Postup : 2017/2221(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0011/2018

Predkladané texty :

A8-0011/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0020

SPRÁVA     
PDF 468kWORD 55k
30.1.2018
PE 615.494v02-00 A8-0011/2018

o žiadosti o zbavenie imunity Steeva Brioisa

(2017/2221(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Evelyn Regner

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Steeva Brioisa

(2017/2221(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa, ktorú 25. septembra 2017 podala francúzska ministerka spravodlivosti na žiadosť generálnej prokurátorky pri Odvolacom súde v Douai v súvislosti so žalobou proti poslancovi Brioisovi, ktorú z dôvodu údajného spáchania trestného činu verejného ohovárania voči fyzickej osobe (‘injures publiques envers un particulier’) podala poškodená strana, a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 2. októbra 2017,

–  so zreteľom na ďalšie informácie o prípade, ktoré poskytol prokurátor republiky Krajského súdu v Douai v liste z 12. decembra 2017,

–  po vypočutí Steeva Brioisa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky, v znení ústavného zákona č. 95-880 zo 4. augusta 1995,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0011/2018),

A.  keďže generálna prokurátorka pri Odvolacom súde v Douai požiadala o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Steeva Brioisa v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním na Krajskom súde v Douai; keďže túto žiadosť Parlamentu predložila francúzska ministerka spravodlivosti;

B.  keďže žiadosť o zbavenie imunity poslanca Brioisa sa vzťahuje na súdne konanie začaté vo veci údajného spáchania trestného činu verejného ohovárania zameraného voči fyzickej osobe (článok 29 ods. 2, článok 33 ods. 2 a článok 23 zákona z 29. júla 1881) v súvislosti s údajne hanlivými komentármi, ktoré zverejnili niekoľkí používatelia internetu v reakcii na text, ktorý poslanec Briois umiestnil 23. decembra 2015 na svoju facebookovú stránku, a ktoré poslanec Briois hneď neodstránil; keďže na žiadosť Výboru pre právne veci prokurátor republiky Krajského súdu v Douai konštatoval, že uvedené komentáre boli dostupné online s určitosťou do 21. novembra 2017;

C.  keďže podľa článku 8 protokolu č. 7 poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú pri výkone svojich úloh žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania, pokiaľ ide o vyjadrené názory alebo hlasovanie;

D.  keďže podľa článku 9 protokolu č. 7 požívajú poslanci počas zasadnutí Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

E.  keďže článok 26 Ústavy Francúzskej republiky okrem iného stanovuje, že poslanec parlamentu môže byť stíhaný za trestný čin alebo vzatý do väzby, alebo mu môže byť obmedzená jeho osobná sloboda iba na základe súhlasu parlamentu;

F.  keďže články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa navzájom vylučujú(2);

G.  keďže obvinenia vznesené proti Steevovi Brioisovi a následná žiadosť o zbavenie tohto poslanca imunity nesúvisia s vyjadrenými názormi alebo hlasovaním pri výkone funkcie poslanca Európskeho parlamentu, ale s tým, že zo svojej oficiálnej facebookovej stránky údajne neodstránil niekoľko komentárov, ktoré tam vložili tretie osoby a ktoré osoba, proti ktorej boli namierené, vníma ako urážku;

H.  keďže preto v tomto prípade nie je možné uplatniť imunitu, ktorú priznáva článok 8 protokolu č. 7, a prerokúvaná vec patrí plne do rozsahu pôsobnosti článku 9 toho istého protokolu;

I.  keďže Parlament má širokú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o smerovanie, ktoré zamýšľa priznať rozhodnutiu o žiadosti o ochranu imunity podľa článku 9 protokolu(3);

J.  keďže neexistuje žiaden zjavný dôkaz o tom, že by išlo o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto vec bola predložená so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi;

1.  rozhodol zbaviť Steeva Brioisa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru Ministerstvu spravodlivosti Francúzskej republiky a Steevovi Brioisovi.

(1)

Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C‑-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C‑-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

(2)

Spojené veci C-200/07 a C-201/07, Marra, už citované, bod 45.

(3)

Spojené veci T-346/11 a T-347/11, Gollnisch, už citované, bod 101.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

Na schôdzi, ktorá sa konala 2. októbra 2017, predseda oznámil, že 25. septembra 2017 dostal od francúzskej ministerky spravodlivosti list so žiadosťou o zbavenie imunity Steeva Brioisa.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku predseda zaslal túto žiadosť Výboru pre právne veci.

Dňa 18. marca 2016 opozičný poslanec mestského zastupiteľstva mesta Hénin-Beaumont podal u hlavného vyšetrujúceho sudcu v Douai žalobu súkromnej osoby o náhradu škody v občianskoprávnom konaní proti Steevovi Brioisovi, starostovi uvedeného mesta, a to za trestný čin verejného ohovárania namiereného proti fyzickej osobe, ktorý sa trestá podľa článku 29 ods. 2, článku 33 ods. 2 a článku 23 zákona z 29. júla 1881.

Vo svojej žalobe tento poslanec mestského zastupiteľstva vysvetlil, že 2. decembra 2015 sa obrátil na správny súd v Lille, aby zrušil rozhodnutie mestského zastupiteľstva mesta Hénin-Beaumont umiestniť vo vestibule radnice vianočný betlehem, pretože ide o ultra vires. V rovnakom čase a na základe rovnakých dôvodov predložil aj žiadosť o vydanie predbežného príkazu s odkladným účinkom. Jeho žiadosť bola zamietnutá.

Dňa 23. decembra 2015 pán Briois na svojom osobnom, verejne prístupnom účte na Facebooku uverejnil text, v ktorom sa okrem iného uvádza, že žiadosť opozície o zákaz vianočného betlehema súd zamietol.

V reakcii na tento text bolo na facebookovej stránke Steeva Brioisa zverejnených niekoľko komentárov, ktoré sa dotknutému poslancovi mestského zastupiteľstva zdali urážlivé. Preto tento poslanec mestského zastupiteľstva podal u hlavného vyšetrujúceho sudcu v Douai žalobu týkajúcu sa predovšetkým skutočnosti, že pán Briois údajne tieto komentáre zo svojej facebookovej stránky neodstránil.

Orgány, ktoré žiadosť predkladajú, sa domnievajú, že zbavenie imunity poslanca Brioisa je nevyhnutné nato, aby ho bolo možné (v prípade potreby na základe donútenia) predviesť pred vyšetrujúceho sudcu na účely prvého výsluchu, na základe ktorého mu sudca môže buď udeliť status podozrivého svedka, alebo ho môže obviniť. V druhom prípade by sa potom vec týkajúca sa poslanca Brioisa postúpila trestnému súdu.

V reakcii na žiadosť o doplňujúce informácie o tomto prípade, ktorú v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku predložil Výbor pre právne veci, prokurátor republiky Krajského súdu v Douai vo svojom liste z 12. decembra 2017 uviedol, že údajne urážlivé komentáre boli s určitosťou naďalej dostupné online ešte 21. novembra 2017, keď to príslušný orgán naposledy overoval.

Dňa 7. decembra 2017 pána Brioisa vypočul Výbor pre právne veci v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku.

II.  Právne predpisy a postup týkajúci sa imunity poslancov Európskeho parlamentu

V článkoch 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa ustanovuje:

Článok 8

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 9

Poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a) na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b) na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

V článkoch 5, 6 a 9 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa ustanovuje:

Článok 5: Výsady a imunity

1. Poslanci požívajú výsady a imunity stanovené v Protokole č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie.

2. Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti svojich poslancov pri výkone ich povinností. Poslanecká imunita nie je osobná výsada poslanca, ale záruka nezávislosti Parlamentu ako celku a jeho poslancov. (...)

Článok 6: Zbavenie imunity

1. Každá žiadosť o zbavenie imunity sa posudzuje v súlade s článkami 7, 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a v súlade so zásadami uvedenými v článku 5 ods. 2 tohto rokovacieho poriadku.

2. Ak má poslanec vypovedať ako svedok alebo znalec, nie je potrebné žiadať o zbavenie imunity za predpokladu, že:

poslanec nie je povinný vypovedať v deň alebo v čase, ktorý mu bráni vykonávať jeho poslanecké povinnosti alebo mu sťažuje vykonávanie týchto povinností, alebo ak môže poskytnúť výpoveď písomne alebo inou formou, ktorá mu nesťažuje vykonávanie si svojich poslaneckých povinností, a

poslanec nie je povinný svedčiť o informáciách, ktoré získal dôverne pri výkone svojich poslaneckých povinností a ktorých zverejnenie nepovažuje za vhodné.

Článok 9: Imunitné konanie

1. Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity, ktorú predloží predsedovi Parlamentu príslušný organ členského štátu, alebo každá žiadosť poslanca alebo bývalého poslanca o ochranu výsad a imunít, sa oznámi v pléne a postúpi gestorskému výboru.

2. So súhlasom dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca môže žiadosť predložiť iný poslanec, ktorému sa umožní zastupovať dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca vo všetkých štádiách postupu.

Poslanec, ktorý zastupuje dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca, sa nezúčastňuje na rozhodnutiach prijatých výborom.

3. Výbor bezodkladne, avšak so zreteľom na ich relatívnu zložitosť, posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu výsad a imunít.

4. Výbor pripraví návrh odôvodneného rozhodnutia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo o ochranu výsad a imunít. Pozmeňujúce návrhy nie sú prípustné. Ak sa návrh zamietne, za prijaté sa považuje rozhodnutie s opačným významom.

5. Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií alebo vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity.

6. Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý a tento poslanec môže predložiť všetky dokumenty alebo iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité.

Dotknutý poslanec nesmie byť prítomný na rozpravách týkajúcich sa žiadosti o zbavenie alebo ochranu jeho imunity s výnimkou samotného vypočutia.

Predseda výboru pozve poslanca na vypočutie a oznámi mu dátum a čas. Dotknutý poslanec sa môže vzdať práva na vypočutie.

Ak sa dotknutý poslanec nezúčastní na vypočutí na základe tohto pozvania, predpokladá sa, že sa vzdal práva na vypočutie, ak nepožiadal o ospravedlnenie z vypočutia v navrhovaný deň a čas s uvedením svojich dôvodov. Predseda výboru rozhodne, či sa takejto žiadosti o ospravedlnenie vzhľadom na uvedené dôvody vyhovie. Dotknutý poslanec sa nemôže proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Ak predseda výboru žiadosti o ospravedlnenie vyhovie, pozve dotknutého poslanca na vypočutie v iný deň a čas. Ak sa dotknutý poslanec nedostaví na vypočutie ani na základe druhého pozvania, postup pokračuje bez vypočutia dotknutého poslanca. V takomto prípade sa už nevyhovie žiadnej ďalšej žiadosti o ospravedlnenie alebo o vypočutie.

7. Ak je žiadosť o zbavenie alebo ochranu imunity založená na viacerých obvineniach, každé z nich môže byť predmetom samostatného rozhodnutia. V správe výboru sa môže vo výnimočných prípadoch navrhnúť, aby sa zbavenie alebo ochrana imunity výhradne vzťahovali na trestné konanie a aby bol poslanec až do vynesenia konečného rozsudku chránený pred každou formou zadržania, vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu bránilo vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu. (...)

Okrem toho sa v článku 26 francúzskej ústavy, ktorý sa stal uplatniteľným na základe článku 9 protokolu, stanovuje:

Článok 26

Iba na základe súhlasu predsedníctva zhromaždenia, ktorého je poslanec členom, môže byť poslanec Parlamentu stíhaný za trestný čin alebo prečin alebo vzatý do väzby alebo môže byť obmedzená jeho osobná sloboda. Tento súhlas sa nevyžaduje v prípade spáchania závažného trestného činu alebo prečinu alebo iného trestného činu počas jeho páchania, alebo ak bol poslanec právoplatne odsúdený.

Zadržanie poslanca, obmedzenie jeho osobnej slobody alebo trestné stíhanie poslanca Parlamentu sú pozastavené počas trvania schôdze, ak to požaduje zhromaždenie, ktorého je poslanec členom.

III.  Odôvodnenie navrhnutého rozhodnutia

Na základe uvedených skutočností táto vec spĺňa podmienky na uplatnenie článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie.

Obvinenia vznesené proti Steevovi Brioisovi a následná žiadosť o zbavenie tohto poslanca imunity v skutočnosti nesúvisia s vyjadrenými názormi alebo hlasovaním pri výkone funkcie poslanca Európskeho parlamentu, ale s tým, že zo svojej oficiálnej stránky na Facebooku údajne neodstránil niekoľko komentárov, ktoré tam vložili tretie osoby a ktoré osoba, proti ktorej boli namierené, vníma ako urážku.

Článok 8 protokolu úplne jasne stanovuje, že len „členovia Európskeho parlamentu“, a nie tretie strany „nepodliehajú žiadnej forme [...] súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom [...] pri výkone svojich úloh“, pričom z tohto ustanovenia v žiadnom prípade nemožno vyvodiť záver, že súčasťou úloh poslanca je ručiť za výroky tretích strán(1).

Pokiaľ nemožno uplatniť absolútnu imunitu podľa článku 8 protokolu, prerokúvaná vec patrí plne do rozsahu pôsobnosti článku 9 toho istého protokolu. V skutočnosti sa však tieto dva články navzájom vylučujú(2).

V súlade s článkom 9 protokolu poslanci požívajú na území vlastného štátu imunitu priznanú poslancom parlamentu daného štátu. Toto ustanovenie treba vykladať v spojení s článkom 26 francúzskej ústavy. Na základe tohto výkladu možno dospieť k záveru, že žiaden francúzsky poslanec Európskeho parlamentu nesmie byť zatknutý za závažnú trestnú činnosť alebo iný trestný čin, ani nesmie byť obmedzený vo svojej slobode či zbavený slobody bez súhlasu Európskeho parlamentu.

Ako uviedol súd, článok 9 má za cieľ „zabezpečiť nezávislosť poslancov Parlamentu tým, že bráni, aby bol na poslancov počas zasadnutí Parlamentu vykonávaný nátlak pozostávajúci z hrozieb uväznenia alebo súdneho stíhania“(3). Súdny dvor takisto jasne uviedol, že Parlament má širokú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o smerovanie, ktoré zamýšľa priznať rozhodnutiu o žiadosti o ochranu imunity podľa článku 9 protokolu(4).

Európsky parlament pri prijímaní rozhodnutia o tom, či zbaví alebo nezbaví poslanca imunity, uplatňuje svoje vlastné dôsledné zásady. Jednou z týchto zásad je, že k zbaveniu imunity zvyčajne dochádza, ak trestný čin patrí do rozsahu pôsobnosti článku 9 protokolu č. 7, za predpokladu, že nejde o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto vec bola vznesená so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi.

Výbor pre právne veci nenašiel žiadne zjavné dôkazy o tom, že by v prerokúvanej veci šlo o fumus persecutionis.

IV.  Závery

Na základe uvedených skutočností a v súlade s článkom 9 rokovacieho poriadku a po zvážení argumentov za a proti Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil Steeva Brioisa imunity.

(1)

Pozri dôvodovú správu v dokumente A6-0421/2008 o žiadosti o zbavenie imunity Franka Vanheckeho, v ktorom sa Výbor pre právne veci musel zaoberať podobným prípadom: „V prvom rade treba vziať do úvahy, že na tento prípad sa nevzťahuje článok 9 [teraz článok 8] protokolu, podľa ktorého výkon funkcie zodpovedného redaktora novín národnej politickej strany nepatrí medzi úlohy poslancov EP. Prípad preto treba posudzovať z hľadiska pôsobnosti článku 10 [teraz článok 9].“

(2)

Spojené veci C-200/07 a C-201/07, Marra, už citované, bod 45.

(3)

Rozsudok vo veci Mote, už citovaný, bod 50, citujúci rozsudok súdu vo veci Rothley a i./Parlament, T-17/00 R, ECLI:EÚ:T:2000:119, bod 90.

(4)

Rozsudok vo veci Gollnisch, už citovaný, bod 101.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

12

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis de Grandes Pascual, Jens Rohde, Tiemo Wölken

Posledná úprava: 31. januára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia