Procedūra : 2017/2221(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0011/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0011/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0020

ZIŅOJUMS     
PDF 612kWORD 57k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti

(2017/2221(IMM))

Juridiskā komiteja

Referente: Evelyn Regner

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti

(2017/2221(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti, ko 2017. gada 25. septembrī iesniedza Francijas tieslietu ministrs pēc Duē pilsētas otrās instances tiesas ģenerālprokurora pieprasījuma saistībā ar sūdzību, ko pret S. Briois ir iesniedzis kāds civilprasītājs par nodarījumu, kas izpaudies kā publisks apvainojums, kas vērsts pret kādu privātpersonu, un to, ka šis pieprasījums ir paziņots 2017. gada 2. oktobra plenārsēdē,

–  ņemot vērā papildu informāciju par šo lietu, ko sniedza Duē apgabaltiesas prokurors savā 2017. gada 12. decembra vēstulē,

–  pēc Steeve Briois uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā 26. pantu Francijas Republikas Konstitūcijā, kas grozīta ar 1995. gada 4. augusta Konstitucionālo likumu Nr. 95–880,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0011/2018),

A.  tā kā Duē pilsētas otrās instances tiesas ģenerālprokurors saistībā ar tiesvedību, kas ir ierosināta Duē apgabaltiesā, ir pieprasījis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Steeve Briois imunitāti; tā kā šo pieprasījumu Parlamentam ir nosūtījis Francijas tieslietu ministrs;

B.  tā kā pieprasījums atcelt S. Briois imunitāti ir saistīts ar tiesvedību, kas uzsākta par nodarījumu par publisku apvainojumu, kas vērsts pret privātpersonu, (1881. gada 29. jūlija Akta 29. panta 2. punkts, 33. panta 2. punkts un 23. pants) saistībā ar iespējamiem apmelojošiem komentāriem, kurus liels skaits interneta lietotāju ievietoja tīmeklī, reaģējot uz S. Briois 2015. gada 23. decembrī viņa Facebook portāla lapā publiskoto tekstu, un kurus S. Briois nebija nekavējoties izdzēsis; tā kā pēc Juridiskās komitejas pieprasījuma Duē apgabaltiesas prokuratūra ir norādījusi, ka iepriekš minētie komentāri 2017. gada 21. novembrī noteikti vēl bija pieejami tiešsaistē;

C.  tā kā saskaņā ar 7. protokola 8. pantu attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus;

D.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem;

E.  tā kā Francijas konstitūcijas 26. pantā cita starpā ir noteikts, ka nevienu parlamenta deputātu nedrīkst nedz apcietināt par noziedzīgumiem, nedz arī viņam noteikt brīvību ierobežojošu vai brīvību daļēji ierobežojošu pasākumu, ja nav saņemta parlamenta atļauja;

F.  tā kā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pants ir savstarpēji izslēdzoši(2);

G.  tā kā pret Steeve Briois vērstās apsūdzības un tām sekojošais pieprasījums atcelt viņa imunitāti, nav saistīti ar viedokli, ko viņš paudis, vai balsojumu, ko viņš veicis, pildot savus pienākumus kā Eiropas Parlamenta deputāts, bet gan ar faktu, ka viņš neesot izņēmis no savas oficiālās Facebook portāla lapas vairākus trešo pušu ievietotus komentārus, kurus attiecīgā persona uztvērusi kā aizskarošus;

H.  tā kā tā rezultātā ar 7. Protokola 8. pantu piešķirtā imunitāte nav piemērojama konkrētajā gadījumā un uz minēto lietu pilnībā attiecas minētā Protokola 9. pants;

I.  tā kā Parlamentam ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz to, kādā veidā tas vēlas pieņemt lēmumu attiecībā uz pieteikumu par imunitātes aizstāvēšanu saistībā ar Protokola 9. pantu(3);

J.  tā kā šajā gadījumā nav neapšaubāmu pierādījumu par fumus persecutionis, t. i., pietiekami nopietnas un konkrētas aizdomas, ka lieta ierosināta nolūkā nodarīt politisku kaitējumu attiecīgajam deputātam;

1.  nolemj atcelt Steeve Briois deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Francijas Replikas Tieslietu ministram un Steeve Briois.

(1)

Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19 marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07, Marra, minētas iepriekš, 45. punkts.

(3)

Apvienotās lietas T–346/11 un T–347/11 Gollnisch, minētas iepriekš, 101. punkts.


PASKAIDROJUMS

I. Vispārīga informācija

Priekšsēdētājs 2017. gada 2. oktobra plenārsēdē paziņoja, ka viņš 2017. gada 25. septembrī saņēma Francijas tieslietu ministra vēstuli, kurā ir prasīts atcelt Steeve Briois imunitāti.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu priekšsēdētājs šo pieprasījumu ir nodevis Juridiskajai komitejai.

2016. gada 18. martā Eninbomonas pašvaldības deputāts no opozīcijas iesniedza sūdzību Duē pilsētas tiesas priekšsēdētājam, mēģinot pievienot civilprasību tiesvedībai pret Steeve Briois, šīs pašvaldības mēru, par nodarījumu, kas izpaudies kādas personas publiskā apvainojumā, kas sodāms saskaņā ar 1881. gada 29. jūlija Akta 29. panta 2. punktu, 33. panta 2. punktu un 23. pantu.

Pamatojot savu sūdzību, pilsētas domes deputāts paskaidroja, ka 2015. gada 2.decembrī viņš Lilles pilsētas administratīvajā tiesā iesniedzis pieteikumu, lai apstrīdētu Eninbomonas pilsētas lēmumu izstādīt pilsētas domes ēkas hallē Ziemassvētku silītes ainu, jo šis lēmums pieņemts, pārsniedzot amata pilnvaras. Minēto iemeslu dēļ viņš vienlaicīgi iesniedza pieteikumu pieņemt pagaidu lēmumu, kuram būtu apturošs spēks. Viņa pieteikums tika noraidīts.

S. Briois 2015. gada 23. decembrī savā personīgajā, publiski pieejamajā Facebook kontā ievietoja tekstu, kurā cita starpā pausts, ka tiesa ir noraidījusi opozīcijas piedāvājumu aizliegt Ziemassvētku silīti.

Atbildot uz šo tekstu, Steeve Briois Facebook portāla lapā tika ievietoti daži komentāri, kurus pilsētas domes deputāts uzskatījis par viņu aizvainojošiem. Rezultātā pilsētas domes deputāts iesniedza sūdzību Duē pilsētas tiesas priekšsēdētājam jo īpaši attiecībā uz to, ka S. Briois neesot izdzēsis šos komentārus no savas Facebook portāla lapas.

S. Briois imunitātes atcelšanu pieprasījušās iestādes uzskata, ka ir nepieciešams to atcelt, lai izmeklēšanas tiesnesis viņu varētu izsaukt ierasties tiesā — vajadzības gadījumā arī piespiedu kārtā — uz sākotnēju iztaujāšanu, pēc kuras tiesnesis, kuram lieta nodota izskatīšanai, var vai nu piešķirt viņam iespējama līdzzinātāja statusu, vai nu turpināt izmeklēšanu apsūdzībā pret viņu. Pēdējā minētajā gadījumā S. Briois lieta tiktu nodota izskatīšanai krimināltiesai.

Atbildot uz Juridiskās komitejas pieprasījumu sniegt papildu informāciju par šo lietu saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu, Duē apgabaltiesas prokurors 2017. gada 12. decembra vēstulē informēja, ka komentāri, kas, iespējams, atbilst nodarījuma sastāvam, joprojām bija pieejami tiešsaistē, kad kompetentās iestādes tos 2017. gada 21. novembrī iepriekšējo reizi pārbaudīja.

Juridiskā komiteja uzklausīja S. Briois 2017. gada 7. decembrī saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu.

II.  Eiropas Parlamenta deputātu imunitātes tiesības un procedūra

7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantā teikts:

8. pants

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta locekļiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus.

9. pants

Eiropas Parlamenta sesijās tā locekļiem ir:

(a) savā valstī – imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

(b) visās citās dalībvalstīs – imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un tiesvedību.

Imunitāte tāpat attiecas uz Eiropas Parlamenta locekļiem, kamēr viņi dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.

Ja Eiropas Parlamenta locekli aiztur pārkāpuma izdarīšanas laikā, viņš nevar atsaukties uz imunitāti, un tā neliedz Eiropas Parlamentam izmantot tiesības kādam no tā locekļiem atņemt imunitāti.

Eiropas Parlamenta Reglamenta 5., 6. un 9. pants ir šāds:

5. pants : Privilēģijas un imunitāte

1. Deputāti izmanto privilēģijas un imunitāti, kas noteiktas Protokolā Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā.

2. Īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz privilēģijām un imunitāti, Parlaments rīkojas tā, lai saglabātu savu demokrātiskas likumdevējas asamblejas integritāti un nodrošinātu deputātu neatkarību, viņiem veicot savus pienākumus. Deputāta imunitāte nav viņa personīgā privilēģija, bet gan visa Parlamenta un tā deputātu neatkarības garantija.

6. pants: Imunitātes atcelšana

1. Visus pieprasījumus atcelt imunitāti izvērtē saskaņā ar Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 7., 8. un 9. pantu un saskaņā ar Reglamenta 5. panta 2. punktā minētajiem principiem.

2. Ja deputātam jāierodas tiesā kā lieciniekam vai ekspertam, imunitātes atcelšana nav jāpieprasa, ja:

deputātam nav jāierodas tiesā tajā dienā un laikā, kurā viņš līdz ar to nevar pildīt deputāta pienākumus vai tiek kavēts minēto pienākumu izpildē, vai arī ja viņš var iesniegt rakstisku vai jebkādu cita veida paziņojumu, kurš viņam netraucē veikt deputāta pienākumus; kā arī

– deputātam nav jāliecina par informāciju, ko viņš ieguvis konfidenciālā veidā, pildot savus parlamentāros pienākumus, un ko viņš uzskata par neizpaužamu.

9. pants: Ar imunitāti saistītās procedūras

1. Par visiem Parlamenta priekšsēdētājam adresētajiem dalībvalsts kompetentas iestādes pieprasījumiem atcelt deputāta imunitāti vai deputāta vai bijušā deputāta pieprasījumiem aizstāvēt privilēģijas un imunitāti paziņo plenārsēdē, un tos nodod atbildīgajai komitejai.

2. Ar attiecīgā deputāta vai bijušā deputāta piekrišanu pieprasījumu var iesniegt cits deputāts, kuram tiek atļauts attiecīgo deputātu vai bijušo deputātu pārstāvēt visos procedūras posmos.

Deputāts, kurš pārstāv attiecīgo deputātu vai bijušo deputātu, nepiedalās komitejas lēmumu pieņemšanā.

3. Komiteja nekavējoties, bet ņemot vērā to salīdzinošo sarežģītību, izskata pieprasījumus atcelt vai aizstāvēt privilēģijas un imunitāti.

4. Atbildīgā komiteja iesniedz pamatota lēmuma priekšlikumu, kurā ir ieteikums pieņemt vai noraidīt pieprasījumu atcelt imunitāti vai aizstāvēt imunitāti un privilēģijas. Grozījumi nav pieņemami. Ja priekšlikumu noraida, uzskata, ka ir pieņemts pretējs lēmums.

5. Komiteja var pieprasīt, lai attiecīgā iestāde tai iesniedz visu informāciju un skaidrojumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai izlemtu par imunitātes atcelšanu vai aizstāvēšanu.

6. Attiecīgajam deputātam dod iespēju tikt uzklausītam, un viņš var iesniegt jebkādu dokumentu vai cita veida rakstisku apliecinājumu, ko viņš uzskata par vajadzīgu.

Attiecīgais deputāts nepiedalās debatēs — izņemot uzklausīšanu — par pieprasījumu atcelt vai aizstāvēt viņa imunitāti.

Komitejas priekšsēdētājs uzaicina deputātu uz uzklausīšanu, norādot datumu un laiku. Attiecīgais deputāts var atteikties no tiesībām tikt uzklausītam.

Ja attiecīgais deputāts pēc minētā uzaicinājuma uzklausīšanā nav piedalījies, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no tiesībām tikt uzklausītam, izņemot ja viņš, minot iemeslus, ir lūdzis attaisnot viņa nepiedalīšanos ierosinātajā datumā un laikā. Komitejas priekšsēdētājs izlemj, vai šāds pieprasījums attaisnot nepiedalīšanos ir pieņemams, ņemot vērā norādītos iemeslus. Attiecīgajam deputātam šo lēmumu nav atļauts pārsūdzēt.

Ja komitejas priekšsēdētājs apstiprina pieprasījumu attaisnot nepiedalīšanos, viņš uzaicina attiecīgo deputātu uz uzklausīšanu, nosakot jaunu datumu un laiku. Ja attiecīgais deputāts neievēro otro uzaicinājumu uz uzklausīšanu, procedūru turpina bez deputāta uzklausīšanas. Turpmāki pieprasījumi attaisnot nepiedalīšanos vai tikt uzklausītam vairs netiek pieņemti.

7. Ja pieprasījums atcelt vai aizstāvēt imunitāti attiecas uz vairākiem apsūdzības punktiem, par katru no tiem var pieņemt atsevišķu lēmumu. Izņēmuma kārtā komiteja savā ziņojumā var ierosināt, lai imunitātes atcelšana vai aizstāvība attiecas vienīgi uz kriminālvajāšanu un ka līdz galīgā sprieduma pasludināšanai pret deputātu nedrīkst piemērot apcietinājumu vai kādu citu līdzekli, kas viņam liegtu pildīt pienākumus, kurus paredz viņa pilnvaras.

Turklāt Francijas Konstitūcijas 26. pants, ko piemēro saskaņā ar Protokola 9. pantu, ir formulēts šādi:

26. pants

Parlamenta deputātu nedrīkst krimināllietā vai cita likumpārkāpuma lietā apcietināt, ne arī viņam piemērot jebkādus citus drošības līdzekļus, kas saistīti ar deputāta brīvības atņemšanu vai ierobežošanu, ja asamblejas – kurā viņš darbojas – prezidijs nav devis atļauju. āda atļauja nav nepieciešama, ja parlamenta deputātu aiztur noziedzīga nodarījuma vai kriminālpārkāpuma izdarīšanas brīdī vai ja spēkā ir stājies notiesājošs spriedums.

Parlamenta locekļa aizturēšana, drošības līdzekļi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu vai ierobežošanu, vai tiesvedība tiek apturēti uz sesijas laiku, ja to prasa asambleja, kurā viņš darbojas.

III.  Ierosinātā lēmuma pamatojums

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, attiecībā uz šo lietu var piemērot 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu.

Patiešām pret Steeve Briois vērstās apsūdzības un tām sekojošais pieprasījums atcelt viņa imunitāti nav saistīti ar viedokli, ko viņš paudis, vai balsojumu, ko viņš veicis, pildot savus pienākumus kā Eiropas Parlamenta deputāts, bet gan ar faktu, ka viņš neesot izņēmis no savas oficiālās Facebook portāla lapas vairākus trešo pušu ievietotus komentārus, kurus attiecīgā persona uztvērusi kā aizskarošus.

Protokola 8. pantā ir pilnīgi skaidri noteikta tikai deputātu un nevis trešo personu vārda brīvība („pret deputātiem [..] nevar [...] uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, [..]”), un arī nekādā citādā veidā no minētā noteikuma nevar izsecināt, ka deputātu pienākumi ietver trešo personu apgalvojumu apstiprināšanu(1).

Ja absolūtā imunitāte saskaņā ar Protokola 8. pantu nav piemērojama, izriet, ka uz konkrēto lietu pilnībā attiecas tā paša Protokola 9. pants. Faktiski šie divi panti ir savstarpēji izslēdzoši(2).

Saskaņā ar protokola 9. pantu deputātiem sava valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta deputātiem. Šie divi noteikumi ir jāizskata saistībā ar Francijas Konstitūcijas 26. pantu. No tā izriet, ka Parlamenta deputātu, kas ievēlēts no Francijas, nedrīkst krimināllietā vai cita likumpārkāpuma lietā apcietināt, ne arī viņam piemērot jebkādus citus drošības līdzekļus, kas saistīti ar deputāta brīvības atņemšanu vai ierobežošanu, ja Eiropas Parlaments nav devis atļauju.

Kā Tiesa ir konstatējusi, Protokola 9. panta galvenais mērķis ir aizsargāt deputātu neatkarību, nodrošinot to, ka spiediens, kas tiek izdarīts kā, piemēram, draudi arestēt vai ierosināt tiesvedību, neietekmē viņu darbību Eiropas Parlamenta sesiju laikā(3). Tiesa ir skaidri norādījusi, ka Parlamentam ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz to, kādā veidā tas vēlas pieņemt lēmumu attiecībā uz pieteikumu par imunitātes aizstāvēšanu saistībā ar Protokola 9. pantu(4);

Lai izlemtu par to, vai saglabāt vai atcelt Parlamenta deputāta imunitāti, Parlaments piemēro paša noteiktus konsekventus principus. Viens no tiem ir tāds, ka imunitāti parasti atceļ tad, ja uz pārkāpumu attiecas 7. protokola 9. pants — ja vien nepastāv fumus persecutionis, proti, pietiekami nopietnas un pamatotas aizdomas par to, ka jautājums ir izvirzīts, lai attiecīgajam deputātam nodarītu politisku kaitējumu.

Juridiskā komiteja šajā lietā nav konstatējusi neapšaubāmus pierādījumus par fumus persecutionis.

IV.  Secinājumi

Balstoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Reglamenta 9. pantu, kā arī pēc visu par un pret apsvērumu izskatīšanas Juridiskā komiteja iesaka Eiropas Parlamentam atcelt deputāta Steeve Briois imunitāti.

(1)

Sk. paskaidrojumu dokumentā Nr. A6–0421/2008 par pieprasījumu atcelt Frank Vanhecke imunitāti, kad Juridiskā komitejai bija jāizskata līdzīga lieta: „Pirmām kārtām tiek uzskatīts, ka uz šo lietu neattiecas Protokola 9. pants [tagad 8. pants], saskaņā ar kuru EP deputāta pienākumi neietver darbošanos kā atbildīgajam redaktoram valsts līmeņa partijas laikrakstā. Attiecīgi lieta ir izskatāma saskaņā ar 10. pantu (tagadējais 9. pants).

(2)

Apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07 Marra, minētas iepriekš, 45. punkts.

(3)

Spriedums Mote lietā, minēts iepriekš, 50. punkts, atsaucoties uz Tiesas nolēmumu lietā Rothley u. c./Parlaments, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, 90. punkts.

(4)

Spriedums Gollnisch lietā, minēts iepriekš, 101. punkts.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

24.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

12

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika