Förfarande : 2016/0399(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0012/2018

Ingivna texter :

A8-0012/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0411

BETÄNKANDE     ***I
PDF 388kWORD 78k
30.1.2018
PE 613.398v02-00 A8-0012/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: József Szájer

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0798),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 81.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0525/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0012/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Genom Lissabonfördraget infördes en åtskillnad mellan å ena sidan befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta icke-lagstiftningsakter med allmän räckvidd och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter), och å andra sidan befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta akter för att säkra enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter (genomförandeakter).

(1)  Genom Lissabonfördraget gjordes avsevärda ändringar av de rättsliga rambestämmelser som styr de befogenheter som lagstiftaren tilldelar kommissionen, och det infördes en åtskillnad mellan å ena sidan befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta icke-lagstiftningsakter med allmän räckvidd och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter), och å andra sidan befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta akter för att säkra enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter (genomförandeakter).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Genom att bunta ihop och lägga fram befogenheter som inte har någon nära koppling till varandra i en enda delegerad akt från kommissionen hindras parlamentet från att utöva sin granskningsrätt, eftersom det tvingas att bara godta eller avvisa hela den delegerade akten, vilket inte lämnar något utrymme för att yttra sig enskilt över varje befogenhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 19b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med ... [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 19b – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 19a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 19a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 2 – led 2 – punkt 2

Förordning (EG) nr 805/2004

Artikel 31a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 31 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 31 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med ... [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 2 – led 2 – punkt 2

Förordning (EG) nr 805/2004

Artikel 31a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 31 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 31 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 3 – led 2 – punkt 2

Förordning (EG) nr 1393/2007

Artikel 17a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 3 – led 2 – punkt 2

Förordning (EG) nr 1393/2007

Artikel 17a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 19a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.


MOTIVERING

Bakgrund

Genom artikel 5a i beslut 1999/468/EG(1), ändrat genom rådets beslut 2006/512/EG(2) (nedan kallat kommittéförfarandebeslutet), infördes det så kallade föreskrivande förfarandet med kontroll.

I och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009, och mot bakgrund av de nya rättsliga ramar för lagstiftning under sekundärlagstiftningens nivå som infördes genom artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget, måste kommittéförfarandebeslutet ses över. I förordning (EU) nr 182/2011(3) (nedan kallad kommittéförfarandeförordningen), som antogs för detta ändamål på grundval av artikel 291.3 i EUF-fördraget, utelämnades dock artikel 5a i kommittéförfarandebeslutet avsiktligen från tillämpningsområdet. Artikel 5a om det föreskrivande förfarandet med kontroll måste dock provisoriskt fortsätta att gälla med avseende på befintliga grundläggande akter som hänvisar till den artikeln. Å andra sidan måste regelverket i fråga så snart som möjligt anpassas till Lissabonfördraget i syfte att undvika ett oklart rättsläge.

År 2013 föreslog kommissionen att anpassningen skulle slutföras med hjälp av tre omfattande förslag (de så kallade samlingsförslagen), som parlamentet antog vid första behandlingen i februari 2014(4). Förslagen drogs dock tillbaka av den nya kommissionen efter valet till Europaparlamentet. I det nya interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(5) tas denna fråga upp i punkt 27. Bestämmelsen har följande lydelse:

”De tre institutionerna [dvs. Europaparlamentet, rådet och kommissionen] inser behovet av anpassning av all befintlig lagstiftning till de rättsliga ramar som infördes i och med Lissabonfördraget, i synnerhet behovet av att ge hög prioritet åt en snabb anpassning av alla grundläggande akter som fortfarande hänvisar till det föreskrivande förfarandet med kontroll. Kommissionen kommer att föreslå den sistnämnda anpassningen senast vid utgången av 2016.”

Efter ikraftträdandet av det interinstitutionella avtalet och i ljuset av de skyldigheter som följer av detta lade kommissionen fram två nya förslag till anpassning i december 2016, varav det ena är inriktat på lagstiftningsärenden på det rättsliga området och det andra på de resterande politikområdena(6). De båda förslagen omfattar 3 respektive 168 grundläggande akter.

Till skillnad från förslagen från 2013, som i allmänhet gick ut på att hänvisningarna till det föreskrivande förfarandet med kontroll i de grundläggande akterna skulle förstås som hänvisningar till artiklarna 290 respektive 291 i EUF-fördraget, syftar de aktuella förslagen till att ändra de grundläggande akterna i fråga var för sig.

Föredragandens inställning till det aktuella förslaget

Delegerade akter och genomförandeakter är en viktig del av den centrala behörigheten för utskottet för rättsliga frågor (JURI) när det gäller tolkning, tillämpning och övervakning av unionsrätten, unionsakternas överensstämmelse med primärrätten, bättre lagstiftning och förenklingen av unionsrätten, i enlighet med bilaga V till arbetsordningen. JURI-utskottet har också varit mycket aktivt på detta område sedan ikraftträdandet av Lissabonfördraget 2009 och redan långt innan dess, när det föreskrivande förfarandet med kontroll infördes för första gången 2006.

Generellt sett välkomnar föredraganden detta förslag och delar kommissionens val att uppdatera befintliga fall av det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter. Å andra sidan vill föredraganden, på grundval av parlamentets resolution av den 25 februari 2014, fokusera på varaktigheten för delegeringen av befogenhet (som inte bör överstiga fem år och bör åtföljas av en rapporteringsskyldighet för kommissionen). Kommissionens förslag bör ändras i enlighet med detta.

(1)

EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)

EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(3)

EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(4)

Se förfarandena 2013/0218(COD), 2013/0220(COD) och 2013/0365(COD).

(5)

EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)

Se förfarande 2016/0399(COD) respektive 2016/0400(COD).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

Referensnummer

COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)

Framläggande för parlamentet

14.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.3.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

József Szájer

12.1.2017

 

 

 

Behandling i utskott

23.3.2017

20.6.2017

 

 

Antagande

24.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Răzvan Popa, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marco Zullo

Ingivande

30.1.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Evelyn Regner

Max Andersson, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy