Procedure : 2016/0399(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0012/2018

Indgivne tekster :

A8-0012/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0411

BETÆNKNING     ***I
PDF 390kWORD 77k
30.1.2018
PE 613.398v02-00 A8-0012/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

Retsudvalget

Ordfører: József Szájer

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0798),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81, stk.2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0525/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0012/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Lissabontraktaten indførte en sondring mellem de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt (delegerede retsakter), og de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage retsakter for at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter (gennemførelsesretsakter).

(1)  Lissabontraktaten har i væsentlig grad ændret de retlige rammebestemmelser, der regulerer de beføjelser, som Kommissionen tillægges af lovgiverne, og indfører en sondring mellem de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt (delegerede retsakter), og de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage retsakter for at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter (gennemførelsesretsakter).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  Bundtning og forelæggelse af bemyndigelser, der ikke er tæt forbundet med hinanden i en enkelt delegeret retsakt fra Kommissionen, begrænser Parlamentets kontrolbeføjelse, eftersom Parlamentet bliver tvunget til enten at acceptere eller afvise hele den delegerede retsakt, hvilket ikke giver mulighed for at afgive en udtalelse om hver enkelt delegeret beføjelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1206/2001

Artikel 19b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 2 – nr.2

Forordning (EF) nr. 1206/2001

Artikel 19 b – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 19a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 19a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 2 – nr.2

Forordning (EF) nr. 805/2004

Artikel 31a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 31, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 31, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 2 – afsnit 2 – nr.2

Forordning (EF) nr. 805/2004

Artikel 31 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 31 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 31 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 2 – nr.2

Forordning (EF) nr. 1393/2007

Artikel 17a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1393/2007

Artikel 17 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Ved artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF(1), som ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF(2), ("komitologiafgørelsen"), blev den såkaldte forskriftsprocedure med kontrol indført.

Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 og i lyset af de deraf følgende nye retlige rammer for sub-sekundær lovgivning, der blev fastlagt ved artikel 290 og 291 i TEUF, skulle komitologiafgørelsen revideres. Forordning 182/2011(3) ("komitologiforordningen"), der blev vedtaget til dette formål på grundlag af artikel 291, stk. 3, i TEUF, omfattede imidlertid ikke komitologiafgørelsens artikel 5a. Med henblik på eksisterende basisretsakter var det derfor nødvendigt midlertidigt at opretholde artikel 5a, der fastlægger forskriftsproceduren med kontrol. På den anden side skal de omhandlede gældende regler hurtigst muligt tilpasses til Lissabontraktaten for at sikre retssikkerhed.

I 2013 foreslog Kommissionen at afslutte tilpasningen med tre omfattende forslag (såkaldte omnibusforslag), som Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen i februar 2014(4). Forslagene blev imidlertid trukket tilbage af den nye Kommission efter valget til Europa-Parlamentet. Den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016(5) behandlede dette spørgsmål i punkt 27. Den pågældende bestemmelse lyder således:

"De tre institutioner [dvs. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen] anerkender behovet for tilpasning af al eksisterende lovgivning til den retlige ramme, der blev indført ved Lissabontraktaten, og navnlig behovet for at give høj prioritet til hurtig tilpasning af alle basisretsakter, der stadig henviser til forskriftsproceduren med kontrol. Kommissionen vil inden udgangen af 2016 foreslå sidstnævnte tilpasning."

Efter ikrafttrædelsen af den interinstitutionelle aftale og i lyset af de forpligtelser, der følger heraf, fremlagde Kommissionen to nye forslag til tilpasning i december 2016, et med fokus på lovgivningsforslag på det retlige område og et med fokus på de resterende politikområder(6). De to forslag dækker henholdsvis 3 og 168 grundlæggende retsakter.

I modsætning til forslagene fra 2013, hvori det generelt var fastsat, at henvisningerne til forskriftsproceduren med kontrol i basisretsakterne skulle læses som henvisninger til henholdsvis artikel 290 eller 291 i TEUF, sigter de nuværende forslag mod at ændre de pågældende basisretsakter én for én.

Ordførerens tilgang til det foreliggende forslag

Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter er en vigtig del af Retsudvalgets (JURI) centrale kompetencer hvad angår fortolkning, anvendelse og overvågning af EU-retten, EU-retsakternes overensstemmelse med den primære ret, bedre lovgivning og forenkling af EU-lovgivningen, som fastsat i bilag V til forretningsordenen. JURI har desuden været meget aktivt på dette område siden Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009 og længe før, da den daværende forskriftsprocedure med kontrol blev indført for første gang i 2006.

Generelt glæder ordføreren sig over dette forslag og er enig i Kommissionens valg, hvorefter de eksisterende foranstaltninger under forskriftsproceduren med kontrol ajourføres til delegerede retsakter. På den anden side ønsker ordføreren med udgangspunkt i Parlamentets beslutning af 25. februar 2014 at lægge vægt på varigheden af delegationen af beføjelser (som ikke bør overskride 5 år og bør ledsages af en rapporteringsforpligtelse for Kommissionen). Kommissionen bør derfor ændre forslaget.

(1)

EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(2)

EUT L 200 af 22.7. 2006, s. 11.

(3)

EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(4)

Se procedurerne 2013/218(COD), 2013/220(COD) og 2013/0365(COD).

(5)

EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(6)

Se henholdsvis procedurerne 2016/0399(COD) og 2016/0400(COD).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Referencer

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Dato for høring af EP

14.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.3.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marco Zullo

Dato for indgivelse

30.1.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 13. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik