Betänkande - A8-0010/2018Betänkande
A8-0010/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

30.1.2018 - (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Damiano Zoffoli


Förfarande : 2017/0111(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0010/2018

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

(COM(2017/0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0279),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0168/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2017[1],

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0010/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  För att säkerställa att detta mål uppnås bör medlemsstaterna sammanställa bästa praxis om utbildning i energisnål körning och främja användningen av sådan utbildning. Användningen av ny teknik för att förbättra effektiviteten och minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen bör också främjas, jämte användning av mer aerodynamisk design och optimering av lastningsplaner. För att minska bränsleförbrukningen bör medlemsstaterna överväga att använda medel för att modernisera parken av tunga fordon och underhålla och förbättra motorvägarna, samt främja användning av däck med lågt rullmotstånd och lätta släpvagnar och användning av alternativa bränslen såsom väte eller bränsle som erhålls från återvinning och bearbetning av plast.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  För att kunna uppfylla Parisavtalet måste växthusgasutsläppen från transporter vara nära noll år senast 2050.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Växthusgasutsläppen från tunga fordon, det vill säga lastbilar och bussar, står för närvarande för omkring en fjärdedel av utsläppen från vägtransporter i unionen och väntas öka ytterligare fram till 2030. Effektiva åtgärder för att minska utsläppen från tunga fordon måste vidtas som ett bidrag till att uppnå nödvändiga utsläppsminskningar i transportsektorn.

(4)  Växthusgasutsläppen från tunga fordon, det vill säga lastbilar och bussar, står för närvarande för omkring en fjärdedel av utsläppen från vägtransporter i unionen och väntas stå för 30 % av de totala koldioxidutsläppen från vägtransporter fram till 2030, om inga ytterligare åtgärder vidtas. Utsläppen från tunga fordon kommer att öka med 10 % mellan 2010 och 2030 och med 17 % mellan 2010 och 2050. Effektiva åtgärder för att minska utsläppen från tunga fordon måste vidtas som ett bidrag till att uppnå nödvändiga utsläppsminskningar i transportsektorn samtidigt som industrins konkurrenskraft stimuleras och operatörerna i sektorn får information som hjälper dem att fatta beslut. Dessutom kan utsläppsminskningar även åstadkommas genom att man tar fram lösningar och skapar incitament för lastoptimering, bilkolonner, utbildning av förare, förnyelse av fordonsparken, minskningar av trafikstockningar och investeringar i infrastrukturunderhåll.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I sitt meddelande från 2014 om en strategi för att minska tunga fordons bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp4 fastslog kommissionen att en förutsättning för att införa sådana åtgärder är att det finns ett reglerat förfarande för bestämning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.

(5)  I sitt meddelande från 2014 om en strategi för att minska tunga fordons bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp4 fastslog kommissionen att en förutsättning för att införa sådana åtgärder är att det finns ett reglerat förfarande för bestämning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Kommissionen föreslog 2017 i sitt rörlighetspaket Europa på väg normer för tunga fordon för första halvåret 2018. Ett skyndsamt offentliggörande av detta förslag är avgörande för ett snabbt antagande av dessa nya normer.

__________________

__________________

4 COM(2014) 285 final.

4 COM(2014) 285 final.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Transportföretag är till stor del små och medelstora företag. De har ännu inte tillgång till standardiserad information som gör det möjligt att bedöma bränslesnål teknik och jämföra fordon, så att de kan fatta välgrundade köpbeslut och minska sina bränslekostnader, vilka står för mer än en fjärdedel av deras driftskostnader.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Uppgifter om ett fordons prestanda vad beträffar koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning bör göras tillgängliga för allmänheten så att alla aktörer på fordonsmarknaden kan fatta välgrundade köpbeslut. Alla tillverkare kan då jämföra sina fordons miljöprestanda med andra märken, vilket ökar incitamenten för innovation och därmed leder till ökad konkurrenskraft. Informationen kommer också att kunna användas av politiska beslutsfattare på EU-nivå och i medlemsstaterna som underlag för ny politik för att främja användning av mer energieffektiva fordon. Det är därför lämpligt att de värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som bestäms för varje nytt tungt fordon i enlighet med kommissionens förordning (EU) [.../...]6 [Opoce to include correct reference] övervakas och rapporteras till kommissionen, och görs tillgängliga för allmänheten.

(7)  Uppgifter om ett fordons prestanda vad beträffar koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning bör göras tillgängliga för allmänheten så att alla aktörer på fordonsmarknaden kan fatta välgrundade köpbeslut så att största möjliga insyn garanteras. Alla tillverkare kan då jämföra sina fordons miljöprestanda med andra märken, vilket ökar incitamenten för innovation, främjar utvecklingen mot mer energieffektiva fordon och därmed leder till ökad konkurrenskraft. Informationen kommer också att kunna användas av politiska beslutsfattare på EU-nivå och i medlemsstaterna som underlag för ny politik för att främja användning av mer energieffektiva fordon. Det är därför lämpligt att de värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som bestäms för varje nytt tungt fordon i enlighet med kommissionens förordning (EU) [.../...]6 [Opoce to include correct reference] övervakas och rapporteras till kommissionen, och görs tillgängliga för allmänheten.

_________________

_________________

6 Kommissionens förordning (EU) [.../...] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och av kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (EUT L...,...,...).

6 Kommissionens förordning (EU) [.../...] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och av kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (EUT L...,...,...).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att få komplett information om hur unionens park av tunga fordon är sammansatt och hur detta utvecklas över tid och potentiellt inverkar på koldioxidutsläppen, är det lämpligt att övervaka och rapportera registreringsuppgifter för alla nya tunga fordon och alla nya släpvagnar, inklusive uppgifter om drivsystem samt relevant karosseri.

(8)  För att få komplett information om hur unionens park av tunga fordon är sammansatt och hur detta utvecklas över tid och potentiellt inverkar på koldioxidutsläppen, är det lämpligt att övervaka och rapportera registreringsuppgifter för alla nya tunga fordon och alla nya släpvagnar, inklusive uppgifter om drivsystem samt relevant karosseri. Ansvarsområdena för övervakning och rapportering beskrivs i artiklarna 4 och 5.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Det är nödvändigt att övervaknings- och rapporteringssystemet är enkelt att använda för alla företag i transportsektorn, oavsett storlek eller resurser.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Uppgifter om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning kommer att vara tillgängliga för vissa nya tunga fordon som registreras under [2019]. Från och med den dagen bör därför de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vara skyldiga att lämna uppgifter om nya registreringar, och tillverkarna bör vara skyldiga att tillhandahålla de tekniska uppgifterna för dessa fordon.

(9)  Uppgifter om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning kommer att vara tillgängliga för vissa nya tunga fordon som registreras under [2019]. Från och med den dagen bör därför de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vara skyldiga att lämna uppgifter om nya registreringar, och tillverkarna bör vara skyldiga att tillhandahålla de tekniska uppgifterna för dessa fordon som omfattas av kommissionens förordning (EU) […/…]1a+.

 

__________________

 

1a Kommissionens förordning (EU) [.../...] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och av kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (EUT L ..., ..., ...).

 

+ OJ: Please insert the correct reference.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  För att ekonomiska aktörer bättre ska kunna förbereda sig för regeländringar bör kommissionen senast den 30 juni 2018 offentliggöra en tidsplan för den planerade tillämpningen av mjukvaruverktyget för beräkning av fordons energiförbrukning (Vecto), som utarbetats enligt kommissionens förordning (EU) 2017/2400, på nyckeltekniker och innovationer som minskar utsläpp från godstransporter på väg. Kommissionen bör också utan dröjsmål uppdatera testförfarandet för beräkning av fordons energiförbrukning, som har inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 595/2009, till att inkludera alla kategorier av tunga fordon, inbegripet alla alternativa drivsystem, släpvagnar och alla nya typer av alternativa bränslen som kommer att bli tillgängliga på marknaden, för att täcka alla tänkbara tunga fordon. Det är därför viktigt att kommissionen regelbundet ser över tillämpningsområdet för övervaknings- och rapporteringsskyldigheterna enligt denna förordning och när så är lämpligt lägger fram lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Det är nödvändigt att övervaknings- och rapporteringssystemet är användarvänligt för alla transportföretag, oavsett storlek eller resurser. Kommissionen bör aktivt främja ett sådant system för att det ska få en betydande inverkan på sektorn och informera om att de rapporterade uppgifterna finns tillgängliga.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Resultaten från testerna av Vectos indatafilers produktionsöverensstämmelse bör också övervakas och rapporteras till kommissionen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b)  Kommissionens analys av medlemsstaternas och tillverkarnas uppgifter för föregående kalenderår bör offentliggöras på ett sätt som tydligt visar prestandan hos unionens, varje medlemsstats samt varje tillverkares park av tunga fordon på ett jämförbart sätt vad beträffar genomsnittlig bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, med beaktande av skillnader i tillverkarnas produktportfölj och angivna driftprofil.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Det är viktigt att säkerställa att de uppgifter som övervakas och rapporteras är robusta och tillförlitliga. Kommissionen bör därför ha möjlighet att kontrollera och vid behov korrigera de slutliga uppgifterna. Övervakningskraven bör därför inkludera parametrar som gör det möjligt att spåra och kontrollera uppgifterna på ett lämpligt sätt.

(11)  Det är viktigt att säkerställa att de uppgifter som övervakas och rapporteras är robusta och tillförlitliga. Kommissionen bör därför ha möjlighet att kontrollera och vid behov korrigera de slutliga uppgifterna. Om kommissionens kontroll av rapporterade uppgifters riktighet och kvalitet visar att kraven i denna förordning uppsåtligen eller av oaktsamhet inte uppfylls bör kommissionen belägga den berörda tillverkaren med straffavgift för överträdelse av denna förordning. Straffavgiften bör vara effektiv, proportionell och avskräckande. Övervakningskraven bör därför inkludera parametrar som gör det möjligt att spåra och kontrollera uppgifterna på ett lämpligt sätt.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Mot bakgrund av de erfarenheter som redan gjorts i samband med övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/200916, och från nya lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/201117, är det lämpligt att ge Europeiska miljöbyrån ansvar att på kommissionens vägnar sköta datautväxlingen med tillverkare och medlemsstaternas behöriga myndigheter, och även den slutliga databasen. Det är också lämpligt att i största möjliga utsträckning anpassa övervaknings- och rapporteringsförfarandena för tunga fordon till de förfaranden som redan finns för lätta fordon.

(12)  Mot bakgrund av de erfarenheter som redan gjorts i samband med övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/200916, och från nya lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/201117, är det lämpligt att ge Europeiska miljöbyrån ansvar att på kommissionens vägnar sköta datautväxlingen med tillverkare och medlemsstaternas behöriga myndigheter, och även den slutliga databasen, som transportföretag och tredje parter kostnadsfritt bör ha tillgång till i ett digitalt sökbart format. Det är också lämpligt att i största möjliga utsträckning anpassa övervaknings- och rapporteringsförfarandena för tunga fordon till de förfaranden som redan finns för lätta fordon.

__________________

__________________

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 140, 5.2.2009, s. 1).

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 140, 5.2.2009, s. 1).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 145, 31.5.2011, s.1).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 145, 31.5.2011, s.1).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Kommissionen föreslog 2017 i sitt rörlighetspaket Europa på väg koldioxidnormer för tunga fordon för första halvåret 2018. Det slutliga målet för denna lagstiftningsåtgärd bör vara ambitiösa koldioxidnormer för 2025 vad gäller tunga fordon, och kommissionen bör lägga fram dessa normer senast den 30 april 2018.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  Kommissionen bör utan dröjsmål utarbeta ett test för kontroll av överensstämmelse på väg, som utförs på obligatorisk basis av tillverkare av originalutrustning under överinseende av oberoende och ackrediterade organ, för att fastställa eventuella skillnader mellan simulerade och faktiska koldioxidvärden för ett komplett tungt fordon. Oberoende tredje parter bör kunna utföra oberoende tester vid tekniska tjänster eller ackrediterade laboratorier och ha tillgång till de nödvändiga uppgifterna. Resultaten av sådana tester bör övervakas och rapporteras i enlighet med denna förordning och offentliggöras.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  Dieselgate-skandalen i samband med typgodkännandet av lätta fordon har visat på vikten av oberoende organ för övervakning av de tester som tillverkarna utför, och samtidigt hur viktigt det är att tredje parter får möjlighet att utföra oberoende tester, eftersom sådan övervakning och sådana tester bidrar till att öka kontroll-, övervaknings- och rapporteringssystemens transparens, trovärdighet och hållbarhet.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna förordnings bestämmelser om kontroll och korrigering av övervakningsuppgifter, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20119.

utgår

__________________

 

9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att säkerställa att uppgiftskraven och övervaknings- och rapporteringsförfarandena fortlöpande håller sig lämpliga för att bedöma de tunga fordonens sammanlagda bidrag till koldioxidutsläppen, och för att säkerställa att det finns tillgång till uppgifter om nya och avancerade tekniker för minskning av koldioxidutsläpp, bör kommissionen delegeras befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för att ändra de uppgiftskrav och övervaknings- och rapporteringsförfaranden som fastställs i bilagorna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(14)  För att säkerställa att uppgiftskraven och övervaknings- och rapporteringsförfarandena fortlöpande håller sig lämpliga för att bedöma de tunga fordonens sammanlagda bidrag till koldioxidutsläppen, och för att säkerställa att det finns tillgång till uppgifter om nya och avancerade tekniker för minskning av koldioxidutsläpp och säkerställa lämplig kontroll och korrigering av de övervakade och rapporterade uppgifterna, bör kommissionen delegeras befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för att ändra de uppgiftskrav och övervaknings- och rapporteringsförfaranden som fastställs i bilagorna, för tester för kontroll av överensstämmelse på väg och för att fastställa kontroll- och korrigeringsåtgärder för uppgifter som rapporterats av medlemsstaterna och tillverkarna enligt denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Motivering

Det är mycket viktigt att se till att kommissionen har nödvändiga medel, förfaranden och åtgärder för att utföra uppgiften att säkerställa kvaliteten på de övervakade och rapporterade uppgifterna och för att korrigera dem. Dessa åtgärder bör därför antas via delegerade akter.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs övervaknings- och rapporteringskrav avseende koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukning hos nya tunga fordon som är registrerade i EU.

I denna förordning fastställs övervaknings- och rapporteringskrav avseende koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukning hos nya tunga fordon som är registrerade i EU och resultaten av testerna av Vectos indatafilers produktionsöverensstämmelse.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillverkningsdatum ska vara dagen för undertecknande av intyget om överensstämmelse eller, i förekommande fall, dagen för undertecknandet av intyget om enskilt godkännande.

Tillverkningsdatum ska vara dagen för simuleringen som registrerats i kundinformationen i enlighet med tillägg 2 till bilaga II till kommissionens förordning (EU) .../... [EUT: Vänligen lägg till förordningens nummer enligt dok. Ares(2017)1900557].

Motivering

Det produktionsdatum som kommissionen föreslår sätts i ett skede då tillverkaren inte har någon direkt kontroll. Enskilt godkännande görs av återförsäljare och distributörer vid tidpunkten för fordonets registrering. Detta datum kan därför infalla vid en tidpunkt då tillverkaren inte längre har någon kontroll över fordonet och datumet i sig är därför okänt för tillverkaren. Användningen av datumet för kundens registrering av koldioxidutsläpp motsvarar datumet för produktionsöverensstämmelse som gäller fordon enligt typgodkännande för enskilda fordon.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Tillverkare ska rapportera tekniska data för tunga fordon som omfattas av tillämpningsområdet för förordning nr [.../...]+.

 

_____________

 

+  EUT: För in numret på kommissionens förordning (EU) [.../...] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och av kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (EUT L... ... ...).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska föra ett centralt register över de uppgifter som rapporteras i enlighet med artiklarna 4 och 5. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten, med undantag av posterna 1, 24, 25, 32, 33, 39 och 40 i del B i bilaga I.

1.  Kommissionen ska föra ett centralt register över de uppgifter som rapporteras i enlighet med artiklarna 4 och 5. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten, med undantag av posterna 1, 21a, 21b, 24, 25, 26a, 32, 33, 34a, 39, 40, 73 a och 73b i del B i bilaga I, till vilka kommissionen på begäran ska ge tredje part tillgång i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/20061a.

 

___________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får utföra en egen kontroll av kvaliteten på de uppgifter som rapporterats enligt artiklarna 4 och 5.

2.  Kommissionen ska utföra en egen kontroll av riktigheten och kvaliteten på de uppgifter som rapporterats enligt artiklarna 4 och 5. Denna process kan genomföras i dialog med behöriga myndigheter och tillverkare och får också kompletteras med ytterligare stöd från tredje parter.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen får information om fel eller om den vid sin egen kontroll finner diskrepanser i uppgifterna, ska den, om så är lämpligt, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att korrigera de uppgifter som offentliggjorts i det centrala registret enligt artikel 6.

3.  Om kommissionen får information om fel eller om den vid sin egen kontroll finner diskrepanser i uppgifterna, ska den vidta de åtgärder som är nödvändiga för att korrigera de uppgifter som offentliggjorts i det centrala registret enligt artikel 6. Medlemsstaterna och tillverkarna ska ha möjlighet att korrigera fel inom tre månader från den dag de informerats.

 

Om kommissionen fastställer att en tillverkare avsiktligt har förfalskat uppgifterna, ska den utan dröjsmål ålägga de behöriga myndigheterna att korrigera uppgifterna och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om kommissionens kontroll av rapporterade uppgifters riktighet och kvalitet visar att kraven i denna förordning uppsåtligen eller av oaktsamhet inte uppfylls ska kommissionen belägga den berörda tillverkaren med straffavgift för överträdelse av denna förordning. Straffavgiften ska vara effektiv, proportionell och avskräckande.

 

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 i syfte att komplettera denna förordning vad gäller bristande efterlevnad, beräkning av straffavgift och den metod enligt vilken avgiften samlas in.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Analysen ska minst innehålla uppgifter om prestanda vad beträffar genomsnittlig bränsleförbrukning och genomsnittliga koldioxidutsläpp dels för unionens park av tunga fordon, dels för varje tillverkare. Den ska också beakta uppgifter om användning av ny och avancerad teknik för minskning av koldioxidutsläpp, om sådan information finns.

2.  Analysen ska minst innehålla jämförbara uppgifter om prestanda vad beträffar genomsnittlig bränsleförbrukning och genomsnittliga koldioxidutsläpp dels för unionens park av tunga fordon, dels för varje tillverkare, med beaktande också av skillnaderna i tillverkarnas produktportfölj och angivna driftsprofil. Den ska också beakta uppgifter om användning av ny och avancerad teknik för minskning av koldioxidutsläpp och alla alternativa drivsystem, om sådan information finns. Kommissionens analys ska också beakta den stora mångfald av verksamhetsprofiler som är kopplade till parken med tunga fordon.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska senast den 30 juni 2018 offentliggöra en tidsplan för den planerade tillämpningen av det simuleringsverktyg som anges i artikel 5.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2400 (Vecto), på nyckeltekniker och innovationer som minskar utsläpp från godstransporter på väg.

 

Kommissionen ska se över denna förordning och när det är lämpligt lägga fram lagstiftningsförslag i syfte att utöka övervaknings- och rapporteringsskyldigheterna till alla kategorier av tunga fordon, inbegripet alla alternativa drivsystem, släpvagnar och alla nya typer av motorer som drivs med alternativa bränslen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Koldioxidnormer för tunga fordon och kontrolltester på väg

 

Senast den 30 april 2018 ska kommissionen när det är lämpligt lägga fram ett lagstiftningsförslag om normer för koldioxidutsläpp för tunga fordon för 2025, i överensstämmelse med EU:s klimatmål.

 

Lagstiftningsförslaget ska åtföljas av en studie om åtgärder för att ytterligare minska koldioxidutsläpp från vägtransporter, inklusive förarutbildning, bilkolonner, det europeiska modulsystemet (EMS), däck med lågt rullmotstånd och konsolidering av gods.

 

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 som kompletterar denna förordning. I dessa delegerade akter ska fastställas att

 

(a)  tillverkare av originalutrustning ska utföra kontrollprovning på väg på obligatorisk basis under överinseende av ett oberoende och ackrediterat organ, vilket ska genomföras senast den 31 december 2020,

 

(b)  oberoende tredje parter ska kunna utföra oberoende tester vid tekniska tjänster och ackrediterade laboratorier,

 

(c)  resultaten av testerna ska övervakas och rapporteras i enlighet med denna förordning, och kommissionen ska se till att resultaten på begäran finns tillgängliga för tredje parter, samt att

 

(d)  kommissionen, på grundval av medlemsstaternas rapporter, årligen ska rapportera om eventuella luckor mellan resultaten från provning på väg och verklig bränsleförbrukning.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tilldelning av genomförandebefogenheter

utgår

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa de kontroll- och korrigeringsåtgärder som avses i artikel 7.2 och 7.3. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.

 

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 i syfte att komplettera denna förordning och fastställa de verifierings- och korrigeringsåtgärder som anges i artikel 7.2 och 7.3.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för klimatförändringar som inrättats genom artikel 9 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG12. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

_________________

 

12 Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (EUT L 49, 19.2.2004, s. 1).

 

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.3a, 8a och 10 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – kolumn 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Källa

Källa

Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

 

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 17

 

Kommissionens förslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

17

Motorns nominella effekt

1.2.2

Huvud-sakliga specifika-tioner för motor

 

Ändringsförslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

17

Motorns nominella effekt

1.2.2

Huvud-sakliga specifika-tioner för motor

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 21a (ny)

 

Kommissionens förslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

 

 

 

 

Ändringsförslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

21a

WHSC g/kWh och CO2

 

Huvud-sakliga specifika-tioner för motor

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 21b (ny)

 

Kommissionens förslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

 

 

 

 

Ändringsförslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

21b

WHTC g/kWh och CO2

 

Huvud-sakliga specifika-tioner för motor

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 26a (ny)

 

Kommissionens förslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

 

 

 

 

Ändringsförslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

26a

Transmissionseffektivitet

 

Huvud-sakliga specifika-tioner för transmission

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 34a (ny)

 

Kommissionens förslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

 

 

 

 

Ändringsförslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

34a

Axeleffektivitet

 

Huvud-sakliga specifika-tioner för axel

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 56

 

Kommissionens förslag

56

Driftprofil (långdistans, region, tätort, byggnation)

2.1.1

Simuleringspara-metrar (för varje driftprofil/last/bränslekombination)

 

Ändringsförslag

56

Driftprofil (långdistans, långdistans (det europeiska modulsystemet), region, region (det europeiska modulsystemet), tätort, byggnation)

2.1.1

Simuleringspara-metrar (för varje driftprofil/last/bränslekombination)

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 57a (ny)

 

Kommissionens förslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

 

 

 

 

Ändringsförslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

57a

Bränsle (diesel/bensin/motorgas/naturgas/...)

2.1.3

Simuleringsparametrar (för varje driftprofil/last/bränslekombination)

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 67

 

Kommissionens förslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

67

Koldioxidutsläpp (uttryckt i g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km)

2.3.13-2.3.16

Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (för varje driftprofil/last/ bränsle-kombination)

Ändringsförslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

67

Koldioxidutsläpp (uttryckt i g/km, g/t-km, g/p-km, g/m2-km, g/m³-km)

2.3.13-2.3.16

Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (för varje driftprofil/last/ bränsle-kombination)

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 73a (ny)

 

Kommissionens förslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

 

 

 

 

Ändringsförslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

73a

Resultaten från testerna av produktionsöverens-stämmelse

 

Produktions-överens-stämmelse

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 73b (ny)

 

Kommissionens förslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

 

 

 

 

Ändringsförslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

73b

Resultat från tester under verkliga körförhållanden på väg

 

 

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 74a (ny)

 

Kommissionens förslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

 

 

 

 

Ändringsförslag

Nr

Övervakningsparametrar

Källa Tillägg 1 till bilaga I till förordning […/…]

Beskrivning

74a

Resultaten från efterhandskontrollerna

 

 

  • [1]    Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Den globala uppvärmningen är ett verkligt problem som kräver tydliga och modiga beslut. Vid Europeiska rådets möte i oktober 2014 fastställde EU ett ambitiöst bindande mål om att växthusgasutsläppen ska minskas i alla sektorer av ekonomin med minst 40 procent senast 2030.

Även transportsektorn bör i betydande mån bidra till att detta mål uppnås, med beaktande av att 2014 stod tunga fordon för 25 procent av koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn, dvs. 5 procent av de totala koldioxidutsläppen i EU.

När det gäller nya tunga fordon som släpps ut på marknaden i EU har deras koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hittills varken certifierats eller övervakats och rapporteras på ett objektivt och jämförbart sätt, vilket däremot är fallet när det gäller personbilar och lätta nyttofordon. På grund av denna lucka i lagstiftningen har vi inte i dag några tillförlitliga uppgifter om unionens park av tunga fordon, hur den utvecklats över tid och potentiellt inverkar på koldioxidutsläppen.

Denna brist på tydlighet utgör ett hinder för i första hand åkerier, till stor del små och medelstora företag, för vilka bränslet utgör mer än en fjärdedel av driftskostnaderna, men också för handläggare inom den lokala kollektivtrafiken som när nya offentliga fordon ska köpas in inte har nödvändig information om de effektivaste modellerna på marknaden.

Bristen på tydlig information hindrar också konkurrensen mellan producenterna, som inte sporras till innovation, och gör det svårt att på nationell och europeisk nivå vidta gemensamma åtgärder för att minska tunga fordons växthusgasutsläpp.

Kommissionen beslutade i sin strategi för tunga fordon från 2014 att vidta ett antal specifika åtgärder för att åtgärda denna informationsbrist, uppnå full marknadskännedom och få säkra och verifierbara uppgifter om tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, så att koldioxidutsläppsnormer kan fastställas för dessa fordon.

För det första har kommissionen utvecklat simuleringsprogrammet Vecto för att beräkna nya tunga fordons bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp på ett jämförbart och kostnadseffektivt sätt.

För det andra har kommissionen, inom ramen för gällande regler för typgodkännande, föreslagit en ny förordning om bestämning av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (certifieringsförordningen), som ska träda i kraft i februari 2018.

Enligt certifieringsförordningen ska en simulering av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning göras med hjälp av Vecto-programmet för alla nya tunga fordon som omfattas av förordningen och som ska släppas ut på marknaden i EU.

Certifieringsförordningen täpper endast till några av informationsbristerna eftersom informationen om ett specifikt fordons prestanda endast ges till fordonets köpare och de nationella myndigheterna i det land där fordonet är registrerat.

För det tredje bestämmer kommissionen i detta förslag till förordning att koldioxidutsläppen från och bränsleförbrukningen hos nya tunga fordon som omfattas av certifieringsförfarandet ska övervakas och rapporteras, för fullständig information och marknadskännedom. Genom detta tredje initiativ kommer alla relevanta uppgifter som beräknats av tillverkarna i enlighet med certifieringsförfarandet att övervakas med undantag för vissa uppgifter som endast kommer att delges kommissionen. Medlemsstaterna ska dock rapportera uppgifter för alla nya fordon som registreras för första gången i unionen.

Slutligen ska ambitiösa koldioxidutsläppsnormer för tunga fordon fastställas. Kommissionen bör lägga fram dem under det första kvartalet 2018 så att de kan antas den här valperioden.

Föredraganden stöder kommissionens förfaringssätt och metoder hittills för att fastställa koldioxidutsläppsnormer för tunga fordon, men några ändringar behövs för att förstärka förslaget till förordning.

För det första är det nödvändigt att förtydliga förhållandet mellan förslaget till förordning om övervakning och rapportering och förslaget till förordning om certifiering, särskilt vad gäller tillämpningsområdena.

De ändringsförslag som föredraganden lägger fram förtydligar att tillverkarna ska vara skyldiga att delge kommissionen uppgifter endast om de typer av fordon som omfattas av förordningen om certifiering.

Medlemsstaterna ska dock rapportera uppgifter för alla nya fordon som registreras för första gången i unionen.

Eftersom certifieringsförordningen utvecklas i faser är det viktigt att kommissionen snarast möjligt utarbetar en tidsplan i vilken det tydligt fastställs när och hur Vecto-mjukvaran ska tillämpas på olika typer av tunga fordon som ännu inte regleras, bland annat bussar, vissa typer av lastbilar och släpvagnar, tunga el- och hybridfordon och fordon som drivs med alternativa bränslen som kommer att finnas på marknaden, och att test- och driftsförfarandet för dessa olika typer av fordon uppdateras.

En annan viktig punkt som föredraganden vill ta upp är systemets transparens.

Syftet med ändringsförslagen är att säkerställa en helt transparent marknad genom att befintliga informationsluckor täpps till så att inköpare kan fatta mer välgrundade val, tillverkare få större incitament till innovation och så att myndigheter får fullständiga uppgifter så att de kan ta fram och genomföra åtgärder, t.ex. skatter och vägtullar, som ska främja användningen av effektivare och mindre förorenande tunga fordon.

För att uppnå målet har föredraganden funnit det lämpligt att införa resultaten från testerna av produktionsöverensstämmelse i bilaga I del B, där de uppgifter som tillverkarna ska övervaka och rapportera till kommissionen förtecknas.

Uppgifterna i bilaga I del B ska delas in i två huvudsakliga kategorier: De som ska rapporteras till kommissionen och offentliggöras och de som ska rapporteras till kommissionen, som i överensstämmelse med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1367/2006 på begäran får lämna ut dem till tredjeparter.

Sådana tredjeparter, t.ex. universitet, forskningscentrum, icke-statliga organisationer och regioner, kan därmed utföra oberoende kontroller av riktigheten i tillverkarnas uppgifter, för att förhindra nya skandaler såsom skandalen med dieselutsläpp från bilar (”dieselgate”) och bildandet av nya framtida karteller, såsom de större lastbilstillverkarnas kartell, vilken kommissionen nyligen sanktionerat.

Föredraganden uppmanar också kommissionen att snarast möjligt utarbeta ett test på väg av tunga fordons koldioxidutsläpp. Testet ska utföras under verkliga förhållanden, så att man kan kontrollera eventuella avvikelser mellan simulerade och faktiska koldioxidvärden, under överinseende av oberoende organ, vars resultat ska övervakas och rapporteras i enlighet med denna förordning.

När det gäller kommissionens årsrapport är det viktigt att beakta inte bara enskilda medlemsstaters och tillverkares uppgifter utan också tillverkarnas produktportföljer och de olika fordonens driftsprofil, så att man undviker partiella och förvanskade uppgifter och ger en så verklighetstrogen bild som möjligt.

När det gäller kontroll av kvaliteten på uppgifterna som medlemsstaterna och tillverkarna ska rapportera till kommissionen är det nödvändigt med straffavgifter vid upptäckt av oriktigheter eller avvikelser, till exempel om de uppgifter som rapporteras skiljer sig från de uppgifter som har certifierats eller om rapporteringen av uppgifterna är ofullständig.

För att kommissionen ska förfoga över tillräckliga medel, förfaranden och åtgärder för att utföra uppgiften att säkerställa kvaliteten på uppgifter som ska övervakas och rapporteras och korrigera dem, menar föredraganden avslutningsvis att sådana åtgärder bör vidtas genom delegerade akter.

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (8.12.2017)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning
(COM(2017)0279 – C8‑0168/2017 – 2017/0111(COD))

Föredragande av yttrande: Nicola Caputo

KORTFATTAD MOTIVERING

EU har satt upp ambitiösa mål för utsläppsminskningar fram till 2030, som transportsektorn måste bidra till. Sektorn för tunga fordon är en stor källa till utsläpp och står för 5 procent av EU:s totala utsläpp, cirka 20 procent av alla utsläpp från transporter och nära 25 procent av utsläppen från vägtransporter. Om inga ytterligare åtgärder vidtas, så kommer de sistnämnda att uppgå till cirka 30 procent år 2050.

Samtidigt har koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen från nya tunga fordon hittills inte övervakats på ett objektivt och jämförbart sätt, och följaktligen saknas tillförlitliga uppgifter om utsläppens omfattning på flott- och fordonsnivå. För närvarande bygger den information som finns tillgänglig för köpare om fordonens bränsleförbrukning på olika metoder för testning och simulering som skiljer sig mellan en tillverkare och en annan, och informationen är därför inte direkt jämförbar. Denna lucka i informationen har lett till 1) lägre konkurrensmässigt tryck på tillverkare av tunga fordon när det gäller att främja innovation och utveckling av energisnål teknik, 2) svårigheter för transportföretagen – vilka i huvudsak utgörs av små och medelstora företag – att välja de bränslesnålaste fordonen för att spara bränslekostnader, och 3) hinder för åtgärder på nationell och europeisk nivå för att minska koldioxidutsläppen från tunga fordon.

För att ta itu med denna kunskapslucka föreslog kommissionen i strategin för tunga fordon 2014 följande trestegsmetod: Den första åtgärden har varit att ta fram ett simuleringsverktyg, så kallat Vecto (verktyg för beräkning av fordons energiförbrukning), för att beräkna tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning på ett jämförbart sätt över alla tillverkare. Steg två har varit utvecklingen av ett certifieringsförfarande för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos nya tunga fordon innan de släpps på den europeiska marknaden, inom ramen för gällande regler för typgodkännande.

Det sista steget är det nuvarande förslaget, som skulle göra denna information tillgänglig för alla berörda parter, så att relevanta uppgifter som tillverkarna har fått fram inom ramen för certifieringsförfarandet övervakas, rapporteras och offentliggörs på EU-nivå och görs tillgängliga för myndigheter, transportföretag och fordonstillverkare.

Detta förslag till förordning fastställer specifika krav för övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för nya tunga fordon som är registrerade inom EU. Från och med 2020 måste medlemsstaternas behöriga myndigheter och tillverkare av tunga fordon skicka en förteckning över parametrar (såsom bränsleförbrukning för olika körcykler och olika mätmetoder, koldioxidutsläpp samt fordonsspecifikationer och teknik som används) för all nya fordon som släpps ut på marknaden. Europeiska miljöbyrån kommer att administrera en central databas över alla inlämnade uppgifter (med undantag för vissa känsliga uppgifter) på europeisk nivå, som ska göras tillgänglig för allmänheten. Tillverkarna och de behöriga myndigheterna kommer att ansvara för de inskickade uppgifternas äkthet och kvalitet. Kommissionen kan dock utföra egna kvalitetskontroller av de uppgifter som skickats in och vid behov vidta de åtgärder som är nödvändiga för att korrigera de uppgifter som har offentliggjorts i det centrala registret. Kommissionen kommer att ta fram en årsrapport med sin analys av de uppgifter som lämnats in av medlemsstater och tillverkare. Analysen kommer att innehålla uppgifter om den genomsnittliga bränsleförbrukningen och de genomsnittliga koldioxidutsläppen dels för unionens park av tunga fordon, dels för varje tillverkare. Den ska även beakta uppgifter om användning av ny och avancerad teknik för minskning av koldioxidutsläpp.

Föredraganden välkomnar detta förslag om att övervaka och undersöka uppgifter om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för alla nyregistrerade tunga fordon i EU på grundval av en allmänt vedertagen metod. Tunga fordon har blivit bränslesnålare under de senaste årtiondena, men EU:s transportföretag, som i stor utsträckning är små och medelstora företag som endast har ett fåtal fordon, har ännu inte tillgång till standardiserad information för att utvärdera bränslesnål teknik och göra jämförelser. Företagen kan därmed varken fatta välgrundade beslut som stämmer överens med deras behov vid köp av lastbilar eller minska sina bränslekostnader, vilka står för cirka en fjärdedel av deras verksamhetskostnader.

Förslaget är också en del av genomförandet av 2016 års europeiska strategi för utsläppssnål rörlighet, som bland annat har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från vägtransport med minst 60 procent fram till år 2050 och att drastiskt minska utsläppen av luftföroreningar. För detta syfte får ingen skälig åtgärd för att även minska utsläppen från tunga fordon förbises. Under de senaste 20 åren har bindande gränsvärden för koldioxid införts för personbilar och transportbilar inom EU. Tunga fordon har hittills inte varit föremål för jämförbara gränsvärden för koldioxid. Kommissionen planerar att lägga fram förslag för att om möjligt inkludera utsläppsstandarder för tunga fordon. Detta kan dock enbart göras på grundval av korrekt övervakade och rapporterade koldioxidutsläpp inom ramen för en allmänt vedertagen metod.

Föredraganden anser att det är viktigt att säkerställa att de officiella Vecto-uppgifterna om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp görs tillgängliga för allmänheten. Efter beaktande av erfarenheterna av Vecto-systemet bör kommissionen dessutom lägga fram förslag om att genomföra tester av utsläpp vid verklig körning för tunga fordon.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  För att säkerställa att detta mål uppnås bör medlemsstaterna sammanställa bästa praxis om utbildning i energisnål körning och främja användningen av sådan utbildning. Användningen av ny teknik för att förbättra effektiviteten och minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen bör också främjas, jämte användning av mer aerodynamisk design och optimering av lastningsplaner. För att minska bränsleförbrukningen bör medlemsstaterna överväga att använda medel för att modernisera flottan för tunga fordon och underhålla och förbättra motorvägarna, samt främja användning av däck med lågt rullmotstånd och lätta släpvagnar och användning av alternativa bränslen såsom väte eller bränsle som erhålls från återvinning och bearbetning av plast.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  För att kunna uppfylla Parisavtalet måste växthusgasutsläppen från transporter vara nära noll år senast 2050.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  Med tanke på målet att minska utsläppen från transporter med 60 procent senast år 2050 jämfört med 1990 års nivå, är det viktigt att kommissionen granskar och uppdaterar Vecto (verktyg för beräkning av fordonets energiförbrukning) för att säkerställa fortsatt jämförbarhet av och tillförlitlighet hos resultaten vid beräkning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från tunga fordon.

Motivering

Vecto-metoden inbegriper exempelvis inte släpvagnars aerodynamik, som har en betydande potential att minska utsläppen. Den nuvarande versionen av Vecto tar inte med förbättringar av släpvagnen i beräkningen, eftersom den släpvagn som definieras i Vecto endast är en ”standard”-vagn. Samma sak gäller för bränsleförbrukningen från hybridframdrivningssystem – det nuvarande Vecto-verktyget är inte utformat för att kunna ta hänsyn till denna typ av tekniska förbättringar.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Växthusgasutsläppen från tunga fordon, det vill säga lastbilar och bussar, står för närvarande för omkring en fjärdedel av utsläppen från vägtransporter i unionen och väntas öka ytterligare fram till 2030. Effektiva åtgärder för att minska utsläppen från tunga fordon måste vidtas som ett bidrag till att uppnå nödvändiga utsläppsminskningar i transportsektorn.

(4)  Växthusgasutsläppen från tunga fordon, det vill säga lastbilar och bussar, står för närvarande för omkring en fjärdedel av utsläppen från vägtransporter och för en femtedel av alla utsläpp från transporter i unionen och väntas öka ytterligare i snabb takt fram till 2030. Flera effektiva och skyndsamma åtgärder för att minska utsläppen från tunga fordon under tillverkningen och vid användning måste vidtas som ett bidrag till att uppnå nödvändiga utsläppsminskningar i transportsektorn.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Det behövs en kombination av flera åtgärder inom transporteffektivitet, alternativa bränslen, väginfrastruktur, fordonsteknik och intermodalitet för att skapa ett heltäckande tillvägagångssätt för att minska utsläppen inom transportsektorn. När det gäller tunga fordon kan utsläppsminskningar även åstadkommas genom att man tar fram lösningar och skapa incitament för lastoptimering, styrd kökörning, utbildning av förare, förnyelse av flottan, minskningar av trafikstockningar och investeringar i infrastrukturunderhåll.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I sitt meddelande från 2014 om en strategi för att minska tunga fordons bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp13 fastslog kommissionen att en förutsättning för att införa sådana åtgärder är att det finns ett reglerat förfarande för bestämning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.

(5)  I sitt meddelande från 2014 om en strategi för att minska tunga fordons bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp13 fastslog kommissionen att en förutsättning för att införa sådana åtgärder är att det finns ett reglerat förfarande för bestämning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. I 2017 års rörlighetspaket ”Europa på väg” planerade kommissionen för ett förslag till normer för tunga fordon under det första halvåret 2018. Ett skyndsamt offentliggörande av detta förslag är avgörande för ett snabbt antagande av dessa nya normer.

__________________

__________________

13 COM(2014) 285 final.

13 COM(2014) 285 final.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Tunga fordon har blivit bränslesnålare under de senaste årtiondena, men transportföretagen, som i stor utsträckning är små och medelstora företag som endast har ett fåtal fordon, har ännu inte tillgång till standardiserad information för att utvärdera bränslesnål teknik och göra jämförelser. Företagen kan därmed varken fatta välgrundade beslut vid köp eller minska sina bränslekostnader, vilka står för cirka en fjärdedel av deras verksamhetskostnader.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Uppgifter om ett fordons prestanda vad beträffar koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning bör göras tillgängliga för allmänheten så att alla aktörer på fordonsmarknaden kan fatta välgrundade köpbeslut. Alla tillverkare kan då jämföra sina fordons miljöprestanda med andra märken, vilket ökar incitamenten för innovation och därmed leder till ökad konkurrenskraft. Informationen kommer också att kunna användas av politiska beslutsfattare på EU-nivå och i medlemsstaterna som underlag för ny politik för att främja användning av mer energieffektiva fordon. Det är därför lämpligt att de värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som bestäms för varje nytt tungt fordon i enlighet med kommissionens förordning (EU) [.../...]15 [Opoce to include correct reference] övervakas och rapporteras till kommissionen, och görs tillgängliga för allmänheten.

(7)  Uppgifter om ett fordons prestanda vad beträffar koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning bör göras tillgängliga för allmänheten så att alla aktörer på fordonsmarknaden kan fatta välgrundade köpbeslut, och för att tredje parter ska kunna övervaka vilka ansträngningar som gjorts för att minska växthusgasutsläppen. Alla tillverkare kan då jämföra sina fordons miljöprestanda med andra märken, vilket ökar incitamenten för innovation och därmed leder till ökad konkurrenskraft. Informationen kommer också att kunna användas av politiska beslutsfattare på EU-nivå och i medlemsstaterna som underlag för ny politik för att främja användning av mer energieffektiva fordon och kommer att öka tillförlitligheten hos Vecto-verktyget, förbättra insynen och sporra till innovation och konkurrenskraft. För att underlätta jämförbarheten hos uppgifterna och säkerställa deras kvalitet och transparens är det därför lämpligt att de värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som bestäms för varje nytt tungt fordon i enlighet med kommissionens förordning (EU) [.../...]15 [Opoce to include correct reference] övervakas och rapporteras till kommissionen, och utan dröjsmål göras tillgängliga för allmänheten på grundval av en harmoniserad metod och på ett enhetligt sätt.

__________________

__________________

Kommissionens förordning (EU) [.../...] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och av kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (EUT L...,...,...).

Kommissionens förordning (EU) [.../...] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och av kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (EUT L...,...,...).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att få komplett information om hur unionens park av tunga fordon är sammansatt och hur detta utvecklas över tid och potentiellt inverkar på koldioxidutsläppen, är det lämpligt att övervaka och rapportera registreringsuppgifter för alla nya tunga fordon och alla nya släpvagnar, inklusive uppgifter om drivsystem samt relevant karosseri.

(8)  För att få komplett information om hur unionens park av tunga fordon är sammansatt och hur detta utvecklas över tid och potentiellt inverkar på koldioxidutsläppen, är det lämpligt att övervaka och rapportera registreringsuppgifter för alla nya tunga fordon och alla nya släpvagnar, inklusive uppgifter om effektiviteten hos drivsystem och motorer samt det mest relevanta karosseriet och de mest relevanta delarna. Det är viktigt med ett nära samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och fordonstillverkarna när det gäller övervakningen och rapporteringen av uppgifterna.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Uppgifter om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning kommer att vara tillgängliga för vissa nya tunga fordon som registreras under [2019]. Från och med den dagen bör därför de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vara skyldiga att lämna uppgifter om nya registreringar, och tillverkarna bör vara skyldiga att tillhandahålla de tekniska uppgifterna för dessa fordon.

(9)  Uppgifter om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning kommer att vara tillgängliga för vissa nya tunga fordon som registreras under [2019]. Från och med den dagen bör därför de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vara skyldiga att lämna uppgifter om nya registreringar, och tillverkarna bör vara skyldiga att tillhandahålla de tekniska uppgifterna för de fordon för vilka de begärda uppgifterna finns tillgängliga.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  De tekniska uppgifter som är väsentliga för att bestämma ett fordons prestanda vad beträffar koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning bör vara allmänt tillgängliga, så att informationen blir tydligare när det gäller fordonets specifikationer och hur de påverkar dess miljöprestanda, och så att konkurrens mellan tillverkarna främjas. Endast sådana uppgifter som är känsliga av konkurrensskäl och av skäl som rör skydd av personuppgifter bör undantas från offentliggörande. Det finns dock ett uppenbart allmänintresse av att ha tillgång till tekniska uppgifter som är väsentliga för att bestämma fordons miljöprestanda. Sådana uppgifter bör därför vara allmänt tillgängliga utan undantag.

(10)  De tekniska uppgifter som är relevanta för att bestämma ett fordons prestanda vad beträffar koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning bör vara allmänt tillgängliga, så att informationen blir tydligare när det gäller fordonets specifikationer och hur de påverkar dess miljöprestanda, och så att konkurrens mellan tillverkarna främjas. Endast sådana uppgifter som är känsliga av konkurrensskäl och av skäl som rör skydd av personuppgifter bör undantas från offentliggörande. Eftersom det finns ett uppenbart allmänintresse av att ha tillgång till de tekniska uppgifter som är relevanta för att bestämma och utvärdera fordons prestanda, bör alla rapporterade uppgifter vara allmänt tillgängliga, med undantag av personuppgifter eller kommersiellt känsliga uppgifter.

 

Kommissionen bör bedöma huruvida det är lämpligt att göra dessa uppgifter tillgängliga anonymt till tredje parter på begäran och villkoren för hur detta bör ske utan att konkurrensen skadas, och om så är lämpligt lägga fram ett förslag till lagstiftning för att ändra denna förordning med avseende på detta.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Det är viktigt att säkerställa att de uppgifter som övervakas och rapporteras är robusta och tillförlitliga. Kommissionen bör därför ha möjlighet att kontrollera och vid behov korrigera de slutliga uppgifterna. Övervakningskraven bör därför inkludera parametrar som gör det möjligt att spåra och kontrollera uppgifterna på ett lämpligt sätt.

(11)  Med tanke på att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna tillsammans med fordonstillverkarna ska vara ansvariga för korrektheten och kvaliteten på de uppgifter som lämnas in (förteckning över parametrar: bränsleförbrukning under de olika körcyklerna, koldioxidutsläpp, fordonsspecifikationer och teknik som används) är det viktigt att säkerställa att de uppgifter som övervakas och rapporteras är robusta och tillförlitliga. Kommissionen bör därför ha möjlighet att kontrollera och vid behov korrigera de slutliga uppgifterna. Övervakningskraven bör därför inkludera parametrar som gör det möjligt att spåra och kontrollera uppgifterna på ett lämpligt sätt, varvid hänsyn ska tas till lagstiftning om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Efter att ha utvärderat erfarenheterna från Vecto-systemet, bör kommissionen lägga fram förslag till lagstiftning om tester av utsläpp vid verklig körning för tunga fordon.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna förordnings bestämmelser om kontroll och korrigering av övervakningsuppgifter, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

utgår

Motivering

Det är mycket viktigt att se till att kommissionen har nödvändiga medel, förfaranden och åtgärder för att utföra uppgiften att kontrollera kvaliteten på de övervakade och rapporterade uppgifterna och för att korrigera dem. Dessa åtgärder bör därför antas via delegerade akter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att säkerställa att uppgiftskraven och övervaknings- och rapporteringsförfarandena fortlöpande håller sig lämpliga för att bedöma de tunga fordonens sammanlagda bidrag till koldioxidutsläppen, och för att säkerställa att det finns tillgång till uppgifter om nya och avancerade tekniker för minskning av koldioxidutsläpp, bör kommissionen delegeras befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för att ändra de uppgiftskrav och övervaknings- och rapporteringsförfaranden som fastställs i bilagorna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(14)  För att säkerställa att uppgiftskraven och övervaknings- och rapporteringsförfarandena fortlöpande håller sig lämpliga för att bedöma de tunga fordonens sammanlagda bidrag till koldioxidutsläppen, och för att säkerställa att det finns tillgång till uppgifter om nya och avancerade tekniker för minskning av koldioxidutsläpp och säkerställa lämplig kontroll och korrigering av de övervakade och rapporterade uppgifterna, bör kommissionen delegeras befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för att ändra de uppgiftskrav och övervaknings- och rapporteringsförfaranden som fastställs i bilagorna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Motivering

Det är mycket viktigt att se till att kommissionen har nödvändiga medel, förfaranden och åtgärder för att utföra uppgiften att kontrollera kvaliteten på de övervakade och rapporterade uppgifterna och för att korrigera dem. Dessa åtgärder bör därför antas via delegerade akter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Centralt register för uppgifter om tunga fordon

Central databas för uppgifter om tunga fordon

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska föra ett centralt register över de uppgifter som rapporteras i enlighet med artiklarna 4 och 5. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten, med undantag av posterna 1, 24, 25, 32, 33, 39 och 40 i del B i bilaga I.

1.  Kommissionen ska inrätta en central databas över de uppgifter som rapporteras i enlighet med artiklarna 4 och 5. Databasen ska vara tillgänglig för allmänheten utan kostnad och i ett digitalt sökbart format, med undantag av posterna 1, 4, 5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 och 40 i del B i bilaga I. Innan uppgifterna offentliggörs ska kommissionen underrätta medlemsstaterna och de berörda tillverkarna. Kommissionen ska bedöma huruvida det är lämpligt att göra de uppgifter som avses i första stycket tillgängliga anonymt till tredje parter på begäran och villkoren för hur detta bör ske utan att konkurrensen skadas, och om så är lämpligt lägga fram ett förslag till lagstiftning för att ändra denna förordning med avseende på detta.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får utföra en egen kontroll av kvaliteten på de uppgifter som rapporterats enligt artiklarna 4 och 5.

2.  Kommissionen ska utföra en egen kontroll av kvaliteten på de uppgifter som rapporterats enligt artiklarna 4 och 5, regelbundet och på ett representativt urval. Kommissionen får utföra kontroller för att säkerställa kvaliteten på de metoder som används för att samla in uppgifter, genom att använda sig av all tillgänglig och lämplig kontroll- och mätteknik.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen får information om fel eller om den vid sin egen kontroll finner diskrepanser i uppgifterna, ska den, om så är lämpligt, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att korrigera de uppgifter som offentliggjorts i det centrala registret enligt artikel 6.

3.  Om kommissionen får information om fel eller om den vid sin egen kontroll finner diskrepanser i uppgifterna, ska den vidta de åtgärder som är nödvändiga för att korrigera de uppgifter som offentliggjorts i den centrala databasen enligt artikel 6. Medlemsstaterna och tillverkarna ska ha möjlighet att korrigera fel inom tre månader från det att de informerats.

 

Om kommissionen fastställer att en tillverkare avsiktligt har förfalskat uppgifterna, ska den utan dröjsmål ålägga de behöriga myndigheterna att korrigera uppgifterna och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med direktiv 2007/46/EG.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  I den händelse oegentligheter eller felaktigheter i den information och de uppgifter som översänds till kommissionen rapporteras, ska visselblåsarna få särskild status och särskilt skydd, i enlighet med den allmänna rättsliga ramen för skydd av visselblåsare, med tanke på riskerna med rapportering av förseelser och det allmänna intresset av dessa rapporter. Om sådana oegentligheter har rapporterats till de behöriga myndigheterna i en medlemsstat och/eller till fordonstillverkarna och dessa inte har meddelat kommissionen, ska kommissionen kunna vidta bestraffande åtgärder genom antagande av delegerade akter.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Analysen ska minst innehålla uppgifter om prestanda vad beträffar genomsnittlig bränsleförbrukning och genomsnittliga koldioxidutsläpp dels för unionens park av tunga fordon, dels för varje tillverkare. Den ska också beakta uppgifter om användning av ny och avancerad teknik för minskning av koldioxidutsläpp, om sådan information finns.

2.  Analysen ska minst innehålla uppgifter om prestanda vad beträffar genomsnittlig bränsleförbrukning och genomsnittliga koldioxidutsläpp dels för unionens park av tunga fordon, dels för varje tillverkare, för motorns olika användningscykler, i enlighet med den katalogisering som används i Vecto-systemet. Den ska också beakta uppgifter om användning av ny och avancerad teknik för minskning av koldioxidutsläpp, om sådan information finns, inbegripet alternativa motorer och/eller alternativa bränslen. Jämförelsen mellan olika tillverkare ska göras för varje transportkategori, för att jämförbarheten ska kunna garanteras.

Motivering

Fordonstillverkarna erbjuder ofta fordon för fullständigt olika typer av körning. Därför går det inte att mäta tillverkarnas fordonsprestanda med hjälp av en enkel prestandainriktad jämförelse, eftersom det skulle bli aktuellt att jämföra till exempel transporter utmed vägnätets stomlinjer eller korta sträckor vid stadskörning.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska utan dröjsmål och senast 2020 uppdatera testförfarandet för beräkning av fordons energiförbrukning till att på ett tekniskt neutralt sätt inkludera alla kategorier av tunga fordon, släpvagnar och alla fordon som drivs med alternativa drivmedel, såsom hybrider och utsläppsfria fordon och släpvagnar, och rapportera alla relevanta uppgifter.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

utgår

Tilldelning av genomförandebefogenheter

 

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa de kontroll- och korrigeringsåtgärder som avses i artikel 7.2 och 7.3. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.

 

Motivering

Det är mycket viktigt att se till att kommissionen har nödvändiga medel, förfaranden och åtgärder för att utföra uppgiften att kontrollera kvaliteten på de övervakade och rapporterade uppgifterna och för att korrigera dem. Dessa åtgärder bör därför antas via delegerade akter.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 för att komplettera denna förordning i syfte att fastställa de kontroll- och korrigeringsåtgärder som anges i artikel 7.2 och 7.3.

Motivering

Det är mycket viktigt att se till att kommissionen har nödvändiga medel, förfaranden och åtgärder för att utföra uppgiften att kontrollera kvaliteten på de övervakade och rapporterade uppgifterna och för att korrigera dem. Dessa åtgärder bör därför antas via delegerade akter.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

utgår

Kommittéförfarande

 

Kommissionen ska biträdas av den kommitté för klimatförändringar som inrättats genom artikel 9 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

Motivering

Det är mycket viktigt att se till att kommissionen har nödvändiga medel, förfaranden och åtgärder för att utföra uppgiften att säkerställa kvaliteten på de övervakade och rapporterade uppgifterna och för att korrigera dem. Dessa åtgärder bör därför antas via delegerade akter.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 26a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

26a.  Transmissionseffektivitet

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – rad 34a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

34a.  Axeleffektivitet

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukning hos nya tunga fordon

Referensnummer

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Nicola Caputo

30.6.2017

Behandling i utskott

11.10.2017

 

 

 

Antagande

4.12.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mike Hookem, Claudiu Ciprian Tănăsescu

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Janusz Zemke

4

-

EFDD

Mike Hookem

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukning hos nya tunga fordon

Referensnummer

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.6.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

TRAN

15.6.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

29.6.2017

ITRE

21.6.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Damiano Zoffoli

21.6.2017

 

 

 

Behandling i utskott

6.11.2017

 

 

 

Antagande

24.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

24

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nikos Androulakis, Eleonora Evi, Elena Gentile, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jiří Maštálka

Ingivande

30.1.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

36

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, John Procter

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Rebecca Harms, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

24

-

ECR

Bolesław G. Piecha

EFDD:

Julia Reid

ENF :

France Jamet, Joëlle Mélin

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EPP

José Inácio Faria

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 februari 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy