Procedură : 2017/0138(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0016/2018

Texte depuse :

A8-0016/2018

Dezbateri :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0050

RAPORT     ***I
PDF 719kWORD 96k
31.1.2018
PE 613.436v02-00 A8-0016/2018

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile

())

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Emmanuel Maurel

PR_COD_1amCom

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile

(COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0335),

–  având în vedere articolele 113 și 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0195/2017),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016(1) referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0016/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Statelor membre le este din ce în ce mai greu să își protejeze bazele fiscale naționale împotriva eroziunii, pe măsură ce structurile de planificare fiscală au evoluat într-unele foarte sofisticate și profită deseori de mobilitatea sporită atât a capitalului, cât și a persoanelor în cadrul pieței interne. Aceste structuri constau de obicei în modalități care sunt dezvoltate la nivelul mai multor jurisdicții și permit transferarea profiturilor impozabile către regimuri fiscale mai favorabile sau au efectul de a reduce cuantumul global al impozitelor care trebuie plătite de contribuabil. Ca urmare, state membre se confruntă deseori cu reduceri considerabile ale veniturilor lor fiscale, ceea ce le împiedică să aplice politici fiscale favorabile creșterii economice. Prin urmare, este esențial ca autoritățile fiscale ale statelor membre să obțină informații cuprinzătoare și relevante cu privire la modalitățile de planificare fiscală potențial agresivă. Aceste informații ar permite autorităților respective să poată reacționa cu promptitudine împotriva practicilor fiscale dăunătoare și să elimine lacunele prin adoptarea de acte legislative sau prin efectuarea de evaluări adecvate ale riscurilor și de audituri fiscale.

(2)  Statelor membre le este din ce în ce mai greu să își protejeze bazele fiscale naționale împotriva eroziunii, pe măsură ce structurile de planificare fiscală agresive și complexe au evoluat într-unele foarte sofisticate și profită deseori de mobilitatea sporită atât a capitalului, cât și a persoanelor în cadrul pieței interne. Aceste structuri constau de obicei în modalități care sunt dezvoltate la nivelul mai multor jurisdicții și permit transferarea profiturilor impozabile ale persoanelor fizice și juridice către regimuri fiscale mai favorabile sau au efectul de a reduce impactul impozitelor asupra contribuabilului. Ca urmare, statele membre se confruntă deseori cu reduceri considerabile ale veniturilor lor fiscale. În plus, răspândirea ratelor de impozitare a societăților în interiorul statelor membre și între statele membre este în creștere, și este esențial să nu se compromită prin aceasta principiul egalității în materie fiscală. Acest fapt împiedică statele membre să aplice politici fiscale favorabile creșterii economice. Prin urmare, este esențial ca autoritățile fiscale ale statelor membre să obțină informații cuprinzătoare și relevante cu privire la modalitățile de facilitare a evaziunii fiscale și a practicilor de evitare a îndatoririlor fiscale. Aceste informații ar permite autorităților respective să poată reacționa cu promptitudine împotriva practicilor fiscale dăunătoare și să elimine lacunele prin adoptarea de acte legislative sau prin efectuarea de evaluări adecvate ale riscurilor și de audituri fiscale. O lipsă de reacție din partea autorităților fiscale cu privire la schemele raportate nu ar trebui, totuși, să fie interpretată drept o autorizare implicită a acestora de către autorități. Formatele de raportare ar trebui să fie concise și ușor de utilizat, pentru a evita ca volumul de informații care ar putea fi generate de punerea în aplicare a prezentei directive să descurajeze prin însăși dimensiunea sa acțiuni semnificative privind practicile care fac obiectul raportării.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Având în vedere că majoritatea modalităților de planificare fiscală potențial agresivă traversează mai multe jurisdicții, comunicarea de informații cu privire la aceste modalități ar duce la rezultate pozitive suplimentare dacă informațiile respective ar fi de asemenea împărtășite între statele membre. În special, schimbul automat de informații între administrațiile fiscale este esențial pentru a pune la dispoziția acestor autorități informațiile care le sunt necesare pentru a putea lua măsuri în cazul în care observă practici fiscale agresive.

(3)  Având în vedere că majoritatea modalităților de planificare fiscală potențial agresivă traversează mai multe jurisdicții, comunicarea de informații cu privire la aceste modalități ar duce la rezultate pozitive suplimentare dacă informațiile respective ar fi de asemenea împărtășite între statele membre. În special, schimbul automat de informații între administrațiile fiscale și asigurarea coordonării cu unitățile de informații financiare ce combat spălarea banilor și acțiunile de finanțare a terorismului sunt esențiale pentru a pune la dispoziția acestor autorități informațiile care le sunt necesare pentru a putea lua măsuri în cazul în care observă practici fiscale agresive. Cu toate acestea, statele membre ar trebui încurajate să instituie cerințe similare de prezentare a informațiilor pentru acele modalități care există exclusiv în jurisdicția lor.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Recunoscând modul în care un cadru transparent pentru dezvoltarea activității economice ar putea contribui la combaterea evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale pe piața internă, Comisia a fost invitată să se angajeze în inițiative privind comunicarea obligatorie a informațiilor referitoare la modalitățile de planificare fiscală potențial agresivă, în concordanță cu Acțiunea 12 a Planului OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor (BEPS). În acest context, Parlamentul European a solicitat măsuri mai dure împotriva intermediarilor care participă la modalități ce pot duce la evitarea obligațiilor fiscale și la evaziune fiscală.

(4)  Recunoscând modul în care un cadru transparent pentru dezvoltarea activității economice ar putea contribui la combaterea evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale pe piața internă, Comisia a fost invitată să se angajeze în inițiative privind comunicarea obligatorie a informațiilor referitoare la modalitățile de planificare fiscală potențial agresivă, în concordanță cu Acțiunea 12 a Planului OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor (BEPS). În acest context, Parlamentul European a demonstrat rolul esențial al intermediarilor în oferirea de consultanță, în crearea și în gestionarea sistemelor fiscale și a solicitat măsuri mai dure împotriva intermediarilor care participă la modalități ce pot duce la evitarea obligațiilor fiscale și la evaziune fiscală.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Este necesar să se reamintească modul în care anumiți intermediari financiari și alți furnizori de servicii de consiliere fiscală par să își fi ajutat în mod activ clienții să ascundă bani în străinătate. Mai mult, cu toate că SCR introdus prin Directiva 2014/107/UE a Consiliului27 reprezintă un important pas înainte în crearea unui cadru transparent de impozitare în Uniune, cel puțin în ceea ce privește informațiile referitoare la conturile financiare, el poate fi în continuare îmbunătățit.

(5)  Este necesar să se reamintească modul în care anumiți intermediari financiari și alți furnizori de servicii de consiliere fiscală, precum și auditorii, și-au ajutat în mod activ clienții să ascundă bani în străinătate. Mai mult, cu toate că SCR introdus prin Directiva 2014/107/UE a Consiliului27 reprezintă un important pas înainte în crearea unui cadru transparent de impozitare în Uniune, cel puțin în ceea ce privește informațiile referitoare la conturile financiare, el poate fi în continuare îmbunătățit. În plus, capacitatea statelor membre de a prelucra cantitatea de informații contabile și financiare primite ar trebui să fie consolidată în consecință, iar resursele financiare, umane și informatice ale administrațiilor fiscale ar trebui să fie sporite, acolo unde acest lucru este necesar și menținute la niveluri adecvate.

_________________

_________________

27 Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (JO L 359, 16.12.2014, p. 1).

27 Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (JO L 359, 16.12.2014, p. 1).

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Comunicarea informațiilor referitoare la modalitățile de planificare fiscală potențial agresivă cu dimensiune transfrontalieră poate contribui în mod eficace la eforturile de creare a unui mediu de fiscalitate echitabilă în cadrul pieței interne. În acest context, impunerea asupra intermediarilor a obligației de a informa autoritățile fiscale cu privire la anumite modalități transfrontaliere care ar putea fi utilizate în scopul evitării obligațiilor fiscale ar constitui un pas în direcția cea bună. Pentru a dezvolta o politică mai cuprinzătoare, ar fi de asemenea esențial ca un al doilea pas, după comunicarea informațiilor, să fie împărtășirea de către autoritățile fiscale a acestor informații omologilor lor din alte state membre. Aceste mecanisme ar trebui să sporească și eficacitatea SCR. În plus, ar fi esențial să se acorde acces Comisiei la un volum suficient de informații care să îi permită acesteia să monitorizeze buna funcționare a prezentei directive. Acest acces al Comisiei la informații nu scutește un stat membru de obligațiile sale de a notifica toate ajutoarele de stat Comisiei.

(6)  Comunicarea informațiilor referitoare la modalitățile de planificare fiscală potențial agresivă cu dimensiune transfrontalieră poate contribui în mod eficace la eforturile de creare a unui mediu de fiscalitate echitabilă în cadrul pieței interne. În acest context, impunerea asupra intermediarilor, a auditorilor și, după caz, asupra contribuabililor, a obligației de a informa autoritățile fiscale cu privire la anumite modalități transfrontaliere care ar putea fi utilizate în scopul evitării obligațiilor fiscale ar constitui un pas necesar în direcția cea bună. Pentru a dezvolta o politică mai cuprinzătoare, ar fi de asemenea esențial ca un al doilea pas, după comunicarea informațiilor, să fie împărtășirea în mod automat de către autoritățile fiscale a acestor informații omologilor lor din alte state membre. Aceste mecanisme ar trebui să sporească și eficacitatea SCR. În plus, ar fi esențial să se acorde acces Comisiei la informații relevante care să îi permită acesteia să monitorizeze buna funcționare a prezentei directive și a misiunilor de control a ajutoarelor de stat fiscale și să și să își realizeze cu succes obligațiile asumate în cadrul politicilor în domeniul concurenței. Acest acces al Comisiei la informații nu scutește un stat membru de obligațiile sale de a notifica toate ajutoarele de stat Comisiei. În cele din urmă, pentru a spori securitatea juridică pentru intermediari și contribuabili, Comisia ar trebui să publice o listă a regimurilor fiscale transfrontaliere raportate, cu potențial de evitare a obligațiilor fiscale, fără a face vreo referire la intermediar sau la contribuabil.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Recentele scurgeri de informații în materie fiscală au subliniat, de asemenea, necesitatea unui mai bun schimb de informații privind modalitățile de planificare fiscală agresivă. Cu titlu exemplificativ, este scandalos faptul că, în pofida diferitelor anchete privind practicile fiscale ale Apple, recenta sa structură de evitare a obligațiilor fiscale cu sediul în Jersey a fost descoperită abia în urma scandalului Paradise Papers.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Se recunoaște faptul că comunicarea informațiilor referitoare la modalitățile transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă ar avea mai multe șanse de a-și atinge efectul disuasiv dorit dacă informațiile relevante ar ajunge de timpuriu la autoritățile fiscale, cu alte cuvinte înainte ca modalitățile la care se referă informațiile să fie efectiv implementate. În cazul în care obligația de comunicare a informațiilor este transferată asupra contribuabililor, ar fi practic să se impună obligația de a comunica ceva mai târziu informațiile referitoare la respectivele modalități transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă, deoarece este posibil ca contribuabilii să nu fie conștienți de natura modalităților în momentul conceperii lor. Pentru a facilita sarcina administrațiilor statelor membre, schimbul automat ulterior al informațiilor referitoare la aceste modalități ar putea avea loc trimestrial.

(7)  Se recunoaște faptul că comunicarea informațiilor referitoare la modalitățile transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă ar avea mai multe șanse de a-și atinge efectul disuasiv dorit dacă informațiile relevante ar ajunge de timpuriu la autoritățile fiscale, cu alte cuvinte înainte ca modalitățile la care se referă informațiile să fie efectiv implementate. În plus, ar trebui aplicate sancțiuni corespunzătoare pentru a preveni și a elimina aceste modalități. În cazul în care obligația de comunicare a informațiilor este transferată asupra contribuabililor, ar fi practic să se impună obligația de a comunica ceva mai târziu informațiile referitoare la respectivele modalități transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă. Pentru a facilita sarcina administrațiilor statelor membre, schimbul automat ulterior al informațiilor referitoare la aceste modalități ar putea avea loc trimestrial.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Rolul tot mai important și importanța drepturilor de proprietate intelectuală în modelele de afaceri și în structurile fiscale ale marilor întreprinderi subliniază încă o dată nevoia urgentă a unui schimb mai bun de informații privind modalitățile de evitare a obligațiilor fiscale, având în vedere diferitele opțiuni facile rezultate din utilizarea drepturilor imateriale în ceea ce privește transferul artificial al profiturilor.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Lipsa unei raportări publice exhaustive pentru fiecare țară în parte cu privire la datele financiare relevante ale principalelor întreprinderi multinaționale a contribuit la gradul redus de fiabilitate a datelor agregate privind structurile offshore, subliniat de faptul că multe dintre recentele structuri de evitare a obligațiilor fiscale foarte mediatizate nu sunt vizibile în bazele de date actuale privind conturile financiare ale întreprinderilor comerciale. Aceste lacune de natură statistică îngreunează încercările autorităților fiscale de a efectua evaluări ale riscurilor privind jurisdicțiile cu risc și subliniază necesitatea unui mai bun schimb de informații privind structurile de planificare fiscală.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Dat fiind că obiectivul principal al unui astfel de act legislativ ar trebui să se concentreze pe asigurarea bunei funcționări a pieței interne, ar fi esențial să nu se reglementeze la nivelul Uniunii mai mult decât este necesar pentru a atinge obiectivele avute în vedere. De aceea, ar fi necesar ca orice norme comune privind comunicarea de informații să fie limitate la situațiile transfrontaliere, și anume la situațiile în care sunt implicate fie mai mult de un stat membru, fie un stat membru și o țară terță. În asemenea circumstanțe, din cauza impactului potențial asupra funcționării pieței interne, se justifică necesitatea de a adopta un set comun de norme, în loc de a lăsa statelor membre sarcina de a aborda această chestiune.

(10)  Dat fiind că obiectivul principal al unui astfel de act legislativ ar trebui să se concentreze pe asigurarea bunei funcționări a pieței interne și pe limitarea evaziunii fiscale și a modalităților de evitare a obligațiilor fiscale, ar fi esențial să nu se reglementeze la nivelul Uniunii mai mult decât este necesar pentru a atinge obiectivele avute în vedere. De aceea, ar fi necesar ca orice norme comune privind comunicarea de informații să fie limitate la situațiile transfrontaliere, și anume la situațiile în care sunt implicate fie mai mult de un stat membru, fie un stat membru și o țară terță. În asemenea circumstanțe, din cauza impactului potențial asupra funcționării pieței interne, se justifică necesitatea de a adopta un set comun de norme, în loc de a lăsa statelor membre sarcina de a aborda această chestiune. În cazul în care un stat membru pune în aplicare alte măsuri naționale de raportare cu caracter similar, informațiile suplimentare colectate ar trebui partajate cu alte state membre, dacă este cazul.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Având în vedere că modalitățile cu privire la care se comunică informații ar trebui să aibă o dimensiune transfrontalieră, ar fi important ca informațiile relevante să fie împărtășite și autorităților fiscale din alte state membre, pentru a asigura eficacitatea maximă a prezentei directive în ceea ce privește descurajarea practicilor de planificare fiscală agresivă. Mecanismul pentru schimbul de informații în contextul deciziilor fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră și al acordurilor prealabile privind prețul de transfer ar trebui utilizat și pentru a permite schimbul automat obligatoriu între autoritățile fiscale din Uniune al informațiilor comunicate cu privire la modalitățile transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă.

(11)  Având în vedere că modalitățile cu privire la care se comunică informații ar trebui să aibă o dimensiune transfrontalieră, ar fi important ca informațiile relevante să fie împărtășite și autorităților fiscale din alte state membre, pentru a asigura eficacitatea maximă a prezentei directive în ceea ce privește descurajarea practicilor de planificare fiscală agresivă. Mecanismul pentru schimbul de informații în contextul deciziilor fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră și al acordurilor prealabile privind prețul de transfer ar trebui să fie făcut public și ar trebui utilizat și pentru a permite schimbul automat obligatoriu între autoritățile fiscale din Uniune al informațiilor comunicate cu privire la modalitățile transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Întrucât este posibil ca statele membre să nu fie motivate în elaborarea și punerea în aplicare a unor sancțiuni eficace și pentru a asigura consecvența punerii în aplicare a prezentei directive în statele membre, se impune ca schimbul de informații dintre autoritățile fiscale să fie automat în ceea ce privește impunerea de sancțiuni și situațiile în care statul membru s-a abținut de la impunerea de sancțiuni.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a îmbunătăți perspectivele de eficacitate ale prezentei directive, statele membre ar trebui să stabilească sancțiuni împotriva încălcării normelor naționale de punere în aplicare a prezentei directive și să asigure faptul că aceste sancțiuni se aplică efectiv în practică, sunt proporționale și au un efect disuasiv.

(13)  Pentru a îmbunătăți perspectivele de eficacitate ale prezentei directive, statele membre ar trebui să stabilească sancțiuni împotriva încălcării normelor naționale de punere în aplicare a prezentei directive și să asigure faptul că aceste sancțiuni, inclusiv cele pecuniare, se aplică prompt și efectiv în practică, sunt proporționale și au un efect disuasiv. Statele membre ar trebui să transmită Comisiei și să facă publică o listă a intermediarilor și contribuabililor cărora le-au fost impuse sancțiuni în temeiul prezentei directive, inclusiv numele, naționalitatea și locul de reședință.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În vederea completării sau a modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentei directive, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu actualizarea semnelor distinctive, pentru a include în lista semnelor distinctive modalități sau serii de modalități de planificare fiscală potențial agresivă ca reacție la actualizarea informațiilor cu privire la modalitățile sau seriile de modalități în cauză în urma comunicării obligatorii de informații referitoare la astfel de modalități.

(14)  În vederea completării sau a modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentei directive, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu actualizarea semnelor distinctive. O dată la doi ani, Comisia ar trebui să publice un proiect de actualizare a listei semnelor distinctive care definesc planificarea fiscală agresivă pentru a include orice modalități noi sau modificate de evaziune fiscală sau de evitare a obligațiilor fiscale care au fost identificate după ce actualizarea precedentă a fost publicată și să asigure intrarea în vigoare a acestora în termen de patru luni de la publicarea proiectului.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Pentru a asigura o utilizare și interpretare uniformă a semnelor distinctive, Comisia ar trebui să monitorizeze cu regularitate activitățile autorităților fiscale, în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume îmbunătățirea funcționării pieței interne prin descurajarea utilizării de modalități transfrontaliere de planificare fiscală agresivă, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre acționând individual într-un mod necoordonat, ci poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii datorită faptului că vizează scheme care sunt dezvoltate pentru a putea profita de deficiențe ale pieței care provin din interacțiunea dintre norme fiscale naționale disparate, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv, în special având în vedere faptul că este limitată la modalitățile cu o dimensiune transfrontalieră care implică mai mult de un stat membru sau un stat membru și o țară terță.

(18)  Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume limitarea semnificativă a consecințelor catastrofale ale evaziunii fiscale și ale practicilor de evitare a obligațiilor fiscale asupra conturilor publice și îmbunătățirea funcționării pieței interne prin descurajarea utilizării de modalități transfrontaliere de planificare fiscală agresivă, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre acționând individual într-un mod necoordonat, ci poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii datorită faptului că vizează scheme care sunt dezvoltate pentru a putea profita de deficiențe ale pieței care provin din interacțiunea dintre norme fiscale naționale disparate, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv, în special având în vedere faptul că este limitată la modalitățile cu o dimensiune transfrontalieră care implică mai mult de un stat membru sau un stat membru și o țară terță.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/16/UE

Articolul 3 – punctul 18 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  una sau mai multe dintre părțile la modalitate sau la seria de modalități desfășoară o activitate în altă jurisdicție prin intermediul unui sediu permanent situat în jurisdicția respectivă, iar modalitatea sau seria de modalități constituie totalitatea sau o parte a activității acelui sediu permanent;

(c)  una sau mai multe dintre părțile la modalitate sau la seria de modalități desfășoară o activitate comercială în altă jurisdicție prin intermediul unui sediu permanent sau al unei societăți străine controlate de orice natură, situate în jurisdicția respectivă, iar modalitatea sau seria de modalități constituie totalitatea sau o parte a activității acelui sediu permanent;

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/16/UE

Articolul 3 – punctul 18 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  una sau mai multe dintre părțile la modalitate sau la seria de modalități desfășoară o activitate în altă jurisdicție prin intermediul unui sediu permanent care nu este situat în jurisdicția respectivă, iar modalitatea sau seria de modalități constituie totalitatea sau o parte a activității acelui sediu permanent;

(d)  una sau mai multe dintre părțile la modalitate sau la seria de modalități desfășoară o activitate comercială în altă jurisdicție, fără a crea o prezență impozabilă în jurisdicția respectivă;

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/16/UE

Articolul 3 – punctul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

20.  «semn distinctiv» înseamnă o caracteristică sau o însușire tipică a unei modalități sau serii de modalități, care este menționată în anexa IV.

20.  «semn distinctiv» înseamnă o modalitate sau o serie de modalități, care este menționată în anexa IV.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/16/UE

Articolul 3 – punctul 23 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  un contribuabil este beneficiarul real al altui contribuabil, în sensul directivei (UE) 2015/849.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În timp ce desfășoară audituri statutare ale situațiilor financiare ale clienților lor, auditorii fac obiectul obligațiilor de identificare și comunicare a informațiilor, prevăzute prin prezentul articol, în legătură cu posibile încălcări cunoscute auditorului și săvârșite de entitatea auditată sau de către intermediarii săi. Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a impune auditorilor să transmită autorităților competente informațiile privind astfel de încălcări în termen de 10 zile lucrătoare, începând cu a doua zi după publicarea rapoartelor lor de audit.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a da intermediarilor dreptul de derogare de la depunerea informațiilor cu privire la o modalitate transfrontalieră raportabilă sau la o serie de astfel de modalități în cazul în care aceștia au dreptul la un privilegiu juridic profesional în temeiul legislației naționale a statului membru respectiv. În astfel de circumstanțe, obligația de a depune informațiile privind o astfel de modalitate sau serie de modalități cade în responsabilitatea contribuabilului, iar intermediarii informează contribuabilii cu privire la această responsabilitate care le revine în urma exercitării privilegiului respectiv.

Fiecare stat membru poate lua, după caz, măsurile necesare pentru a da intermediarilor dreptul de derogare de la depunerea informațiilor cu privire la o modalitate transfrontalieră raportabilă sau la o serie de astfel de modalități în cazul în care aceștia au dreptul la un privilegiu juridic profesional în temeiul legislației naționale a statului membru respectiv. În astfel de circumstanțe, obligația de a depune informațiile privind o astfel de modalitate sau serie de modalități cade în responsabilitatea contribuabilului, iar intermediarii informează în scris contribuabilii cu privire la această responsabilitate care le revine în urma exercitării privilegiului respectiv și au obligația de a păstra o confirmare de primire semnată de contribuabil. Contribuabilul raportează informațiile privind modalitățile transfrontaliere raportabile sau seriile de astfel de modalități către autoritățile fiscale competente în termen de zece zile lucrătoare.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a le impune intermediarilor și contribuabililor să depună informațiile cu privire la modalitățile transfrontaliere raportabile care au fost implementate între [data acordului politic] și 31 decembrie 2018. Intermediarii și contribuabilii, după caz, depun informațiile cu privire la modalitățile transfrontaliere raportabile respective până la 31 martie 2019.

4.  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a le impune intermediarilor, auditorilor și contribuabililor să depună informațiile cu privire la modalitățile transfrontaliere raportabile care sunt în vigoare la [data intrării în vigoare a prezentei directive] și cele care vor intra în vigoare ulterior.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a evalua modalitățile de planificare fiscală comunicate prin schimbul de informații prevăzut în prezenta directivă, precum și pentru a furniza autorităților sale fiscale resursele necesare în acest scop.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 6 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  identificarea intermediarilor și a contribuabililor, inclusiv numele, reședința fiscală și numărul de identificare fiscală (NIF) ale acestora, și, dacă este cazul, identificarea persoanelor care sunt întreprinderi asociate cu intermediarul sau cu contribuabilul;

(a)  identificarea intermediarilor sau, după caz, a auditorilor, și a contribuabililor, inclusiv numele, naționalitatea, reședința fiscală și numărul de identificare fiscală (NIF) ale acestora, și, dacă este cazul, identificarea persoanelor care sunt întreprinderi asociate cu intermediarul sau cu contribuabilul;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 6 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un rezumat al conținutului modalității transfrontaliere raportabile sau al seriei de astfel de modalități, inclusiv o trimitere la denumirea sub care sunt cunoscute de obicei, dacă există, și o descriere abstractă a modalităților sau activităților economice relevante, fără a duce la dezvăluirea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui proces comercial ori a unor informații a căror dezvăluire este contrară politicilor publice;

(c)  un rezumat al conținutului modalității transfrontaliere raportabile sau al seriei de astfel de modalități, inclusiv o trimitere la denumirea sub care sunt cunoscute de obicei, dacă există, și o descriere abstractă a modalităților sau activităților economice relevante, fără a duce la dezvăluirea unui secret de proprietate intelectuală, industrial sau profesional ori a unor informații a căror dezvăluire este contrară politicilor publice;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 6 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  data la care urmează să fie demarată sau a demarat implementarea modalității transfrontaliere raportabile sau a primei etape dintr-o serie de astfel de modalități;

(d)  data de începere a implementării modalității transfrontaliere raportabile sau a primei etape dintr-o serie de astfel de modalități;

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 6 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  detaliile dispozițiilor fiscale naționale a căror aplicare creează un avantaj fiscal, dacă este cazul;

(e)  detaliile dispozițiilor fiscale naționale care constituie baza pentru modalitățile sau seriile de modalități raportabile, dacă este cazul;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 6 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  identificarea în celelalte state membre a oricărei persoane, dacă este cazul, care este posibil să fie afectată de modalitatea transfrontalieră raportabilă sau de seria de astfel de modalități, indicând care sunt statele membre de care sunt legați intermediarii sau contribuabilii afectați.

(h)  identificarea în celelalte state membre a oricărei persoane, dacă este cazul, care este posibil să fie afectată de modalitatea transfrontalieră raportabilă sau de seria de astfel de modalități, indicând care sunt statele membre de care sunt legați intermediarii, auditorii sau contribuabilii afectați.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Pentru a facilita schimbul de informații menționat la alineatul (5) din prezentul articol, Comisia adoptă modalitățile practice necesare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv măsuri de standardizare a comunicării informațiilor prevăzute la alineatul (6) din prezentul articol, în cadrul procedurii de stabilire a formularului standard menționat la articolul 20 alineatul (5).

7.  Pentru a facilita schimbul de informații menționat la alineatul (5) din prezentul articol, Comisia adoptă modalitățile practice și alocă resurse suficiente, necesare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv măsuri de standardizare a comunicării informațiilor prevăzute la alineatul (6) din prezentul articol, în cadrul procedurii de stabilire a formularului standard menționat la articolul 20 alineatul (5).

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2011/16/UE

Articolul 8aaa – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Comisia nu are acces la informațiile menționate la alineatul (6) literele (a), (c) și (h).

8.  Comisia nu are acces la informațiile menționate la alineatul (6) literele (b), (c), (d), (e), (f) și (g). Comisia publică o listă a modalităților transfrontaliere raportate, fără a face vreo referire la intermediarul sau la contribuabilul respectiv.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2011/16/UE

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 31 decembrie 2017, Comisia dezvoltă și dotează cu sprijin tehnic și logistic un registru central securizat la nivel de stat membru privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, în care informațiile care urmează să fie comunicate în cadrul articolului 8a alineatele (1) și (2) se înregistrează în vederea efectuării schimbului automat prevăzut la respectivele alineate.

Până la 31 decembrie 2017, Comisia dezvoltă și dotează cu sprijin tehnic și logistic un registru central securizat privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, la care au acces doar statele membre și Comisia, în care informațiile care urmează să fie comunicate în cadrul articolului 8a alineatele (1) și (2) se înregistrează în vederea efectuării schimbului automat prevăzut la respectivele alineate.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2011/16/UE

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 31 decembrie 2018, Comisia dezvoltă și dotează cu sprijin tehnic și logistic un registru central securizat la nivel de stat membru privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, în care informațiile care urmează să fie comunicate în cadrul articolului 8aaa alineatele (5), (6) și (7) se înregistrează în vederea efectuării schimbului automat prevăzut la respectivele alineate.

Până la 31 decembrie 2018, Comisia dezvoltă și dotează cu sprijin tehnic și logistic un registru central securizat privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, la care au acces doar statele membre și Comisia, privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, în care informațiile care urmează să fie comunicate în cadrul articolului 8aaa se înregistrează în vederea efectuării schimbului automat prevăzut la respectivul articol. În plus, informațiile schimbate în temeiul schimbului automat de informații prevăzut la articolele 8, 8a și 8aa, sunt, de asemenea, accesibile prin intermediul registrului central, la care au acces doar statele membre și Comisia.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2011/16/UE

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente ale tuturor statelor membre au acces la informațiile înregistrate în respectivul registru. Comisia are, la rândul ei, acces la informațiile înregistrate în respectivul registru, dar în limitele prevăzute la articolul 8a alineatul (8) și la articolul 8aaa alineatul (8). Modalitățile practice necesare sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).

Autoritățile competente ale tuturor statelor membre și Comisia au acces la informațiile înregistrate în respectivul registru. Modalitățile practice necesare sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2011/16/UE

Articolul 23 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre transmit Comisiei o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații prevăzut la articolele 8, 8a, 8aa și 8aaa, precum și rezultatele practice obținute. Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, formularul și condițiile de comunicare a evaluării anuale respective. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).

3.  Statele membre transmit Comisiei o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații prevăzut la articolele 8, 8a, 8aa și 8aaa; calitatea și cantitatea informațiilor care fac obiectul schimbului; și modificările legislative propuse sau implementate pe baza lacunelor din cadrul de reglementare evidențiate de aceste informații. Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, formularul și condițiile de comunicare a evaluării anuale respective. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2). Pe baza acestor evaluări, Comisia prezintă propuneri legislative pentru a elimina lacunele existente în legislația actuală.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Directiva 2011/16/UE

Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  La articolul 23 se introduce următorul alineat:

 

„3a.  Statele membre transmit Comisiei numărul de modalități sau de serii de modalități comunicate conform clasificării din anexa IV, împreună cu descrierea acestora, naționalitatea contribuabililor care beneficiază de aceste modalități și numărul de sancțiuni și cuantumul acestor sancțiuni aplicate intermediarilor sau contribuabililor care au divulgat modalități de planificare fiscală agresivă. Comisia întocmește un raport anual public conținând aceste informații.”

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Directiva 2011/16/UE

Articolul 23 – alineatul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  La articolul 23 se introduce următorul alineat:

 

„3b.  Statele membre transmit anual Comisiei o listă a modalităților transfrontaliere care sunt considerate de către autoritatea fiscală ca fiind conforme cu prezenta directivă.”

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 2011/16/UE

Articolul 23aa – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26a cu scopul de a modifica anexa IV pentru a include în lista semnelor distinctive modalități sau serii de modalități de planificare fiscală potențial agresivă ca reacție la actualizarea informațiilor cu privire la modalitățile sau seriile de modalități în cauză în urma comunicării obligatorii de informații referitoare la astfel de modalități.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26a cu scopul de a modifica anexa IV pentru a include în lista semnelor distinctive modalități sau serii de modalități de planificare fiscală potențial agresivă ca reacție la actualizarea informațiilor cu privire la modalitățile sau seriile de modalități în cauză în urma comunicării obligatorii de informații referitoare la astfel de modalități. Comisia realizează acest lucru la fiecare doi ani pe baza informațiilor care vor fi disponibile în ceea ce privește modalitățile noi sau modificate de evaziune fiscală și de evitare a obligațiilor fiscale, publicându-și noile criterii sub formă de proiect cu patru luni înainte de intrarea lor în vigoare.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 2011/16/UE

Articolul 25a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și în ceea ce privește articolele 8aa și 8aaa și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Statele membre stabilesc normele referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și în ceea ce privește articolele 8aa și 8aaa și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Comisia poate publica un tabel cu sancțiuni cu caracter orientativ.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2011/16/UE

Articolul 26a – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Până la ... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind evaluarea și revizuirea prezentei directive.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Anexa 1

Directiva 2011/16/UE

Anexa IV – Testul beneficiului principal – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Testul se consideră a fi trecut dacă beneficiul principal al unei modalități sau serii de modalități este obținerea unui avantaj fiscal, în cazul în care se poate stabili că avantajul este rezultatul care se poate preconiza că va fi obținut în urma unei astfel de modalități sau serii de modalități, inclusiv profitând de modul specific în care este structurată modalitatea sau seria de modalități.

Testul se consideră a fi trecut dacă unul dintre beneficiile principale ale unei modalități sau serii de modalități este obținerea unui avantaj fiscal, în cazul în care se poate stabili că avantajul este rezultatul care se poate preconiza că va fi obținut în urma unei astfel de modalități sau serii de modalități, inclusiv profitând de modul specific în care este structurată modalitatea sau seria de modalități.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Anexa 1

Directiva 2011/16/UE

Anexa IV – categoria A – punctul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  O modalitate sau o serie de modalități care determină o rată de impozitare efectivă mai mică decât rata minimă legală a impozitului pe profit în vigoare în Uniunea Europeană.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0310.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește acordurile transfrontaliere care fac obiectul raportării

Referințe

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)

Data consultării PE

12.7.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

6.7.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

CONT

6.7.2017

JURI

6.7.2017

LIBE

6.7.2017

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

CONT

4.9.2017

JURI

20.11.2017

LIBE

11.7.2017

 

Raportori

Data numirii

Emmanuel Maurel

6.7.2017

 

 

 

Examinare în comisie

7.12.2017

11.1.2018

 

 

Data adoptării

24.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

2

5

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Data depunerii

31.1.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans

5

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Sander Loones

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 14 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate