Menettely : 2017/2221(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0011/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0011/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0020

MIETINTÖ     
PDF 454kWORD 58k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2017/2221(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Evelyn Regner

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2017/2221(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Ranskan oikeusministerin 25. syyskuuta 2017 toimittaman pyynnön, jonka hän välitti Douain muutoksenhakutuomioistuimen yleisen syyttäjän pyynnöstä, koska Briois’ta vastaan on nostettu kanne yksityishenkilöön kohdistuneiden julkisten herjausten (”injures publiques envers un particulier”) johdosta, ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 2. lokakuuta 2017,

–  ottaa huomioon Douain aluetuomioistuimen virallisen syyttäjän 12. joulukuuta 2017 päivätyssä kirjeessä toimittamat lisätiedot tapauksesta,

–  on kuullut Steeve Briois’ta työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän sellaisena kuin se on muutettuna 4. elokuuta 1995 annetulla perustuslaillisella lailla nro 95–880,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0011/2018),

A.  ottaa huomioon, että Douain muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä, koska häntä koskeva oikeudenkäynti on vireillä Douain aluetuomioistuimessa; toteaa, että tämän pyynnön toimitti parlamentille Ranskan oikeusministeri;

B.  ottaa huomioon, että Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö liittyy oikeudenkäyntiin, joka pantiin vireille yksityishenkilöön kohdistuneiden julkisten herjausten johdosta (29. heinäkuuta 1881 annetun lain 29-2 pykälä, 33-2 pykälä ja 23 pykälä) ja sellaisten väitetysti halventavien kommenttien vuoksi, joita eräät internetin käyttäjät julkaisivat vastauksena tekstiin, jonka Briois oli julkaissut Facebook-sivullaan 23. joulukuuta 2015, ja joita hän ei viipymättä poistanut; ottaa huomioon, että oikeudellisten asioiden valiokunnan pyynnöstä Douain aluetuomioistuimen virallinen syyttäjä totesi, että edellä mainitut kommentit olivat todistetusti yhä verkossa 21. marraskuuta 2017;

C.  ottaa huomioon, että pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

D.  toteaa, että pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

E.  ottaa huomioon muiden seikkojen ohella Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän, jossa säädetään, että parlamentin jäsentä ei saa pidättää rikoksen vuoksi eikä häneen saa kohdistaa muitakaan vapauden menetystä tai rajoitusta koskevia toimia ilman parlamentin lupaa;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevat 8 ja 9 artikla ovat toisensa poissulkevia(2);

G.  ottaa huomioon, että Steeve Briois’ta kohtaan esitetyt väitteet ja niitä seurannut hänen koskemattomuutensa pidättämistä koskeva pyyntö eivät liity hänen Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemaansa mielipiteeseen tai suorittamaansa äänestykseen vaan siihen, että hän ei väitetysti ole poistanut viralliselta Facebook-sivultaan useita kolmansien osapuolten esittämiä kommentteja, jotka niiden kohteena oleva henkilö on kokenut halventaviksi;

H.  ottaa huomioon, että näin ollen pöytäkirjassa N:o 7 olevaa 8 artiklaa ei voida soveltaa ja asia kuuluu täysin saman pöytäkirjan 9 artiklan soveltamisalaan;

I.  ottaa huomioon, että parlamentilla on laaja harkintavalta siitä, millaisen päätöksen se haluaa antaa pöytäkirjan 9 artiklaan liittyvän koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön perusteella(3);

J.  ottaa huomioon, että ei ole ilmeisiä todisteita fumus persecutionis -tilanteesta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että tapaus on tuotu esille asianomaisen jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.  päättää pidättää Steeve Briois’n koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Ranskan tasavallan oikeusministerille ja Steeve Briois’lle.

(1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C 200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T 346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Marra, mainittu edellä, 45 kohta.

(3)

Yhdistetyt asiat T-346/11 ja T-347/11, Gollnisch, mainittu edellä, 101 kohta.


PERUSTELUT

I. Tausta

Puhemies ilmoitti 2. lokakuuta 2017 pidetyssä istunnossa vastaanottaneensa 25. syyskuuta 2017 Ranskan oikeusministerin kirjeen, jossa pyydetään Euroopan parlamentin jäsenen Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti puhemies lähetti pyynnön käsiteltäväksi oikeudellisten asioiden valiokuntaan.

Oppositiota edustava Hénin-Beaumont’n kaupunginvaltuutettu nosti 18. maaliskuuta 2016 kanteen ja esitti yksityisoikeudellisen vaatimuksen Douain tutkintatuomarien edustajalle kyseisen kaupungin kaupunginjohtajaa Steeve Briois’ta vastaan yksityishenkilöön kohdistuneiden julkisten herjausten johdosta, mikä on rangaistava teko 29. heinäkuuta 1881 annetun lain 29-2 pykälän, 33-2 pykälän ja 23 pykälän nojalla.

Kanteensa tukena kaupunginvaltuutettu ilmoitti panneensa 2. joulukuuta 2015 Lillen hallintotuomioistuimessa vireille lainvastaisuuteen perustuvan kumoamiskanteen, jotta tuomioistuin määräisi Hénin-Beaumont’n kaupunginvaltuuston kumoamaan päätöksensä pystyttää kaupungintalon aulaan jouluseimi. Samanaikaisesti hän jätti lykkäämistä koskevan välitoimihakemuksen samoin perustein. Se hylättiin.

23. joulukuuta 2015 Briois jakoi omalla, julkisesti saatavilla olevalla Facebook-tilillään tekstin, jossa todettiin muun muassa, että tuomioistuin oli hylännyt opposition pyynnön kieltää jouluseimen pystyttäminen.

Steeve Briois’n Facebook-sivulla julkaistiin tähän tekstiin tulleita useita kommentteja, jotka kyseinen kaupunginvaltuutettu katsoi häntä loukkaaviksi. Näin ollen kaupunginvaltuutettu nosti Douain tutkintatuomarien edustajalle kanteen, joka koskee erityisesti sitä, että Briois väitetysti jätti poistamatta kyseiset kommentit Facebook-sivultaan.

Pyynnön esittäneet viranomaiset katsovat, että Briois’n koskemattomuuden pidättäminen on tarpeen, jotta hänet saadaan tulemaan tutkintatuomarin eteen tarvittaessa pakkokeinoin ensimmäiseen kuulusteluun, jonka jälkeen tutkintatuomari voi joko myöntää hänelle aseman todistajana, jolla on oikeus turvautua avustajaan, tai asettaa hänet syytteeseen. Briois’n tapaus olisi jälkimmäisessä tapauksessa siirrettävä ratkaistavaksi rikostuomioistuimeen.

Vastauksena oikeudellisten asioiden valiokunnan pyyntöön saada tapauksesta lisätietoja työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti Douain aluetuomioistuimen virallinen syyttäjä ilmoitti 12. joulukuuta 2017 päivätyllä kirjeellä, että väitetysti loukkaavat kommentit olivat todistetusti yhä verkossa, kun toimivaltaiset viranomaiset viimeksi tarkastivat asian 21. marraskuuta 2017.

Oikeudellisten asioiden valiokunta kuuli Briois’ta 7. joulukuuta 2017 työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

II.  Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuuteen sovellettavat oikeussäännöt ja menettelyt

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevissa 8 ja 9 artiklassa todetaan seuraavaa:

8 artikla

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b) toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 5, 6 ja 9 artiklassa todetaan seuraavaa:

5 artikla: Erioikeudet ja vapaudet

1. Jäsenet nauttivat Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 vahvistettuja erioikeuksia ja vapauksia.

2. Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviään. Parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta. [...]

6 artikla: Koskemattomuuden pidättäminen

1. Kaikki koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt arvioidaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 7, 8 ja 9 artiklan ja työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti.

2. Kun jäsentä pyydetään toimimaan todistajana tai asiantuntijana, ei ole tarpeen pyytää koskemattomuuden pidättämistä, jos

– jäsen ei ole velvoitettu saapumaan päivämääränä tai aikana, joka estää hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamisen tai vaikeuttaa sitä, tai jos hän voi antaa lausuman kirjallisesti tai muussa muodossa tavalla, joka ei vaikeuta hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamista, ja

– jäsen ei ole velvollinen ilmaisemaan edustajantoimeensa liittyviä tehtäviään hoitaessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja, joiden ilmaiseminen ei hänen mukaansa ole tarkoituksenmukaista.

9 artikla: Koskemattomuutta koskevat menettelyt

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä taikka jäsenen tai entisen jäsenen puhemiehelle osoittamasta, erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan parlamentissa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

2. Asianomaisen jäsenen tai entisen jäsenen suostumuksella pyynnön voi esittää toinen jäsen, joka saa edustaa asianomaista jäsentä tai entistä jäsentä kaikissa menettelyn vaiheissa.

Asianomaista jäsentä tai entistä jäsentä edustava jäsen ei saa osallistua valiokunnan tekemiin päätöksiin.

3. Valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä ottaen kuitenkin huomioon tapausten monimutkaisuuden.

4. Valiokunta antaa perustellun päätösehdotuksen, jossa on suositus koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tai erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tarkistuksia ei oteta käsiteltäväksi. Jos jokin ehdotus hylätään, päinvastainen päätös katsotaan hyväksytyksi.

5. Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta.

6. Asianomaiselle jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi, ja hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet.

Asianomainen jäsen ei saa olla paikalla koskemattomuutensa pidättämistä tai puolustamista koskevista pyynnöistä käytävien keskustelujen aikana, itse kuulemista lukuun ottamatta.

Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu asianomaisen jäsenen kuultavaksi ja ilmoittaa kuulemisen ajankohdan. Jäsen voi luopua oikeudestaan tulla kuulluksi.

Jos asianomainen jäsen ei saavu kuultavaksi kutsuttaessa, hänen katsotaan luopuneen oikeudestaan tulla kuulluksi, paitsi jos hän on esittänyt pyynnön olla saapumatta kuultavaksi ehdotettuna ajankohtana ja on myös ilmoittanut syyn siihen. Valiokunnan puheenjohtaja päättää, hyväksytäänkö tällainen pyyntö olla saapumatta kuultavaksi ilmoitetun syyn perusteella. Asianomainen jäsen ei voi hakea muutosta päätökseen.

Jos valiokunnan puheenjohtaja hyväksyy pyynnön olla saapumatta kuultavaksi, hän kutsuu asianomaisen jäsenen kuultavaksi uutena ajankohtana. Jos asianomainen jäsen ei saavu kuulemiseen tänä toisena ajankohtana, menettelyä jatketaan jäsentä kuulematta. Muita pyyntöjä olla saapumatta kuultavaksi tai tulla kuulluksi ei sen jälkeen hyväksytä.

7. Jos pyynnössä esitetään koskemattomuuden pidättämistä tai puolustamista useiden syytöskohtien perusteella, jokaisesta kohdasta voidaan tehdä erillinen päätös. Valiokunnan mietinnössä voidaan poikkeuksellisesti ehdottaa, että koskemattomuuden pidättäminen tai puolustaminen koskisi ainoastaan syytteen käsittelyä ja että ennen lopullista tuomiota jäsentä ei saisi pidättää tai vangita eikä hän saisi joutua sellaisten toimenpiteiden kohteeksi, jotka estäisivät häntä hoitamasta edustajantoimeensa kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi Ranskan perustuslain 26 pykälässä, jota sovelletaan pöytäkirjan 9 artiklan nojalla, todetaan seuraavaa:

26 pykälä

Parlamentin jäsentä ei saa pidättää rikoksen tai rikkomuksen vuoksi eikä häneen saa kohdistaa muitakaan vapauden menetystä tai rajoitusta koskevia toimia ilman sen kamarin lupaa, jonka jäsen hän on. Tällaista lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos jäsen tavataan itse teosta tai jos lainvoimainen tuomio on annettu.

Parlamentin jäsenen pidättäminen, vapauden menetystä tai rajoitusta koskevat toimet taikka esitutkinta- tai syytemenettely häntä vastaan on keskeytettävä istunnon ajaksi, jos kamari, jonka jäsen hän on, sitä vaatii.

III.  Ehdotetun päätöksen perustelut

Edellä esitettyjen tosiseikkojen perusteella tapaus täyttää Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan soveltamisen edellytykset.

Steeve Briois’ta kohtaan esitetyt väitteet ja niitä seurannut hänen koskemattomuutensa pidättämistä koskeva pyyntö eivät tosiaankaan liity hänen Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemaansa mielipiteeseen tai suorittamaansa äänestykseen vaan siihen, että hän ei väitetysti ole poistanut viralliselta Facebook-sivultaan useita kolmansien osapuolten esittämiä kommentteja, jotka niiden kohteena oleva henkilö on kokenut halventaviksi.

Pöytäkirjan 8 artikla on kristallinkirkas siltä osin kuin siinä määrätään vain jäsenten mutta ei kolmansien osapuolten ilmaisunvapaudesta (”[...] jäseniä ei voida [...] haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden [...] perusteella”), eikä siitä muutenkaan voida päätellä, että jäsenten velvollisuuksiin kuuluisi vastata kolmansien osapuolten lausunnoista(1).

Jos pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitettua absoluuttista koskemattomuutta ei voida soveltaa, siitä seuraa, että kyseinen tapaus kuuluu täysin saman pöytäkirjan 9 artiklan soveltamisalaan. Itse asiassa nämä kaksi artiklaa ovat toisensa poissulkevia(2).

Pöytäkirjan 9 artiklan nojalla jäsenillä on oman valtionsa alueella kyseisen jäsenvaltion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus. Tämä määräys on luettava yhdessä Ranskan perustuslain 26 pykälän kanssa. Näin ollen Euroopan parlamentin ranskalaisia jäseniä ei saa pidättää rikoksen tai rikkomuksen vuoksi eikä heihin saa kohdistaa muitakaan vapauden menetystä tai rajoitusta koskevia toimia ilman Euroopan parlamentin lupaa.

Kuten tuomioistuin on todennut, pöytäkirjan 9 artiklan avulla pyritään ”varmistamaan parlamentin jäsenten riippumattomuus siten, ettei heitä kohtaan voida harjoittaa painostusta uhkaamalla heitä pidätyksellä tai syytteillä parlamentin istuntojen aikana”(3). Tuomioistuin on kuitenkin tehnyt selväksi, että parlamentilla on laaja harkintavalta siitä, millaisen päätöksen se haluaa tehdä pöytäkirjan 9 artiklaan liittyvän koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön perusteella(4).

Päättäessään jäsenen koskemattomuuden pidättämisestä Euroopan parlamentti soveltaa omia vakiintuneita periaatteitaan. Yksi näistä periaatteista on, että koskemattomuus yleensä pidätetään, jos rikkomus kuuluu pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan soveltamisalaan, edellyttäen, ettei ole fumus persecutionis -tilannetta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että syyte on nostettu jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi.

Tässä tapauksessa oikeudellisten asioiden valiokunta ei löytänyt ilmeisiä todisteita fumus persecutionis -tilanteesta.

IV.  Päätelmät

Oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa edellä esitettyjen huomioiden perusteella ja työjärjestyksen 9 artiklan mukaisesti arvioituaan perustelut puolesta ja vastaan, että parlamentti pidättää Steeve Briois’n koskemattomuuden.

(1)

Ks. Frank Vanhecken koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä laaditun mietinnön A6-0421/2008 perustelut. Oikeudellisten asioiden valiokunta käsitteli siinä samankaltaista tapausta: ”Ensinnäkin todetaan, että tämä tapaus ei kuulu pöytäkirjan 9 [nyt 8] artiklan piiriin, koska parlamentin jäsenen tehtävät eivät edellytä toimimista kansallisen puoluelehden vastaavana päätoimittajana. Näin ollen tapausta on tarkasteltava 10 [nyt 9] artiklan mukaisesti.”

(2)

Yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Marra, mainittu edellä, 45 kohta.

(3)

Tuomio asiassa Mote, mainittu edellä, 50 kohta, jossa viitataan ratkaisuun asiassa Rothley ym. v. parlamentti, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, 90 kohta.

(4)

Tuomio asiassa Gollnisch, mainittu edellä, 101 kohta.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

12

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö