Postupak : 2017/2221(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0011/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0011/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0020

IZVJEŠĆE     
PDF 539kWORD 56k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Steevu Brioisu

(2017/2221(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Evelyn Regner

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Steevu Brioisu

(2017/2221(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu, koji je 25. rujna 2017. uputio francuski ministar pravosuđa na zahtjev glavnog tužitelja Žalbenog suda u Douaiu u vezi sa žalbom fizičke osobe protiv g. Brioisa zbog kaznenog djela javne uvrede usmjerene na pojedinca (‘injures publiques envers un particulier’), a koji je najavljen na plenarnoj sjednici 2. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir dodatne informacije o predmetu koje je dostavio glavni tužitelj Regionalnog suda u Douaiu u pismu od 12. prosinca 2017.,

–  nakon saslušanja zastupnika Steevea Brioisa u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike, kako je izmijenjen Ustavnim zakonom br. 95-880 od 4. kolovoza 1995.,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0011/2018),

A.  budući da je glavni tužitelj Žalbenog suda u Douaiu zatražio da se u vezi sa sudskim postupkom na Regionalnom sudu u Douaiu ukine parlamentarni imunitet zastupniku u Europskom parlamentu Steeveu Brioisu; budući da je francuski ministar pravosuđa proslijedio taj zahtjev Parlamentu;

B.  budući da je zahtjev za ukidanje imuniteta g. Brioisu povezan sa sudskim postupkom pokrenutim u vezi s kaznenim djelom javne uvrede usmjerene na pojedinca (članak 29. stavak 2., članak 33. stavak 2. i članak 23. Zakona od 29. srpnja 1881.) zbog navodnih klevetničkih komentara koje je određeni broj internetskih korisnika objavio kao odgovor na tekst koji je g. Briois objavio 23. prosinca 2015. na svojoj Facebook stranici, a koje g. Briois nije smjesta uklonio; budući da je javni tužitelj Regionalnog suda u Douaiu na zahtjev Odbora za pravna pitanja izjavio da su navedeni komentari sigurno i dalje bili na internetu 21. studenog 2017.;

C.  budući da u skladu s člankom 8. Protokola br. 7 zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti;

D.  budući da u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 tijekom zasjedanja Europskog parlamenta njegovi zastupnici na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat članovima parlamenta te države;

E.  budući da se, među ostalim, u članku 26. Ustava Francuske Republike navodi da zastupnici Parlamenta ne mogu biti uhićeni zbog kaznenog djela te im se ne mogu odrediti nikakve druge mjere lišavanja ili ograničenja slobode bez odobrenja Parlamenta;

F.  budući da se članci 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije međusobno isključuju(2);

G.  budući da optužbe protiv Steevea Brioisa i zahtjev koji je uslijedio za ukidanje njegova imuniteta nisu povezani s njegovim izražavanjem mišljenja ili glasovanjem pri obnašanju dužnosti kao zastupnika u Europskom parlamentu, već s činjenicom da navodno nije uklonio sa svoje službene Facebook stranice brojne komentare trećih strana, a koje je ciljana osoba smatrala uvredljivima;

H.  budući da se, kao posljedica toga, imunitet predviđen člankom 8. Protokola br. 7 ne primjenjuje i da navedeni postupak u potpunosti pripada području primjene članka 9. tog istog Protokola;

I.  budući da Parlament raspolaže širokom diskrecijskom ovlašću u vezi sa svojom odlukom o zahtjevu za zaštitu imuniteta na osnovi članka 9. Protokola(3);

J.  budući da ne postoji jasan dokaz, odnosno dovoljno ozbiljna i osnovana sumnja, da je postupak pokrenut s namjerom nanošenja političke štete dotičnom zastupniku (fumus persecutionis);

1.  odlučuje ukinuti imunitet Steevu Brioisu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora  ministru pravosuđa Francuske Republike i Steeve Brioisu.

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Navedeni spojeni predmeti C-200/07 i C-201/07, Marra, stavak 45.

(3)

Navedeni spojeni predmeti T-346/11 i T-347/11, Gollnisch, stavak 101.


OBRAZLOŽENJE

I. Kontekst

Predsjednik je na sjednici 2. listopada 2017. objavio da je 25. rujna 2017. primio pismo francuskog ministra pravosuđa u kojem se traži ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika predsjednik je zahtjev proslijedio Odboru za pravna pitanja.

Član oporbe iz Općinskog vijeća u Hénin-Beaumontu uložio je 18. ožujka 2016. žalbu kod višeg istražnog suca u Douaiu kako bi pokrenuo građansku tužbu protiv Steevea Brioisa, načelnika te općine, zbog kaznenog djela javne uvrede usmjerene na pojedinca, kažnjivog u skladu s člankom 29. stavkom 2., člankom 33. stavkom 2. i člankom 23. Zakona od 29. srpnja 1881.

Općinski vijećnik je u prilog svojoj žalbi objasnio da je 2. prosinca 2015. podnio zahtjev na Upravnom sudu u Lilleu da se ukine odluka Općine Hénin-Beaumont donesena ultra vires da se u predvorju gradske vijećnice postave božićne jaslice. Istovremeno je na istoj osnovi podnio zahtjev da se donese privremeni nalog sa suspenzivnim učinkom. Njegov je zahtjev odbijen.

Steeve Briois je 23. prosinca 2015. na svojem osobnom, javno dostupnom Facebook računu objavio tekst u kojem navodi, među ostalim, da je je Sud odbacio pokušaj oporbe da se božićne jaslice zabrane.

Kao odgovor na to, objavljeni su brojni komentari na Facebook stranici Steevea Brioisa, a koje dotični općinski vijećnik smatra uvredljivima. Kao posljedica toga, općinski je vijećnik uložio žalbu kod višeg istražnog suca u Douaiu koja se posebno bavila navodnim propustom Steevea Brioisa da ukloni te komentare sa svoje Facebook stranice.

Tijelo koje je podnijelo zahtjev smatra da je ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu potrebno kako bi mu se mogao uputiti zahtjev da se, po potrebi i pod prisilom, pojavi pred istražnim sucem za prvotno ispitivanje nakon kojeg mu istražni sudac može ili dodijeliti status svjedoka ili podignuti optužnicu protiv njega. U slučaju optužnice predmet g. Brioisa bio bi upućen na Kazneni sud.

Kao odgovor na zahtjev Odbora za pravna pitanja za slanje dodatnih informacija o predmetu u skladu s člankom 9. stavkom 5. Pravilnika, javni tužitelj Regionalnog suda u Douaiu obavijestio je pismom od 12. prosinca 2017. da su navodno uvredljivi komentari sigurno i dalje bili na internetu kada su to zadnje provjerila nadležna tijela 21. studenog 2017.

Steeve Briois saslušan je 7. prosinca 2017. u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika pred Odborom za pravna pitanja.

II.  Pravo i postupci u vezi s imunitetom zastupnika u Europskom parlamentu

Članci 8. i 9. Protokola (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije glase:

Članak 8.

Članovi Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasanja pri obnašanju svojih dužnosti.

Članak 9.

Tijekom zasjedanja Europskog parlamenta njegovi zastupnici uživaju:

(a) na državnom području svoje države, imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države;

(b) na državnom području bilo koje druge države članice, imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskih postupaka.

Na isti se način imunitet primjenjuje na članove tijekom putovanja do mjesta ili iz mjesta sastajanja Europskog parlamenta.

Ako je zastupnik zatečen u počinjenju kaznenog djela, nije moguće pozivanje na imunitet te u tom slučaju Europski parlament može ostvariti svoje pravo na ukidanje imuniteta jednom od svojih zastupnika.

U člancima 5., 6. i 9 Poslovnika Europskog parlamenta navodi se:

Članak 5.: Povlastice i imuniteti

1. Zastupnici uživaju povlastice i imunitete utvrđene u Protokolu br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije.

2. Izvršavajući svoje ovlasti u vezi s povlasticama i imunitetima Parlament djeluje tako da očuva svoj integritet kao demokratska zakonodavna skupština i osigurava nezavisnost zastupnika u obnašanju njihovih dužnosti. Parlamentarni imunitet nije osobna povlastica zastupnika već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika.

Članak 6.: Ukidanje imuniteta

1. Svi zahtjevi za ukidanje imuniteta ocjenjuju se u skladu s člancima 7., 8. i 9. Protokola br. 7. Europske unije o povlasticama i imunitetima i s načelima na koja se upućuje u članku 5. stavku 2. Poslovnika.

2. Ako su zastupnici pozvani u svojstvu svjedoka ili vještaka, nije potrebno zahtijevati ukidanje imuniteta, pod uvjetom:

– da neće morati svjedočiti u vrijeme koji im onemogućuje ili otežava izvršavanje parlamentarnih dužnosti, ili da će mogu dati izjavu u pisanom ili bilo kojem drugom obliku kojim im se ne otežava izvršavanje njihovih parlamentarnih dužnosti i

– da neće morati svjedočiti o povjerljivim informacijama koje su dobili pri obnašanju svoje zastupničke dužnosti za koje smatraju da ih ne trebaju otkriti.

Članak 9.: Postupci u vezi s imunitetom

1. Svaki zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnika koji nadležno tijelo države članice uputi predsjedniku, ili zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta koji zastupnik ili bivši zastupnik uputi predsjedniku, objavljuje se u Parlamentu i upućuje nadležnom odboru.

2. Uz suglasnost dotičnog zastupnika ili bivšeg zastupnika zahtjev može uputiti drugi zastupnik kojem se dozvoljava predstavljanje zastupnika ili bivšeg zastupnika u svim fazama postupka.

Zastupnik koji predstavlja dotičnog zastupnika ili bivšeg zastupnika nije uključen u odluke koje donosi odbor.

3. Odbor razmatra zahtjeve za ukidanje imuniteta ili zahtjeve za zaštitu povlastica i imuniteta i imuniteta bez odgode, ali uzimajući u obzir njihovu relativnu složenost.

4. Nadležni odbor podnosi prijedlog obrazložene odluke u kojem preporučuje prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva za ukidanje imuniteta ili zahtjeva za zaštitu imuniteta i povlastica. Amandmani nisu dopušteni. Ako se prijedlog odbije, smatra se da je donesena suprotna odluka.

5. Odbor može tražiti da mu nadležno tijelo pruži informacije ili objašnjenja koje smatra neophodnim za stvaranje mišljenja o tome treba li imunitet oduzeti ili zaštititi.

6. Dotični zastupnik ima mogućnost da bude saslušan i može priložiti dokumente ili druge pisane dokaze koje smatra relevantnima.

Dotični zastupnik neće biti prisutan za vrijeme rasprave o zahtjevu za ukidanje ili zaštitu svog imuniteta, osim na samom saslušanju.

Predsjednik odbora poziva zastupnika na saslušanje i pritom navodi datum i vrijeme. Dotični zastupnik se može odreći prava da bude saslušan.

Ako se dotični zastupnik ne odazove saslušanju na koje je pozvan, smatrat će se da se odrekao prava da bude saslušan, osim ako se nije ispričao zbog nemogućnosti saslušanja u predloženo vrijeme i pritom za to naveo razloge. Predsjednik odbora donosi odluku o tome može li se isprika prihvatiti u svjetlu danih razloga. Dotični zastupnik ne može uložiti žalbu na tu odluku.

Ako predsjednik odbora odobri ispriku, poziva dotičnog zastupnika na saslušanje u nekom drugom terminu. Ako zastupnik ne postupi u skladu s drugim pozivom na saslušanje, postupak se nastavlja bez saslušanja zastupnika. Nije dopušteno podnošenje novih isprika ili novih zahtjeva za saslušanje.

7. Ako zahtjev za ukidanje ili zaštitu imuniteta sadrži više točaka, o svakoj točki može se donijeti odvojena odluka. U iznimnim slučajevima u izvješću odbora moguće je predložiti da se ukidanje ili zaštita imuniteta primijeni isključivo u postupku kaznenog progona i da do pravomoćnosti presude zastupnik zadržava imunitet od bilo kojeg oblika uhićenja ili zatvaranja te od bilo koje druge mjere koja bi mu onemogućila izvršavanje dužnosti koje proizlaze iz mandata. (...)

Osim toga, u članku 26. francuskog Ustava, koji je mjerodavan na temelju članka 9. Protokola, navodi se sljedeće:

Članak 26.

Bez odobrenja predsjedništva doma Parlamenta čiji je član, nijedan zastupnik Parlamenta ne smije biti uhićen zbog kaznenog djela ili prekršaja, niti mu smije biti određena mjera lišavanja ili ograničavanja slobode. To se odobrenje ne zahtijeva u slučaju da je zastupnik počinio teži zločin, da je zatečen u činjenju kaznenog djela ili kad mu je izrečena pravomoćna presuda.

Pritvor, mjere lišavanja ili ograničavanja slobode ili kazneni progon zastupnika Parlamenta odgađaju se do kraja zasjedanja ako to zahtijeva dom Parlamenta čiji je zastupnik član.

III.  Obrazloženje predložene odluke

Na temelju navedenih činjenica ovaj predmet podliježe primjeni članka 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Doista, navodi protiv Steevea Brioisa i zahtjev koji je uslijedio za ukidanje njegova imuniteta nisu povezani s njegovim izražavanjem mišljenja ili glasovanjem pri obnašanju dužnosti kao zastupnika u Europskom parlamentu, već s činjenicom da navodno nije uklonio sa svoje službene Facebook stranice brojne komentare trećih strana, a koje je dotična osoba smatrala uvredljivima.

Članak 8. Protokola veoma je jasan u pogledu utvrđivanja slobode govora zastupnika, ali ne i trećih strana („Zastupnici [...] ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku [...] sudskog postupka radi izraženih mišljenja [...]”), te se ni na koji način ne može zaključiti iz te odredbe da dužnosti zastupnika uključuju odgovornost za izjave trećih strana(1).

Ako se apsolutni imunitet predviđen člankom 8. Protokola ne primjenjuje, navedeni postupak u potpunosti pripada području primjene članka 9. tog istog Protokola. Međutim, ti se članci međusobno isključuju(2).

U skladu s člankom 9. Protokola zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države članice. Ta se odredba treba tumačiti zajedno s člankom 26. francuskog Ustava. Kao rezultat toga, francuski zastupnici Europskog parlamenta ne mogu biti uhićeni zbog teškog kaznenog djela ili drugog ozbiljnog prekršaja, niti im smije biti određena nikakva druga mjera lišavanja ili ograničavanja slobode bez odobrenja Europskog parlamenta.

Prema riječima Općeg suda, svrha je članka 9. Protokola „zajamčiti neovisnost zastupnika u Parlamentu sprečavanjem pritisaka na njih u vidu prijetnji uhićenjem ili kaznenim progonom tijekom trajanja sjednica Parlamenta”(3). Sud je također jasno istaknuo da Parlament raspolaže širokom diskrecijskom ovlašću u vezi sa svojom odlukom o zahtjevu za zaštitu imuniteta na osnovi članka 9. Protokola(4).

Europski parlament primjenjuje vlastita dosljedna načela kako bi odlučio treba li zastupniku ukinuti parlamentarni imunitet ili ne. Jedno od tih načela je da se imunitet obično ukida kad je djelo obuhvaćeno člankom 9. Protokola br. 7, pod uvjetom da ne postoji fumus persecutionis, tj. dovoljno ozbiljna i osnovana sumnja da je postupak pokrenut s namjerom nanošenja političke štete dotičnom zastupniku.

Odbor za pravna pitanja nije otkrio jasne dokaze o postojanju fumus persecutionis u navedenom predmetu.

IV.  Zaključci

U svjetlu navedenih razmatranja i u skladu s člankom 9. Poslovnika te nakon razmatranja argumenata za i protiv, Odbor za pravna pitanja preporučuje da Parlament ukine imunitet Steeveu Brioisu.

(1)

Vidi obrazloženje u dokumentu A6-0421/2008 o zahtjevu za ukidanje imuniteta Franku Vanheckeu u kojem se Odbor za pravna pitanja bavio sličnim predmetom: „Kao prvo, smatra se da ovaj predmet nije obuhvaćen člankom 9. [sada člankom 8.] Protokola s obzirom na to da dužnosti zastupnika ne uključuju ulogu odgovornog urednika novina nacionalne stranke. Kao posljedica toga, predmet pripada području primjene članka 10. [sada članka 9.]”.

(2)

Navedeni spojeni predmeti C-200/07 i C-201/07, Marra, stavak 45.

(3)

Navedena presuda u predmetu Mote, stavak 50., u kojoj se upućuje na rješenje Općeg suda u predmetu Rothley i dr./Parlament, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, stavak 90.

(4)

Navedena presuda u predmetu Gollnisch, stavak 101.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

12

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Posljednje ažuriranje: 31. siječnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti