ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN)

1.2.2018 - (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Daniel Dalton


Διαδικασία : 2017/0144(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0018/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0018/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN)

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0344),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0217/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0018/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο να παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

(1)  Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο να παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Αυτός ο στόχος απαιτεί να συνεκτιμώνται οι πληροφορίες σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στα κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, τόσο επ’ ευκαιρία νέων ποινικών διαδικασιών, όπως προβλέπεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου19, όσο και για την πρόληψη νέων αξιόποινων πράξεων.

(2)  Αυτός ο στόχος απαιτεί να συνεκτιμώνται οι πληροφορίες σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στα κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, επ’ ευκαιρία νέων ποινικών διαδικασιών, όπως προβλέπεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ19 του Συμβουλίου, καθώς και με σκοπό την πρόσληψη σε θέσεις εργασίας που συνεπάγονται άμεση και τακτική επαφή με παιδιά, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19α και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό βάσει του εθνικού δικαίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να παρέχουν ανάλογες εγγυήσεις όσον αφορά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να εργαστούν με άτομα με αναπηρία ή με ηλικιωμένους. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όποιος έχει καταδικαστεί για αδίκημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για βίαιο αδίκημα εις βάρος παιδιού ή ευάλωτου προσώπου δεν θα μπορεί πλέον να αποκρύπτει την καταδίκη ή την έκπτωση από δικαιώματα προκειμένου να εργαστεί κοντά σε τέτοια πρόσωπα σε άλλο κράτος μέλος.

_________________

_________________

19 Απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008, για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ’ ευκαιρία νέας ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 220 της 15.8.2008, σ. 32).

19 Απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008, για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ’ ευκαιρία νέας ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 220 της 15.8.2008, σ. 32).

 

19α Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο του ECRIS δεν καλύπτει επαρκώς τις ιδιαιτερότητες των αιτήσεων που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών. Παρότι είναι πλέον δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών μέσω του ECRIS, δεν εφαρμόζεται κάποια διαδικασία ή μηχανισμός ώστε η ανταλλαγή αυτή να πραγματοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο.

(4)  Ωστόσο, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του ECRIS δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τις ιδιαιτερότητες των αιτήσεων που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών. Παρότι είναι ήδη δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών μέσω του ECRIS, δεν εφαρμόζεται κάποια κοινή ενωσιακή διαδικασία ή μηχανισμός ώστε η ανταλλαγή αυτή να πραγματοποιείται με αποτελεσματικό, ταχύ και ακριβή τρόπο.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τέτοιου είδους μαζικές αιτήσεις επιβάλλουν διοικητικό φόρτο σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Στην πράξη, αυτός ο φόρτος αποτρέπει τα κράτη μέλη από το να ζητούν πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και οδηγεί τα κράτη μέλη στο να περιορίζουν τις πληροφορίες ποινικού μητρώου στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο εθνικό τους μητρώο.

(6)  Τέτοιου είδους μαζικές αιτήσεις επιβάλλουν δυσανάλογο διοικητικό φόρτο σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Στην πράξη, αυτός ο φόρτος αποτρέπει τα κράτη μέλη από το να ζητούν πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών από άλλα κράτη μέλη, γεγονός που παρεμποδίζει σοβαρά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, περιορίζοντας τις πληροφορίες ποινικού μητρώου στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο εθνικό τους μητρώο. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να εντείνεται ο κίνδυνος αναποτελεσματικής και ελλιπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, γεγονός το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει το επίπεδο ασφάλειας και προστασίας που παρέχεται στους πολίτες και τους κατοίκους της Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για να βελτιωθεί η κατάσταση, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα μέσω του οποίου η κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους θα μπορεί να εντοπίζει γρήγορα και αποτελεσματικά σε ποιο ή ποια άλλα κράτη μέλη υπάρχουν αποθηκευμένες πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπήκοο τρίτης χώρας, ώστε να μπορεί ακολούθως να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο ECRIS για να ζητηθούν οι πληροφορίες ποινικού μητρώου από το ή τα εν λόγω κράτη μέλη σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.

(7)  Για να βελτιωθεί η κατάσταση, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα μέσω του οποίου η κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους θα μπορεί να εντοπίζει άμεσα και αποτελεσματικά ποιο ή ποια άλλα κράτη μέλη τηρούν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπήκοο τρίτης χώρας.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τη δημιουργία κεντρικού συστήματος το οποίο θα περιέχει προσωπικά δεδομένα στο επίπεδο της Ένωσης και για την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του κράτους μέλους και του οργανισμού που θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του συστήματος αυτού, καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις προστασίας των δεδομένων που θα χρειαστούν για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων που διέπουν την προστασία των δεδομένων και θα διασφαλίζουν επαρκές συνολικό επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων. Θα πρέπει να προστατεύονται επίσης τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων.

(8)  Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τη δημιουργία κεντρικού συστήματος το οποίο θα περιέχει και θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα στο επίπεδο της Ένωσης και για την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του κράτους μέλους και του οργανισμού που θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του συστήματος αυτού, καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις προστασίας των δεδομένων που θα χρειαστούν για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων που διέπουν την προστασία των δεδομένων και θα διασφαλίζουν επαρκές συνολικό επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Το σύστημα ECRIS-TCN επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, προκειμένου να προσδιοριστεί το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπήκοο τρίτης χώρας και εικόνες προσώπου, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του. Η εισαγωγή και η χρήση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου δεν πρέπει να υπερβαίνουν ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, και πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.

 

____________________

 

1a Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  στον eu-LISA θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση και προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Σε περίπτωση αντιστοιχίας ανάμεσα στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα και σε εκείνα που χρησιμοποιεί το εκάστοτε κράτος μέλος για αναζήτηση (θετικό αποτέλεσμα), τα στοιχεία ταυτότητας για τα οποία προκύπτει «θετικό αποτέλεσμα» παρέχονται μαζί με το θετικό αποτέλεσμα της αναζήτησης. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο επικουρικά για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του οικείου υπηκόου τρίτης χώρας. Στις εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται συναφή στοιχεία καταχωρισμένα στην εθνική βάση δεδομένων ποινικού μητρώου των κρατών μελών που πραγματοποιούν αναζήτηση ως ψευδώνυμο του υπηκόου τρίτης χώρας.

(12)  Σε περίπτωση αντιστοιχίας ανάμεσα στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα και σε εκείνα που χρησιμοποιεί το εκάστοτε κράτος μέλος για αναζήτηση (θετικό αποτέλεσμα), τα στοιχεία ταυτότητας για τα οποία προκύπτει «θετικό αποτέλεσμα» παρέχονται μαζί με το θετικό αποτέλεσμα της αναζήτησης. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο επικουρικά για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του οικείου υπηκόου τρίτης χώρας, προκειμένου να επαληθευθεί ότι τα καταχωρισμένα δεδομένα αντιστοιχούν πράγματι στο σωστό πρόσωπο, το οποίο αφορά το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Στις εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται συναφή στοιχεία καταχωρισμένα στην εθνική βάση δεδομένων ποινικού μητρώου των κρατών μελών που πραγματοποιούν αναζήτηση ως ψευδώνυμο του υπηκόου τρίτης χώρας.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Σε πρώτη φάση, οι εικόνες προσώπου που περιέχονται στο σύστημα ECRIS-TCN θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της επαλήθευσης της ταυτότητας υπηκόου τρίτης χώρας. Στο μέλλον, ανάλογα και με την εξέλιξη των λογισμικών αναγνώρισης προσώπου, οι εικόνες προσώπου ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και για την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση βιομετρικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι συναφείς τεχνικές απαιτήσεις.

(13)  Σε πρώτη φάση, οι εικόνες προσώπου που περιέχονται στο σύστημα ECRIS-TCN θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της επαλήθευσης της ταυτότητας υπηκόου τρίτης χώρας. Στο μέλλον, ανάλογα και με την εξέλιξη των λογισμικών αναγνώρισης προσώπου και βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την ωριμότητα της απαιτούμενης τεχνολογίας, οι εικόνες προσώπου ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και για την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση βιομετρικών δεδομένων, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο και αναλογικό.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η χρήση βιομετρικών στοιχείων είναι απαραίτητη διότι είναι η πλέον αξιόπιστη μέθοδο ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών, οι οποίοι συνήθως δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας ή άλλα μέσα ταυτοποίησης, ενώ επιπλέον επιτρέπει την πιο αξιόπιστη αντιστοίχιση των στοιχείων υπηκόων τρίτων χωρών.

διαγράφεται

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργούν στο σύστημα ECRIS-TCN αρχεία για τους καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών το ταχύτερο δυνατόν μετά την καταχώριση της καταδικαστικής απόφασης στο εθνικό αρχείο ποινικού μητρώου.

(15)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργούν αυτομάτως στο σύστημα ECRIS-TCN αρχεία για τους καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών αμέσως μόλις καταχωριστεί η καταδικαστική απόφαση στο εθνικό αρχείο ποινικού μητρώου.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η βελτίωση της κυκλοφορίας πληροφοριών σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις αναμένεται να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ, η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνεκτιμούν προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις επ’ ευκαιρία νέων ποινικών διαδικασιών.

(17)  Η βελτίωση της κυκλοφορίας πληροφοριών σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις αναμένεται να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ, η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνεκτιμούν προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις σε άλλα κράτη μέλη επ’ ευκαιρία νέων ποινικών διαδικασιών, εφόσον οι προηγούμενες εθνικές καταδικαστικές αποφάσεις συνεκτιμώνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος κατά την αναζήτηση στο σύστημα ECRIS-TCN δεν θα πρέπει να εξάγεται αυτόματα το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταδικαστεί στο ή στα κράτη μέλη που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αναζήτησης, ούτε ότι το ή τα εν λόγω κράτη μέλη διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Η ύπαρξη τυχόν προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να επιβεβαιώνεται μόνο με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα ποινικά μητρώα των οικείων κρατών μελών.

(19)  Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος κατά την αναζήτηση στο σύστημα ECRIS-TCN δεν θα πρέπει να εξάγεται αυτόματα το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταδικαστεί στο ή στα κράτη μέλη που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αναζήτησης. Η ύπαρξη τυχόν προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να επιβεβαιώνεται μόνο με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα ποινικά μητρώα των οικείων κρατών μελών. Ως εκ τούτου, ένα θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης στο σύστημα ECRIS-TCN από μόνο του δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να παρακάμπτονται η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το τεκμήριο αθωότητας ή η γενική απαγόρευση των διακρίσεων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για την πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN και τις απαραίτητες διασφαλίσεις, μεταξύ άλλων για την ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων. Προβλέπει επίσης για τους ενδιαφερομένους δικαιώματα αποζημίωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και προσφυγής, και ιδίως το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής, καθώς και την επίβλεψη των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από δημόσιες ανεξάρτητες αρχές. Επομένως, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και τη γενική απαγόρευση των διακρίσεων.

(22)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για την πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN και τις απαραίτητες διασφαλίσεις, μεταξύ άλλων για την ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων. Προβλέπει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν τα οικεία δικαιώματα αποζημίωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και προσφυγής, και ιδίως το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής, καθώς και την επίβλεψη των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από δημόσιες ανεξάρτητες αρχές. Επομένως, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και τη γενική απαγόρευση των διακρίσεων. Εν προκειμένω, λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και άλλες υποχρεώσεις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα ορίζονται στην οδηγία 2016/680 - ο παρών κανονισμός απλώς διευκρινίζει πώς αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν στο πλαίσιο του ECRIS-TCN.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν στην κεντρική αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους αίτημα σχετικά με το δικαίωμά τους σε πρόσβαση σε δεδομένα και σε διόρθωση και διαγραφή δεδομένων. Εάν η αίτηση υποβληθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταδίκης, το τελευταίο θα πρέπει να αποστείλει στον ενδιαφερόμενο γραπτή επιβεβαίωση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη. Η επιβεβαίωση θα πρέπει επίσης να διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος καταδίκης ήταν εκείνο που διαχειρίστηκε το αίτημα.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους, θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Εάν δεν εφαρμόζονται εθνικές διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εσωτερικό δίκαιο, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εθνικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συντονισμένη εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 62 του [νέου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης].

(23)  Στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αρμόδιες εθνικές αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους, θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εθνικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συντονισμένη εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 62 του [νέου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης]. Στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον eu-LISA θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) .../ ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27a+.

_________________

_________________

26 Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

26 Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

 

27a Κανονισμός (ΕΕ) .../ ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L …, …, σ. …).

 

+ ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο 2017/0002 (COD) και να συμπληρωθεί η υποσημείωση.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την ευθύνη των κρατών μελών σε περίπτωση ζημιών από παράβαση του παρόντος κανονισμού.

(24)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την ευθύνη των κρατών μελών και των οργανισμών της Ένωσης που χρησιμοποιούν το σύστημα ECRIS-TCN σε περίπτωση ζημιών από παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Ο eu-LISA θα πρέπει να παρέχει τακτικές στατιστικές σχετικά με την καταχώριση, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από ποινικά μητρώα μέσω του συστήματος ECRIS-TCN, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης των στατιστικών που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με τον αριθμό των καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών. Ωστόσο, στις στατιστικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η στατιστική μεροληψία που οφείλεται στη χρήση μη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων του πληθυσμού, στην προκειμένη περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, και δεν θα πρέπει να συνάγονται συμπεράσματα σε συγκριτικές αναλύσεις.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη προειδοποιεί για τον κίνδυνο στατιστικής μεροληψίας κατά τη χρήση στατιστικών μόνο για καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών. Η σύγκριση του αριθμού των καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών και του αριθμού των καταδικασθέντων πολιτών της ΕΕ δεν θα πρέπει να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι πιο επιρρεπείς στη διάπραξη εγκλημάτων, δεδομένου ότι το συμπέρασμα αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των απαιτήσεων συνέργειας και διαλειτουργικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(25)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι να καταστεί δυνατή η όσο το δυνατόν ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ακριβέστερη ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, με τη θέσπιση κοινών ενωσιακών κανόνων και διαλειτουργικών συστημάτων, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στον τομέα του λογισμικού αναγνώρισης προσώπου και να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες σχετικά με ορισμένα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τεχνική εφαρμογή του συστήματος ECRIS-TCN, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με την πρόβλεψη της χρήσης εικόνων προσώπου με σκοπό την ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών βάσει αυτού του βιομετρικού αναγνωριστικού στοιχείου, και τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εισαγωγή δεδομένων, την πρόσβαση σε δεδομένα, την τροποποίηση και τη διαγραφή δεδομένων, και σε σχέση με την τήρηση καταχωρίσεων και την πρόσβαση σε αυτές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου1a. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση σε συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

_______________________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις …30,

διαγράφεται

_________________

 

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 008 της 12.1.2001, σ. 1).

 

30 ΕΕ C …

 

Αιτιολόγηση

Γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ για ένα κεντρικό ECRIS-TCN δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόταση, παρά μόνο στην οδηγία για το ECRIS-TCN του 2016.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  «υπήκοος τρίτης χώρας»: υπήκοος χώρας η οποία δεν είναι κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπο έχει επίσης την ιθαγένεια κράτους μέλους, ή ανιθαγενής ή πρόσωπο του οποίου η ιθαγένεια είναι άγνωστη στο κράτος μέλος καταδίκης·

ζ)  «υπήκοος τρίτης χώρας»: πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ή είναι ανιθαγενής ή πρόσωπο του οποίου η ιθαγένεια είναι άγνωστη στο κράτος μέλος καταδίκης·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  «δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων»: τα δεδομένα τα σχετικά με τα σταθερά και κυλιόμενα δακτυλικά αποτυπώματα και των δέκα δακτύλων·

ιβ)  «δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων»: τα δεδομένα τα σχετικά με τα σταθερά και κυλιόμενα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν συλλεχθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κεντρικό σύστημα φιλοξενείται από τον eu-LISA σε δύο τεχνικές εγκαταστάσεις του.

2.  Το κεντρικό σύστημα φιλοξενείται από τον eu-LISA στις τεχνικές εγκαταστάσεις του.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για κάθε καταδικασθέντα υπήκοο τρίτης χώρας, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης δημιουργεί αρχείο δεδομένων στο κεντρικό σύστημα. Το αρχείο δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

1.  Για κάθε καταδικασθέντα υπήκοο τρίτης χώρας του οποίου τα δεδομένα έχουν καταχωριστεί στο ποινικό μητρώο του κράτους μέλους καταδίκης, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους αυτού δημιουργεί αρχείο δεδομένων στο κεντρικό σύστημα. Το αρχείο δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  επώνυμο· όνομα/-τα· ημερομηνία γέννησης· τόπο γέννησης (πόλη και κράτος)· ιθαγένεια ή ιθαγένειες· φύλο· ονόματα γονέων· κατά περίπτωση, προηγούμενα ονόματα, ψευδώνυμο/-α και/ή άλλο ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το καταδικασθέν πρόσωπο· τον κωδικό του κράτους μέλους καταδίκης·

α)  επώνυμο· όνομα/-τα· ημερομηνία γέννησης· τόπο γέννησης (πόλη και κράτος)· ιθαγένεια ή ιθαγένειες· φύλο· κατά περίπτωση, προηγούμενα ονόματα, ψευδώνυμο/-α και/ή άλλο ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το καταδικασθέν πρόσωπο· τον κωδικό του κράτους μέλους καταδίκης·

Αιτιολόγηση

Τα ονόματα των γονέων δεν είναι αναγκαία ούτε αναλογικά για τον σκοπό της επαλήθευσης της ταυτότητας του οικείου υπηκόου τρίτης χώρας. Τα ονόματα των γονέων θα πρέπει να διαβιβάζονται μαζί με τις πληροφορίες ποινικού μητρώου σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/315, αφού εντοπιστεί το κράτος μέλος που διαθέτει τις πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ31 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την ευκρίνεια και τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β)· τον αριθμό αναφοράς των δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων του καταδικασθέντος προσώπου, καθώς και τον κωδικό του κράτους μέλους καταδίκης.

β)  δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων, μόνον όταν το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση επιτρέπει τη συλλογή και την αποθήκευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων καταδικασθέντος ατόμου, σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ31 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την ευκρίνεια και τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β)· τον αριθμό αναφοράς των δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων του καταδικασθέντος προσώπου, καθώς και τον κωδικό του κράτους μέλους καταδίκης.

_________________

_________________

31 Όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (….).

31 Όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (….).

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία 17 της εγκριθείσας έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) σχετικά με την οδηγία ECRIS-TCN.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το αρχείο δεδομένων είναι δυνατόν να περιέχει επίσης εικόνες προσώπου του καταδικασθέντος υπηκόου τρίτης χώρας.

2.  Το αρχείο δεδομένων είναι δυνατόν να περιέχει επίσης εικόνες προσώπου του καταδικασθέντος υπηκόου τρίτης χώρας, εάν το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, στο οποίο εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση, επιτρέπει τη συλλογή και την αποθήκευση εικόνων προσώπου καταδικασθέντος ατόμου.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το κράτος μέλος καταδίκης δημιουργεί το αρχείο δεδομένων το ταχύτερο δυνατόν μετά την καταχώριση της καταδικαστικής απόφασης στο εθνικό αρχείο ποινικού μητρώου.

3.  Το κράτος μέλος καταδίκης δημιουργεί το αρχείο δεδομένων αυτομάτως, ει δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από την καταχώριση της καταδικαστικής απόφασης στο εθνικό αρχείο ποινικού μητρώου.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το κράτος μέλος καταδίκης δημιουργεί αρχεία δεδομένων και για καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], αν τα σχετικά στοιχεία είναι αποθηκευμένα στο εθνικό αρχείο ποινικού μητρώου ή στην εθνική βάση δακτυλικών αποτυπωμάτων του.

4.  Το κράτος μέλος καταδίκης δημιουργεί αρχεία δεδομένων και για καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως την [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], αν τα σχετικά στοιχεία είναι αποθηκευμένα στο εθνικό αρχείο ποινικού μητρώου ή στην εθνική βάση δακτυλικών αποτυπωμάτων του.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εικόνες προσώπου που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 χρησιμοποιούνται μόνο για την επιβεβαίωση της ταυτότητας υπηκόου τρίτης χώρας που ταυτοποιήθηκε ως αποτέλεσμα αναζήτησης με βάση αλφαριθμητικά δεδομένα ή με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

1.  Οι εικόνες προσώπου που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την επιβεβαίωση της ταυτότητας υπηκόου τρίτης χώρας που ταυτοποιήθηκε ως αποτέλεσμα αναζήτησης με βάση αλφαριθμητικά δεδομένα ή με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αμέσως μόλις καταστεί εφικτό από τεχνικής απόψεως, οι εικόνες προσώπου μπορούν να χρησιμοποιούνται και για την ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης χώρας με βάση αυτό το βιομετρικό αναγνωριστικό στοιχείο. Προτού εφαρμοστεί η λειτουργική αυτή δυνατότητα στο σύστημα ECRIS-TCN, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για το κατά πόσον είναι διαθέσιμη και έτοιμη η απαιτούμενη τεχνολογία, ενώ ζητείται σχετικά η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 34α, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, με το να προβλέπει, αμέσως μόλις τούτο καταστεί εφικτό από τεχνικής απόψεως και βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την ωριμότητα της απαιτούμενης τεχνολογίας, ότι οι εικόνες προσώπου μπορούν να χρησιμοποιούνται και για την ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης χώρας με βάση αυτό το βιομετρικό αναγνωριστικό στοιχείο.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν σε ένα κράτος μέλος ζητούνται πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπήκοο τρίτης χώρας για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας σε βάρος του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας ή για άλλους σκοπούς πλην των σκοπών της ποινικής διαδικασίας σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, η κεντρική αρχή του προαναφερόμενου κράτους μέλους χρησιμοποιεί το σύστημα ECRIS-TCN προκειμένου να εντοπίσει το ή τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας με σκοπό να λάβει πληροφορίες για τυχόν προηγούμενες καταδίκες μέσω του ECRIS.

1.  Όταν σε ένα κράτος μέλος ζητούνται πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπήκοο τρίτης χώρας για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας σε βάρος του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας, η κεντρική αρχή του προαναφερόμενου κράτους μέλους χρησιμοποιεί το σύστημα ECRIS-TCN προκειμένου να εντοπίσει το ή τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας με σκοπό να λάβει πληροφορίες για τυχόν προηγούμενες καταδίκες μέσω του ECRIS.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε ατομικό αρχείο δεδομένων αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα για όσο διάστημα τα στοιχεία σχετικά με την ή τις καταδίκες του συγκεκριμένου προσώπου παραμένουν αποθηκευμένα στο εθνικό αρχείο ποινικού μητρώου.

1.  Κάθε αρχείο δεδομένων αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα για όσο διάστημα τα στοιχεία σχετικά με την ή τις καταδίκες του συγκεκριμένου προσώπου παραμένουν αποθηκευμένα στο εθνικό αρχείο ποινικού μητρώου.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν εκπνεύσει η προθεσμία διατήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης διαγράφει το ατομικό αρχείο δεδομένων από το κεντρικό σύστημα χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός μηνός από την εκπνοή της προαναφερόμενης περιόδου διατήρησης.

2.  Όταν εκπνεύσει η προθεσμία διατήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης διαγράφει μόνιμα το ατομικό αρχείο δεδομένων από το κεντρικό σύστημα αυτομάτως, ει δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από την εκπνοή της προαναφερόμενης περιόδου διατήρησης.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν ένα κράτος μέλος έχει λόγο να πιστεύει ότι τα δεδομένα που καταχώρισε στο κεντρικό σύστημα δεν είναι ακριβή ή ότι έγινε επεξεργασία δεδομένων στο κεντρικό σύστημα κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επαληθεύει τα συγκεκριμένα δεδομένα και, εφόσον απαιτείται, τα τροποποιεί ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση από το κεντρικό σύστημα.

3.  Αν ένα κράτος μέλος έχει λόγο να πιστεύει ότι τα δεδομένα που καταχώρισε στο κεντρικό σύστημα δεν είναι ακριβή ή ότι έγινε επεξεργασία δεδομένων στο κεντρικό σύστημα κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επαληθεύει τα συγκεκριμένα δεδομένα και, εφόσον απαιτείται, τα τροποποιεί ή τα διαγράφει αμέσως από το κεντρικό σύστημα.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αν ένα κράτος μέλος πλην του κράτους μέλους που εισήγαγε τα δεδομένα έχει λόγο να πιστεύει ότι τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο κεντρικό σύστημα δεν είναι ακριβή ή ότι έγινε επεξεργασία δεδομένων στο κεντρικό σύστημα κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επικοινωνεί χωρίς καθυστέρηση με την κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης. Το κράτος μέλος καταδίκης επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας εντός προθεσμίας ενός μηνός.

4.  Αν ένα κράτος μέλος πλην του κράτους μέλους που εισήγαγε τα δεδομένα έχει λόγο να πιστεύει ότι τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο κεντρικό σύστημα δεν είναι ακριβή ή ότι έγινε επεξεργασία δεδομένων στο κεντρικό σύστημα κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επικοινωνεί χωρίς καθυστέρηση με την κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης. Το κράτος μέλος καταδίκης επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός μίας εβδομάδας αφού λάβει την ενημέρωση.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη και την τεχνική εφαρμογή του συστήματος ECRIS-TCN, και συγκεκριμένα κανόνες που διέπουν:

1.  Η Επιτροπή εκδίδει, πριν από την [δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τις εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη και την τεχνική εφαρμογή του συστήματος ECRIS-TCN, και συγκεκριμένα κανόνες που διέπουν:

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι αναγκαία προκειμένου να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη του συστήματος ECRIS-TCN στο άρθρο 11.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  την ποιότητα των δεδομένων, περιλαμβανομένου ενός μηχανισμού και διαδικασιών για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας δεδομένων,

ε)  τις τεχνικές προδιαγραφές για την ποιότητα των δεδομένων, περιλαμβανομένου ενός μηχανισμού και διαδικασιών για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας δεδομένων,

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την εισαγωγή των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 5,

διαγράφεται

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  την πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 7,

διαγράφεται

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  την τροποποίηση και τη διαγραφή των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9,

διαγράφεται

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  την τήρηση των καταχωρίσεων και την πρόσβαση σ’ αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 29,

διαγράφεται

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  την υποβολή στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 30,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Μετακινείται στο επόμενο άρθρο 10α (νέο) που αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση και όχι τις εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  τις απαιτήσεις απόδοσης και διαθεσιμότητας του συστήματος ECRIS-TCN.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Μετακινείται στο επόμενο άρθρο 10α (νέο) που αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση και όχι τις εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34α, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, μέσω του καθορισμού κανόνων σχετικά με:

 

α)  την εισαγωγή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 5,

 

β)  την πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 7,

 

γ)  την τροποποίηση και τη διαγραφή δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9,

 

δ)  την τήρηση καταχωρίσεων και την πρόσβαση σε αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 29,

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος ECRIS-TCN είναι ο eu-LISA. Η ανάπτυξη συνίσταται στην εκπόνηση και εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, τη διεξαγωγή δοκιμών και τον συνολικό συντονισμό του έργου.

1.  Υπεύθυνος για την ανάπτυξη του συστήματος ECRIS-TCN σύμφωνα με την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού είναι ο eu-LISA. Επιπλέον, ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος ECRIS-TCN. Η ανάπτυξη συνίσταται στην εκπόνηση και εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, τη διεξαγωγή δοκιμών και τον συνολικό συντονισμό του έργου.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο eu-LISA αναπτύσσει και υλοποιεί το σύστημα ECRIS-TCN πριν από την [δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και μετά την έγκριση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 10 από την Επιτροπή.

4.  Ο eu-LISA αναπτύσσει και υλοποιεί το σύστημα ECRIS-TCN το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και την έγκριση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 10 και 10α από την Επιτροπή.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Πριν από τη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA συστήνει συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος αποτελούμενο από δέκα το πολύ μέλη: οκτώ εκπροσώπους διορισμένους από το διοικητικό συμβούλιο, τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας του συστήματος ECRIS-TCN που αναφέρεται στο άρθρο 36 και ένα μέλος διορισμένο από την Επιτροπή. Τα μέλη που διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο εκλέγονται μόνο από τα κράτη μέλη που δεσμεύονται πλήρως, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, από τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν το ECRIS και που θα συμμετέχουν στο σύστημα ECRIS-TCN. Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι που διορίζει διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα και εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ανάπτυξης και της διαχείρισης συστημάτων ΤΠ που χρησιμοποιούνται από δικαστικές αρχές και αρχές ποινικού μητρώου. Το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, και συχνότερα όταν αυτό απαιτείται. Διασφαλίζει την κατάλληλη διαχείριση της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος ECRIS-TCN. Το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος υποβάλλει γραπτές εκθέσεις κάθε μήνα στο διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA σχετικά με την πρόοδο του έργου. Δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων ούτε εντολή να εκπροσωπεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5.  Πριν από τη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA συστήνει συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος αποτελούμενο από δέκα το πολύ μέλη: επτά εκπροσώπους διορισμένους από το διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του, τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας του συστήματος ECRIS-TCN που αναφέρεται στο άρθρο 36, ένα μέλος που εκπροσωπεί τον eu-LISA και διορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή του και ένα μέλος διορισμένο από την Επιτροπή. Τα μέλη που διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο εκλέγονται μόνο από τα κράτη μέλη που δεσμεύονται πλήρως, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, από τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν το ECRIS και που θα συμμετέχουν στο σύστημα ECRIS-TCN. Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι που διορίζει διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα και εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ανάπτυξης και της διαχείρισης συστημάτων ΤΠ που χρησιμοποιούνται από δικαστικές αρχές και αρχές ποινικού μητρώου. Το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, και συχνότερα όταν αυτό απαιτείται. Διασφαλίζει την κατάλληλη διαχείριση της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος ECRIS-TCN. Το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος υποβάλλει γραπτές εκθέσεις κάθε μήνα στο διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA σχετικά με την πρόοδο του έργου. Δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων ούτε εντολή να εκπροσωπεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η προεδρία ασκείται από το κράτος μέλος που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεσμεύεται πλήρως, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, από τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν το ECRIS και ότι συμμετέχει στο σύστημα ECRIS-TCN. Αν δεν ικανοποιείται αυτή η απαίτηση, η προεδρία ασκείται από το επόμενο κράτος μέλος που θα ασκήσει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληροί την εν λόγω απαίτηση.

7.  Η προεδρία ασκείται από κράτος μέλος που δεσμεύεται πλήρως, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, από τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν το ECRIS και που συμμετέχει στο σύστημα ECRIS-TCN.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης, η συμβουλευτική ομάδα του συστήματος ECRIS-TCN που αναφέρεται στο άρθρο 36 απαρτίζεται από τους εθνικούς διαχειριστές έργου για το σύστημα ECRIS-TCN. Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης, η εν λόγω ομάδα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN, και ύστερα από κάθε συνεδρίαση υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA. Παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη των καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου και παρακολουθεί το επίπεδο της προετοιμασίας των κρατών μελών.

9.  Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης, η συμβουλευτική ομάδα του συστήματος ECRIS-TCN που αναφέρεται στο άρθρο 36 απαρτίζεται από τους εθνικούς διαχειριστές έργου για το σύστημα ECRIS-TCN και προεδρεύεται από τον eu-LISA. Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης, η εν λόγω ομάδα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN, και ύστερα από κάθε συνεδρίαση υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA. Παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη των καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου και παρακολουθεί το επίπεδο της προετοιμασίας των κρατών μελών.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος παρέχει τη δέουσα κατάρτιση στους υπαλλήλους των αρχών του που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα ECRIS-TCN, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, καθώς και τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα, προτού τους χορηγήσει την εξουσιοδότηση να επεξεργάζονται δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα.

2.  Κάθε κράτος μέλος παρέχει τη δέουσα κατάρτιση στους υπαλλήλους των αρχών του που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα ECRIS-TCN, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα, προτού τους χορηγήσει την εξουσιοδότηση να επεξεργάζονται δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα ECRIS-TCN, και συγκεκριμένα ότι:

1.  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα ECRIS-TCN, και συγκεκριμένα ότι:

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα δεδομένα συλλέγονται νομίμως και με πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας του υπηκόου τρίτης χώρας,

β)  τα δεδομένα συλλέγονται νομίμως και με πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του υπηκόου τρίτης χώρας,

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο eu-LISA διασφαλίζει ότι το σύστημα ECRIS-TCN λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, καθώς και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 [ή τον διάδοχο κανονισμό του]. Συγκεκριμένα, ο eu-LISA λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να κατοχυρώσει την ασφάλεια του κεντρικού συστήματος και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και του εθνικού κεντρικού σημείου πρόσβασης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων κάθε κράτους μέλους.

2.  Ο eu-LISA διασφαλίζει ότι το σύστημα ECRIS-TCN λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10α, καθώς και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 [ή τον διάδοχο κανονισμό του]. Συγκεκριμένα, ο eu-LISA λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να κατοχυρώσει την ασφάλεια του κεντρικού συστήματος και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και του εθνικού κεντρικού σημείου πρόσβασης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο eu-LISA ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα μέτρα που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 για την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN.

3.  Ο eu-LISA ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων το συντομότερο δυνατό για τα μέτρα που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 για την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί μπορούν να απευθύνουν τις αιτήσεις τους για πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταδίκες υπηκόων τρίτων χωρών στην Eurojust.

1.  Τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί μπορούν να απευθύνουν τις αιτήσεις τους για πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταδίκες υπηκόων τρίτων χωρών στην Eurojust για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους οι αρχές των κρατών μελών έχουν πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές για ποιους σκοπούς μπορούν τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί να ζητούν πληροφορίες από το ECRIS-TCN.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν η Eurojust λαμβάνει αίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, χρησιμοποιεί το σύστημα ECRIS-TCN προκειμένου να εντοπίσει ποιο ή ποια κράτη μέλη διαθέτουν πληροφορίες για τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας και, στις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει/-ουν από την αναζήτηση κράτος/-η μέλος/-η, διαβιβάζει αμέσως την αίτηση στις κεντρικές αρχές του ή των εν λόγω κρατών μελών. Τα οικεία κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη συνέχεια που δίνεται σ’ αυτές τις αιτήσεις σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

2.  Όταν η Eurojust λαμβάνει αίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, χρησιμοποιεί το σύστημα ECRIS-TCN προκειμένου να εντοπίσει ποιο ή ποια κράτη μέλη διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας και, στις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει/-ουν από την αναζήτηση κράτος/-η μέλος/-η, διαβιβάζει αμέσως την αίτηση στις κεντρικές αρχές του ή των εν λόγω κρατών μελών. Τα οικεία κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη συνέχεια που δίνεται σ’ αυτές τις αιτήσεις σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο. Η Eurojust αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό που ζητεί πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Eurojust, η Ευρωπόλ[, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία] και οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών δεν δύνανται να διαβιβάζουν ή να διαθέτουν σε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιώτη πληροφορίες που έχουν προκύψει από το σύστημα ECRIS-TCN σχετικά με προηγούμενες καταδίκες υπηκόου τρίτης χώρας ή πληροφορίες για το ή τα κράτη μέλη που ενδέχεται να διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες.

3.  Η Eurojust, η Ευρωπόλ, [η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία] και οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν ή να διαθέτουν σε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιώτη τυχόν πληροφορίες που έχουν προκύψει από το σύστημα ECRIS-TCN σχετικά με προηγούμενες καταδίκες υπηκόου τρίτης χώρας ή πληροφορίες για το ή τα κράτη μέλη που ενδέχεται να διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Eurojust έχει άμεση πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN για τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 14, καθώς και για την εκτέλεση των καθηκόντων της που απορρέουν από τη νομοθεσία.

1.  Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Eurojust έχει άμεση πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN για τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 14, καθώς και για την εκτέλεση των καθηκόντων της που απορρέουν από τη νομοθεσία.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   [Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει άμεση πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων του που απορρέουν από τη νομοθεσία].

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Ευρωπόλ [και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία] έχει[έχουν] άμεση πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων της[τους] που απορρέουν από τη νομοθεσία.

2.  Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ευρωπόλ έχει άμεση πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN για τον σκοπό της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που απορρέουν από τη νομοθεσία.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατόπιν θετικού αποτελέσματος αναζήτησης από το οποίο έχουν προκύψει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπήκοο τρίτης χώρας, η Eurojust και η Ευρωπόλ[, καθώς και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,] δύνανται να κάνουν χρήση των σημείων επαφής τους, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές ιδρυτικές πράξεις τους, με τις εθνικές αρχές των προαναφερόμενων κρατών μελών για να ζητήσουν να λάβουν τις πληροφορίες σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις.

3.  Κατόπιν θετικού αποτελέσματος αναζήτησης από το οποίο έχουν προκύψει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπήκοο τρίτης χώρας, η Eurojust και η Ευρωπόλ[, καθώς και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,] δύνανται να κάνουν χρήση των σημείων επαφής τους, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές ιδρυτικές πράξεις τους, με τις εθνικές αρχές των προαναφερόμενων κρατών μελών για να ζητήσουν να λάβουν τις πληροφορίες σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν απορρίπτεται αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις μόνο και μόνο επειδή το κράτος μέλος που αρνείται την πρόσβαση δεν συμμετέχει στη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφής η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των κρατών μελών που δεν συγκαταλέγονται στα 20 κράτη μέλη που συμμετέχουν σήμερα στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όταν τίθεται ζήτημα αιτήσεων για πληροφορίες ποινικού μητρώου.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μεριμνά για την υλική προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων καταρτίζοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας,

α)  μεριμνά για την υλική προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων καταρτίζοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία υποδομών,

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN έχουν πρόσβαση μόνο σε δεδομένα που καλύπτονται από την άδεια πρόσβασής τους, με ατομικές ταυτότητες χρήστη και μόνο με εμπιστευτικά μέσα πρόσβασης,

στ)  εξασφαλίζει και εξακριβώνει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN έχουν πρόσβαση μόνο σε δεδομένα που καλύπτονται από την άδεια πρόσβασής τους, με ατομικές ταυτότητες χρήστη και μόνο με εμπιστευτικά μέσα πρόσβασης,

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  εξασφαλίζει ότι όλες οι αρχές που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα ECRIS-TCN δημιουργούν προφίλ που περιγράφουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εισάγουν, να τροποποιούν, να διαγράφουν, να συμβουλεύονται και να αναζητούν τα δεδομένα, και ότι κοινοποιούν αυτά τα προφίλ στις εθνικές εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 25, χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν αιτήσεώς τους,

ζ)  εξασφαλίζει ότι όλες οι αρχές που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα ECRIS-TCN δημιουργούν προφίλ που περιγράφουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εισάγουν, να τροποποιούν, να διαγράφουν, να συμβουλεύονται και να αναζητούν τα δεδομένα, και ότι κοινοποιούν αυτά τα προφίλ στις εθνικές εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 25,

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφάλειας της παρούσας παραγράφου και λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα εσωτερικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

ια)  παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφάλειας της παρούσας παραγράφου και λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα εσωτερικού ελέγχου και επιτήρησης ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο eu-LISA και τα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν εναρμονισμένη προσέγγιση στην ασφάλεια των δεδομένων, βάσει διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων ασφαλείας που καλύπτει ολόκληρο το σύστημα ECRIS-TCN.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για κάθε χρήση των δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα ECRIS-TCN κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, το άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 57 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 για κάθε χρήση των δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα ECRIS-TCN κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Ευρωπόλ, η Eurojust [και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία] λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό τους που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα ECRIS-TCN θα υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις εάν χρησιμοποιεί δεδομένα από το σύστημα ECRIS-TCN κατά τρόπο που δεν συνάδει με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, η κεντρική αρχή κάθε κράτους μέλους θεωρείται ως υπεύθυνος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το κράτος μέλος δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

1.  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, η κεντρική αρχή κάθε κράτους μέλους θεωρείται ως υπεύθυνος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το κράτος μέλος δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ως εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εισάγονται στο κεντρικό σύστημα από τα κράτη μέλη θεωρείται ο eu-LISA.

2.  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 [ή τον διάδοχό του], ως εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εισάγονται στο κεντρικό σύστημα από τα κράτη μέλη θεωρείται ο eu-LISA.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN για την εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή και αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 επιφυλάσσεται αποκλειστικά στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των κεντρικών αρχών, καθώς και στο προσωπικό των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 15 το οποίο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο να διενεργεί αναζητήσεις στα εν λόγω δεδομένα. Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

2.  Η πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN για την εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή και αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 επιφυλάσσεται αποκλειστικά στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των κεντρικών αρχών, καθώς και στο προσωπικό των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 15 το οποίο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο να διενεργεί αναζητήσεις στα εν λόγω δεδομένα. Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και σε ό,τι κρίνεται αναγκαίο και ανάλογο προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αν η αίτηση απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταδίκης, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ελέγχουν την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο σύστημα ECRIS-TCN εντός προθεσμίας ενός μηνός, εάν είναι δυνατόν ο έλεγχος αυτός να γίνει χωρίς διαβούλευση με το κράτος μέλος καταδίκης. Διαφορετικά, το διαφορετικό από το κράτος μέλος καταδίκης κράτος μέλος επικοινωνεί με τις αρχές του κράτους μέλους καταδίκης εντός 14 ημερών και το κράτος μέλος καταδίκης επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της επικοινωνίας.

2.  Αν η αίτηση απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταδίκης, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση επικοινωνούν με τις αρχές του κράτους μέλους καταδίκης χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός επτά ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Το κράτος μέλος καταδίκης επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας και απαντά εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία της επικοινωνίας.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα τα οποία έχουν καταχωριστεί στο σύστημα ECRIS-TCN είναι ανακριβή ή έχουν καταχωριστεί παράνομα, το κράτος μέλος καταδίκης τα διορθώνει ή τα διαγράφει σύμφωνα με το άρθρο 9. Το κράτος μέλος καταδίκης ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση επιβεβαιώνει γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι προέβη στη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν.

3.  Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα τα οποία έχουν καταχωριστεί στο σύστημα ECRIS-TCN είναι ανακριβή ή έχουν καταχωριστεί παράνομα, το κράτος μέλος καταδίκης τα διορθώνει ή τα διαγράφει σύμφωνα με το άρθρο 9. Το κράτος μέλος καταδίκης επιβεβαιώνει γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι προέβη στη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν. Το κράτος μέλος καταδίκης ενημερώνει επίσης χωρίς καθυστέρηση για τις ενέργειες στις οποίες προέβη τυχόν άλλο κράτος μέλος που είχε λάβει πληροφορίες σχετικές με καταδίκη από καταχώριση που διορθώθηκε ή διεγράφη.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αν το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση δεν συμφωνεί ότι τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα ECRIS-TCN είναι ανακριβή ή ότι έχουν καταχωριστεί παράνομα, το εν λόγω κράτος μέλος εκδίδει διοικητική απόφαση στην οποία εξηγεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι διατεθειμένο να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που το αφορούν.

4.  Αν το κράτος μέλος καταδίκης δεν συμφωνεί ότι τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα ECRIS-TCN είναι ανακριβή ή ότι έχουν καταχωριστεί παράνομα, το εν λόγω κράτος μέλος εκδίδει διοικητική απόφαση στην οποία εξηγεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι διατεθειμένο να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που το αφορούν. Οι περιπτώσεις αυτές κοινοποιούνται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην εθνική εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Όταν ένα πρόσωπο ζητεί να του κοινοποιηθούν δεδομένα που το αφορούν δυνάμει της παραγράφου 2, η κεντρική αρχή τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζεται εγγράφως η υποβολή της αίτησης, η συνέχεια που δόθηκε και από ποια αρχή, και θέτει αμελλητί το σχετικό έγγραφο στη διάθεση των εποπτικών αρχών.

7.  Όταν ένα πρόσωπο ζητεί να του κοινοποιηθούν δεδομένα που το αφορούν δυνάμει της παραγράφου 2, η κεντρική αρχή τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζεται εγγράφως η υποβολή της αίτησης, η συνέχεια που δόθηκε και από ποια αρχή, και θέτει αμελλητί το σχετικό έγγραφο στη διάθεση των εποπτικών αρχών. Το εν λόγω αρχείο διαγράφεται μετά την πάροδο τριών ετών.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί μέγιστη περίοδος διατήρησης για τα αρχεία των αιτήσεων· η τριετία αποτελεί εύλογο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Κατά περίπτωση, εάν η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα δεν φέρει αποτελέσματα, ο υπήκοος τρίτης χώρας που ζητεί πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο λαμβάνει δήλωση, η οποία πιστοποιεί ότι η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα δεν οδήγησε σε αντιστοιχία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζητούν πληροφορίες ποινικού μητρώου, εφόσον δεν έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις, λαμβάνουν πιστοποιητικό ότι δεν υπήρξε αντιστοιχία στο ECRIS, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν έχουν ποινικό μητρώο στα 28 κράτη μέλη. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους υπηκόους τρίτων χωρών όταν αναζητούν απασχόληση.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε κάθε κράτος μέλος, η εποπτική αρχή επικουρεί και συμβουλεύει, αν της ζητηθεί, το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά την άσκηση του δικαιώματός του για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν.

2.  Σε κάθε κράτος μέλος, η εποπτική αρχή έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις κεντρικές αρχές, ενημερώνεται για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 23 παράγραφος 4 και επικουρεί και συμβουλεύει, αν της ζητηθεί, το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά την άσκηση του δικαιώματός του για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε κάθε κράτος μέλος, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να ασκεί προσφυγή ή να υποβάλλει καταγγελία στο κράτος μέλος που του αρνήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης ή το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που το αφορούν, όπως προβλέπει το άρθρο 23.

1.  Σύμφωνα με τον τίτλο VIII της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, σε κάθε κράτος μέλος, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να ασκεί προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου και να υποβάλλει καταγγελία στο κράτος μέλος που του αρνήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης ή το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που το αφορούν, όπως προβλέπει το άρθρο 23.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητες διευκρινίσεις για τη σύνδεση με τη σχετική νομική βάση (οδηγία 2016/680) και προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μόνο τα κράτη μέλη να μπορούν να παρέχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η/οι εποπτική/-ές αρχή/-ές που ορίζεται/-ονται σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 να εποπτεύει/-ουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 από το εν λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους προς και από το σύστημα ECRIS-TCN.

1.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η/οι εποπτική/-ές αρχή/-ές που ορίζεται/-ονται σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 να εποπτεύει/-ουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 από το εν λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους προς και από το σύστημα ECRIS-TCN.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εποπτική αρχή μεριμνά ώστε να διενεργείται έλεγχος των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στις εθνικές βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου και δακτυλικών αποτυπωμάτων, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου, τουλάχιστον ανά τετραετία από την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN.

2.  Η εποπτική αρχή μεριμνά ώστε να διενεργείται έλεγχος των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στις εθνικές βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου και δακτυλικών αποτυπωμάτων, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου, τουλάχιστον ανά τριετία από την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στις εθνικές εποπτικές αρχές τους επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στις εθνικές εποπτικές αρχές τους επαρκείς πόροι και κατάρτιση για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε κράτος μέλος παρέχει στις εποπτικές αρχές όλες τις αιτούμενες πληροφορίες και, συγκεκριμένα, πληροφορίες για τις δραστηριότητες που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 12, το άρθρο 13 και το άρθρο 17. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στις εποπτικές αρχές πρόσβαση στα αρχεία του σύμφωνα με το άρθρο 29 και τους επιτρέπει την πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις εγκαταστάσεις του που σχετίζονται με το σύστημα ECRIS-TCN.

4.  Κάθε κράτος μέλος παρέχει στις εποπτικές αρχές όλες τις αιτούμενες πληροφορίες και, συγκεκριμένα, πληροφορίες για τις δραστηριότητες που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 12, το άρθρο 13 και το άρθρο 17. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στις εποπτικές αρχές πρόσβαση στα αρχεία του σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 7 και το άρθρο 29 και τους επιτρέπει την πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις εγκαταστάσεις του που σχετίζονται με το σύστημα ECRIS-TCN.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου, τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των δραστηριοτήτων του Οργανισμού σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον eu-LISA, την Επιτροπή, τις εποπτικές αρχές και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Ο eu-LISA δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις πριν από την έκδοση της έκθεσης.

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου, τουλάχιστον ανά τριετία, έλεγχος των δραστηριοτήτων του Οργανισμού σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον eu-LISA, την Επιτροπή, τις εποπτικές αρχές και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Ο eu-LISA δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις πριν από την έκδοση της έκθεσης.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συντονισμένη εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 62 του [νέου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης].

Εξασφαλίζεται η συντονισμένη εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 62 του [νέου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης].

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα- ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 62 του νέου κανονισμού 45/2001.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η καταχώριση και η τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων και για την κατοχύρωση της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων. Μόνο καταχωρίσεις που περιλαμβάνουν μη προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 34. Οι προαναφερόμενες καταχωρίσεις πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και να διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έτους, αν δεν είναι πλέον απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που έχουν ήδη κινηθεί.

4.  Η καταχώριση και η τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων και για την κατοχύρωση της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων. Μόνο καταχωρίσεις που περιλαμβάνουν μη προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 34. Οι προαναφερόμενες καταχωρίσεις πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και να διαγράφονται μετά την παρέλευση τριών ετών, αν δεν είναι πλέον απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που έχουν ήδη κινηθεί.

Αιτιολόγηση

Οι περίοδοι διατήρησης για τις καταχωρίσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερες, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες κατά τον δέοντα τρόπο.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του eu-LISA, των αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής έχει πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο σύστημα ECRIS-TCN αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ταυτοποίηση επιμέρους προσώπων.

1.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του eu-LISA και των αρμόδιων αρχών έχει πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο σύστημα ECRIS-TCN αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ταυτοποίηση επιμέρους προσώπων.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίο να έχει η Επιτροπή πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN για στατιστικούς λόγους· ο eu-LISA αποστέλλει, ούτως ή άλλως, στατιστικές πληροφορίες στην Επιτροπή κάθε μήνα.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1, ο eu-LISA καταρτίζει, εφαρμόζει και φιλοξενεί στην ή στις τεχνικές εγκαταστάσεις του ένα κεντρικό αποθετήριο που περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και το οποίο δεν θα επιτρέπει την ταυτοποίηση των προσώπων και θα καθιστά δυνατή την παροχή εξατομικευμένων εκθέσεων και στατιστικών. Η πρόσβαση στο κεντρικό αποθετήριο παρέχεται μέσω ασφαλούς πρόσβασης με έλεγχο πρόσβασης και ειδικά προφίλ χρήστη, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και των στατιστικών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Παρωχημένη διάταξη - αυτό το κεντρικό αποθετήριο δεν απασχολεί πλέον ούτε εξετάστηκε στα πρόσφατα εργαστήρια που διοργάνωσε η Επιτροπή για τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαλειτουργικότητα. Βλέπε επίσης τη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, Ares (2017)3765711, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων για τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Στη γνωμοδότηση 9/2017 σχετικά με τον νέο κανονισμό για τον eu-LISA, ο ΕΕΠΔ επισημαίνει επίσης ότι η δημιουργία κεντρικού αποθετηρίου δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε επιθυμητή.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου και τους κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφαλείας που ισχύουν για το αποθετήριο θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Παρωχημένη διάταξη - αυτό το κεντρικό αποθετήριο δεν απασχολεί πλέον ούτε εξετάστηκε στα πρόσφατα εργαστήρια που διοργάνωσε η Επιτροπή για τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαλειτουργικότητα. Βλέπε επίσης τη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, Ares (2017)3765711, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων για τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Στη γνωμοδότηση 9/2017 σχετικά με τον νέο κανονισμό για τον eu-LISA, ο ΕΕΠΔ επισημαίνει επίσης ότι η δημιουργία κεντρικού αποθετηρίου δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε επιθυμητή.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος, της υποδομής επικοινωνίας, του λογισμικού διεπαφής και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

1.  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος, της υποδομής επικοινωνίας, του λογισμικού διεπαφής και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και εντός του πλαισίου της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στον eu-LISA τις κεντρικές αρχές τους οι οποίες έχουν πρόσβαση για να εισάγουν, να τροποποιούν, να διαγράφουν, να συμβουλεύονται ή να αναζητούν δεδομένα. Ο eu-LISA δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατάλογο των εν λόγω κεντρικών αρχών.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στον eu-LISA τις κεντρικές αρχές τους οι οποίες έχουν πρόσβαση για να εισάγουν, να τροποποιούν, να διαγράφουν, να συμβουλεύονται ή να αναζητούν δεδομένα. Ο eu-LISA δημοσιεύει διαστήματα κατάλογο των εν λόγω κεντρικών αρχών στον δικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση αλλαγής της κεντρικής αρχής κράτους μέλους, ο eu-LISA ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον κατάλογο.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έχουν θεσπιστεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 μέτρα·

α)  έχουν θεσπιστεί τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 10α μέτρα·

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του συστήματος ECRIS-TCN. Μόλις οριστικοποιηθεί η ανάπτυξη, υποβάλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία επεξηγείται πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά τον προγραμματισμό και το κόστος, και αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

3.  Έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του συστήματος ECRIS-TCN. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επισκόπηση του τρέχοντος κόστους και της προόδου του έργου, εκτίμηση δημοσιονομικών επιπτώσεων καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα και κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό κόστος του συστήματος για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 31.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διαδικασία ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό σχετικά με τους λόγους των καθυστερήσεων, καθώς και σχετικά με τις συνέπειές τους για το χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται η υλοποίηση του έργου, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στα σημεία αναφοράς του, διεξοδική εκτίμηση του κόστους και οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Σε περίπτωση αναβάθμισης του συστήματος, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση και δημοσιοποιείται αναλόγως το κόστος της αναβάθμισης.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Δύο έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN, και κατόπιν ανά έτος, ο eu-LISA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του συστήματος ECRIS-TCN και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, καθώς και σχετικά με την ασφάλειά τους, με βάση ιδίως τα στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος ECRIS-TCN και για την ανταλλαγή, μέσω της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα.

4.  Ένα έτος μετά την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN, και κατόπιν ανά έτος, ο eu-LISA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του συστήματος ECRIS-TCN και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, καθώς και σχετικά με την ασφάλεια και το κόστος τους, με βάση ιδίως τα στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος ECRIS-TCN και για την ανταλλαγή, μέσω της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη, η Eurojust και η Ευρωπόλ[, καθώς και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,] παρέχουν στον eu-LISA και στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπόνηση των εκθέσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με τους ποσοτικούς δείκτες που καθορίζονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή ή από τον eu-LISA, ή και από τους δύο. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν θέτουν σε κίνδυνο μεθόδους εργασίας ούτε περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποκαλύπτουν πηγές, μέλη του προσωπικού ή έρευνες των εντεταλμένων αρχών.

6.  Τα κράτη μέλη, η Eurojust και η Ευρωπόλ[, καθώς και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,] ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εθνικές εποπτικές αρχές για την προστασία των δεδομένων παρέχουν στον eu-LISA και στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπόνηση των εκθέσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με τους ποσοτικούς δείκτες που καθορίζονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή ή από τον eu-LISA, ή και από τους δύο. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν θέτουν σε κίνδυνο μεθόδους εργασίας ούτε περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποκαλύπτουν πηγές, μέλη του προσωπικού ή έρευνες των εντεταλμένων αρχών.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο eu-LISA παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάρτιση των συνολικών αξιολογήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 5.

7.  Ο eu-LISA παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάρτιση των συνολικών αξιολογήσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 34α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 10α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 10α εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 και του άρθρου 10α τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχουν προβάλει αντίρρηση εντός [δύο μηνών] από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA συγκροτεί συμβουλευτική ομάδα και της παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με το σύστημα ECRIS-TCN και την εφαρμογή αναφοράς ECRIS, ιδίως στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ετήσιου προγράμματος εργασίας του και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του. Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης, εφαρμόζεται το άρθρο 11.

Ο eu-LISA συγκροτεί συμβουλευτική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με το σύστημα ECRIS-TCN και την εφαρμογή αναφοράς ECRIS, ιδίως στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ετήσιου προγράμματος εργασίας του και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του. Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης, εφαρμόζεται το άρθρο 11.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2012 και παρέχει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τη δυνατότητα να αποκτούν ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με προηγούμενες καταδίκες υπηκόου της ΕΕ από το κράτος μέλος ιθαγένειάς του.

Παρά το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο για τη δικαστική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, έχει εντοπιστεί επίσης ένα νομικό κενό του συστήματος. Η χρήση του συστήματος για τον έλεγχο προηγούμενου ποινικού μητρώου υπηκόων τρίτων χωρών είναι περίπλοκη και αναποτελεσματική. Μετά από πολυάριθμες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για βελτίωση του ισχύοντος συστήματος, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση οδηγίας (COM(2016) 07 final), της 19ης Ιανουαρίου 2016, με την οποία θεσπίζεται ένα αποκεντρωμένο σύστημα με ένδειξη θετικού/αρνητικού αποτελέσματος που θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν γρήγορα ποια κράτη μέλη τηρούν πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας.

Ωστόσο, οι εξελίξεις έκτοτε έχουν καταδείξει ότι ένα αποκεντρωμένο σύστημα με ένδειξη θετικού/αρνητικού αποτελέσματος δεν αποτελεί ενδεδειγμένο μέσο για την τεχνική ανταλλαγή του υψηλού αριθμού ψευδωνυμοποιημένων δακτυλικών αποτυπωμάτων που απαιτούνται προκειμένου το σύστημα να είναι αποτελεσματικό. Το ζήτημα θίγεται στον παρόντα κανονισμό που αφορά το σύστημα ECRIS-TCN, ο οποίος θεσπίζει μια κεντρική βάση δεδομένων που περιέχει μόνον τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, αλφαριθμητικά δεδομένα και εικόνες προσώπου. Την εν λόγω βάση δεδομένων διαχειρίζεται ο οργανισμός eu-LISA, ενώ την εποπτεία αναλαμβάνει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Η οδηγία ECRIS, η οποία θεσπίζει βασικές τροποποιήσεις του συστήματος, διατηρείται. Ο κανονισμός ECRIS-TCN προβλέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση του κεντρικού συστήματος, τις αρμοδιότητες των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και τα δικαιώματα πρόσβασης στην κεντρική αυτή βάση δεδομένων.

Η θέση του εισηγητή:

Στο παρόν σχέδιο έκθεσης ο εισηγητής θέλησε να διατηρήσει τη συμβατότητα του παρόντος κανονισμού με τις πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν προηγουμένως στο πλαίσιο της οδηγίας, για τις οποίες το Κοινοβούλιο διαθέτει ήδη εντολή.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να καταστεί σαφής η διάκριση μεταξύ του συστήματος ECRIS και του κεντρικού συστήματος, δηλαδή του συστήματος ECRIS-TCN. Το σύστημα ECRIS-TCN επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να διαπιστώσει μόνον πού τηρούνται οι πληροφορίες ποινικού μητρώου, και όχι ποιες είναι οι πληροφορίες αυτές. Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν σε τι συνίσταται στην πραγματικότητα η καταδικαστική απόφαση, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το παραδοσιακό σύστημα ECRIS για να ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος τις σχετικές πληροφορίες.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής περιέλαβε μια τροπολογία προκειμένου να καταστεί σαφές ότι ένα θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης στο σύστημα ECRIS-TCN δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από μόνο του για να επηρεάσει το αποτέλεσμα μιας δικαστικής διαδικασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το τεκμήριο της αθωότητας ή η γενική απαγόρευση των διακρίσεων.

Προκειμένου να είναι συμβατός ο κανονισμός με την οδηγία, ο εισηγητής διατήρησε τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα, η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN για την άσκηση των εκ του νόμου καθηκόντων τους και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν, με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, να συμπεριλαμβάνουν στο κεντρικό σύστημα πληροφορίες σχετικές με καταδικαστικές αποφάσεις, τις οποίες έλαβαν από τρίτες χώρες δυνάμει διμερών συμφωνιών που συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης.

Όσον αφορά την πρόσβαση της Ευρωπόλ, το σχέδιο έκθεσης καθιστά σαφές ότι ο περιορισμός που θέτει στην Ευρωπόλ ο παρών κανονισμός δεν την εμποδίζει να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών που έχει λάβει από κράτη μέλη μέσω του συνήθους συστήματος ECRIS (και καλύπτονται από την οδηγία) με τρίτες χώρες, όταν τούτο συνάδει με την εκπλήρωση των εκ του νόμου καθηκόντων της, και μόνον με τη συγκατάθεση των οικείων κρατών μελών.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι εικόνες προσώπου θα πρέπει να περιληφθούν από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ECRIS-TCN, όπου και αν συλλέγονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς αυτούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το να καταστεί δυνατή η αναζήτηση εικόνας προσώπου μέσω του συστήματος μόνο χρήσιμο θα μπορούσε να είναι, και μάλιστα είναι πράγματι εφικτό, αν υπάρχουν ήδη προηγούμενα δεδομένα εικόνας προσώπου που είχαν χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες καταδικαστικές αποφάσεις. Με το παρόν σχέδιο έκθεσης ζητείται από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με το κατά πόσο η απαιτούμενη τεχνολογία έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε τρία έτη από την έναρξη ισχύος του κανονισμού να είναι δυνατή η αναζήτηση βάσει εικόνας προσώπου.

Όσον αφορά τους ελέγχους για προηγούμενη ποινική καταδίκη προσώπων που πρόκειται να εργαστούν με παιδιά ή ευάλωτα άτομα (π.χ. με ηλικιωμένους), στο σχέδιο έκθεσης διατηρείται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Επίσης, το σύστημα επιτρέπει σε ιδιώτες που ζητούν πρόσβαση στο σύστημα ECRIS-TCN να λαμβάνουν βεβαίωση που πιστοποιεί ότι η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα δεν έφερε αποτέλεσμα (τούτο θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τους υπηκόους τρίτων χωρών όταν αναζητούν απασχόληση).

Περιλαμβάνονται επίσης τροπολογίες στο καθεστώς προστασίας των δεδομένων, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι θα παρέχεται το κατάλληλο επίπεδο κατάρτισης και να εξασφαλιστεί ότι τα αιτήματα για διόρθωση και διαγραφή δεδομένων θα διεκπεραιώνονται άμεσα.

Το σύστημα ECRIS-TCN δεν αποτελεί παραδοσιακή βάση δεδομένων, αλλά εργαλείο που διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Προκειμένου το σύστημα ECRIS-TCN να είναι χρήσιμο και να αποτυπώνει με ακρίβεια τις πληροφορίες ποινικού μητρώου που τηρούν τα κράτη μέλη, η διατήρηση δεδομένων σχετικά με τις πληροφορίες ταυτοποίησης στο πλαίσιο του συστήματος ECRIS-TNC πρέπει να συνάδει με την αντίστοιχη διατήρηση των δεδομένων στα εθνικά ποινικά μητρώα. Ελλείψει της αντιστοιχίας αυτής ενδέχεται να δημιουργηθούν διαφορές στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να εντοπιστεί και να ζητηθεί εύκολα από άλλα κράτη μέλη το ποινικό μητρώο υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων της ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα υπονόμευε τον ίδιο τον σκοπό ύπαρξης του συστήματος ECRIS-TCN και θα δημιουργούσε στην πράξη ένα άδικο χάσμα μεταξύ των υπηκόων της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών.

Τέλος, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι οποιαδήποτε αναφορά στο ενδεχόμενο εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στο πλαίσιο ειδικών νομοθετικών πράξεων εγείρει νομικούς προβληματισμούς και θα πρέπει να διαγραφεί, αφού οι σχετικές συνέπειες θα πρέπει να απορρέουν άμεσα από την εφαρμογή του πρωτογενούς δικαίου και τη συμφωνία αποχώρησης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (6.12.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bernd Kölmel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) δημιουργήθηκε επιτυχώς τον Απρίλιο του 2012 και επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδίκες ατόμων από ποινικά δικαστήρια στην ΕΕ. Το κράτος μέλος ιθαγένειας πρέπει να αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες. Οι πληροφορίες ποινικού μητρώου θα ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών κατόπιν σχετικού αιτήματος, τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους ανιθαγενείς (ΥΤΧ/TCN). Ωστόσο, σήμερα ελάχιστα είναι τα στοιχεία όσον αφορά τους ΥΤΧ/TCN που ανταλλάσσονται μέσω του ECRIS, λόγω της απουσίας μιας αποτελεσματικής ειδικής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα τα κράτη μέλη έπρεπε να αποστέλλουν «μαζικές αιτήσεις» σε όλα τα κράτη μέλη, δημιουργώντας έτσι σημαντικό διοικητικό φόρτο για τις αρχές που δεν διαθέτουν τις πληροφορίες που ζητούνται (υπολογίζονται σε 78 εκατομμύρια EUR ετησίως). Αυτό αποτελεί σημαντικό λόγο για την αποφυγή της χρήσης του ECRIS για τους ΥΤΧ/TCN, με αποτέλεσμα το σύστημα να χρησιμοποιείται μόνον στο 5 % των περιπτώσεων αυτών.

Το 2016 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της απόφασης πλαισίου ECRIS, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ένα αποκεντρωμένο σύστημα για τον εντοπισμό των κρατών μελών που διατηρούν πληροφορίες ποινικού μητρώου, μέσω μηχανισμού αναζήτησης με σύστημα «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας», θεωρήθηκε η πλέον αναλογική και οικονομικά αποδοτική λύση. Εν τω μεταξύ όμως, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια και τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, το Συμβούλιο έδωσε προτεραιότητα στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ποινικές καταδίκες ως στρατηγική για την πάταξη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη πρόταση για την επέκταση του ECRIS στους ΥΤΧ/TCN, προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του ECRIS.

Η νέα πρόταση επικεντρώνεται σε ένα κεντρικό σύστημα, που θα δημιουργήσει και θα διαχειρίζεται ο eu-LISA και μέσω του οποίου τα αλφαριθμητικά δεδομένα, τα δακτυλικά αποτυπώματα και, εφόσον υπάρχουν, φωτογραφίες του προσώπου των ΥΤΧ/TCN θα αποθηκεύονται σε επίπεδο ΕΕ. Ο συντάκτης χαιρετίζει την πρόταση, την οποία θεωρεί καλά διαρθρωμένη, και αναγνωρίζει ότι η διάρθρωση αυτή έχει το πλεονέκτημα της διευκόλυνσης της άμεσης πρόσβασης από την Ευρωπόλ, την Eurojust και τη μελλοντική ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή προς στήριξη των θεσμοθετημένων καθηκόντων τους.

Ο συντάκτης συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να αναθέσει την ανάπτυξη, επιχειρησιακή διαχείριση και συντήρηση του ECRIS-TCN στον eu-LISA, που είναι σε θέση να αναλάβει το καθήκον αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την εκτενή του πείρα από τη διαχείριση άλλων μεγάλων κεντρικών βάσεων δεδομένων στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το συνολικό κόστος για την ανάπτυξη και λειτουργία του ECRIS-TCN κατά την περίοδο 2018-2020 θα ανέλθει περίπου σε 13 εκατομμύρια EUR (εφάπαξ κόστος), συμπεριλαμβανομένου του κόστους στον οργανισμό eu-LISA για την πρόσληψη πέντε συμβασιούχων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης. Η διαρκής επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη διατήρηση του συστήματος εκτιμάται σε 2,1 εκατομμύρια EUR ετησίως. Το εφάπαξ κόστος για τα κράτη μέλη εκτιμάται σε 13,3 εκατομμύρια EUR, ενώ το ετήσιο επαναλαμβανόμενο κόστος για τα κράτη μέλη αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου (από περίπου 6 εκατομμύρια EUR κατά την έναρξη ισχύος σε 15,4 εκατομμύρια EUR κατ’ ανώτατο όριο), καθώς ο αριθμός των αναζητήσεων θα αυξάνει.

Το κόστος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα καλυφθεί από το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2018-2020 και κατά μεγάλο μέρος θα μεταφερθεί στη θέση του προϋπολογισμού του eu-LISA, είναι συμβατό με το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Από το 2021 και μετά ο δημοσιονομικός αντίκτυπος αναμένεται να περιοριστεί στις επαναλαμβανόμενες δαπάνες συντήρησης του συστήματος, που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οργανισμού eu-LISA στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καλύπτει τα δικά του έξοδα για την εφαρμογή, διαχείριση, χρήση και συντήρηση τόσο του ECRIS-TCN όσο και των εθνικών βάσεων δεδομένων ποινικού μητρώου και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ο συντάκτης θεωρεί ότι το εκτιμώμενο κόστος της παρούσας πρότασης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι εύλογο και αναλογικό. Παρ’ όλο που το κόστος της νέας πρότασης είναι σημαντικά υψηλότερο από την πρόταση του 2016, τόσο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη, η σημαντική εξοικονόμηση που θα προκύψει όσον αφορά τη διοικητική επιβάρυνση των αρχών των κρατών μελών (που εκτιμάται σε έως 78 εκατομμύρια EUR) θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Ωστόσο, ο συντάκτης καλεί την Επιτροπή, τον eu-LISA και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική αποδοτικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης και υλοποίησης του ECRIS-TCN.

Επιπλέον, ο συντάκτης τονίζει ότι το ECRIS-TCN θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διευκολύνει τη μελλοντική συμμετοχή σε μια κοινή υπηρεσία αυτοματοποιημένης σύγκρισης βιομετρικών δεδομένων, με τη χρήση λογισμικού αναγνώρισης προσώπου, για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό σε μεταγενέστερο στάδιο. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να γίνει το σύστημα ανθεκτικό σε μελλοντικές εξελίξεις, για να είναι ακόμη διαλειτουργικότερο με άλλες βάσεις δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ.

Τέλος, ο συντάκτης ενισχύει ορισμένες διατάξεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση, ώστε να μπορεί η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να παρακολουθεί στενά την ανάπτυξη και αρχική λειτουργία του νέου ECRIS-TCN, στην προοπτική μελλοντικών δημοσιονομικών αποφάσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

16α.  στον eu-LISA διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση και προσωπικό, για να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος, της υποδομής επικοινωνίας, του λογισμικού διεπαφής και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

1.  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος, της υποδομής επικοινωνίας, του λογισμικού διεπαφής και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι ετήσιες πιστώσεις εξουσιοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και εντός του πλαισίου της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του συστήματος ECRIS-TCN. Μόλις οριστικοποιηθεί η ανάπτυξη, υποβάλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία επεξηγείται πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά τον προγραμματισμό και το κόστος, και αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

3.  Έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του συστήματος ECRIS-TCN. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επισκόπηση της τρέχουσας εξέλιξης του κόστους και της προόδου του έργου, εκτίμηση δημοσιονομικών επιπτώσεων καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα και κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό κόστος του συστήματος για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 31.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην αναπτυξιακή διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τους λόγους των καθυστερήσεων, καθώς και σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις δημοσιονομικές συνέπειές της.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Μόλις οριστικοποιηθεί η ανάπτυξη, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση στην οποία παρουσιάζονται η εξέλιξη του έργου και οι τυχόν παρεκκλίσεις σε καθεμιά από τις εξελικτικές φάσεις και καμπές του, καθώς και τελική εκτίμηση των δαπανών που προέκυψαν και του τεχνικού εξοπλισμού του συστήματος.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Σε περίπτωση αναβάθμισης του συστήματος, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση και δημοσιοποιείται αντιστοίχως το κόστος της αναβάθμισης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Δύο έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN, και κατόπιν ανά έτος, ο eu-LISA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του συστήματος ECRIS-TCN και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, καθώς και σχετικά με την ασφάλειά τους, με βάση ιδίως τα στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος ECRIS-TCN και για την ανταλλαγή, μέσω της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα.

4.  Δύο έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN, και κατόπιν ανά έτος, ο eu-LISA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του συστήματος ECRIS-TCN και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, καθώς και σχετικά με την ασφάλεια και το κόστος τους, με βάση ιδίως τα στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος ECRIS-TCN και για την ανταλλαγή, μέσω της εφαρμογής αναφοράς ECRIS, πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τρία έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN, και κατόπιν ανά τέσσερα έτη, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση συνολικής αξιολόγησης του συστήματος ECRIS-TCN και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS. Στην εν λόγω συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνεται εκτίμηση της εφαρμογής του κανονισμού, εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους και τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και εκτίμηση του κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διαπνέει το σύστημα, η εφαρμογή του κανονισμού, η ασφάλεια του συστήματος και τυχόν επιπτώσεις μελλοντικών ενεργειών, και διατυπώνονται τυχόν απαραίτητες συστάσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Δύο έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος ECRIS-TCN, και κατόπιν ανά δύο έτη, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση συνολικής αξιολόγησης του συστήματος ECRIS-TCN και της εφαρμογής αναφοράς ECRIS. Στην εν λόγω συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνεται εκτίμηση της εφαρμογής του κανονισμού, εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους και τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και το κόστος τους, εκτίμηση του κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διαπνέει το σύστημα, η εφαρμογή του κανονισμού, η ασφάλεια του συστήματος και τυχόν επιπτώσεις μελλοντικών ενεργειών, και διατυπώνονται τυχόν απαραίτητες συστάσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση κεντρικού συστήματος για τον εντοπισμό των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες (TCN) προς συμπλήρωση και υποστήριξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ποινικού μητρώου (σύστημα ECRIS-TCN)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.9.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Bernd Kölmel

11.7.2017

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Howarth, Joachim Zeller

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Ελευθέριος Συναδινός

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third country nationals and stateless persons (TCN) to supplement and support the European Criminal Records Information System (ECRIS-TCN system)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.6.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

  Ημερομηνία της απόφασης

CONT

12.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

  Ημερομηνία ορισμού

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Záborská

Ημερομηνία κατάθεσης

1.2.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου