SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

30.1.2018 - (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajca: József Szájer


Postup : 2016/0399(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0012/2018
Predkladané texty :
A8-0012/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0798),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0525/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0012/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Lisabonskou zmluvou sa zaviedlo rozlíšenie medzi delegovanými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu (delegované akty), a udelenými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať akty na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (vykonávacie akty).

(1)  Lisabonskou zmluvou sa podstatne zmenil právny rámec, ktorý upravuje právomoci zverené Komisii zákonodarcom, pričom sa zaviedlo rozlíšenie medzi delegovanými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu (delegované akty), a udelenými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať akty na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (vykonávacie akty).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  zlúčenie a predloženie prenesených právomocí, ktoré nie sú navzájom úzko spojené, v rámci jedného delegovaného aktu Komisie bráni Parlamentu vo výkone jeho kontrolnej právomoci, pretože je tak nútený buď prijať, alebo odmietnuť celý delegovaný akt, čo mu nedáva priestor na vyjadrenie stanoviska ku každej prenesenej právomoci jednotlivo;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 19b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 19b – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada proti nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada proti nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 805/2004

Článok 31a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 31 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 805/2004

Článok 31a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 17a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1393/2007

Článok 17a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

V článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES[1] zmeneného rozhodnutím Rady 2006/512/ES[2] („rozhodnutie o komitológii“) sa zaviedol takzvaný regulačný postup s kontrolou (RPK).

Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 a vzhľadom na následné ustanovenie nového právneho rámca subsekundárnych právnych predpisov v článkoch 290 a 291 ZFEÚ bolo potrebné revidovať rozhodnutie o komitológii. V nariadení 182/2011[3] („nariadenie o komitológii“), ktoré bolo prijaté na tento účel na základe článku 291 ods. 3 ZFEÚ, bol však zámerne z jeho rozsahu pôsobnosti vynechaný článok 5a rozhodnutia o komitológii. Článok 5a, ktorým sa stanovuje RPK, sa preto musel prechodne zachovať na účely existujúcich základných aktov, v ktorých sa naň odkazuje. Na druhej strane predmetné acquis sa musí čím skôr zosúladiť s Lisabonskou zmluvou, aby sa zabezpečila právna istota.

V roku 2013 Komisia predložila tri rozsiahle návrhy na dokončenie zosúladenia (tzv. súhrnné návrhy) a Parlament tieto návrhy prijal v prvom čítaní vo februári 2014[4]. Tieto návrhy však nová Komisia po voľbách do Európskeho parlamentu stiahla. Táto otázka sa riešila v odseku 27 novej Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (MID) z 13. apríla 2016[5]. Toto ustanovenie znie takto:

„Uvedené tri inštitúcie [t. j. Európsky parlament, Rada a Komisia] uznávajú potrebu zosúladiť existujúce právne predpisy s právnym rámcom zavedeným Lisabonskou zmluvou a predovšetkým potrebu vysokej priority promptného zosúladenia všetkých základných aktov, ktoré ešte odkazujú na regulačný postup s kontrolou. Komisia navrhne uvedené zosúladenie všetkých základných aktov do konca roku 2016.“

Po tom, čo vstúpila do platnosti MID, a na základe povinností z nej vyplývajúcich predložila Komisia v decembri 2016 dva nové návrhy na zosúladenie, z ktorých prvý bol zameraný na legislatívne súbory v oblasti spravodlivosti a druhý na ostatné oblasti politiky[6]. Prvá návrh pokrýva 3 základné akty a druhý sa vzťahuje na 168 základných aktov.

Na rozdiel od návrhov z roku 2013, v ktorých sa vo všeobecnosti uvádzalo, že odkazy na RPK v základných aktoch sa majú chápať ako odkazy na článok 290, resp. 291 ZFEÚ, je cieľom súčasných návrhov zmeniť predmetné základné akty ako také.

Spravodajcov prístup k tomuto návrhu

Delegované a vykonávacie akty sú dôležitou súčasťou kľúčových kompetencií Výboru pre právne veci (JURI) pokiaľ ide o výklad, uplatňovanie a monitorovanie práva Únie, súlad aktov Únie s primárnym právom, lepšiu tvorbu práva a zjednodušovanie práva Únie, ako je stanovené v prílohe V k rokovacieho poriadku. Výbor JURI bol navyše v tejto oblasti veľmi aktívny od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009 a aj dávno predtým, keď bol v roku 2006 prvýkrát zavedený regulačný postup s kontrolou.

Vo všeobecnosti spravodajca víta tento návrh a zdieľa rozhodnutie Komisie aktualizovať existujúce prípady regulačného postupu s kontrolou na delegované akty. Na druhej strane v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2014 by sa spravodajca chcel zamerať na trvanie delegovania právomocí (ktoré by nemalo presiahnuť päť rokov a mala by sa doplniť oznamovacia povinnosť Komisie). Návrh Komisie by sa preto mal zodpovedajúco zmeniť.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Prispôsobenie viacerých právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie

Referenčné čísla

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Dátum predloženia v EP

14.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.3.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Zullo

Dátum predloženia

30.1.2018

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 13. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia