Menettely : 2016/0399(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0012/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0012/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0411

MIETINTÖ     ***I
PDF 456kWORD 81k
30.1.2018
PE 613.398v02-00 A8-0012/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan

(COM(2016)0798 – C8‑0525/2016 – 2016/0399(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: József Szájer

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan

(COM(2016)0798 – C8‑0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0798),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 81 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0525/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0012/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Lissabonin sopimuksessa erotetaan toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).

(1)  Lissabonin sopimuksella on muutettu merkittävästi lainsäätäjän komissiolle siirtämää valtaa koskevaa oikeudellista kehystä erottamalla toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Toisiinsa kiinteästi liittymättömien valtuutusten yhdistäminen ja esittäminen yhdessä komission delegoidussa säädöksessä estää parlamentin tarkistamisoikeuden käytön, sillä se joutuu pelkästään hyväksymään tai hylkäämään koko delegoidun säädöksen, mikä ei jätä lainkaan mahdollisuutta ilmaista mielipidettä kustakin valtuutuksesta erikseen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

19 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 19 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 19 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

19 b artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 19 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 19 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 805/2004

31 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 31 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 31 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta)

Asetus (EY) N:o 805/2004

31 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 31 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 31 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 3 kohta – 2 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1393/2007

17 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 3 kohta – 2 kohta – alakohta 2

Asetus (EY) N:o 1393/2007

17 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.


PERUSTELUT

Tausta

Päätöksen 1999/468/EY(1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2006/512/EY(2), (ns. komitologiapäätös) 5 a artiklalla otettiin käyttöön niin kutsuttu valvonnan käsittävä sääntelymenettely.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 ja SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklalla säädös- ja täytäntöönpanovallan siirron nojalla annettaville säädöksille käyttöön otetun uuden lainsäädäntökehyksen perusteella komitologiapäätöstä oli tarkistettava. Asetuksella (EU) N:o 182/2011(3) (ns. komiteamenettelyä koskeva asetus), joka hyväksyttiin tätä tarkoitusta varten SEUT-sopimuksen 291 artiklan 3 kohdan nojalla, jätettiin kuitenkin tarkoituksella komitologiapäätöksen 5 a artikla sen soveltamisalan ulkopuolelle. Valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä koskeva 5 a artikla oli siksi pidettävä väliaikaisesti voimassa niiden voimassa olevien perussäädösten takia, joissa siihen viitataan. Toisaalta kyseinen säännöstö on mukautettava mahdollisimman pian Lissabonin sopimukseen, jotta voidaan taata oikeusvarmuus.

Vuonna 2013 komissio ehdotti, että mukauttaminen toteutettaisiin kolmella kattavalla ehdotuksella (ns. kokoomaehdotukset), jotka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä helmikuussa 2014(4). Uusi komissio kuitenkin peruutti ehdotukset Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyn uuden toimielinten välisen sopimuksen(5) 27 kohdassa käsiteltiin tätä kysymystä. Kyseinen määräys kuuluu seuraavasti:

”Toimielimet [eli Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio] tunnustavat, että koko voimassa oleva lainsäädäntö on tarpeen mukauttaa Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuun lainsäädäntökehykseen ja että erityisesti on tarpeen mukauttaa pikaisesti kaikki perussäädökset, joissa vielä viitataan valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Komissio antaa tätä viimeksi mainittua mukauttamista koskevan ehdotuksen vuoden 2016 loppuun mennessä.”

Toimielinten välisen sopimuksen tultua voimaan ja siitä johtuvien velvoitteiden perusteella komissio esitti joulukuussa 2016 kaksi uutta mukauttamisehdotusta, joista toisessa keskityttiin lainsäädäntöasioihin oikeusalalla ja toisessa muihin politiikan aloihin(6). Ensiksi mainittu ehdotus kattaa kolme ja viimeksi mainittu 168 perussäädöstä.

Toisin kuin vuonna 2013 annetuissa ehdotuksissa, joissa säädettiin yleisesti, että perussäädöksissä olevat viittaukset valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn on katsottava viittauksiksi SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan, nykyisissä ehdotuksissa pyritään muuttamaan asianomaiset perussäädökset yksitellen.

Esittelijän lähestymistapa nyt käsillä olevaan ehdotukseen

Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset ovat tärkeä osa oikeudellisten asioiden valiokunnan keskeistä toimivaltaa, kun kyseessä on unionin oikeuden tulkinta, soveltaminen ja seuranta, unionin säädösten yhdenmukaisuus primaarioikeuden kanssa, lainsäädännön parantaminen ja unionin oikeuden yksinkertaistaminen, kuten työjärjestyksen liitteessä V määrätään. Oikeudellisten asioiden valiokunta on ollut erittäin aktiivinen tällä alalla Lissabonin sopimuksen tultua voimaan vuonna 2009 ja sitä ennenkin, kun valvonnan käsittävä sääntelymenettely otettiin käyttöön vuonna 2006.

Esittelijä suhtautuu nyt käsillä olevaan ehdotukseen yleisesti ottaen myönteisesti ja on samaa mieltä komission ratkaisusta, jossa päivitetään voimassa olevat viittaukset valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn viittauksiksi delegoituihin säädöksiin. Esittelijä kuitenkin haluaa parlamentin 25. helmikuuta 2014 antaman päätöslauselman pohjalta keskittyä säädösvallan siirron kestoon (joka ei saisi ylittää viittä vuotta ja johon olisi liityttävä komission raportointivelvoite). Komission ehdotusta olisi muutettava tämän mukaisesti.

(1)

EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)

EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.

(3)

EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(4)

Ks. menettelyt 2013/0218(COD), 2013/0220(COD) ja 2013/0365(COD).

(5)

EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)

Ks. menettelyt 2016/0399(COD) ja 2016/0400(COD).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan

Viiteasiakirjat

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.3.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marco Zullo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.1.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö