Menetlus : 2017/0821(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0017/2018

Esitatud tekstid :

A8-0017/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/02/2018 - 7.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0031

RAPORT     *
PDF 333kWORD 50k
31.1.2018
PE 616.632v02-00 A8-0017/2018

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Portugalis

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Ignazio Corrao

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Portugalis

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (13308/2017),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0419/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0017/2018),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamine Portugaliga

Viited

13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

27.11.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.12.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Ignazio Corrao

24.1.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

11.1.2018

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

31.1.2018

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika