Pranešimas - A8-0016/2018Pranešimas
A8-0016/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES

31.1.2018 - (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Emmanuel Maurel


Procedūra : 2017/0138(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0016/2018
Pateikti tekstai :
A8-0016/2018
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2017)0335),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 ir 115 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0195/2017),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0016/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  valstybėms narėms vis sunkiau apsaugoti savo nacionalines mokesčių bazes nuo erozijos, nes mokesčių planavimo struktūros tapo itin sudėtingos, o jas rengiant dažnai atsižvelgiama į aktyvesnio kapitalo ir asmenų judumo vidaus rinkoje privalumus. Paprastai tokias struktūras sudaro įvairiose jurisdikcijose rengiami susitarimai, pagal kuriuos ataskaitinio laikotarpio pelnas perkeliamas ten, kur apmokestinimo tvarka yra palankesnė, arba dėl kurių taikymo sumažėja bendra mokesčių mokėtojo mokėtina mokesčių suma. Todėl valstybių narių mokestinės pajamos dažnai gerokai sumažėja, o tai trukdo joms taikyti ekonomikos augimui palankią mokesčių politiką. Todėl labai svarbu, kad valstybių narių mokesčių administratoriai gautų išsamios ir aktualios informacijos apie galimai agresyvius apmokestinimo susitarimus. Turėdami tokios informacijos tie mokesčių administratoriai galėtų skubiai reaguoti į žalingą mokesčių praktiką ir panaikinti spragas, t. y. priimti teisės aktų, atlikti deramus rizikos vertinimus ir mokesčių auditą;

(2)  valstybėms narėms vis sunkiau apsaugoti savo nacionalines mokesčių bazes nuo erozijos, nes agresyvaus ir painaus mokesčių planavimo struktūros tapo itin sudėtingos, o jas rengiant dažnai atsižvelgiama į aktyvesnio kapitalo ir asmenų judumo vidaus rinkoje privalumus. Paprastai tokias struktūras sudaro įvairiose jurisdikcijose rengiami susitarimai, pagal kuriuos ataskaitinio laikotarpio pelnas perkeliamas ten, kur apmokestinimo tvarka yra palankesnė, arba dėl kurių taikymo sumažėja mokesčių poveikis mokesčių mokėtojui. Todėl valstybių narių mokestinės pajamos dažnai gerokai sumažėja. Be to, ima plisti pelno mokesčio tarifai pačiose valstybėse narėse ir tarp jų ir itin svarbu užtikrinti, kad nebūtų pažeistas vienodo mokestinio vertinimo principas. Tai trukdo valstybėms narėms taikyti ekonomikos augimui palankią mokesčių politiką. Todėl labai svarbu, kad valstybių narių mokesčių administratoriai gautų išsamios ir aktualios informacijos apie susitarimus, kuriais sudaromos sąlygos mokestiniam sukčiavimui ir mokesčių vengimui . Turėdami tokios informacijos tie mokesčių administratoriai galėtų skubiai reaguoti į žalingą mokesčių praktiką ir panaikinti spragas, t. y. priimti teisės aktų, atlikti deramus rizikos vertinimus ir mokesčių auditą. Tai, kad mokesčių administratoriai nesiima veiksmų paskelbtų schemų atžvilgiu, vis dėlto neturėtų būti aiškinama kaip jų netiesioginis pritarimas. Pranešimai turi būti teikiami glaustu ir patogiu naudoti formatu siekiant išvengti situacijos, kai informacijos kiekis, kurį gali sukurti ši direktyva, dėl savo apimties kliudys imtis prasmingų veiksmų schemų, apie kurias pranešta, atžvilgiu;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  kadangi dauguma galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimų apima kelias jurisdikcijas, informacijos apie tuos susitarimus atskleidimas duotų papildomų teigiamų rezultatų, jei ta informacija keistųsi ir valstybės narės. Visų pirma, automatiniai informacijos mainai tarp mokesčių administratorių labai svarbūs, nes taip tie administratoriai gali gauti reikiamos informacijos, kad galėtų imtis veiksmų, nustatę, kad taikoma agresyvi mokesčių praktika;

(3)  kadangi dauguma galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimų apima kelias jurisdikcijas, informacijos apie tuos susitarimus atskleidimas duotų papildomų teigiamų rezultatų, jei ta informacija keistųsi ir valstybės narės. Visų pirma, automatiniai informacijos mainai tarp mokesčių administratorių ir veiksmų derinimas su finansinės žvalgybos padaliniais, kovojančiais su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, labai svarbūs, nes taip tie administratoriai gali gauti reikiamos informacijos, kad galėtų imtis veiksmų, nustatę, kad taikoma agresyvi mokesčių praktika. Vis dėlto valstybės narės turėtų būti skatinamos nustatyti panašius informacijos apie susitarimus, kurie priklauso tik jų jurisdikcijai, atskleidimo reikalavimus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pripažįstant, kad skaidri verslo veiklos plėtojimo sistema galėtų padėti kovoti su mokesčių vengimu ir slėpimu vidaus rinkoje, Komisija paraginta imtis iniciatyvų dėl privalomo informacijos apie galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimus atskleidimo, kuris numatytas EBPO veiksmų plano dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo 12 veiksme. Atsižvelgdamas į tai, Europos Parlamentas paragino taikyti griežtesnes priemones tarpininkams, padedantiems rengti susitarimus, kuriuos įgyvendinus gali būti išvengta ir nuslėpta mokesčių;

(4)  pripažįstant, kad skaidri verslo veiklos plėtojimo sistema galėtų padėti kovoti su mokesčių vengimu ir slėpimu vidaus rinkoje, Komisija paraginta imtis iniciatyvų dėl privalomo informacijos apie galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimus atskleidimo, kuris numatytas EBPO veiksmų plano dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo 12 veiksme. Atsižvelgdamas į tai, Europos Parlamentas atkreipė dėmesį į itin svarbų tarpininkų vaidmenį konsultuojant mokesčių schemų klausimais, jas kuriant ir administruojant ir paragino taikyti griežtesnes priemones tarpininkams, padedantiems rengti susitarimus, kuriuos įgyvendinus gali būti išvengta ir nuslėpta mokesčių;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  reikia priminti, kad panašu, jog kai kurie finansų tarpininkai ir kiti mokesčių srities konsultacijų teikėjai aktyviai padeda savo klientams slėpti pinigus lengvatinio apmokestinimo zonose. Be to, nors Tarybos direktyvoje 2014/107/ES27 nustatytas bendras duomenų teikimo standartas yra didelis laimėjimas Sąjungoje kuriant skaidrią mokesčių sistemą, dar galima tobulinti bent su informacija apie finansines sąskaitas susijusius tos sistemos elementus;

(5)  reikia priminti, kad kai kurie finansų tarpininkai ir kiti mokesčių srities konsultacijų teikėjai bei auditoriais aktyviai padeda savo klientams slėpti pinigus lengvatinio apmokestinimo zonose. Be to, nors Tarybos direktyvoje 2014/107/ES27 nustatytas bendras duomenų teikimo standartas yra didelis laimėjimas Sąjungoje kuriant skaidrią mokesčių sistemą, dar galima tobulinti bent su informacija apie finansines sąskaitas susijusius tos sistemos elementus. Be to, turėtų būti atitinkamai didinami valstybių narių gebėjimai tvarkyti gautos finansinių sąskaitų informacijos kiekius, o mokesčių administratorių finansiniai, žmogiškieji ir IT ištekliai turėtų būti padidinti ir, prireikus, laikomi tinkamo lygio;

_________________

_________________

27 2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva (ES) 2014/107, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais (OL L 359, 2014 2 16, p. 1).

27 2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva (ES) 2014/107, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais (OL L 359, 2014 2 16, p. 1).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  informacijos apie tarpvalstybinio pobūdžio galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimus atskleidimas gali veiksmingai padėti kurti sąžiningo apmokestinimo aplinką vidaus rinkoje. Šiuo atžvilgiu tarpininkų įpareigojimas informuoti mokesčių administratorius apie tam tikrus tarpvalstybinius susitarimus, kurie galėtų būti naudojami siekiant išvengti mokesčių, būtų žingsnis tinkama linkme. Siekiant plėtoti visapusiškesnę politiką, taip pat būtų svarbu, kad, gavus informacijos, kitas etapas būtų keitimasis mokesčių administratorių turima informacija su kitų valstybių narių mokesčių administratoriais. Tokia tvarka taip pat turėtų padidinti bendro duomenų teikimo standarto veiksmingumą. Be to, būtų labai svarbu užtikrinti, kad Komisija gautų tiek informacijos, kiek jos reikia norint patikrinti, ar ši direktyva taikoma tinkamai. Tai, kad Komisija turi galimybę susipažinti su informacija, nereiškia, kad valstybės narės atleidžiamos nuo pareigos informuoti Komisiją apie bet kokią valstybės pagalbą;

(6)  informacijos apie tarpvalstybinio pobūdžio galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimus atskleidimas gali veiksmingai padėti kurti sąžiningo apmokestinimo aplinką vidaus rinkoje. Šiuo atžvilgiu tarpininkų, auditorių ir, jei reikia, mokesčių mokėtojų įpareigojimas informuoti mokesčių administratorius apie tam tikrus tarpvalstybinius susitarimus, kurie galėtų būti naudojami siekiant išvengti mokesčių, būtų būtinas žingsnis tinkama linkme. Siekiant plėtoti visapusiškesnę politiką, taip pat būtų svarbu, kad, gavus informacijos, kitas etapas būtų automatinis keitimasis mokesčių administratorių turima informacija su kitų valstybių narių mokesčių administratoriais. Tokia tvarka taip pat turėtų padidinti bendro duomenų teikimo standarto veiksmingumą. Be to, būtų labai svarbu užtikrinti, kad Komisija gautų atitinkamos informacijos, kad ji galėtų patikrinti, ar ši direktyva taikoma tinkamai, ir vykdyti savo uždavinius vadovaudamasi konkurencijos politika. Tai, kad Komisija turi galimybę susipažinti su informacija, nereiškia, kad valstybės narės atleidžiamos nuo pareigos informuoti Komisiją apie bet kokią valstybės pagalbą. Galiausiai, siekiant tarpininkams ir mokesčių mokėtojams užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, Komisija turėtų paskelbti tarpvalstybinių susitarimų, apie kuriuos pranešta ir kurie galėtų būti naudojami siekiant išvengti mokesčių, sąrašą nenurodant tarpininkų ar mokesčių mokėtojų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  pastaruoju metu nutekėjus su mokesčiais susijusiai informacijai paaiškėjo, jog būtina geriau keistis informacija apie agresyvaus mokesčių planavimo susitarimus. Pavyzdžiui, gėdinga, kad, nepaisant įvairių bendrovės „Apple“ mokestinės praktikos tyrimų, jos nauja Džersyje įsikūrusi mokesčių vengimo struktūra buvo atskleista tik nutekėjus informacijai per vadinamąjį Rojaus dokumentų skandalą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  sutariama, kad galimybių užtikrinti atgrasomąjį informacijos apie galimai agresyvaus tarpvalstybinio mokesčių planavimo susitarimus atskleidimo poveikį būtų daugiau, jei atitinkama informacija mokesčių administratorius pasiektų ankstyvuoju etapu, t. y. kol susitarimai, apie kuriuos informuojama, dar faktiškai neįgyvendinti. Tais atvejais, kai pareiga atskleisti informaciją perkeliama mokesčių mokėtojams, būtų praktiška nustatyti šiek tiek vėlesnį pareigos atskleisti informaciją apie tuos galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimus vykdymo laiką, nes pirminiame susitarimų rengimo etape mokesčių mokėtojai dar gali nežinoti apie tų susitarimų pobūdį. Siekiant valstybių narių administracijoms sudaryti palankesnes sąlygas, automatiniai informacijos apie tuos susitarimus mainai galėtų būti vykdomi kas ketvirtį;

(7)  sutariama, kad galimybių užtikrinti atgrasomąjį informacijos apie galimai agresyvaus tarpvalstybinio mokesčių planavimo susitarimus atskleidimo poveikį būtų daugiau, jei atitinkama informacija mokesčių administratorius pasiektų ankstyvuoju etapu, t. y. kol susitarimai, apie kuriuos informuojama, dar faktiškai neįgyvendinti. Be to, siekiant užkirsti kelią tokiems susitarimams ir juos suvaldyti, turėtų būti taikomos tinkamos sankcijos. Tais atvejais, kai pareiga atskleisti informaciją perkeliama mokesčių mokėtojams, būtų praktiška nustatyti šiek tiek vėlesnį pareigos atskleisti informaciją apie tuos galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimus vykdymo laiką. Siekiant valstybių narių administracijoms sudaryti palankesnes sąlygas, automatiniai informacijos apie tuos susitarimus mainai galėtų būti vykdomi kas ketvirtį;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  nuolat didėjantis intelektinės nuosavybės teisių vaidmuo didelių korporacijų verslo modeliuose ir mokesčių struktūrose taip pat rodo, jog būtina geriau keistis informacija apie mokesčių vengimo susitarimus, atsižvelgiant į įvairias lengvas fiktyvaus pelno pervedimo galimybes, kurias suteikia intelektinės nuosavybės teisių naudojimas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  pagrindinių tarptautinių įmonių finansinių duomenų išsamių ir viešų ataskaitų pagal šalis nebuvimas lėmė prastą lengvatinių mokesčių struktūrų suvestinių duomenų patikimumą, kurį paryškina tai, kad daug pastarųjų garsių mokesčių vengimo struktūrų negalima rasti dabartinėse įmonių finansinių ataskaitų duomenų bazėse. Šie statistiniai trūkumai trukdo mokesčių administratoriams atlikti didelės rizikos jurisdikcijų rizikos vertinimą ir atkreipti dėmesį į tai, kad būtina labiau keistis informacija apie mokesčių planavimo struktūras;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  pirminis tokio teisės akto tikslas turėtų būti užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, todėl svarbu, kad Sąjungos lygmeniu būtų reguliuojama tik tiek, kiek tai būtina numatytiems tikslams pasiekti. Dėl šios priežasties bendros taisyklės dėl informacijos atskleidimo turėtų būti taikomos tik tarpvalstybiniais atvejais, t. y. atvejais, kurie susiję su keliomis valstybėmis narėmis arba su valstybe nare ir trečiąja šalimi. Tokiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į galimą poveikį vidaus rinkos veikimui, galima pateisinti būtinybę priimti bendrą taisyklių rinkinį, užuot palikus klausimą spręsti nacionaliniu lygmeniu;

(10)  pirminis tokio teisės akto tikslas turėtų būti užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir apriboti mokestinį sukčiavimą ir mokesčių vengimą, todėl svarbu, kad Sąjungos lygmeniu būtų reguliuojama tik tiek, kiek tai būtina numatytiems tikslams pasiekti. Dėl šios priežasties bendros taisyklės dėl informacijos atskleidimo turėtų būti taikomos tik tarpvalstybiniais atvejais, t. y. atvejais, kurie susiję su keliomis valstybėmis narėmis arba su valstybe nare ir trečiąja šalimi. Tokiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į galimą poveikį vidaus rinkos veikimui, pateisinama būtinybė priimti bendrą taisyklių rinkinį, užuot palikus klausimą spręsti nacionaliniu lygmeniu. Jei valstybė narė įgyvendina tolesnes panašaus pobūdžio nacionalines pranešimų teikimo priemones, papildomai surinkta informacija, jei reikia, turėtų būti keičiamasi su kitomis valstybėmis narėmis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsižvelgiant į tai, kad susitarimai, apie kuriuos informuojama, turėtų būti tarpvalstybinio pobūdžio, atitinkama informacija būtų svarbu dalytis su kitų valstybių narių mokesčių administratoriais, nes taip būtų užtikrinta, kad ši direktyva kuo veiksmingiau padėtų atgrasyti nuo agresyvaus mokesčių planavimo praktikos. Privalomiems automatiniams pateiktos informacijos apie galimai agresyvaus mokesčių planavimo tarpvalstybinius susitarimus mainams tarp mokesčių administratorių Sąjungoje turėtų būti naudojamas informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų mechanizmas;

(11)  atsižvelgiant į tai, kad susitarimai, apie kuriuos informuojama, turėtų būti tarpvalstybinio pobūdžio, atitinkama informacija būtų svarbu dalytis su kitų valstybių narių mokesčių administratoriais, nes taip būtų užtikrinta, kad ši direktyva kuo veiksmingiau padėtų atgrasyti nuo agresyvaus mokesčių planavimo praktikos. Privalomi automatiniai pateiktos informacijos apie galimai agresyvaus mokesčių planavimo tarpvalstybinius susitarimus mainai tarp mokesčių administratorių Sąjungoje turėtų būti prieinami visuomenei ir jiems turėtų būti naudojamas informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų mechanizmas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  kadangi ne visos valstybės narės nori nustatyti ir taikyti veiksmingas sankcijas ir siekiant užtikrinti nuoseklų šios direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse, mokesčių administratoriai informacija apie sankcijų taikymą ir atvejus, kai valstybė narė netaikė sankcijų, turėtų taip pat keistis automatiškai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekdamos pagerinti šios direktyvos veiksmingumo perspektyvas, valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už nacionalinių taisyklių, kuriomis įgyvendinama ši direktyva, pažeidimus, ir užtikrinti, kad tos sankcijos būtų iš tikrųjų praktiškai taikomos, proporcingos ir turėtų atgrasomąjį poveikį;

(13)  siekdamos pagerinti šios direktyvos veiksmingumo perspektyvas, valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už nacionalinių taisyklių, kuriomis įgyvendinama ši direktyva, pažeidimus, ir užtikrinti, kad tos sankcijos, įskaitant finansines sankcijas, būtų nedelsiant iš tikrųjų praktiškai taikomos, veiksmingos, proporcingos ir turėtų atgrasomąjį poveikį. Valstybės narės turėtų pateikti Komisijai ir skelbti tarpininkų ir mokesčių mokėtojų, kuriems buvo taikomos šioje direktyvoje numatytos sankcijos, sąrašą, kuriame būtų nurodyti vardai, pilietybė ir gyvenamosios vietos;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šios direktyvos nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atnaujinti požymius, kad į požymių sąrašą būtų įtraukti galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimai ar serija susitarimų, pagal privalomo informacijos apie tokius susitarimus atskleidimo tvarką gavus naujos informacijos apie tuos susitarimus ar seriją susitarimų;

(14)  siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šios direktyvos nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atnaujinti požymius. Kas dvejus metus Komisija turėtų paskelbti atnaujinto požymių, kuriais apibrėžiamas agresyvus mokesčių planavimas, sąrašo projektą, į kurį būtų įtraukti visi nauji ar pakeisti mokestinio sukčiavimo ir mokesčių vengimo susitarimai, kurie būtų nustatyti nuo ankstesnio sąrašo paskelbimo dienos, ir kuris turėtų įsigalioti per keturis mėnesius nuo atnaujinto sąrašo projekto paskelbimo dienos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  siekiant užtikrinti vienodą požymių naudojimą ir aiškinimą, Komisija pagal šią direktyvą turėtų reguliariai stebėti mokesčių administratorių veiklą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  šios direktyvos tikslo, t. y. pagerinti vidaus rinkos veikimą atgrasant nuo tarpvalstybinių agresyvaus mokesčių planavimo susitarimų, valstybės narės negali deramai pasiekti veikdamos pavieniui ir nekoordinuotai, o dėl to, kad direktyva susijusi su schemomis, kurių galima paskirtis yra pasinaudoti rinkos trūkumais, atsirandančiais dėl skirtingų nacionalinių mokesčių taisyklių tarpusavio sąveikos, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti, ypač atsižvelgiant į tai, kad ji taikoma tik tarpvalstybinio pobūdžio susitarimams, susijusiems su keliomis valstybėmis narėmis arba su valstybe nare ir trečiąja šalimi;

(18)  šios direktyvos tikslo, t. y. smarkiai sumažinti mokestinio sukčiavimo ir mokesčių vengimo katastrofiškus padarinius viešojo sektoriaus finansams ir pagerinti vidaus rinkos veikimą atgrasant nuo tarpvalstybinių agresyvaus mokesčių planavimo susitarimų, valstybės narės negali deramai pasiekti veikdamos pavieniui ir nekoordinuotai, o dėl to, kad direktyva susijusi su schemomis, kurių galima paskirtis yra pasinaudoti rinkos trūkumais, atsirandančiais dėl skirtingų nacionalinių mokesčių taisyklių tarpusavio sąveikos, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti, ypač atsižvelgiant į tai, kad ji taikoma tik tarpvalstybinio pobūdžio susitarimams, susijusiems su keliomis valstybėmis narėmis arba su valstybe nare ir trečiąja šalimi;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 18 punkto c papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  susitarimo ar susitarimų serijos šalis arba kelios šalys kitoje jurisdikcijoje vykdo verslo veiklą per toje jurisdikcijoje esančią nuolatinę buveinę, o susitarimas ar susitarimų serija yra vienas iš tos nuolatinės buveinės verslo veiklos elementų arba su tokiais susitarimais susijusi visa tos nuolatinės buveinės verslo veikla;

c)  susitarimo ar susitarimų serijos šalis arba kelios šalys kitoje jurisdikcijoje vykdo verslo veiklą per toje jurisdikcijoje esančią nuolatinę buveinę arba bet kokios formos kontroliuojamąją užsienio įmonę, o susitarimas ar susitarimų serija yra vienas iš tos nuolatinės buveinės verslo veiklos elementų arba su tokiais susitarimais susijusi visa tos nuolatinės buveinės verslo veikla;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 18 punkto d papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  susitarimo ar susitarimų serijos šalis arba kelios šalys kitoje jurisdikcijoje vykdo verslo veiklą per nuolatinę buveinę, kuri nėra toje jurisdikcijoje, o susitarimas ar susitarimų serija yra vienas iš tos nuolatinės buveinės verslo veiklos elementų arba su tokiais susitarimais susijusi visa tos nuolatinės buveinės verslo veikla;

d)  susitarimo ar susitarimų serijos šalis arba kelios šalys tuo pačiu vykdo veiklą kitoje jurisdikcijoje ir toje jurisdikcijoje nėra apmokestinamos;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 20 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20.  požymis – IV priede nurodyta tipinė susitarimo ar susitarimų serijos ypatybė ar savybė;

20.  požymis – IV priede nurodytas susitarimas ar susitarimų serija;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 23 punkto c a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  mokesčių mokėtojas – kito mokesčių mokėtojo tikrasis savininkas, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2015/849.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Atlikdami teisės aktų nustatytą savo klientų ataskaitų auditą, auditoriai laikosi identifikavimo ir informacijos atskleidimo pareigų, susijusių su galimu tikrinamo subjekto ar jo tarpininkų įvykdytu identifikavimo ir informacijos atskleidimo pareigų, nustatytų šiame straipsnyje, nesilaikymu, apie kurį auditorius sužino. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis auditoriai įpareigojami kompetentingoms institucijoms per 10 darbo dienų, pradedant nuo dienos po audito ataskaitų paskelbimo, pateikti informaciją apie tokius pareigų nesilaikymo atvejus.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis tarpininkams suteikiama teisė būti atleistiems nuo pareigos pateikti informaciją apie praneštiną tarpvalstybinį susitarimą ar tokių susitarimų seriją, jeigu tos valstybės narės nacionalinėje teisėje numatyta, kad jie turi teisę neatskleisti profesinės paslapties. Tokiomis aplinkybėmis pareiga pateikti informaciją apie tokį susitarimą ar susitarimų seriją tenka mokesčių mokėtojui, o tarpininkai apie tokią pareigą, kylančią dėl minėtos teisės, informuoja mokesčių mokėtojus.

Kiekviena valstybė narė, jei tinkama, gali imtis būtinų priemonių, kuriomis tarpininkams suteikiama teisė būti atleistiems nuo pareigos pateikti informaciją apie praneštiną tarpvalstybinį susitarimą ar tokių susitarimų seriją, jeigu tos valstybės narės nacionalinėje teisėje numatyta, kad jie turi teisę neatskleisti profesinės paslapties. Tokiomis aplinkybėmis pareiga pateikti informaciją apie tokį susitarimą ar susitarimų seriją tenka mokesčių mokėtojui, o tarpininkai apie tokią pareigą, kylančią dėl minėtos teisės, raštu informuoja mokesčių mokėtojus ir išsaugo mokesčių mokėtojo pasirašytą gavimo patvirtinimą. Mokesčių mokėtojas per 10 darbo dienų kompetentingoms institucijoms pateikia informaciją apie praneštiną tarpvalstybinį susitarimą arba susitarimų seriją.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis reikalaujama, kad tarpininkai ir mokesčių mokėtojai pateiktų informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus, įgyvendintus nuo [politinio susitarimo data] iki 2018 m. gruodžio 31 d. Tarpininkai ir tam tikrais atvejais mokesčių mokėtojai informaciją apie tuos praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikia iki 2019 m. kovo 31 d.

4.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis reikalaujama, kad tarpininkai, auditoriai ir mokesčių mokėtojai pateiktų informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus, kurie galioja ... [šios direktyvos įsigaliojimo data], ir apie tuos, kurie įsigalios vėliau.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, būtinų siekiant įvertinti apmokestinimo susitarimus, apie kuriuos atskleista keičiantis šioje direktyvoje numatyta informacija, taip pat aprūpina savo mokesčių administratorius reikiamais ištekliais.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 6 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  identifikaciniai tarpininkų ir mokesčių mokėtojų duomenys, įskaitant jų vardus, pavardes ar pavadinimus, gyvenamąją vietą mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (MMIN), ir tam tikrais atvejais asmenys, kurie yra su tarpininku arba mokesčių mokėtoju susijusios asocijuotosios įmonės;

a)  identifikaciniai tarpininkų ar, jei taikytina, auditorių ir mokesčių mokėtojų duomenys, įskaitant jų vardus, pavardes ar pavadinimus, jų pilietybę, gyvenamąją vietą mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (MMIN), ir tam tikrais atvejais asmenys, kurie yra su tarpininku arba mokesčių mokėtoju susijusios asocijuotosios įmonės;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 6 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  praneštino tarpvalstybinio susitarimo ar serijos tokių susitarimų turinio santrauka, įskaitant nuorodą į įprastą tokių susitarimų pavadinimą (jei toks yra), ir abstraktus atitinkamos verslo veiklos ar susitarimų apibūdinimas, neatskleidžiant komercinės, pramoninės ar profesinės paslapties, komercinio proceso arba informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai;

c)  praneštino tarpvalstybinio susitarimo ar serijos tokių susitarimų turinio santrauka, įskaitant nuorodą į įprastą tokių susitarimų pavadinimą (jei toks yra), ir abstraktus atitinkamos verslo veiklos ar susitarimų apibūdinimas, neatskleidžiant intelektinės nuosavybės, pramoninės ar profesinės paslapties arba informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 6 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  diena, kurią turi būti pradėtas arba prasidėjo praneštino tarpvalstybinio susitarimo arba pirmosios tokių susitarimų serijos priemonės įgyvendinimas;

d)  praneštino tarpvalstybinio susitarimo arba pirmosios tokių susitarimų serijos priemonės įgyvendinimo pradžios diena;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 6 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  išsami informacija apie nacionalines mokesčių nuostatas, kurių taikymas suteikia mokestinės naudos (jei tokių nuostatų yra);

e)  išsami informacija apie nacionalines mokesčių nuostatas, sudarančias pagrindą praneštiniems susitarimams arba susitarimų serijoms (jei tokių nuostatų yra);

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 6 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  identifikaciniai kitose valstybėse narėse esančių asmenų (jei tokių asmenų yra), kuriems praneštinas tarpvalstybinis susitarimas ar tokių susitarimų serija gali daryti poveikį, duomenys, kuriais nurodoma, su kuriomis valstybėmis narėmis yra susiję tarpininkai ar mokesčių mokėtojai, kuriems tie susitarimai daro poveikį.

h)  identifikaciniai kitose valstybėse narėse esančių asmenų (jei tokių asmenų yra), kuriems praneštinas tarpvalstybinis susitarimas ar tokių susitarimų serija gali daryti poveikį, duomenys, kuriais nurodoma, su kuriomis valstybėmis narėmis yra susiję tarpininkai, auditoriai ar mokesčių mokėtojai, kuriems tie susitarimai daro poveikį.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Kad palengvintų šio straipsnio 5 dalyje numatytus informacijos mainus, Komisija, vykdydama 20 straipsnio 5 dalyje numatytą standartinės formos nustatymo procedūrą, priima šiam straipsniui įgyvendinti būtinas praktines nuostatas, įskaitant priemones, skirtas šio straipsnio 6 dalyje nurodytos informacijos teikimui standartizuoti.

7.  Kad palengvintų šio straipsnio 5 dalyje numatytus informacijos mainus, Komisija, vykdydama 20 straipsnio 5 dalyje numatytą standartinės formos nustatymo procedūrą, priima šiam straipsniui įgyvendinti būtinas praktines nuostatas ir suteikia pakankamus išteklius, įskaitant priemones, skirtas šio straipsnio 6 dalyje nurodytos informacijos teikimui standartizuoti.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8aaa straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Komisija neturi teisės susipažinti su 6 dalies a, c ir h punktuose nurodyta informacija.

8.  Komisija turi teisę susipažinti su 6 dalies b, c , d, e, f ir g punktuose nurodyta informacija. Komisija paskelbia tarpvalstybinių susitarimų, apie kuriuos pranešta, sąrašą nenurodydama atitinkamų tarpininkų ar mokesčių mokėtojų.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2011/16/ES

21 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. sukuria saugų valstybių narių administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje centrinį registrą, kuriame registruojama pagal 8a straipsnio 1 ir 2 dalis pateiktina informacija, siekiant įvykdyti tose dalyse numatytų automatinių mainų sąlygas, ir teikia techninę bei logistinę paramą registrui.

Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. sukuria saugų administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje centrinį registrą, kuriame registruojama pagal 8a straipsnio 1 ir 2 dalis pateiktina informacija ir prie kurio prieigą turi tik valstybės narės ir Komisija, siekiant įvykdyti tose dalyse numatytų automatinių mainų sąlygas, ir teikia techninę bei logistinę paramą registrui.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2011/16/ES

21 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki 2018 m. gruodžio 31 d. sukuria saugų valstybių narių administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje centrinį registrą, kuriame registruojama pagal 8aaa straipsnio 5, 6 ir 7 dalis pateiktina informacija, siekiant įvykdyti tose dalyse numatytų automatinių mainų sąlygas, ir teikia techninę bei logistinę paramą registrui.

Komisija iki 2018 m. gruodžio 31 d. sukuria saugų administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje centrinį registrą, kuriame registruojama pagal 8aaa straipsnį pateiktina informacija ir prie kurio prieigą turi tik valstybės narės ir Komisija, siekiant įvykdyti tame straipsnyje numatytų automatinių mainų sąlygas, ir teikia techninę bei logistinę paramą registrui. Be to, informacija, kuria keičiamasi automatiškai, kaip numatyta 8, 8a ir 8aa straipsniuose, taip pat yra prieinama per centrinį registrą, prie kurio prieigą turi tik valstybės narės ir Komisija.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2011/16/ES

21 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su tame registre užregistruota informacija susipažinti gali visų valstybių narių kompetentingos institucijos. Su tame registre užregistruota informacija susipažinti gali ir Komisija, tačiau ji turi laikytis 8a straipsnio 8 dalyje ir 8aaa straipsnio 8 dalyje nustatytų apribojimų. Laikydamasi 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros Komisija priima reikiamas praktines nuostatas.

Su tame registre užregistruota informacija susipažinti gali visų valstybių narių kompetentingos institucijos ir Komisija. Laikydamasi 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros Komisija priima reikiamas praktines nuostatas.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2011/16/ES

23 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės Komisijai pateikia metinį 8, 8a, 8aa ir 8aaa straipsniuose nurodytų automatinių informacijos mainų veiksmingumo vertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato to metinio vertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

3.  Valstybės narės Komisijai praneša apie metinį 8, 8a, 8aa ir 8aaa straipsniuose nurodytų automatinių informacijos mainų veiksmingumo vertinimą; informacijos, kuria keičiamasi kokybę ir kiekį; ir teisės aktų pakeitimus, pasiūlytus ar atliktus atsižvelgiant į reglamentavimo sistemos spragas, kurias atskleidė ta informacija. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato to metinio vertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Remdamasi tais vertinimais Komisija pateikia pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama panaikinti taikomų teisės aktų spragas.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Direktyva 2011/16/ES

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  23 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„3a.  Valstybės narės praneša Komisijai apie atskleistų susitarimų arba susitarimų serijų, kaip klasifikuota IV priede, skaičių ir kartu pateikia tokių susitarimų aprašymą bei nurodo mokesčių mokėtojų, kurie gauna naudos iš tokių susitarimų, pilietybę ir sankcijų, pritaikytų tarpininkams ar mokesčių mokėtojams, kurie atskleidžia tokius susitarimus, skaičių ir mastą. Komisija paskelbia metinę viešą ataskaitą, kurioje pateikiama ši informacija.“.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)

Direktyva 2011/16/ES

23 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b)  23 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„3b.  Kasmet valstybės narės Komisijai pateikia tarpvalstybinių susitarimų, kuriuos atitinkamas mokesčių administratorius laiko atitinkančiais šią direktyvą, sąrašą.“

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva 2011/16/ES

23 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 26a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas IV priedas į požymių sąrašą įtraukiant galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimai ar serija tokių susitarimų; tai daroma atsižvelgiant į atnaujintą informaciją apie tokius susitarimus ar susitarimų seriją, kuri gauta apie juos pranešus privaloma tvarka.

Komisijai pagal 26a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas IV priedas į požymių sąrašą įtraukiant galimai agresyvaus mokesčių planavimo susitarimai ar serija tokių susitarimų; tai daroma atsižvelgiant į atnaujintą informaciją apie tokius susitarimus ar susitarimų seriją, kuri gauta apie juos pranešus privaloma tvarka. Ji tai daro kas dvejus metus ir veikia remdamasi vėliau skelbtina informacija apie naujus ar pakeistus mokestinio sukčiavimo ir mokesčių vengimo susitarimus, o savo naujus kriterijus paskelbia projekto forma likus keturiems mėnesiams iki jų įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Direktyva 2011/16/ES

25a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8aa ir 8aaa straipsniais, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8aa ir 8aaa straipsniais, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Komisija gali paskelbti orientacinę sankcijų lentelę.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva 2011/16/ES

26a straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Komisija ne vėliau kaip … [treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir po to kas trejus metus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 priedas

Direktyva 2011/16/ES

IV priedo antraštinės dalies „Pagrindinės naudos kriterijus“ 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bus laikoma, kad atitiktis kriterijui užtikrinta, jei pagrindinė susitarimo ar serijos susitarimų nauda yra mokestinės naudos įgijimas, tačiau turi būti įmanoma nustatyti, kad ta mokestinė nauda yra rezultatas, kurio galima tikėtis iš tokio susitarimo ar serijos susitarimų, be kita ko, pasinaudojant ypatinga susitarimo ar serijos susitarimų struktūra.

Bus laikoma, kad atitiktis kriterijui užtikrinta, jei vienas iš pagrindinių susitarimo ar serijos susitarimų privalumų yra mokestinės naudos įgijimas, tačiau turi būti įmanoma nustatyti, kad ta mokestinė nauda yra rezultatas, kurio galima tikėtis iš tokio susitarimo ar serijos susitarimų, be kita ko, pasinaudojant ypatinga susitarimo ar serijos susitarimų struktūra.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 priedas

Direktyva 2011/16/ES

IV priedo A kategorijos 3 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Susitarimas ar serija susitarimų, dėl kurių efektyvusis apmokestinimas yra mažesnis nei Sąjungoje įmonėms galiojantis mažiausias mokesčio tarifas.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai, kiek tai susiję su tarpvalstybiniais susitarimais, apie kuriuos turi būti pranešta

Nuorodos

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)

Konsultacijos su EP data

12.7.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

6.7.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

6.7.2017

JURI

6.7.2017

LIBE

6.7.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

4.9.2017

JURI

20.11.2017

LIBE

11.7.2017

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Emmanuel Maurel

6.7.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

7.12.2017

11.1.2018

 

 

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

2

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Pateikimo data

31.1.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans

5

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Sander Loones

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marco Zanni

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. vasario 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika