Procedură : 2016/0399(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0012/2018

Texte depuse :

A8-0012/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0411

RAPORT     ***I
PDF 700kWORD 82k
30.1.2018
PE 613.398v02-00 A8-0012/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

(COM(2016)0798 – C8‑0525/2016 – 2016/0399(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: József Szájer

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

(COM(2016)0798 – C8‑0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0798),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8‑/0525/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0012/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Tratatul de la Lisabona a introdus o distincție între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare).

(1)  Tratatul de la Lisabona a modificat în mod substanțial cadrul juridic referitor la competențele conferite Comisiei de către legislator, introducând o distincție între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Gruparea și prezentarea unor împuterniciri care nu sunt strâns legate între ele într-un singur act delegat al Comisiei împiedică Parlamentul să-și exercite dreptul de control, deoarece este obligat să accepte sau să refuze pur și simplu întregul act delegat, fără a avea posibilitatea de a-și prezenta avizul privind fiecare împuternicire în parte.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – alineatul 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 19b – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19a se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19a se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de împuternicire la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – alineatul 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 19 b – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – alineatul 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 805/2004

Articolul 31a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 31 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 31 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de împuternicire la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2 – alineatul 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 805/2004

Articolul 31 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – alineatul 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 17a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de împuternicire la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – alineatul 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007

Articolul 17 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Articolul 5a din Decizia 1999/468/CE(1), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE a Consiliului(2), („Decizia privind comitologia”), a instituit așa-numita procedură de reglementare cu control (PRC).

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 și având în vedere noul cadru juridic pentru legislația secundară instituit prin articolele 290 și 291 din TFUE, a fost necesară revizuirea Deciziei privind comitologia. Cu toate acestea, Regulamentul nr. 182/2011(3) („Regulamentul privind comitologia”), adoptat în acest scop în temeiul articolului 291 alineatul (3) din TFUE, a lăsat în mod intenționat articolul 5a din Decizia privind comitologia în afara domeniului său de aplicare. Prin urmare, articolul 5a, care stabilește procedura de reglementare cu control, a trebuit să fie menținut provizoriu pentru actele de bază existente care fac trimitere la acesta. Pe de altă parte, acquis-ul în cauză trebuie aliniat cât mai curând la Tratatul de la Lisabona pentru a asigura securitatea juridică.

În 2013, Comisia a propus finalizarea alinierii cu trei propuneri ample (așa-numitele „propuneri Omnibus”), pe care Parlamentul le-a adoptat în prima lectură în februarie 2014(4). Cu toate acestea, propunerile au fost retrase de către noua Comisie, în urma alegerilor europene. Noul Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare (AII) din 13 aprilie 2016(5) a abordat această chestiune la punctul 27. Această dispoziție prevede următoarele:

„Cele trei instituții [respectiv Parlamentul European, Consiliul și Comisia] recunosc că este necesar ca toate actele legislative existente să fie aliniate la cadrul legislativ introdus prin Tratatul de la Lisabona și, mai ales, că este necesar ca toate actele de bază care se referă încă la procedura de reglementare cu control să fie aliniate rapid, aceasta constituind o prioritate deosebită. Comisia va propune această din urmă aliniere până la sfârșitul anului 2016”.

După intrarea în vigoare a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare și având în vedere obligațiile care decurg din acesta, Comisia a prezentat două noi propuneri de aliniere în decembrie 2016, una care se concentrează asupra dosarelor legislative în domeniul justiției și una care se concentrează asupra domeniilor politice rămase(6). Cele două propuneri vizează 3 și, respectiv, 168 de acte de bază.

Contrar propunerilor din 2013, care prevedeau, în general, că trimiterile la procedura de reglementare cu control conținute în actele de bază trebuiau citite ca trimiteri la articolele 290 sau 291 din TFUE, propunerile actuale vizează modificarea individuală a actelor de bază în cauză.

Abordarea raportorului asupra prezentei propuneri

Actele delegate și de punere în aplicare reprezintă o parte importantă a competențelor de bază ale Comisiei pentru afaceri juridice (JURI) în ceea ce privește interpretarea, aplicarea și monitorizarea dreptului Uniunii, conformitatea actelor Uniunii cu dreptul primar, o mai bună legiferare și simplificarea dreptului Uniunii, după cum se prevede în anexa V la Regulamentul de procedură. De asemenea, JURI a fost extrem de activă în acest domeniu de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009 și cu mult înainte, când procedura de reglementare cu control a fost introdusă pentru prima dată în 2006.

La modul general, raportorul salută prezenta propunere și împărtășește alegerea Comisiei de a actualiza cadrul existent de cazuri de procedură de reglementare cu control la actele delegate. Pe de altă parte, pornind de la rezoluția Parlamentului din 25 februarie 2014, raportorul dorește să se concentreze asupra duratei delegării de competențe (care nu ar trebui să depășească 5 ani și ar trebui să fie însoțită de o obligație de raportare pentru Comisie). Propunerea Comisiei ar trebui modificată în consecință.

(1)

JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(2)

JO L 200, 22.7.2006, p. 11.

(3)

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(4)

A se vedea procedurile 2013/218(COD), 2013/220(COD) și 2013/0365(COD).

(5)

JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(6)

A se vedea procedurile 2016/0399(COD) și, respectiv, 2016/0400(COD).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Adaptarea la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea UE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

Referințe

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Data prezentării la PE

14.12.2016

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

JURI

16.3.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Examinare în comisie

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Data adoptării

24.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Marco Zullo

Data depunerii

30.1.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 13 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate