JELENTÉS az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

30.1.2018 - (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: József Szájer


Eljárás : 2016/0399(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0012/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0012/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0798),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 81. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0525/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0012/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Lisszaboni Szerződés különbséget vezetett be a Bizottságra ruházott hatáskörök között aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.

(1)  A Lisszaboni Szerződés jelentősen módosította a jogalkotó által a Bizottságra ruházott hatásköröket szabályozó jogi keretet, megkülönböztetve a Bizottságra ruházott hatásköröket aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Több, szorosan egymáshoz nem kapcsolódó felhatalmazás egyetlen, felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktussá való összevonása és ily módon történő benyújtása akadályozza a Parlament ellenőrzéshez való jogának gyakorlását, a Parlament ugyanis csupán a felhatalmazáson alapuló jogi aktus egészének elfogadását vagy elutasítását választhatja, ez pedig nem hagy teret arra, hogy a Parlament egyenként nyilvánítson véleményt az egyes felhatalmazásokról.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 2 bekezdés - 2 pont

1206/2001/EK rendelet

19b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 19a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 19a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 2 bekezdés - 2 pont

1206/2001/EK rendelet

19 b cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 19a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 19a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2 bekezdés - 2 pont

805/2004/EK rendelet

31a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 31. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 31. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2 bekezdés - 2 pont

805/2004/EK rendelet

31 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 31. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 31. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 2 bekezdés - 2 pont

1393/2007/EK rendelet

17 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 17. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 17. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 2 bekezdés - 2 pont

1393/2007/EK rendelet

17 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 17. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 17. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

INDOKOLÁS

Háttér

A 2006/512/EK tanácsi határozattal[1] („komitológiai határozat”) módosított 1999/468/EK tanácsi határozat[2] 5a. cikke létrehozta az úgynevezett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást.

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével és az EUMSZ 290. és 291. cikkével létrehozott új, kvázi-másodlagos jogalkotási keret fényében a komitológiai határozatot felül kellett vizsgálni. Mindazonáltal az EUMSZ 291. cikke (3) bekezdésének alapján az említett célból elfogadott 182/2011/EK rendelet[3] („komitológiai rendelet”) hatályát szándékosan nem terjesztették ki a komitológiai határozat 5a. cikkére. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást bevezető 5a. cikket ily módon az e cikkre utaló meglévő alap-jogiaktusok miatt átmenetileg hatályban kellett tartani. Másfelől viszont a szóban forgó uniós vívmányokat a jogbiztonság érdekében mihamarabb össze kell hangolni a Lisszaboni Szerződéssel.

A Bizottság 2013-ban előterjesztett három átfogó javaslatot (az ún. salátarendelet-javaslatokat) az összehangolás megvalósítása érdekében, amelyeket a Parlament 2014 februárjában első olvasatban elfogadott[4]. Az európai választásokat követően azonban az új Bizottság visszavonta a javaslatokat. Ezzel a kérdéssel a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás a (27) bekezdésében foglalkozik[5]. E rendelkezés szövege a következőképpen szól:

„A három intézmény [tehát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság] elismeri, hogy a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett jogi kerethez kell igazítani a teljes hatályos joganyagot, mindenekelőtt és a lehető leghamarabb mindazon alap-jogiaktusokat szükséges kiigazítani, amelyek még az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra hivatkoznak. Ez utóbbi kiigazításra a Bizottság 2016 végéig javaslatot fog benyújtani.”

Az intézményközi megállapodás hatálybalépését követően és az abból következő kötelezettségek fényében a Bizottság két új kiigazítási javaslatot nyújtott be 2016 decemberében, amelyek közül az egyik a jogérvényesülés területével kapcsolatos jogalkotási dokumentumokra, a másik pedig a fennmaradó szakpolitikai területekre összpontosít[6]. A két javaslat 3, illetve 168 alap-jogiaktust érint.

A 2013. évi javaslatokkal szemben – amelyek átfogóan arról rendelkeztek, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra irányuló, az alap-jogiaktusban foglalt hivatkozásokat az EUMSZ 290. vagy 291. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni – a jelenlegi javaslatok célja a szóban forgó alap-jogiaktusok egyenként történő módosítása.

Az előadó megközelítése e javaslattal kapcsolatban

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok a Jogi Bizottság (JURI) alapvető hatáskörének fontos részét képezik az uniós jog értelmezése, alkalmazása és nyomon követése, az uniós jogi aktusok és az elsődleges joganyag közötti összhang betartása, a jogalkotás minőségének javítása és az uniós jog egyszerűsítése körében, az eljárási szabályzat V. mellékletében foglaltaknak megfelelően. Emellett a JURI igen aktív szerepet vállalt e területen a Lisszaboni Szerződés 2009. évi hatálybalépését követően és jóval azelőtt is, amikor az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás akkori változatát 2006-ban először bevezették.

Általánosságban az előadó üdvözli a javaslatot,és egyetért a Bizottság azon döntésével, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra való jelenlegi hivatkozásokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra való hivatkozásokra változtassák. Másrészről azonban a Parlament 2014. február 25-i állásfoglalására alapítva az előadó a jogalkotási felhatalmazás időtartamára kíván összpontosítani (amely nem haladhatja meg az 5 évet, és a Bizottság jelentéstételi kötelezettségének kell hozzá kapcsolódnia). A Bizottság javaslatát ennek megfelelően módosítani kell.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról

Hivatkozások

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

16.3.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marco Zullo

Benyújtás dátuma

30.1.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellenszavazat

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. február 13.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat