Процедура : 2017/2221(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0011/2018

Внесени текстове :

A8-0011/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0020

ДОКЛАД     
PDF 644kWORD 57k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

относно искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа

(2017/2221(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Евелин Регнер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа

(2017/2221(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа, внесено от френския министър на правосъдието на 25 септември 2017 г. по искане на главния прокурор на Апелативния съд на Дуе във връзка с жалба, подадена срещу г-н Бриуа от гражданска страна за деяние, свързано с публична обида към физическо лице (‘injures publiques envers un particulier’), и обявено в пленарно заседание на 2 октомври 2017 г.,

–  като взе предвид допълнителната информация по случая, предоставена от прокуратура на окръжния съд на Дуе с писмо от 12 декември 2017 г.,

–  като изслуша Стийв Бриуа съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република, изменен с Конституционен закон № 95-880 от 4 август 1995 г.,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0011/2018),

A.  като има предвид, че главният прокурор на Апелативния съд на Дуе е поискал снемане на парламентарния имунитет на член на Европейския парламент, Стийв Бриуа, във връзка със съдебни процедури, висящи пред Окръжния съд в Дуе; като има предвид, че това искане е предадено на Европейския парламент от френския министър на правосъдието;

Б.  като има предвид, че искането за снемане на имунитета на г-н Бриуа е свързано със съдебно производство, образувано във връзка с деянието публична обида към физическо лице (член 29, алинея 2, член 33, алинея 2 и член 23 от Закона от 29 юли 1881 г.), свързана с предполагаемо клеветнически коментари, които са били публикувани от известен брой потребители на интернет в отговор на текст, публикуван от г-н Бриуа на 23 декември 2015 г. на неговата страница във Фейсбук и не са били своевременно заличени от г-н Бриуа; като има предвид, че по запитване на комисията по правни въпроси прокуратурата на Окръжния съд в Дуе е посочила, че горепосочените коментари са били все още онлайн на 21 ноември 2017 г.;

В.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокол № 7 членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 по време на сесиите на Европейския парламент членовете на Европейския парламент притежават на територията на своята собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Д.  като има предвид, наред с другото, че член 26 от Конституцията на Френската република гласи, че членовете на парламента не може да бъдат задържани за престъпления, нито да им бъде налагана друга мярка за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ без разрешението на парламента;

Е.  като има предвид, че членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз се изключват взаимно(2);

Ж.  като има предвид, че обвиненията срещу Стийв Бриуа и последващото искане за снемане на имунитета му не са свързани с изразено мнение или подаден от него глас при изпълнението на задълженията му като член на Европейския парламент, а на факта, че според твърденията той не е премахнал от своята официална страница във Фейсбук редица коментари от трети страни и това е възприето от лицето, към което са насочени, като обида;

З.  като има предвид, че вследствие на това имунитетът, предоставен от член 8 от Протокол № 7 не е приложим и случаят попада изцяло в обхвата на член 9 от същия протокол;

И.  като има предвид, че Парламентът разполага с широко право на преценка по отношение на насоката, която възнамерява да даде на решение за защита на имунитет по силата на член 9 от Протокола(3);

Й.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не установява наличие на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че искането е внесено с намерение да се навреди на политическата дейност на съответния член на ЕП;

1.  решава да снеме имунитета на Стийв Бриуа;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на министъра на правосъдието на Френската република и на Стийв Бриуа.

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163-163/10, ECLI: EU:C:2011:543. Решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra, посочени по-горе, точка 45.

(3)

Съединени дела T-346/11 и T-347/11, Gollnisch, посочени по-горе, точка 101.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

И. Контекст

На заседанието от 2 октомври 2017 г. председателят обяви, че на 25 септември 2017 г. е получил писмо от френския министър на правосъдието с искане за снемане на парламентарния имунитет на Стийв Бриуа.

Съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността искането е препратено от председателя на комисията по правни въпроси.

На 18 март 2016 г. член на опозицията в общинския съвет на община Енен-Бомон е подал жалба като граждански ищец до старшия съдия-следовател на Дуе срещу Стийв Бриуа, кмет на посочената община, за нанесени публични обиди, насочени към физическо лице, което е наказуемо съгласно член 29, алинея 2, член 33, алинея 2 и член 23 от Закона от 29 юли 1881 г.

В подкрепа на тази жалба общинският съветник е пояснил, че на 2 декември 2015 г. е внесъл пред Административния съд в Лил молба за отмяна на решението на община Енен-Бомон за изграждане на коледна ясла във фоайето на кметството поради това, че то представлява превишаване на правомощията. Същевременно той е внесъл искане със същите основания за временна заповед за спиране на решението. Молбата му е била отхвърлена.

На 23 декември 2015 г. г-н Бриуа е публикувал в личния си, публично достъпен профил във Фейсбук текст, в който се посочва, наред с другото, че искането на опозицията за забрана на изграждането на коледна ясла е било отхвърлено от съда.

В отговор на този текст във Фейсбук профила на Стийв Бриуа биват публикувани поредица коментари, чието съдържание общинският съветник от опозицията, към когото са насочени, намира за обидно. Вследствие на това общинският съветник подава жалба до старшия съдия-следовател на Дуе, по-специално относно предполагаемото непремахване от страна на г-н Бриуа на тези коментари от неговата страница във Фейсбук.

Органите, подали искането, считат, че снемането на имунитета на г-н Стийв Бриуа е необходимо, за да може той да се яви, ако е необходимо по принуда, пред съдията-следовател за първоначален разпит, след чието провеждане съдия-следователят може да му предостави статут на заподозрян в извършване на престъпление свидетел или да пристъпи към подвеждането му под отговорност. В последния случай делото на г-н Бриуа би било препратено за разглеждане от наказателния съд.

В отговор на искане за допълнителна информация по случая, отправено от комисията по правни въпроси в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността с писмо от 12 декември 2017 г., прокурорът към Общинския съд в Дуе е информирал, че предполагаемите обидни коментари със сигурност все още са били онлайн, когато компетентните органи са извършили последната проверка на 21 ноември 2017 г.

Г-н Бриуа беше изслушан от комисията по правни въпроси на 7 декември 2017 г. в съответствие с член 9, параграф 6 от Правилника.

II.  Приложимо право и процедура относно имунитета на членовете на Европейския парламент

Членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласят:

Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава-членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Членове 5, 6 и 9 от Правилника за дейността на Европейския парламент гласят:

Член 5: Привилегии и имунитети

1. Членовете на ЕП се ползват с привилегиите и имунитетите, установени в Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

2. При упражняването на правомощията си във връзка с привилегиите и имунитетите Парламентът се стреми да запази неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и да осигури независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове.

(...)

Член 6: Снемане на имунитет

1. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в член 5, параграф 2 от настоящия Правилник за дейността.

2. Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде искано снемане на имунитета, при условие че:

– той няма да бъде задължен да се яви на дата или в час, които възпрепятстват или затрудняват изпълнението на парламентарните му задължения, или ще има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения; както и

– той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнението на парламентарните си задължения и която счита, че не е уместно да разкрива.

Член 9: Процедури, свързани с имунитета

1. Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

2. Със съгласието на съответния член или бивш член на ЕП искането може да бъде отправено от друг член на ЕП, на който се разрешава да представлява съответния член или бивш член на ЕП на всички етапи от процедурата.

Членът на ЕП, който представлява съответния член или бивш член на ЕП, не участва в решенията, които комисията взема.

3. Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.

4. Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии. Не се допускат изменения. Ако някое от предложенията бъде отхвърлено, за прието се счита обратното решение.

5. Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен.

6. На съответния член на ЕП се дава право да бъде изслушан и той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, за които счита, че имат отношение към случая.

Съответният член на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета си, освен на самото изслушване.

Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Съответният член на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

Ако съответният член на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложените дата и час и е посочил причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Съответният член не може да обжалва това решение.

Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.

7. Когато се иска снемане или защита на имунитет на няколко основания, всяко от тях може да бъде предмет на отделно решение. По изключение в доклада на комисията може да се предложи снемането или защитата на имунитета да се прилага само по отношение на наказателно преследване, като до постановяването на окончателна присъда съответният член на ЕП не може да бъде арестуван или задържан и срещу него не може да се налага никаква друга мярка, която би му попречила да изпълнява функциите, присъщи на парламентарния мандат.

Освен това член 26 от Френската конституция, приложим по силата на член 9 от Протокола, гласи както следва:

Член 26

Членовете на Парламента не могат да бъдат задържани, както и не може да им бъде налагана друга мярка за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ освен с разрешение на бюрото на камарата, чиито членове са. Такова разрешение не се изисква при заварено тежко престъпление или заварено друго сериозно нарушение или при влязла в сила присъда.

Задържането, мерките за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ или производството срещу член на Парламента се спират за времетраенето на парламентарната сесия, ако камарата, чийто член е посоченият, поиска това.

III.  Мотиви за предлаганото решение

Въз основа на гореизложените факти настоящият случай отговаря на условията за прилагане на член 9 от Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Действително, обвиненията срещу Стийв Бриуа и последващото искане за снемане на имунитета му не са свързани с изразено мнение или подаден от него глас при изпълнението на задълженията му като член на Европейския парламент, а на факта, че според твърденията той не е премахнал от своята официална страница във Фейсбук редица коментари от трети страни и това е възприето от лицето, към което са насочени, като обида.

Член 8 от Протокола е пределно ясен в установяването на свобода на словото само за членовете на ЕП, но не и за трети страни („членовете [...] не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на [...] съдебно производство във връзка с изразените от тях [...]“), нито по друг начин би могло да се изведе от тази разпоредба, че задължения на членовете на ЕП включват отговорност за изявленията, направени от трети страни(1).

Ако абсолютният имунитет съгласно член 8 от Протокола не е приложим, следва, че случаят попада изцяло в обхвата на член 9 от същия протокол; В действителност тези две разпоредби се изключват взаимно(2).

Съгласно член 9 от Протокола членовете на ЕП притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на парламента на тази държава членка. Тази разпоредба следва да се чете във връзка с член 26 от Френската конституция. Следователно френските членове на ЕП не могат да бъдат задържани за тежко престъпление или друго сериозно нарушение, както и не може да им бъде налагана друга мярка за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ без разрешение на Европейския парламент.

Съгласно разясненията на Общия съд член 9 от Протокола има за цел „да гарантира независимостта на членовете на Парламента, като създаде пречки по време на сесиите на Парламента срещу тях да бъде упражняван натиск, състоящ се в заплахи от задържане или съдебно преследване“(3). Съдът също така посочва ясно, че Парламентът разполага с широко право на преценка по отношение на насоката, която възнамерява да даде на решението за защита на имунитет по силата на член 9 от Протокола(4).

За да реши дали да снеме парламентарния имунитет на свой член, Европейският парламент прилага свои последователни принципи. Един от тези принципи е, че имунитетът обикновено се сваля, когато нарушението попада в обхвата на член 9 от Протокол № 7, при условие, че няма наличие на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че въпросът се повдига с намерение да се нанесе политическа вреда на съответния член на ЕП.

Комисията по правни въпроси не установи някакви очевидни доказателства за fumus persecutionis в конкретния случай.

IV.  Заключение

Въз основа на гореизложеното и в съответствие с член 9 от Правилника за дейността, след като разгледа доводите „за“ и „против“, комисията по правни въпроси препоръчва Парламентът да снеме имунитета на Стийв Бриуа.

(1)

Вж. обяснителните бележки в док. A6-0421/2008 относно искане за снемане на имунитета на г-н Франк Ванхеке, в които комисията по правни въпроси разглежда подобен случай: „Считаме, на първо място, че настоящото дело не попада в приложното поле на член 9 [понастоящем 8] от Протокола по отношение на това, че задълженията на членовете на ЕП не включват действия на отговорен редактор на вестник на национална партия. Следователно случаят попада в приложното поле на член 10 [понастоящем 9]“.

(2)

Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra, цитирани по-горе, точка 45.

(3)

Решение по дело Mote, цитирано по-горе, точка 50, където се цитира определението на Общия съд от дело Rothley и др./Парламент, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, точка 90.

(4)

Решение по дело Gollnish, цитирано по-горе, точка 101.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Последно осъвременяване: 31 януари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност