MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta

1.2.2018 - (COM(2017)0344 – C8‑0217/2017 – 2017/0144(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Daniel Dalton


Menettely : 2017/0144(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0018/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0018/2018
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta

(COM(2017)0344 – C8‑0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0344),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0217/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0018/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Unioni on asettanut tavoitteekseen tarjota Euroopan kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus, toteuttaen samalla rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aiheelliset toimenpiteet.

(1)  Unioni on asettanut tavoitteekseen tarjota Euroopan kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus, toteuttaen samalla rikollisuuden, myös terrorismin, ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aiheelliset toimenpiteet.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tämä tavoite edellyttää, että tiedot jäsenvaltioissa annetuista rikostuomioista voidaan ottaa huomioon myös tuomiojäsenvaltion ulkopuolella, sekä uusien rikosasioiden käsittelyn yhteydessä neuvoston puitepäätöksen 2008/675/YOS19 mukaisesti että uusien rikosten ehkäisemiseksi.

(2)  Tämä tavoite edellyttää, että tiedot jäsenvaltioissa annetuista rikostuomioista voidaan ottaa huomioon myös tuomiojäsenvaltion ulkopuolella, uusien rikosasioiden käsittelyn yhteydessä neuvoston puitepäätöksen 2008/675/YOS19 mukaisesti sekä otettaessa henkilöjä palvelukseen tehtäviin, joissa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU19 a 10 artiklan mukaisesti, ja mahdollisiin muihin tarkoituksiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan vastaavat varotoimet myös vammaisten tai ikääntyneiden henkilöiden kanssa työskentelemään pyrkivien henkilöiden osalta. Tällä pyritään varmistamaan, että lapseen tai muita heikommassa asemassa olevaan henkilöön kohdistuneesta seksuaali- tai väkivaltarikoksesta tuomittu henkilö ei voi enää salata tätä tuomiota tai oikeudenmenetystä pyrkiessään työskentelemään tehtävissä, joissa ollaan tekemisissä tällaisten henkilöiden kanssa, toisessa jäsenvaltiossa.

_________________

_________________

19 Neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa (EUVL L 220, 15.8.2008, s. 32).

19 Neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa (EUVL L 220, 15.8.2008, s. 32).

 

19 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1.)

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  ECRIS-järjestelmän oikeudellinen kehys ei kuitenkaan kata kolmansien maiden kansalaisia koskevien tietopyyntöjen erityispiirteitä riittävästi. Nykyään on jo mahdollista vaihtaa ECRIS-järjestelmässä tietoja kolmansien maiden kansalaisista, mutta käytössä ei ole menettelyä eikä mekanismia, joka varmistaisi tällaisen tietojenvaihdon tehokkuuden.

(4)  ECRIS-järjestelmän nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä ei kuitenkaan käsitellä kolmansien maiden kansalaisia koskevien tietopyyntöjen erityispiirteitä riittävästi. On jo mahdollista vaihtaa ECRIS-järjestelmässä tietoja kolmansien maiden kansalaisista, mutta käytössä ei ole unionin yhteistä menettelyä eikä mekanismia, joka varmistaisi tällaisen tietojenvaihdon tehokkuuden, nopeuden ja täsmällisyyden.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tällaiset yleiset tietopyynnöt aiheuttavat hallinnollista rasitusta kaikille jäsenvaltioille, myös niille, joilla ei ole tietoja kyseisestä kolmannen maan kansalaisesta. Käytännössä tämä rasitus vähentää jäsenvaltioiden halukkuutta pyytää tietoja kolmansien maiden kansalaisista ja johtaa siihen, että jäsenvaltiot käyttävät ainoastaan omiin kansallisiin rekistereihinsä tallennettuja rikosrekisteritietoja.

(6)  Tällaiset yleiset tietopyynnöt aiheuttavat suhteetonta hallinnollista rasitusta kaikille jäsenvaltioille, myös niille, joilla ei ole tietoja kyseisestä kolmannen maan kansalaisesta. Käytännössä tämä rasitus vähentää jäsenvaltioiden halukkuutta pyytää muilta jäsenvaltioilta tietoja kolmansien maiden kansalaisista, mikä haittaa vakavasti jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa ja rajoittaa rikosrekisteritiedot niiden kansallisiin rekistereihin tallennettuihin tietoihin. Tämän seurauksena jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon tehottomuuden ja vaillinaisuuden riski kasvaa, mikä puolestaan vaikuttaa kansalaisille ja unionin alueella asuville henkilöille tarjottavan turvallisuuden tasoon.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tilanteen parantamiseksi olisi perustettava järjestelmä, jonka avulla jäsenvaltion keskusviranomainen voi nopeasti ja tehokkaasti selvittää, missä muussa (muissa) jäsenvaltiossa (jäsenvaltioissa) on tallennettu rikosrekisteritietoja tietystä kolmannen maan kansalaisesta, minkä jälkeen voidaan käyttää olemassa olevaa ECRIS‑järjestelmää rikosrekisteritietojen pyytämiseksi kyseisestä jäsenvaltiosta tai kyseisistä jäsenvaltioista puitepäätöksen 2009/315/YOS mukaisesti.

(7)  Tilanteen parantamiseksi olisi perustettava järjestelmä, jonka avulla jäsenvaltion keskusviranomainen voi ripeästi ja tehokkaasti selvittää, millä muulla jäsenvaltiolla tai jäsenvaltioilla on hallussaan rikosrekisteritietoja tietystä kolmannen maan kansalaisesta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi vahvistettava säännöt henkilötietoja sisältävän keskitetyn järjestelmän luomisesta unionin tasolla, säädettävä vastuun jakamisesta jäsenvaltion ja järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavan organisaation välillä, sekä annettava erityiset tietosuojaa koskevat määräykset, joita tarvitaan jo olemassa olevien tietosuojaa koskevien järjestelyjen lisäksi, ja varmistettava riittävä tietosuojan ja tietoturvan taso. Henkilöiden perusoikeuksia olisi myös suojeltava.

(8)  Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi vahvistettava säännöt henkilötietoja sisältävän ja suojaavan keskitetyn järjestelmän luomisesta unionin tasolla, säädettävä vastuun jakamisesta jäsenvaltion ja järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavan organisaation välillä, sekä annettava erityiset tietosuojaa koskevat määräykset, joita tarvitaan jo olemassa olevien tietosuojaa koskevien järjestelyjen lisäksi, ja varmistettava riittävä tietosuojan, tietoturvan ja henkilöiden perusoikeuksien suojelun taso.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  ECRIS-TCN-järjestelmä sallii sormenjälkitietojen käsittelyn, kun sen tarkoituksena on määrittää se jäsenvaltio tai ne jäsenvaltiot, joilla on rikosrekisteritietoja tietystä kolmannen maan kansalaisesta, ja kasvokuvien käsittelyn tämän henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Sormenjälkitietojen ja kasvokuvien tallentaminen ja käyttö eivät saa ylittää sitä, mikä on ehdottoman tarpeen tavoitteen saavuttamisen kannalta, niiden on oltava unionin lainsäädännön mukaan sallittuja ja niissä on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/6801 a ja perusoikeuksia, lapsen edun huomioon ottaminen mukaan luettuna.

 

____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Eu-LISAlla olisi oltava riittävästi varoja ja henkilöstöä tässä asetuksessa säädettyjen velvollisuuksiensa täyttämiseen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jos keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ja jäsenvaltion hakua varten käyttämät tiedot vastaavat toisiaan (osuma), osuman lisäksi annetaan siihen liittyvät henkilötiedot. Tietoja olisi käytettävä ainoastaan avustamaan asianomaisen kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden vahvistamisessa. Siihen voi kuulua kyseisten tietojen, kuten kolmannen maan kansalaisen peitenimen, kirjaaminen pyynnön tehneen jäsenvaltion kansalliseen rikosrekisteriin.

(12)  Jos keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ja jäsenvaltion hakua varten käyttämät tiedot vastaavat toisiaan (osuma), osuman lisäksi annetaan siihen liittyvät henkilötiedot. Tietoja olisi käytettävä ainoastaan avustamaan asianomaisen kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden vahvistamisessa sen tarkistamiseksi, että tallennetut tiedot koskevat tarkkaan sitä henkilöä, jota osuma koskee. Siihen voi kuulua kyseisten tietojen, kuten kolmannen maan kansalaisen peitenimen, kirjaaminen pyynnön tehneen jäsenvaltion kansalliseen rikosrekisteriin.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  ECRIS-TCN-järjestelmässä olevia kasvokuvia olisi käytettävä ensisijaisesti ainoastaan kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden todentamiseen. Kasvontunnistusohjelmistojen kehittyessä tulevaisuudessa kasvokuvia voidaan käyttää automaattisessa biometrisessä tunnistuksessa, jos tekniset vaatimukset täyttyvät.

(13)  ECRIS-TCN-järjestelmässä olevia kasvokuvia olisi käytettävä ensisijaisesti ainoastaan kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden todentamiseen. Kasvontunnistusohjelmistojen kehittyessä tulevaisuudessa ja komission arvioitua vaadittavan tekniikan saatavuutta ja valmiutta kasvokuvia voidaan käyttää automaattisessa biometrisessä tunnistuksessa, jos tämä on tarpeellista ja oikeasuhteista.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Biometriikan käyttö on tarpeen, koska se on kaikkein luotettavin menetelmä tunnistaa jäsenvaltioiden alueella olevia kolmansien maiden kansalaisia, joilla ei ole useinkaan ole hallussaan asiakirjoja eikä muita henkilötietoja, ja se antaa luotettavampia hakutuloksia kolmansien maiden kansalaisten tietoihin.

Poistetaan.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jäsenvaltioiden olisi luotava ECRIS-TCN-järjestelmään tietue kutakin rikostuomion saanutta kolmannen maan kansalaista varten mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tuomio on merkitty jäsenvaltion rikosrekisteriin.

(15)  Jäsenvaltioiden olisi luotava automaattisesti ECRIS-TCN-järjestelmään tietue kutakin rikostuomion saanutta kolmannen maan kansalaista varten välittömästi, kun tuomio merkitään jäsenvaltion rikosrekisteriin.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tuomioita koskevan tiedonkulun parantaminen auttaa jäsenvaltioita niiden pannessa täytäntöön puitepäätöstä 2008/675/YOS, joka velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan huomioon aiemmat tuomiot uusien rikosasioiden käsittelyn yhteydessä.

(17)  Tuomioita koskevan tiedonkulun parantaminen auttaa jäsenvaltioita niiden pannessa täytäntöön puitepäätöstä 2008/675/YOS, joka velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan huomioon aiemmat tuomiot muissa jäsenvaltioissa uusien rikosasioiden käsittelyn yhteydessä, kun aiemmat kansalliset tuomiot on kansallisen lainsäädännön mukaan otettava huomioon.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  ECRIS-TCN-järjestelmän ilmoittama osuma ei automaattisesti tarkoita sitä, että asianomainen kolmannen maan kansalainen tuomittiin ilmoitetussa jäsenvaltiossa (ilmoitetuissa jäsenvaltioissa) tai että ilmoitetulla jäsenvaltiolla (ilmoitetuilla jäsenvaltioilla) on kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevia rikosrekisteritietoja. Aiempien rikostuomioiden olemassaolo olisi vahvistettava ainoastaan asianomaisten jäsenvaltioiden rikosrekistereistä saatujen tietojen pohjalta.

(19)  ECRIS-TCN-järjestelmän ilmoittama osuma ei automaattisesti tarkoita sitä, että asianomainen kolmannen maan kansalainen tuomittiin ilmoitetussa jäsenvaltiossa (ilmoitetuissa jäsenvaltioissa). Aiempien rikostuomioiden olemassaolo olisi vahvistettava ainoastaan asianomaisten jäsenvaltioiden rikosrekistereistä saatujen tietojen pohjalta. ECRIS-TCN-järjestelmästä saatua osumaa itsessään ei näin ollen saisi käyttää yhdenvertaisuutta lain edessä koskevan periaatteen, oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettaman eikä yleisen syrjintäkiellon heikentämiseksi.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Tällä asetuksella vahvistetaan ECRIS-TCN-järjestelmään pääsyä koskevat tiukat säännöt ja tarvittavat suojatoimet, mukaan lukien tietojen keräämistä ja käyttöä koskeva jäsenvaltioiden vastuu. Asetuksessa säädetään myös yksilön oikeudesta korvauksiin, oikeudesta tutustua tietoihinsa sekä korjata, poistaa ja muuttaa niitä ja erityisesti oikeudesta käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja samoin kuin tietojenkäsittelytoiminnan valvonnasta, jota riippumattomat julkiset viranomaiset toteuttavat. Sen vuoksi siinä kunnioitetaan perusoikeuksia ja -vapauksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, mukaan lukien oikeus henkilötietojen suojaan, yhdenvertaisuutta lain edessä koskeva periaate ja yleinen syrjintäkielto.

(22)  Tällä asetuksella vahvistetaan ECRIS-TCN-järjestelmään pääsyä koskevat tiukat säännöt ja tarvittavat suojatoimet, mukaan lukien tietojen keräämistä ja käyttöä koskeva jäsenvaltioiden vastuu. Asetuksessa säädetään myös yksilön keinoista vaatia korvauksia sekä harjoittaa oikeuttaan tutustua tietoihinsa sekä korjata, poistaa ja muuttaa niitä ja erityisesti oikeudesta käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja samoin kuin tietojenkäsittelytoiminnan valvonnasta, jota riippumattomat julkiset viranomaiset toteuttavat. Sen vuoksi siinä kunnioitetaan perusoikeuksia ja -vapauksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, mukaan lukien oikeus henkilötietojen suojaan, yhdenvertaisuutta lain edessä koskeva periaate ja yleinen syrjintäkielto. Tältä osin siinä otetaan huomioon myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja muut kansainvälisen oikeuden mukaiset ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteet.

Perustelu

Oikeudet vahvistetaan direktiivissä 2016/680, ja tässä asetuksessa ainoastaan selvennetään, miten nämä oikeudet toimivat yhdessä ECRIS-TCN-järjestelmän kanssa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Kolmansien maiden kansalaisten olisi voitava esittää minkä tahansa jäsenvaltion keskusviranomaiselle pyyntöjä, jotka liittyvät heidän oikeuksiinsa tutustua itseään koskeviin tietoihin tai oikaista tai poistaa ne. Jos pyyntö esitetään muulle kuin tuomiojäsenvaltiolle, tuomiojäsenvaltion olisi lähetettävä asianomaiselle henkilölle osoitettu kirjallinen vahvistus toteutetuista toimenpiteistä. Vahvistuksessa olisi myös täsmennettävä, miksi pyynnön on käsitellyt tuomiojäsenvaltio.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/68026 olisi sovellettava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten uhkien ehkäisyä varten. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67927 olisi sovellettava kansallisten viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn edellyttäen, että kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2016/680 saatetaan osaksi kansallisia lainsäädäntöä, ei sovelleta. Koordinoitu valvonta olisi varmistettava [unionin toimielimiä ja elimiä koskevan uuden tietosuoja-asetuksen] 62 artiklan mukaisesti.

(23)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/68026 olisi sovellettava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten uhkien ehkäisyä varten. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67927 olisi sovellettava kansallisten viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Koordinoitu valvonta olisi varmistettava [unionin toimielimiä ja elimiä koskevan uuden tietosuoja-asetuksen] 62 artiklan mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) …/…27a+ olisi sovellettava eu-LISAn suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

_________________

_________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

27 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) .../... yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L …, …, s. …).

 

+ EUVL: lisätään tekstiin asiakirjassa 2017/0002(COD) olevan asetuksen numero ja täydennetään alaviite.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Olisi laadittava säännöt jäsenvaltioiden vastuusta, joka liittyy tämän asetuksen säännösten rikkomisesta aiheutuviin vahinkoihin.

(24)  Olisi laadittava säännöt ECRIS‑TCN-järjestelmää käyttävien jäsenvaltioiden ja unionin elinten vastuusta, joka liittyy tämän asetuksen säännösten rikkomisesta aiheutuviin vahinkoihin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Eu-LISAn olisi tarjottava säännöllisesti tilastoja ECRIS‑TCN‑järjestelmällä rikosrekistereistä saatujen tietojen tallentamisesta, varastoinnista ja vaihdosta, myös hyödyntämällä jäsenvaltioiden toimittamia tuomittujen kolmansien maiden kansalaisten määriä koskevia tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa olisi kuitenkin otettava huomioon tilastoharha, joka johtuu väestöotoksesta, joka ei ole edustava, tässä tapauksessa kolmansien maiden kansalaisista, eikä niiden perusteella pidä tehdä päätelmiä vertailuanalyyseissä.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleessa varoitetaan tilastoharhan riskistä, kun käytetään tilastotietoja pelkästään tuomion saaneista kolmansien maiden kansalaisista. Tuomittujen kolmansien maiden kansalaisten määrän ja tuomittujen EU:n kansalaisten määrän vertailu ei saa johtaa päätelmään, että kolmansien maiden kansalaiset syyllistyisivät todennäköisemmin rikoksiin, koska tämä ei ole totuus.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli kolmansien maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen nopeaa ja tehokasta vaihtoa, vaan se voidaan vaadittujen synergiaetujen ja yhteentoimivuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(25)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli kolmansien maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen nopeaa, tehokasta sekä mahdollisimman täsmällistä vaihtoa, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla ottamalla käyttöön unionin yhteiset säännöt ja yhteentoimivat järjestelmät, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Kasvontunnistusohjelmistojen alan teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi sekä ECRIS‑TCN‑järjestelmän kehittämisen ja teknisen toteuttamisen joitakin näkökohtia koskevien erityissääntöjen vahvistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen muuttamista säätämällä kasvokuvien käytöstä kolmansien maiden kansalaisten tunnistamiseksi tämän biometrisen tunnisteen perusteella ja tämän asetuksen täydentämistä vahvistamalla säännöt, jotka koskevat tietojen syöttämistä, niihin pääsyä ja niiden muuttamista ja poistamista sekä lokitietojen kirjaamista ja niihin pääsyä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

_______________________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200129 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon ...30,

Poistetaan.

_________________

 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

30 EUVL C …

 

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu ei ole antanut lausuntoa tästä keskitettyä ECRIS-TCN-järjestelmää koskevasta ehdotuksesta vaan pelkästään vuoden 2016 ECRIS-TCN-direktiivistä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  ’kolmannen maan kansalaisella’ muun maan kuin jäsenvaltion kansalaista riippumatta siitä, onko kyseisellä henkilöllä jäsenvaltion kansalaisuus, tai kansalaisuudetonta henkilöä tai henkilöä, jonka kansalaisuus ei ole tiedossa tuomiojäsenvaltiossa;

(g)  ’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, joka ei ole SEUT 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin kansalainen, tai kansalaisuudetonta henkilöä tai henkilöä, jonka kansalaisuus ei ole tiedossa tuomiojäsenvaltiossa;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(l)  ’sormenjälkitiedoilla’ kaikista kymmenestä sormesta painamalla ja pyöräyttämällä otettuja sormenjälkiä;

(l)  ’sormenjälkitiedoilla’ painamalla ja pyöräyttämällä otettuja sormenjälkiä, jotka jäsenvaltiot ovat keränneet rikosprosessissa kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Keskusjärjestelmää ylläpitää eu‑LISA kahdessa teknisessä toimipaikassaan.

2.  Keskusjärjestelmää ylläpitää eu‑LISA teknisissä toimipaikoissaan.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tuomiojäsenvaltion keskusviranomainen perustaa keskusjärjestelmään kunkin tuomion saaneen kolmannen maan kansalaisen osalta tietueen. Tietueeseen on sisällyttävä seuraavat tiedot:

1.  Tuomiojäsenvaltion keskusviranomainen perustaa keskusjärjestelmään tietueen kunkin tuomion saaneen kolmannen maan kansalaisen osalta, jonka tiedot on kirjattu sen rikosrekisteriin. Tietueeseen on sisällyttävä seuraavat tiedot:

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  sukunimi; etunimi tai etunimet; syntymäaika; syntymäpaikka (kaupunki ja valtio); kansalaisuus tai kansalaisuudet; sukupuoli; vanhempien nimet; tapauksen mukaan aiemmat nimet, peite- ja/tai lisänimi (-nimet); tuomiojäsenvaltion koodi;

(a)  sukunimi; etunimi tai etunimet; syntymäaika; syntymäpaikka (kaupunki ja valtio); kansalaisuus tai kansalaisuudet; sukupuoli; tapauksen mukaan aiemmat nimet, peite- ja/tai lisänimi (-nimet); tuomiojäsenvaltion koodi;

Perustelu

Vanhempien nimet eivät ole tarpeen eivätkä oikeasuhteisia asianomaisen kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden todentamiseen. Vanhempien nimet olisi siirrettävä ainoastaan rikosrekisteritietojen kanssa puitepäätöksen 2009/315 mukaisesti, kun jäsenvaltio, jolla on rikostuomiotietoja, on määritetty.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  sormenjälkitiedot puitepäätöksen 2009/315/YOS31 ja 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen sormenjälkien resoluutiota ja käyttöä koskevien eritelmien mukaisesti; tuomion saaneen henkilön sormenjälkitietojen viitenumero ja tuomiojäsenvaltion koodi.

(b)  ainoastaan tapauksissa, joissa tuomiojäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö sallii tuomion saaneen henkilön sormenjälkien keräämisen ja varastoinnin, sormenjälkitiedot puitepäätöksen 2009/315/YOS31 ja 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen sormenjälkien resoluutiota ja käyttöä koskevien eritelmien mukaisesti; tuomion saaneen henkilön sormenjälkitietojen viitenumero ja tuomiojäsenvaltion koodi.

_________________

_________________

31 Sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta (…).

31 Sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta (…).

Perustelu

LIBE-valiokunnan ECRIS-TCN-direktiiviä koskevan mietinnön tarkistuksen 17 mukaisesti.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tietueeseen voi myös sisältyä tuomion saaneen kolmannen maan kansalaisen kasvokuvia.

2.  Tietueeseen voi myös sisältyä tuomion saaneen kolmannen maan kansalaisen kasvokuvia, jos tuomiojäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä sallitaan tuomitun henkilön kasvokuvien ottaminen ja tallentaminen.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tuomiojäsenvaltio perustaa tietueen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tuomio on merkitty jäsenvaltion rikosrekisteriin.

3.  Tuomiojäsenvaltio perustaa tietueen automaattisesti, jos se on mahdollista, ja joka tapauksessa viimeistään 24 tuntia sen jälkeen, kun tuomio on merkitty jäsenvaltion rikosrekisteriin.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tuomiojäsenvaltio perustaa myös ennen [tämän asetuksen voimaantulopäivä] annettuja tuomioita koskevat tietueet siltä osin kuin kyseiset tiedot on tallennettu sen kansalliseen rikosrekisteriin tai kansalliseen sormenjälkitietokantaan.

4.  Tuomiojäsenvaltio perustaa myös viimeistään [24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] annettuja tuomioita koskevat tietueet siltä osin kuin kyseiset tiedot on tallennettu sen kansalliseen rikosrekisteriin tai kansalliseen sormenjälkitietokantaan.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kasvokuvia käytetään ainoastaan alfanumeerisen haun tuloksena tai sormenjälkien avulla tunnistetun kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden varmentamiseen.

1.  Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kasvokuvia voidaan käyttää ainoastaan alfanumeerisen haun tuloksena tai sormenjälkien avulla tunnistetun kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden varmentamiseen.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kasvokuvia saadaan myös käyttää kolmannen maan kansalaisen tunnistamiseen tämän biometrisen tunnisteen perusteella heti kun se on teknisesti mahdollista. Ennen kuin kyseinen toiminto otetaan käyttöön ECRIS-TCN-järjestelmässä, komissio esittää vaaditun tekniikan saatavuudesta ja valmiudesta kertomuksen, josta kuullaan Euroopan parlamenttia.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta säätämällä heti kun se on teknisesti mahdollista ja komission arvioitua vaadittavan tekniikan saatavuutta ja valmiutta, että kasvokuvia saadaan myös käyttää kolmannen maan kansalaisen tunnistamiseen tämän biometrisen tunnisteen perusteella.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun jäsenvaltio pyytää rikosrekisteritietoja tietystä kolmannen maan kansalaisesta kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevaa rikosasian käsittelyä varten tai kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti mitä tahansa muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, kyseisen jäsenvaltion keskusviranomainen käyttää ECRIS-TCN-järjestelmää sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) määrittämiseksi, jo(i)lla on rikosrekisteritietoja kyseisestä kolmannen maan kansalaisesta, jotta aiemmista tuomioista voidaan saada tietoja ECRIS-järjestelmän kautta.

1.  Kun jäsenvaltio pyytää rikosrekisteritietoja tietystä kolmannen maan kansalaisesta kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevaa rikosasian käsittelyä varten, kyseisen jäsenvaltion keskusviranomainen käyttää ECRIS‑TCN‑järjestelmää sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) määrittämiseksi, jo(i)lla on rikosrekisteritietoja kyseisestä kolmannen maan kansalaisesta, jotta aiemmista tuomioista voidaan saada tietoja ECRIS-järjestelmän kautta

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kukin yksittäinen tietue säilytetään keskusjärjestelmässä niin kauan kuin tiedot asianomaisen henkilön tuomio(i)sta on tallennettu kansalliseen rikosrekisteriin.

1.  Kukin tietue säilytetään keskusjärjestelmässä niin kauan kuin tiedot asianomaisen henkilön tuomio(i)sta on tallennettu kansalliseen rikosrekisteriin.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun säilyttämisajan päätyttyä, ja joka tapauksessa viimeistään yhden kuukauden kuluttua säilyttämisajan päättymisestä, tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on poistettava tietue viipymättä keskusjärjestelmästä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun säilyttämisajan päätyttyä, ja joka tapauksessa 24 tunnin kuluttua säilyttämisajan päättymisestä, tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on pysyvästi poistettava tietue keskusjärjestelmästä automaattisesti, jos se on mahdollista.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos jäsenvaltiolla on syytä uskoa, että sen keskusjärjestelmään tallentamat tiedot ovat virheellisiä tai että niitä on käsitelty keskusjärjestelmässä tämän asetuksen vastaisesti, sen on tarkistettava kyseiset tiedot ja tarvittaessa muutettava niitä tai poistettava ne viipymättä keskusjärjestelmästä.

3.  Jos jäsenvaltiolla on syytä uskoa, että sen keskusjärjestelmään tallentamat tiedot ovat virheellisiä tai että niitä on käsitelty keskusjärjestelmässä tämän asetuksen vastaisesti, sen on tarkistettava kyseiset tiedot ja tarvittaessa muutettava niitä tai poistettava ne välittömästi keskusjärjestelmästä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos toisella jäsenvaltiolla kuin sillä jäsenvaltiolla, joka syötti tiedot, on syytä uskoa, että keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että niitä on käsitelty keskusjärjestelmässä tämän asetuksen vastaisesti, sen on viipymättä otettava yhteyttä tuomiojäsenvaltion keskusviranomaiseen. Tuomiojäsenvaltion on tarkistettava tietojen oikeellisuus ja tietojenkäsittelyn laillisuus kuukauden kuluessa.

4.  Jos toisella jäsenvaltiolla kuin sillä jäsenvaltiolla, joka syötti tiedot, on syytä uskoa, että keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että niitä on käsitelty keskusjärjestelmässä tämän asetuksen vastaisesti, sen on viipymättä otettava yhteyttä tuomiojäsenvaltion keskusviranomaiseen. Tuomiojäsenvaltion on tarkistettava tietojen oikeellisuus ja tietojenkäsittelyn laillisuus viipymättä ja joka tapauksessa yhden viikon kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio hyväksyy säädökset, jotka ovat tarpeen ECRIS‑TCN‑järjestelmän kehittämisen ja teknisen toteuttamisen kannalta, ja erityisesti säännöt, jotka koskevat seuraavia:

1.  Komissio hyväksyy [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä säädökset, jotka ovat tarpeen ECRIS-TCN-järjestelmän kehittämisen ja teknisen toteuttamisen kannalta, ja erityisesti säännöt, jotka koskevat seuraavia:

Perustelu

On tarpeen esittää 11 artiklassa selkeä määräaika ECRIS-järjestelmän käynnistämiselle.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  tietojen laatu, mukaan lukien mekanismi ja menettelyt tietojen laadun tarkastamiseksi;

(e)  tietojen laatua koskevat tekniset eritelmät, mukaan lukien mekanismi ja menettelyt tietojen laadun tarkastamiseksi;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  tietojen syöttäminen 5 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  pääsy tietoihin 7 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h)  tietojen muuttaminen ja poistaminen 8 ja 9 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(i)  lokitietojen kirjaaminen ja niihin pääsy 29 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(j)  tilastotietojen antaminen 30 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Perustelu

Siirretty seuraavaan 10 a artiklaan (uusi) pikemminkin delegoitua säädöstä kuin täytäntöönpanosäädöstä varten.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(k)  ECRIS-TCN-järjestelmän toimintaa ja saatavuutta koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Perustelu

Siirretty seuraavaan 10 a artiklaan (uusi) pikemminkin delegoitua säädöstä kuin täytäntöönpanosäädöstä varten.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Komission delegoitujen säädösten antaminen

 

Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

 

(a)  tietojen syöttäminen 5 artiklan mukaisesti;

 

(b)  pääsy tietoihin 7 artiklan mukaisesti;

 

(c)  tietojen muuttaminen ja poistaminen 8 ja 9 artiklan mukaisesti;

 

(d)  lokitietojen kirjaaminen ja niihin pääsy 29 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eu-LISA vastaa ECRIS‑TCN‑järjestelmän kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista. Kehittäminen koostuu teknisten eritelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta, testauksesta ja hankkeen yleisestä koordinoinnista.

1.  Eu-LISA vastaa ECRIS‑TCN‑järjestelmän kehittämisestä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteen mukaisesti. Lisäksi eu-LISA vastaa ECRIS‑TCN‑järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista. Kehittäminen koostuu teknisten eritelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta, testauksesta ja hankkeen yleisestä koordinoinnista.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eu-LISA kehittää ja toteuttaa ECRIS-TCN-järjestelmän ennen [kaksi vuotta tämän asetuksen voimantulosta] ja sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 10 artiklassa säädetyt toimenpiteet.

4.  Eu-LISA kehittää ja toteuttaa ECRIS-TCN-järjestelmän mahdollisimman pian tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 10 ja 10 a artiklassa säädetyt toimenpiteet.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Ennen suunnittelu- ja kehitysvaihetta eu-LISAn hallintoneuvosto perustaa ohjelman hallintoneuvoston, joka koostuu enintään 10 jäsenestä. Se koostuu kahdeksasta hallintoneuvoston nimittämästä edustajasta, 36 artiklassa tarkoitetun ECRIS-TCN-järjestelmän neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajasta ja yhdestä komission nimittämästä jäsenestä. Hallintoneuvoston nimittämät jäsenet valitaan ainoastaan jäsenvaltioista, joita unionin oikeuden nojalla sitovat kaikilta osin ECRIS-järjestelmää koskevat säädökset ja jotka osallistuvat ECRIS‑TCN-järjestelmään. Hallintoneuvosto varmistaa, että sen nimittämillä edustajilla on tarvittava kokemus ja asiantuntemus oikeus- ja rikosrekisteriviranomaisia tukevien tietotekniikkajärjestelmien kehittämisestä ja hallinnoimisesta. Ohjelman hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kerran joka kolmas kuukausi ja tarvittaessa useammin. Se varmistaa ECRIS‑TCN‑järjestelmän suunnittelu- ja kehitysvaiheen asianmukaisen hallinnon. Ohjelman hallintoneuvosto esittää eu‑LISAn hallintoneuvostolle kuukausittain kirjallisen raportin hankkeen edistymisestä. Sillä ei ole päätöksentekovaltaa eikä valtuuksia edustaa hallintoneuvoston jäseniä.

5.  Ennen suunnittelu- ja kehitysvaihetta eu-LISAn hallintoneuvosto perustaa ohjelman hallintoneuvoston, joka koostuu enintään 10 jäsenestä. Se koostuu seitsemästä hallintoneuvoston jäsentensä tai varajäsentensä keskuudesta nimittämästä edustajasta, 36 artiklassa tarkoitetun ECRIS-TCN-järjestelmän neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajasta, eu-LISAn toimitusjohtajan nimittämästä eu-LISAa edustavasta jäsenestä ja yhdestä komission nimittämästä jäsenestä. Hallintoneuvoston nimittämät jäsenet valitaan ainoastaan jäsenvaltioista, joita unionin oikeuden nojalla sitovat kaikilta osin ECRIS-järjestelmää koskevat säädökset ja jotka osallistuvat ECRIS‑TCN-järjestelmään. Hallintoneuvosto varmistaa, että sen nimittämillä edustajilla on tarvittava kokemus ja asiantuntemus oikeus- ja rikosrekisteriviranomaisia tukevien tietotekniikkajärjestelmien kehittämisestä ja hallinnoimisesta. Ohjelman hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kerran joka kolmas kuukausi ja tarvittaessa useammin. Se varmistaa ECRIS‑TCN‑järjestelmän suunnittelu- ja kehitysvaiheen asianmukaisen hallinnon. Ohjelman hallintoneuvosto esittää eu‑LISAn hallintoneuvostolle kuukausittain kirjallisen raportin hankkeen edistymisestä. Sillä ei ole päätöksentekovaltaa eikä valtuuksia edustaa hallintoneuvoston jäseniä.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Puheenjohtajuutta hoitaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajajäsenvaltio edellyttäen, että sitä unionin oikeuden nojalla sitovat kaikilta osin ECRIS-järjestelmää koskevat säädökset ja että se osallistuu ECRIS‑TCN‑järjestelmään. Jos tämä ehto ei täyty, puheenjohtajuutta hoitaa jäsenvaltio, joka toimii seuraavana puheenjohtajana ja joka täyttää tämän vaatimuksen.

7.  Puheenjohtajuutta hoitaa jäsenvaltio, jota unionin oikeuden nojalla sitovat kaikilta osin ECRIS-järjestelmää koskevat säädökset ja että se osallistuu ECRIS-TCN-järjestelmään.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Suunnittelu- ja kehitysvaiheen aikana 36 artiklassa tarkoitettu ECRIS‑TCN-järjestelmän neuvoa-antava ryhmä koostuu kansallisista ECRIS‑TCN‑järjestelmän hankepäälliköistä. Suunnittelu- ja kehitysvaiheen aikana se kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ECRIS‑TCN-järjestelmän toiminnan käynnistymiseen saakka. Se raportoi kunkin kokouksen jälkeen eu-LISAn hallintoneuvostolle. Se antaa teknistä asiantuntija-apua hallintoneuvoston tehtävien tukemiseksi ja seuraa jäsenvaltioiden valmistelujen tilaa.

9.  Suunnittelu- ja kehitysvaiheen aikana 36 artiklassa tarkoitettu ECRIS‑TCN-järjestelmän neuvoa-antava ryhmä koostuu kansallisista ECRIS‑TCN‑järjestelmän hankepäälliköistä ja sen puheenjohtajana toimii eu-LISA. Suunnittelu- ja kehitysvaiheen aikana se kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ECRIS‑TCN-järjestelmän toiminnan käynnistymiseen saakka. Se raportoi kunkin kokouksen jälkeen eu-LISAn hallintoneuvostolle. Se antaa teknistä asiantuntija-apua hallintoneuvoston tehtävien tukemiseksi ja seuraa jäsenvaltioiden valmistelujen tilaa.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kukin jäsenvaltio antaa niille viranomaistensa työntekijöille, joilla on oikeus käyttää ECRIS-TCN-järjestelmää, asianmukaista koulutusta erityisesti tietoturva- ja tietosuojasäännöistä sekä keskeisistä perusoikeuksista ennen kuin heidät hyväksytään käsittelemään keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja.

2.  Kukin jäsenvaltio antaa niille viranomaistensa työntekijöille, joilla on oikeus käyttää ECRIS-TCN-järjestelmää, asianmukaista koulutusta erityisesti tietoturva- ja tietosuojasäännöistä sekä perusoikeuksista ennen kuin heidät hyväksytään käsittelemään keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kukin jäsenvaltio varmistaa direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti, että ECRIS-TCN-järjestelmään tallennettuja tietoja käsitellään lainmukaisesti ja erityisesti, että

1.  Kukin jäsenvaltio varmistaa asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, että ECRIS-TCN-järjestelmään tallennettuja tietoja käsitellään lainmukaisesti ja erityisesti, että

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tiedot kerätään lainmukaisesti ja kunnioittaen asianmukaisesti kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa;

(b)  tiedot kerätään lainmukaisesti ja kunnioittaen asianmukaisesti kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa ja perusoikeuksia;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eu-LISA varmistaa, että ECRIS‑TCN-järjestelmä toimii tämän asetuksen ja 10 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 [tai sen seuraaja-asetuksen] mukaisesti. Eu-LISA toteuttaa tarvittavat toimenpiteet keskusjärjestelmän sekä sen ja kansallisen keskusyhteyspisteen välisen viestintäinfrastruktuurin turvallisuuden varmistamiseksi, tämän rajoittamatta kuitenkaan kunkin jäsenvaltion vastuuta.

2.  Eu-LISA varmistaa, että ECRIS‑TCN-järjestelmä toimii tämän asetuksen, 10 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten ja 10 a artiklassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 [tai sen seuraaja-asetuksen] mukaisesti. Eu-LISA toteuttaa tarvittavat toimenpiteet keskusjärjestelmän sekä sen ja kansallisen keskusyhteyspisteen välisen viestintäinfrastruktuurin turvallisuuden varmistamiseksi, tämän rajoittamatta kuitenkaan kunkin jäsenvaltion vastuuta.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eu-LISA ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä Euroopan tietosuojavaltuutetulle 2 kohdan nojalla toteuttamistaan toimenpiteistä ECRIS-TCN-järjestelmän toiminnan käynnistämiseksi.

3.  Eu-LISA ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä Euroopan tietosuojavaltuutetulle mahdollisimman pian 2 kohdan nojalla toteuttamistaan toimenpiteistä ECRIS‑TCN-järjestelmän toiminnan käynnistämiseksi.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt voivat osoittaa kolmansien maiden kansalaisten aiempia tuomioita koskevat tietopyynnöt Eurojustille.

1.  Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt voivat osoittaa kolmansien maiden kansalaisten aiempia tuomioita koskevat tietopyynnöt Eurojustille samoja tarkoituksia varten kuin jäsenvaltioiden viranomaisilla on pääsy ECRIS‑TCN‑järjestelmään 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Perustelu

On tärkeää selventää, mitä tarkoituksia varten kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt voivat esittää ECRIS-TCN-järjestelmää koskevia tietopyyntöjä.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun Eurojust saa 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön, se käyttää ECRIS‑TCN-järjestelmää määrittääkseen sen jäsenvaltion (ne jäsenvaltiot, jo(i)lla on tietoja kyseisestä kolmannen maan kansalaisesta, ja kun jäsenvaltio(t) on määritetty, siirtää pyynnön välittömästi kyseisen jäsenvaltion (kyseisten jäsenvaltioiden) keskusviranomaisille. Kyseiset jäsenvaltiot vastaavat pyyntöjen edelleen käsittelemisestä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

2.  Kun Eurojust saa 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön, se käyttää ECRIS‑TCN-järjestelmää määrittääkseen sen jäsenvaltion (ne jäsenvaltiot, jo(i)lla on rikosrekisteritietoja kyseisestä kolmannen maan kansalaisesta, ja kun jäsenvaltio(t) on määritetty, siirtää pyynnön välittömästi kyseisen jäsenvaltion (kyseisten jäsenvaltioiden) keskusviranomaisille. Kyseiset jäsenvaltiot vastaavat pyyntöjen edelleen käsittelemisestä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Eurojust lähettää ilmoituksen pyynnön vastaanottamisesta 1 kohdassa tarkoitetulle tietoja pyytävälle kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eurojust, Europol, [Euroopan syyttäjänvirasto] eikä mikään jäsenvaltion keskusviranomainen voi siirtää tai antaa kolmannen maan, kansainvälisen järjestön tai yksityisen käyttöön ECRIS‑TCN‑järjestelmän kautta saatuja tietoja kolmannen maan kansalaisen aiemmista rikostuomioista tai tietoja jäsenvaltioista, joilla on mahdollisesti kyseisiä tietoja.

3.  Eurojust, Europol, [Euroopan syyttäjänvirasto] eikä mikään jäsenvaltion keskusviranomainen saa siirtää tai antaa kolmannen maan, kansainvälisen järjestön tai yksityisen käyttöön mitään ECRIS‑TCN-järjestelmän kautta saatuja tietoja kolmannen maan kansalaisen aiemmista rikostuomioista tai tietoja jäsenvaltioista, joilla on mahdollisesti kyseisiä tietoja.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojustilla on 14 artiklan täytäntöönpanemiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi suora pääsy ECRIS-TCN-järjestelmään.

1.  Eurojustin valtuutetulla henkilöstöllä on 14 artiklan täytäntöönpanemiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi suora pääsy ECRIS-TCN-järjestelmään.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  [Euroopan syyttäjänviraston valtuutetulla henkilöstöllä on lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi suora pääsy ECRIS-TCN-järjestelmään].

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Europolilla [ja Euroopan syyttäjänvirastolla] on lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi suora pääsy ECRIS-TCN-järjestelmään.

2.  Europolin valtuutetulla henkilöstöllä on rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia koskevien lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi suora pääsy ECRIS-TCN-järjestelmään.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Sen jälkeen kun osuman tuloksena on määritetty jäsenvaltio(t), jo(i)lla on kolmannen maan kansalaista koskevia rikosrekisteritietoja, Eurojust, Europol [ja Euroopan syyttäjänvirasto] voivat käyttää perustamissäädöstensä mukaisesti perustettuja yhteyksiään kyseisten jäsenvaltioiden kansallisiin viranomaisiin rikostuomioita koskevien tietojen pyytämiseksi.

3.  Sen jälkeen kun osuman tuloksena on määritetty jäsenvaltio(t), jo(i)lla on kolmannen maan kansalaista koskevia rikosrekisteritietoja, Eurojust, Europol [ja Euroopan syyttäjänvirasto] voivat käyttää perustamissäädöstensä mukaisesti perustettuja yhteyksiään kyseisten jäsenvaltioiden kansallisiin viranomaisiin rikostuomioita koskevien tietojen pyytämiseksi. Euroopan syyttäjänvirastolta ei evätä pääsyä tällaisiin rikostuomioita koskeviin tietoihin pelkästään siitä syystä, että epäävä valtio ei osallistu tiiviimpään yhteistyöhön Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa.

Perustelu

On tärkeää selventää Euroopan syyttäjänviraston ja niiden jäsenvaltioiden välistä suhdetta, jotka eivät kuulu syyttäjänviraston perustamiseen osallistuviin 20 valtioon, pyydettäessä rikosrekisteritietoja.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  suojattava tiedot fyysisesti muun muassa laatimalla varautumissuunnitelmia kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

(a)  suojattava tiedot fyysisesti muun muassa laatimalla varautumissuunnitelmia infrastruktuurin suojaamiseksi;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  varmistettava, että henkilöt, joilla on pääsy ECRIS-TCN-järjestelmään, pääsevät ainoastaan valtuutuksensa piiriin kuuluviin tietoihin yksilöllisten käyttäjätunnisteiden avulla ja luottamuksellisia pääsytapoja käyttäen;

(f)  taattava ja varmistettava, että henkilöt, joilla on pääsy ECRIS‑TCN‑järjestelmään, pääsevät ainoastaan valtuutuksensa piiriin kuuluviin tietoihin yksilöllisten käyttäjätunnisteiden avulla ja luottamuksellisia pääsytapoja käyttäen;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  varmistettava, että kaikki viranomaiset, joilla on pääsy ECRIS‑TCN‑järjestelmään, luovat henkilöille, joilla on valtuudet syöttää, muuttaa, poistaa, katsoa ja hakea tietoja, profiilit, joissa esitetään heidän tehtävänsä ja vastuualueensa, ja saattavat heidän käyttäjäprofiilinsa pyynnöstä viipymättä 25 artiklassa tarkoitettujen kansallisten valvontaviranomaisten käyttöön;

(g)  varmistettava, että kaikki viranomaiset, joilla on pääsy ECRIS‑TCN‑järjestelmään, luovat henkilöille, joilla on valtuudet syöttää, muuttaa, poistaa, katsoa ja hakea tietoja, profiilit, joissa esitetään heidän tehtävänsä ja vastuualueensa, ja saattavat heidän käyttäjäprofiilinsa 25 artiklassa tarkoitettujen kansallisten valvontaviranomaisten käyttöön;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(k)  valvottava tässä kohdassa tarkoitettujen turvatoimien vaikuttavuutta ja toteutettava tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä asetusta noudatetaan.

(k)  valvottava tässä kohdassa tarkoitettujen turvatoimien vaikuttavuutta ja toteutettava tarvittavat sisäiseen valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä asetusta noudatetaan.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Eu-LISA ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, jotta varmistetaan koko ECRIS-TCN-järjestelmän kattavaan turvallisuusriskien hallintaprosessiin perustuva yhdenmukainen lähestymistapa tietoturvaan.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ECRIS-TCN-järjestelmään tallennettujen tietojen käyttämisestä tämän asetuksen vastaisesti seuraa kansallisen lainsäädännön mukaisia seuraamuksia ja että sovellettavat seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ECRIS-TCN-järjestelmään tallennettujen tietojen käyttämisestä tämän asetuksen vastaisesti seuraa kansallisen lainsäädännön, asetuksen (EU) 2016/679 84 artiklan ja direktiivin (EU) 2016/680 57 artiklan mukaisia seuraamuksia, ja että sovellettavat seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Europol, Eurojust [ja Euroopan syyttäjävirasto] toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden ECRIS‑TCN‑järjestelmän käyttöoikeuden saaneeseen henkilöstöön sovelletaan sisäisiä kurinpidollisia toimenpiteitä silloin, kun he käyttävät ECRIS‑TCN‑järjestelmään tallennettuja tietoja tämän asetuksen vastaisella tavalla.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kukin jäsenvaltion keskusviranomainen katsotaan direktiivin (EU) 2016/680 mukaiseksi rekisterinpitäjäksi, kun kyseinen jäsenvaltio käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen nojalla.

1.  Kukin jäsenvaltion keskusviranomainen katsotaan asetuksen (EU) 2016/679 mukaiseksi rekisterinpitäjäksi, kun kyseinen jäsenvaltio käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen nojalla.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eu-LISA katsotaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaiseksi tietojen käsittelijäksi, kun on kyse jäsenvaltioiden keskusjärjestelmään tallentamista henkilötiedoista.

2.  Eu-LISA katsotaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 [tai sen seuraaja-asetuksen] mukaiseksi tietojen käsittelijäksi, kun on kyse jäsenvaltioiden keskusjärjestelmään tallentamista henkilötiedoista.

Perustelu

Tekninen mukauttaminen.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pääsy ECRIS-TCN-järjestelmään syöttämään, muuttamaan, poistamaan ja katsomaan 5 artiklassa tarkoitettuja tietoja on varattu ainoastaan keskusviranomaisten asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle ja 15 artiklassa tarkoitettujen elinten valtuutetulle henkilöstölle tietojen katsomista varten. Pääsy on rajoitettava ainoastaan siihen laajuuteen kuin tietoja tarvitaan 1 kohdassa tarkoitetun käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen, ja sen on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden.

2.  Pääsy ECRIS-TCN-järjestelmään syöttämään, muuttamaan, poistamaan ja katsomaan 5 artiklassa tarkoitettuja tietoja on varattu ainoastaan keskusviranomaisten asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle ja 15 artiklassa tarkoitettujen elinten valtuutetulle henkilöstölle tietojen katsomista varten. Pääsy on rajoitettava ainoastaan siihen laajuuteen kuin tietoja tarvitaan 1 kohdassa tarkoitetun käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen ja siihen, mikä on tarpeellista, ja sen on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos pyyntö esitetään muulle kuin tuomiojäsenvaltiolle, sen jäsenvaltion viranomaisten, jolle pyyntö on esitetty, on tarkistettava tietojen oikeellisuus ja ECRIS-TCN-järjestelmässä tapahtuvan tietojenkäsittelyn laillisuus kuukauden kuluessa, jos kyseinen tarkistus on mahdollista tehdä kuulematta tuomiojäsenvaltiota. Muutoin kyseisen muun kuin tuomiojäsenvaltion on otettava yhteyttä tuomiojäsenvaltion viranomaisiin 14 päivän kuluessa, ja tuomiojäsenvaltion on kuukauden kuluessa yhteydenotosta tarkistettava tietojen oikeellisuus ja niiden käsittelyn laillisuus.

2.  Jos pyyntö esitetään muulle kuin tuomiojäsenvaltiolle, sen jäsenvaltion viranomaisten, jolle pyyntö on esitetty, on otettava yhteyttä tuomiojäsenvaltion viranomaisiin viipymättä ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tuomiojäsenvaltion on tarkistettava tietojen oikeellisuus ja tietojenkäsittelyn laillisuus ja vastattava yhden viikon kuluessa yhteydenotosta.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos ECRIS-TCN-järjestelmään tallennetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai jos ne on tallennettu lainvastaisesti, tuomiojäsenvaltion on oikaistava tiedot tai poistettava ne 9 artiklan mukaisesti. Tuomiojäsenvaltion tai tarvittaessa jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle henkilölle kirjallisesti, että se on toteuttanut toimia kyseistä henkilöä koskevien tietojen oikaisemiseksi tai poistamiseksi.

3.  Jos ECRIS-TCN-järjestelmään tallennetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai jos ne on tallennettu lainvastaisesti, tuomiojäsenvaltion on oikaistava tiedot tai poistettava ne 9 artiklan mukaisesti. Tuomiojäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle henkilölle kirjallisesti, että se on toteuttanut toimia kyseistä henkilöä koskevien tietojen oikaisemiseksi tai poistamiseksi. Tuomiojäsenvaltion on myös viipymättä ilmoitettava mahdollisille muille jäsenvaltioille, jotka ovat vastaanottaneet tähän tietueeseen liittyviä rikostuomioita koskevia tietoja, mitä toimenpiteitä on toteutettu.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos jäsenvaltio, jolle pyyntö on esitetty, ei ole samaa mieltä siitä, että ECRIS-TCN-järjestelmään kirjatut tiedot ovat virheellisiä tai ne on kirjattu lainvastaisesti, sen on annettava asianomaiselle henkilölle viipymättä kirjallisesti hallinnollinen päätös, jossa selitetään, minkä vuoksi se ei aio oikaista tai poistaa henkilöä koskevia tietoja.

4.  Jos tuomiojäsenvaltio ei ole samaa mieltä siitä, että ECRIS-TCN-järjestelmään kirjatut tiedot ovat virheellisiä tai ne on kirjattu lainvastaisesti, sen on annettava asianomaiselle henkilölle viipymättä kirjallisesti hallinnollinen päätös, jossa selitetään, minkä vuoksi se ei aio oikaista tai poistaa henkilöä koskevia tietoja. Tällaisista tapauksista ilmoitetaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja kansallisille tietosuojan valvontaviranomaisille.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Kun henkilö pyytää itseään koskevia tietoja 2 kohdan mukaisesti, keskusviranomaisen on tehtävä asiakirjamuotoinen kirjallinen merkintä, josta käy ilmi, että tällainen pyyntö on tehty, pyynnön käsittelytapa ja sen käsitellyt viranomainen, sekä asetettava tämä asiakirja viipymättä valvontaviranomaisten saataville.

7.  Kun henkilö pyytää itseään koskevia tietoja 2 kohdan mukaisesti, keskusviranomaisen on tehtävä asiakirjamuotoinen kirjallinen merkintä, josta käy ilmi, että tällainen pyyntö on tehty, pyynnön käsittelytapa ja sen käsitellyt viranomainen, sekä asetettava tämä asiakirja viipymättä valvontaviranomaisten saataville. Tällainen merkintä poistetaan kolmen vuoden kuluttua.

Perustelu

Pyyntöjä koskeville merkinnöille tarvitaan enimmäissäilytysaika. Kolme vuotta on kohtuullinen aika.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Jos haku keskusjärjestelmästä ei tuota osumia, omia rikosrekisteritietojaan pyytävälle kolmannen maan kansalaiselle toimitetaan tarvittaessa todistus siitä, että keskusjärjestelmään tehty haku ei tuottanut osumia.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että rikosrekisteriotetta pyytäville kolmansien maiden kansalaisille annetaan, jos he eivät ole syyllistyneet rikoksiin, todistus siitä, ettei ECRISissä ole osumia, mikä todistaa, ettei heillä ole rikosrekisteriä missään jäsenvaltiossa. Tämä voi olla kolmansien maiden kansalaisille erittäin hyödyllistä työpaikan saannin kannalta.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valvontaviranomaisen on kussakin jäsenvaltiossa pyynnöstä autettava ja neuvottava asianomaista henkilöä hänen käyttäessään oikeuttaan oikaista tai poistaa itseään koskevia tietoja.

2.  Valvontaviranomaisen on kussakin jäsenvaltiossa voitava valvoa keskusviranomaisia, sille on ilmoitettava kaikista 9 artiklan 3 ja 4 kohdassa ja 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista ja sen on pyynnöstä autettava ja neuvottava asianomaista henkilöä hänen käyttäessään oikeuttaan oikaista tai poistaa itseään koskevia tietoja.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kenellä tahansa on oltava kaikissa jäsenvaltioissa oikeus panna vireille kanne tai tehdä kantelu siinä jäsenvaltiossa, jossa häneltä on evätty 23 artiklassa säädetty oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin tai oikaista tai poistaa ne.

1.  Direktiivin (EU) 2016/680 VIII luvun mukaisesti kenellä tahansa on oltava kaikissa jäsenvaltioissa oikeus panna vireille kanne tuomioistuimessa sekä oikeus tehdä kantelu siinä jäsenvaltiossa, jossa häneltä on evätty 23 artiklassa säädetty oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin tai oikaista tai poistaa ne.

Perustelu

Välttämätön selvennys, jossa viitataan asiaa koskevaan oikeusperustaan (direktiivi 2016/680), ja jotta vältetään se, että vain jäsenvaltiot voivat säätää oikeudesta tehdä kantelu.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan mukaisesti nimetty yksi tai useampi valvontaviranomainen valvoo kyseisen jäsenvaltion suorittaman, 6 artiklassa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, mukaan lukien näiden tietojen siirtämistä ECRIS‑TCN‑järjestelmään ja sieltä muualle.

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan mukaisesti nimetty yksi tai useampi valvontaviranomainen valvoo kyseisen jäsenvaltion suorittaman, 6 artiklassa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, mukaan lukien näiden tietojen siirtämistä ECRIS‑TCN‑järjestelmään ja sieltä muualle.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valvontaviranomaisen on varmistettava, että kansallisessa rikosrekisterissä ja sormenjälkitietokannoissa toteutetut tietojenkäsittelytapahtumat tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi ECRIS‑TCN‑järjestelmän toiminnan käynnistymisestä asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti.

2.  Valvontaviranomaisen on varmistettava, että kansallisessa rikosrekisterissä ja sormenjälkitietokannoissa toteutetut tietojenkäsittelytapahtumat tarkastetaan vähintään joka kolmas vuosi ECRIS‑TCN‑järjestelmän toiminnan käynnistymisestä asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit niille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit ja koulutus niille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava valvontaviranomaisille näiden pyytämät tiedot ja erityisesti annettava tietoa 12 artiklan, 13 artiklan ja 17 artiklan mukaisista toimista. Kunkin jäsenvaltion on annettava valvontaviranomaisille pääsy 29 artiklan mukaisesti kirjattuihin tietoihin sekä pääsy milloin tahansa kaikkiin ECRIS-TCN-järjestelmään liittyviin toimitiloihinsa.

4.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava valvontaviranomaisille näiden pyytämät tiedot ja erityisesti annettava tietoa 12 artiklan, 13 artiklan ja 17 artiklan mukaisista toimista. Kunkin jäsenvaltion on annettava valvontaviranomaisille pääsy 23 artiklan 7 kohdan ja 29 artiklan mukaisesti kirjattuihin tietoihin sekä pääsy milloin tahansa kaikkiin ECRIS‑TCN‑järjestelmään liittyviin toimitiloihinsa.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että viraston suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastuskertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-LISAlle, komissiolle, valvontaviranomaisille ja kansallisille valvontaviranomaisille. Eu‑LISAlle on annettava tilaisuus esittää huomautuksia ennen kertomuksen hyväksymistä.

2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että viraston suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka kolmas vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastuskertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-LISAlle, komissiolle, valvontaviranomaisille ja kansallisille valvontaviranomaisille. Eu‑LISAlle on annettava tilaisuus esittää huomautuksia ennen kertomuksen hyväksymistä.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Koordinoitu valvonta olisi varmistettava [unionin toimielimiä ja elimiä koskevan uuden tietosuoja-asetuksen] 62 artiklan mukaisesti.

Koordinoitu valvonta varmistetaan [unionin toimielimiä ja elimiä koskevan uuden tietosuoja-asetuksen] 62 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tekninen tarkistus – yhdenmukaistetaan uuden asetuksen 45/2001 62 artiklan kanssa.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Lokitietoja ja asiakirjoja saadaan käyttää ainoastaan tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvontaan sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Jäljempänä 34 artiklassa tarkoitettua seurantaa ja arviointia varten saadaan käyttää ainoastaan muita kuin henkilötietoja sisältäviä lokitietoja. Lokitiedot on suojattava asianmukaisesti niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne on tuhottava vuoden kuluttua, jollei niitä tarvita jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

4.  Lokitietoja ja asiakirjoja saadaan käyttää ainoastaan tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvontaan sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Jäljempänä 34 artiklassa tarkoitettua seurantaa ja arviointia varten saadaan käyttää ainoastaan muita kuin henkilötietoja sisältäviä lokitietoja. Lokitiedot on suojattava asianmukaisesti niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne on tuhottava kolmen vuoden kuluttua, jollei niitä tarvita jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

Perustelu

Säilyttämisajan on oltava pidempi, jotta varmistetaan, että kolmansien maiden kansalaiset voivat asianmukaisesti esittää kanteluita.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eu-LISAn, toimivaltaisten viranomaisten ja komission asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää ECRIS-TCN-järjestelmässä käsiteltyjä tietoja, mutta ainoastaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten ja ilman, että yksittäiset henkilöt voidaan tunnistaa.

1.  Eu-LISAn ja toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää ECRIS‑TCN‑järjestelmässä käsiteltyjä tietoja, mutta ainoastaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten ja ilman, että yksittäiset henkilöt voidaan tunnistaa.

Perustelu

Komissiolla ei tarvitse olla pääsyä ECRIS-TCN-järjestelmään tilastojen laatimista varten. Eu-LISA toimittaa muutenkin tilastotiedot komissiolle kuukausittain.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eu-LISA laatii ja toteuttaa 1 kohdassa mainittua tarkoitusta varten teknisessä (teknisissä) toimipaikassaan (toimipaikoissaan) ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden avulla voidaan saada tarpeisiin sopivia kertomuksia ja tilastoja. Keskusrekisteriin myönnetään suojattu pääsy yksinomaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

Poistetaan.

Perustelu

Vanhentunut, koska keskusrekisteriä ei enää käsitellä eikä sitä ole enää otettu esiin komission järjestämissä tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta tarkastelleissa työryhmissä. Ks. myös alustava vaikutustenarviointi Ares(2017)3765711 maahanmuuttoa ja turvallisuutta koskevien tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta.

Euroopan tietosuojavaltuutettu painotti myös eu-LISA-asetusta koskevassa lausunnossaan 9/2017, että keskusrekisterin perustaminen ei ole tarpeen eikä suotavaa.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Keskusrekisterin toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja siihen sovellettavat tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Vanhentunut, koska keskusrekisteriä ei enää käsitellä eikä sitä ole enää otettu esiin komission järjestämissä tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta tarkastelleissa työryhmissä. Ks. myös alustava vaikutustenarviointi Ares(2017)3765711 maahanmuuttoa ja turvallisuutta koskevien tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta.

Euroopan tietosuojavaltuutettu painotti myös eu-LISA-asetusta koskevassa lausunnossaan 9/2017, että keskusrekisterin perustaminen ei ole tarpeen eikä suotavaa.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Keskusjärjestelmän, viestintäinfrastruktuurin, rajapintaohjelmiston ja ECRIS- viitesovelluksen toteuttamiseen ja toimintaan liittyvät kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

1.  Keskusjärjestelmän, viestintäinfrastruktuurin, rajapintaohjelmiston ja ECRIS‑ viitesovelluksen toteuttamiseen ja toimintaan liittyvät kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa ja vuotuisessa talousarviomenettelyssä.

Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 46 (esittelijä), 307 (Mlinar, Deprez, Michel) ja 308 (Albrecht, Sargentini)

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava eu-LISAlle keskusviranomaisensa, joilla on pääsy syöttämään, muuttamaan, poistamaan, katsomaan tai hakemaan tietoja. Eu-LISA julkaisee säännöllisesti luettelon näistä keskusviranomaisista.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava eu-LISAlle keskusviranomaisensa, joilla on pääsy syöttämään, muuttamaan, poistamaan, katsomaan tai hakemaan tietoja. Eu-LISA julkaisee verkkosivuillaan luettelon näistä keskusviranomaisista. Jos jäsenvaltion keskusviranomainen vaihtuu, eu-LISA päivittää luettelon viipymättä.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  edellä 10 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet on toteutettu;

(a)  edellä 10 ja 10 a artiklassa tarkoitetut toimenpiteet on toteutettu;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein ECRIS-TCN-järjestelmän koko kehittämisvaiheen aikana eu-LISA toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen järjestelmän kehittämisen etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on annettava kertomus, jossa selitetään, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perusteltava mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

3.  Viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein ECRIS-TCN-järjestelmän koko kehittämisvaiheen aikana eu-LISA toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen järjestelmän kehittämisen etenemisestä. Kyseisen kertomuksen on sisällettävä katsaus ajantasaisiin kustannuksiin ja hankkeen edistymiseen, arvio rahoitusvaikutuksista sekä tiedot mahdollisista teknisistä ongelmista ja riskeistä, jotka voivat vaikuttaa 31 artiklan mukaisesti unionin yleisestä talousarviosta katettaviin järjestelmän kokonaiskustannuksiin.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos kehitysprosessi viivästyy, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on ilmoitettava mahdollisimman pian viivästyksen syistä sekä ajallisista ja rahoitukseen liittyvistä vaikutuksista.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on toimitettava kertomus, jossa esitetään hankkeen toteutus, mahdolliset hankkeen välitavoitteiden saavuttamisessa koetut vaikeudet sekä yksityiskohtainen arvio aiheutuneista kustannuksista ja järjestelmän teknisestä varustelusta.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Jos järjestelmää päivitetään, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on toimitettava kertomus ja päivityksen kustannukset on ilmoitettava vastaavasti.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kahden vuoden kuluttua ECRIS‑TCN-järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen vuosittain eu-LISA antaa komissiolle kertomuksen ECRIS‑TCN‑järjestelmän ja ECRIS‑viitesovelluksen teknisestä toiminnasta, mukaan lukien niiden turvallisuudesta, erityisesti ECRIS-TCN‑järjestelmän toimintaa ja käyttöä sekä ECRIS‑viitesovelluksen kautta tapahtuvaa rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevien tilastotietojen perusteella.

4.  Yhden vuoden kuluttua ECRIS‑TCN-järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen vuosittain eu-LISA antaa komissiolle kertomuksen ECRIS‑TCN‑järjestelmän ja ECRIS‑viitesovelluksen teknisestä toiminnasta, mukaan lukien niiden turvallisuudesta ja kustannuksista, erityisesti ECRIS-TCN‑järjestelmän toimintaa ja käyttöä sekä ECRIS‑viitesovelluksen kautta tapahtuvaa rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevien tilastotietojen perusteella.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden, Eurojustin, Europolin [ja Euroopan syyttäjänviraston] on toimitettava eu-LISAlle ja komissiolle tiedot, jotka ovat tarpeen tässä artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseksi komission ja/tai eu-LISAn ennalta määrittelemien määrällisten indikaattorien mukaisesti. Nämä tiedot eivät saa vaarantaa toimintamenetelmiä eikä niihin saa sisältyä tietoja, jotka paljastavat nimettyjen viranomaisten lähteitä, henkilöstön jäseniä tai tutkimuksia.

6.  Jäsenvaltioiden, Eurojustin, Europolin [ja Euroopan syyttäjänviraston], Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten tietosuojan valvontaviranomaisten on toimitettava eu‑LISAlle ja komissiolle tiedot, jotka ovat tarpeen tässä artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseksi komission ja/tai eu-LISAn ennalta määrittelemien määrällisten indikaattorien mukaisesti. Nämä tiedot eivät saa vaarantaa toimintamenetelmiä eikä niihin saa sisältyä tietoja, jotka paljastavat nimettyjen viranomaisten lähteitä, henkilöstön jäseniä tai tutkimuksia.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Eu-LISA toimittaa komissiolle 5 kohdassa tarkoitettujen yleisarviointien laatimiseen tarvittavat tiedot.

7.  Eu-LISA toimittaa komissiolle tässä artiklassa tarkoitettujen yleisarviointien laatimiseen tarvittavat tiedot.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

34 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

34 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivä] ... alkaen määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa ja 10 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 2 kohdassa ja 10 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan tai 10 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA perustaa neuvoa-antavan ryhmän, joka tarjoaa virastolle ECRIS‑TCN‑järjestelmään ja ECRIS‑viitesovellukseen liittyvää asiantuntemusta erityisesti sen vuotuisen työohjelman ja vuotuisen toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä. Suunnittelu- ja kehitysvaiheen aikana sovelletaan 11 artiklaa.

Eu-LISA perustaa neuvoa-antavan ryhmän, johon kuuluu Euroopan tietosuojavaltuutetun edustaja ja Euroopan unionin perusoikeusviraston edustaja ja joka tarjoaa virastolle ECRIS‑TCN-järjestelmään ja ECRIS‑viitesovellukseen liittyvää asiantuntemusta erityisesti sen vuotuisen työohjelman ja vuotuisen toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä. Suunnittelu- ja kehitysvaiheen aikana sovelletaan 11 artiklaa.

PERUSTELUT

Tausta

Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) on ollut toiminnassa vuodesta 2012 lähtien, ja sen avulla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset saavat kattavia tietoja unionin kansalaisten aiemmista tuomioista siltä jäsenvaltiolta, jonka kansalainen asianomainen henkilö on.

Vaikka järjestelmä on osoittautunut äärimmäisen hyödylliseksi välineeksi jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön kannalta, siinä on kuitenkin havaittu eräs porsaanreikä. Järjestelmän käyttäminen kolmansien maiden kansalaisten aiempien rikosrekisteritietojen tarkistamiseen on vaivalloista ja tehotonta. Eurooppa-neuvoston ja oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kehotettua useaan otteeseen parantamaan nykyistä järjestelmää komissio antoi 19. tammikuuta 2016 ehdotuksen direktiiviksi (COM(2016) 7 lopullinen), jossa vahvistettiin osuma / ei osumaa -indeksin sisältävä hajautettu järjestelmä. Indeksin ansiosta toimivaltaiset viranomaiset pystyisivät nopeasti selvittämään, millä jäsenvaltioilla on tiettyä kolmansien maiden kansalaista koskevia rikosrekisteritietoja.

Sen jälkeen tapahtunut kehitys on kuitenkin osoittanut, ettei hajautettu osuma / ei osumaa ‑indeksi olisi asianmukainen väline suuria määriä peitenimellä tallennettuja sormenjälkitietoja koskevaan tekniseen vaihtoon, jota tarvittaisiin, jotta järjestelmä olisi tehokas. Tätä ongelmaa käsitellään tässä ECRIS-TCN-asetuksessa, jolla otetaan käyttöön keskitetty tietokanta, joka sisältää vain tunnistamiseen tarvittavia henkilötietoja, kuten sormenjälkiä, alfanumeerisia tietoja ja kasvokuvia. Tätä tietokantaa hallinnoisi eu-LISA ja valvoisi Euroopan tietosuojavaltuutettu.

ECRIS-direktiivi, jossa vahvistetaan tärkeimmät muutokset ECRIS- järjestelmään, säilytetään. ECRIS-TCN-asetuksessa säädetään keskitetyn järjestelmän luomisesta ja hallinnoinnista, rekisterinpitäjien velvollisuuksista sekä keskitetyn tietokannan käyttöoikeuksista.

Esittelijän kanta

Tässä mietintöluonnoksessa esittelijä on halunnut pitää käsiteltävänä olevan asetuksen samansuuntaisena direktiivistä, jota varten parlamentilla jo on neuvotteluvaltuus, aiemmin tehtyjen poliittisten päätösten kanssa.

On kuitenkin tärkeää tehdä selväksi ECRIS-järjestelmän ja keskitetyn järjestelmän, josta käytetään nimitystä ”ECRIS-TCN-järjestelmä”, välinen ero. ECRIS-TCN-järjestelmän avulla toimivaltainen viranomainen voi ainoastaan selvittää, missä rikosrekisteritietoja säilytetään, muttei tietoja itsessään. Saadakseen tarkalleen selville, mistä rikostuomiossa on kyse, toimivaltaisen viranomaisen on edelleen käytettävä perinteistä ECRIS-järjestelmää esittääkseen pyynnön asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Esittelijä on tämän vuoksi sisällyttänyt mietintöluonnokseen tarkistuksen, jolla tehdään selväksi, että ECRIS-TCN-järjestelmästä saatua osumaa itsessään ei tulisi käyttää oikeudellisiin ratkaisuihin vaikuttamiseen heikentämällä yhdenvertaisuutta lain edessä koskevaa periaatetta, oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettamaa tai yleistä syrjintäkieltoa.

Jotta direktiivi ja asetus voidaan pitää yhteensopivina, esittelijä on pitäytynyt parlamentin kannassa, jonka mukaan yhteentoimivuutta on kehitettävä edelleen, Europolilla ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolla olisi oltava niiden lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi suora pääsy ECRIS-TCN-järjestelmään ja jos jäsenvaltioilla on kolmansien maiden tuomioita koskevan unionin lainsäädännön mukaisten kahdenvälisten sopimusten nojalla antamia tietoja, ne voivat tiettyjä turvatakeita noudattaen sisällyttää ne keskusjärjestelmään.

Mietintöluonnoksessa tehdään selväksi, että Europolin järjestelmään pääsyä koskevassa asiassa tässä asetuksessa asetettava rajoitus ei estä Europolia jakamasta kolmansien maiden kanssa tietoja, joita se on saanut jäsenvaltioilta tavanomaisen ECRIS-järjestelmän (joka katetaan direktiivillä) kautta, jos tämä kuuluu sen lakisääteisten tehtävien täyttämiseen, ja vain asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella.

Esittelijä katsoo, että tämän olisi pädettävä myös kasvokuviin silloin kun jäsenvaltiot keräävät niitä näihin tarkoituksiin, siitä hetkestä, jolloin ECRIS-TCN-järjestelmä saatetaan toimintakuntoon. Näin olisi toimittava siksi, että kun järjestelmässä on mahdollista tehdä kasvokuvahakuja, tämä on hyödyllistä ja mahdollistakin vain, jos järjestelmään on aiempien tuomioiden yhteydessä jo sisällytetty aiempia kasvokuvaa koskevia tietoja. Tässä mietintöluonnoksessa pyydetään komissiota laatimaan kertomus näiden kasvokuvien käyttämiseen hakuntoiminnossa vaadittavan tekniikan valmiudesta kolmen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulopäivästä.

Mietintöluonnokseen sisältyy sama soveltamisalan laajennus kuin direktiiviin sen sallimiseksi, että lasten tai muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden (kuten ikääntyneiden) kanssa työskentelemään pyrkivien henkilöiden aiempia rikostuomioita voidaan tarkistaa. Siinä myös mahdollistetaan se, että pääsyä ECRIS-TCN-järjestelmän tietoihin koskevan pyynnön tekevät henkilöt saavat todistuksen siitä, että keskusjärjestelmään tehty haku ei tuottanut osumia (mikä olisi erittäin hyödyllistä kolmansien maiden kansalaisten työnhaun kannalta).

Mietintöluonnokseen sisältyy myös tietosuojajärjestelyä koskevia tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan asianmukainen koulutuksen taso sekä se, että korjaamista ja poistamista koskevat pyynnöt käsitellään nopeasti.

ECRIS-TCN ei ole perinteinen tietokanta, vaan se on väline, jolla helpotetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Jotta ECRIS-TCN-järjestelmä heijastaisi hyödyllisellä ja totuudenmukaisella tavalla jäsenvaltioiden hallussa olevia rikosrekisteritietoja, sen sisältämien henkilötietojen säilyttämisen on tapahduttava samalla tavoin kuin kansallisten rikosrekisteritietojen säilyttämisen. Jos näin ei tapahdu, tuloksena saattaa olla eroavuuksia siinä, miten pitkään toiset jäsenvaltiot voivat tunnistaa kolmansien maiden kansalaisten ja unionin kansalaisten rikosrekisteritietoja ja pyytää niitä. Tämä heikentäisi koko ECRIS‑TCN‑järjestelmän tarkoitusta ja loisi käytännössä epäreiluja eroja unionin kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten aseman välille.

Lopuksi esittelijä katsoo, että yksittäisten säädösten tapauksessa kaikki viittaukset Yhdistyneen kuningaskunnan mahdolliseen eroamiseen EU:sta aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta ja ne olisi poistettava, koska seurausten olisi johduttava suoraan primäärioikeuden ja erosopimuksen soveltamisesta.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.12.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Valmistelija: Bernd Kölmel

LYHYET PERUSTELUT

Huhtikuussa 2012 toteutettiin menestyksellisesti eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS), joka helpottaa rikosrekisteritietojen vaihtoa EU:n tuomioistuimissa henkilöjä vastaan annetuista rikostuomioista. Kansalaisuusjäsenvaltion on tallennettava nämä tiedot. Sekä EU:n kansalaisia että kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskevia rikosrekisteritietoja vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä pyynnöstä. Kolmansien maiden kansalaisia koskevia tietoja vaihdetaan kuitenkin nykyään harvoin ECRISin kautta sitä varten tarkoitetun tehokkaan menettelyn puuttuessa. Tähän asti jäsenvaltioiden on täytynyt lähettää yleinen tietopyyntö kaikille muille jäsenvaltioille, mikä aiheuttaa huomattavan hallinnollisen rasitteen niille viranomaisille, joilla ei ole pyydettyjä tietoja (arviolta 78 miljoonaa euroa vuodessa). Tämä muodostaa tärkeän syyn sille, että ECRISin käytöstä kolmansien maiden kansalaisiin on luovuttu, ja järjestelmää käytetäänkin vain viidessä prosentissa tällaisia tapauksia.

Vuonna 2016 komissio teki ehdotuksen direktiiviksi ECRIS-puitepäätöksen muuttamisesta tämän tilanteen parantamiseksi. Oikeasuhteisimpana ja kustannustehokkaimpana ratkaisuna pidettiin hajautettua järjestelmää, jolla määritellään osuma / ei osumaa -hakutoiminnon avulla se jäsenvaltio (ne jäsenvaltiot), jo(i)lla on rikosrekisteritietoja. Sittemmin neuvosto on kuitenkin nykyisen turvallisuustilanteen ja useissa jäsenvaltioissa tehtyjen terrori-iskujen vuoksi asettanut etusijalle rikostuomioita koskevien tietojen jakamisen rikosten ja terrorismin torjuntastrategiana ja pyytänyt komissiota tekemään kunnianhimoisen ehdotuksen ECRIS‑järjestelmän laajentamisesta kolmansien maiden kansalaisiin, jotta kaikkia ECRISin tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää.

Uudessa ehdotuksessa keskitytään eu-LISAn perustamaan ja hallinnoimaan keskitettyyn järjestelmään, jonka mukaisesti kolmansien maiden kansalaisia koskevat aakkosnumeeriset tiedot, sormenjäljet ja kasvokuvat, mikäli niitä on käytettävissä, tallennetaan EU:n tasolla. Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen, jota hän pitää hyvin jäsenneltynä, ja toteaa, että tämän järjestelyn etuna on se, että Eurojustin, Europolin ja tulevan Euroopan syyttäjänviraston suoraa pääsyä tietoihin helpotetaan niiden lakisääteisten tehtävien tueksi.

Valmistelija tukee komission ehdotusta, jonka mukaisesti ECRIS-TCN-järjestelmän kehittäminen, operatiivinen hallinnointi ja ylläpito annetaan eu-LISAlle, jolla on tähän hyvät edellytykset, kun otetaan huomioon sen laaja kokemus muiden suurten keskitettyjen tietokantojen hallinnoinnista oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Komissio arvioi, että ECRIS-TCN-järjestelmän kehittämisen ja toiminnan kokonaiskustannukset kaudella 2018–2020 ovat noin 13 miljoonaa euroa (kertaluonteiset kustannukset), mukaan luettuina viiden sopimussuhteisen toimihenkilön palkkaamisesta eu‑LISAlle kehittämisvaiheessa aiheutuvat kustannukset. Järjestelmän ylläpitämisestä EU:n talousarvioon aiheutuvien jatkuvien kustannusten arvioidaan olevan 2,1 miljoonaa euroa vuodessa. Jäsenvaltioille aiheutuvien kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan 13,3 miljoonaa euroa siten, että jäsenvaltioille aiheutuvien toistuvien vuosittaisten kustannusten odotetaan kasvavan ajan mittaan (noin 6 miljoonasta eurosta voimaantulon yhteydessä enintään 15,4 miljoonaan euroon) hakujen määrän lisääntyessä.

EU:n talousarvioon aiheutuvat kustannukset, jotka katetaan kauden 2018–2020 oikeusalan ohjelmasta ja jotka on suurelta osin siirretty eu-LISA-budjettikohtaan, ovat nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukaisia. Vuodesta 2021 eteenpäin talousarviovaikutuksen odotetaan rajoittuvan järjestelmän ylläpitämisestä aiheutuviin toistuviin kustannuksiin, jotka sisällytetään eu-LISAn määrärahoihin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava sekä ECRIS-TCN-järjestelmän että kansallisten rikosrekisteri- ja sormenjälkitietokantojen toteuttamisesta, hallinnosta, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista omista kustannuksistaan.

Valmistelija pitää tästä ehdotuksesta EU:n talousarvioon aiheutuvia arvioituja kustannuksia kohtuullisina ja oikeasuhteisina. Vaikka uuden ehdotuksen hinta on huomattavasti vuoden 2016 ehdotusta korkeampi sekä EU:n talousarvion että jäsenvaltioiden talousarvioiden kannalta, jäsenvaltioiden viranomaisten hallinnollista rasitetta koskevat huomattavat säästöt (arviolta 78 miljoonaa euroa) olisi myös otettava huomioon. Kaikesta huolimatta valmistelija kehottaa komissiota, eu-LISAa ja jäsenvaltioita varmistamaan mahdollisimman suuren kustannustehokkuuden ECRIS-TCN-järjestelmän käyttöönoton ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.

Lisäksi valmistelija korostaa, että ECRIS-TNC-järjestelmä olisi suunniteltava siten, että helpotetaan tulevaa osallistumista automaattiseen yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun, jossa käytetään kasvojentunnistusohjelmistoa myöhemmässä vaiheessa tehtävää entistä tehokkaampaa tunnistamista varten. Valmistelija korostaa myös tarvetta tehdä järjestelmästä tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava, jotta sen yhteentoimivuutta muiden EU:n laajuisten tietokantojen kanssa voidaan tehostaa.

Lopuksi valmistelija vahvistaa joitakin raportointia ja arviointia koskevia säännöksiä, jotta budjettivallan käyttäjä voi seurata tiiviisti uuden ECRIS-TNC-järjestelmän kehittämistä ja alkuvaiheen toimintaa tulevia budjettipäätöksiä silmällä pitäen.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 16 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a.  Eu-LISAlla on oltava riittävästi varoja ja henkilöstöä 11 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksiensa täyttämiseen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Keskusjärjestelmän, viestintäinfrastruktuurin, rajapintaohjelmiston ja ECRIS- viitesovelluksen toteuttamiseen ja toimintaan liittyvät kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

1.  Keskusjärjestelmän, viestintäinfrastruktuurin, rajapintaohjelmiston ja ECRIS- viitesovelluksen toteuttamiseen ja toimintaan liittyvät kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa ja vuotuisessa talousarviomenettelyssä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein ECRIS-TCN-järjestelmän koko kehittämisvaiheen aikana eu-LISA toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen järjestelmän kehittämisen etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on annettava kertomus, jossa selitetään, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perusteltava mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

3.  Viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein ECRIS-TCN-järjestelmän koko kehittämisvaiheen aikana eu-LISA toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen järjestelmän kehittämisen etenemisestä. Kyseisen kertomuksen on sisällettävä katsaus ajantasaiseen kustannusten kehitykseen ja hankkeen edistymiseen, arvio rahoitusvaikutuksista sekä tiedot mahdollisista teknisistä ongelmista ja riskeistä, jotka voivat vaikuttaa 31 artiklan mukaisesti unionin yleisestä talousarviosta katettaviin järjestelmän kokonaiskustannuksiin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos kehitysprosessi viivästyy, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on ilmoitettava mahdollisimman pian viivästyksen syistä sekä ajallisista ja rahoitukseen liittyvistä vaikutuksista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on toimitettava kertomus, jossa esitetään hankkeen eteneminen ja mahdolliset poikkeukset hankkeen kussakin vaiheessa ja sen kustakin välitavoitteesta sekä lopullinen arvio syntyneistä kustannuksista ja järjestelmän teknisestä varustelusta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Jos järjestelmää päivitetään, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on toimitettava kertomus ja päivityksen kustannukset on ilmoitettava vastaavasti.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kahden vuoden kuluttua ECRIS-TCN-järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen vuosittain eu-LISA antaa komissiolle kertomuksen ECRIS-TCN-järjestelmän ja ECRIS-viitesovelluksen teknisestä toiminnasta, mukaan lukien niiden turvallisuudesta, erityisesti ECRIS-TCN-järjestelmän toimintaa ja käyttöä sekä ECRIS-viitesovelluksen kautta tapahtuvaa rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevien tilastotietojen perusteella.

4.  Kahden vuoden kuluttua ECRIS-TCN-järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen vuosittain eu-LISA antaa komissiolle kertomuksen ECRIS-TCN-järjestelmän ja ECRIS-viitesovelluksen teknisestä toiminnasta, mukaan lukien niiden turvallisuudesta ja kustannuksista, erityisesti ECRIS-TCN-järjestelmän toimintaa ja käyttöä sekä ECRIS-viitesovelluksen kautta tapahtuvaa rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevien tilastotietojen perusteella.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kolmen vuoden kuluttua ECRIS-TCN-järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein komissio laatii ECRIS-TCN-järjestelmän ja ECRIS-viitesovelluksen toiminnasta yleisarvioinnin. Yleisarvioinnissa arvioidaan asetuksen soveltamista ja tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja vaikutuksia perusoikeuksiin. Siinä arvioidaan, onko toiminnan perusajatus edelleen pätevä, ja tarkastellaan asetuksen soveltamista, järjestelmän turvallisuutta ja mahdollisia vaikutuksia tulevaan toimintaan. Lisäksi siinä annetaan tarvittaessa suosituksia. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Kahden vuoden kuluttua ECRIS-TCN-järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein komissio laatii ECRIS-TCN-järjestelmän ja ECRIS-viitesovelluksen toiminnasta yleisarvioinnin. Yleisarvioinnissa arvioidaan asetuksen soveltamista ja tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja vaikutuksia perusoikeuksiin sekä kustannuksia. Siinä arvioidaan, onko toiminnan perusajatus edelleen pätevä, ja tarkastellaan asetuksen soveltamista, järjestelmän turvallisuutta ja mahdollisia vaikutuksia tulevaan toimintaan. Lisäksi siinä annetaan tarvittaessa suosituksia. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Keskitetyn järjestelmän perustaminen sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) täydentämiseksi ja tukemiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.9.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Bernd Kölmel

11.7.2017

Hyväksytty (pvä)

4.12.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

3

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Howarth, Joachim Zeller

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustaminen, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.6.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

CONT

12.10.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Hyväksytty (pvä)

25.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anna Záborská

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.2.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 16. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö