JELENTÉS a 2011/16/EU irányelvnek a határokon átnyúló, bejelentendő megállapodásokkal összefüggésben az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

31.1.2018 - (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Emmanuel Maurel


Eljárás : 2017/0138(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0016/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0016/2018
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2011/16/EU irányelvnek a határokon átnyúló, bejelentendő megállapodásokkal összefüggésben az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0335),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. és 115. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0195/2017),

–  tekintettel a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0016/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok szerint egyre nehezebb nemzeti adóalapjukat megvédeni az eróziótól, mivel az adótervezési struktúrák különösen kifinomultakká váltak, és gyakran kihasználják a tőke és a személyek belső piacon való nagyobb mobilitását. Ezek a struktúrák általában olyan, több joghatóságot átfogóan kifejlesztett konstrukciókból állnak, amelyek az adóköteles nyereséget a kedvezőbb adórendszerekbe irányítják át, vagy amelyeknek az a hatásuk, hogy csökkentik az adózó teljes adófizetési kötelezettségét. Ennek eredményeképp a tagállamok gyakran azt tapasztalják, hogy adóbevételeik jelentősen csökkennek, ez pedig megakadályozza, hogy növekedésbarát adópolitikákat alkalmazzanak. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a tagállamok adóhatóságai átfogó és releváns információkat kapjanak a potenciálisan agresszív adótervezési konstrukciókról. Az ilyen információk alapján az érintett hatóságok képesek lesznek arra, hogy időben reagáljanak a káros adózási gyakorlatokra, és jogszabályok életbe léptetésével vagy megfelelő kockázatértékelések, valamint adóellenőrzések elvégzésével megszüntessék a kiskapukat.

(2)  A tagállamok szerint egyre nehezebb nemzeti adóalapjukat megvédeni az eróziótól, mivel az agresszív és összetett adótervezési struktúrák különösen kifinomultakká váltak, és gyakran kihasználják a tőke és a személyek belső piacon való nagyobb mobilitását. Ezek a struktúrák általában olyan, több joghatóságot átfogóan kifejlesztett konstrukciókból állnak, amelyek a vállalatok és az egyének adóköteles nyereségét kedvezőbb adórendszerekbe irányítják át, vagy amelyeknek az a hatásuk, hogy csökkentik az adózóra háruló adózási hatásokat. Ennek eredményeképp a tagállamok gyakran azt tapasztalják, hogy adóbevételeik jelentősen csökkennek. Emellett a tagállamokon belül és a tagállamok között egyre nagyobb az eltérés a társaságiadó-alap tekintetében, jóllehet, az egyenlő adózás elvének betartása kulcsfontosságú. Ez pedig megakadályozza, hogy a tagállamok növekedésbarát adópolitikákat alkalmazzanak. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a tagállamok adóhatóságai átfogó és releváns információkat kapjanak az adókijátszást és az adókikerülést megkönnyítő konstrukciókról. Az ilyen információk alapján az érintett hatóságok képesek lesznek arra, hogy időben reagáljanak a káros adózási gyakorlatokra, és jogszabályok életbe léptetésével vagy megfelelő kockázatértékelések, valamint adóellenőrzések elvégzésével megszüntessék a kiskapukat. Azonban a jelentett adókonstrukciókra vonatkozóan az adóhatóságoktól érkező válasz hiánya nem értelmezhető a hatóságok általi hallgatólagos engedélyként. A jelentési formáknak tömörnek és felhasználóbarátnak kell lenniük annak elkerülése érdekében, hogy az ezen irányelv által termelt információhalmaz mennyiségénél fogva megakadályozza a jelentett konstrukciókra irányuló érdemi fellépéseket.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Tekintve, hogy a legtöbb potenciálisan agresszív adótervezési módszer egyszerre több joghatóságot érint, az ilyen módszerekre vonatkozó információk közlése további pozitív eredménnyel jár majd abban az esetben, ha az ilyen információkat ki is cserélik egymás között a tagállamok. Az adóhatóságok közötti automatikus információcsere különösen fontos ahhoz, hogy e hatóságok a tudomására jussanak a szükséges információknak, amelyek alapján felléphetnek, amennyiben agresszív adózási gyakorlatokat tapasztalnak.

(3)  Tekintve, hogy a legtöbb potenciálisan agresszív adótervezési módszer egyszerre több joghatóságot érint, az ilyen módszerekre vonatkozó információk közlése további pozitív eredménnyel jár majd abban az esetben, ha az ilyen információkat ki is cserélik egymás között a tagállamok. Az adóhatóságok közötti automatikus információcsere, valamint a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával foglalkozó pénzügyi információs egységekkel való együttműködés biztosítása különösen fontos ahhoz, hogy e hatóságok a tudomására jussanak a szükséges információknak, amelyek alapján felléphetnek, amennyiben agresszív adózási gyakorlatokat tapasztalnak. A tagállamokat azonban arra kell ösztönözni, hogy hasonló adatközlési követelményeket dolgozzanak ki az olyan konstrukciók tekintetében, amelyek csak a saját joghatóságukban léteznek.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Felismerve, hogy a gazdasági tevékenységek kifejtésének átlátható keretei hozzájárulhatnak a belső piacon az adókikerülés és adókijátszás visszaszorításához, a Bizottság feladatul kapta, hogy az OECD adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás (BEPS) tervének 12. fellépésével összhangban kezdeményezéseket dolgozzon ki a potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatás tekintetében. Ezzel összefüggésben az Európai Parlament az esetlegesen adókikerüléshez és adókijátszáshoz vezető konstrukciókban segítséget nyújtó köztes szereplők elleni szigorúbb intézkedésekre szólított fel.

(4)  Felismerve, hogy a gazdasági tevékenységek kifejtésének átlátható keretei hozzájárulhatnak a belső piacon az adókikerülés és adókijátszás visszaszorításához, a Bizottság feladatul kapta, hogy az OECD adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás (BEPS) tervének 12. fellépésével összhangban kezdeményezéseket dolgozzon ki a potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatás tekintetében. Ezzel összefüggésben az Európai Parlament bizonyította a köztes szereplők adórendszerekkel kapcsolatos tanácsadásban, illetve azok létrehozásában és kezelésében betöltött fontos szerepére, és az esetlegesen adókikerüléshez és adókijátszáshoz vezető konstrukciókban segítséget nyújtó köztes szereplők elleni szigorúbb intézkedésekre szólított fel.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Fontos emlékeztetni arra, hogy úgy tűnik, bizonyos pénzügyi közvetítők és más adótanácsadók aktívan segítették ügyfeleiket pénzük külföldön való elrejtésében. Továbbá, jóllehet a 2014/107/EU tanácsi irányelv27 által bevezetett közös jelentéstételi standard jelentős lépést jelent az Unión belüli átlátható adózási keretek megteremtése felé, legalábbis a számlainformációk tekintetében, azt még tovább lehet fejleszteni.

(5)  Fontos emlékeztetni arra, hogy bizonyos pénzügyi közvetítők és más adótanácsadók, valamint könyvvizsgálók aktívan segítették ügyfeleiket pénzük külföldön való elrejtésében. Továbbá, jóllehet a 2014/107/EU tanácsi irányelv27 által bevezetett közös jelentéstételi standard jelentős lépést jelent az Unión belüli átlátható adózási keretek megteremtése felé, legalábbis a számlainformációk tekintetében, azt még tovább lehet fejleszteni. Ennek megfelelően továbbá fejleszteni kell a tagállamoknak a beérkező számlainformációk feldolgozására való kapacitását, valamint szükség szerint növelni kell, illetve megfelelő szinten kell tartani az adóhatóságok pénzügyi, emberi és számítástechnikai erőforrásait.

_________________

_________________

27 A Tanács (EU) 2014/107 irányelve (2014. december 9.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 359., 2014.12.16., 1. o.).

27 A Tanács (EU) 2014/107 irányelve (2014. december 9.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 359., 2014.2.16., 1. o.).

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A határokon átnyúló vonatkozásokkal rendelkező, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatközlés hatékonyan segítheti az egyenlő adójogi bánásmóddal jellemezhető belső piaci környezet megteremtésére tett erőfeszítéseket. Ennek fényében a köztes szereplők azon kötelezettsége, hogy az adóhatóságokat tájékoztassák az adókikerülés céljából kihasználható, határokon átnyúló módszerekről, újabb lépést fog jelenteni a helyes irányba. A még átfogóbb szakpolitika kialakítása céljából a második fontos lépés az lenne, ha az adatközlést követően az adóhatóságok megosztanák az információkat a más tagállambeli adóhatóságokkal. Ezek az intézkedések várhatóan a közös jelentéstételi standard hatékonyságát is növelni fogják. Kulcsfontosságú lenne továbbá, hogy a Bizottság hozzáférést kapjon az ahhoz szükséges mennyiségű információhoz, hogy nyomon követhesse ezen irányelv megfelelő működését. Ez az információkhoz való bizottsági hozzáférés nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy az állami támogatásokat bejelentsék a Bizottságnak.

(6)  A határokon átnyúló vonatkozásokkal rendelkező, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatközlés hatékonyan segítheti az egyenlő adójogi bánásmóddal jellemezhető belső piaci környezet megteremtésére tett erőfeszítéseket. Ennek fényében a köztes szereplők, a könyvvizsgálók és adott esetben az adózók azon kötelezettsége, hogy az adóhatóságokat tájékoztassák az adókikerülés céljából kihasználható, határokon átnyúló módszerekről, a helyes irányba tett szükséges lépést jelentené. A még átfogóbb szakpolitika kialakítása céljából a második fontos lépés az lenne, ha az adatközlést követően az adóhatóságok automatikusan megosztanák az információkat a más tagállambeli adóhatóságokkal. Ezek az intézkedések várhatóan a közös jelentéstételi standard hatékonyságát is növelni fogják. Kulcsfontosságú lenne továbbá, hogy a Bizottság hozzáférést kapjon az ahhoz szükséges releváns információhoz, hogy nyomon követhesse ezen irányelv megfelelő működését, és teljesíthesse a versenypolitikában előírt feladatait. Ez az információkhoz való bizottsági hozzáférés nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy az állami támogatásokat bejelentsék a Bizottságnak. Végül a köztes szereplők és az adózók jogbiztonságának fokozása érdekében a Bizottságnak közzé kell tennie az esetlegesen adókikerülés céljából kihasználható, határokon átnyúló bejelentett konstrukciók listáját anélkül, hogy bármilyen utalást tenne a köztes szereplőre vagy az adózóra.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az adózással kapcsolatos közelmúltbeli kiszivárogtatások szintén rámutattak, hogy hatékonyabb információcserére van szükség az agresszív adótervezési konstrukciók tekintetében. Egy botrányos példa erre, hogy annak ellenére, hogy korábban már folytattak különböző vizsgálatokat az Apple adózási gyakorlatairól, a cég közelmúltbeli jersey-i székhelyű adókikerülési konstrukcióját csak a Paradise-iratok tárták fel.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A határokon átnyúló, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatszolgáltatás nagyobb eséllyel fog a szándék szerinti elrettentő hatással járni, amennyiben a lényeges információk már egy korai szakaszban, azaz már a közölt módszerek tényleges végrehajtása előtt az adóhatóság tudomására jutnak. Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség az adózókra hárul, gyakorlati szempontból megfelelőbb a határokon átnyúló, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatszolgáltatás kötelezettségét egy kissé későbbi szakaszra előírni, mivel az adózók kezdetben esetleg nem ismerik fel az érintett módszerek természetét. A tagállami közigazgatási szervek feladatának megkönnyítése érdekében az e módszerekre vonatkozó automatikus információcserére negyedévente kerülhetne sor.

(7)  A határokon átnyúló, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatszolgáltatás nagyobb eséllyel fog a szándék szerinti elrettentő hatással járni, amennyiben a lényeges információk már egy korai szakaszban, azaz már a közölt módszerek tényleges végrehajtása előtt az adóhatóság tudomására jutnak. Emellett megfelelő szankciókat kell bevezetni e konstrukciók megelőzése és visszaszorítása érdekében. Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség az adózókra hárul, gyakorlati szempontból megfelelőbb a határokon átnyúló, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozó adatszolgáltatás kötelezettségét egy kissé későbbi szakaszra előírni. A tagállami közigazgatási szervek feladatának megkönnyítése érdekében az e módszerekre vonatkozó automatikus információcserére negyedévente kerülhetne sor.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A szellemitulajdon-jogoknak a nagyvállalatok üzleti modelljeiben és adószerkezeteiben betöltött egyre nagyobb szerepe és jelentősége is rámutat arra, hogy sürgősen hatékonyabbá kell tenni az adókikerülési konstrukciókra vonatkozó információcserét, tekintettel a számos egyszerű lehetőségre, amelyet a nem anyagi javakkal kapcsolatos jogok biztosítanak a nyereség mesterséges átruházására.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A főbb multinacionális vállalatcsoportok pénzügyeiről szóló átfogó, nyilvános és országonkénti jelentéstétel hiánya hozzájárult ahhoz, hogy az offshore struktúrákra vonatkozó összesített adatok igencsak megbízhatatlanok, amit az is mutat, hogy a közelmúltbeli magas profilú adókikerülési struktúrák közül sok nem szerepel a kereskedelmi vállalatok pénzügyi számláit tartalmazó meglévő adatbázisokban. E statisztikai hiányosságok hátráltatják az adóhatóságok kísérleteit arra, hogy kockázatelemzéseket végezzenek a kockázatot jelentő joghatóságokról, és hangsúlyozzák az adótervezési struktúrákról szóló információk fokozott cseréjének szükségességét.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Tekintve, hogy a jogszabály elsődleges célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása, döntő jelentőségű, hogy az uniós szintű szabályozás ne haladja meg a kitűzött cél eléréséhez szükséges szintet. Ezért az adatközlési kötelezettségre vonatkozó közös szabályokat a határokon átnyúló helyzetekre kell korlátozni, tehát az olyanokra, amelyek vagy több tagállamot, vagy egy tagállamot és egy harmadik országot érintenek. E körülmények között a belső piac működésére gyakorolt esetleges hatás miatt, a helyzet nemzeti szinten való kezelése helyett indokolt a közös szabályrendszer bevezetése.

(10)  Tekintve, hogy a jogszabály elsődleges célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása, valamint az adókijátszás és az adókikerülés korlátozása, döntő jelentőségű, hogy az uniós szintű szabályozás ne haladja meg a kitűzött cél eléréséhez szükséges szintet. Ezért az adatközlési kötelezettségre vonatkozó közös szabályokat a határokon átnyúló helyzetekre kell korlátozni, tehát az olyanokra, amelyek vagy több tagállamot, vagy egy tagállamot és egy harmadik országot érintenek. E körülmények között a belső piac működésére gyakorolt esetleges hatás miatt, a helyzet nemzeti szinten való kezelése helyett indokolt a közös szabályrendszer bevezetése. Amennyiben egy tagállam további hasonló jellegű nemzeti jelentéstételi intézkedéseket hajt végre, a további gyűjtött információkat – amennyiben relevánsak – meg kell osztania a többi tagállammal.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Tekintve, hogy az adatközlési kötelezettség azokat a konstrukciókat érinti, amelyeknek határokon átnyúló vonatkozásaik vannak, fontos lenne a lényeges információk más tagállamok adóhatóságaival való megosztása annak biztosítása érdekében, hogy ez az irányelv a lehető leghatékonyabban térítse el a gazdasági szereplőket az agresszív adótervezési gyakorlatoktól. A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó automatikus információcsere mechanizmusát célszerű használni a határokon átnyúló, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozóan szolgáltatott adatoknak az uniós adóhatóságok közötti kötelező és automatikus cseréjére is.

(11)  Tekintve, hogy az adatközlési kötelezettség azokat a konstrukciókat érinti, amelyeknek határokon átnyúló vonatkozásaik vannak, fontos lenne a lényeges információk más tagállamok adóhatóságaival való megosztása annak biztosítása érdekében, hogy ez az irányelv a lehető leghatékonyabban térítse el a gazdasági szereplőket az agresszív adótervezési gyakorlatoktól. A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó automatikus információcsere mechanizmusát a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni és célszerű használni a határokon átnyúló, potenciálisan agresszív adótervezési módszerekre vonatkozóan szolgáltatott adatoknak az uniós adóhatóságok közötti kötelező és automatikus cseréjére is.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Mivel nem minden tagállam érezhet késztetést hatékony szankciók kidolgozására és végrehajtására, illetve ezen irányelv tagállamok közötti egységes végrehajtása érdekében az adóhatóságok közötti információcserének automatikusnak kell lennie a kiszabott szankciók tekintetében is, valamint azokban az esetekben, amikor egy tagállam nem vetett ki szankciót.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Annak érdekében, hogy ez az irányelv eredményesebb lehessen, a tagállamoknak meg kell határozniuk az ezen irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell e szankciók gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogy e szankciók arányosak legyenek, és visszatartó erővel bírjanak.

(13)  Annak érdekében, hogy ez az irányelv eredményesebb lehessen, a tagállamoknak meg kell határozniuk az ezen irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell e szankciók – beleértve a pénzügyi szankciókat – azonnali gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogy e szankciók hatékonyak és arányosak legyenek, továbbá visszatartó erővel bírjanak. A tagállamoknak továbbítaniuk kell a Bizottságnak és közzé kell tenniük azon köztes szereplők és adózók listáját, akikre a jelen irányelv szerinti szankciókat szabtak ki, beleértve a nevüket, a nemzetiségüket és a lakóhelyüket.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ezen irányelv nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogalkotási aktusokat fogadjon el az ismertetőjegyek naprakésszé tételével kapcsolatosan annak érdekében, hogy a potenciálisan agresszív adótervezési konstrukciókra vagy konstrukciósorozatokra vonatkozó azon friss információk alapján, amelyeket az ilyen konstrukciókra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásból nyer, az ismertetőjegyek listájába felvegyen ilyen konstrukciókat vagy konstrukciósorozatokat.

(14)  Ezen irányelv nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogalkotási aktusokat fogadjon el az ismertetőjegyek naprakésszé tételével kapcsolatosan. A Bizottságnak kétévente közzé kell tennie az agresszív adótervezés fogalmát kimerítő ismertetőjegyek listájának aktualizált tervezetét azért, hogy szerepeltessen benne az adókijátszással és az adókikerüléssel kapcsolatos minden olyan új vagy módosított jogellenes gyakorlatot, amelyet az előző aktualizálás közzététele óta azonosítottak, és a tervezet közzététele után négy hónappal hatályba kell léptetnie azt.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Az ismertetőjegyek egységes használatának és értelmezésének biztosítása érdekében a Bizottságnak rendszeresen nyomon kell követnie az adóhatóságok tevékenységeit ezen irányelvnek megfelelően.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Mivel ezen irányelv célja – azaz a belső piac működésének a határokon átnyúló, agresszív adótervezési módszerek alkalmazásától való elrettentés révén történő javítása – nem érhető el megfelelően az egyes tagállamok önálló és összehangolatlan fellépésével, ezzel szemben uniós szinten inkább megvalósítható, mivel olyan konstrukciókat vesz célba, amelyeket a piac különböző nemzeti adózási szabályok közötti interakcióból eredő elégtelenségeinek kihasználására dolgoztak ki, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket, tekintettel különösen arra, hogy a vagy több tagállamot, vagy egy tagállamot és egy harmadik országot érintő, határokon átnyúló vonatkozással rendelkező módszerekre korlátozódik.

(18)  Mivel ezen irányelv célja – azaz az adókijátszás és az adókikerülés államháztartásra gyakorolt katasztrofális hatásainak jelentős csökkentése, valamint a belső piac működésének a határokon átnyúló, agresszív adótervezési módszerek alkalmazásától való elrettentés révén történő javítása – nem érhető el megfelelően az egyes tagállamok önálló és összehangolatlan fellépésével, ezzel szemben uniós szinten inkább megvalósítható, mivel olyan konstrukciókat vesz célba, amelyeket a piac különböző nemzeti adózási szabályok közötti interakcióból eredő elégtelenségeinek kihasználására dolgoztak ki, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket, tekintettel különösen arra, hogy a vagy több tagállamot, vagy egy tagállamot és egy harmadik országot érintő, határokon átnyúló vonatkozással rendelkező módszerekre korlátozódik.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2011/16/EU irányelv

3 cikk – 18 pont – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a konstrukció vagy konstrukciósorozat egy vagy több résztvevője másik joghatóságban folytat tevékenységet az ott található állandó telephelyén keresztül, és a konstrukció vagy konstrukciósorozat ezen állandó telephely tevékenységének egészét vagy részét képezi;

c)  a konstrukció vagy konstrukciósorozat egy vagy több résztvevője másik joghatóságban folytat üzleti tevékenységet az ott található állandó telephelyén vagy bármilyen ellenőrzött külföldi társaságon keresztül, és a konstrukció vagy konstrukciósorozat ezen állandó telephely tevékenységének egészét vagy részét képezi;

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2011/16/EU irányelv

3 cikk – 18 pont – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a konstrukció vagy konstrukciósorozat egy vagy több résztvevője másik joghatóságban folytat tevékenységet egy nem ott található állandó telephelyén keresztül, és a konstrukció vagy konstrukciósorozat ezen állandó telephely tevékenységének egészét vagy részét képezi;

d)  a konstrukció vagy konstrukciósorozat egy vagy több résztvevője egy másik joghatóságban folytat üzleti tevékenységet anélkül, hogy abban a joghatóságban adófizetési kötelezettsége keletkezne;

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2011/16/EU irányelv

3 cikk – 20 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20.  »ismertetőjegy«: a konstrukciónak vagy konstrukciósorozatnak olyan tipikus jellemzője vagy eleme, amely a IV. mellékletben szereplő jegyzékben szerepel.

20.  »ismertetőjegy«: olyan konstrukció vagy konstrukciósorozat, amely a IV. mellékletben szereplő jegyzékben szerepel.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2011/16/EU irányelv

3 cikk – 23 pont – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  egy adózó egy másik adózó tényleges tulajdonosa az (EU) 2015/849 irányelv értelmében.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ügyfeleik pénzügyi kimutatásainak ezen irányelvben meghatározottak szerint történő ellenőrzése során a könyvvizsgálókra azonosítási és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik, amennyiben tudomására jut, hogy a vizsgált szerv vagy a köztes szereplő esetlegesen megsérti e cikk azonosítási és adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos előírásait. Minden tagállam meghozza az annak előírásához szükséges intézkedéseket, hogy a könyvvizsgálók a könyvvizsgálói jelentésük közzétételének napjától számítva 10 munkanapon belül értesítsék az illetékes hatóságokat az ilyen jogsértésekről.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam meghozza az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a köztes szereplőknek felmentést adjon az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukcióra vagy ilyen konstrukciók sorozatára vonatkozó információk bejelentése alól, amennyiben e köztes szereplők az adott tagállam nemzeti joga alapján ügyvédi titoktartási kötelezettségre hivatkozhatnak. Ilyen esetben az érintett konstrukcióra vagy konstrukciósorozatra vonatkozó információk bejelentése az adózó kötelezettsége, a köztes szereplőnek pedig tájékoztatnia kell az adózót arról, hogy a titoktartási kötelezettség miatt ráhárul e kötelezettség.

Adott esetben minden tagállam meghozhatja az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a köztes szereplőknek felmentést adjon az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukcióra vagy ilyen konstrukciók sorozatára vonatkozó információk bejelentése alól, amennyiben e köztes szereplők az adott tagállam nemzeti joga alapján ügyvédi titoktartási kötelezettségre hivatkozhatnak. Ilyen esetben az érintett konstrukcióra vagy konstrukciósorozatra vonatkozó információk bejelentése az adózó kötelezettsége, a köztes szereplőnek pedig írásban tájékoztatnia kell az adózót arról, hogy a titoktartási kötelezettség miatt ráhárul e kötelezettség, megőrizve az adózó által aláírt átvételi elismervényt. Az adózó tíz munkanapon belül jelenti az illetékes adóhatóságoknak az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukcióról vagy konstrukciósorozatról szóló információkat.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Minden tagállam meghozza az annak előírásához szükséges intézkedéseket, hogy a köztes szereplők és az adózók bejelentsék az azon, adatszolgáltatási kötelezettség alá eső, határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó információkat, amelyeket [a Tanács politikai megállapodásának kelte] és 2018. december 31. között hajtottak végre. A köztes szereplőknek, illetve adott esetben az adózóknak az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső, határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó információkat 2019. március 31-ig kell bejelenteniük.

(4)  Minden tagállam meghozza az annak előírásához szükséges intézkedéseket, hogy a köztes szereplők, a könyvvizsgálók és az adózók bejelentsék az azon, adatszolgáltatási kötelezettség alá eső, határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó információkat, amelyek [ezen irányelv hatálybalépésének napján] ...-án/én érvényesek, és amelyek azt követően lépnek hatályba.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az egyes tagállamok meghozzák az ezen irányelv által biztosított információcsere révén közzétett adókonstrukciók értékeléséhez, valamint az ehhez szükséges erőforrások adóhatóságaik rendelkezésére bocsátásához szükséges intézkedéseket.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 6 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A köztes szereplők és az adózó azonosítása, ideértve nevüket, adóügyi illetőségüket és az adóazonosító számot, valamint adott esetben azok a személyek, akik a köztes szereplővel vagy az adóalannyal kapcsolt vállalkozások;

a)  A köztes szereplők vagy adott esetben a könyvvizsgálók és az adózó azonosítása, ideértve nevüket, állampolgárságukat, adóügyi illetőségüket és az adóazonosító számot, valamint adott esetben azok a személyek, akik a köztes szereplővel vagy az adóalannyal kapcsolt vállalkozások;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 6 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció vagy konstrukciósorozat tartalmi összefoglalása, amelynek keretében utalni kell a közismert nevére, amennyiben van ilyen, valamint leírást kell adni a szóban forgó gazdasági tevékenységekről vagy konstrukciókról, de csupán általános fogalmak használatával, anélkül hogy a leírás kereskedelmi, gazdasági vagy szakmai titok, kereskedelmi eljárás, vagy olyan információ felfedésével járna, amelynek közlése sérti a közrendet;

c)  az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció vagy konstrukciósorozat tartalmi összefoglalása, amelynek keretében utalni kell a közismert nevére, amennyiben van ilyen, valamint leírást kell adni a szóban forgó gazdasági tevékenységekről vagy konstrukciókról, de csupán általános fogalmak használatával, anélkül hogy a leírás szellemi tulajdon, gazdasági vagy szakmai titok, vagy olyan információ felfedésével járna, amelynek közlése sérti a közrendet;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 6 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az az időpont, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció, vagy az ilyen konstrukciók sorozatának első lépése megkezdődik vagy megkezdődött;

d)  az az időpont, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció, vagy az ilyen konstrukciók sorozatának első lépése megkezdődik;

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 6 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  adott esetben azon nemzeti adórendelkezések, amelyek alkalmazása adóelőnyt jelent;

e)  adott esetben azon nemzeti adórendelkezések, amelyek az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó konstrukció vagy konstrukciósorozat alapját képezi;

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 6 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  azon más tagállambeli személyek megnevezése – ha vannak ilyenek –, amelyeket az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció vagy konstrukciósorozat valószínűleg érint, azoknak a tagállamoknak a megjelölésével, amelyekhez az érintett köztes személyek vagy adózók kapcsolódnak.

h)  azon más tagállambeli személyek megnevezése – ha vannak ilyenek –, amelyeket az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció vagy konstrukciósorozat valószínűleg érint, azoknak a tagállamoknak a megjelölésével, amelyekhez az érintett köztes személyek, könyvvizsgálók vagy adózók kapcsolódnak.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az e cikk (5) bekezdésében említett információcsere elősegítése érdekében a Bizottság meghozza az e cikk végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedéseket, ideértve a 20. cikk (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány létrehozását célzó eljárás részeként – az e cikk (6) bekezdésében említett információk közlésének standardizálására irányuló intézkedéseket is.

(7)  Az e cikk (5) bekezdésében említett információcsere elősegítése érdekében a Bizottság meghozza az e cikk végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedéseket, ideértve a 20. cikk (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány létrehozását célzó eljárás részeként – az e cikk (6) bekezdésében említett információk közlésének standardizálására irányuló intézkedéseket is, továbbá elégséges erőforrásokat biztosít a jelen cikk végrehajtásához.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aaa cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság nem kap hozzáférést a (6) bekezdés a), c) és h) pontjában említett információkhoz.

(8)  A Bizottság hozzáférést kap a (6) bekezdés b), c), d), e), f) és g) pontjában említett információkhoz. A Bizottság közzé teszi a határokon átnyúló bejelentett konstrukciók listáját anélkül, hogy bármilyen utalást tenne az érintett köztes szereplőre vagy az adózóra.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2011/16/EU irányelv

21 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ezen irányelv 8a. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt automatikus információcsere céljából a Bizottság 2017. december 31-ig kidolgoz egy biztonságos tagállami szintű központi adóügyi közigazgatási együttműködési adattárat az említett bekezdések keretében közlendő információk rögzítésének céljára, és ahhoz műszaki és logisztikai támogatást is biztosít.

Az ezen irányelv 8a. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt automatikus információcsere céljából a Bizottság 2017. december 31-ig kidolgoz egy biztonságos központi adóügyi közigazgatási együttműködési adattárat, a tagállamokra és a Bizottságra korlátozva a hozzáférést, az említett bekezdések keretében közlendő információk rögzítésének céljára, és ahhoz műszaki és logisztikai támogatást is biztosít.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2011/16/EU irányelv

21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ezen irányelv 8aaa. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében előírt automatikus információcsere céljából a Bizottság 2018. december 31-ig kidolgoz egy biztonságos tagállami szintű központi adóügyi közigazgatási együttműködési adattárat az említett bekezdések keretében közlendő információk rögzítésének céljára, és ahhoz műszaki és logisztikai támogatást is biztosít.

Az ezen irányelv 8aaa. cikkében előírt automatikus információcsere céljából a Bizottság 2018. december 31-ig kidolgoz egy biztonságos központi adóügyi közigazgatási együttműködési adattárat, a tagállamokra és a Bizottságra korlátozva a hozzáférést, az említett cikk keretében közlendő információk rögzítésének céljára, és ahhoz műszaki és logisztikai támogatást is biztosít. Továbbá, a 8., 8a. és 8aa. cikkek értelmében kicserélt információk a központi adattárban is hozzáférhetők, a tagállamokra és a Bizottságra korlátozott hozzáféréssel.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2011/16/EU irányelv

21 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának hozzáféréssel kell rendelkeznie az adattárban rögzített információkhoz. Az adattárban rögzített információkhoz továbbá – a 8a. cikk (8) bekezdése és a 8aaa. cikk (8) bekezdése szerinti korlátok között – a Bizottságnak is hozzáféréssel kell rendelkeznie. A Bizottság a szükséges gyakorlati intézkedéseket a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el.

Valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának és a Bizottságnak hozzáféréssel kell rendelkeznie az adattárban rögzített információkhoz. A Bizottság a szükséges gyakorlati intézkedéseket a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2011/16/EU irányelv

23 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok évenkénti értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8., a 8a., a 8aa. és a 8aaa. cikkben említett automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az évenkénti értékelés közlésének formáját és kritériumait. A végrehajtási jogi aktusokat a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással kell elfogadni..

(3)  A tagállamok évenkénti értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8., 8a., 8aa. és 8aaa. cikkben említett automatikus információcsere hatékonyságáról; a kicserélt információk minőségéről és mennyiségéről; és az információk tükrében a szabályozási keretben felfedezett kiskapuk alapján javasolt és végrehajtott jogalkotási változtatásokról. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az évenkénti értékelés közlésének formáját és kritériumait. A végrehajtási jogi aktusokat a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással kell elfogadni. Ezen értékelések alapján a Bizottság jogalkotási javaslatokat terjeszt elő a meglévő jogszabályok kiskapuinak megszüntetése érdekében.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

23 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  A tagállamok közlik a Bizottsággal a IV. mellékletben meghatározott, közzétett konstrukciók vagy konstrukciósorozatok számát, bemutatva e konstrukciókat, közölve az e konstrukciók előnyeit élvező adózók állampolgárságát, valamint az ilyen konstrukciókat közlő köztes szereplőkre vagy adózókra kivetett szankciók számát és mértékét. A Bizottság évente jelentést tesz közzé ezen információkról.”

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

2011/16/EU irányelv

23 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b.  A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3b)  A tagállamok évente a Bizottság rendelkezésére bocsátják azon határokon átnyúló konstrukciók listáját, amelyek az illetékes adóhatóság szerint megfelelnek ezen irányelvnek.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

2011/16/EU irányelv

23 aa cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján módosítsa a IV. mellékletet annak érdekében, hogy az ismertetőjegyek listájába felvegyen potenciálisan agresszív adótervezési konstrukciókat vagy konstrukciósorozatokat, az ilyen konstrukciókra vagy konstrukciósorozatokra vonatkozó azon naprakész információk alapján, amelyeket az ilyen konstrukciókra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásból nyer.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján módosítsa a IV. mellékletet annak érdekében, hogy az ismertetőjegyek listájába felvegyen potenciálisan agresszív adótervezési konstrukciókat vagy konstrukciósorozatokat, az ilyen konstrukciókra vagy konstrukciósorozatokra vonatkozó azon naprakész információk alapján, amelyeket az ilyen konstrukciókra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásból nyer. A Bizottság kétévente fogadja el e felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az új vagy módosított adókijátszási és adókikerülési gyakorlatokról rendelkezésre álló információk alapján, és tervezet formájában közzéteszi az új kritériumokat négy hónappal azok hatálybalépése előtt.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2011/16/EU irányelv

25 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott, a 8aa. és a 8aaa. cikkre vonatkozó nemzeti rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott, a 8aa. és a 8aaa. cikkre vonatkozó nemzeti rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A Bizottság irányadó jellegű táblázatot tehet közzé a szankciókra vonatkozóan.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2011/16/EU irányelv

26 a cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottság [három évvel ezen irányelv hatálybalépését követően] -ig, majd azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet

2011/16/EU irányelv

IV melléklet – A fő előny vizsgálatára irányuló teszt – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A teszt keretében akkor tekinthető úgy, hogy egy konstrukció vagy konstrukciósorozat fő előnye adóelőny elérése, ha megállapítható, hogy az előnyt az az eredmény képezi, amely az adott konstrukció vagy konstrukciósorozat megvalósítása nyomán, ezen belül a konstrukció vagy konstrukciósorozat sajátos felépítésének kihasználásával érhető el.

A teszt keretében akkor tekinthető úgy, hogy egy konstrukció vagy konstrukciósorozat egyik fő előnye adóelőny elérése, ha megállapítható, hogy az előnyt az az eredmény képezi, amely az adott konstrukció vagy konstrukciósorozat megvalósítása nyomán, ezen belül a konstrukció vagy konstrukciósorozat sajátos felépítésének kihasználásával érhető el.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet

2011/16/EU irányelv

IV melléklet – A kategória – 3 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  Olyan konstrukció vagy konstrukciósorozat, amely az Unióban a társasági adó tekintetében érvényben lévő minimális törvényes adókulcs alatti tényleges adókulcsot eredményez.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatosan az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere

Hivatkozások

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

12.7.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

6.7.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

6.7.2017

JURI

6.7.2017

LIBE

6.7.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

4.9.2017

JURI

20.11.2017

LIBE

11.7.2017

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Emmanuel Maurel

6.7.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.12.2017

11.1.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

2

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

31.1.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans

5

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Sander Loones

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. február 14.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat