Procedūra : 2016/0399(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0012/2018

Pateikti tekstai :

A8-0012/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0411

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 696kWORD 77k
30.1.2018
PE 613.398v02-00 A8-0012/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: József Szájer

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0798),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 81 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0525/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0012/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Lisabonos sutartimi atskirti Komisijai deleguojami įgaliojimai: įgaliojimai priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, kuriais papildomos arba iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimto akto nuostatos (deleguotuosius aktus), ir įgaliojimai priimti aktus, kuriais sudaromos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus);

(1)  Lisabonos sutartimi įvykdyti svarbūs teisinės sistemos nuostatų, reglamentuojančių Komisijai teisės aktų leidėjų suteiktus įgaliojimus, pakeitimai, nustatytas skirtumas tarp Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos arba iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimto akto nuostatos (deleguotuosius aktus), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus);

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  sujungiant ir pateikiant glaudžiai vienas su kitu nesusijusius įgaliojimus viename Komisijos deleguotajame akte, Parlamentui trukdoma pasinaudoti teise tikrinti, nes jis yra priverstas tiesiog pritarti visam deleguotajam aktui arba jį atmesti, todėl nelieka galimybių pareikšti nuomonės dėl kiekvieno įgaliojimo atskirai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

19b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  31 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2.  31 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinta su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

19 b straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 19a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 19a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba, jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 805/2004

31a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  31 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2.  31 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinta su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 805/2004

31 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 31 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 31 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu, dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007

17a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2.  17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinta su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007

17a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu, dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Sprendimo 1999/468/EB(1), iš dalies pakeisto Tarybos sprendimu 2006/512/EB(2) (Sprendimas dėl komiteto procedūros), 5a straipsniu buvo nustatyta vadinamoji reguliavimo procedūra su tikrinimu (RPS).

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir atsižvelgiant į vėliau priimtą naują antrinės teisės deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų teisinę sistemą, įtvirtintą SESV 290 ir 291 straipsniais, Sprendimas dėl komiteto procedūros turėjo būti persvarstytas. Tačiau į Reglamentą Nr. 182/2011(3) (Reglamentas dėl komiteto procedūros), kuris buvo priimtas tuo tikslu remiantis SESV 291 straipsnio 3 dalimi, sąmoningai nebuvo įtrauktas Sprendimo dėl komiteto procedūros 5a straipsnis. Todėl 5a straipsnis, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, kalbant apie pagrindinius aktus, kuriuose daroma nuoroda į tą straipsnį, turėjo būti laikinai paliktas galioti. Kita vertus, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą minėtas acquis turi būti kuo skubiau suderintas su Lisabonos sutartimi.

2013 m. Komisija pasiūlė užbaigti derinimą su trimis išsamiais pasiūlymais (vadinamieji Omnibus pasiūlymai), kuriuos Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą 2014 m. vasario mėn.(4) Tačiau po Europos Parlamento rinkimų naujoji Komisija šiuos pasiūlymus atsiėmė. Šis klausimas buvo iškeltas naujojo 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros(5) 27 punkte. Ši nuostata skamba taip:

„Trys institucijos [t. y. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija] pripažįsta, kad visus galiojančius teisės aktus reikia suderinti su Lisabonos sutartimi nustatyta teisine sistema, ir visų pirma tai, kad reikia didelį prioritetą teikti skubiam visų pagrindinių teisės aktų, kuriuose vis dar daroma nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, suderinimui. Komisija pateiks pasiūlymą dėl to suderinimo ne vėliau kaip 2016 m. pabaigoje.“

Įsigaliojus Tarpinstituciniam susitarimui ir atsižvelgiant į iš jo kylančias pareigas, Komisija 2016 m. gruodžio mėn. pristatė du naujus pasiūlymus dėl derinimo, viename iš jų daugiausia dėmesio skiriama teisingumo srities teisėkūros dokumentų rinkiniams, kitame – likusioms politikos sritims(6). Abu pasiūlymai apima atitinkamai 3 ir 168 pagrindinius teisės aktus.

Priešingai nei 2013 m. pasiūlymuose, kuriuose bendrai numatyta, kad pagrindiniuose aktuose teikiamos nuorodos į RPS turėjo būti laikomos nuorodomis į atitinkamai SESV 290 arba 291 straipsnį, dabartiniuose pasiūlymuose siekiama iš dalies pakeisti kiekvieną iš pagrindinių aktų.

Pranešėjo požiūris į šį pasiūlymą

Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai yra svarbi dalis pagrindinių Teisės reikalų (JURI) komiteto kompetencijos sričių, susijusių su Sąjungos teisės aiškinimu, taikymu ir stebėsena, Sąjungos aktų suderinamumu su pirmine teise, geresne teisėkūra ir Sąjungos teisės supaprastinimu, kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių V priede. Be to, JURI komitetas aktyviai dalyvauja šioje srityje nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo 2009 m. ir dar gerokai anksčiau, nuo tada, kai 2006 m. pirmą kartą pradėta taikyti tuometinė reguliavimo procedūra.

Apskritai, pranešėjas teigiamai vertina šį pasiūlymą ir pritaria Komisijos pasirinkimui atnaujinti dabartinę reguliavimo procedūrą su tikrinimu priimant deleguotuosius aktus. Kita vertus, remiantis Parlamento 2014 m. vasario 25 d. rezoliucija, pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į įgaliojimų delegavimo trukmę (kuri turėtų būti ne ilgesnė kaip 5 metai ir turėtų būti papildyta Komisijos pareiga teikti ataskaitas). Atitinkamai reikėtų pakeisti Komisijos pasiūlymą.

(1)

OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(2)

OL L 200, 2006 7 22, p. 11.

(3)

OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(4)

Žr. procedūras 2013/0218(COD), 2013/0220(COD), 2013/0365(COD).

(5)

OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(6)

Žr. procedūras 2016/0399(COD) ir 2016/0400(COD).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio

Nuorodos

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.3.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marco Zullo

Pateikimo data

30.1.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. vasario 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika