Procedūra : 2016/0399(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0012/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0012/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0411

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 703kWORD 78k
30.1.2018
PE 613.398v02-00 A8-0012/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: József Szájer

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0798),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 81. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0525/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0012/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Ar Lisabona līgumu ieviesa nošķīrumu starp Komisijai deleģētajām pilnvarām pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), un Komisijai piešķirtajām pilnvarām pieņemt aktus, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, kas nepieciešami juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).

(1)  Ar Lisabonas līgumu tika būtiski mainīts tiesiskais regulējums, ar ko nosaka pilnvaras, kuras likumdevējs piešķir Komisijai, ieviešot nošķīrumu starp Komisijai deleģētajām pilnvarām pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), un Komisijai piešķirtajām pilnvarām pieņemt aktus, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, kas nepieciešami juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Vairāku savstarpēji cieši nesaistītu pilnvarojumu apvienošana un iesniegšana ar vienu Komisijas deleģēto aktu liedz Parlamentam iespēju īstenot pārbaudes tiesības, jo tam nav citu iespēju kā vien apstiprināt vai noraidīt visu deleģēto aktu, līdz ar to nav iespēju paust viedokli par katru ierosināto pilnvarojumu atsevišķi.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

19.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šīs regulas 19.a pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas stāšanās spēkā.

2.  Pilnvaras pieņemt 19.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

19.b pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 19.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 19.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 805/2004

31.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šīs regulas 31. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas stāšanās spēkā.

2.  Pilnvaras pieņemt 31. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 805/2004

31.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 31. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 31. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

17.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas stāšanās spēkā.

2.  Pilnvaras pieņemt 17. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1393/2007

17.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 17. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 17. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Ar Padomes Lēmumu 2006/512/EK(1) grozītā Lēmuma 1999/468/EK(2) (Komitoloģijas lēmuma) 5. pantā ir noteikta tā dēvētā regulatīvā kontroles procedūra (RKP).

Tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums un ņemot vērā to, ka LESD 290. un 291. pantā ir noteikts jauns sekundāro tiesību aktu tiesiskais regulējums, ir jāpārskata Komitoloģijas lēmums. Taču saskaņā ar Regulu Nr. (ES) 182/2011(3) (Komitoloģijas regula), kuru šajā nolūkā pieņēma, pamatojoties uz LESD 291. panta 3. punktu, Komitoloģijas lēmuma 5.a pants ar nodomu tika izslēgts no tās darbības jomas. Tāpēc 5.a pants, ar ko izveidota RKP, bija provizoriski jāsaglabā spēkā esošajos pamataktos, kuri atsaucas uz minēto pantu. No vienas puses, attiecīgie tiesību akti jāpielāgo Lisabonas līgumam iespējami drīz, lai nodrošinātu juridisko noteiktību.

Komisija 2013. gadā ar trim apjomīgiem priekšlikumiem (tā dēvētajiem kopotajiem priekšlikumiem) ierosināja pabeigt pielāgošanu, un tos Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā 2014. gada februārī(4). Tomēr pēc Eiropas vēlēšanām jaunā Komisija atsauca šos priekšlikumus. Jaunajā 2016. gada 13. aprīļa(5) Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu šis jautājums ir risināts 27. punktā. Šis noteikums ir šāds:

“Trīs iestādes (proti, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija) atzīst nepieciešamību saskaņot visus spēkā esošos tiesību aktus ar tiesisko regulējumu, kas ieviests ar Lisabonas līgumu, un jo īpaši nepieciešamību piešķirt augstu prioritāti tūlītējai visu to pamataktu saskaņošanai, kuri joprojām atsaucas uz regulatīvo kontroles procedūru. Komisija ierosinās minēto pēdējo saskaņošanu līdz 2016. gada beigām.”

Pēc Iestāžu nolīguma stāšanās spēkā un ņemot vērā no tā izrietošās saistības, Komisija 2016. gada iesniedza divus jaunus priekšlikumus par saskaņošanu, no kuriem vienā uzmanība bija pievērsta leģislatīviem dokumentiem tiesiskuma jomā, bet otrā — pārējām politikas jomām(6). Šie divi priekšlikumi aptver attiecīgi 3 un 168 pamataktus.

Pretstatā 2013. gada priekšlikumiem, kuros kopumā bija paredzēts, ka pamataktos ietvertās atsauces uz RKP jāsaprot kā atsauces uz LESD 290. un 291. pantu, t. i., pašreizējo priekšlikumu mērķis ir izdarīt grozījumus attiecīgajos pamataktos katrā atsevišķi.

Referenta nostāja attiecībā uz šo priekšlikumu

Deleģēšanas un īstenošanas jautājumi ir svarīga Juridiskās (JURI) komitejas kompetenču daļa attiecībā uz Savienības tiesību interpretāciju, piemērošanu un uzraudzību, Savienības tiesību aktu atbilstību primārajiem tiesību aktiem, labāku likumdošanas procesu un Savienības tiesību aktu vienkāršošanu, kā paredzēts Reglamenta V pielikumā. Turklāt JURI komiteja ir ļoti aktīvi darbojusies šajā jomā kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā un pat pirms tam, kad 2006. gadā pirmo reizi tika ieviesta regulatīvo kontroles procedūru.

Kopumā referents atzinīgi vērtē priekšlikumu un atbalsta Komisijas izvēli atjaunināt spēkā esošos gadījumus RKP noteikumu piemērošanai deleģētajiem aktiem. No otras puses, pamatojoties uz Parlamenta 2014. gada 25. februāra rezolūciju, referents vēlas pievērst uzmanību pilnvaru deleģējuma ilgumam (kas nedrīkst pārsniegt 5 gadus, un papildus tam būtu jānosaka Komisijas pienākums sniegt ziņojumu). Komisijas priekšlikums būtu attiecīgi jāgroza.

(1)

OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.

(2)

OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(3)

OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(4)

Sk. procedūras 2013/218(COD), 2013/220(COD) un 2013/0365(COD).

(5)

OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(6)

Sk. attiecīgās procedūras 2016/0399(COD) un 2016/0400(COD).


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam

Atsauces

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

16.3.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Pieņemšanas datums

24.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Zullo

Iesniegšanas datums

30.1.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika