RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

30.1.2018 - (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) - ***I

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: József Szájer


Proċedura : 2016/0399(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0012/2018
Testi mressqa :
A8-0012/2018
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0798),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 81(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0525/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0012/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  It-Trattat ta' Lisbona introduċa distinzjoni bejn is-setgħat delegati lill-Kummissjoni biex tadotta atti mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta' att leġiżlattiv (atti delegati), u s-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni biex tadotta atti biex tiżgura kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti (atti ta' implimentazzjoni).

(1)  It-Trattat ta' Lisbona mmodifika b'mod sostanzjali l-qafas ġuridiku li jirregola s-setgħat ikkonferiti lill-Kummissjoni mil-leġiżlatur, u introduċa distinzjoni bejn is-setgħat delegati lill-Kummissjoni biex tadotta atti mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta' att leġiżlattiv (atti delegati), u s-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni biex tadotta atti biex tiżgura kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti (atti ta' implimentazzjoni).

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  Il-ġbir f'daqqa u l-preżentazzjoni ta' għotjiet ta' setgħa li mhumiex marbuta mill-qrib ma' xulxin f'att delegat wieħed tal-Kummissjoni jxekklu l-eżerċitar tad-dritt ta' skrutinju tal-Parlament, peress li dan ikollu sempliċiment jaċċetta jew jirrifjuta l-att delegat kollu, u dan ma jħallix lok lill-Parlament li jesprimi opinjoni dwar kull għotja ta' setgħa b'mod individwali.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Anness I – punt 1 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1206/2001

Artikolu 19b – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li jiġu adottat atti delegati li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 19a għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 19a għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel l-iskadenza ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    4

Proposta għal regolament

Anness I – punt 1 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1206/2001

Artikolu 19b – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 19a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiżdied b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 19a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien tliet xhur wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiżdied b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Anness I – punt 2 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 805/2004

Artikolu 31a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li jiġu adottat atti delegati li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 31 għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 31 għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel l-iskadenza ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    6

Proposta għal regolament

Anness I – punt 2 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 805/2004

Artikolu 31a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 31 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiżdied b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 31 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien tliet xhur wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiżdied b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Anness I – punt 3 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1393/2007

Artikolu 17a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li jiġu adottat atti delegati li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 17 għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 17 għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel l-iskadenza ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    8

Proposta għal regolament

Anness I – punt 3 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1393/2007

Artikolu 17a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 17 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiżdied b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 17 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien tliet xhur wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiżdied b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

L-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE[1] kif emendat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/512/KE[2], ("id-Deċiżjoni dwar il-Komitoloġija"), stabbilixxa l-hekk imsejħa proċedura regolatorja bi skrutinju (PRS).

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, u fid-dawl tal-qafas legali ġdid sussegwenti għal-leġiżlazzjoni sottosekondarja stabbilita mill-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE, id-Deċiżjoni dwar il-Komitoloġija kellha tiġi riveduta. Minkejja dan, ir-Regolament 182/2011[3] ("ir-Regolament dwar il-Komitoloġija"), li ġie adottat għal dan l-iskop abbażi tal-Artikolu 291(3) tat-TFUE, intenzjonalment eskluda l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni dwar il-Komitoloġija mill-kamp ta' applikazzjoni tiegħu. L-Artikolu 5a li jistabbilixxi l-PRS għalhekk kellu jinżamm b'mod provviżorju għall-finijiet tal-atti bażiċi eżistenti li jirreferu għal dan l-Artikolu. Min-naħa l-oħra, l-acquis ikkonċernat għandu jiġi allinjat mill-aktar fis possibbli mat-Trattat ta' Lisbona bil-għan li tiġi żgurata ċ-ċertezza legali.

Fl-2013, il-Kummissjoni pproponiet li tlesti l-allinjament ma' tliet proposti estensivi (l-hekk imsejħa proposti Omnibus), li l-Parlament adotta fl-ewwel qari fi Frar 2014[4]. Madankollu, il-proposti ġew irtirati mill-Kummissjoni l-ġdida wara l-elezzjonijiet Ewropej. Il-Ftehim Interistituzzjonali l-ġdid dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (FII) tat-13 ta' April 2016[5] indirizza din il-kwistjoni fil-paragrafu 27. Din id-dispożizzjoni tgħid kif ġej:

"It-tliet Istituzzjonijiet [jiġifieri l-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni] jirrikonoxxu l-ħtieġa għall-allinjament tal-leġiżlazzjoni kollha eżistenti mal-qafas legali introdott mit-Trattat ta' Lisbona, u b'mod partikolari l-ħtieġa li tingħata prijorità għolja lill-allinjament fil-pront tal-atti bażiċi kollha li għadhom jirreferu għall-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-Kummissjoni ser tipproponi dan l-allinjament tal-aħħar sa tmiem l-2016".

Wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim Interistituzzjonali u fid-dawl tal-obbligi li jirriżultaw minnu, il-Kummissjoni ppreżentat żewġ proposti ġodda għall-allinjament f'Diċembru 2016, waħda ffokata fuq fajls leġiżlattivi fil-qasam tal-ġustizzja u waħda ffokata fuq il-bqija tal-oqsma ta' politika[6]. Iż-żewġ proposti jkopru 3 u 168 att bażiku, rispettivament.

Kuntrarjament għall-proposti tal-2013, li ġeneralment ipprevedew li r-referenzi għall-proċedura regolatorja bi skrutinju li jinsabu fl-atti bażiċi kellhom jiġu interpretati bħala referenzi għall-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE, rispettivament, il-proposti attwali għandhom l-għan li jemendaw l-atti bażiċi kkonċernati individwalment.

L-approċċ tar-rapporteur għal din il-proposta

L-atti delegati u ta' implimentazzjoni huma parti importanti mill-kompetenzi ewlenin tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (JURI) fir-rigward tal-interpretazzjoni, l-applikazzjoni u l-iskrutinju tad-dritt tal-Unjoni, il-konformità tal-atti tal-Unjoni mal-liġi primarja, it-tfassil aħjar tal-liġijiet u s-simplifikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, kif previst fl-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura. Barra minn hekk, il-Kumitat JURI ilu attiv ħafna f'dan il-qasam minn meta daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona fl-2009 u ħafna qabel, meta l-proċedura regolatorja bi skrutinju ta' dak iż-żmien ġiet introdotta għall-ewwel darba fl-2006.

B'mod ġenerali, ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta preżenti u jikkondividi l-għażla tal-Kummissjoni li taġġorna l-każijiet eżistenti tal-PRS għall-atti delegati. Min-naħa l-oħra, filwaqt li jibni fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-25 ta' Frar 2014, ir-rapporteur jixtieq jiffoka fuq it-tul ta' żmien tad-delega tas-setgħat (li m'għandux jaqbeż 5 snin u għandu jkun akkumpanjat b'obbligu ta' rappurtar impost fuq il-Kummissjoni). Il-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi emendata biex tirrifletti dan.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

L-adattament ta’ numru ta’ atti ġuridiċi fil-qasam tal-Ġustizzja li jistipulaw l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE

Referenzi

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

14.12.2016

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

16.3.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Eżami fil-kumitat

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Data tal-adozzjoni

24.1.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

21

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Zullo

Data tat-tressiq

30.1.2018

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Frar 2018
Avviż legali - Politika tal-privatezza