Διαδικασία : 2017/2221(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0011/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0011/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0020

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 634kWORD 58k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois

(2017/2221(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Evelyn Regner

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois

(2017/2221(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois που διαβιβάστηκε από την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Εισαγγελέως του Εφετείου του Douai, σε συνάρτηση με μήνυση κατά του Steeve Briois από πολιτικό ενάγοντα για το αδίκημα της εξύβρισης ενός ιδιώτη δημοσίως («injures publiques envers un particulier»), και η οποία αίτηση ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 2 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρείχε σχετικά με την υπόθεση αυτή η Γενική Εισαγγελέας του Πρωτοδικείου του Douai με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2017,

–  αφού άκουσε τον Steeve Briois, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε με τον συνταγματικό νόμο 95-880, της 4ης Αυγούστου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0011/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Εισαγγελέας του Εφετείου του Douai έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Steeve Briois, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον του Πρωτοδικείου του Douai· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα αυτό διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο από την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois αφορά τη δικαστική διαδικασία που έχει κινηθεί σε σχέση με το αδίκημα της εξύβρισης ενός ιδιώτη δημοσίως (άρθρα 29(2), 33(2) και 23 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881) σε σχέση με τα φερόμενα υβριστικά σχόλια που ανήρτησαν ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου ως απάντηση σε ένα κείμενο που ο Steeve Briois είχε δημοσιεύσει στις 23 Δεκεμβρίου 2015 στη σελίδα του στο Facebook και τα οποία δεν είχαν αφαιρεθεί πάραυτα από τον Steeve Briois· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από αίτημα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η Γενική Εισαγγελέας του Πρωτοδικείου του Douai δήλωσε ότι τα λόγω σχόλια εξακολουθούν να υπάρχουν στο διαδίκτυο στις 21 Νοεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ.7, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας ορίζει ότι κανείς βουλευτής δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί για αξιόποινη πράξη ή να αποτελέσει αντικείμενο άλλου στερητικού ή περιοριστικού της ελευθερίας μέτρου χωρίς την άδεια του Κοινοβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλληλοαποκλείονται(2)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες κατά του Steeve Briois, και η επακόλουθη αίτηση για την άρση της ασυλίας του, δεν αφορούν γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά το γεγονός ότι αυτός παρέλειψε να αφαιρέσει από την επίσημη σελίδα του στο Facebook σειρά σχολίων αναρτηθέντων από τρίτους, τα οποία το θιγόμενο πρόσωπο θεώρηση προσβλητικά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η ασυλία που παρέχει το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 δεν τυγχάνει εφαρμογής και στην προκειμένη περίπτωση, εμπίπτει εξ ολοκλήρου στο άρθρο 9 του ιδίου πρωτοκόλλου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ευρεία διακριτική εξουσία ως προς την κατεύθυνση που δύναται να δώσει σε μια απόφαση μετά την υποβολή αίτησης για την υπεράσπιση της ασυλίας βάσει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου(3)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει προφανείς ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του συγκεκριμένου βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την βουλευτική ασυλία του Steeve Briois·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Steeve Briois.

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, (προαναφερθείσες), Marra κ.λπ., σκέψη 45.

(3)

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, (προαναφερθείσες), Marra κ.λπ., σκέψη 101.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Κατά τη συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2017, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 έλαβε επιστολή από την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, με την οποία ζητείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Steeve Briois.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος παρέπεμψε την εν λόγω αίτηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Στις 18 Μαρτίου 2016, ένα μέλος της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου του Hénin-Beaumont, υπέβαλε μήνυση με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον του πρεσβύτερου ανακριτή του Douai, κατά του Steeve Briois, δημάρχου της πόλης αυτής, για το αδίκημα της εξύβρισης ενός ιδιώτη δημοσίως, το οποίο διώκεται βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 2, του άρθρου 33 παράγραφος 2 και του άρθρου 23 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881·

Στοιχειοθετώντας τη μήνυσή του, ο δημοτικός σύμβουλος υποστήριξε ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2015, ζήτησε από το διοικητικό δικαστήριο της Λίλης να ακυρώσει, ως ληφθείσα καθ’ υπέρβαση εξουσίας, την απόφαση του Δήμου του Hénin-Beaumont για την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικης φάτνης στην είσοδο του Δημαρχείου. Ταυτόχρονα υπέβαλε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους. Η αίτησή του απορρίφθηκε,

Στις 23 Δεκεμβρίου 2015, ο Steeve Briois ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, ένα κείμενο που ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το αίτημα της αντιπολίτευσης να απαγορευθεί η τοποθέτηση της χριστουγεννιάτικης φάτνης είχε απορριφθεί από το δικαστήριο.

Μετά από την ανακοίνωση αυτή, αναρτήθηκαν στη σελίδα του Steeve Briois στο Facebook πολλά σχόλια, το περιεχόμενο των οποίων ο δημοτικός σύμβουλος, θεώρησε υβριστικό για το πρόσωπό του. Κατά συνέπεια, ο δημοτικός σύμβουλος κατέθεσε μήνυση ενώπιον του πρεσβύτερου ανακριτή του Douai, επειδή ο Steeve Briois δεν απομάκρυνε τα επίμαχα σχόλια από τη σελίδα του στο Facebook.

Οι αρμόδιες αρχές υποστηρίζουν ότι η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Steeve Briois είναι απαραίτητη προκειμένου αυτός να αναγκασθεί να εμφανισθεί, εν ανάγκη βιαίως, ενώπιον της ανακρίτριας, για μια πρώτη εξέταση, μετά την οποία η ανακρίτρια θα μπορέσει να του αναγνωρίσει το καθεστώς του μάρτυρα ή να προβεί σε απαγγελία κατηγορίας εις βάρος του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η υπόθεση του Steeve Briois θα πρέπει εν συνεχεία να παραπεμφθεί σε ποινικό δικαστήριο.

Απαντώντας σε αίτηση για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που υπέβαλε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού, με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2017, η Εισαγγελία του Πρωτοδικείου του Douai δήλωσε ότι τα φερόμενα ως υβριστικά σχόλια εξακολουθούν να είναι αναρτημένα στο Διαδίκτυο, όταν οι αρμόδιες αρχές προέβησαν σε έλεγχο για τελευταία φορά στις 21 Νοεμβρίου 2017.

Ο Steeve Briois ακούστηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 7 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6.

II.  Νομοθετικές διατάξεις και διαδικασία που εφαρμόζονται σε υποθέσεις ασυλίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν:

Άρθρο 8

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 9

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του απολαύουν:

α) εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους,

β) εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη.

Η ασυλία τους καλύπτει επίσης όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν.

Επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του.

Τα άρθρα 5, 6 και 9 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζουν:

Άρθρο 5: Προνόμια και ασυλίες

1.  Οι βουλευτές απολαύουν των προνομίων και ασυλιών που ορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του. (...)

Άρθρο 6: Άρση ασυλίας

1.  Κάθε αίτημα για άρση της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

2.  Όταν ζητείται από βουλευτές να εμφανισθούν ως μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες δεν υφίσταται ανάγκη αιτήματος για άρση της ασυλίας υπό την προϋπόθεση ότι:

-  οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν σε ημερομηνία ή χρόνο που εμποδίζει ή καθιστά δυσχερή την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή που δεν θα καθιστά δυσχερή την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων· και

-  οι βουλευτές δεν θα υποχρεούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σχετικά με πληροφορίες που έχουν αποκτήσει εμπιστευτικά κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους και τις οποίες δεν θεωρούν σκόπιμο να αποκαλύψουν.

Άρθρο 9: Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία

1.  Κάθε αίτημα το οποίο απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

2.  Με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου βουλευτή ή πρώην βουλευτή, το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται από άλλο βουλευτή, στον οποίο μπορεί να επιτραπεί να εκπροσωπεί τον ενδιαφερόμενο βουλευτή ή πρώην βουλευτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Ο βουλευτής που εκπροσωπεί τον ενδιαφερόμενο βουλευτή ή πρώην βουλευτή δεν συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων της επιτροπής.

3.  Η επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την σχετική περιπλοκότητά τους, τα αιτήματα για άρση της ασυλίας ή τα αιτήματα για προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας.

4.  Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση αιτιολογημένης απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος άρσης της ασυλίας ή προάσπισης των προνομίων και της ασυλίας. Τροπολογίες δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση απόρριψης μιας πρότασης, θεωρείται εγκριθείσα η αντίθετη απόφαση.

5.  Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί.

6.  Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του και μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα.

Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής δεν παρίσταται στις συζητήσεις σχετικά με το αίτημα άρσης ή υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο στην ίδια την ακρόαση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος ακρόασης.

Εάν ο ενδιαφερόμενος βουλευτής δεν παραστεί στην ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, έχοντας αιτιολογήσει την απουσία του. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει εάν θα κάνει δεκτό το ως άνω αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους λόγους. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής δεν δύναται να προσφύγει κατά της απόφασης του προέδρου.

Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί το αίτημα, καλεί τον ενδιαφερόμενο βουλευτή σε ακρόαση σε νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο ενδιαφερόμενος βουλευτής αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνονται δεκτά περαιτέρω αιτήματα ακρόασης ή μη συμμετοχής σε αυτή.

7.  Όταν το αίτημα ζητεί την άρση ή την υπεράσπιση της ασυλίας για διαφόρους λόγους, ο κάθε ένας από αυτούς μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής απόφασης. Η έκθεση της επιτροπής μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να προτείνει την άρση ή την υπεράσπιση της ασυλίας μόνο για τις ποινικές διώξεις ενώ, μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, ο βουλευτής έχει ασυλία από κάθε μορφή σύλληψης ή κράτησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο τον παρεμποδίζει στην άσκηση των καθηκόντων που προβλέπει η εντολή του. (...)

Επιπλέον, το άρθρο 26 του γαλλικού Συντάγματος ορίζει κατ’ αναλογία προς το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου τα εξής:

Άρθρο 26

Σύλληψη ή άλλο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας μέτρο εις βάρος βουλευτή για κακούργημα ή πλημμέλημα επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του προεδρείου της Συνέλευσης της οποίας αυτός αποτελεί μέλος. Η άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος ή τελεσίδικης καταδίκης.

Η κράτηση, τα στερητικά ή περιοριστικά της ελευθερίας μέτρα ή η δίωξη μέλους του Κοινοβουλίου αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της συνόδου, εφόσον το ζητήσει η Συνέλευση στην οποία ανήκει.

III.  Αιτιολόγηση της προτεινόμενης απόφασης

Βάσει των προαναφερθέντων πραγματικών περιστατικών, στην παρούσα υπόθεση εφαρμόζεται το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πράγματι, οι κατηγορίες κατά του Steeve Briois, και η επακόλουθη αίτηση για την άρση της ασυλίας του, δεν αφορούν γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά το γεγονός ότι αυτός φέρεται ότι παρέλειψε να αφαιρέσει από την επίσημη σελίδα του στο Facebook σειρά σχολίων που αναρτήθηκαν από τρίτους και τα οποία το θιγόμενο πρόσωπο θεώρησε ως υβριστικά.

Το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου είναι απολύτως σαφές, κατοχυρώνοντας ελευθερία λόγου για βουλευτές, και όχι για τρίτους («Τα μέλη [...] δεν υπόκεινται σε [...] δίωξη για γνώμη [...]»), και, από τη διάταξη αυτή, δεν μπορεί να συναχθεί ότι οι βουλευτές είναι υπόλογοι για τις δηλώσεις τρίτων(1).

Εάν η απόλυτη ασυλία σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου δεν ισχύει, η επίμαχη υπόθεση εμπίπτει εξ ολοκλήρου στο άρθρο 9 του ίδιου πρωτοκόλλου. Στην ουσία, τα δύο αυτά άρθρα αλληλοαποκλείονται(2).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους. Η διάταξη αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του γαλλικού Συντάγματος. Συνεπώς, σύλληψη ή άλλο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας μέτρο εις βάρος γάλλου βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κακούργημα ή πλημμέλημα επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως απεφάνθη το Γενικό Δικαστήριο, το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου «σκοπεί στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελών του Κοινοβουλίου, αποτρέποντας το ενδεχόμενο να ασκούνται πιέσεις, υπό μορφήν απειλών, σύλληψης ή δικαστικών διώξεων, κατά των βουλευτών κατά τη διάρκεια των συνόδων του Κοινοβουλίου»(3). Το Γενικό Δικαστήριο κατέστησε επίσης σαφές ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ευρεία διακριτική εξουσία εκτιμήσεως ως προς την κατεύθυνση που δύναται να δώσει σε απόφαση μετά την υποβολή αίτησης για την υπεράσπιση της ασυλίας βάσει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου(4).

Προκειμένου να αποφασίσει εάν θα άρει την ασυλία ενός βουλευτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει τις δικές του πάγιες αρχές. Σύμφωνα με μία από τις αρχές αυτές η ασυλία αίρεται κατά κανόνα όταν το αδίκημα εμπίπτει στο άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται fumus persecutionis, δηλαδή μία αρκούντως σοβαρή και αποχρώσα υπόνοια ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του συγκεκριμένου βουλευτή.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν διαπίστωσε προφανείς ενδείξεις περί fumus persecutionis στην προκειμένη υπόθεση.

IV.  Συμπεράσματα

Με βάση τα προεκτεθένα και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της άρσης της ασυλίας, συνέστησε στο Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία του Steeve Briois.

(1)

Βλ. την αιτιολογική έκθεση στο έγγραφο A6-0421/2008 σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Frank Vanhecke, όπου η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έπρεπε να ασχοληθεί με μια παρόμοια υπόθεση: «Θεωρείται, κατ’ αρχάς, ότι η παρούσα υπόθεση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρο 9 [νυν 8] του πρωτοκόλλου και ότι στα καθήκοντα ενός βουλευτή δεν συμπεριλαμβάνεται η δραστηριότητα του εκδότη μιας κομματικής εφημερίδας. Κατά συνέπεια, η υπόθεση θα εξεταστεί στο πλαίσιο του άρθρου 10 [νυν 9]».

(2)

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, (προαναφερθείσες), Marra κ.λπ., σκέψη 45.

(3)

Απόφαση Mote, (προαναφερθείσα), σκέψη 50, που παραθέτει τη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-17/00 R, Rothley κ.α. κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2000:119, σκέψη 90.

(4)

Απόφαση Gollnisch, (προαναφερθείσα), σκέψη 101.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

12

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου