Postup : 2017/2221(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0011/2018

Předložené texty :

A8-0011/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0020

ZPRÁVA     
PDF 546kWORD 56k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

o žádosti, aby byl Steeve Briois zbaven imunity

(2017/2221(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Evelyn Regner

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Steeve Briois zbaven imunity

(2017/2221(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o zbavení Steeva Brioise imunity, kterou dne 25. září 2017 předložila francouzská ministryně spravedlnosti na žádost vrchního státního zastupitelství při odvolacím soudu v Douai ve věci prověřování trestního oznámení s návrhem na přiznání náhrady škody v adhezním řízení, které na něj podala jedna ze stran z důvodu údajného spáchání trestného činu veřejné pomluvy vůči fyzické osobě („injures publiques envers un particulier“), a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 2. října 2017,

–  s ohledem na dodatečné informace o tomto případu, které v dopisu ze dne 12. prosince 2017 poskytlo vrchní státní zastupitelství při odvolacím soudu v Douai,

–  poté, co Steeve Briois dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 26 Ústavy Francouzské republiky ve znění ústavního zákona č. 95-880 ze dne 4. srpna 1995,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0011/2018),

A.   vzhledem k tomu, že vrchní státní zastupitelství při odvolacím soudu v Douai požádalo, aby byl poslanec Evropského parlamentu Steeve Briois zbaven poslanecké imunity v souvislosti s trestním řízením vedeném u krajského soudu v Douai; vzhledem k tomu, že tuto žádost Parlamentu předložila francouzská ministryně spravedlnosti;

B.  vzhledem k tomu, že žádost o zbavení pana Brioise imunity se týká právních úkonů v rámci trestního řízení týkajícího se údajného spáchání trestného činu veřejné pomluvy vůči fyzické osobě (čl. 29 odst. 2, čl. 33 odst. 2 a článek 23 zákona ze dne 29. července 1881), k němuž mělo dojít v souvislosti s údajně pomlouvačnými výroky, jež zaslal určitý počet uživatelů internetu v reakci na text, který pan Briois zveřejnil dne 23. prosince 2015 na své facebookové stránce, a jež pan Briois dostatečně rychle neodstranil; vzhledem k tomu, že na žádost Výboru pro právní záležitosti uvedlo státní zastupitelství při krajském soudu v Douai, že výše uvedené komentáře byly nepochybně dostupné on-line až ke dni 21. listopadu 2017;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 Protokolu č. 7 poslanci Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 v průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

E.  vzhledem k tomu, že článek 26 Ústavy Francouzské republiky mimo jiné stanoví, že žádný člen Parlamentu nesmí být zatčen, zadržen za trestný čin, ani být předmětem opatření omezujícího svobodu bez předchozího svolení Parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie nelze použít současně(2);

G.  vzhledem k tomu, že skutečnosti, které jsou Steevu Brioisovi dávány za vinu, a navazující žádost o zbavení tohoto poslance imunity nejsou spojeny s vyjádřenými názory nebo hlasováním při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, ale se skutečností, že údajně ze své facebookové stránky neodstranil určitý počet komentářů, které tam umístily třetí osoby a které osoba, proti níž byly namířeny, považuje za urážlivé;

H.  vzhledem k tomu, že imunita, již přiznává článek 8 Protokolu č. 7, se tedy v tomto případě neuplatní a že dotčený případ spadá beze zbytku do oblasti působnosti článku 9 téhož protokolu;

I.  vzhledem k tomu, že Parlament disponuje širokou diskreční pravomocí, pokud se jedná o jeho rozhodnutí v reakci na žádost o ochranu imunity ve vztahu k článku 9 Protokolu(3);

J.  vzhledem k tomu, že Parlament neshledal žádné důkazy pro fumus persecutionis, tj. pro dostatečně závažné a konkrétní podezření, že případ byl zahájen s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu;

1.  rozhodl, že se Steeve Briois zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby neprodleně předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru ministryni spravedlnosti Francouzské republiky a Steevu Brioisovi.

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, citované výše, bod 45.

(3)

Spojené věci T-346/07 a T-347/11, Gollnisch, citované výše, bod 101.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Na plenárním zasedání konaném dne 2. října 2017 předseda oznámil, že dne 25. září 2017 obdržel dopis francouzské ministryně spravedlnosti s žádostí o zbavení Steeva Brioise imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu předseda postoupil žádost Výboru pro právní záležitosti.

Dne 18. března 2016 podal jeden z opozičních zastupitelů obce Hénin-Beaumont u služebně nejstaršího vyšetřujícího soudce v Douai trestní oznámení s návrhem na přiznání náhrady škody v adhezním řízení na starostu této obce Steeva Brioise z důvodu údajného spáchání trestného činu veřejné pomluvy vůči fyzické osobě, který se trestá podle čl. 29 odst. 2, čl. 33 odst. 2 a článku 23 zákona ze dne 29. července 1881.

Ve svém trestním oznámení uvedl tento obecní zastupitel, že se dne 2. prosince 2015 obrátil na správní soud v Lille s žalobou pro překročení pravomoci, v níž požadoval, aby tato jurisdikce vydala soudní příkaz, jehož prostřednictvím obci Hénin-Beaumont uloží zrušit rozhodnutí o umístění vánočního betlému ve vestibulu radnice. Současně předložil také žádost o předběžné pozastavující opatření motivovanou týmiž důvody. Jeho žádost byla zamítnuta.

Dne 23. prosince 2015 zveřejnil pan Briois na své soukromé, veřejně dostupné facebookové stránce text, v němž mimo jiné uvedl, že žádost opozice usilující o zákaz vánočního betlému byla soudem zamítnuta.

V reakci na tento text bylo na facebookovou stránku Steeva Brioise umístěno několik příspěvků, o nichž se postižený zastupitel obce domníval, že jsou vůči němu urážlivé. Tento obecní zastupitel proto u služebně nejstaršího vyšetřujícího soudce v Douai podal trestní oznámení založené především na skutečnosti, že pan Briois údajně tyto komentáře ze své facebookové stránky neodstranil.

Orgány, které žádost předkládají, se domnívají, že toto zbavení imunity je nezbytné pro to, aby mohl být pan Briois (v případě potřeby za použití donucovacích prostředků) předveden před vyšetřujícího soudce pro účely prvního výslechu, na jehož základě mu může soudce přiznat status svědka-podezřelého („témoin assisté“), nebo jej obvinit. Pokud by byl obviněn, může být věc pana Brioise následně předána soudu pro trestní věci pro účely jejího rozsouzení.

V reakci na žádost o doplňující informace o tomto případu, kterou mu v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu adresoval Výbor pro právní záležitosti, uvedlo státní zastupitelství při krajském soudu v Douais ve svém dopisu ze dne 12. prosince 2017, že údajně urážlivé komentáře byly i nadále k dispozici on-line dne 21. listopadu 2017, kdy to příslušný orgán ověřoval naposled.

Dne 7. prosince 2017 byl pan Briois vyslechnut ve Výboru pro právní záležitosti v souladu s čl. 9 odst. 6.

II.  Právní předpisy a postupy týkající se imunity poslanců Evropského parlamentu

Články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie znějí takto:

Článek 8

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a) na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b) na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

Články 5, 6 a 9 jednacího řádu Evropského parlamentu znějí takto:

Článek 5 Výsady a imunity

1. Poslanci požívají výsad a imunit stanovených Protokolem č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie.

2. Při výkonu svých pravomocí týkajících se výsad a imunit jedná Parlament v zájmu zachování své integrity jakožto demokratického zákonodárného shromáždění a s cílem zajistit nezávislost poslanců při plnění jejich povinností. Poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho poslanců.

Článek 6 Zbavení imunity

1. Každá žádost o zbavení imunity se posuzuje v souladu s články 7, 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a se zásadami uvedenými v čl. 5 odst. 2 jednacího řádu.

2. Pokud je poslanec povinen vypovídat jako svědek nebo soudní znalec, není nutné žádat o zbavení poslanecké imunity za předpokladu, že:

poslanec se nemusí dostavit v den a dobu, kdy by mu to znemožňovalo nebo ztěžovalo plnění jeho parlamentních povinností, nebo může poskytnout výpověď písemnou či jinou formou, jež mu neztěžuje plnění jeho parlamentních povinností; a

poslanec není povinen svědčit o důvěrných informacích, které získal při plnění svých parlamentních povinností a jejichž zveřejnění nepovažuje za vhodné.

Článek 9 Imunitní řízení

1. Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, s níž se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu Parlamentu, nebo žádost současného či bývalého poslance o ochranu jeho výsad a imunit je oznámena v Parlamentu a postoupena příslušnému výboru.

2. Se souhlasem dotčeného poslance či bývalého poslance může příslušnou žádost podat jiný poslanec, který může dotčeného poslance či bývalého poslance zastupovat ve všech fázích daného řízení.

Poslanec, který zastupuje dotčeného poslance či bývalého poslance, se nepodílí na přijímání rozhodnutí ve výboru.

3. Výbor projedná žádosti o zbavení poslanecké imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit neprodleně, avšak s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

4. Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže byl návrh zamítnut, považuje se za přijaté opačné rozhodnutí.

5. Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven imunity nebo zda má být jeho imunita ochráněna.

6. Dotčený poslanec musí dostat příležitost vyjádřit se a může předložit jakékoli dokumenty nebo jiné písemné důkazy, které považuje za relevantní.

Dotčený poslanec nesmí být přítomen rozpravám o žádosti o zbavení jeho poslanecké imunity nebo o její ochranu, s výjimkou jeho slyšení.

Předseda výboru vyzve poslance k tomu, aby se v uvedený den a v uvedenou dobu k záležitosti vyjádřil. Dotčený poslanec se může svého práva na vyjádření vzdát.

Jestliže se dotčený poslanec v návaznosti na tuto výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, že se svého práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení v uvedený den a v uvedenou dobu omluven, a pokud svou žádost nezdůvodnil. Předseda výboru rozhoduje o tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným důvodům vyhovět. Dotčenému poslanci není dovoleno se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Jestliže předseda výboru žádosti o omluvu vyhoví, vyzve dotčeného poslance, aby se k dané záležitosti vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže se dotčený poslanec na základě této druhé výzvy ke slyšení nedostaví, řízení pokračuje, aniž by byl poslanec vyslechnut. Další žádosti o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

7. Pokud se žádost o zbavení imunity nebo o její ochranu týká více obvinění, může být o každém z nich rozhodnuto zvlášť. Výbor může ve své zprávě ve výjimečných případech navrhnout, aby se zbavení imunity nebo její ochrana vztahovala pouze na trestní stíhání a aby poslanec, dokud není rozsudek pravomocný, nemohl být zadržen či vzat do vazby, nebo aby proti němu nemohla být přijata jiná opatření, která by mu bránila ve výkonu mandátu.

Článek 26 Ústavy Francouzské republiky, který je použitelným na základě článku 9 Protokolu, zní takto:

Článek 26

Žádný člen parlamentu nesmí být v souvislosti s trestnou činností nebo jiným deliktním jednáním zadržen, vzat do vazby, ani proti němu nesmí být použita svobodu omezující opatření bez svolení předsednictva shromáždění, jehož je členem. Toto svolení se nepožaduje v případě trestného činu nebo v případě jiného deliktního jednání, při němž byla osoba přistižena, nebo v případě konečného odsuzujícího rozsudku.

Zadržení, vzetí do vazby nebo svobodu omezující opatření nebo stíhání člena Parlamentu jsou zastavena po dobu zasedání, pokud o to shromáždění, jehož je poslancem, požádá.

III.  Odůvodnění navrhovaného rozhodnutí

Tento případ splňuje na základě výše uvedených skutečností podmínky pro uplatnění článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie.

Skutečnosti, které jsou Steevu Brioisovi dávány za vinu, a navazující žádost o zbavení tohoto poslance imunity nejsou spojeny s vyjádřenými názory nebo hlasováním při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, ale se skutečností, že údajně ze své facebookové stránky neodstranil určitý počet komentářů, které tam umístily třetí osoby a které osoba, proti níž byly namířeny, považuje za urážlivé.

Článek 8 Protokolu zcela jednoznačně stanoví, že pouze „členové Evropského parlamentu“, a nikoli třetí strany, „nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce“, přičemž z tohoto ustanovení nelze v žádném případě dovodit, že součástí funkce poslance je i ručit za výroky třetích stran(1).

Pokud se tedy absolutní imunita, již přiznává článek 8 Protokolu, v tomto případě neuplatní, dotčený případ spadá beze zbytku do oblasti působnosti článku 9 téhož protokolu. Ve skutečnosti nelze použít současně tyto dva články(2).

Podle článku 9 Protokolu požívají členové Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu. Toto ustanovení je třeba vykládat ve spojení s článkem 26 francouzské ústavy. Tento výklad vede k závěru, že žádný francouzský člen Evropského parlamentu nesmí být v souvislosti s trestnou činností nebo jiným deliktním jednáním zadržen, vzat do vazby, ani proti němu nesmí být použita svobodu omezující opatření bez svolení Evropského parlamentu.

Jak uvedl soudní dvůr, článek 9 Protokolu má za cíl „zajistit nezávislost členů Parlamentu tím, že zabrání tomu, aby na ně v průběhu zasedání Parlamentu byl činěn nátlak spočívající v hrozbě zadržení nebo soudního stíhání“(3). Soudní dvůr rovněž objasnil, že Parlament disponuje širokou diskreční pravomocí, pokud se jedná o jeho rozhodnutí v reakci na žádost o ochranu imunity ve vztahu k článku 9 Protokolu(4).

Při rozhodování o tom, zda zbavit některého z poslanců poslanecké imunity, uplatňuje Evropský parlament vlastní důsledné zásady. Jednou z těchto zásad je, že je dotyčný poslanecké imunity obvykle zbaven, pokud daný trestný čin spadá pod článek 9 Protokolu č. 7, za předpokladu, že se nejedná o fumus persecutionis, tedy o dostatečně závažné a konkrétní podezření, že byl daný případ vyvolán s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu.

Ve věci, o niž se zde jedná, nenalezl Výbor pro právní záležitosti žádné zjevné důkazy o tom, že by se jednalo o fumus persecutionis.

IV.  Závěry

Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s článkem 9 jednacího řádu po zvážení argumentů pro a proti Výbor pro právní záležitosti doporučuje, aby Evropský parlament zbavil Steeva Brioise imunity.

(1)

Viz vysvětlující prohlášení k dokumentu A6-0421/2008 o žádosti o zbavení Franka Vanheckeho imunity, v níž se Výbor pro právní záležitosti zabýval podobným případem: „Především se má za to, že na tento případ se nevztahuje článek 9 [v současnosti 8] Protokolu s ohledem na skutečnost, že mezi povinnosti poslance Evropského parlamentu nenáleží výkon vydavatele odpovědného za vnitrostátní stranické noviny. Z tohoto důvodu pak lze případ posuzovat podle článku 10 [v současnosti 9]“.

(2)

Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, citované výše, bod 45.

(3)

Viz rozsudek ve výše uvedené věci Mote, bod 50, v němž se cituje usnesení předsedy Soudního dvora ve věci Rothley a další v. Parlament, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, bod 90.

(4)

Viz výše uvedený rozsudek ve věci Gollnisch, bod 101.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

12

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Poslední aktualizace: 1. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí