Postupak : 2017/0144(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0018/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0018/2018

Rasprave :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0149

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 939kWORD 115k
1.2.2018
PE 612.130v02-00 A8-0018/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Daniel Dalton

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0344),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 82. stavak 1. drugi podstavak točku (d) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0217/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za proračune (A8-0018/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unija si je postavila cilj da svojim građanima ponudi područje slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica na kojem je osigurano slobodno kretanje osoba zajedno s odgovarajućim mjerama za sprečavanje i suzbijanje kriminala.

(1)  Unija si je postavila cilj da svojim građanima ponudi područje slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica na kojem je osigurano slobodno kretanje osoba zajedno s odgovarajućim mjerama za sprečavanje i suzbijanje kriminala, uključujući i terorizam.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Za postizanje tog cilja potrebno je da se podaci o osuđujućim presudama izrečenima u državama članicama uzmu u obzir tijekom novog kaznenog postupka izvan države članice koja je izrekla osuđujuću presudu, kako je propisano u Okvirnoj odluci Vijeća 2008/675/PUP, i radi sprečavanja novih kaznenih djela.

(2)  Za postizanje tog cilja potrebno je da se podaci o osuđujućim presudama izrečenima u državama članicama uzmu u obzir tijekom novog kaznenog postupka izvan države članice koja je izrekla osuđujuću presudu, kako je propisano u Okvirnoj odluci Vijeća 2008/675/PUP19, kao i u svrhu zapošljavanja na radna mjesta na kojima postoji izravan i redovit kontakt s djecom, u skladu s člankom 10. Direktive 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća19a, te u sve ostale svrhe u skladu s nacionalnim pravom. Države članice trebale bi nastojati primjenjivati slične zaštitne mehanizme za osobe koje namjeravaju raditi s osobama s invaliditetom ili sa starijim osobama. Cilj je zajamčiti da osoba osuđena za seksualno kazneno djelo ili nasilje nad djetetom ili ranjivom osobom ne može više skrivati tu osuđujuću presudu ili zabranu da bi obavljala posao koji uključuje kontakt s takvim osobama u drugoj državi članici.

_________________

_________________

19 Okvirna odluka Vijeća 2008/675/PUP od 24. srpnja 2008. o poštovanju presuda među državama članicama Europske unije u novom kaznenom postupku (SL L 220, 15.8.2008., str. 32.)

19 Okvirna odluka Vijeća 2008/675/PUP od 24. srpnja 2008. o poštovanju presuda među državama članicama Europske unije u novom kaznenom postupku (SL L 220, 15.8.2008., str. 32.)

 

19a Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP (SL L 335, 17.12.2011., str. 1).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Međutim, pravnim okvirom za ECRIS nisu dovoljno obuhvaćene posebnosti zahtjeva koji se odnose na državljane trećih zemalja. Iako je sada moguće putem ECRIS-a razmjenjivati podatke o državljanima trećih zemalja, ne postoji postupak ili mehanizam kojim se to može učiniti učinkovito.

(4)  Međutim, postojećim pravnim okvirom za ECRIS ne razmatraju se dovoljno posebnosti zahtjeva koji se odnose na državljane trećih zemalja. Iako je već moguće putem ECRIS-a razmjenjivati podatke o državljanima trećih zemalja, ne postoji zajednički postupak ili mehanizam Unije kojim se to može činiti učinkovito, brzo i uz zadovoljavajuću točnost.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Takvim se bjanko zahtjevima stvara administrativno opterećenje svim državama članicama, uključujući i one koje nemaju podatke o određenom državljaninu treće zemlje. U praksi se takvim opterećenjem smanjuje vjerojatnost da će države članice zatražiti podatke o državljanima trećih zemalja te one tako podatke iz kaznene evidencije ograničavaju na one koje imaju u svojem nacionalnom registru.

(6)  Takvim se bjanko zahtjevima stvara nerazmjerno administrativno opterećenje svim državama članicama, uključujući i one koje nemaju podatke o određenom državljaninu treće zemlje. U praksi se takvim opterećenjem smanjuje vjerojatnost da će države članice zatražiti podatke o državljanima trećih zemalja od drugih država članica, čime se ozbiljno ometa razmjena tih podataka među državama članicama, a podaci iz kaznene evidencije ograničavaju na one koje države članice imaju u svojem nacionalnom registru. Posljedica toga je povećan rizik od neučinkovite i nepotpune razmjene podataka među državama članicama, što utječe na razinu sigurnosti i zaštite koja se pruža građanima Unije i osobama koje borave u Uniji.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Da bi se ta situacija poboljšala, trebalo bi uspostaviti sustav putem kojeg središnje tijelo države članice može brzo i učinkovito saznati u kojoj su drugoj državi članici (ili više njih) pohranjeni podaci iz kaznene evidencije o državljaninu treće zemlje kako bi se potom postojeći okvir ECRIS-a mogao upotrijebiti za podnošenje zahtjeva za podatke iz kaznene evidencije te države članice ili tih država članica u skladu s Okvirnom odlukom 2009/315/PUP.

(7)  Da bi se ta situacija poboljšala, trebalo bi uspostaviti sustav preko kojeg središnje tijelo države članice može bez odgode i učinkovito saznati koja druga država članica ili druge države članice imaju podatke iz kaznene evidencije o državljaninu treće zemlje.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ovom bi Uredbom stoga trebalo utvrditi pravila o stvaranju centraliziranog sustava koji sadržava osobne podatke na razini Unije, podjeli odgovornosti među državama članicama te organizaciji odgovornoj za njegov razvoj i održavanje, kao i sve posebne odredbe o zaštiti podataka potrebne kao dopunu postojećim mehanizmima za zaštitu podataka te osigurati odgovarajuću razinu zaštite podataka i sigurnosti podataka. Temeljna prava predmetnih osoba također bi trebala biti zaštićena.

(8)  Ovom bi Uredbom stoga trebalo utvrditi pravila o stvaranju centraliziranog sustava koji sadržava i štiti osobne podatke na razini Unije, podjeli odgovornosti među državama članicama te organizaciji odgovornoj za njegov razvoj i održavanje, kao i sve posebne odredbe o zaštiti podataka potrebne kao dopuna postojećim mehanizmima za zaštitu podataka, te osigurati odgovarajuću razinu zaštite podataka, sigurnosti podataka i zaštite temeljnih prava dotičnih osoba.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Sustav ECRIS-TCN omogućava obradu podataka o otiscima prstiju s ciljem utvrđivanja države članice ili država članica koje posjeduju podatke iz kaznene evidencije o državljaninu treće zemlje te o prikazima lica u svrhu potvrde identiteta. Pri uvođenju i korištenju podataka o otiscima prstiju i prikaza lica nikada se ne smiju premašiti okviri potrebni za ostvarivanje cilja, moraju se poštovati temeljna prava, uključujući interese djeteta, te odredbe Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

____________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koju provode nadležna tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  eu-LISA bi trebala na raspolaganju imati odgovarajuća financijska sredstva i osoblje za izvršavanje dužnosti utvrđenih u ovoj Uredbi.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Ako se dogodi da podaci u središnjem sustavu odgovaraju onima koje je tražila država članica („pronađen rezultat”), povezani podaci o identitetu šalju se zajedno s pronađenim rezultatom. Ti podaci trebali bi se upotrebljavati samo za pomoć pri potvrđivanju identiteta predmetnog državljanina treće zemlje. To može uključivati upisivanje takvih podataka u nacionalnu bazu kaznene evidencije u državi članici koja je poslala upit kao drugog imena tog državljanina treće zemlje.

(12)  Ako se dogodi da podaci u središnjem sustavu odgovaraju onima koje je tražila država članica („pronađen rezultat”), povezani podaci o identitetu šalju se zajedno s pronađenim rezultatom. Ti podaci trebali bi se upotrebljavati samo za pomoć pri potvrđivanju identiteta predmetnog državljanina treće zemlje kako bi se provjerilo da su zabilježeni podaci točno povezani s pravom osobom, na koju se rezultat odnosi. To može uključivati upisivanje takvih podataka u nacionalnu bazu kaznene evidencije u državi članici koja je poslala upit kao drugog imena tog državljanina treće zemlje.

AMANDMAN    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U prvoj bi se fazi prikazi lica iz sustava ECRIS-TCN trebali upotrebljavati samo radi provjere identiteta državljanina treće zemlje. Moguće je da će se u budućnosti, nakon razvoja softvera za prepoznavanje lica, prikazi lica moći upotrebljavati za automatsko biometrijsko povezivanje, pod uvjetom da tehnički uvjeti za to budu zadovoljeni.

(13)  U prvoj bi se fazi prikazi lica iz sustava ECRIS-TCN trebali upotrebljavati samo radi provjere identiteta državljanina treće zemlje. Moguće je da će se u budućnosti, nakon razvoja softvera za prepoznavanje lica i na temelju procjene Komisije o dostupnosi i spremnosti za to potrebne tehnologije, prikazi lica moći upotrebljavati za automatsko biometrijsko povezivanje kad je to potrebno i proporcionalno.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Upotreba biometrijskih podataka neophodna je jer je to najpouzdanija metoda za identifikaciju državljana trećih zemalja na državnom području država članica koji često nemaju isprave ni druga sredstva identifikacije, te za pouzdanije povezivanje podataka o državljanima trećih zemalja.

Briše se.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Države članice trebale bi podatke o osuđenim državljanima trećih zemalja unositi u sustav ECRIS-TCN u što kraćem roku nakon što se osuđujuća presuda unese u njihovu nacionalnu kaznenu evidenciju.

(15)  Države članice trebale bi podatke o osuđenim državljanima trećih zemalja automatski unositi u sustav ECRIS-TCN odmah nakon što se osuđujuća presuda unese u njihovu nacionalnu kaznenu evidenciju.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Poboljšanje razmjene podataka o osuđujućim presudama trebalo bi državama članicama pomoći u provedbi Okvirne odluke 2008/675/PUP, u skladu s kojom države članice tijekom novog kaznenog postupka moraju uzeti u obzir prethodne osuđujuće presude.

(17)  Poboljšanje razmjene podataka o osuđujućim presudama trebalo bi državama članicama pomoći u provedbi Okvirne odluke 2008/675/PUP, u skladu s kojom države članice tijekom novog kaznenog postupka moraju uzeti u obzir prethodne osuđujuće presude u drugim državama članicama, u mjeri u kojoj se prethodne nacionalne osuđujuće presude uzimaju u obzir u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ako se u sustavu ECRIS-TCN prikaže pronađen rezultat, to ne bi automatski trebalo značiti da je određenom državljaninu treće zemlje izrečena osuđujuća presuda u navedenim državama članicama niti da navedene države članice u kaznenoj evidenciji imaju podatke o tom državljaninu treće zemlje. Postojanje prethodnih osuđujućih presuda trebalo bi se potvrđivati samo na temelju podataka dobivenih iz kaznenih evidencija predmetnih država članica.

(19)  Ako se u sustavu ECRIS-TCN prikaže pronađen rezultat, to ne bi automatski trebalo značiti da je određenom državljaninu treće zemlje izrečena osuđujuća presuda u navedenim državama članicama. Postojanje prethodnih osuđujućih presuda trebalo bi se potvrđivati samo na temelju podataka dobivenih iz kaznenih evidencija predmetnih država članica. Rezultat pronađen u sustavu ECRIS-TCN stoga sam po sebi ne bi trebalo koristiti kako bi se ugrozilo načelo jednakosti pred zakonom, pravo na pošteno suđenje, pretpostavka nedužnosti ili opća zabrana diskriminacije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Ovom se Uredbom uspostavljaju stroga pravila o pristupu sustavu ECRIS-TCN i potrebne zaštitne mjere, uključujući odgovornost država članica u pogledu prikupljanja i upotrebe podataka. Njome se utvrđuju i prava pojedinaca na kompenzaciju, pristup, ispravak, brisanje i zaštitu, a posebno pravo na učinkovit pravni lijek i nadzor nad postupcima obrade koje provode neovisna javna tijela. Stoga se ovom Uredbom poštuju temeljna prava i slobode te se poštuju načela priznata posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, uključujući pravo na zaštitu osobnih podataka, načelo jednakosti pred zakonom i opću zabranu diskriminacije.

(22)  Ovom se Uredbom uspostavljaju stroga pravila o pristupu sustavu ECRIS-TCN i potrebne zaštitne mjere, uključujući odgovornost država članica u pogledu prikupljanja i upotrebe podataka. Njome se utvrđuje kako pojedinci ostvaruju pravo na kompenzaciju, pristup, ispravak, brisanje i zaštitu, a posebno pravo na učinkovit pravni lijek i nadzor nad postupcima obrade koje provode neovisna javna tijela. Stoga se ovom Uredbom poštuju temeljna prava i slobode te se poštuju načela priznata posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, uključujući pravo na zaštitu osobnih podataka, načelo jednakosti pred zakonom i opću zabranu diskriminacije. U tom se pogledu njome također uzimaju u obzir Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima te druge obveze povezane s ljudskim pravima u skladu s međunarodnim pravom.

Obrazloženje

Prava su utvrđena u Direktivi 2016/680 – ovom se Uredbom samo pojašnjava kako se ta prava mogu uskladiti sa sustavom ECRIS-TCN.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Državljani trećih zemalja trebali bi moći središnjem tijelu bilo koje države članice uputiti zahtjev povezan sa svojim pravom pristupa podacima te ispravljanja i brisanja podataka. Ako je zahtjev podnesen u državi članici različitoj od države članice koja je izrekla osuđujuću presudu, država članica koja je izrekla osuđujuću presudu treba dotičnoj osobi poslati pisanu potvrdu o poduzetoj mjeri. U potvrdi se isto tako trebaju navesti razlozi zašto je zahtjev obradila država članica koja je izrekla osuđujuću presudu.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća26 trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju provode nadležna nacionalna tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća27 trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju provode nacionalna tijela pod uvjetom da se ne primjenjuju nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/680. Koordinirani nadzor trebalo bi osigurati u skladu s člankom 62. [nove uredbe o zaštiti podataka za institucije i tijela Unije].

(23)  Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća26 trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju provode nadležna nacionalna tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća27 trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju provode nacionalna tijela. Koordinirani nadzor trebalo bi osigurati u skladu s člankom 62. [nove uredbe o zaštiti podataka za institucije i tijela Unije]. Uredba (EU) …/… Europskog parlamenta i Vijeća27a+ trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju provodi eu-LISA.

_________________

_________________

26 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koju provode nadležna tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

26 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koju provode nadležna tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

27 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

27 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

27a Uredba (EU) …/… Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L …, …, str. …)

 

+ SL: molimo umetnuti u tekst broj Uredbe iz dokumenta 2017/0002 (COD) te dopuniti bilješku.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Trebalo bi utvrditi pravila koja se odnose na odgovornost država članica za štetu nastalu zbog bilo kakve povrede ove Uredbe.

(24)  Trebalo bi utvrditi pravila koja se odnose na odgovornost država članica i agencija Unije koje se koriste sustavom ECRIS-TCN za štetu nastalu zbog bilo kakve povrede ove Uredbe.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  agencija eu-LISA trebala bi redovito dostavljati statističke podatke o bilježenju, pohrani i razmjeni podataka iz kaznene evidencije putem sustava ECRIS-TCN, među ostalim i korištenjem statističkih podataka koje su države članice dostavile o broju osuđenih državljana trećih zemalja. Međutim, pritom treba uzeti u obzir statistička odstupanja uslijed uporabe nereprezentativnih uzoraka stanovništva, u ovom slučaju državljana trećih zemalja, te ne treba donositi zaključke u komparativnim analizama.

Obrazloženje

Ova uvodna izjava upozorava na rizik od statističkih odstupanja samo kad je riječ o korištenju statističkih podataka o osuđenim državljanima trećih zemalja. Usporedba broja osuđenih državljana trećih zemalja i broja osuđenih državljana EU-a ne bi trebala dovesti do zaključka da su državljani trećih zemalja skloniji počinjenju kaznenih djela jer to ne odražava stvarno stanje.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Budući da države članice ne mogu na zadovoljavajući način ostvariti cilj ove Uredbe – osigurati brzu i učinkovitu razmjenu podataka iz kaznene evidencije – nego se on zbog nužne sinergije i interoperabilnosti može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(25)  Budući da države članice ne mogu na zadovoljavajući način ostvariti cilj ove Uredbe – osigurati brzu, učinkovitu i što točniju razmjenu podataka iz kaznene evidencije – nego se on uvođenjem zajedničkih propisa Unije i interoperabilnih sustava može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.a)  Kako bi se uzeo u obzir tehnički razvoj u području softvera za prepoznavanje lica i kako bi se donijela posebna pravila o određenim aspektima razvoja i tehničke provedbe sustava ECRIS-TCN, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena ove Uredbe kojima se predviđa upotreba prikaza lica za potrebe identifikacije državljana trećih zemalja na temelju tih biometrijskih oznaka i dopunjavanja ove Uredbe utvrđivanjem pravila za unošenje podataka, pristup podacima, izmjene i brisanje podataka te vođenje evidencije i pristup evidenciji. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona sa stručnjacima, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 20161a. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

 

_______________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća29 obavljeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, koji je iznio mišljenje 30…,

Briše se.

_________________

 

29 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 008, 12.1.2001., str. 1.).

 

30 SL C ...

 

Obrazloženje

Nema mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka o ovom prijedlogu o centraliziranom sustavu ECRIS-TCN već samo o Direktivi o sustavu ECRIS-TCN iz 2016.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „državljanin treće zemlje” znači državljanin zemlje koja nije država članica, bez obzira na to ima li ta osoba i državljanstvo neke od država članica, ili osoba bez državljanstva ili osoba čije državljanstvo nije poznato državi članici koja je izrekla osuđujuću presudu;

(g)  „državljanin treće zemlje” znači osoba koja nije građanin Unije u smislu članka 20. stavka 1. UFEU-a ili osoba bez državljanstva ili osoba čije državljanstvo nije poznato državi članici koja je izrekla osuđujuću presudu.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka I

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  „podaci o otiscima prstiju” znači podaci koji se odnose na ravne otiske i otiske uzete zakretanjem svih deset prstiju;

(l)  „podaci o otiscima prstiju” znači podaci koji se odnose na ravne otiske i otiske uzete zakretanjem prstiju, koje su države članice prikupile tijekom kaznenog postupka u skladu s nacionalnim pravom;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Središnji sustav bit će smješten u dva tehnička pogona agencije eu-LISA.

2.  Središnji sustav bit će smješten u tehničkim pogonima agencije eu-LISA.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za svakog osuđenog državljanina treće zemlje središnje tijelo države članice koja je izrekla osuđujuću presudu stvara unos u središnjem sustavu. Taj unos uključuje sljedeće podatke:

1.  Za svakog osuđenog državljanina o kojemu su podaci uneseni u kaznenu evidenciju države članice koja je izrekla osuđujuću presudu, središnje tijelo te države članice stvara unos u središnjem sustavu. Taj unos uključuje sljedeće podatke:

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prezime; ime (imena); datum rođenja; mjesto rođenja (grad i država); državljanstvo ili državljanstva; spol; imena roditelja; ako je primjenjivo, prethodna imena, pseudonime i/ili aliase; oznaku države članice koja je izrekla osuđujuću presudu;

(a)  prezime; ime (imena); datum rođenja; mjesto rođenja (grad i država); državljanstvo ili državljanstva; spol; ako je primjenjivo, prethodna imena, pseudonime i/ili aliase; oznaku države članice koja je izrekla osuđujuću presudu;

Obrazloženje

Imena roditelja nisu potrebna ni proporcionalna u svrhu potvrde identiteta predmetnog državljanina treće zemlje. Ona bi se trebala prosljeđivati samo uz podatke iz kaznene evidencije u skladu s Okvirnom odlukom 2009/315, nakon što se utvrdi koja država članica ima podatke o osuđujućoj presudi.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podatke o otiscima prstiju u skladu s Okvirnom odlukom 2009/315/PUP31 te sa specifikacijama za razlučivost i upotrebu otisaka prstiju iz članka 10. stavka 1. točke (b); referentni broj podataka o otiscima prstiju osuđene osobe, uključujući oznaku države članice koja je izrekla osuđujuću presudu.

(b)  podatke o otiscima prstiju, samo kada je u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj je izrečena osuđujuća presuda dozvoljeno prikupljanje i pohranjivanje otisaka prstiju osuđenih osoba te u skladu s Okvirnom odlukom 2009/315/PUP31 te sa specifikacijama za razlučivost i upotrebu otisaka prstiju iz članka 10. stavka 1. točke (b); referentni broj podataka o otiscima prstiju osuđene osobe, uključujući oznaku države članice koja je izrekla osuđujuću presudu.

_________________

_________________

31 Kako je izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u pogledu razmjene podataka o državljanima trećih zemalja i u pogledu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP (...).

31 Kako je izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u pogledu razmjene podataka o državljanima trećih zemalja i u pogledu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP (...).

Obrazloženje

U skladu s amandmanom 17. u usvojenom izvješću odbora LIBE o Direktivi o sustavu ECRIS-TCN.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Unos može sadržavati i prikaze lica osuđenog državljanina treće zemlje.

2.  Unos može sadržavati i prikaze lica osuđenog državljanina treće zemlje ako se nacionalnim pravom države članice u kojoj je izrečena osuđujuća presuda dopušta prikupljanje i pohranjivanje prikaza lica osuđenih osoba.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Država članica koja je izrekla osuđujuću presudu stvara unos što je prije moguće nakon što se osuđujuća presuda unese u nacionalnu kaznenu evidenciju.

3.  Država članica koja je izrekla osuđujuću presudu stvara unos automatski, kad je to moguće, najkasnije u roku od 24 sata od uvođenja osude u nacionalnu kaznenu evidenciju.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Država članica koja je izrekla osuđujuću presudu stvara unose za sve osuđujuće presude izrečene prije [datum stupanja na snagu ove Uredbe] u mjeri u kojoj su ti podaci pohranjeni u njezinoj nacionalnoj kaznenoj evidenciji ili nacionalnoj bazi podataka o otiscima prstiju.

4.  Država članica koja je izrekla osuđujuću presudu stvara unose za sve osuđujuće presude izrečene do [24 mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe] u mjeri u kojoj su ti podaci pohranjeni u njezinoj nacionalnoj kaznenoj evidenciji ili nacionalnoj bazi podataka o otiscima prstiju.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prikazi lica iz članka 5. stavka 2. koriste se samo za potvrđivanje identiteta državljanina treće zemlje koji je identificiran na temelju alfanumeričkog pretraživanja ili pretraživanja na temelju otisaka prstiju.

1.  Prikazi lica iz članka 5. stavka 2.mogu se koristiti samo za potvrđivanje identiteta državljanina treće zemlje koji je identificiran na temelju alfanumeričkog pretraživanja ili pretraživanja na temelju otisaka prstiju.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Čim to postane tehnički izvedivo, prikazi lica moći će se koristiti i za identifikaciju državljana trećih zemalja na temelju biometrijskih oznaka. Prije nego se ta funkcija ugradi u sustav ECRIS-TCN, Komisija dostavlja izvješće o raspoloživosti i spremnosti potrebne tehnologije, o čemu se savjetuje s Europskim parlamentom.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a u vezi s izmjenom ove Uredbe da bi se, čim to postane tehnički izvedivo i na temelju ocjene Komisije o dostupnosti i spremnosti potrebne tehnologije, prikazi lica mogli koristiti i za identifikaciju državljana trećih zemalja na temelju biometrijskih oznaka.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad određena država članica traži podatke iz kaznene evidencije o državljaninu treće zemlje u svrhu kaznenog postupka protiv tog državljanina treće zemlje ili u druge svrhe osim u svrhu kaznenog postupka u skladu sa svojim nacionalnim pravom, središnje tijelo te države članice služi se sustavom ECRIS-TCN za utvrđivanje država članica koje u kaznenoj evidenciji imaju podatke o tom državljaninu treće zemlje kako bi putem ECRIS-a prikupilo informacije o prethodnim osuđujućim presudama.

1.  Kad određena država članica traži podatke iz kaznene evidencije o državljaninu treće zemlje u svrhu kaznenog postupka protiv tog državljanina treće zemlje, središnje tijelo te države članice služi se sustavom ECRIS-TCN za utvrđivanje država članica koje u kaznenoj evidenciji imaju podatke o tom državljaninu treće zemlje kako bi putem ECRIS-a prikupilo informacije o prethodnim osuđujućim presudama.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svi se unosi čuvaju u središnjem sustavu sve dok su podaci povezani s osuđujućim presudama protiv predmetne osobe pohranjeni u nacionalnoj kaznenoj evidenciji.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon isteka razdoblja čuvanja iz stavka 1., središnje tijelo države članice koja je izrekla osuđujuću presudu briše pojedinačne unose iz središnjeg sustava bez odgode, a u svakom slučaju najkasnije mjesec dana od isteka tog razdoblja čuvanja.

2.  Nakon isteka razdoblja čuvanja iz stavka 1., središnje tijelo države članice koja je izrekla osuđujuću presudu trajno briše pojedinačne unose iz središnjeg sustava, kad je to moguće, automatski, a najkasnije u roku od 24 sata od isteka tog razdoblja čuvanja.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako određena država članica ima razloge zbog kojih smatra da su podaci pohranjeni u središnjem sustavu netočni ili da su obrađivani u suprotnosti s ovom Uredbom, ona provjerava predmetne podatke te ih, prema potrebi, bez odgode izmjenjuje ili briše iz središnjeg sustava.

3.  Ako određena država članica ima razloge zbog kojih smatra da su podaci pohranjeni u središnjem sustavu netočni ili da su obrađivani u suprotnosti s ovom Uredbom, ona provjerava predmetne podatke te ih, prema potrebi, odmah izmjenjuje ili briše iz središnjeg sustava.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako određena država članica osim države članice koja je unijela podatke ima razloge zbog kojih smatra da su podaci pohranjeni u središnjem sustavu netočni ili da su obrađivani u suprotnosti s ovom Uredbom, ona bez odgode kontaktira središnje tijelo države članice koja je izrekla osuđujuću presudu. Država članica koja je izrekla osuđujuću presudu u roku od mjesec dana provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade.

4.  Ako određena država članica osim države članice koja je unijela podatke ima razloge zbog kojih smatra da su podaci pohranjeni u središnjem sustavu netočni ili da su obrađivani u suprotnosti s ovom Uredbom, ona bez odgode kontaktira središnje tijelo države članice koja je izrekla osuđujuću presudu. Država članica koja je izrekla osuđujuću presudu bez odgode, a najkasnije u roku od tjedan dana nakon zaprimanja podataka, provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija donosi akte potrebne za razvoj i tehničku provedbu sustava ECRIS-TCN, a posebno pravila o:

1.  Komisija prije [dvije godine od stupanja ove Uredbe na snagu] donosi akte potrebne za razvoj i tehničku provedbu sustava ECRIS-TCN, a posebno pravila o:

Obrazloženje

Potrebno kako bi se odredio konkretan datum početka djelovanja sustava ECRIS-TCN u članku 11.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  kvaliteti podataka, uključujući mehanizam i postupke za provjeru kvalitete podataka;

(e)  tehničkim specifikacijama za kvalitetu podataka, uključujući mehanizam i postupke za provjeru kvalitete podataka;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  unosu podataka u skladu s člankom 5.;

Briše se.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  pristupu podacima u skladu s člankom 7.;

Briše se.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  izmjeni i brisanju podataka u skladu s člancima 8. i 9.;

Briše se.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  vođenju evidencije i pristupu evidenciji u skladu s člankom 29.;

Briše se.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  pružanju statističkih podataka u skladu s člankom 30.;

Briše se.

Obrazloženje

Premješteno u sljedeći članak 10.a (novi) o delegiranim, a ne provedbenim aktima.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  zahtjevima u pogledu funkcioniranja i dostupnosti sustava ECRIS-TCN.

Briše se.

Obrazloženje

Premješteno u sljedeći članak 10.a (novi) o delegiranim, a ne provedbenim aktima.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Donošenje delegiranih akata Komisije

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 34.a kojima se ova Uredba dopunjuje utvrđivanjem pravila o:

 

(a)  unosu podataka u skladu s člankom 5.;

 

(b)  pristupu podacima u skladu s člankom 7.;

 

(c)  izmjeni i brisanju podataka u skladu s člancima 8. i 9.;

 

(d)  vođenju evidencije i pristupu evidenciji u skladu s člankom 29.;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija eu-LISA odgovorna je za razvoj i operativno upravljanje sustavom ECRIS-TCN. Razvoj se sastoji od razrade i provedbe tehničkih specifikacija, testiranja i sveobuhvatne koordinacije projekta.

1.  agencija eu-LISA odgovorna je za razvoj sustava ECRIS-TCN u skladu s načelom integrirane i zadane zaštite podataka. Uz to, agencija eu-LISA odgovorna je i za operativno upravljanje sustavom ECRIS-TCN. Razvoj se sastoji od razrade i provedbe tehničkih specifikacija, testiranja i sveobuhvatne koordinacije projekta.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija eu-LISA razvija i provodi sustav ECRIS-TCN prije [dvije godine od stupanja ove Uredbe na snagu] te nakon što Komisija donese mjere utvrđene u članku 10.

4.  Agencija eu-LISA razvija i provodi sustav ECRIS-TCN što je prije moguće nakon što stupanja ove Uredbe na snagu te nakon što Komisija donese mjere utvrđene u člancima 10 i 10.a.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Prije faze oblikovanja i razvoja Upravni odbor agencije eu-LISA osniva Odbor za upravljanje programom koji ima najviše deset članova, a sastoji se od osam predstavnika koje imenuje Upravni odbor, predsjednika savjetodavne skupine za sustav ECRIS-TCN iz članka 36. te jednog člana kojeg imenuje Komisija. Članovi koje imenuje Upravni odbor biraju se isključivo iz onih država članica koje su, u skladu s pravom Unije, u potpunosti dužne poštovati zakonodavne instrumente kojima se uređuje ECRIS te koje će sudjelovati u sustavu ECRIS-TCN. Upravni odbor osigurava da predstavnici koje imenuje imaju potrebno iskustvo i stručno znanje u području razvoja i upravljanja informatičkim sustavima koji podupiru rad pravosudnih tijela i tijela nadležnih za kaznenu evidenciju. Odbor za upravljanje programom sastaje se najmanje jednom svaka tri mjeseca te češće ako je to potrebno. On osigurava primjereno upravljanje fazom oblikovanja i razvoja sustava ECRIS-TCN. Odbor za upravljanje programom svakog mjeseca Upravnom odboru agencije eu-LISA podnosi pisana izvješća o napretku projekta. On nema ovlasti za donošenje odluka ni mandat za zastupanje članova Upravnog odbora.

5.  Prije faze oblikovanja i razvoja Upravni odbor agencije eu-LISA osniva Odbor za upravljanje programom koji ima najviše deset članova, a sastoji se od sedam predstavnika koje među svojim članovima ili njihovim zamjenicima imenuje Upravni odbor, predsjednika savjetodavne skupine za sustav ECRIS-TCN iz članka 36., člana koji zastupa agenciju eu-LISA kojeg imenuje njezin izvršni direktor i jednog člana kojeg imenuje Komisija. Članovi koje imenuje Upravni odbor biraju se isključivo iz onih država članica koje su, u skladu s pravom Unije, u potpunosti dužne poštovati zakonodavne instrumente kojima se uređuje ECRIS te koje će sudjelovati u sustavu ECRIS-TCN. Upravni odbor osigurava da predstavnici koje imenuje imaju potrebno iskustvo i stručno znanje u području razvoja i upravljanja informatičkim sustavima koji podupiru rad pravosudnih tijela i tijela nadležnih za kaznenu evidenciju. Odbor za upravljanje programom sastaje se najmanje jednom svaka tri mjeseca te češće ako je to potrebno. On osigurava primjereno upravljanje fazom oblikovanja i razvoja sustava ECRIS-TCN. Odbor za upravljanje programom svakog mjeseca Upravnom odboru agencije eu-LISA podnosi pisana izvješća o napretku projekta. On nema ovlasti za donošenje odluka ni mandat za zastupanje članova Upravnog odbora.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Odborom predsjeda država članica koja predsjeda Vijećem Europske unije, pod uvjetom da je, u skladu s pravom Unije, u potpunosti dužna poštovati zakonodavne instrumente kojima se uređuje ECRIS te da će sudjelovati u sustavu ECRIS-TCN. Ako taj uvjet nije ispunjen, predsjeda država članica koja će sljedeća predsjedati Vijećem Europske unije i koja ispunjava navedeni zahtjev.

7.  Odborom predsjeda država članica, koja je, u skladu s pravom Unije, u potpunosti dužna poštovati zakonodavne instrumente kojima se uređuje ECRIS te koja će sudjelovati u sustavu ECRIS-TCN.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Tijekom faze oblikovanja i razvoja savjetodavna skupina za sustav ECRIS-TCN iz članka 36. sastoji se od nacionalnih voditelja projekta za sustav ECRIS-TCN. Ona se tijekom faze oblikovanja i razvoja sastaje najmanje jednom mjesečno sve do početka rada sustava ECRIS-TCN. Nakon svakog sastanka podnosi izvješće Upravnom odboru agencije eu-LISA. Osigurava tehničko stručno znanje za pomoć u obavljanju zadaća Upravnog odbora te prati razinu pripremljenosti država članica.

9.  Tijekom faze oblikovanja i razvoja savjetodavna skupina za sustav ECRIS-TCN iz članka 36. sastoji se od nacionalnih voditelja projekta za sustav ECRIS-TCN te njome predsjedava agencija eu-LISA. Ona se tijekom faze oblikovanja i razvoja sastaje najmanje jednom mjesečno sve do početka rada sustava ECRIS-TCN. Nakon svakog sastanka podnosi izvješće Upravnom odboru agencije eu-LISA. Osigurava tehničko stručno znanje za pomoć u obavljanju zadaća Upravnog odbora te prati razinu pripremljenosti država članica.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije nego osoblju svojih tijela koje ima pravo pristupa sustavu ECRIS-TCN odobri obradu podataka pohranjenih u središnjem sustavu, svaka država članica tom osoblju pruža odgovarajuću izobrazbu, posebno o pravilima sigurnosti i zaštite podataka te o relevantnim temeljnim pravima.

2.  Prije nego osoblju svojih tijela koje ima pravo pristupa sustavu ECRIS-TCN odobri obradu podataka pohranjenih u središnjem sustavu, svaka država članica tom osoblju pruža odgovarajuću izobrazbu, posebno o pravilima sigurnosti i zaštite podataka te o temeljnim pravima.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s Direktivom (EU) 2016/680, svaka država članica osigurava da se podaci uneseni u sustav ECRIS-TCN obrađuju u skladu sa zakonom, a posebno:

1.  U skladu s Uredbom (EU) 2016/679, svaka država članica osigurava da se podaci uneseni u sustav ECRIS-TCN obrađuju u skladu sa zakonom, a posebno:

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da se podaci prikupljaju u skladu sa zakonom i uz potpuno poštovanje ljudskog dostojanstva državljana trećih zemalja;

(b)  da se podaci prikupljaju u skladu sa zakonom i uz potpuno poštovanje ljudskog dostojanstva i temeljnih prava državljana trećih zemalja;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija eu-LISA osigurava da se sustavom ECRIS-TCN upravlja u skladu s ovom Uredbom i provedbenim aktima iz članka 10. te u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 [ili uredbom koja je zamjenjuje]. Konkretno, agencija eu-LISA poduzima potrebne mjere kako bi zajamčila sigurnost središnjeg sustava i komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i središnje nacionalne pristupne točke, ne dovodeći u pitanje odgovornosti svake države članice.

2.  Agencija eu-LISA osigurava da se sustavom ECRIS-TCN upravlja u skladu s ovom Uredbom, provedbenim aktima iz članka 10. i delegiranim aktima iz članka 10.a te u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 [ili uredbom koja je zamjenjuje]. Konkretno, agencija eu-LISA poduzima potrebne mjere kako bi zajamčila sigurnost središnjeg sustava i komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i središnje nacionalne pristupne točke, ne dovodeći u pitanje odgovornosti svake države članice.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija eu-LISA obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju te Europskog nadzornika za zaštitu podataka o mjerama koje u skladu sa stavkom 2. poduzima u svrhu početka rada sustava ECRIS-TCN.

3.  Agencija eu-LISA što je prije moguće obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju te Europskog nadzornika za zaštitu podataka o mjerama koje u skladu sa stavkom 2. poduzima u svrhu početka rada sustava ECRIS-TCN.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Treće zemlje i međunarodne organizacije mogu svoje zahtjeve za podatke o prethodnim osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja uputiti Eurojustu.

1.  Treće zemlje i međunarodne organizacije mogu svoje zahtjeve za podatke o prethodnim osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja uputiti Eurojustu u one svrhe u koje nadležna tijela država članica imaju pristup sustavu ECRIS-TCN u skladu s člankom 7. stavkom 1.

Obrazloženje

Važno je razjasniti u koje svrhe treće zemlje i međunarodne organizacije mogu zatražiti podatke iz sustava ECRIS-TCN.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kad Eurojust zaprimi zahtjev kako je opisano u stavku 1., služi se sustavom ECRIS-TCN kako bi utvrdio koje države članice imaju podatke o predmetnom državljaninu treće zemlje te zatim, ako se utvrde te države članice, zahtjev odmah prenosi središnjim tijelima tih država članica. Predmetne države članice odgovorne su za daljnje postupanje s takvim zahtjevima u skladu sa svojim nacionalnim pravom.

2.  Kad Eurojust zaprimi zahtjev kako je opisano u stavku 1., služi se sustavom ECRIS-TCN kako bi utvrdio koje države članice imaju podatke iz kaznene evidencije o predmetnom državljaninu treće zemlje te zatim, ako se utvrde te države članice, zahtjev odmah prenosi središnjim tijelima tih država članica. Predmetne države članice odgovorne su za daljnje postupanje s takvim zahtjevima u skladu sa svojim nacionalnim pravom. Eurojust šalje potvrdu o primitku trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji koja je zatražila podatke u skladu sa stavkom 1.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Eurojust, Europol, [Ured europskog javnog tužitelja] ni središnje tijelo bilo koje države članice ne smiju trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ni privatnoj stranci prenijeti ni staviti na raspolaganje podatke dobivene iz sustava ECRIS-TCN o prethodnim osuđujućim presudama protiv državljanina treće zemlje ni podatke o tome koje države članice imaju takve podatke.

3.  Eurojustu, Europolu, [Uredu europskog javnog tužitelja] ni središnjem tijelu bilo koje države članice nije dozvoljeno trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ni privatnoj stranci prenijeti ni staviti na raspolaganje bilo koje podatke dobivene iz sustava ECRIS-TCN o prethodnim osuđujućim presudama protiv državljanina treće zemlje ni podatke o tome koje države članice imaju takve podatke.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Eurojust ima izravan pristup sustavu ECRIS-TCN za potrebe provedbe članka 14. te za izvršavanje svojih propisanih zadaća.

1.  Ovlašteno osoblje Eurojusta ima izravan pristup sustavu ECRIS-TCN za potrebe provedbe članka 14. te za izvršavanje svojih propisanih zadaća.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  [Ovlašteno osoblje Ureda europskog javnog tužitelja ima izravan pristup sustavu ECRIS-TCN za potrebe izvršavanja svojih propisanih zadaća].

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europol [i Ured europskog javnog tužitelja] imaju izravan pristup sustavu ECRIS-TCN za potrebe izvršavanja svojih propisanih zadaća.

2.  Ovlašteno osoblje Europola ima izravan pristup sustavu ECRIS-TCN za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela u okviru izvršavanja svojih propisanih zadaća.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nakon pronađenog rezultata u okviru kojeg se navode države članice koje u kaznenoj evidenciji imaju podatke o određenom državljaninu treće zemlje, Eurojust, Europol [i Ured europskog javnog tužitelja] mogu se poslužiti svojim kontaktima s nacionalnim tijelima tih država članica uspostavljenima u skladu s odgovarajućim konstitutivnim pravnim instrumentima kako bi zatražili podatke o osuđujućim presudama.

3.  Nakon pronađenog rezultata u okviru kojeg se navode države članice koje u kaznenoj evidenciji imaju podatke o određenom državljaninu treće zemlje, Eurojust, Europol [i Ured europskog javnog tužitelja] mogu se poslužiti svojim kontaktima s nacionalnim tijelima tih država članica uspostavljenima u skladu s odgovarajućim konstitutivnim pravnim instrumentima kako bi zatražili podatke o osuđujućim presudama. Uredu europskog javnog tužitelja ne odbija se pristup tim podacima o osuđujućim presudama samo na temelju činjenice da država članica koja odbija pristup ne sudjeluje u postupku pojačane suradnje za osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja.

Obrazloženje

Kad je riječ o zahtjevima za podatke iz kaznenih evidencija važno je pojasniti odnos između Ureda europskog javnog tužitelja i država članica koje nisu među onih 20 država koje osnivaju Ured europskog javnog tužitelja.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  fizički zaštititi podatke, među ostalim izradom planova za zaštitu ključne infrastrukture u nepredviđenim situacijama;

(a)  fizički zaštititi podatke, među ostalim izradom planova za zaštitu infrastrukture u nepredviđenim situacijama;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  osigurati da osobe koje su ovlaštene pristupiti sustavu ECRIS-TCN imaju pristup samo podacima obuhvaćenima svojim odobrenjem pristupa, i to isključivo na temelju identiteta pojedinačnih korisnika i povjerljivih modula za pristup;

(f)  provjeravati i osigurati da osobe koje su ovlaštene pristupiti sustavu ECRIS-TCN imaju pristup samo podacima obuhvaćenima svojim odobrenjem pristupa, i to isključivo na temelju identiteta pojedinačnih korisnika i povjerljivih modula za pristup;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  osigurati da sva nadležna tijela koja imaju pravo pristupa sustavu ECRIS-TCN izrade profile u kojima se opisuju funkcije i odgovornosti osoba koje su ovlaštene za unos, izmjenu, brisanje, pregledavanje i pretraživanje podataka te da te profile bez odlaganja stave na raspolaganje nacionalnim nadzornim tijelima iz članka 25. na njihov zahtjev;

(g)  osigurati da sva nadležna tijela koja imaju pravo pristupa sustavu ECRIS-TCN izrade profile u kojima se opisuju funkcije i odgovornosti osoba koje su ovlaštene za unos, izmjenu, brisanje, pregledavanje i pretraživanje podataka te da te profile stave na raspolaganje nacionalnim nadzornim tijelima iz članka 25.;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  nadzirati učinkovitost sigurnosnih mjera iz ovog stavka i poduzeti potrebne organizacijske mjere koje se odnose na unutarnji nadzor kako bi se osigurala usklađenost s ovom Uredbom.

(k)  nadzirati učinkovitost sigurnosnih mjera iz ovog stavka i poduzeti potrebne organizacijske mjere koje se odnose na unutarnji nadzor i praćenje kako bi se osigurala usklađenost s ovom Uredbom.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Agencija eu-Lisa i države članice surađuju kako bi osigurale usklađen pristup sigurnosti podataka utemeljen na procesu upravljanja sigurnosnim rizikom koji obuhvaća cijeli sustav ECRIS-TCN.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju da se za svaku upotrebu podataka unesenih u sustav ECRIS-TCN koja je u suprotnosti s ovom Uredbom izriču učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije u skladu s nacionalnim pravom.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju da se za svaku upotrebu podataka unesenih u sustav ECRIS-TCN koja je u suprotnosti s ovom Uredbom izriču učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije u skladu s nacionalnim pravom, člankom 84. Uredbe (EU) 2016/679 i člankom 57. Direktive (EU) 2016/680.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europol, Eurojust [i Ured europskog javnog tužitelja] poduzimaju potrebne mjere kojima se osigurava da se njihovo osoblje ovlašteno za pristup sustavu ECRIS-TCN podvrgava unutarnjim disciplinskim mjerama ako se koristi podacima iz tog sustava na način koji nije u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svako središnje tijelo države članice smatra se nadzornikom podataka u skladu s Direktivom (EU) 2016/680 za obradu osobnih podataka u toj državi članici u skladu s ovom Uredbom.

1.  Svako središnje tijelo države članice smatra se nadzornikom podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 za obradu osobnih podataka u toj državi članici u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija eu-LISA smatra se obrađivačem podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 u pogledu osobnih podataka koje u središnji sustav unesu države članice.

2.  Agencija eu-LISA smatra se obrađivačem podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 [ili uredbom koja je zamjenjuje] u pogledu osobnih podataka koje u središnji sustav unesu države članice.

Obrazloženje

Tehnička izmjena

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pristup sustavu ECRIS-TCN radi unošenja, izmjene, brisanja i pregledavanja podataka iz članka 5. ograničava se isključivo na propisno ovlašteno osoblje središnjih tijela te na propisno ovlašteno osoblje tijela iz članka 15. radi pregledavanja podataka. Taj pristup ograničen je na ono što je potrebno za obavljanje zadaća u skladu sa svrhom iz stavka 1. te je proporcionalan ciljevima koji se žele postići.

2.  Pristup sustavu ECRIS-TCN radi unošenja, izmjene, brisanja i pregledavanja podataka iz članka 5. ograničava se isključivo na propisno ovlašteno osoblje središnjih tijela te na propisno ovlašteno osoblje tijela iz članka 15. radi pregledavanja podataka. Taj pristup ograničen je na ono što je potrebno za obavljanje zadaća u skladu sa svrhom iz stavka 1. te na ono što je nužno i proporcionalno ciljevima koji se žele postići.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je zahtjev podnesen nekoj drugoj državi članici, a ne državi članici koja je izrekla osuđujuću presudu, nadležna tijela države članice kojoj je zahtjev podnesen provjeravaju točnost podataka i zakonitost njihove obrade u sustavu ECRIS-TCN u roku od mjesec dana ako je to moguće učiniti bez savjetovanja s državom članicom koja je izrekla osuđujuću presudu. U protivnom, država članica koja nije država članica koja je izrekla osuđujuću presudu stupa u kontakt s nadležnim tijelima države članice koja je izrekla osuđujuću presudu u roku od 14 dana te država članica koja je izrekla osuđujuću presudu provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade u roku od mjesec dana od stupanja u kontakt.

2.  Ako je zahtjev podnesen nekoj drugoj državi članici, a ne državi članici koja je izrekla osuđujuću presudu, nadležna tijela države članice kojoj je zahtjev podnesen bez odgađanja, a najkasnije u roku od sedam dana od zaprimanja zahtjeva, stupaju u kontakt s nadležnim tijelima države članice koja je izrekla osuđujuću presudu. Država članica koja je izrekla osuđujuću presudu provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade te odgovara u roku od tjedan dana otkad ju je država članica kojoj je zahtjev podnesen kontaktirala.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U slučaju da su podaci zabilježeni u sustavu ECRIS-TCN činjenično netočni ili nezakonito uneseni, država članica koja je izrekla osuđujuću presudu ispravlja ili briše te podatke u skladu s člankom 9. Država članica koja je izrekla osuđujuću presudu ili, prema potrebi, država članica kojoj je zahtjev podnesen bez odlaganja u pisanom obliku potvrđuje predmetnoj osobi da su poduzete mjere za ispravljanje ili brisanje podataka koji se odnose na tu osobu.

3.  U slučaju da su podaci zabilježeni u sustavu ECRIS-TCN činjenično netočni ili nezakonito uneseni, država članica koja je izrekla osuđujuću presudu ispravlja ili briše te podatke u skladu s člankom 9. Država članica koja je izrekla osuđujuću presudu bez odlaganja u pisanom obliku potvrđuje predmetnoj osobi da su poduzete mjere za ispravljanje ili brisanje podataka koji se odnose na tu osobu. Država članica koja je izrekla osuđujuću presudu također bez odlaganja o poduzetim mjerama obavješćuje sve druge države članice koje su primile podatke o osuđujućim presudama povezane s tom evidencijom.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se država članica kojoj je podnesen zahtjev ne slaže s tim da su podaci uneseni u sustav ECRIS-TCN činjenično netočni ili da su bili nezakonito zabilježeni, ona bez odlaganja donosi upravnu odluku kojom u pisanom obliku objašnjava predmetnoj osobi zbog čega nije spremna ispraviti ili izbrisati podatke koji se odnose na tu osobu.

4.  Ako se država članica koja je izrekla osuđujuću presudu ne slaže s tim da su podaci uneseni u sustav ECRIS-TCN činjenično netočni ili da su bili nezakonito zabilježeni, ona bez odlaganja donosi upravnu odluku kojom u pisanom obliku objašnjava predmetnoj osobi zbog čega nije spremna ispraviti ili izbrisati podatke koji se odnose na tu osobu. O takvim slučajevima obavješćuju se Europski nadzornik za zaštitu podataka i nacionalno nadzorno tijelo za zaštitu podataka.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kad god osoba u skladu sa stavkom 2. zatraži podatke koji se odnose na nju, središnje tijelo u pisanom obliku vodi evidenciju o takvom zahtjevu, načinu na koji je podnesen i o tome koje je tijelo podnijelo zahtjev te navedenu evidenciju bez odlaganja stavlja na raspolaganje nadzornim tijelima.

7.  Kad god osoba u skladu sa stavkom 2. zatraži podatke koji se odnose na nju, središnje tijelo u pisanom obliku vodi evidenciju o takvom zahtjevu, načinu na koji je podnesen i o tome koje je tijelo podnijelo zahtjev te navedenu evidenciju bez odlaganja stavlja na raspolaganje nadzornim tijelima. Ta se evidencija briše nakon tri godine.

Obrazloženje

Potrebno je odrediti najdulje razdoblje čuvanja evidencije zahtjeva; tri godine je razuman rok.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Po potrebi, ako se pretragom u središnjem sustavu ne dobije nijedan rezultat, državljanin treće zemlje koji zatraži informacije o vlastitoj kaznenoj evidenciji prima izjavu kojom se potvrđuje da pretragom središnjeg sustava nije pronađen nijedan rezultat.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom jamči da državljani trećih zemalja koji zatraže izvod iz kaznene evidencije, a nisu počinili kazneno djelo, moraju primiti potvrdu u kojoj se navodi da u okviru ECRIS-a nije pronađen nijedan rezultat, čime se dokazuje da u kaznenim evidencijama 28 država članica ne postoje podaci o tim osobama. To može biti iznimno korisno državljanima trećih zemalja u svrhu zaposlenja.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo u svakoj državi članici na zahtjev pruža pomoć predmetnoj osobi i savjetuje ju o ostvarivanju njezinih prava na ispravljanje ili brisanje podataka koji se odnose na tu osobu.

2.  Nadzorno tijelo u svakoj državi članici ima mogućnost nadzirati središnja tijela, obavještava se o svim incidentima navedenim u članku 9. stavcima 3. i 4. te u članku 23. stavku 4., te na zahtjev pruža pomoć predmetnoj osobi i savjetuje ju o ostvarivanju njezinih prava na ispravljanje ili brisanje podataka koji se odnose na tu osobu.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U svakoj državi članici svaka osoba ima pravo pokrenuti postupak ili podnijeti žalbu u državi članici koja je odbila pravo na pristup ili pravo na ispravljanje ili brisanje podataka koji se odnose na tu osobu, kako je predviđeno u članku 23.

1.  U skladu s Poglavljem VIII Direktive (EU) 2016/680 u svakoj državi članici svaka osoba ima pravo pokrenuti postupak pred sudom i pravo podnijeti žalbu u državi članici koja je odbila pravo na pristup ili pravo na ispravljanje ili brisanje podataka koji se odnose na tu osobu, kako je predviđeno u članku 23

Obrazloženje

Potrebno je pojasniti vezu s odgovarajućom pravnom osnovom (Direktiva 2016/680) i izbjeći da države članice mogu pružiti samo pravo podnošenja žalbe.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da nadzorno tijelo ili tijela imenovana u skladu s člankom 41. Direktive (EU) 2016/680 nadziru zakonitost obrade osobnih podataka iz članka 6. koju obavlja predmetna država članica, uključujući prijenos tih podataka u sustav ECRIS-TCN i iz tog sustava.

1.  Svaka država članica osigurava da nadzorno tijelo ili tijela imenovana u skladu s člankom 51. Direktive (EU) 2016/679 nadziru zakonitost obrade osobnih podataka iz članka 6. koju obavlja predmetna država članica, uključujući prijenos tih podataka u sustav ECRIS-TCN i iz tog sustava.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo osigurava da se revizija postupaka obrade podataka u nacionalnoj kaznenoj evidenciji i bazi podataka o otiscima prstiju provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake četiri godine od početka rada sustava ECRIS-TCN.

2.  Nadzorno tijelo osigurava da se revizija postupaka obrade podataka u nacionalnoj kaznenoj evidenciji i bazi podataka o otiscima prstiju provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake tri godine od početka rada sustava ECRIS-TCN.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da njihovo nadzorno tijelo ima dovoljno sredstava za izvršenje zadaća koje su im povjerene u skladu s ovom Uredbom.

3.  Države članice osiguravaju da njihovo nadzorno tijelo ima dovoljno sredstava i da je osposobljeno za izvršenje zadaća koje su mu povjerene u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Svaka država članica dostavlja sve podatke koje zatraže nadzorna tijela, a posebno informacije o aktivnostima izvršenima u skladu s člancima 12., 13. i 17. Svaka država članica nadzornim tijelima odobrava pristup svojoj evidenciji na temelju članka 29. te im omogućuje da u svakom trenutku imaju pristup njezinim objektima povezanima sa sustavom ECRIS-TCN.

4.  Svaka država članica dostavlja sve podatke koje zatraže nadzorna tijela, a posebno informacije o aktivnostima izvršenima u skladu s člancima 12., 13. i 17. Svaka država članica nadzornim tijelima odobrava pristup svojoj evidenciji na temelju članka 23. stavka 7. i članka 29. te im omogućuje da u svakom trenutku imaju pristup njezinim objektima povezanima sa sustavom ECRIS-TCN.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se revizija aktivnosti obrade osobnih podataka koje izvršava Agencija provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake četiri godine. Izvješće o toj reviziji šalje se Europskom parlamentu, Vijeću, agenciji eu-LISA, Komisiji, nadzornim tijelima i nacionalnim nadzornim tijelima. Agenciji eu-LISA omogućuje se iznošenje njezinih primjedaba prije donošenja izvješća.

2.  Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se revizija aktivnosti obrade osobnih podataka koje izvršava Agencija provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake tri godine. Izvješće o toj reviziji šalje se Europskom parlamentu, Vijeću, agenciji eu-LISA, Komisiji, nadzornim tijelima i nacionalnim nadzornim tijelima. Agenciji eu-LISA omogućuje se iznošenje njezinih primjedaba prije donošenja izvješća.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Trebalo bi osigurati koordinirani nadzor u skladu s člankom 62. [nove Uredbe o zaštiti podataka za institucije i tijela Unije].

Osigurava se koordinirani nadzor u skladu s člankom 62. [nove Uredbe o zaštiti podataka za institucije i tijela Unije].

Obrazloženje

Tehnička izmjena u skladu s člankom 62. nove Uredbe 45/2001.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Evidencija i dokumentacija upotrebljavat će se samo za praćenje zakonitosti obrade podataka te za osiguravanje cjelovitosti i sigurnosti podataka. Samo evidencija koja ne sadržava osobne podatke može se upotrijebiti za praćenje i evaluaciju iz članka 34. Ta evidencija štiti se odgovarajućim mjerama protiv neovlaštenog pristupa te se briše nakon godinu dana ako više nije potrebna za postupke praćenja koji su već započeti.

4.  Evidencija i dokumentacija upotrebljavat će se samo za praćenje zakonitosti obrade podataka te za osiguravanje cjelovitosti i sigurnosti podataka. Samo evidencija koja ne sadržava osobne podatke može se upotrijebiti za praćenje i evaluaciju iz članka 34. Ta evidencija štiti se odgovarajućim mjerama protiv neovlaštenog pristupa te se briše nakon tri godine ako više nije potrebna za postupke praćenja koji su već započeti.

Obrazloženje

Dulja razdoblja čuvanja evidencije potrebna su kako bi se osiguralo da državljani trećih zemalja mogu pravilno podnijeti pritužbe.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Propisno ovlašteno osoblje agencije eu-LISA, nadležnih tijela i Komisije ima pristup podacima obrađenima u sustavu ECRIS-TCN isključivo u svrhu izvješćivanja i u statističke svrhe, a da se pritom ne omogućuje identifikacija pojedinaca.

1.  Propisno ovlašteno osoblje agencije eu-LISA i nadležnih tijela ima pristup podacima obrađenima u sustavu ECRIS-TCN isključivo u svrhu izvješćivanja i u statističke svrhe, a da se pritom ne omogućuje identifikacija pojedinaca.

Obrazloženje

Komisija ne mora imati pristup sustavu ECRIS-TCN radi statistike jer joj agencija eu-LISA ionako šalje statističke podatke svakog mjeseca.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U svrhu stavka 1. eu-LISA uspostavlja i uvodi središnji repozitorij koji udomljuje u svojim tehničkim pogonima i koji sadržava podatke iz stavka 1. na temelju kojih nije moguća identifikacija pojedinaca, ali na temelju kojih se mogu dobiti izvješća i statistički podaci koji se mogu prilagoditi. Pristup središnjem repozitoriju odobrava se sigurnim pristupom uz kontrolu pristupa i posebne korisničke profile, i to isključivo u svrhu izvješćivanja i u statističke svrhe.

Briše se.

Obrazloženje

Tekst je zastarjeo jer taj središnji repozitorij više nije predmet rasprave te nije spomenut na nedavno održanim radionicama o informacijskim sustavima i interoperabilnosti u organizaciji Komisije. Vidjeti i s time povezanu početnu procjenu učinka Ares(2017)3765711 o interoperabilnosti informacijskih sustava za migracije i sigurnost.

U Mišljenju 9/2017 o novoj Uredbi o agenciji eu-LISA Europski nadzornik za zaštitu podataka također ističe da uspostava središnjeg repozitorija nije ni potrebna ni poželjna.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U skladu s postupkom ispitivanja iz članka 35. stavka 2. donose se detaljna pravila o radu središnjeg repozitorija i zaštiti podataka te sigurnosna pravila koja se primjenjuju na repozitorij.

Briše se.

Obrazloženje

Tekst je zastarjeo jer taj središnji repozitorij više nije predmet rasprave te nije spomenut na nedavno održanim radionicama o informacijskim sustavima i interoperabilnosti u organizaciji Komisije. Vidjeti i s time povezanu početnu procjenu učinka Ares(2017)3765711 o interoperabilnosti informacijskih sustava za migracije i sigurnost.

U Mišljenju 9/2017 o novoj Uredbi o agenciji eu-LISA Europski nadzornik za zaštitu podataka također ističe da uspostava središnjeg repozitorija nije ni potrebna ni poželjna.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Troškovi nastali u vezi s uspostavom i radom središnjeg sustava, komunikacijske infrastrukture, softvera sučelja i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS idu na teret općeg proračuna Unije.

1.  Troškovi nastali u vezi s uspostavom i radom središnjeg sustava, komunikacijske infrastrukture, softvera sučelja i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS idu na teret općeg proračuna Unije. Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira i u okviru godišnjeg proračunskog postupka.

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane: 46 (izvjestitelj), 307. (Mlinar, Deprez, Michel), 308. (Albrecht, Sargentini)

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice obavješćuju agenciju eu-LISA o svojim središnjim tijelima kojima je odobren pristup za unos, izmjenu, brisanje, pregledavanje ili pretraživanje podataka. Agencija eu-LISA redovito objavljuje popis tih središnjih tijela.

Države članice obavješćuju agenciju eu-LISA o svojim središnjim tijelima kojima je odobren pristup za unos, izmjenu, brisanje, pregledavanje ili pretraživanje podataka. Agencija eu-LISA redovito objavljuje popis tih središnjih tijela na svojoj internetskoj stranici. U slučaju promjena u pogledu središnjeg tijela države članice, eu-LISA bez odlaganja ažurira popis.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  donesene su mjere iz članka 10.;

(a)  donesene su mjere iz članaka 10. i 10.a;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Najkasnije [šest mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu] te svakih šest mjeseci nakon toga tijekom faze razvoja eu-LISA Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o trenutačnom stanju u pogledu razvoja sustava ECRIS-TCN. Nakon završetka faze razvoja, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi se izvješće u kojem se objašnjava na koji su način ispunjeni ciljevi, a posebno oni koji se odnose na planiranje i troškove, te se obrazlažu eventualna odstupanja.

3.  Najkasnije [šest mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu] te svakih šest mjeseci nakon toga tijekom faze razvoja eu-LISA Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o trenutačnom stanju u pogledu razvoja sustava ECRIS-TCN. To izvješće sadrži pregled trenutačnih troškova i napretka projekta, procjenu financijskih posljedica kao i informacije o svim tehničkim problemima i rizicima koji bi mogli utjecati na sveukupne troškove sustava, koji se u skladu s člankom 31. pokrivaju iz općeg proračuna Unije.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  U slučaju kašnjenja u procesu razvoja, Europski parlament i Vijeće obavještavaju se u najkraćem mogućem roku o razlozima kašnjenja i njihovom učinku na rokove i financiranje.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Odmah po završetku razvoja Europskom parlamentu i Vijeću podnosi se izvješće u kojem se opisuje provedba projekta, navode eventualne poteškoće u pogledu ostvarivanja zadanih ciljeva projekta te daju detaljna ocjena troškova i tehničke specifikacije sustava.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  U slučaju nadogradnje sustava podnosi se izvješće Europskom parlamentu i Vijeću te se objavljuju troškovi te nadogradnje.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Dvije godine nakon početka rada sustava ECRIS-TCN i svake godine nakon toga eu-LISA Komisiji podnosi izvješće o tehničkom funkcioniranju sustava ECRIS-TCN i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS, uključujući njihovu sigurnost, posebno na temelju statističkih podataka o funkcioniranju i uporabi sustava ECRIS-TCN te o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija putem referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS.

4.  Godinu dana nakon početka rada sustava ECRIS-TCN i svake godine nakon toga eu-LISA Komisiji podnosi izvješće o tehničkom funkcioniranju sustava ECRIS-TCN i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS, uključujući njihovu sigurnost i troškove, posebno na temelju statističkih podataka o funkcioniranju i uporabi sustava ECRIS-TCN te o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija putem referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice, Eurojust, Europol [i Ured europskog javnog tužitelja] agenciji eu-LISA i Komisiji dostavljaju podatke potrebne za sastavljanje nacrta izvješća iz ovog članka u skladu s kvantitativnim pokazateljima koje su prethodno definirali Komisija i/ili eu-LISA. Ti podaci ne smiju ugroziti metode rada ni uključivati podatke koji otkrivaju izvore, članove osoblja ili istrage imenovanih tijela.

6.  Države članice, Eurojust, Europol [i Ured europskog javnog tužitelja], Europski nadzornik za zaštitu podataka te nacionalna nadzorna tijela za zaštitu podataka agenciji eu-LISA i Komisiji dostavljaju podatke potrebne za sastavljanje nacrta izvješća iz ovog članka u skladu s kvantitativnim pokazateljima koje su prethodno definirali Komisija i/ili eu-LISA. Ti podaci ne smiju ugroziti metode rada ni uključivati podatke koji otkrivaju izvore, članove osoblja ili istrage imenovanih tijela.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Agencija eu-LISA Komisiji dostavlja podatke potrebne za pripremu cjelovite evaluacije iz stavka 5.

7.  Agencija eu-LISA Komisiji dostavlja podatke potrebne za pripremu cjelovite evaluacije iz ovog članka.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 34.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 34.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2. i članka 10.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 2. i članka 10.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2. ili članka 10.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija eu-LISA osniva savjetodavnu skupinu koja joj pomaže stručnim savjetima povezanima sa sustavom ECRIS-TCN i referentnim implementacijskim računalnim programom sustava ECRIS, posebno u kontekstu pripreme njezina godišnjeg programa rada i godišnjeg izvješća o radu. Tijekom faze oblikovanja i razvoja primjenjuje se članak 11.

Agencija eu-LISA osniva savjetodavnu skupinu, koja uključuje jednog predstavnika Europskog nadzornika za zaštitu podataka i jednog predstavnika Agencije Europske unije za temeljna prava, koja joj pomaže stručnim savjetima povezanima sa sustavom ECRIS-TCN i referentnim implementacijskim računalnim programom sustava ECRIS, posebno u kontekstu pripreme njezina godišnjeg programa rada i godišnjeg izvješća o radu. Tijekom faze oblikovanja i razvoja primjenjuje se članak 11.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS), koji je u funkciji od travnja 2012., nadležnim tijelima država članica omogućuje se da dobiju potpune informacije o prethodnim osuđujućim presudama protiv građana EU-a od države članice čije državljanstvo imaju te osobe.

Iako se ECRIS pokazao iznimno korisnim alatom za pravosudnu suradnju među državama članicama, uočen je i nedostatak u sustavu. Korištenje sustava za provjeru prijašnje kaznene evidencije državljana trećih zemalja složeno je i neučinkovito. Nakon nekoliko poziva Europskog vijeća i Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove da se poboljša postojeći sustav Komisija je 19. siječnja 2016. objavila Direktivu (COM(2016) 07 final) kojom je uspostavljen decentralizirani sustav s indeksom „pronađen rezultat”/„nije pronađen rezultat”, kojim bi se nadležnim tijelima omogućilo da brzo utvrde koje države članice imaju informacije o kaznenoj evidenciji o državljaninu treće zemlje.

Međutim, otad se pokazalo da decentralizirani indeks „pronađen rezultat”/„nije pronađen rezultat” ne bi bio odgovarajući instrument za tehničku razmjenu velikog broja pseudonimiziranih otisaka prstiju, potrebnu da bi sustav bio učinkovit. O tom je problemu riječ u ovoj Uredbi o sustavu ECRIS-TCN kojom se uspostavlja centralizirana baza podataka koja sadrži samo podatke o identitetu potrebne za identifikaciju, kao što su otisci prstiju, alfanumerički podaci i prikazi lica. Tom će bazom upravljati agencija eu-LISA, a nadzirat će je Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Direktiva o sustavu ECRIS, kojom se u taj sustav uvode glavne promjene, zadržava se. Uredbom o sustavu ECRIS-TCN utvrđuje se stvaranje središnjeg sustava i upravljanje njime, odgovornosti voditeljâ obrade podataka i pravo pristupa toj centraliziranoj bazi podataka.

Stajalište izvjestitelja

U ovom nacrtu izvješća izvjestitelj je nastojao uskladiti ovu Uredbu s prethodno donesenim političkim odlukama u pogledu Direktive, za koje Parlament već ima mandat.

Međutim, važno je uspostaviti jasnu razliku između sustava ECRIS i centraliziranog sustava pod nazivom sustav ECRIS-TCN. U okviru sustava ECRIS-TCN nadležnom se tijelu omogućuje samo da utvrdi gdje se čuvaju podaci iz kaznene evidencije, ali ne i sadržaj same informacije. Kako bi prikupilo podatke o stvarnom sadržaju kaznene presude, nadležno će se tijelo i dalje morati koristiti tradicionalnim sustavom ECRIS za slanje zahtjeva relevantnoj državi članici.

Stoga je izvjestitelj uvrstio izmjenu kako bi bilo jasno da rezultat pronađen u sustavu ECRIS-TCN sam po sebi ne bi trebalo koristiti u svrhu utjecanja na sudski ishod ugrožavanjem načela jednakosti pred zakonom, prava na pošteno suđenje, pretpostavke nedužnosti ili opće zabrane diskriminacije.

Kako bi Direktiva i Uredba bile usklađene, izvjestitelj je zadržao stajalište Parlamenta da bi trebalo napredovati u području interoperabilnosti, da bi Europol i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebali imati izravan pristup sustavu ECRIS-TCN radi obavljanja svojih zakonom propisanih zadaća te da, ako države članice imaju informacije o osuđujućim presudama dobivene od trećih zemalja na temelju bilateralnih sporazuma u skladu s pravom Unije, one te informacije pod određenim zaštitnim mehanizmima mogu uvrstiti u središnji sustav.

Kad je riječ o pristupu Europola, iz nacrta izvješća jasno je da se ograničenjem za Europol iz ove Uredbe Europol ne sprečava u tome da s trećim zemljama razmjenjuje informacije dobivene od država članica preko uobičajenog sustava ECRIS (obuhvaćenog Direktivom) kad je to u skladu sa njihovim zakonom propisanim zadaćama i samo uz suglasnost relevantnih država članica.

Izvjestitelj smatra da prikaze lica treba uključiti kad god ih države članice prikupljaju u tu svrhu, od trenutka kad sustav ECRIS-TCN počne funkcionirati. Razlog je to što kad pretraživanje prikaza lica u sustavu postane moguće, to će biti korisno, a zapravo i moguće, samo ako su već uvršteni prethodni podaci o prikazu lica za prijašnje osuđujuće presude. U ovom se nacrtu izvješća traži od Komisije da u roku od tri godine nakon stupanja Uredbe na snagu sastavi izvješće o spremnosti tehnologije potrebne za upotrebu tih prikaza lica za funkciju pretraživanja.

Nacrt izvješća sadrži isto proširenje područja primjene utvrđeno u Direktivi kako bi se omogućila provjera prethodnih kaznenih presuda izrečenih osobama koje će raditi s djecom ili ranjivim osobama (tj. starijima). Njime se pojedincima koji podnesu zahtjev za pristup sustavu ECRIS-TCN omogućuje da dobiju izjavu kojom se potvrđuje da pretragom u središnjem sustavu nije pronađen nijedan rezultat (što bi državljanima trećih zemalja bilo vrlo korisno u svrhu zaposlenja).

Također su uvrštene izmjene sustava zaštite podataka, čiji je cilj osigurati da postoji odgovarajuća razina osposobljenosti i da se mogući zahtjevi za ispravak i brisanje rješavaju brzo.

Sustav ECRIS-TCN nije tradicionalna baza podataka nego sredstvo kojim se olakšava suradnja i razmjena informacija među državama članicama. Kako bi sustav ECRIS-TCN na koristan način i točno odražavao podatke iz kaznene evidencije država članica, čuvanje identifikacijskih podataka u sustavu ECRIS-TCN mora biti u skladu s čuvanjem nacionalne kaznene evidencije. Ako nije tako, može doći do nesrazmjera u razdoblju tijekom kojega se podaci iz kaznene evidencije o državljanima trećih zemalja i građanima EU-a mogu lako identificirati i zatražiti od druge države članice. Time bi se ugrozila sama svrha sustava ECRIS-TCN te bi u praksi nastala nepoštena razlika između građana EU-a i državljana trećih zemalja.

Naposljetku, izvjestitelj smatra da svakim upućivanjem na potencijalni izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a u konkretnim zakonodavnim aktima nastaju pravne nedoumice te je takva upućivanja potrebno izbrisati jer posljedice trebaju proizlaziti izravno iz primjene primarnog prava i sporazuma o povlačenju.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (6.12.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bernd Kölmel

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS) uspješno je uspostavljen u travnju 2012., a njime se olakšava razmjena podataka o osuđujućim kaznenim presudama koje su protiv pojedinaca donijeli kazneni sudovi u EU-u. Država članica državljanstva mora pohraniti te podatke. Podaci iz kaznene evidencije na zahtjev se razmjenjuju se među državama članicama, kako za državljane EU-a tako i za državljane trećih zemalja i osobe bez državljanstva (dalje u tekstu: državljani trećih zemalja). Međutim, podaci o državljanima trećih zemalja trenutačno se gotovo i ne izmjenjuju u okviru ECRIS-a jer ne postoji učinkovit postupak namijenjen upravo za tu svrhu. Države članice dosad su morale slati „bjanko“ zahtjeve svim ostalim državama članicama, čime se stvaralo znatno administrativno opterećenje za nadležna tijela koja nisu raspolagala traženim podacima (procjenjuje se da je trošak iznosio 78 milijuna EUR godišnje). To je važna prepreka u upotrebi ECRIS-a kad je riječ o državljanima trećih zemalja i zato se taj sustav koristi samo u 5 % takvih slučajeva.

Da bi riješila taj problem, Komisija je 2016. podnijela Prijedlog direktive o izmjeni Okvirne odluke Vijeća o ECRIS-u. Najproporcionalnijim i najisplativijim rješenjem pokazao se decentralizirani sustav za identifikaciju države članice (ili više njih) koja raspolaže traženim podacima iz kaznene evidencije, s pomoću mehanizma pretraživanja utemeljenog na opcijama „pronađen rezultat” / „nije pronađen rezultat”. No u međuvremenu, s obzirom na aktualnu sigurnosnu situaciju i nedavne terorističke napade u nekoliko država članica, Vijeće je prednost dalo dijeljenju podataka o osuđujućim kaznenim presudama kao strategiji za suzbijanje kriminaliteta i borbu protiv terorizma te je od Komisije tražilo da podnese ambiciozan prijedlog za proširenje ECRIS-a na državljane trećih zemalja kako bi se iskoristio puni potencijal tog sustava.

Novi je Prijedlog usmjeren na centralizirani sustav koji bi uspostavila i kojim bi upravljala agencija eu-LISA, a u kojem bi se pohranjivali alfanumerički podaci, otisci prstiju i, po mogućnosti, prikazi lica državljana trećih zemalja na razini EU-a. Izvjestitelj pozdravlja taj Prijedlog, smatra ga dobro strukturiranim i uviđa da takva struktura olakšava Eurojustu, Europolu i budućem Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) izravan pristup radi ispunjavanja njihovih propisanih zadaća.

Izvjestitelj se slaže s Prijedlogom Komisije da se razvoj, operativno upravljanje i održavanje sustava ECRIS-TCN povjeri agenciji eu-LISA, s obzirom na njezino bogato iskustvo u upravljanju drugim velikim centraliziranim bazama podataka u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

Komisija procjenjuje da će ukupni trošak razvoja i rada sustava ECRIS-TCN u razdoblju od 2018. do 2020. iznositi oko 13 milijuna EUR (jednokratno), uključujući trošak koji će agencija eu-LISA imati zbog zapošljavanja petero ugovornih djelatnika tijekom faze razvoja. Procjenjuje se da će trajni troškovi održavanja sustava, koji će se morati pokrivati iz proračuna EU-a, iznositi oko 2,1 milijun EUR godišnje. Jednokratni trošak za države članice procjenjuje se na 13,3 milijuna EUR, a očekuje se da će tekući godišnji troškovi za države članice s vremenom rasti (s otprilike 6 milijuna EUR u početku na najviše 15,4 milijuna EUR), kako se bude povećavao broj pretraživanja.

Troškovi za proračun EU-a, koji će biti pokriveni u okviru programa Pravosuđe za razdoblje od 2018. do 2020. i većim dijelom prebačeni u proračunsku liniju za agenciju eu-LISA, u skladu su s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom (VFO). Očekuje se da će od 2021. nadalje utjecaj na proračun biti ograničen na tekuće troškove održavanja sustava, koji će biti obuhvaćeni proračunom agencije eu-LISA u okviru idućeg VFO-a. Svaka država članica trebala bi snositi vlastite troškove provedbe, upravljanja, upotrebe i održavanja sustava ECRIS-TCN i svojih nacionalnih kaznenih evidencija i baza podataka za otiske prstiju.

Izvjestitelj smatra da su procijenjeni troškovi za proračun EU-a navedeni u Prijedlogu razumni i proporcionalni. Iako je cijena iz novog Prijedloga znatno viša od one navedene u prijedlogu iz 2016., kako za proračun EU-a tako i za države članice, treba uzeti u obzir i znatne uštede u smislu administrativnog opterećenja za tijela država članica (prema procjenama, do 78 milijuna EUR). Međutim, izvjestitelj apelira na Komisiju, agenciju eu-LISA i države članice da osiguraju najviši mogući stupanj ekonomičnosti u cijelom postupku uvođenja i primjene sustava ECRIS-TCN.

Osim toga, izvjestitelj naglašava da bi sustav ECRIS-TCN trebao biti osmišljen na način da se njime olakšava buduće sudjelovanje u zajedničkoj usluzi za automatsko uspoređivanje biometrijskih podataka s pomoću softvera za prepoznavanje lica u cilju učinkovitije identifikacije u kasnijoj fazi. Također ističe potrebu za sustavom koji će biti otporan na promjene u budućnosti radi daljnje interoperabilnosti s drugim bazama podataka na razini EU-a.

Naposljetku, izvjestitelj predlaže jačanje niza odredbi o izvješćivanju i evaluaciji kako bi proračunsko tijelo pomno pratilo razvoj i početak funkcioniranja novog sustava ECRIS-TCN, imajući na umu buduće proračunske odluke.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

16.a  eu-LISA treba na raspolaganju imati odgovarajuća financijska sredstva i osoblje za izvršavanje dužnosti iz članka 11.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Troškovi nastali u vezi s uspostavom i radom središnjeg sustava, komunikacijske infrastrukture, softvera sučelja i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS idu na teret općeg proračuna Unije.

1.  Troškovi nastali u vezi s uspostavom i radom središnjeg sustava, komunikacijske infrastrukture, softvera sučelja i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS idu na teret općeg proračuna Unije. Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u okvirima višegodišnjeg financijskog okvira i u okviru godišnjeg proračunskog postupka.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Najkasnije [šest mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu] te svakih šest mjeseci nakon toga tijekom faze razvoja eu-LISA Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o trenutačnom stanju u pogledu razvoja sustava ECRIS-TCN. Nakon završetka faze razvoja, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi se izvješće u kojem se objašnjava na koji su način ispunjeni ciljevi, a posebno oni koji se odnose na planiranje i troškove, te se obrazlažu eventualna odstupanja.

3.  Najkasnije [šest mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu] te svakih šest mjeseci nakon toga tijekom faze razvoja eu-LISA Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o trenutačnom stanju u pogledu razvoja sustava ECRIS-TCN. To izvješće sadrži pregled razvoja troškova i napretka projekta, financijske posljedice kao i informacije o svim tehničkim problemima i rizicima koji bi mogli utjecati na sveukupne troškove sustava koji se u skladu s člankom 31. pokrivaju iz općeg proračuna Unije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  U slučaju kašnjenja u procesu razvoja, Europski parlament i Vijeće obavještavaju se u najkraćem mogućem roku o razlozima kašnjenja i njihovom učinku na rokove i financiranje.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Odmah po završetku razvoja, Europskom parlamentu i Vijeću šalje se izvješće u kojem su opisuje razvoj projekta i navode eventualna odstupanja u pogledu pojedinih faza razvoja i zadanih ciljeva projekta kao i završna procjena troškova i tehničke specifikacije sustava.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  U slučaju nadogradnje sustava Europskom parlamentu i Vijeću podnosi se izvješće u kojem se navode troškovi te nadogradnje.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Dvije godine nakon početka rada sustava ECRIS-TCN i svake godine nakon toga eu-LISA Komisiji podnosi izvješće o tehničkom funkcioniranju sustava ECRIS-TCN i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS, uključujući njihovu sigurnost, posebno na temelju statističkih podataka o funkcioniranju i uporabi sustava ECRIS-TCN te o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija putem referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS.

4.  Dvije godine nakon početka rada sustava ECRIS-TCN i svake godine nakon toga eu-LISA Komisiji podnosi izvješće o tehničkom funkcioniranju sustava ECRIS-TCN i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS, uključujući njihovu sigurnost i troškove, posebno na temelju statističkih podataka o funkcioniranju i uporabi sustava ECRIS-TCN te o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija putem referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Tri godine nakon što sustav ECRIS-TCN započne s radom i svake četiri godine nakon toga Komisija priprema cjelovitu evaluaciju sustava ECRIS-TCN i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS. Ta cjelovita evaluacija uključuje procjenu primjene Uredbe, pregled postignutih rezultata s obzirom na ciljeve i utjecaj na temeljna prava te procjenu trajnog važenja temeljnih načela, primjene Uredbe, sigurnosti sustava i svih utjecaja na budući rad, a daju se i sve potrebne preporuke. Komisija izvješće o evaluaciji prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Dvije godine nakon što sustav ECRIS-TCN započne s radom i svake dvije godine nakon toga Komisija priprema cjelovitu evaluaciju sustava ECRIS-TCN i referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS. Ta cjelovita evaluacija uključuje procjenu primjene Uredbe, pregled postignutih rezultata s obzirom na ciljeve i utjecaj na temeljna prava i njihove troškove te procjenu trajnog važenja temeljnih načela, primjene Uredbe, sigurnosti sustava i svih utjecaja na budući rad, a daju se i sve potrebne preporuke. Komisija izvješće o evaluaciji prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije (sustav ECRIS-TCN)

Referentni dokumenti

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.9.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Bernd Kölmel

11.7.2017

Datum usvajanja

4.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

3

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Howarth, Joachim Zeller

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

AMANDMAN

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije

Referentni dokumenti

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.6.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CONT

12.10.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Datum usvajanja

25.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anna Záborská

Datum podnošenja

1.2.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 16. veljače 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti