v overovaní kvality monitorovaných a nahlasovaných údajov a v ich oprave. Tieto opatrenia by sa preto mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zabezpečiť neustálu relevantnosť požiadaviek na údaje a procesu monitorovania a nahlasovania na posudzovanie príspevku vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel k emisiám CO2, ako aj zabezpečiť dostupnosť údajov o nových a pokročilých technológiách na znižovanie emisií CO2 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej, pokiaľ ide o zmeny požiadaviek na údaje a postupu monitorovania a nahlasovania stanoveného v prílohách. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručia Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(14)  S cieľom zabezpečiť neustálu relevantnosť požiadaviek na údaje a procesu monitorovania a nahlasovania na posudzovanie príspevku vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel k emisiám CO2, ako aj zabezpečiť dostupnosť údajov o nových a pokročilých technológiách na znižovanie emisií CO2 a zabezpečiť primerané overovanie a opravu monitorovaných a nahlásených údajov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej, pokiaľ ide o zmeny požiadaviek na údaje a postupu monitorovania a nahlasovania stanoveného v prílohách. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručia Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby Komisia mala primerané prostriedky, postupy a opatrenia a mohla plniť svoju úlohu, ktorá spočíva v overovaní kvality monitorovaných a nahlasovaných údajov a v ich oprave. Tieto opatrenia by sa preto mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Centrálny register údajov o ťažkých úžitkových vozidlách

Centrálna databáza údajov o ťažkých úžitkových vozidlách

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vedie centrálny register údajov nahlásených v súlade s článkami 4 a 5. Register je verejne dostupný s výnimkou údajových záznamov 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 uvedených v časti B prílohy I.

1.  Komisia vedie centrálnu databázu údajov nahlásených v súlade s článkami 4 a 5. Databáza je verejne dostupná, bezplatne prístupná a je vo formáte umožňujúcom digitálne vyhľadávanie, s výnimkou údajových záznamov 1, 4, 5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 uvedených v časti B prílohy I. Predtým, ako sú údaje uverejnené, Komisia o tom informuje členské štáty a príslušných výrobcov. Komisia posúdi vhodnosť sprístupnenia údajov uvedených v prvom pododseku v anonymnej podobe na požiadanie uznaným tretím stranám a podmienky, za ktorých by sa to malo vykonať bez ohrozenia hospodárskej súťaže, a v prípade potreby by v tejto súvislosti mala predložiť legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže vykonať vlastné overenie kvality údajov nahlásených podľa článkov 4 a 5.

2.  Komisia vykoná vlastné overenie kvality údajov nahlásených podľa článkov 4 a 5, a to na reprezentatívnej vzorke a pravidelne. Môže vykonávať kontroly na overenie kvality metód použitých na získanie údajov a využívať pritom všetky dostupné a vhodné testovacie a meracie techniky.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak je Komisia informovaná o chybách v údajoch alebo na základe vlastného overenia odhalí nezrovnalosti v súboroch údajov, v prípade potreby prijme opatrenia nevyhnutné na opravu údajov zverejnených v centrálnom registri uvedenom v článku 6.

3.  Ak je Komisia informovaná o chybách v údajoch alebo na základe vlastného overenia odhalí nezrovnalosti v súboroch údajov, prijme opatrenia nevyhnutné na opravu údajov zverejnených v centrálnej databáze uvedenej v článku 6. Členské štáty a výrobcovia musia mať možnosť opraviť chyby v lehote troch mesiacov od oznámenia.

 

Ak Komisia zistí, že výrobca zámerne sfalšoval údaje, bezodkladne požiada príslušné orgány, aby opravili údaje a prijali primerané opatrenia v súlade so smernicou 2007/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V prípade, že sú pochybenia alebo nesprávne informácie a údaje zasielané Komisii nahlásené, príslušným oznamovateľom sa poskytne osobitné postavenie a ochrana podľa všeobecného právneho rámca na ochranu oznamovateľov, a to vzhľadom na riziká, ktorým čelia pri oznamovaní protiprávnych konaní a vo všeobecnom záujme takýchto správ. V prípade takýchto pochybení oznámených príslušným orgánom členského štátu a/alebo výrobcom vozidiel, ktoré sa riadne neoznámili Komisii, Komisia musí byť schopná prijať sankčné opatrenia prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V analýze sa uvedie minimálne výkon vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel Únie a každého výrobcu, pokiaľ ide o priemernú spotrebu paliva a emisie CO2. Zohľadnia sa v nej aj údaje o využívaní nových a pokročilých technológií na znižovanie emisií CO2, ak sú takéto údaje k dispozícii.

2.  V analýze sa uvedie minimálne výkon vozidlového parku ťažkých úžitkových vozidiel Únie a každého výrobcu, pokiaľ ide o spotrebu paliva a emisie CO2, a to pre rôzne použitia motora a na základe klasifikačného systému nástroja VECTO. Zohľadnia sa v nej aj údaje o využívaní nových a pokročilých technológií na znižovanie emisií CO2, ak sú takéto údaje k dispozícii, vrátane alternatívnych motorov a/alebo alternatívnych palív. Porovnanie výrobcov sa vykoná pre každú skupinu dopravných funkcií s cieľom zabezpečiť, aby boli porovnania platné.

Odôvodnenie

Výrobcovia vozidiel často ponúkajú svoje zariadenia na účely vykonávania úplne odlišných dopravných funkcií. Preto nie je možné merať výkonnosť výrobcov prostredníctvom jednoduchého porovnania výkonnosti, pretože to, čo by sa malo porovnávať, sú napríklad diaľkové cesty alebo krátke mestské cesty.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia bez zbytočného odkladu preskúma skúšobný postup nástroja VECTO s cieľom najneskôr do roku 2020 zahrnúť technologicky neutrálnym spôsobom všetky kategórie ťažkých úžitkových vozidiel, prípojné vozidlá a všetky vozidlá na alternatívny pohon, ako sú hybridné hnacie sústavy a hnacie sústavy s nulovými emisiami, a nahlásiť všetky príslušné údaje.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

vypúšťa sa

Udelenie vykonávacích právomocí

 

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť opatrenia na overenie a opravu podľa článku 7 ods. 2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 11.

 

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby Komisia mala primerané prostriedky, postupy a opatrenia a mohla plniť svoju úlohu, ktorá spočíva v overovaní kvality monitorovaných a nahlasovaných údajov a v ich oprave. Tieto opatrenia by sa preto mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie s cieľom stanoviť opatrenia na overenie a opravu podľa článku 7 ods. 2 a 3.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby Komisia mala primerané prostriedky, postupy a opatrenia a mohla plniť svoju úlohu, ktorá spočíva v overovaní kvality monitorovaných a nahlasovaných údajov a v ich oprave. Tieto opatrenia by sa preto mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

vypúšťa sa

Postup výboru

 

Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený podľa článku 9 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby Komisia mala primerané prostriedky, postupy a opatrenia a mohla plniť svoju úlohu, ktorá spočíva v overovaní kvality monitorovaných a nahlasovaných údajov a v ich oprave. Tieto opatrenia by sa preto mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – tabuľka – riadok 26 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a.  Účinnosť prevodovky

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – tabuľka – riadok 34 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

34a.  Účinnosť náprav

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Monitorovanie a oznamovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

Referenčné čísla

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Nicola Caputo

30.6.2017

Prerokovanie vo výbore

11.10.2017

 

 

 

Dátum prijatia

4.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

Referenčné čísla

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Dátum predloženia v EP

31.5.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2017

 

 

 

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

24

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Dátum predloženia

30.1.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF :

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 7. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia