JELENTÉS az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  30.1.2018 - (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) - ***I

  Jogi Bizottság
  Előadó: József Szájer


  Eljárás : 2016/0399(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0012/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0012/2018
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0798),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 81. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0525/2016),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0012/2018),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Lisszaboni Szerződés különbséget vezetett be a Bizottságra ruházott hatáskörök között aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.

  (1)  A Lisszaboni Szerződés jelentősen módosította a jogalkotó által a Bizottságra ruházott hatásköröket szabályozó jogi keretet, megkülönböztetve a Bizottságra ruházott hatásköröket aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  Több, szorosan egymáshoz nem kapcsolódó felhatalmazás egyetlen, felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktussá való összevonása és ily módon történő benyújtása akadályozza a Parlament ellenőrzéshez való jogának gyakorlását, a Parlament ugyanis csupán a felhatalmazáson alapuló jogi aktus egészének elfogadását vagy elutasítását választhatja, ez pedig nem hagy teret arra, hogy a Parlament egyenként nyilvánítson véleményt az egyes felhatalmazásokról.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 1 pont – 2 bekezdés - 2 pont

  1206/2001/EK rendelet

  19b cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottságnak a 19a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal.

  (2)  A Bizottságnak a 19a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

  Indokolás

  A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 1 pont – 2 bekezdés - 2 pont

  1206/2001/EK rendelet

  19 b cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A 19a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  (6)  A 19a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 2 pont – 2 bekezdés - 2 pont

  805/2004/EK rendelet

  31a cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottságnak a 31. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal.

  (2)  A Bizottságnak a 31. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

  Indokolás

  A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 2 pont – 2 bekezdés - 2 pont

  805/2004/EK rendelet

  31 a cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A 31. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  (6)  A 31. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 3 pont – 2 bekezdés - 2 pont

  1393/2007/EK rendelet

  17 a cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottságnak a 17. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal.

  (2)  A Bizottságnak a 17. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

  Indokolás

  A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 3 pont – 2 bekezdés - 2 pont

  1393/2007/EK rendelet

  17 a cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A 17. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  (6)  A 17. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  INDOKOLÁS

  Háttér

  A 2006/512/EK tanácsi határozattal[1] („komitológiai határozat”) módosított 1999/468/EK tanácsi határozat[2] 5a. cikke létrehozta az úgynevezett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást.

  A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével és az EUMSZ 290. és 291. cikkével létrehozott új, kvázi-másodlagos jogalkotási keret fényében a komitológiai határozatot felül kellett vizsgálni. Mindazonáltal az EUMSZ 291. cikke (3) bekezdésének alapján az említett célból elfogadott 182/2011/EK rendelet[3] („komitológiai rendelet”) hatályát szándékosan nem terjesztették ki a komitológiai határozat 5a. cikkére. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást bevezető 5a. cikket ily módon az e cikkre utaló meglévő alap-jogiaktusok miatt átmenetileg hatályban kellett tartani. Másfelől viszont a szóban forgó uniós vívmányokat a jogbiztonság érdekében mihamarabb össze kell hangolni a Lisszaboni Szerződéssel.

  A Bizottság 2013-ban előterjesztett három átfogó javaslatot (az ún. salátarendelet-javaslatokat) az összehangolás megvalósítása érdekében, amelyeket a Parlament 2014 februárjában első olvasatban elfogadott[4]. Az európai választásokat követően azonban az új Bizottság visszavonta a javaslatokat. Ezzel a kérdéssel a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás a (27) bekezdésében foglalkozik[5]. E rendelkezés szövege a következőképpen szól:

  „A három intézmény [tehát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság] elismeri, hogy a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett jogi kerethez kell igazítani a teljes hatályos joganyagot, mindenekelőtt és a lehető leghamarabb mindazon alap-jogiaktusokat szükséges kiigazítani, amelyek még az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra hivatkoznak. Ez utóbbi kiigazításra a Bizottság 2016 végéig javaslatot fog benyújtani.”

  Az intézményközi megállapodás hatálybalépését követően és az abból következő kötelezettségek fényében a Bizottság két új kiigazítási javaslatot nyújtott be 2016 decemberében, amelyek közül az egyik a jogérvényesülés területével kapcsolatos jogalkotási dokumentumokra, a másik pedig a fennmaradó szakpolitikai területekre összpontosít[6]. A két javaslat 3, illetve 168 alap-jogiaktust érint.

  A 2013. évi javaslatokkal szemben – amelyek átfogóan arról rendelkeztek, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra irányuló, az alap-jogiaktusban foglalt hivatkozásokat az EUMSZ 290. vagy 291. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni – a jelenlegi javaslatok célja a szóban forgó alap-jogiaktusok egyenként történő módosítása.

  Az előadó megközelítése e javaslattal kapcsolatban

  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok a Jogi Bizottság (JURI) alapvető hatáskörének fontos részét képezik az uniós jog értelmezése, alkalmazása és nyomon követése, az uniós jogi aktusok és az elsődleges joganyag közötti összhang betartása, a jogalkotás minőségének javítása és az uniós jog egyszerűsítése körében, az eljárási szabályzat V. mellékletében foglaltaknak megfelelően. Emellett a JURI igen aktív szerepet vállalt e területen a Lisszaboni Szerződés 2009. évi hatálybalépését követően és jóval azelőtt is, amikor az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás akkori változatát 2006-ban először bevezették.

  Általánosságban az előadó üdvözli a javaslatot,és egyetért a Bizottság azon döntésével, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra való jelenlegi hivatkozásokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra való hivatkozásokra változtassák. Másrészről azonban a Parlament 2014. február 25-i állásfoglalására alapítva az előadó a jogalkotási felhatalmazás időtartamára kíván összpontosítani (amely nem haladhatja meg az 5 évet, és a Bizottság jelentéstételi kötelezettségének kell hozzá kapcsolódnia). A Bizottság javaslatát ennek megfelelően módosítani kell.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról

  Hivatkozások

  COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  14.12.2016

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  16.3.2017

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  József Szájer

  12.1.2017

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  23.3.2017

  20.6.2017

   

   

  Az elfogadás dátuma

  24.1.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Marco Zullo

  Benyújtás dátuma

  30.1.2018

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  21

  +

  ALDE

  ECR

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  Sajjad Karim, Kosma Złotowski

  Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

  Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

  Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

  Max Andersson, Heidi Hautala

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  A jelek magyarázata:

  +  :  mellette

  -  :  ellenszavazat

  0  :  tartózkodás

  Utolsó frissítés: 2018. február 13.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat