ДОКЛАД относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

  30.1.2018 - (2017/2071(INI))

  Комисия по бюджети
  Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал
  Докладчик по становище (*):
  Лудек НидермайерКомисия по икономически и парични въпроси
  (*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността


  Процедура : 2017/2071(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0013/2018
  Внесени текстове :
  A8-0013/2018
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

  (2017/2071(INI))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид членове 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Протокол № 5 за устава на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), приложен към него,

  –  като взе предвид оперативния план на групата на ЕИБ за 2017 – 2019 г., публикуван на уебсайта на ЕИБ,

    като взе предвид доклада за дейността на ЕИБ за 2016 г.,

    като взе предвид финансовия доклад на ЕИБ за 2016 г. и статистическия доклад на ЕИБ за 2016 г.,

    като взе предвид доклада на ЕИБ относно оценката на функционирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) от септември 2016 г.,

  –  като взе предвид споразумението, сключено през май 2017 г. между Европейския парламент и ЕИБ във връзка с информацията, която ще се обменя съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 година за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 – Европейски фонд за стратегически инвестиции[1],

  –  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (COM(2015)0597),

  –  като взе предвид предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0583),

  –  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (COM(2016)0582),

  –  като взе предвид инициативата на ЕИБ за икономическа устойчивост,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 2017 г. за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР[2],

  –  като взе предвид първото заседание на стратегическия съвет на ЕФУР, проведено в Брюксел на 28 септември 2017 г.,

  –  като взе предвид социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г. и европейския стълб на социалните права,

  –  като взе предвид стратегията на групата на ЕИБ относно равенството между половете и овластяването на жените,

  –  като взе предвид доклада за изпълнението на политиката на ЕИБ за прозрачност през 2015 г. и доклада на ЕИБ за корпоративното управление за 2016 г.,

  –  като взе предвид наръчника за екологични и социални практики на ЕИБ,

  –  като взе предвид текущото преразглеждане на Механизъм на ЕИБ за подаване на жалби (Принципи, мандат и вътрешен правилник) от 2010 г.,

  –  като взе предвид документа „Политика на ЕИБ относно слабо регулираните, непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции“ от 15 декември 2010 г. и допълнението към него от 8 април 2014 г.,

  –  като взе предвид одобрението на ЕИБ по отношение на ратифицирането на Парижкото споразумение от страна на ЕС от 4 октомври 2016 г.,

    като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите на ООН за устойчиво развитие,

  –  като взе предвид речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, произнесена на 13 септември 2017 г. на пленарната сесия на Парламента в Страсбург,

  –  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

  –  като взе предвид член 52 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджети, както и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по регионално развитие (A8-0013/2018),

  А.  като има предвид, че се счита, че Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е „финансовото подразделение на ЕС“ и ключовата институция за поддържането на публичните и частните инвестиции в рамките на ЕС, като също така играе важна роля извън ЕС чрез дейностите си за външно кредитиране;

  Б.  като има предвид, че финансовите дейности на групата на ЕИБ включват както кредитиране със собствени средства, така и изпълнение на различните мандати, които са ѝ предоставени с подкрепата на бюджета на ЕС и на трети страни, като например държавите – членки на ЕС;

  В.  като има предвид, че следва да се концентрира постоянно внимание върху разработването на най-добри практики, свързани с политиката на резултатите, управлението и прозрачността на групата на ЕИБ;

  Г.  като има предвид, че ЕИБ запази стабилен финансов капацитет през 2016 г. в съответствие с прогнозата за съответната година, като отбележи нетен годишен излишък от 2,8 милиарда евро;

  Д.  като има предвид, че ЕИБ следва да продължава да укрепва усилията си за ефективно разширяване на дейностите по кредитиране, като предоставя техническа помощ и консултантска подкрепа, особено в региони с ниски нива на инвестиране, за да преодолеят регионалните различия, и същевременно намалява административните тежести за кандидатите;

  Е.  като има предвид, че в качеството си на институцията, която отговаря за управлението на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), ЕИБ следва да продължава да се стреми към висококачествен и географски балансиран портфейл от активи, с дългосрочни икономически ползи, които генерират качествени работни места, и следва да определи това за свой основен приоритет на цялата територия на ЕС;

  Ж.  като има предвид, че Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) следва да изпълнява ключова роля за допълване на интервенциите на ЕИБ в качеството си на експертното средство на ЕС за рисковия капитал и гаранциите, насочени предимно към подпомагането на МСП, с което да допринася за допълнителна европейска интеграция и икономическо, социално и териториално сближаване;

  З.  като има предвид, че предпазни мерки срещу измами, включително данъчни измами и изпиране на пари, и рискове във връзка с финансирането на тероризма се съдържат в договорните клаузи на групата на ЕИБ, включени в договорите, подписани от групата на ЕИБ и нейните контрагенти; като има предвид, че групата на ЕИБ следва да изисква от своите контрагенти да се съобразяват с всички изисквания на приложимото законодателство; като има предвид, че въз основа на резултатите от надлежна проверка групата на ЕИБ следва да наложи допълнителни договорни разпоредби, които да разглеждат конкретно въпросите на прозрачността и почтеността;

  И.  като има предвид, че по силата на Договорите групата на ЕИБ е длъжна да допринася за интеграцията на ЕС, икономическото и социалното сближаване и регионалното развитие посредством специализирани инвестиционни инструменти, като например заеми, дялови участия, гаранции, механизми за споделяне на риска и консултантски услуги;

  Й.  като има предвид, че групата на ЕИБ следва да поддържа висок финансов капацитет като основен актив на своя бизнес модел и висококачествен и стабилен портфейл от активи със солидни инвестиционни проекти в рамките на ЕФСИ и всички финансови инструменти в портфейла си;

  Глобални предизвикателства и основни политики

  1.  подчертава, че икономическата криза отслаби значително икономическия растеж в ЕС и че един от основните негативни фактори е спадът на инвестициите в ЕС; подчертава, че спадът на публичните и частните инвестиции достигна тревожни размери в най-засегнатите от кризата държави, както е видно от констатациите на Евростат; изразява загриженост относно макроикономическите дисбаланси и равнищата на безработица, които остават съществени в някои държави членки;

  2.  очаква от ЕИБ да продължава да работи с Комисията и държавите членки за преодоляване на системните недостатъци, които пречат на определени региони или държави пълноценно да се възползват от финансовите дейности на ЕИБ;

  3.  приветства готовността на групата на ЕИБ да повиши конкурентоспособността на ЕС, да предостави действителна подкрепа за растежа и създаването на работни места, както и да допринесе за преодоляването на социално-икономическите предизвикателства в ЕС и извън него чрез преследване на общите цели на публичната политика, свързани с иновациите, финансирането на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, инфраструктурата, околната среда, икономическото и социалното сближаване и климата; припомня, че тези цели изискват също предоставянето на обществени блага; настоява, че с оглед на успешното постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ всички дейности на групата на ЕИБ следва да бъдат не само икономически устойчиви, но и да допринасят за по-интелигентен, по-екологосъобразен и по-приобщаващ ЕС; във връзка с това призовава ЕИБ да работи заедно с малките участници на пазара и общностните кооперации с цел групиране на дребномащабните проекти за възобновяема енергия, така че те да отговарят на изискванията за финансиране от ЕИБ;подчертава нуждата от сближаване между инструментите, необходими за постигане на тези цели;

  4.  приветства във връзка с това работното направление на Комисията, свързано със съчетаване на различни източници на финансиране, включително ЕФСИ, централно управлявани финансови инструменти на равнището на ЕС и средства по програма в рамките на ЕСИ фондовете, както и ресурси на държавите членки и ресурси на национални насърчителни банки и институции (ННБИ), което създаде възможност за това рискови проекти и проекти с ограничен достъп до финансиране да бъдат обслужени в полза на МСП;

  5.  приветства факта, че ЕИБ потвърди своя ангажимент за подкрепата на изпълнението на Парижкото споразумение; счита, че прегледът на критериите на ЕИБ за енергийно кредитиране, предвиден за 2018 г., ще даде възможност на банката да направи равносметка на подкрепата, която предоставя на сектора на изкопаемите горива, и да публикува относимите и свързани всеобхватни данни; в този контекст настоятелно призовава банката да публикува конкретните планове за действие, произтичащи от стратегията ѝ за климата от 2015 г., както и да приведе портфейла си в съответствие с целта за ограничаване на покачването на средната температура в световен мащаб от 1,5 градуса съгласно Парижкото споразумение чрез бързо и цялостно премахване на проектите в сферата на изкопаемите горива и чрез отдаване на приоритетно значение на проекти за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници; приветства заключенията на Съвета от 10 октомври 2017 г. относно финансиране на борбата с изменението на климата[3] и подчертава значението на наличието на достатъчно финансиране за устойчиви екологични инвестиции, включително за секторите, които използват биотехнологични производства[4]; призовава ЕИБ да продължава финансовата подкрепа за устойчиви местни енергийни източници с цел преодоляване на голямата външна енергийна зависимост на Европа и гарантиране на сигурността на доставките; приканва ЕИБ да разгледа възможността за приемане на маркерите за климата на ОИСР („маркерите от Рио“), използвани за проследяване и мониторинг на разходите във връзка с климата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете), с цел по-добро отчитане на дейностите на ЕИБ, свързани с политиката на сближаване, при оценяването на ролята на ЕСИ фондовете за справяне с изменението на климата;

  6.  отбелязва, че ЕИБ е достигнала до много нееднозначни резултати по отношение на действията в областта на климата, въпреки че е изпълнила целта си от 25% с нисък общ марж; изразява загриженост поради факта, че в 16 държави – членки на ЕС, подкрепата от страна на ЕИБ за действия в областта на климата не е достигнала дори 20% и че инвестициите за действия в областта на климата през 2016 г. са били осъществени предимно в по-силните икономики на ЕС, като 70% от подкрепата по линия на ЕФСИ за възобновяема енергия е била съсредоточена в една единствена държава – Белгия, а 80% от инвестициите за енергийна ефективност по линия на ЕФСИ са били разпределени за Франция, Финландия и Германия;

  7.  приветства факта, че ЕИБ реагира на кризата със значително разширяване на дейността си, включително в най-тежко засегнатите държави; призовава ЕИБ да продължава подкрепата си за държавите от ЕС с цел да се допринесе за тяхното икономическо възстановяване;

  8.  припомня спешната необходимост от изясняването на последиците за текущия бюджет на ЕИБ и нейните дейности, произтичащи от излизането на Обединеното кралство от ЕС, за да може институцията да продължава да изпълнява своята роля; отбелязва, че Обединеното кралство е предоставило 16,11% от капитала на ЕИБ, което представлява 3,5 милиарда евро от внесения и 35,7 милиарда евро от невнесения капитал на банката; подчертава, че е важно да бъде уточнен размерът на вноската на Обединеното кралство в бюджета на ЕИБ, както и бъдещото икономическото участие на Обединеното кралство; призовава държавите членки да гарантират, че напускането на Обединеното кралство няма да доведе до загуба на способността на ЕИБ да подкрепя икономиката на ЕС; подчертава във връзка с това, че е необходимо да се създаде във възможно най-кратък срок правна сигурност по отношение на текущи проекти в Обединеното кралство, съфинансирани от ЕИБ; счита, че макар от гледна точка на инвестициите Обединеното кралство следва да бъде третирано като всяка друга държава членка преди официалното си напускане на Съюза, ЕИБ има право да обвърже инвестициите с гаранции за това, че критериите за допустимост на инвестициите, по-специално що се отнася до стандартите за околната среда, ще бъдат изпълнени за цялата продължителност на тези инвестиции;

  9.  подчертава значението на действията по финансиране на ЕИБ в източното и южното съседство при подпомагането на тези държави, които провеждат трудни икономически и демократични реформи по пътя си към ЕС; припомня, че основните дейности по финансиране следва също така да са насочени към посрещане както на неотложни потребности, така и на по-дългосрочни предизвикателства, като например възстановяване на инфраструктура, осигуряване на подходящо жилищно настаняване и инфраструктура за реагиране при спешни ситуации и борба с младежката безработица; подчертава необходимостта от това ЕИБ да осъществява външните си операции по такъв начин, че нейната дейност да бъде специално насочена към области с голямо значение за ЕС; подчертава във връзка с това разширяването на мандата на ЕИБ за външно кредитиране с цел да се активизират дейностите в държавите от южното съседство, Средиземноморския регион, Латинска Америка и Азия; подчертава освен това големия потенциал, който имат операциите на ЕИБ за подобряване на икономическото положение в региони от ключово геополитическо значение, и по-специално в Украйна, която е изправена пред голям икономически натиск в резултат на продължаващия въоръжен конфликт в Източна Украйна;

  10.  счита, че ЕИБ в ролята си на „банката на ЕС“, създадена и уредена с Договорите и с приложения относим Протокол, трябва да упражнява дейност съобразно този уникален статут, от който произтичат специални права и отговорности; отбелязва, че ЕИБ играе ключова роля в прилагането на все по-голям брой финансови инструменти, които упражняват ефект на лоста върху бюджетните средства на ЕС;

  11.  отбелязва, че според оперативния план за 2017 – 2019 г. стойността на сключените от ЕИБ заеми ще се повиши отново през 2019 г. (на 76 милиарда евро, след спад от 77 милиарда евро през 2014 г. на 73 милиарда евро през 2016 г.); посочва, че настоящият контекст следва да насърчи ЕИБ да си постави по-амбициозни цели и да увеличи броя на сключваните заеми; припомня, че ЕИБ следва да изпълнява основна роля в прилагането на стратегията „Европа 2020“ посредством инструменти като „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа;

  12.  приветства ангажимента на ЕИБ да се справи с основните причини за миграцията и да предприеме действия в държави, които са особено засегнати от миграционната криза, включително чрез засилване и допълване на хуманитарните действия и предоставяне на подкрепа за икономическия растеж, развитието и инвестициите, необходими както за градска, здравна и образователна, така и за социална, модерна и устойчива инфраструктура, стимулиране на икономическите дейности за създаването на работни места и насърчаване на трансгранично сътрудничество между държавите членки и трети държави; очаква за тази цел групата на ЕИБ да увеличи усилията си за координиране на инициативата си за икономическа устойчивост и преразгледания мандат за външно кредитиране с Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР); призовава за увеличаване на финансовата помощ за проекти, които биха спомогнали за намаляване на икономическите разходи, свързани с миграционната криза, като същевременно окажат положително въздействие върху гражданите, бежанците и другите мигранти в държавите членки, в които има най-голям приток на бежанци и мигранти;

  13.  приветства в това отношение инициативата на ЕИБ за реакция при кризи и устойчивост, която има за цел да увеличи размера на помощта, предоставяна на държавите от европейското южно съседство и от Балканите, с 6 милиарда евро; призовава за това тази инициатива да постигне реална допълняемост по отношение на текущите дейности на ЕИБ в региона;

  14.  отбелязва предложението на ЕИБ в рамките на групата да се създаде дъщерна структура по модела на ЕИФ, която да има за цел финансиране извън Европа; очаква да бъде информиран своевременно за всеки напредък, постигнат по този въпрос;

  15.  приветства стратегията на групата на ЕИБ относно равенството между половете и овластяването на жените, публикувана през 2017 г.; счита, че принципът за равенство между половете следва да се прилага по отношение на всички финансови операции на групата на ЕИБ; очаква скоро да бъде приложен план за действие за равенство между половете, в който да бъдат заложени амбициозни цели и да бъдат включени конкретни показатели;

  16.  приветства споразумението относно удължаването и коригирането на ЕФСИ и очаква преразгледаният фонд и Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси да позволи да бъдат преодолени проблемите, установени в текущата схема, по-специално по отношение на допълняемостта, устойчивостта, действията в областта на климата, географския баланс и дейностите на консултантския център; подчертава значението на избягването на географски дисбаланси в дейността на ЕИБ по отпускане на заеми, за да се гарантира по-широко географско и секторно разпределение, без да се прави компромис с високото качество на проектите; призовава ЕИБ допълнително да засили своята работа с националните насърчителни банки и институции (ННБИ), за да подобрява обсега и допълнително да развива консултантските дейности и техническата помощ с цел преодоляване в дългосрочен план на въпроса, свързан с географския баланс; отбелязва широкия спектър от натрупан опит от проектите по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции; подкрепя и насърчава по-нататъшния обмен на най-добри практики между ЕИБ и държавите членки, за да се гарантира икономическа ефективност и подходящ капиталов лост на плана „Юнкер“, които ще променят качествено живота на гражданите на ЕС;

  17.  отбелязва, че в социалния сектор ЕИБ отпуска средно 1 млрд. евро кредити годишно за проекти за социални жилища (при които се наблюдава рязко увеличение през последните години и по-голяма диверсификация на организаторите и кредитополучателите), 1,5 млрд. евро за здравна инфраструктура и 2,4 млрд. евро за проекти за образователна инфраструктура; подчертава, че по-нататъшното развитие на финансирането от ЕИБ в този сектор ще отрази текущия напредък към отстояване на европейския стълб на социалните права и ще гарантира, в съответствие с очакванията, че групата на ЕИБ отдава приоритет на онези проекти, които имат най-голямо въздействие върху създаването на устойчиви работни места на местно равнище;

  18.  приветства факта, че според бюлетина на Отдела на ЕИБ по икономическите въпроси от 28 септември 2017 г. кумулативните инвестиции, одобрени от групата на ЕИБ през 2015 и 2016 г., ще добавят 2,3% към БВП на ЕС до 2020 г. и ще прибавят 2,25 милиона работни места, което показва значителното макроикономическо въздействие на дейността на ЕИБ; насърчава ЕИБ да продължи да разширява капацитета си за макроикономически анализи, включително за изследвания на макроикономическото въздействие на нейните дейности, както и да продължи с общата си аналитична дейност, секторни проучвания и с широкия спектър на емпирични изследвания и публикации, като по този начин се превърне и в „банка на знанието“; призовава ЕИБ да продължи да подобрява оценката на проектите, като използва по-разнообразни, по-прецизни и по-точни показатели за въздействието;

  19.  признава значението на антицикличната роля, която ЕИБ изигра през последните години; счита, че един от основните приоритети на ЕИБ, след като икономиката се върне към предкризисните равнища на инвестициите, следва да бъде насочен към подпомагане на преодоляването на недостига на инвестиции в области, в които пазарите не функционират, например поради тяхната трайна насоченост към краткосрочни цели и неспособността им за правилно определяне на цената на дългосрочните външни фактори, с цел да се даде тласък на устойчивите инвестиции, технологичния напредък и иновациите, което ще доведе до устойчив растеж; подчертава необходимостта от отдаване на приоритет на основани на иновации проекти с ясно изразена добавена стойност за ЕС, както и на проекти, подпомагащи регионалното развитие, като например за съживяването на селски и други по-малко достъпни и по-слабо развити райони;

  20.  подчертава, че ЕИБ е играла и продължава да играе положителна роля за намаляване на недостига на публични инвестиции; подчертава, че инвестициите, отговорните и устойчиви структурни реформи и добрите бюджетни политики трябва да бъдат неделима част от една цялостна стратегия; призовава за координация между дейностите на ЕИБ в държавите членки и дейностите, политиките и целите на правителствата, определени в националните програми за реформи, както и в специфичните за всяка държава препоръки, във всички случаи, когато такава координация е възможна;

  21.  подчертава, че на равнището на ЕС са налице сериозни структурни причини за увеличаващата се разлика между отделните държави членки, що се отнася до недостига на инвестиции; призовава ЕИБ да даде тласък на техническата помощ с цел преодоляване на слабия капацитет за генериране на проекти в някои държави членки; призовава ЕИБ да предоставя по-подробна информация относно работните места, създадени пряко и непряко вследствие на всеки един финансиран проект;

  22.  подчертава, че ЕИБ има задължение съгласно Договора да допринася за балансираното и стабилно развитие на вътрешния пазар чрез основната си дейност по отпускане на заеми, да подкрепя проекти за развитието на по-слабо развитите региони и проекти, които имат трансграничен характер, във взаимодействие с ЕСИ фондовете; подчертава поради това потенциала на важната допълваща роля на ЕИБ при изпълнението на политиката на сближаване, която следва винаги да бъде основана на изпълнението и да бъде насочена към резултатите, включително чрез дейности, които имат за цел укрепване на капацитета за изготвяне на проекти, на услугите по консултиране и анализ и на заемите за национално съфинансиране на ЕСИ фондовете; призовава Комисията и ЕИБ да координират по-добре своите усилия с оглед на по-нататъшно насърчаване на обмена на най-добри практики и разпространение на възможностите за инвестиции във всички европейски региони, включително в тези, които не са обхванати от Кохезионния фонд, с оглед на по-успешно постигане на целите за икономическо, социално и териториално сближаване;

  23.  подчертава, че ЕИБ, като публична финансова институция, която финансира проекти, насочени към изпълнението на политиките и приоритетите на ЕС, следва да допринася за икономическото, социалното и териториалното сближаване, включително в по-слабо развитите региони, както е предвидено в Договора за функционирането на Европейския съюз; отбелязва обаче със загриженост, че според географската разбивка на кредитите по държави, в които се намират проектите, пет държави членки – най-големите икономики на ЕС – са получили 54,11% от всички предоставени през 2016 г. заеми; призовава ЕИБ и Комисията да проучат причините, довели до това положение, и да докладват на Парламента до средата на 2018 г.; подчертава необходимостта от по-широко териториално разпределение на средствата, включително по отношение на ЕФСИ, който следва винаги да допълва ЕСИ фондовете, за да се постигне целта за намаляване на регионалните различия; подчертава необходимостта от засилване на ролята на ЕИБ във финансирането на социалното предприемачество и стартиращите предприятия, ускоряването на растежа на социалната инфраструктура, възобновяемата енергия, енергийната ефективност и проектите, свързани с кръговата икономика; припомня в този контекст, че ЕИБ е също важен инвеститор в държави извън ЕС;

  24.  взема под внимание междинния доклад на междинната оценка на „Хоризонт 2020“ на всички финансови инструменти (InnovFin), управляван от групата на ЕИБ направените в него 15 препоръки; очаква групата на ЕИБ да разработи подробна стратегия относно мерките, които възнамерява да предприеме за изпълнението на тези препоръки;

  Съответствие

  25.  отново заявява своята позиция, че европейската правна рамка, включително уставът на Европейската инвестиционна банка, Регламентът за ЕФСИ, четирите регламента в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) и петте ЕСИ фонда (Европейски фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство) следва да забранят насочването на средства, осигурявани от ЕС, към крайни бенефициери или финансови посредници, за които е доказано, че участват в отклонение от данъчно облагане или данъчни измами;

  26.  припомня, че ЕИБ трябва да следва амбициозна политика по отношение на неоказващите съдействие юрисдикции; отбелязва, че използването на общия списък на ЕС на юрисдикциите на трети държави, които не спазват стандартите за добро управление в областта на данъчното облагане, който бе одобрен от Съвета на ЕС на 5 декември 2017 г. и който ще има превес над другите списъци на водещи организации в случай на стълкновение, е положителна, но недостатъчна стъпка, и призовава отчитането по държави без изключения да се превърне в ключова част от стратегията на ЕИБ за корпоративна социална отговорност; призовава ЕИБ: да спазва съответните стандарти и приложимото законодателство относно предотвратяването на изпирането на пари и борбата срещу тероризма, данъчните измами и отклонение от данъчно облагане; да не използва, нито да участва в структури за отклонение от данъчно облагане, по-специално схеми или практики за агресивно данъчно планиране, които не отговарят на критериите за добро управление в областта на данъчното облагане, определени в юридически актове на Съюза, заключения на Съвета, съобщения на Комисията или друго формално известие на Комисията; и да не поддържа бизнес отношения със субекти, включени или установени в юрисдикции, които не оказват съдействие на Съюза във връзка с прилагането на международно приетите данъчни стандарти за прозрачност и обмен на информация; призовава ЕИБ след, консултация с Комисията и заинтересованите страни, да преразгледа и актуализира своята политика относно неоказващите съдействие юрисдикции в светлината на приемането на гореспоменатия списък на Съюза на неоказващи съдействие юрисдикции; призовава Комисията, от своя страна, всяка година да представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на тази политика;

  27.  отбелязва, че в миналото Комисията е блокирала някои проекти, представени от международните финансови институции[5] , тъй като тези проекти са били свързани с неоправдано сложни данъчни договорености, основаващи се на вредни данъчни режими или на липсата на данъчни режими в трети държави; призовава Комисията и ЕИБ да включат в своя годишен доклад информация за проекти, по които средствата са били прехвърлени в офшорни юрисдикции; подчертава необходимостта международните финансови институции да премахнат риска от това средства на ЕС пряко или косвено да подпомагат избягването на данъци и данъчните измами;

  28.  отбелязва, че бяха изразени опасения относно финансирани от ЕИБ проекти, които са свързани с офшорни структури и неоказващи съдействие юрисдикции; призовава Комисията да публикува годишен публичен доклад относно използването на средства на ЕС във връзка с офшорни структури, както и на парични преводи на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) към такива структури, включително броя и характера на блокираните проекти, обяснителни бележки относно основанието за блокиране на проекти и последващите действия, предприети, за да се гарантира, че средства на ЕС не допринасят пряко или косвено за избягването на данъци и данъчните измами;

  29.  приветства факта, че ЕИБ отчита въздействието на данъчното облагане в държавите, в които са направени инвестициите, и на начините, по които тези инвестиции допринасят за икономическото развитие, създаването на работни места и намаляване на неравенството;

  30.  счита, че ЕИБ, в качеството си на банката на Европейския съюз, следва да увеличи усилията си, за да гарантира, че ангажираните от нея финансови посредници не използват и не се ангажират със структури за избягване на данъци, по-специално схеми за агресивно данъчно планиране или практики, които не съответстват на критериите за добро управление в областта на данъчното облагане, определени в законодателството на ЕС, включително в препоръките и съобщенията на Комисията; подчертава, че ЕИБ следва също така да гарантира, че финансовите посредници не са замесени в корупция, изпиране на пари, организирана престъпност или тероризъм;

  31.  подчертава необходимостта ЕИБ да разполага с надеждна и пълна информация относно действителните собственици на крайните получатели на финансиране от ЕИБ, включително в случаите, когато финансирането разчита на фондове за дялово участие; ето защо настоятелно призовава ЕИБ да укрепи своята процедура за надлежна проверка, както и прозрачността в работата си с финансови посредници; счита, че използването на критерии за подбор на финансовите посредници и наличието на актуализирана информация за действителния собственик на дружествата, включително тръстове, фондации и данъчни убежища, са най-добрите практики, които трябва да бъдат следвани постоянно; отбелязва факта, че ЕИБ определя действителните собственици на такива дружества по време на процеса на комплексна проверка; приканва групата на ЕИБ да продължи да укрепва своите договорни условия чрез включване на клауза или препратка за добро управление с цел да се намалят рисковете по отношение на почтеността и репутацията; настоява ЕИБ да изготви изчерпателен публичен списък на критериите за подбор на финансовите посредници с цел засилване на ангажимента на ЕС в борбата с данъчните злоупотреби и по-ефективно предотвратяване на рисковете от корупция и проникване на организираната престъпност;

  32.  приветства усилията на ЕИБ да извършва надлежна проверка на контрагентите и операциите на групата на ЕИБ, включително текущите дейности по мониторинг и контрол, за да се гарантира, че ЕИБ не улеснява несъзнателно корупцията, измамите, тайното договаряне, принудата, изпирането на пари, данъчните измами, вредните данъчни практики или финансирането на тероризма, по-специално чрез публикуването на редовни доклади за дейността от Службата на директора по проверка на съответствието (ОССО) и тясното ѝ сътрудничество с главния инспекторат на ЕИБ; призовава ЕИБ да се съобрази с предвидената от Комисията нова система за ранно предупреждение и изключване;

  33.  приветства сътрудничеството и обмена на информация на групата на ЕИБ с различните служби на Комисията относно мерките, които се съдържат в пакета за борба с избягването на данъци, с оглед на това да се изяснят обхватът и ключовите елементи на законодателния пакет, ролята и участието на групата на ЕИБ и нейния ангажимент в диалога с организациите на гражданското общество по тези въпроси, на равнището както на Съвета на директорите на групата на ЕИБ, така и на службите на ЕИБ, като например OCCO; призовава ЕИБ – в рамките на своята комплексна проверка – да третира по по-добър начин избягването на данъци;

  Отчетност

  34.  счита, че засилената икономическа роля на групата на ЕИБ, увеличеният ѝ капацитет за инвестиции и използването на бюджета на ЕС за гарантиране на нейните операции трябва да бъдат придружени от по-голяма прозрачност и засилена отчетност, така че да се осигури реален публичен контрол на нейната дейност, подбора на проекти и приоритетите за финансиране;

  35.  признава, че ежегодно ЕИБ представя три доклада относно дейностите си пред Европейския парламент и че председателят и служители на ЕИБ редовно присъстват на изслушвания по искане на Европейския парламент и неговите комисии; въпреки това припомня искането си за по-висока степен на парламентарен контрол и прозрачност на ЕИБ; в тази връзка отново призовава за подписването на междуинституционално споразумение между ЕИБ и Парламента относно обмена на информация, включително за възможността членовете на ЕП да изпращат писмени въпроси до председателя на ЕИБ;

  36.  припомня, че прозрачността при прилагането на политиките на ЕС служи не само за засилването на общата корпоративна отчетност на групата на ЕИБ и нейния авторитет, давайки ясна представа за вида финансови посредници и крайни бенефициенти, но също така и допринася за повишаването на ефективността и устойчивостта на финансираните проекти и гарантира нулева толерантност спрямо измамите и корупцията в нейния кредитен портфейл;

  37.  приветства факта, че политиката на групата на ЕИБ за прозрачност се основава на презумпция за оповестяване и че всеки може да получи достъп до документи и информация на групата на ЕИБ; припомня своята препоръка на уебсайта на групата на ЕИБ да се публикуват документи, които не са поверителни, като например междуинституционалните споразумения и меморандуми, и настойчиво приканва групата на ЕИБ да не се ограничава с това, а да продължи да се стреми към начини за подобряване;

  38.  предлага групата на ЕИБ да последва примера на Международната финансова корпорация (МФК) на групата на Световната банка и да започне да оповестява информацията относно подпроекти с висок риск, които финансира чрез търговски банки (основните посредници/финансови инструменти, които групата на ЕИБ използва за финансиране на МСП);

  39.  приветства факта, че всички проектни документи, с които разполага групата на ЕИБ, се оповестяват при поискване; призовава групата на ЕИБ да определи насоки за нечувствителна и основна информация, която би могла да бъде разкривана във връзка с исканията, свързани с проактивно оповестяване на равнището на проекта;

  40.  призовава за това политиката на групата на ЕИБ за оповестяване да гарантира все по-високо равнище на прозрачност по отношение на принципите, които уреждат нейната политика на ценообразуване и органи на управление; приветства във връзка с това оповестяването на протоколите от заседанията на Съвета на директорите на групата на ЕИБ от януари 2017 г., публичния регистър на документи и публикуването на данни за проекти чрез Инициативата за прозрачност на международната помощ[6]; призовава за публикуване на протокола от заседанията на управителния комитет.

  41.  отбелязва текущото преразглеждане на политиката на групата на ЕИБ по отношение на сигнализирането на нередности; настоятелно призовава групата на ЕИБ да укрепи независимостта, легитимността, достъпността, предсказуемостта, справедливостта и прозрачността на механизъма си за подаване на жалби, в т.ч. чрез включване на директорите и засилване на защитата на жалбоподателите; счита, че подобни мерки са явно в интерес на банката, заинтересованите страни и институциите на ЕС;

  42.  отбелязва, че от 120 случая, докладвани на Отдела за разследване на измами към Генералната инспекция през 2016 г., 53% са докладвани от персонала на групата на ЕИБ; приветства факта, че механизмът за докладване на измами, функциониращ на уебсайта на ЕИБ, понастоящем е на разположение на 30 езика[7]; счита, че ЕИБ следва да следи внимателно текущата работа по защитата на лицата, сигнализиращи за нередности на равнището на ЕС, и, следователно, да подобри допълнително възможностите за докладване;

  43.  призовава групата на ЕИБ да постави постоянен акцент върху контрола на изпълнението на своите функции чрез оценки на изпълнението и доказано въздействие; насърчава групата на ЕИБ да продължи да усъвършенства своите показатели за наблюдение, по-специално показателите за допълняемостта, с оглед оценяване на въздействието на възможно най-ранен етап в създаването на проекта и предоставяне на Съвета на директорите на достатъчно информация относно очакваното въздействие, по-конкретно по отношение на приноса на проектите за политиките на ЕС, например тяхното въздействие върху заетостта (както по време на изпълнението, така и по време на действието); посочва освен това, че резултатите от финансирането от групата на ЕИБ не могат да се анализират само въз основа на оценка на финансовото му въздействие, и съответно призовава да се поддържа подходящ баланс между определените оперативни цели по отношение на обема на дейността и нефинансовите цели за персонала на групата на ЕИБ; настоятелно призовава, например, оценките на изпълнението да показват към какви конкретни цели в рамките на целите за устойчиво развитие (ЦУР) е насочен проектът и до каква степен е спомогнал за тяхното постигане; счита за изключително важно живеещото в районите около финансираните инфраструктурни проекти население да бъде включено активно в тяхната оценка;

  44.  приветства факта, че ЕИБ продължава да работи върху усъвършенстването на методологията за докладване на въздействието, например за да бъдат отразени правилно инвестициите, мобилизирани чрез различни структури за кредитиране чрез посредници и нови продукти, както и съвместните стъпки, предприети заедно с други многостранни банки за развитие с цел хармонизиране на ключови аспекти от докладването на въздействието, като например в съставения неотдавна доклад относно докладването във връзка с финансирането на борбата с изменението на климата и доклада, който се изготвя в момента, относно отпускането на заеми във всички сектори;

  45.  приветства факта, че рамката за измерване на резултатите (ReM+) постепенно води до „промяна на културата“ в групата на ЕИБ; призовава за хармонизиране и генерализиране на този подход, като в допълнение се интегрират във възможно най-голяма степен и показателите от Адис Абеба и Париж; счита, че по-нататъшното адаптиране на тези показатели посредством интегриране на местни данни би могло да намали тяхната дистанцираност, без да се засяга независимото им естество;

  46.  призовава ЕИБ да взема под внимание местните условия, когато инвестира в трети държави; припомня, че инвестициите в трети държави не могат да се основават единствено на подход за максимална печалба, а трябва да бъдат насочени и към създаване на дългосрочен устойчив икономически растеж, при който водеща роля има частният сектор, и към намаляване на бедността посредством създаване на работни места и подобряване на достъпа до производствени ресурси;

  47.  отбелязва, че в много от държавите, в които ЕИБ осъществява операции, правата на човека, и по-специално свободата на изразяване, на събранията и сдруженията са обект на различни атаки, от насилствено потушаване на протести и криминализация на свободното изразяване, до произволни арести и задържане на защитниците на правата на човека, както и ограничения на организациите на гражданското общество; призовава ЕИБ да приеме план за действие в областта на правата на човека за постигане на целите на Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, за да предотврати всякакви отрицателни последици от проектите на ЕИБ за правата на човека, да гарантира, че проектите ѝ допринасят за насърчаването и реализирането на правата на човека и да осигури средства за правна защита в случай на нарушения на правата на човека;

  48.  приветства публикуването на нейната методология на рамката за измерване на резултатите ReM+, но счита, че резултатите от подобни оценки следва да бъдат публикувани за всяка операция, включително въздействието върху околната среда и върху обществото на равнището на проекти или подпроекти; приветства средносрочния преглед на мандата за външно кредитиране, в резултат на който ЕИБ, при поискване, сега ще представя на Парламента документацията относно измерването на резултатите за проектите, обхванати от гаранцията от бюджета на ЕС; призовава ЕИБ все пак да публикува допълнителна документация относно измерването на резултатите (ReM) за индивидуални проекти извън ЕС и документацията относно тристълбовата методика за оценка за проекти в ЕС с цел засилване на прозрачността на банката;

  49.  приветства приемането от групата на ЕИБ на високи стандарти за прозрачност и отчетност за дейността по отпускане на заеми на МСП, както и факта, че задължителното докладване от финансови посредници във връзка с всяко МСП, възползвало се от подкрепата на групата на ЕИБ, ще отчита тези резултати при обсъждане на последващи сделки със същия посредник;

  50.  подчертава, че вследствие на влизането в сила на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред[8], както и на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура[9], Европейската прокуратура проверява операциите на ЕИБ в държавите членки, когато националните органи или Европейската служба за борба с измамите (OLAF) имат основание да подозират, че е извършено престъпление в този контекст;

  51.  отбелязва ограничената налична информация относно степента, в която дейностите на ЕИБ по отпускане на заеми допринасят за постигането на целите на политиката на сближаване; поради това призовава ЕИБ да представи по целесъобразност специални глави в годишния си доклад за оценка на въздействието на дейностите на ЕИБ, насочени към подпомагане на изпълнението на политиката на сближаване, включително дейности, свързани с инициативата „Interreg“, и да предостави подробна информация за използването на заемите по проекти и програми в рамките на политиката на сближаване, като посочи също и географското разпределение на подпомагането, неговия ефективен принос за целите на политиката на сближаване, включително хоризонталните принципи и целите на стратегията „Европа 2020“, както и конкретната възможност за мобилизиране на частни инвестиции; подчертава в този контекст отговорността на ЕИБ да предостави на Европейския парламент, Сметната палата и други лица достатъчно данни, включително относно разходите и управлението на своите продукти, и обмисля също така добавената стойност на агрегираните данни на равнището на ЕС относно комбинирането на инвестициите на политиката на сближаване и свързаните с ЕИБ инвестиции;

  Финансови дейности на групата на ЕИБ

  52.  призовава групата на ЕИБ да си сътрудничи активно с Комисията в процеса на рационализиране на броя и видовете финансови инструменти по линия на следващата многогодишна финансова рамка (МФР), както и да ускори този процес, като на първо време въз основа на собствения си опит насочи вниманието към съществуващите случаи на дублиране или припокриване;

  53.  счита, че финансовите инструменти на групата на ЕИБ следва да обслужват проекти, избрани въз основа на техните достойнства, потенциал за създаване на добавена стойност за ЕС като цяло и ефективна допълняемост, особено в области, в които пазарите не успяват да финансират и подпомагат проекти, като се постигне подходящ баланс между потенциално по-високия рисков профил и основната необходимост групата на ЕИБ да запази високия си кредитен рейтинг;

  54.  във връзка с това предупреждава, че съществува риск пазарно ориентираните инструменти да изместят акцента в бюджета на ЕС, поставен върху обществените блага на ЕС, и насърчава групата на ЕИБ да докладва по-задълбочено на Комисията относно качеството, а не количеството на отпусканото от нея финансиране в контекста на финансовите инструменти;

  55.  отбелязва, че с цел пълно използване на допълнителния капацитет за поемане на риск групата на ЕИБ е разработила различни нови продукти, които ще дадат възможност за поемане на по-висок риск (например подчинен дълг, финансиране чрез дялово участие, поделяне на риска с банки), и е преразгледала своята политика и критерии за допустимост във връзка с кредитния риск, за да се даде възможност за по-голяма гъвкавост;

  56.  призовава групата на ЕИБ да продължи да развива своята култура по отношение на рисковете с цел да подобри ефективността си, както и взаимното допълване и полезните взаимодействия между дейностите си за намеса и различните политики на ЕС, в частност чрез подкрепа за иновативни дружества, инфраструктурни проекти и МСП, които поемат рискове или се развиват в икономически необлагодетелствани или нестабилни региони, в съответствие с постоянната и дългогодишна цел за по-лесен достъп до финансиране за МСП, но без да отстъпва от принципите на доброто управление или да застрашава високия кредитен рейтинг на ЕИБ; припомня обаче, че ако искаме инструментите, основани на прехвърлянето на риск, да допринасят за икономическото развитие на ЕС и за икономическото, социалното и териториалното сближаване, те не могат да бъдат безрискови; подчертава, че ЕИБ и нейните акционери трябва да бъдат напълно наясно с това; насърчава ЕИБ да оцени възможността за предлагане на облигации на ЕИБ за пряко закупуване;

  57.  отбелязва, че през 2016 г. подкрепата на групата на ЕИБ за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация е възлизала на рекордните 33,6 млрд. евро и е подпомогнала създаването на 4,4 милиона работни места; подчертава, че е важно групата на ЕИБ да продължава да оказва постоянна подкрепа на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация чрез засилване на достъпа им до финансиране; подчертава, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и следва да останат главната цел на дейностите на групата на ЕИБ по кредитиране чрез допълнително укрепване на инструментите за финансиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация;

  58.  припомня, че над 90% от МСП в ЕС са микропредприятия, осигуряващи почти 30% от заетостта в частния сектор; посочва, че микропредприятията са по-уязвими за икономически сътресения в сравнение с по-големите предприятия и достъпът им до кредитиране може да се окаже недостатъчен, особено когато са установени в регион, където икономическата и банкова среда са неблагоприятни; призовава ЕИБ да изготви стратегия за решаване на проблема, свързан с факта, че МСП, намиращи се в такива условия, срещат трудности при получаването на достъп до финансиране на проекти;

  59.  признава, че достъпът до финансиране продължава да бъде основна пречка пред растежа на културните и творческите индустрии (КТИ); подчертава неотложната необходимост от инициативи за финансиране с цел укрепване на тези индустрии; подчертава потенциала на ЕИБ и ЕФСИ за подпомагане на творческия сектор основно чрез финансиране на МСП; призовава ЕИБ да разгледа въпроса за липсата на финансиране по линия на ЕФСИ за КТИ, като проучи възможните взаимодействия с програмата „Творческа Европа“;

  60.  призовава групата на ЕИБ допълнително да използва подкрепата на финансово стабилни посредници, като например национални насърчителни банки и институции, за управлението на определени видове проекти, които не биха изложили на риск нейния висок кредитен рейтинг;

  61.  счита, че много от правилата за управление на групата на ЕИБ са предназначени за защита на нейния висок кредитен рейтинг, но че съществува твърде малко информация относно това какъв е рискът от понижаване на рейтинга на групата на ЕИБ;

  62.  подчертава, че комплексната проверка на инвестиционни проекти, финансирани от групата на ЕИБ, следва да се основава както на фактори, свързани с финансовата възвръщаемост, така и на фактори, които са свързани не с финансовата възвръщаемост, а с постигането на други видове цели, като например приноса на проекта за укрепване на икономическата конвергенция и икономическото сближаване в ЕС, или за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ или на ЦУР; счита, че групата на ЕИБ следва да обяснява по подходящ начин тези нефинансови критерии на институционалните и частните инвеститори (например пенсионни фондове и застрахователни дружества), като по този начин съдейства за поставянето на по-голям акцент върху социално-икономическото и екологичното въздействие в рамките на финансовия сектор;

  63.  счита, че в случаите, когато неблагоприятните условия на финансовите пазари биха попречили на реализирането на жизнеспособен проект или когато е необходимо да се улесни създаването на инвестиционни платформи или финансирането на проекти в сектори или области, в които се наблюдава значителна неефективност на пазара или неоптимална инвестиционна ситуация, групата на ЕИБ следва да въвежда и документира промени, по-специално по отношение на олихвяването на гаранцията от ЕС за ЕИБ, с цел да допринася за намаляване на разходите по финансиране на операцията, поемани от бенефициера на финансирането от групата на ЕИБ чрез финансови инструменти, така че да се улесни изпълнението на проектите; счита, че подобни усилия следва да се предприемат, когато е необходимо, за да се гарантира, че финансовите инструменти подкрепят малки проекти, както и че когато използването на местни или регионални посредници дава възможност да се намали цената на финансов инструмент за финансиране на малки проекти, тази форма на разгръщане следва също да се обмисли;

  64.  приветства наскоро одобрената стратегия за дяловите инвестиции, включваща по-задълбочени оценки на операции от типа на капиталовите операции, за да се преодолеят различията във финансирането чрез дялово участие в приоритетните области в ЕС, свързани с иновациите и инфраструктурата, по-специално в две пазарни области: непряко финансиране чрез дялово участие (капиталови инвестиции в инфраструктурни фондове и програми за съвместни инвестиции) и пряко финансиране чрез форма на дялово участие (квазикапиталови заеми за предприятия и квазикапиталови заеми за дружества със средна пазарна капитализация) с комбинация от преки и непреки инструменти (фондове за дялово участие и заеми с участие в печалбата);

  65.  приветства вече предоставената от ЕИФ подкрепа за платформи за колективно финансиране в рамките на съществуващите дейности и готовността подкрепата за платформите да продължи избирателно в рамките на обхвата или чрез разширяване на съществуващите програми, както и извършената съвместно с Комисията работа по потенциален пилотен проект за дългово и дялово колективно финансиране; предлага ЕИФ да намери начини за откриване и достигане до финансови посредници, които използват широко финансовите технологии и се нуждаят от подкрепа;

  66.  призовава Комисията да направи оценка и внимателен мониторинг на разходите, обусловени от броя на предоставените на ЕИБ мандати; припомня, че свързаните с това административни разходи могат да окажат въздействие върху цялостната ѝ ефективност предвид сегашното равнище на финансовите и човешките ресурси;

  67.  подчертава, че ролята на ЕИБ по отношение на политиката на сближаване се увеличава, особено поради засиленото използване на финансови инструменти в комбинация с безвъзмездни средства; подчертава обаче, че тяхната достъпност за крайните получатели е все още много ниска и че държавите членки и регионите посочват сложността на процедурите, предвидени както във Финансовия регламент, така и в Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), включително по отношение на непропорционалните разходи и такси, както и конкуренцията с по-привлекателни национални и регионални инструменти; приветства в този контекст създаването на платформата „fi-compass“ като форма на „обслужване на едно гише“ за консултантски услуги относно финансови инструменти по линия на политиката на сближаване; при все това призовава за допълнително техническо съдействие и опростяване на съществуващите процедури, както и за по-голям акцент върху изграждането на капацитет по отношение на финансовите посредници, и изтъква необходимостта от по-добро свързване на разходите и таксите за управление с постигнатите резултати от страна на управителите на фондовете на финансовите инструменти по линия на ЕСИ фондовете; припомня обаче, че безвъзмездните средства, които са ефективна форма на подкрепа в многобройни области на публична намеса, трябва да се запазят като основен инструмент на политиката на сближаване и че финансовите инструменти следва да бъдат съсредоточени в онези сектори, в които те имат по-висока добавена стойност, отколкото безвъзмездните средства, като използването им следва да зависи от преценката на управляващите органи; изтъква, че трябва да бъде насърчавана по-солидна рамка на ангажимента на ЕИБ към Европейския парламент, за да се даде възможност за по-добър контрол върху дейностите на ЕИБ;

  Комуникация и консултантска дейност на групата на ЕИБ

  68.  изразява съжаление, че потенциалните бенефициери на финансирането от групата на ЕИБ като цяло не са достатъчно добре запознати с продуктите, разработени от групата на ЕИБ; изразява съмнение дали веригата на доставки на групата на ЕИБ е достатъчно разнообразна и приобщаваща;

  69.  счита, че следва да се подобри комуникацията на групата на ЕИБ в сътрудничество със съответните ѝ национални партньори, с цел повишаване на осведомеността на МСП по отношение на възможностите за финансиране и по-добро информиране на гражданите във връзка с местните и конкретните проекти, финансирани от ЕС;

  70.  приветства във връзка с това партньорствата, сключвани с международни и национални институции, с цел да се гарантира взаимно допълване с консултантските услуги на ЕИБ;

  71.  изразява съжаление във връзка с липсата на налични данни за ролята на ЕИБ на всеки етап от цикъла на изпълнение на политиката на сближаване и с ограничената информация относно степента, в която дейностите на ЕИБ по кредитиране допринасят за целите на политиката на сближаване; подчертава необходимостта от и призовава за полагане на повече усилия за постигане на по-голяма прозрачност и по-добра комуникация с цел да се гарантира, че тази информация достига до крайните получатели на местно и регионално равнище, и да се повиши видимостта на проектите;

  72.  очаква Комисията, групата на ЕИБ и националните, регионалните и местните органи да продължат да работят и да укрепват сътрудничеството си, в духа на допълняемост, с националните насърчителни банки и институции с цел създаване на повече взаимодействия между ЕСИ фондовете и инструментите за финансиране и заемите на ЕИБ, както и за намаляване на административната тежест, опростяване административните процедури, увеличаване на административния капацитет, засилване на териториалното развитие и сближаване и подобряване на разбирането на ЕСИ фондовете и финансирането от ЕИБ, тъй като националните насърчителни банки и институции добре познават своята територия и могат да прилагат специално разработени финансови инструменти на местно равнище;

  o

  o  o

  73.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ЕИБ и на правителствата и парламентите на държавите членки.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (23.11.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
  (2017/2071(INI))

  Докладчик по становище (*): Лудек Нидермайер

  (*)    Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  признава приноса на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за възстановяването на инвестиционната дейност в ЕС след икономическата и финансовата криза; подчертава, че дейностите на ЕИБ по време на настоящия период на икономическо възстановяване и подобряване на достъпа до кредитиране в повечето държави и сектори трябва да бъдат внимателно насочени към продукти и проекти, осигуряващи висока добавена стойност, като специално се вземат под внимание регионите с ниско ниво на инвестиционна активност и държавите със системен недостиг на инвестиции както в публичния, така и в частния сектор; подчертава, че ЕИБ следва да продължи да предоставя консултантски услуги и финансиране в ключови области, като например финансирането на инфраструктурата, смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, градското развитие и подкрепата за МСП; подчертава, че разширяването на дейностите на ЕИБ по предоставяне на финансиране не може да замести социално балансираните и устойчиви структурни реформи и устойчивата фискална политика в държавите членки;

  2.  приветства факта, че според бюлетина на Отдела на ЕИБ по икономическите въпроси от 28 септември 2017 г. кумулативните инвестиции, одобрени от групата на ЕИБ през 2015 и 2016 г., ще добавят 2,3% към БВП на ЕС до 2020 г. и ще прибавят 2,25 милиона работни места, което показва значителното макроикономическо въздействие на дейността на ЕИБ; насърчава ЕИБ да продължи да разширява капацитета си за макроикономически анализи, включително за изследвания на макроикономическото въздействие на нейните дейности, както и да продължи с общата си аналитична дейност, секторни проучвания и с широкия спектър на емпирични изследвания и публикации, като по този начин се превърне и в „банка на знанието“; призовава ЕИБ за продължи да подобрява оценката на проектите, като използва по-разнообразни, по-прецизни и по-точни показатели за въздействието;

  3.  подчертава необходимостта от свеждане до минимум на риска от изместване на частния сектор, като се постави акцент върху дългосрочното финансиране, което иначе не е достъпно на пазарите за клиентите на ЕИБ, или чрез поемане на по-голям риск при едновременно запазване на високия кредитен рейтинг на ЕИБ, а именно чрез оказване на подкрепа за финансирането на проекти, които не биха получили финансиране по друг начин, и по-специално в подкрепа на иновативните стартиращи предприятия и МСП; подкрепя подхода на ЕИБ да подпомага мобилизирането на частен капитал посредством заеми и гаранции; отбелязва освен това, че добавената стойност на финансирането от ЕИБ се състои също така и в предоставянето на технически съвети и изграждането на капацитет с цел да се помогне на проектите да достигнат фаза на готовност за инвестиции, както и в бързото мобилизиране на ресурси, което често се осъществява по-експедитивно в сравнение с частния сектор;

  4.  признава значението на антицикличната роля, която ЕИБ изигра през последните години; счита, че един от основните приоритети на ЕИБ, след като икономиката се върне към предкризисните равнища на инвестициите, следва да бъде насочен към подпомагане на преодоляването на недостига на инвестиции в области, в които пазарите не функционират, например поради тяхната трайна насоченост към краткосрочни цели и неспособността им за правилно определяне на цената на дългосрочните външни фактори, с цел да се даде тласък на устойчивите инвестиции, технологичния напредък и иновациите, което ще доведе до устойчив растеж; подчертава необходимостта от отдаване на приоритет на основани на иновации проекти с ясно изразена добавена стойност за ЕС, както и на проекти, подпомагащи регионалното развитие, като например за съживяването на селски и други по-малко достъпни и по-слабо развити райони; припомня, че ЕИБ следва да изпълнява основна роля в прилагането на стратегията „Европа 2020“ посредством инструмента „Хоризонт 2020“;

  5.  призовава ЕИБ да продължи финансовата подкрепа за устойчиви местни енергийни източници, с цел преодоляване на голямата външна енергийна зависимост на Европа и гарантиране на сигурността на доставките;

  6.  припомня, че над 90% от МСП в ЕС са микропредприятия, осигуряващи почти 30% от заетостта в частния сектор; посочва, че микропредприятията са по-уязвими за икономически сътресения в сравнение с по-големите предприятия и достъпът им до кредитиране може да се окаже недостатъчен, особено когато са установени в регион, където икономическата и банкова среда са неблагоприятни; призовава ЕИБ да обмисли стратегия за решаване на проблема във връзка с това, че тези МСП срещат трудности при получаването на достъп до финансиране на проекти;

  7.  подчертава, че ЕИБ е играла и продължава да играе положителна роля за намаляване на недостига на публични инвестиции; подчертава, че инвестициите, отговорните и устойчиви структурни реформи и добрите бюджетни политики трябва да бъдат неделима част от една цялостна стратегия; призовава за координация между дейностите на ЕИБ в държавите членки и дейностите, политиките и целите на правителствата, определени в националните програми за реформи, както и в специфичните за всяка държава препоръки, във всички случаи, когато такава координация е възможна;

  8.  подчертава, че на равнището на ЕС са налице сериозни структурни причини за увеличаващата се разлика между отделните държави членки, що се отнася до недостига на инвестиции; призовава ЕИБ да даде тласък на техническата помощ с цел преодоляване на слабия капацитет за генериране на проекти в някои държави членки; призовава ЕИБ да предоставя по-подробна информация относно работните места, създадени пряко и непряко вследствие на всеки един финансиран проект;

  9.  припомня спешната необходимост от изясняването на последиците за текущия бюджет на ЕИБ и нейните дейности, произтичащи от излизането на Великобритания от ЕС, за да може банката да продължи да изпълнява своята роля; отбелязва, че Обединеното кралство участва с дял от 16,11% в капитала на ЕИБ, което представлява 3,5 милиарда евро от внесения и 35,7 милиарда евро от невнесения капитал на банката; подчертава, че е важно да бъде уточнен размерът на вноската на Обединеното кралство в бюджета на ЕИБ, както и бъдещото икономическото участие на Обединеното кралство; призовава държавите членки да гарантират, че напускането на Обединеното кралство няма да доведе до загуба на способността на ЕИБ да подкрепя икономиката на ЕС; подчертава в тази връзка, че е необходимо да се създаде във възможно най-кратък срок правна сигурност по отношение на текущи проекти в Обединеното кралство, съфинансирани от ЕИБ; счита, че макар от гледна точка на инвестициите Обединеното кралство следва да бъде третирано като всяка друга държава членка преди официалното си напускане на Съюза, ЕИБ има право да обвърже инвестициите с гаранции за това, че критериите за допустимост на инвестициите, по-специално що се отнася до екологичните стандарти, ще бъдат изпълнени за цялата продължителност на подобни инвестиции;

  10.  приветства заключението на Съвета от 10 октомври 2017 г. относно финансирането във връзка с изменението на климата[1] и поетото от ЕИБ задължение да подкрепи ангажиментите на Съюза по силата на Парижкото споразумение; подчертава колко е важно да се предостави достатъчно финансиране за устойчиви „зелени“ инвестиции, включително за биотехнологични производства[2]; счита, че прегледът на енергийната политика на ЕИБ, който е предвиден за 2018 г., следва да доведе до амбициозен план за действие с цел привеждане на инвестициите ѝ в съответствие с целта от 1,5 градуса, което ще намали значително рисковете и въздействието от изменението на климата чрез постепенно прекратяване на проектите, свързани с изкопаеми горива, и отдаване на приоритет на проекти, увеличаващи енергията, осигурена от възобновяеми енергийни източници и чрез енергийна ефективност;

  11.  отбелязва, че въпреки постигането на общата цел от 25%, подкрепата от страна на ЕИБ за действия в областта на климата продължава да отразява различните пазарни условия и поради това не е достигнала равнище от 20% в 16 държави членки; изтъква, че през 2016 г. инвестициите за действия в областта на климата бяха съсредоточени предимно в по-силните икономики на ЕС;

  12.  призовава ЕИБ да работи заедно с малките участници на пазара и общностни кооперации с цел групиране на дребномащабни проекти за възобновяема енергия, така че те да бъдат допустими за финансиране от ЕИБ;

  13.  призовава Комисията да направи оценка и внимателен мониторинг на разходите, обусловени от броя на предоставените на ЕИБ мандати; припомня, че свързаните с това административни разходи могат да окажат въздействие върху цялостната ѝ ефективност предвид на сегашното равнище на финансовите и човешките ресурси;

  14.  подчертава необходимостта ЕИБ да осъществява външните си операции по такъв начин, че нейната дейност да бъде специално насочена към области с голямо значение за ЕС; подчертава във връзка с това разширяването на мандата на ЕИБ за външно кредитиране, с цел да се активизират дейностите в държавите в процес на присъединяване, в южните съседни страни, Средиземноморския регион, Латинска Америка и Азия; подчертава освен това големия потенциал, който имат операциите на ЕИБ за подобряване на икономическото положение в регионите от ключово геополитическо значение, и по-специално в Украйна, която е изправена пред голям икономически натиск в резултат на продължаващия въоръжен конфликт в източната част на Украйна;

  15.  призовава за увеличаване на финансовата помощ за проекти, които ще спомогнат за намаляване на икономическите разходи, свързани с миграционната криза, като същевременно се окаже положително въздействие върху гражданите, бежанците и другите мигранти в държавите членки, в които има най-голям приток на бежанци и мигранти;

  16.  приветства волята на ЕИБ да приеме възможно най-високите стандарти с цел предотвратяване на данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци, агресивното данъчно планиране, изпирането на пари и финансирането на тероризма[3]; въпреки това счита, че има още възможности за подобрения; във връзка с това призовава ЕИБ да прекрати сътрудничеството си с посредници, юрисдикции и държави, които не отговарят на стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и на ЕС, включително тези, които развиват дейност в държави, които са в списъка на ЕС на високорискови трети държави в областта на прането на пари, както и в предстоящия списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие по данъчни въпроси;

  17.  призовава ЕИБ да взема под внимание местните условия, когато инвестира в трети държави; припомня, че инвестициите в трети държави не могат да се основават единствено на подход за максимална печалба, а трябва да бъдат насочени и към създаване на дългосрочен устойчив икономически растеж, при който водеща роля има частният сектор, и към намаляване на бедността посредством създаване на работни места и подобряване на достъпа до производствени ресурси;

  18.   подчертава необходимостта ЕИБ да разполага с надеждна и пълна информация относно действителните собственици на крайните получатели на финансиране от ЕИБ, включително в случаите, когато финансирането разчита на фондове за дялово участие; ето защо настоятелно призовава ЕИБ да укрепи своята процедура за надлежна проверка, както и прозрачността в работата си с финансови посредници;

  19.  отбелязва, че в миналото Комисията е блокирала някои проекти, представени от международните финансови институции,[4] тъй като тези проекти са били свързани с неоправдано сложни данъчни договорености, предвид на вредните данъчни режими в трети държави или изобщо на липсата на такива режими; призовава Комисията и ЕИБ да включат в своя годишен доклад информация за проекти, по които средствата са били прехвърлени в офшорни юрисдикции; подчертава необходимостта международните финансови институции да премахнат риска от това средства на ЕС пряко или непряко да подпомагат избягването на данъци и данъчните измами;

  20.  отново призовава Комисията да внесе изменения в европейското законодателство, включително в устава на Европейската инвестиционна банка, в Регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), в четирите регламента в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) и в петте европейски структурни и инвестиционни фонда (Европейски фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство), за да се забрани насочването на средства, осигурявани от ЕС, към крайни бенефициенти или финансови посредници, за които е доказано, че участват в избягване на данъци или данъчни измами;

  21.  отбелязва, че от 120 случая, докладвани на Отдела за разследване на измами към Генералната инспекция през 2016 г., 53% са докладвани от персонала на групата на ЕИБ; приветства факта, че механизмът за докладване на измами, функциониращ на уебсайта на ЕИБ, понастоящем е на разположение на 30 езика[5]; счита, че ЕИБ следва да следи внимателно текущата работа по защитата на лицата, сигнализиращи за нередности на равнището на ЕС, и, следователно, да подобри допълнително възможностите за докладване;

  22.  отбелязва широкия спектър от натрупан опит от проектите по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции; подкрепя и насърчава по-нататъшния обмен на най-добри практики между ЕИБ и държавите членки, за да се гарантира икономическа ефективност и подходящ капиталов лост на плана „Юнкер“, които ще променят качествено живота на гражданите на ЕС;

  23.  признава, че достъпът до финансиране продължава да бъде основна пречка пред растежа на културните и творческите индустрии (КТИ); подчертава неотложната необходимост от инициативи за финансиране с цел укрепване на тези индустрии; подчертава потенциала на ЕИБ и ЕФСИ за подпомагане на творческия сектор основно чрез финансиране на МСП; призовава ЕИБ да разгледа въпроса за липсата на финансиране по линия на ЕФСИ за КТИ, като проучи възможните взаимодействия с програмата „Творческа Европа“;

  24.  припомня обаче, че ако искаме инструментите, основани на прехвърлянето на риск, да допринасят за икономическото развитие на ЕС и за икономическото, социалното и териториалното сближаване, те не могат да бъдат безрискови; подчертава, че ЕИБ и нейните акционери трябва да бъдат напълно наясно с това; насърчава ЕИБ да оцени възможността за предлагане на облигации на ЕИБ за пряко закупуване;

  25.  приветства Стратегията на групата на ЕИБ относно равенството между половете и икономическото овластяване на жените, публикувана през 2017 г.; предлага групата на ЕИБ да взема под внимание интегрирането на принципа на равенство между половете в своите финансови операции; призовава за скорошно прилагане на план за действие за равенство между половете, в който да бъдат определени амбициозни цели и който да бъде придружен от конкретни показатели;

  26.  счита, че следва да се подобри комуникацията на групата на ЕИБ в сътрудничество със съответните ѝ национални партньори, с цел повишаване на осведомеността на МСП по отношение на възможностите за финансиране и по-добро информиране на гражданите във връзка с местните и конкретните проекти, финансирани от ЕС;

  27.  признава, че ежегодно ЕИБ представя три доклада относно дейностите си пред Европейския парламент и че председателят и служители на ЕИБ редовно присъстват на изслушвания по искане на Европейския парламент и неговите комисии; въпреки това припомня искането си за по-висока степен на парламентарен контрол и прозрачност на ЕИБ; в тази връзка отново призовава за подписването на междуинституционално споразумение между ЕИБ и Парламента относно обмена на информация, включително за възможността членовете на ЕП да изпращат писмени въпроси до председателя на ЕИБ;

  28.  призовава докладите за отделните държави без изключения да се превърнат в основна част от стратегията на ЕИБ за корпоративна социална отговорност;

  29.  препоръчва новата Европейска прокуратура да разгледа възможността да включи в обхвата на своята дейност и операциите на ЕИБ в държавите членки;

  30.  настоятелно призовава групата на ЕИБ да приеме възможно най-скоро прегледа на своята политика за подаване на сигнали за нередности, както и да укрепи независимостта, легитимността, достъпността, предсказуемостта и прозрачността на своя механизъм за разглеждане на жалби, в т.ч. чрез включване на директорите и засилване на защитата на жалбоподателите; счита, че подобни мерки без съмнение са в интерес на банката, заинтересованите страни и институциите на ЕС.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  21.11.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  44

  4

  5

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Matt Carthy, Andrea Cozzolino, Herbert Dorfmann, Frank Engel, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Bogdan Brunon Wenta, Sotirios Zarianopoulos, Wim van de Camp

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  44

  +

  ALDE

  Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Thierry Cornillet

  ECR

  Ashley Fox, Kay Swinburne, Pirkko Ruohonen-Lerner, Stanisław Ożóg, Sander Loones

  ENF

  Barbara Kappel

  PPE

  Anne Sander, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Frank Engel, Gabriel Mato, Georgios Kyrtsos, Gunnar Hökmark, Herbert Dorfmann, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Theodor Dumitru Stolojan, Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Wim van de Camp

  S&D

  Alfred Sant, Andrea Cozzolino, Costas Mavrides, Hugues Bayet, Jakob von Weizsäcker, Jonás Fernández, Neena Gill, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Peter Simon, Ramón Jáuregui Atondo, Roberto Gualtieri, Udo Bullmann, Wajid Khan

  VERTS/ALE

  Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Philippe Lamberts, Sven Giegold

  4

  -

  ENF

  Gerolf Annemans, Marco Zanni

  GUE/NGL

  Miguel Viegas

  NI

  Sotirios Zarianopoulos

  5

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Bernard Monot

  GUE/NGL

  Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Paloma López Bermejo

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (24.11.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
  (2017/2071(INI))

  Докладчик по становище: Ивана Малетич

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  подчертава, че ЕИБ има задължение съгласно Договора да допринася за балансираното и стабилно развитие на вътрешния пазар чрез основната си дейност по отпускане на заеми, да подкрепя проекти за развитието на по-слабо развитите региони и проекти, които имат трансграничен характер, във взаимодействие с европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове; подчертава поради това потенциала на важната допълваща роля на ЕИБ при изпълнението на политиката на сближаване, която следва винаги да бъде основана на изпълнението и да бъде насочена към резултатите, включително чрез дейности, които имат за цел укрепване на капацитета за изготвяне на проекти, на услугите по консултиране и анализ и на заемите за национално съфинансиране на ЕСИ фондовете; призовава Комисията и ЕИБ да координират по-добре своите усилия с оглед на по-нататъшно насърчаване на обмена на най-добри практики и разпространение на възможностите за инвестиции във всички европейски региони, включително в тези, които не са обхванати от Кохезионния фонд, с оглед на по-успешно постигане на целите за икономическо, социално и териториално сближаване;

  2.  отбелязва ограничената налична информация относно степента, в която дейностите на ЕИБ по отпускане на заеми допринасят за постигането на целите на политиката на сближаване; поради това призовава ЕИБ да представи по целесъобразност специални глави в годишния си доклад за оценка на въздействието на дейностите на ЕИБ, насочени към подпомагане на изпълнението на политиката на сближаване, включително дейности, свързани с инициативата „Interreg“, и да предостави подробна информация за използването на заемите по проекти и програми в рамките на политиката на сближаване, като посочи също и географското разпределение на подпомагането, неговия ефективен принос за целите на политиката на сближаване, включително хоризонталните принципи и целите на стратегията „Европа 2020“, както и конкретната възможност за мобилизиране на частни инвестиции; подчертава в този контекст отговорността на ЕИБ да предостави на Европейския парламент, Сметната палата и други лица достатъчно данни, включително относно разходите и управлението на своите продукти, и обмисля също така добавената стойност на агрегираните данни на равнището на ЕС относно комбинирането на инвестициите на политиката на сближаване и свързаните с ЕИБ инвестиции;

  3.  подчертава, че ЕИБ, като публична финансова институция, която финансира проекти, насочени към изпълнението на политиките и приоритетите на ЕС, следва да допринася за икономическото, социалното и териториалното сближаване, включително в по-слабо развитите региони, както е предвидено в Договора за функционирането на Европейския съюз; отбелязва обаче със загриженост, че според географската разбивка на кредитите по държави, в които се намират проектите, пет държави членки – най-големите икономики на ЕС – са получили 54,11% от всички предоставени през 2016 г. заеми; призовава ЕИБ и Комисията да проучат причините, довели до това положение, и да докладват на Парламента до средата на 2018 г.; подчертава необходимостта от по-пространно териториално разпределение на средствата, включително по отношение на Европейския фонд за стратегически инвестиции, който следва винаги да допълва ЕСИ фондовете, за да се постигне целта за намаляване на регионалните различия; подчертава необходимостта от засилване на ролята на ЕИБ във финансирането на социалното предприемачество и стартиращите предприятия, ускоряването на растежа на социалната инфраструктура, възобновяемата енергия, енергийната ефективност и проектите, свързани с кръговата икономика; припомня в този контекст, че ЕИБ е също важен инвеститор в държави извън ЕС;

  4.  подчертава, че ролята на ЕИБ по отношение на политиката на сближаване се увеличава, особено поради засиленото използване на финансови инструменти в комбинация с безвъзмездни средства; подчертава обаче, че тяхната достъпност за крайните получатели е все още много ниска и че държавите членки и регионите посочват сложността на процедурите, предвидени както във Финансовия регламент, така и в Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), включително по отношение на непропорционалните разходи и такси, както и конкуренцията с по-привлекателни национални и регионални инструменти; приветства в този контекст създаването на платформата „fi-compass“ като форма на „обслужване на едно гише“ за консултантски услуги относно финансови инструменти по линия на политиката на сближаване; при все това призовава за допълнително техническо съдействие и опростяване на съществуващите процедури, както и за по-голям акцент върху изграждането на капацитет по отношение на финансовите посредници, и изтъква необходимостта от по-добро свързване на разходите и таксите за управление с постигнатите резултати от страна на управителите на фондовете на финансовите инструменти по линия на ЕСИ фондовете; припомня обаче, че безвъзмездните средства, които са ефективна форма на подкрепа в многобройни области на публична намеса, трябва да се запазят като основен инструмент на политиката на сближаване и че финансовите инструменти следва да бъдат съсредоточени в онези сектори, в които те имат по-висока добавена стойност, отколкото безвъзмездните средства, като използването им следва да остане на преценката на управляващите органи; изтъква, че трябва да бъде насърчавана по-солидна рамка на ангажимента на ЕИБ към Европейския парламент, за да се даде възможност за по-добър контрол върху дейностите на ЕИБ;

  5.  счита, че ЕИБ, в качеството си на банката на Европейския съюз, следва да увеличи усилията си, за да гарантира, че ангажираните от нея финансови посредници не използват и не се ангажират със структури за избягване на данъчно облагане, по-специално схеми за агресивно данъчно планиране или практики, които не съответстват на критериите за добро управление в областта на данъчното облагане, определени в законодателството на ЕС, включително в препоръките и съобщенията на Комисията; подчертава, че ЕИБ следва също така да гарантира, че финансовите посредници не са замесени в корупция, изпиране на пари, организирана престъпност или тероризъм;

  6.  посочва факта, че през 2016 г. повече от 50% от общия размер на одобрените заеми, включително по линия на ЕФСИ, са инвестирани в транспорта, енергетиката, промишлеността, действията в областта на климата и секторите на управление на водите и отпадъците, което показва подходяща тематична концентрация; при все това призовава за допълнителна подкрепа за иновации в областта на чистата енергия, научноизследователската и развойна дейност в областта на стратегиите за интелигентна специализация, както и за сектори като здравеопазване, образование и социална инфраструктура; подчертава, че във всички сектори следва да имат приоритет проекти за подпомагане на МСП и за съживяване на трансграничните региони, както и на селските райони и други по-малко населени региони, в допълнение към по-трудно достъпните, деиндустриализирани зони, засегнати от дългосрочна безработица, и слабо развитите региони; отбелязва също така важната допълваща роля, която ЕИБ изпълнява при подпомагането на Програмата за градовете, и насърчава усилията по отношение на обновлението на градската среда, включително инвестиции в сгради, които имат по-голяма енергийна ефективност и са стабилни в структурно отношение; в този контекст заявява отново, че всички региони следва да продължат да се възползват и от инвестициите в рамките на политиката на сближаване;

  7.  приканва ЕИБ да разгледа възможността за приемане на климатичната методология на ОИСР („маркерите от Рио“), използвана за проследяване и мониторинг на разходите във връзка с климата от ЕСИ фондовете, с цел по-добро отчитане на дейностите на ЕИБ, свързани с политиката на сближаване, при оценяването на ролята на ЕСИ фондовете за справяне с изменението на климата;

  8.  подчертава значението на допълващата роля на националните банки и институции за насърчаване на прилагането на финансови инструменти, приспособени към местните нужди;

  9.  изразява съжаление във връзка с липсата на налични данни за ролята на ЕИБ на всеки етап от цикъла на изпълнение на политиката на сближаване и с ограничената информация относно степента, в която дейностите на ЕИБ по кредитиране допринасят за целите на политиката на сближаване; подчертава необходимостта и призовава за полагане на повече усилия за постигане на по-голяма прозрачност и по-добра комуникация с цел да се гарантира, че тази информация достига до крайните получатели на местно и регионално равнище, и да се повиши видимостта на проектите.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  23.11.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  23

  1

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Andor Deli, John Howarth, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  23

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  John Flack, Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  PPE

  Pascal Arimont, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanislav Polčák, Joachim Zeller, Lambert van Nistelrooij

  S&D

  Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Bronis Ropė, Davor Škrlec

  1

  -

  NI

  Konstantinos Papadakis

  1

  0

  EFDD

  Rosa D’Amato

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  24.1.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  30

  3

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Monika Smolková

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  30

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

  PPE

  Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Monika Smolková, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala, Indrek Tarand, Monika Vana

  3

  -

  ENF

  André Elissen

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga

  NI

  Eleftherios Synadinos

  1

  0

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada

   

  Поправки на вот

  +

   

  -

  Liadh Ní Riada

  0

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 15 февруари 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност