JELENTÉS az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

1.2.2018 - (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Daniel Dalton


Eljárás : 2017/0144(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0018/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0018/2018
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0344),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 82. cikke (1) bekezdése második albekezdésének d) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0217/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0018/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió célul tűzte ki maga elé, hogy egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínáljon polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre irányuló megfelelő intézkedésekkel párosul.

(1)  Az Unió célul tűzte ki maga elé, hogy egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínáljon polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre, többek között a terrorizmus megelőzésére irányuló megfelelő intézkedésekkel párosul.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez a célkitűzés szükségessé teszi, hogy tagállamokban hozott ítéletekre vonatkozó információkat figyelembe vegyék az ítélethozatal szerinti tagállamon kívül az új büntetőeljárás folyamán a 2008/675/IB tanácsi kerethatározatban19 megállapítottaknak megfelelően, valamint új bűncselekmények megelőzése érdekében.

(2)  Ez a célkitűzés szükségessé teszi, hogy tagállamokban hozott ítéletekre vonatkozó információkat figyelembe vegyék az ítélethozatal szerinti tagállamon kívül az új büntetőeljárás folyamán a 2008/675/IB tanácsi kerethatározatban19 megállapítottaknak megfelelően, valamint a gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó állásokra való felvétel céljából, a 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv19a 10. cikkének megfelelően, továbbá a nemzeti jog szerinti bármely más célból. A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy hasonló biztosítékokat határozzanak meg a fogyatékossággal élő vagy idős személyekkel dolgozni kívánók tekintetében. A cél annak biztosítása, hogy a gyermek vagy kiszolgáltatott személy sérelmére elkövetett, nemi erkölcs elleni vagy erőszakos bűncselekmény miatt elítélt személy ne tudja eltitkolni a vele szemben hozott ilyen ítéletet vagy eltiltást, ha más tagállamban kíván ilyen emberekkel való kapcsolattartással járó szakmai tevékenységet folytatni.

_________________

_________________

19 A Tanács 2008/675/IB kerethatározata (2008. július 24.) az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről (HL L 220., 2008.8.15., 32. o.).

19 A Tanács 2008/675/IB kerethatározata (2008. július 24.) az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről (HL L 220., 2008.8.15., 32. o.).

 

19a Az Európai Parlament és a Tanács 2011/93/EU irányelve (2011. december 13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 2011.12.17., 1. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ECRIS jogi kerete azonban nem kellően fedi le a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos megkeresések sajátosságait. Jóllehet jelenleg is lehetőség van a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcserére az ECRIS révén, azonban nem áll rendelkezésre ennek hatékony kivitelezésére szolgáló eljárás vagy mechanizmus.

(4)  Az ECRIS jelenlegi jogi kerete azonban nem foglalkozik kellőképpen a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos megkeresések sajátosságaival. Jóllehet már jelenleg is lehetőség van a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcserére az ECRIS révén, azonban ennek hatékony, gyors és pontos kivitelezésére nem áll rendelkezésre közös uniós eljárás vagy mechanizmus.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ilyen általános megkeresések adminisztratív terhet rónak minden tagállamra, így azokra is, amelyek nem rendelkeznek információval az említett harmadik országbeli állampolgárról. Ez a teher a gyakorlatban visszatartja a tagállamokat a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információ iránti megkeresésektől, és ennek következtében a tagállamok a nemzeti nyilvántartásban őrzött információkra korlátozzák a bűnügyi nyilvántartási információkat.

(6)  Az ilyen általános megkeresések aránytalan adminisztratív terhet rónak minden tagállamra, így azokra is, amelyek nem rendelkeznek információval az említett harmadik országbeli állampolgárról. Ez a teher a gyakorlatban visszatartja a tagállamokat attól, hogy információkat kérjenek más tagállamoktól harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan, ami súlyosan hátráltatja a tagállamok közötti információcserét, és a nemzeti nyilvántartásban őrzött információkra korlátozza a bűnügyi nyilvántartási információkat. Ennek következményeként nő annak kockázata, hogy a tagállamok közötti információcsere nem hatékony és nem teljes körű, ami viszont hatással van az uniós polgárok és az Unióban tartózkodó személyek biztonságára és védelmére.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A helyzet javítása érdekében létre kell hozni egy olyan rendszert, amelynek segítségével a tagállamok központi hatóságai gyorsan és hatékonyan kideríthetik, hogy mely más tagállam(ok)ban tárolnak bűnügyi nyilvántartási információkat egy adott harmadik országbeli állampolgárról, majd ezt követően a 2009/315/IB kerethatározatnak megfelelően a jelenlegi ECRIS-keret felhasználásával bűnügyi nyilvántartási információkat kérhetnek az adott tagállamtól vagy tagállamoktól.

(7)  A helyzet javítása érdekében létre kell hozni egy olyan rendszert, amelynek segítségével a tagállamok központi hatóságai azonnal és hatékonyan kideríthetik, hogy mely más tagállamban vagy tagállamokban őriznek bűnügyi nyilvántartási információkat egy adott harmadik országbeli állampolgárról.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ezért e rendeletnek az alábbiakra vonatkozóan kell szabályokat megállapítania: egy személyes adatokat tartalmazó, uniós szinten központosított rendszer létrehozása, a tagállamok közötti feladatmegosztás, valamint a rendszer fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos felelősség megszervezése, továbbá a meglévő adatvédelmi szabályozás kiegészítéséhez és megfelelő általános adatvédelmi és adatbiztonsági szint biztosításához szükséges bármely konkrét adatvédelmi rendelkezés. Az érintett személyek alapvető jogait szintén meg kell védeni.

(8)  Ezért e rendeletnek az alábbiakra vonatkozóan kell szabályokat megállapítania: egy személyes adatokat tartalmazó és védő, uniós szinten központosított rendszer létrehozása, a tagállamok közötti feladatmegosztás, valamint a rendszer fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos felelősség megszervezése, továbbá a meglévő adatvédelmi szabályozás kiegészítéséhez és megfelelő általános adatvédelmi, adatbiztonsági szint, valamint az alapvető jogok védelmének biztosításához szükséges bármely konkrét adatvédelmi rendelkezés.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az ECRIS-TCN rendszer lehetővé teszi ujjnyomatadatok kezelését azzal a céllal, hogy azonosítani lehessen a bűnügyi nyilvántartási információk birtokában lévő tagállamot vagy tagállamokat, valamint arcképmások feldolgozását a személyazonosság megerősítése érdekében. Az ujjnyomatadatok és arcképmások bevezetése és felhasználása nem lépheti túl a cél eléréséhez szükséges mértéket, tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, ideértve a gyermek mindenek fölött álló érdekét, valamint meg kell felelnie az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1a.

 

____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az eu-LISA számára megfelelő finanszírozást és személyzetet kell biztosítani az e rendeletben meghatározott feladatok ellátásához.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Abban az esetben, ha megfelelés van a Központi Rendszerben rögzített adatok és a tagállam által a lekérdezéshez használt adatok között (találat), a találattal együtt azokat a személyazonossági adatokat is megadják, amelyek tekintetében „találatot” rögzítettek. Ezek az információk kizárólag arra használhatók, hogy elősegítsék az érintett harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának megerősítését. Ez arra is kiterjedhet, hogy a lekérdező tagállamok a harmadik országbeli állampolgár álneveként rögzítik az ilyen adatokat a nemzeti bűnügyi nyilvántartás adatbázisában.

(12)  Abban az esetben, ha megfelelés van a Központi Rendszerben rögzített adatok és a tagállam által a lekérdezéshez használt adatok között (találat), a találattal együtt azokat a személyazonossági adatokat is megadják, amelyek tekintetében „találatot” rögzítettek. Ezek az információk kizárólag arra használhatók, hogy elősegítsék az érintett harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának megerősítését annak ellenőrzése érdekében, hogy a rögzített adatok pontosan legyenek hozzárendelve ahhoz a megfelelő személyhez, akire a találat vonatkozik. Ez arra is kiterjedhet, hogy a lekérdező tagállamok a harmadik országbeli állampolgár álneveként rögzítik az ilyen adatokat a nemzeti bűnügyi nyilvántartás adatbázisában.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az ECRIS-TCN rendszerben található arcképmások az első időszakban kizárólag a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának ellenőrzése céljából használhatók fel. Lehetséges, hogy a jövőben, az arcfelismerő szoftver kifejlesztését követően arcképmásokat használhatnak fel automatikus biometrikus megfeleltetés céljából, feltéve hogy teljesülnek az erre vonatkozó műszaki előírások.

(13)  Az ECRIS-TCN rendszerben található arcképmások az első időszakban kizárólag a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának ellenőrzése céljából használhatók fel. Lehetséges, hogy a jövőben, az arcfelismerő szoftver kifejlesztését követően és a szükséges technológia rendelkezésre állásának és alkalmazhatóságának a Bizottság általi értékelése alapján arcképmásokat használhatnak fel automatikus biometrikus megfeleltetés céljából, amennyiben ez szükséges és arányos.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A biometrikus azonosításra szükség van, mivel ez a legmegbízhatóbb módszer a tagállamok területén tartózkodó, gyakran sem okmányokkal, sem más személyazonosító eszközökkel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának megállapítására, valamint a harmadik országbeli állampolgárok adatainak megbízhatóbb megfeleltetésére.

törölve

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A tagállamoknak mielőbb létre kell hozniuk az ECRIS-TCN rendszerben az elítélt harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó rekordokat azt követően, hogy a velük szembeni ítéleteket bevitték a nemzeti bűnügyi nyilvántartásba.

(15)  A tagállamoknak az ítélet nemzeti bűnügyi nyilvántartásba történő bevitelekor haladéktalanul automatikusan létre kell hozniuk az ECRIS-TCN rendszerben az elítélt harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó rekordokat.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az ítéletekre vonatkozó információk mozgásának javításával segíteni kell a tagállamokat a 2008/675/IB kerethatározat végrehajtásában, amely arra kötelezi tagállamokat, hogy az új büntetőeljárások folyamán figyelembe vegyék a korábbi ítéleteket.

(17)  Az ítéletekre vonatkozó információk mozgásának javításával segíteni kell a tagállamokat a 2008/675/IB kerethatározat végrehajtásában, amely arra kötelezi tagállamokat, hogy az új büntetőeljárások folyamán figyelembe vegyék a más tagállamokban hozott korábbi ítéleteket, amennyiben a korábbi nemzeti ítéleteket a nemzeti jognak megfelelően figyelembe veszik.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az ECRIS-TCN rendszer által jelzett találat nem jelentheti azt automatikusan, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárt elítélték a jelzett tagállam(ok)ban, sem pedig azt, hogy a jelzett tagállam(ok) bűnügyi nyilvántartási információkat őriz(nek) erről a harmadik országbeli állampolgárról. A büntetőjogi felelősséget megállapító korábbi ítélet megléte kizárólag az érintett tagállam bűnügyi nyilvántartásából kapott információk alapján erősíthető meg.

(19)  Az ECRIS-TCN rendszer által jelzett találat nem jelentheti azt automatikusan, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárt elítélték a jelzett tagállam(ok)ban. A büntetőjogi felelősséget megállapító korábbi ítélet megléte kizárólag az érintett tagállam bűnügyi nyilvántartásából kapott információk alapján erősíthető meg. Az ECRIS-TCN rendszerben kapott találatot önmagában tehát nem szabad felhasználni a törvény előtti egyenlőség, a tisztességes eljáráshoz való jog, az ártatlanság vélelme és a diszkrimináció tilalma elveit veszélyeztető módon.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Ez a rendelet megállapítja az ECRIS-TCN rendszerhez való szigorú hozzáférési szabályokat és a szükséges biztosítékokat, beleértve a tagállamok adatgyűjtéssel és -használattal kapcsolatos felelősségét. Ezen túlmenően az egyének számára biztosítja a kártérítéshez, hozzáféréshez, javításhoz, törléshez és orvosláshoz – különösen a hatékony jogorvoslathoz – való jogot, valamint rendelkezik az adatkezelési műveletek független hatóságok általi felügyeletéről. Így tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szabadságokat, és figyelemmel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre, többek között a személyes adatok védelméhez való jogra, a törvény előtti egyenlőség elvére és a megkülönböztetés általános tilalmára.

(22)  Ez a rendelet megállapítja az ECRIS-TCN rendszerhez való szigorú hozzáférési szabályokat és a szükséges biztosítékokat, beleértve a tagállamok adatgyűjtéssel és -használattal kapcsolatos felelősségét. Ezen túlmenően az egyének számára biztosítja a kártérítéshez, hozzáféréshez, javításhoz, törléshez és orvosláshoz – különösen a hatékony jogorvoslathoz – való jogaik gyakorlásának módját, valamint rendelkezik az adatkezelési műveletek független hatóságok általi felügyeletéről. Így tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szabadságokat, és figyelemmel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre, többek között a személyes adatok védelméhez való jogra, a törvény előtti egyenlőség elvére és a megkülönböztetés általános tilalmára. E tekintetben figyelembe veszi továbbá az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát és a nemzetközi jog szerint fennálló más emberi jogi kötelezettségeket.

Indokolás

A jogokat az (EU) 2016/680 irányelv határozza meg. A jelen rendelet kizárólag ezen jogok ECRIS-TCN rendszerben történő érvényesülésének módját pontosítja.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  A harmadik országbeli állampolgároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adatokhoz való hozzáféréshez, illetve az adatok helyesbítéséhez és törléséhez való jogukkal kapcsolatban kérelemmel forduljanak bármely tagállam központi hatóságához. Amennyiben a kérelmet az ítélethozatal szerinti tagállamtól eltérő tagállamhoz nyújtották be, az ítélethozatal szerinti tagállamnak a megtett intézkedésekről az érintett személyhez címzett írásbeli megerősítést kell küldenie. A megerősítésben meg kell jelölni annak okát is, hogy a kérelemmel miért az ítélethozatal szerinti tagállam foglalkozott.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv26 alkalmazandó a természetes személyek védelmére a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása – így többek között a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelőzése – céljából végzett kezelésére. Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet27 alkalmazandó a személyes adatok nemzeti hatóságok általi kezelésére, amennyiben az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A koordinált felügyeletet [az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó új adatvédelmi rendelet] 62. cikkének megfelelően kell biztosítani.

(23)  Az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv26 alkalmazandó a természetes személyek védelmére a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása – így többek között a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelőzése – céljából végzett kezelésére. A személyes adatok nemzeti hatóságok általi kezelésére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet27 kell alkalmazni. A koordinált felügyeletet [az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó új adatvédelmi rendelet] 62. cikkének megfelelően kell biztosítani. A személyes adatok eu-LISA általi kezelésére az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet27a+alkalmazandó.

_________________

_________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

27a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) .../... rendelete az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és a 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről. (HL L..., ..., ... o.))

 

+ OJ: please insert the number of the Regulation, contained in document 2017/0002 (COD), in the text and complete the footnote.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az e rendelet bármiféle megsértéséből adódó károk tekintetében meg kell határozni a tagállamok felelősségére vonatkozó szabályokat.

(24)  Az e rendelet bármiféle megsértéséből adódó károk tekintetében meg kell határozni a tagállamok és az ECRIS-TCN rendszert használó uniós ügynökségek felelősségére vonatkozó szabályokat.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  Az eu-LISA-nak rendszeres statisztikákat kell szolgáltatnia a bűnügyi nyilvántartásból származó adatok ECRIS-TCN rendszeren keresztüli rögzítéséről, tárolásáról és cseréjéről, beleértve a tagállamok által nyújtott, a harmadik országbeli elítélt állampolgárok számára vonatkozó statisztikákat is. Mindazonáltal e statisztikáknak figyelembe kell venniük a népesség – jelen esetben a harmadik országbeli állampolgárok – nem reprezentatív mintáinak használatából adódó statisztikai torzítást, és nem vonhatnak le következtetéseket összehasonlító elemzések révén.

Indokolás

A jelen preambulumbekezdés figyelmeztet a kizárólag harmadik országbeli elítélt állampolgárokra vonatkozó statisztikák felhasználásából származó statisztikai torzítás kockázatára. Az elítélt harmadik országbeli állampolgárok számának összehasonlítása az elítélt uniós polgárok számával nem vezethet arra a következtetésre, hogy a harmadik országbeli állampolgárok hajlamosabbak a bűnelkövetésre, mivel ez nem tükrözi a valóságot.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Mivel e rendelet célkitűzését, nevezetesen a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információk gyors és hatékony cseréjének lehetővé tételét, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, így az a szükséges szinergia és interoperabilitás miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(25)  Mivel e rendelet célkitűzését, nevezetesen a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információk gyors, hatékony és lehető legpontosabb cseréjének lehetővé tételét, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, így az közös uniós szabályok és interoperábilis rendszerek létrehozásával uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Az arcfelismerő szoftverek területén megvalósuló technológiai fejlődés figyelembevétele érdekében, valamint az ECRIS-TCN rendszer fejlesztésének és technikai megvalósításának bizonyos aspektusaira vonatkozó konkrét szabályok meghatározása céljából a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben e rendelet módosítása érdekében rendelkezik az arcképmások harmadik országbeli állampolgárok ezen biometrikus azonosító alapján való azonosítása céljából történő felhasználásáról, valamint e rendelet kiegészítése céljából szabályokat határoz meg az adatok bevitelére, az azokhoz való hozzáférésre, az adatok módosítására és törlésére, valamint a naplófájlokhoz való hozzáférésre vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

_______________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet29 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyeztettek az európai adatvédelmi biztossal, aki [...]-án/-én30 véleményt adott,

törölve

_________________

 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 008., 2001.1.12., 1. o.).

 

30 HL …

 

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos nem írt véleményt a központosított ECRIS-TCN rendszerről, csak a 2016-os ECRIS-TCN irányelvről.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  „harmadik országbeli állampolgár”: a tagállamoktól eltérő ország állampolgára függetlenül attól, hogy az adott személy rendelkezik-e egy tagállam állampolgárságával is, vagy hontalan személy, vagy olyan személy, akinek az állampolgársága nem ismert azon tagállam számára, amelyben ítéletet hoztak az adott személlyel szemben;

g)  „harmadik országbeli állampolgár”: az a személy, aki az EUMSZ 20. cikkének (1) bekezdése értelmében nem az Unió polgára, illetve hontalan személy, vagy olyan személy, akinek az állampolgársága nem ismert az ítélethozatal szerinti tagállam számára.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  „ujjnyomat adatok”: mind a tíz ujj sík és átforgatott nyomatára vonatkozó adatok;

l)  „ujjnyomat adatok”: mind a tíz ujj sík és átforgatott nyomatára vonatkozó adatok, amelyeket a nemzeti jognak megfelelően a tagállamok gyűjtöttek büntetőeljárás során;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Központi Rendszer elhelyezését az eu-LISA biztosítja két műszaki helyszínén.

(2)  A Központi Rendszer elhelyezését az eu-LISA biztosítja műszaki helyszínein.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága minden elítélt harmadik országbeli állampolgár esetében adatrekordot hoz létre a Központi Rendszerben. Az adatrekord a következő adatokat tartalmazza:

(1)  Az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága minden olyan elítélt harmadik országbeli állampolgár esetében, akinek adatait bevitték az ítélethozatal szerinti tagállam bűnügyi nyilvántartásába, adatrekordot hoz létre a Központi Rendszerben. Az adatrekord a következő adatokat tartalmazza:

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  vezetéknév (családnév); utónév vagy utónevek; születési idő; születési hely (város és ország); állampolgárság vagy állampolgárságok; nem; szülők neve; adott esetben korábbi nevek, álnév/álnevek és/vagy felvett név/nevek; az ítélethozatal szerinti tagállam kódja;

a)  vezetéknév (családnév); utónév vagy utónevek; születési idő; születési hely (város és ország); állampolgárság vagy állampolgárságok; nem; adott esetben korábbi nevek, álnév/álnevek és/vagy felvett név/nevek; az ítélethozatal szerinti tagállam kódja;

Indokolás

A szülők neve nem szükséges, és nem is arányos az érintett harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának ellenőrzése céljából. A szülők neve csak akkor továbbítható a bűnügyi nyilvántartási adatokkal a 2009/315 kerethatározatnak megfelelően, miután sikerült azonosítani az ítélettel kapcsolatos tagállamot.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 2009/315/IB kerethatározat31 szerinti ujjnyomatadatok, valamint a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett ujjnyomatok felbontására és felhasználására vonatkozó specifikációk; az elítélt személy ujjnyomatadatainak referenciaszáma, beleértve az ítélethozatal szerinti tagállam kódját.

b)  a 2009/315/IB kerethatározat31 szerinti ujjnyomatadatok, kizárólag abban az esetben, ha azon tagállam nemzeti joga, ahol az ítéletet meghozták, lehetővé teszi az elítélt személyek ujjnyomatának gyűjtését és tárolását, valamint a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett ujjnyomatok felbontására és felhasználására vonatkozó specifikációk; az elítélt személy ujjnyomatadatainak referenciaszáma, beleértve az ítélethozatal szerinti tagállam kódját.

_________________

_________________

31 A 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárok vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról (….) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv által módosított formában.

31 A 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárok vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról (….) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv által módosított formában.

Indokolás

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ECRIS-TCN irányelvről készített elfogadott jelentése 17. módosításával összhangban.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az adatrekord az elítélt harmadik országbeli állampolgár arcképmásait is tartalmazhatja.

(2)  Az adatrekord az elítélt harmadik országbeli állampolgár arcképmásait is tartalmazhatja abban az esetben, ha azon tagállam nemzeti joga, ahol az ítéletet meghozták, lehetővé teszi az elítélt személyek arcképmásainak gyűjtését és tárolását;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamoknak a lehető leghamarabb létre kell hozniuk az adatrekordot azt követően, hogy az ítéletet bevitték a nemzeti bűnügyi nyilvántartásba.

(3)  A tagállamoknak lehetőség szerint automatikusan létre kell hozniuk az adatrekordot, de legkésőbb 24 órával azt követően, hogy az ítéletet bevitték a nemzeti bűnügyi nyilvántartásba.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ítélethozatal szerinti tagállamok az [e rendelet hatálybalépésének dátuma] előtt hozott ítéletek tekintetében is létrehoznak adatrekordokat, amennyiben ezeket az adatokat nemzeti bűnügyi nyilvántartásukban vagy nemzeti ujjnyomat adatbázisukban tárolják.

(4)  Az ítélethozatal szerinti tagállamok az [e rendelet hatálybalépése után 24 hónap]-ig hozott ítéletek tekintetében is létrehoznak adatrekordokat, amennyiben ezeket az adatokat nemzeti bűnügyi nyilvántartásukban vagy nemzeti ujjnyomat adatbázisukban tárolják.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 5. cikk (2) bekezdésében említett arcképmások kizárólag arra használhatók fel, hogy megerősítsék az alfanumerikus lekérdezés vagy ujjnyomatokat alkalmazó lekérdezés eredményeként azonosított harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságát.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Amint technikailag lehetségessé válik, az arcképmások arra is felhasználhatók, hogy harmadik országbeli állampolgárokat e biometrikus azonosító alapján azonosítsanak. Mielőtt e funkciót az ECRIS-TCN rendszerbe bevezetnék, a Bizottság a szükséges technológia rendelkezésre állásáról és alkalmazhatóságáról jelentést terjeszt elő, amelyre vonatkozóan az Európai Parlamenttel konzultációt folytat.

2.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítása érdekében, amint technikailag, valamint a szükséges technológia rendelkezésre állásának és alkalmazhatóságának a Bizottság általi értékelése alapján lehetségessé válik, hogy az arcképmásokat a harmadik országbeli állampolgárok e biometrikus azonosító alapján történő azonosítására is felhasználják.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha valamely tagállam egy harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat kér az említett harmadik országbeli állampolgárral szembeni büntetőeljárás céljából vagy a büntetőeljárástól eltérő, a nemzeti jogával összhangban álló bármely célból, e tagállam központi hatósága az ECRIS-TCN rendszert használja a szóban forgó harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat őrző tagállam(ok) azonosítására annak érdekében, hogy az ECRIS-en keresztül beszerezze a korábbi ítéletekre vonatkozó információkat.

(1)  Ha valamely tagállam egy harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat kér az említett harmadik országbeli állampolgárral szembeni büntetőeljárás céljából, e tagállam központi hatósága az ECRIS-TCN rendszert használja a szóban forgó harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat őrző tagállam(ok) azonosítására annak érdekében, hogy az ECRIS-en keresztül beszerezze a korábbi ítéletekre vonatkozó információkat.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden egyedi adatrekordot addig kell tárolni a Központi Rendszerben, amíg az érintett személy ítélet(ei)re vonatkozó adatokat tárolják a nemzeti bűnügyi nyilvántartásban.

(1)  Minden adatrekordot addig kell tárolni a Központi Rendszerben, amíg az érintett személy ítélet(ei)re vonatkozó adatokat tárolják a nemzeti bűnügyi nyilvántartásban.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett adatmegőrzési időszak lejártakor az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága haladéktalanul, de legkésőbb egy hónappal a megőrzési időszak lejárta után törli a Központi Rendszerből az egyedi adatrekordot.

(2)  Az (1) bekezdésben említett adatmegőrzési időszak lejártakor az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága lehetőség szerint automatikusan, de legkésőbb a megőrzési időszak lejártát követő 24 órán belül véglegesen törli a Központi Rendszerből az egyedi adatrekordot.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha valamely tagállam indokoltan véli úgy, hogy a Központi Rendszerben rögzített adatok nem pontosak, vagy azok Központi Rendszeren belüli kezelése e rendeletet sértő módon történik, ellenőrzi az érintett adatokat, és szükség esetén haladéktalanul módosítja vagy törli azokat a Központi Rendszerből.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha az adatokat bevivő tagállamtól eltérő valamely tagállam indokoltan véli úgy, hogy a Központi Rendszerben rögzített adatok nem pontosak, vagy azok Központi Rendszeren belüli kezelése e rendeletet sértő módon történik, haladéktalanul kapcsolatba lép az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatóságával. Az ítélethozatal szerinti tagállam egy hónapon belül ellenőrzi az adatok helytállóságát és kezelésük jogszerűségét.

(4)  Ha az adatokat bevivő tagállamtól eltérő valamely tagállam indokoltan véli úgy, hogy a Központi Rendszerben rögzített adatok nem pontosak, vagy azok Központi Rendszeren belüli kezelése e rendeletet sértő módon történik, haladéktalanul kapcsolatba lép az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatóságával. Az ítélethozatal szerinti tagállam késedelem nélkül, de legkésőbb az információ beérkezésétől számított egy héten belül ellenőrzi az adatok helytállóságát és kezelésük jogszerűségét.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság elfogadja az ECRIS-TCN rendszer fejlesztéséhez és műszaki kivitelezéséhez szükséges jogi aktusokat, és különösen az alábbiakra vonatkozó szabályokat:

(1)  A Bizottság [a jelen rendelet hatálybalépése előtti két év] előtt elfogadja az ECRIS-TCN rendszer fejlesztéséhez és műszaki kivitelezéséhez szükséges jogi aktusokat, és különösen az alábbiakra vonatkozó szabályokat:

Indokolás

Erre szükség van az ECRIS-TCN rendszer elindítására vonatkozó, 11. cikk szerinti konkrét időpont meghatározása érdekében.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az adatminőség, beleértve az adatminőség-ellenőrzések végrehajtására vonatkozó mechanizmust és eljárásokat is beleértve;

e)  az adatminőségre vonatkozó technikai előírások, beleértve az adatminőség-ellenőrzések végrehajtására vonatkozó mechanizmust és eljárásokat is;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az adatok bevitele a 5. cikknek megfelelően;

törölve

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  az adatokhoz való hozzáférés a 7. cikknek megfelelően;

törölve

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a 8. és 9. cikknek megfelelő adatmódosítás és -törlés;

törölve

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  a naplófájlok rögzítése és hozzáférhetősége a 29. cikknek megfelelően;

törölve

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  statisztikák biztosítása a 30. cikknek megfelelően;

törölve

Indokolás

Áthelyezve a következő 10a (új) cikkbe egy felhatalmazáson alapuló, nem pedig végrehajtási jogi aktus érdekében.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  az ECRIS-TCN rendszer teljesítmény- és hozzáférhetőségi követelményei.

törölve

Indokolás

Áthelyezve a következő 10a (új) cikkbe egy felhatalmazáson alapuló, nem pedig végrehajtási jogi aktus érdekében.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi elfogadása

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben szabályokat határoz meg a következők tekintetében:

 

a)  az adatok 5. cikk szerinti bevitele;

 

b)  az adatokhoz való 7. cikk szerinti hozzáférés;

 

c)  a 8. és 9. cikk szerinti adatmódosítás és -törlés;

 

d)  a naplófájlok 29. cikk szerinti rögzítése és hozzáférhetősége;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ECRIS-TCN rendszer fejlesztése és üzemeltetési igazgatása az eu-LISA feladata. A fejlesztés a technikai előírások kidolgozását és végrehajtását, a tesztelést és az átfogó projektkoordinációt foglalja magában.

(1)  A ECRIS-TCN rendszernek a beépített adatbiztonság és adatvédelem alapelvének megfelelő fejlesztése az eu-LISA feladata. Ezenkívül ugyancsak az eu-LISA feladata az ECRIS-TCN rendszer üzemeltetési igazgatása. A fejlesztés a technikai előírások kidolgozását és végrehajtását, a tesztelést és az átfogó projektkoordinációt foglalja magában.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az eu-LISA [két évvel e rendelet hatálybalépése után] előtt és a 10. cikkben foglalt intézkedések Bizottság általi elfogadását követően kifejleszti és üzembe helyezi az ECRIS-TCN rendszert.

(4)  Az eu-LISA e rendelet hatálybalépése után a lehető leghamarabb, és a 10. és 10a. cikkben foglalt intézkedések Bizottság általi elfogadását követően kifejleszti és üzembe helyezi az ECRIS-TCN rendszert.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kialakítás és fejlesztés szakaszát megelőzően az eu-LISA igazgatótanácsa létrehoz egy legfeljebb tíz tagból álló programirányítási tanácsot. A programirányítási tanács az igazgatótanács által kinevezett nyolc képviselőből, a 36. cikkben említett, az ECRIS-TCN rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoport elnökéből, valamint a Bizottság által kinevezett egy tagból áll. Az igazgatótanács kizárólag azon tagállamokból nevez ki tagokat, amelyekre nézve az uniós jog értelmében teljes mértékben kötelezők az ECRIS-t szabályozó jogalkotási eszközök, és amelyek részt fognak venni a az ECRIS-TCN rendszerben. Az igazgatótanács gondoskodik arról, hogy az általa kinevezett képviselők rendelkeznek az igazságügyi és bűnügyi nyilvántartásokat vezető hatóságokat támogató IT-rendszerek fejlesztése és igazgatása terén szükséges tapasztalattal és szakismerettel. A programirányítási tanács legalább háromhavonta, szükség esetén pedig gyakrabban ülésezik. Biztosítja az ECRIS-TCN rendszer tervezési és fejlesztési szakaszának megfelelő irányítását. A programirányítási tanács havonta írásbeli jelentést készít a projekt haladásáról az eu-LISA igazgatótanácsa számára. Döntéshozatali hatáskörrel nem rendelkezik, és nem járhat el az igazgatótanács tagjainak képviseletében.

(5)  A kialakítás és fejlesztés szakaszát megelőzően az eu-LISA igazgatótanácsa létrehoz egy legfeljebb tíz tagból álló programirányítási tanácsot. A programirányítási tanács az igazgatótanács által saját tagjai vagy póttagjai közül kinevezett hét képviselőből, a 36. cikkben említett, az ECRIS-TCN rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoport elnökéből, az eu-LISA képviseletében eljáró, annak ügyvezető igazgatója által kinevezett egy tagból, valamint a Bizottság által kinevezett egy tagból áll. Az igazgatótanács kizárólag azon tagállamokból nevez ki tagokat, amelyekre nézve az uniós jog értelmében teljes mértékben kötelezők az ECRIS-t szabályozó jogalkotási eszközök, és amelyek részt fognak venni a az ECRIS-TCN rendszerben. Az igazgatótanács gondoskodik arról, hogy az általa kinevezett képviselők rendelkeznek az igazságügyi és bűnügyi nyilvántartásokat vezető hatóságokat támogató IT-rendszerek fejlesztése és igazgatása terén szükséges tapasztalattal és szakismerettel. A programirányítási tanács legalább háromhavonta, szükség esetén pedig gyakrabban ülésezik. Biztosítja az ECRIS-TCN rendszer tervezési és fejlesztési szakaszának megfelelő irányítását. A programirányítási tanács havonta írásbeli jelentést készít a projekt haladásáról az eu-LISA igazgatótanácsa számára. Döntéshozatali hatáskörrel nem rendelkezik, és nem járhat el az igazgatótanács tagjainak képviseletében.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az elnökségi feladatokat az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő tagállam látja el, amennyiben rá nézve az uniós jog értelmében teljes mértékben kötelezők az ECRIS-t szabályozó jogalkotási eszközök és részt vesz majd az ECRIS-TCN rendszerben. Ha e követelmény nem teljesül, az a tagállam látja el elnökségi feladatokat, amely a következő időszakban betölti az a Tanács elnökségét, és amely megfelel az említett követelménynek.

(7)  Az elnökségi feladatokat egy olyan tagállam látja el, amelyre nézve az uniós jog értelmében teljes mértékben kötelezők az ECRIS-t szabályozó jogalkotási eszközök és részt vesz majd az ECRIS-TCN rendszerben.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A kialakítás és fejlesztés szakaszában a 36. cikkben említett, az ECRIS-TCN rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportot az ECRIS-TCN rendszerrel kapcsolatos nemzeti projektek projektmenedzserei alkotják. A kialakítás és fejlesztés szakaszában a tanácsadó csoport az ECRIS-TCN rendszer működésbe lépéséig havonta legalább egyszer ülésezik. Minden ülés után beszámol az eu-LISA igazgatótanácsának. Biztosítja az irányítási tanács tevékenységét segítő szakértelmet, valamint nyomon követi a tagállami előkészületek alakulását.

(9)  A kialakítás és fejlesztés szakaszában a 36. cikkben említett, az ECRIS-TCN rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportot az ECRIS-TCN rendszerrel kapcsolatos nemzeti projektek projektmenedzserei alkotják, elnöki tisztét pedig az eu-LISA tölti be. A kialakítás és fejlesztés szakaszában a tanácsadó csoport az ECRIS-TCN rendszer működésbe lépéséig havonta legalább egyszer ülésezik. Minden ülés után beszámol az eu-LISA igazgatótanácsának. Biztosítja az irányítási tanács tevékenységét segítő szakértelmet, valamint nyomon követi a tagállami előkészületek alakulását.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Valamennyi tagállam megfelelő – különösen az adatbiztonsággal és az adatvédelmi szabályokkal, valamint a vonatkozó alapvető jogokkal kapcsolatos – képzésben részesíti az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférési jogosultsággal rendelkező hatóságainak személyzetét, mielőtt engedélyezné számukra a Központi Rendszerben tárolt adatok kezelését.

2.  Valamennyi tagállam megfelelő – különösen az adatbiztonsággal és az adatvédelmi szabályokkal, valamint az alapvető jogokkal kapcsolatos – képzésben részesíti az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférési jogosultsággal rendelkező hatóságainak személyzetét, mielőtt engedélyezné számukra a Központi Rendszerben tárolt adatok kezelését.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) 2016/680 irányelv szerint valamennyi tagállam gondoskodik az ECRIS-TCN rendszerben rögzített adatok jogszerű kezeléséről, és különösen az alábbiakról:

(1)  Az (EU) 2016/679 rendelet szerint valamennyi tagállam gondoskodik az ECRIS-TCN rendszerben rögzített adatok jogszerű kezeléséről, és különösen az alábbiakról:

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az adatgyűjtés jogszerűen és a harmadik országbeli állampolgár emberi méltóságának teljes tiszteletben tartásával történik;

b)  az adatgyűjtés jogszerűen és a harmadik országbeli állampolgár emberi méltóságának és alapvető jogainak teljes tiszteletben tartásával történik;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eu-LISA gondoskodik arról, hogy az ECRIS-TCN rendszer működtetésére e rendelettel és a 10. cikkben említett végrehajtási jogi aktusokkal, valamint a 45/2001/EK rendelettel [vagy az annak helyébe lépő rendelettel] összhangban kerüljön sor. Az eu-LISA mindenekelőtt meghozza a szükséges intézkedéseket a Központi Rendszer, valamint a Központi Rendszer és a nemzeti központi hozzáférési pont közötti kommunikációs infrastruktúra biztonságának biztosítása céljából, az egyes tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül.

(2)  Az eu-LISA gondoskodik arról, hogy az ECRIS-TCN rendszer működtetésére e rendelettel, a 10. cikkben említett végrehajtási jogi aktusokkal, a 10a. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, valamint a 45/2001/EK rendelettel [vagy az annak helyébe lépő rendelettel] összhangban kerüljön sor. Az eu-LISA mindenekelőtt meghozza a szükséges intézkedéseket a Központi Rendszer, valamint a Központi Rendszer és a nemzeti központi hozzáférési pont közötti kommunikációs infrastruktúra biztonságának biztosítása céljából, az egyes tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eu-LISA tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és az európai adatvédelmi biztost az ECRIS-TCN rendszer működésének megkezdése érdekében a (2) bekezdésnek megfelelően általa hozott intézkedésekről.

(3)  Az eu-LISA a lehető leghamarabb tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és az európai adatvédelmi biztost az ECRIS-TCN rendszer működésének megkezdése érdekében a (2) bekezdésnek megfelelően általa hozott intézkedésekről.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A harmadik országok és nemzetközi szervezetek az Eurojusthoz intézhetik a harmadik országbeli állampolgárok korábbi ítéleteire vonatkozó információkéréseiket.

(1)  A harmadik országok és nemzetközi szervezetek ugyanolyan célokból intézhetnek az Eurojusthoz a harmadik országbeli állampolgárok korábbi ítéleteire vonatkozó információkéréseket, mint amilyen célokból a tagállamok hatóságai hozzáféréssel rendelkeznek az ECRIS-TCN rendszerhez a 7. cikk (1) bekezdése értelmében.

Indokolás

Fontos tisztázni, hogy a harmadik országok és nemzetközi szervezetek milyen célból kérhetnek információt az ECRIS-TCN rendszerből.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha az (1) bekezdésben említett információkérés érkezik az Eurojusthoz, az ECRIS-TCN rendszert használja annak meghatározására, hogy mely tagállam(ok) őriz(nek) az érintett harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó információkat, és azokban az esetekben, amikor azonosítja a tagállam(oka)t, haladéktalanul továbbítja a kérelmet e tagállam(ok) központi hatóságainak. Az érintett tagállamok feladata, hogy nemzeti jogukkal összhangban folytassák az ilyen kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést.

(2)  Ha az (1) bekezdésben említett információkérés érkezik az Eurojusthoz, az ECRIS-TCN rendszert használja annak meghatározására, hogy mely tagállam(ok) őriz(nek) az érintett harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat, és azokban az esetekben, amikor azonosítja a tagállam(oka)t, haladéktalanul továbbítja a kérelmet e tagállam(ok) központi hatóságainak. Az érintett tagállamok feladata, hogy nemzeti jogukkal összhangban folytassák az ilyen kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést. Az Eurojust átvételi elismervényt küld az (1) bekezdésben említett információt kérő harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Sem az Eurojust és az Europol, [az Európai Ügyészség] sem valamely tagállam központi hatósága nem továbbíthatja vagy teheti elérhetővé harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy magánfél részére az ECRIS-TCN rendszerből megkapott, egy harmadik országbeli állampolgár korábbi ítéleteire vonatkozó információkat, vagy az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy mely tagállam(ok) őrizheti(k) ezeket az információkat.

(3)  Sem az Eurojust és az Europol, [sem az Európai Ügyészség,] sem valamely tagállam központi hatósága számára nem engedhető meg harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy magánfél részére továbbítson vagy elérhetővé tegyen az ECRIS-TCN rendszerből megkapott, egy harmadik országbeli állampolgár korábbi ítéleteire vonatkozó információkat, vagy az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy mely tagállam(ok) őrizheti(k) ezeket az információkat.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust a 14. cikk végrehajtása, valamint jogszabályban előírt feladatainak teljesítése céljából közvetlen hozzáféréssel rendelkezik az ERCRIS-TCN rendszerhez.

(1)  Az Eurojust személyzetének engedéllyel rendelkező tagjai a 14. cikk végrehajtása, valamint jogszabályban előírt feladatainak teljesítése céljából közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek az ECRIS-TCN rendszerhez.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  [Az Európai Ügyészség személyzetének engedéllyel rendelkező tagjai jogszabályban előírt feladatainak teljesítése céljából közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek az ECRIS-TCN rendszerhez].

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Europol[, valamint az Európai Ügyészség] jogszabályban előírt feladatainak teljesítése céljából közvetlen hozzáféréssel rendelkezik az ERCRIS-TCN rendszerhez.

(2)  Az Europol személyzetének engedéllyel rendelkező tagjai jogszabályban előírt, a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozása és a vádeljárás lefolytatására vonatkozó feladatainak teljesítése céljából közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek az ECRIS-TCN rendszerhez.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Miután egy találat azt jelzi, hogy a tagállam(ok) egy adott harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat őriz(nek), az Eurojust, az Europol[, valamint az Európai Ügyészség] felhasználhatják az említett tagállamok nemzeti hatóságaival a létesítő jogi eszközüknek megfelelően kialakított kapcsolataikat, hogy az ítéletre vonatkozó tájékoztatást kérjenek.

(3)  Miután egy találat azt jelzi, hogy a tagállam(ok) egy adott harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat őriz(nek), az Eurojust, az Europol[, valamint az Európai Ügyészség] felhasználhatják az említett tagállamok nemzeti hatóságaival a létesítő jogi eszközüknek megfelelően kialakított kapcsolataikat, hogy az ítéletre vonatkozó tájékoztatást kérjenek. Az Európai Ügyészségtől a hozzáférés nem tagadható meg pusztán azon okból, hogy a kérést elutasító tagállam nem vesz részt az Európai Ügyészséget létrehozó megerősített együttműködésben.

Indokolás

A bűnügyi nyilvántartási információk kérelmezése tekintetében fontos az Európai Ügyészség és azon tagállamok közötti viszony tisztázása, amelyek nem tartoznak az Európai Ügyészséget létrehozó 20 tagállam közé.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  fizikailag védi az adatokat, többek között a kritikus infrastruktúra védelmére irányuló vészhelyzeti tervek kidolgozása által;

a)  fizikailag védi az adatokat, többek között az infrastruktúra védelmére irányuló vészhelyzeti tervek kidolgozása által;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  biztosítja, hogy a az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférésre jogosult személyek csak a hozzáférési jogosultságuk körébe tartozó adatokhoz férjenek hozzá, mégpedig kizárólag egyéni felhasználói azonosítókkal és titkos hozzáférési módszerekkel;

f)  ellenőrzi és biztosítja, hogy az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférésre jogosult személyek csak a hozzáférési jogosultságuk körébe tartozó adatokhoz férjenek hozzá, mégpedig kizárólag egyéni felhasználói azonosítókkal és titkos hozzáférési módszerekkel;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  biztosítja, hogy az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférésre jogosult összes hatóság olyan profilokat hozzon létre, amelyek leírják az adatok bevitelére, módosítására, törlésére, lekérdezésére vagy a profilokban történő keresésre jogosult személyek feladat- és felelősségi körét, és ezeket a profilokat kérésre haladéktalanul a 25. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja;

g)  biztosítja, hogy az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférésre jogosult összes hatóság olyan profilokat hozzon létre, amelyek leírják az adatok bevitelére, módosítására, törlésére, lekérdezésére vagy a profilokban történő keresésre jogosult személyek feladat- és felelősségi körét, és ezeket a profilokat a 25. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  figyelemmel kíséri az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredményességét, és megteszi a belső ellenőrzéssel kapcsolatban szükséges szervezeti intézkedéseket e rendelet betartásának biztosítása érdekében.

k)  figyelemmel kíséri az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredményességét, és megteszi a belső ellenőrzéssel és felügyelettel kapcsolatban szükséges szervezeti intézkedéseket e rendelet betartásának biztosítása érdekében.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az eu-LISA és a tagállamok együttműködnek egy harmonizált adatbiztonsági megközelítés biztosítása érdekében, amely az ECRIS-TCN rendszer egészére kiterjedő biztonságikockázat-kezelési folyamaton alapul.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az ECRIS-TCN rendszerbe bevitt adatok e rendeletet sértő felhasználása hatékony, arányos és visszatartó erejű, a nemzeti jognak megfelelő szankciókkal büntetendő legyen.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az ECRIS-TCN rendszerbe bevitt adatok e rendeletet sértő felhasználása a nemzeti jognak, az (EU) 2016/679 rendelet 84. cikkének és az (EU) 2016/680 irányelv 57. cikkének megfelelő, hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal büntetendő legyen.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Europol, az Eurojust [és az Európai Ügyészség] megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy személyzetüknek az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférésre engedéllyel rendelkező tagjaival szemben belső fegyelmi intézkedéseket alkalmaznak, amennyiben az ECRIS-TCN rendszerből származó adatokat ennek a rendeletnek nem megfelelő módon használják fel.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok valamennyi központi hatósága az (EU) 2016/680 irányelv szerinti adatkezelőnek tekinthető az adott tagállam által e rendelet alapján végzett személyadat-kezelés vonatkozásában.

(1)  A tagállamok valamennyi központi hatósága az (EU) 2016/679 rendelet szerinti adatkezelőnek tekinthető az adott tagállam által e rendelet alapján végzett személyadat-kezelés vonatkozásában.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eu-LISA a 45/2001/EK rendelet szerinti adatfeldolgozónak tekinthető a tagállamok által a Központi Rendszerbe bevitt adatok tekintetében.

(2)  Az eu-LISA a 45/2001/EK [vagy az annak helyébe lépő] rendelet szerinti adatfeldolgozónak tekinthető a tagállamok által a Központi Rendszerbe bevitt adatok tekintetében.

Indokolás

Technikai módosítás

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférés az 5. cikkben említett adatok bevitele, -módosítása, -törlése vagy -lekérdezése céljából kizárólag a központi hatóságok kellően felhatalmazott személyzete számára, az adatokba való betekintés céljából pedig a 15. cikkben említett szervek kellően felhatalmazott személyzete számára engedélyezhető. A hozzáférésnek az (1) bekezdésben említett célnak megfelelő feladatok elvégzéséhez szükséges mértékűnek és a kitűzött célokkal arányosnak kell lennie.

(2)  Az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférés az 5. cikkben említett adatok bevitele, -módosítása, -törlése vagy -lekérdezése céljából kizárólag a központi hatóságok kellően felhatalmazott személyzete számára, az adatokba való betekintés céljából pedig a 15. cikkben említett szervek kellően felhatalmazott személyzete számára engedélyezhető. A hozzáférésnek az (1) bekezdésben említett célnak megfelelő feladatok elvégzéséhez szükséges mértékűnek és a kitűzött célokhoz képest szükségesnek és arányosnak kell lennie.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha az ítélethozatal szerinti tagállamtól eltérő tagállamhoz érkezik kérelem, ez a tagállam egy hónapon belül ellenőrzi az adatok helytállóságát és az ECRIS-TCN való kezelésük jogszerűségét, amennyiben az ellenőrzés az ítélethozatal szerinti tagállammal való konzultáció nélkül is elvégezhető. Ellenkező esetben az ítélethozatal szerinti tagállamtól eltérő tagállam 14 napon belül felveszi a kapcsolatot az ítélethozatal szerinti tagállam hatóságaival, és az ítélethozatal szerinti tagállam a kapcsolatfelvételtől számított egy hónapon belül ellenőrzi az adatok helytállóságát, valamint kezelésük jogszerűségét.

(2)  Ha az ítélethozatal szerinti tagállamtól eltérő tagállamhoz érkezik kérelem, annak a tagállamnak a hatóságai, amelyhez a kérelem érkezett, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem érkezésétől számított hét napon belül felveszik a kapcsolatot ítélethozatal szerinti tagállam hatóságaival. Az ítélethozatal szerinti tagállam a kapcsolatfelvételtől számított egy héten belül ellenőrzi az adatok helytállóságát és kezelésük jogszerűségét, és válaszol.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben az ECRIS-TCN rendszerben rögzített adatok hibásak vagy rögzítésük jogellenesen történt, az ítélethozatal szerinti tagállam a 9. cikknek megfelelően javítja vagy törli az adatokat. Az ítélethozatal tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam haladéktalanul írásbeli megerősítést küld az érintett személynek arról, hogy intézkedést hoztak a szóban forgó személlyel kapcsolatos adatok javításáról vagy törléséről.

(3)  Amennyiben az ECRIS-TCN rendszerben rögzített adatok hibásak vagy rögzítésük jogellenesen történt, az ítélethozatal szerinti tagállam a 9. cikknek megfelelően javítja vagy törli az adatokat. Az ítélethozatal szerinti tagállam haladéktalanul írásbeli megerősítést küld az érintett személynek arról, hogy intézkedést hoztak a szóban forgó személlyel kapcsolatos adatok javításáról vagy törléséről. Az ítélethozatal szerinti tagállam a megtett intézkedésről késedelem nélkül tájékoztat minden más olyan tagállamot is, amely az adott rekorddal kapcsolatban elítélésre vonatkozó információkat kapott.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a kérelmet befogadó tagállam nem ért egyet azzal, hogy az ECRIS-TCN rendszerben rögzített adat helytelen vagy jogellenesen került rögzítésre, e tagállam haladéktalanul közigazgatási határozatot fogad el, amely írásbeli magyarázatot nyújt az érintett személynek arról, hogy miért nem kívánják javítani vagy törölni a rá vonatkozó adatokat.

(4)  Ha az ítélethozatal szerinti tagállam nem ért egyet azzal, hogy az ECRIS-TCN rendszerben rögzített adat helytelen vagy jogellenesen került rögzítésre, e tagállam haladéktalanul közigazgatási határozatot fogad el, amely írásbeli magyarázatot nyújt az érintett személynek arról, hogy miért nem kívánják javítani vagy törölni a rá vonatkozó adatokat. Az ilyen esetekről haladéktalanul tájékoztatni kell az európai adatvédelmi biztost és a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságot.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amikor egy személy a (2) bekezdéssel összhangban a vele kapcsolatos adatokra vonatkozó kérelmet nyújt be, a központi hatóság egy írásos dokumentum formájában nyilvántartásba veszi, hogy ilyen irányú kérelmet nyújtottak be, és azt melyik hatóság és hogyan kezelte, és ezt a dokumentumot késedelem nélkül a felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja.

(7)  Amikor egy személy a (2) bekezdéssel összhangban a vele kapcsolatos adatokra vonatkozó kérelmet nyújt be, a központi hatóság egy írásos dokumentum formájában feljegyzést készít arról, hogy ilyen irányú kérelmet nyújtottak be, és azt melyik hatóság és hogyan kezelte, és ezt a dokumentumot késedelem nélkül a felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja. Ezt a feljegyzést három év után törölni kell.

Indokolás

A kérelmek nyilvántartására maximális megőrzési időszakot kell kijelölni; három év észszerű idő.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Adott esetben, amennyiben a központi rendszerben végzett lekérdezés nem ad találatot, a saját magára vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat kikérő harmadik országbeli állampolgár számára nyilatkozatot kell kiadni, amely igazolja, hogy a központi rendszerben végzett lekérdezés nem adott találatot.

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a bűnügyi nyilvántartási kivonatot kérelmező harmadik országbeli állampolgárok, amennyiben nem követtek el bűncselekményt, igazolást kapjanak arról, hogy az ECRIS nem adott találatot, ami bizonyítja, hogy nem szerepelnek egyetlen tagállam bűnügyi nyilvántartásában sem. Ez munkavállalás esetén rendkívül hasznos lehet a harmadik országbeli állampolgárok számára.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam nemzeti felügyeleti hatósága kérésre segítséget nyújt és tanácsot ad az érintett személynek a vele kapcsolatos adatok javítására vagy törlésére vonatkozó jog gyakorlását illetően.

(2)  Minden tagállam nemzeti felügyeleti hatósága számára lehetővé teszik, hogy belső ellenőrzést végezzen a központi hatóságok munkájával kapcsolatban, tájékoztatást kap a 9. cikk (3) és (4) bekezdésében, valamint a 23. cikk (4) bekezdésében említett eseményekről, valamint kérésre segítséget nyújt és tanácsot ad az érintett személynek a vele kapcsolatos adatok javítására vagy törlésére vonatkozó jog gyakorlását illetően.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállamban bármely személynek joga van kereset benyújtására vagy panasztételre azon tagállamban, amely megtagadta a 23. cikkben foglalt, rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférés jogát, vagy az ilyen adatok javításának vagy törlésének jogát.

(1)  Az (EU) 2016/680 irányelv VIII. fejezetével összhangban minden tagállamban bármely személynek joga van kereset benyújtására a bírósághoz vagy panasztételre azon tagállamban, amely megtagadta a 23. cikkben foglalt, rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférés jogát, vagy az ilyen adatok javításának vagy törlésének jogát.

Indokolás

Tisztázni kell a vonatkozó jogalaphoz (2016/680 irányelv) való kapcsolatot, valamint el kell kerülni, hogy a tagállamok csak a panasztétel jogát tegyék lehetővé.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a felügyeleti hatóság vagy az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikke szerinti kijelölt hatóságok figyelemmel kísérjék a 6. cikkben említett, érintett tagállam általi személyesadat-kezelés jogszerűségét, beleértve az ECRIS-TCN rendszerbe és az onnan történő adattovábbítást is.

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a felügyeleti hatóság vagy az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikke szerinti kijelölt hatóságok figyelemmel kísérjék a 6. cikkben említett, érintett tagállam általi személyesadat-kezelés jogszerűségét, beleértve az ECRIS-TCN rendszerbe és az onnan történő adattovábbítást is.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A felügyeleti hatóság biztosítja a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokban és ujjnyomat adatbázisokban végzett adatkezelési műveleteknek az ECRIS-TCN rendszer működésének megkezdésétől fogva legalább négyévente történő, a vonatkozó nemzetközi ellenőrzési szabványoknak megfelelő ellenőrzését.

(2)  A felügyeleti hatóság biztosítja a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokban és ujjnyomat adatbázisokban végzett adatkezelési műveleteknek az ECRIS-TCN rendszer működésének megkezdésétől fogva legalább háromévente történő, a vonatkozó nemzetközi ellenőrzési szabványoknak megfelelő ellenőrzését.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy felügyeleti hatóságuk rendelkezzen az e rendelet alapján ráruházott feladatok ellátásához szükséges erőforrásokkal.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy felügyeleti hatóságuk rendelkezzen az e rendelet alapján ráruházott feladatok ellátásához szükséges erőforrásokkal és képzéssel.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Minden tagállam a felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja a kért információkat, különösen a 12., a 13. és a 17. cikkel összhangban folytatott tevékenységekre vonatkozó információkat. Minden tagállam biztosítja a felügyeleti hatóságok számára a 29. cikk szerinti nyilvántartásokhoz való hozzáférést, valamint mindenkor lehetővé teszi számukra az ECRIS-TCN rendszerrel kapcsolatos létesítményekbe történő bejutást.

(4)  Minden tagállam a felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja a kért információkat, különösen a 12., a 13. és a 17. cikkel összhangban folytatott tevékenységekre vonatkozó információkat. Minden tagállam biztosítja a felügyeleti hatóságok számára a 23. cikk (7) bekezdése és a 29. cikk szerinti nyilvántartásokhoz való hozzáférést, valamint mindenkor lehetővé teszi számukra az ECRIS-TCN rendszerrel kapcsolatos létesítményekbe történő bejutást.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, hogy legalább négyévente, a megfelelő nemzetközi ellenőrzési szabványoknak megfelelően ellenőrizzék az ügynökség által folytatott, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységeket. Az ellenőrzésről készült jelentést megküldik az Európai Parlament, a Tanács, az eu-LISA, a Bizottság, a felügyeleti hatóságok és a nemzeti felügyeleti hatóságok számára. Az eu-LISA a jelentés elfogadása előtt lehetőséget kap észrevételeinek megtételére.

(2)  Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, hogy legalább háromévente, a megfelelő nemzetközi ellenőrzési szabványoknak megfelelően ellenőrizzék az ügynökség által folytatott, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységeket. Az ellenőrzésről készült jelentést megküldik az Európai Parlament, a Tanács, az eu-LISA, a Bizottság, a felügyeleti hatóságok és a nemzeti felügyeleti hatóságok számára.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A koordinált felügyeletet [az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó új adatvédelmi rendelet] 62. cikkének megfelelően kell biztosítani.

(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

Technikai módosítás – az új 45/2001 rendelet 62. cikkével összhangban.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az adatnapló és a dokumentáció csak az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzésére, valamint az adatok sértetlenségének és biztonságának biztosítására használható. A 34. cikkben említett nyomon követés és értékelés céljából kizárólag a személyes adatokat nem tartalmazó adatnaplók használhatók fel. Ezeket az adatnaplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni az illetéktelen hozzáféréssel szemben, és egy év elteltével törölni kell, ha a megkezdett felügyeleti eljárások érdekében már nincsen rájuk szükség.

(4)  Az adatnapló és a dokumentáció csak az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzésére, valamint az adatok sértetlenségének és biztonságának biztosítására használható. A 34. cikkben említett nyomon követés és értékelés céljából kizárólag a személyes adatokat nem tartalmazó adatnaplók használhatók fel. Ezeket az adatnaplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni az illetéktelen hozzáféréssel szemben, és három év elteltével törölni kell, ha a megkezdett felügyeleti eljárások érdekében már nincsen rájuk szükség.

Indokolás

Hosszabb adatmegőrzési időszakra van szükség az adatnaplók vonatkozásában annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgárok megfelelő módon kezdeményezhessenek panasztételt.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eu-LISA, az illetékes hatóságok és a Bizottság kellően felhatalmazott személyzete kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából, az egyéni személyazonosítás lehetősége nélkül hozzáférést kapnak az ECRIS-TCN rendszerben kezelt adatokhoz.

(1)  Az eu-LISA és az illetékes hatóságok kellően felhatalmazott személyzete kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából, az egyéni személyazonosítás lehetősége nélkül hozzáférést kapnak az ECRIS-TCN rendszerben kezelt adatokhoz.

Indokolás

A Bizottságnak nincs szüksége hozzáférésre az ECRIS-TCN rendszerhez a statisztika tekintetében; az eu-LISA havonta ellátja statisztikai információkkal.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-LISA létrehozza, bevezeti és műszaki helyszínén/helyszínein üzemelteti az (1) bekezdésben említett olyan adatokat tartalmazó központi adattárat, amelyek nem teszik lehetővé az egyének személyazonosítását, ugyanakkor testre szabható jelentéseket és statisztikákat tesznek elérhetővé. A központi adattár biztonságosan hozzáférhető – ez a hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a jelentések és statisztikák elérése céljából létrehozott speciális felhasználói profilok használatával lehetséges.

törölve

Indokolás

Elavult – ez a központi adattár már nem vita tárgya, és az informatikai rendszerekről és az interoperabilitásról szóló, a Bizottság által a közelmúltban szervezett workshopok során sem merült fel. Lásd A migrációs és biztonsági informatikai rendszerek interoperabilitásáról szóló Ares(2017)3765711 bevezető hatásvizsgálatot.

Az új eu-LISA rendelethez fűzött 9/2017-es véleményében az európai adatvédelmi biztos rámutat arra, hogy egy központi adattár létrehozása nem szükséges és nem is kívánatos.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A központi adattár üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint az adattárra alkalmazandó adatvédelmi és biztonsági szabályokat a 35. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

Elavult – ez a központi adattár már nem vita tárgya, és az informatikai rendszerekről és az interoperabilitásról szóló, a Bizottság által a közelmúltban szervezett workshopok során sem merült fel. Lásd A migrációs és biztonsági informatikai rendszerek interoperabilitásáról szóló Ares(2017)3765711 bevezető hatásvizsgálatot.

Az új eu-LISA rendelethez fűzött 9/2017-es véleményében az európai adatvédelmi biztos rámutat arra, hogy egy központi adattár létrehozása nem szükséges és nem is kívánatos.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Központi Rendszer, a kommunikációs infrastruktúra, az interfész szoftver és az ECRIS referenciaalkalmazás létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Unió általános költségvetése viseli.

(1)  A Központi Rendszer, a kommunikációs infrastruktúra, az interfész szoftver és az ECRIS referenciaalkalmazás létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Unió általános költségvetése viseli. Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret korlátai között az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá az éves költségvetési eljárás keretében.

A következő módosítások helyébe lépő megegyezéses módosítás: 46 (előadó), 307 (Mlinar, Deprez, Michel), 308 (Albrecht, Sargentini)

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok értesítik az eu-LISA-t azon központi hatóságaikról, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek az adatok bevitele, módosítása, törlése, lekérdezése vagy keresése céljából. Az eu-LISA rendszeresen közzéteszi e központi hatóságok jegyzékét.

A tagállamok értesítik az eu-LISA-t azon központi hatóságaikról, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek az adatok bevitele, módosítása, törlése, lekérdezése vagy keresése céljából. Az eu-LISA rendszeresen közzéteszi e központi hatóságok jegyzékét a weboldalán. Abban az esetben, ha változás következik be valamely tagállam központi hatósága tekintetében, az eu-LISA haladéktalanul frissíti a listát.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  elfogadták a 10. cikkben említett intézkedéseket;

a)  elfogadták a 10. és a 10a. cikkben említett intézkedéseket;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap] -ig, majd azt követően hat hónaponként a fejlesztési szakasz alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ECRIS-TCN rendszer fejlesztésének helyzetéről. A fejlesztés befejeztével jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely bemutatja a célok – különösen a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok – megvalósítását és az esetleges eltérések indokait.

(3)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap] -ig, majd azt követően hat hónaponként a fejlesztési szakasz alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ECRIS-TCN rendszer fejlesztésének helyzetéről. E jelentés magában foglalja az aktuális költségek és a projekt előrehaladásának áttekintését, a pénzügyi hatások értékelését, valamint tájékoztatást minden olyan technikai problémáról és kockázatról, amely befolyásolhatja a rendszernek a 31. cikk szerint az Unió általános költségvetése által viselt általános költségeit.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A fejlesztési folyamat késedelme esetén az Európai Parlamentet és a Tanácsot haladéktalanul tájékoztatni kell a késedelem okairól, valamint időbeli és pénzügyi következményeiről.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Amint a fejlesztés lezárult, jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely ismerteti a projekt végrehajtását és a projekt mérföldköveinek elérésével kapcsolatban tapasztalt esetleges nehézségeket, valamint tartalmazza a felmerült költségek részletes értékelését és a rendszer műszaki specifikációját.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A rendszer korszerűsítése esetén jelentést kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszteni, és megfelelően közzé kell tenni a korszerűsítéssel összefüggő költségeket.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ECRIS-TCN rendszer működésének megkezdése után két évvel, illetve utána évente, az eu-LISA – elsősorban az ECRIS-TCN rendszer működésére és használatára, valamint a bűnügyi nyilvántartásokból származó információknak az ECRIS referenciaalkalmazás útján történő cseréjére vonatkozó statisztikai adatok alapján – jelentést készít a Bizottságnak az ECRIS-TCN rendszer és az ECRIS referenciaalkalmazás műszaki működéséről, beleértve annak biztonságosságát is.

(4)  Az ECRIS-TCN rendszer működésének megkezdése után egy évvel, illetve utána évente, az eu-LISA – elsősorban az ECRIS-TCN rendszer működésére és használatára, valamint a bűnügyi nyilvántartásokból származó információknak az ECRIS referenciaalkalmazás útján történő cseréjére vonatkozó statisztikai adatok alapján – jelentést készít a Bizottságnak az ECRIS-TCN rendszer és az ECRIS referenciaalkalmazás műszaki működéséről, beleértve azok biztonságosságát és költségeit is.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok, az Eurojust, az Europol[, valamint az Európai Ügyészség] benyújtják az eu-LISA-hoz és a Bizottsághoz az e cikkben említett jelentések elkészítéséhez szükséges információkat, a Bizottság és/vagy az eu-LISA által előzetesen meghatározott mennyiségi mutatóknak megfelelően. Ez a tájékoztatás nem veszélyeztetheti a kijelölt hatóságok munkamódszereit, és nem tartalmazhat a kijelölt hatóságok információforrásait, személyzetének tagjait, illetve nyomozásait felfedő információt.

(6)  A tagállamok, az Eurojust, az Europol[, valamint az Európai Ügyészség], az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok benyújtják az eu-LISA-hoz és a Bizottsághoz az e cikkben említett jelentések elkészítéséhez szükséges információkat, a Bizottság és/vagy az eu-LISA által előzetesen meghatározott mennyiségi mutatóknak megfelelően. Ez a tájékoztatás nem veszélyeztetheti a kijelölt hatóságok munkamódszereit, és nem tartalmazhat a kijelölt hatóságok információforrásait, személyzetének tagjait, illetve nyomozásait felfedő információt.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az eu-LISA a Bizottság rendelkezésére bocsátja a (5) bekezdésben említett átfogó értékelés elkészítéséhez szükséges információkat.

(7)  Az eu-LISA a Bizottság rendelkezésére bocsátja az ebben a cikkben említett átfogó értékelés elkészítéséhez szükséges információkat.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

34a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében és a 10a. cikkében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdésében és a 10a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése vagy a 10a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónap]-pal meghosszabbodik.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eu-LISA tanácsadó csoportot hoz létre, amely biztosítja az eu-LISA számára az ECRIS-TCN rendszerrel és az ECRIS referenciaalkalmazással kapcsolatos szakértelmet, különösen az ügynökség éves munkaprogramjának és éves tevékenységi jelentésének elkészítésével összefüggésben. A kialakítás és fejlesztés szakaszában a 11. cikket kell alkalmazni.

Az eu-LISA tanácsadó csoportot hoz létre, amelynek tagja az európai adatvédelmi biztos és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének képviselője, és amely biztosítja az eu-LISA számára az ECRIS-TCN rendszerrel és az ECRIS referenciaalkalmazással kapcsolatos szakértelmet, különösen az ügynökség éves munkaprogramjának és éves tevékenységi jelentésének elkészítésével összefüggésben. A kialakítás és fejlesztés szakaszában a 11. cikket kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

Háttér

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) 2012 óta működik, és lehetővé teszi a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy teljes körű információkat szerezzenek az uniós polgárok ellen korábban hozott ítéletekkel kapcsolatban az adott személy állampolgársága szerinti tagállamtól.

Bár ez rendkívül hasznos eszköznek bizonyult a tagállamok közötti igazságügyi együttműködésben, a rendszernek volt egy hiányossága. A rendszer használatával csak nehézkesen és nem túl hatékonyan ellenőrizhetők a harmadik országbeli állampolgárok korábbi bűnügyi nyilvántartási adatai. Az Európai Tanácsnak, valamint a Bel- és Igazságügyi Tanácsnak a meglévő rendszer javítása iránti többszöri felhívására a Bizottság által 2016. január 19-én előterjesztett irányelv (COM(2016)0007) létrehoz egy decentralizált rendszert, amely tartalmaz egy „van találat/nincs találat” jellegű tartalomjegyzéket, lehetővé téve ezzel az illetékes hatóságok számára annak gyors megállapítását, hogy mely tagállam bűnügyi nyilvántartása tartalmaz a harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó információkat.

Az azóta bekövetkezett fejlemények azonban megmutatták, hogy a decentralizált, csak a találat meglétének vagy hiányának tényét tartalmazó jegyzék nem lenne megfelelő eszköz az álnevesített ujjnyomatok olyan nagy számban történő technikai cseréjéhez, mint amely a rendszer hatékonysága érdekében szükséges lenne. Ezt a problémát a mostani ECRIS-TCN rendelet úgy kezeli, hogy létrehoz egy központi adatbázist, amely kizárólag a személyazonosításhoz szükséges személyazonosító adatokat, így például ujjnyomatokat, alfanumerikus adatokat és arcképmásokat tartalmaz. Ezt az adatbázist az eu-LISA kezelné és az európai adatvédelmi biztos felügyelné.

Az ECRIS rendszer főbb változásait megállapító, az ECRIS létrehozásáról szóló irányelv továbbra is hatályban marad. Az ECRIS-TCN rendelet rendelkezik egy központi rendszer létrehozásáról és kezeléséről, megállapítja az adatkezelők kötelezettségeit, és meghatározza a központosított adatbázishoz való hozzáféréssel kapcsolatos jogokat.

Az előadó álláspontja:

Ebben a jelentéstervezetben az előadó arra törekedett, hogy a rendelet összhangban legyen azokkal a politikai döntésekkel, amelyek az irányelvvel kapcsolatban már megszülettek és amelyekre vonatkozóan a Parlament már megbízatással rendelkezik.

Fontos azonban egyértelművé tenni az ECRIS rendszer és az ECRIS-TCN rendszernek elnevezett központosított rendszer közötti különbséget. Az ECRIS-TCN rendszer az illetékes hatóságok számára nem magának az adatnak a tartalmát, hanem csak annak megállapítását teszi lehetővé, hogy hol szerepel valakiről a bűnügyi nyilvántartásban adat. A büntetőítélettel kapcsolatos részletes információk megszerzése érdekében az illetékes hatóságnak továbbra is a hagyományos ECRIS rendszert kell majd arra használnia, hogy megkeresést intézzen az érintett tagállamhoz.

Ezért az előadó kiegészítette a szöveget egy módosítással annak egyértelművé tételére, hogy az ECRIS-TCN rendszerben kapott találatot önmagában nem szabad olyan módon felhasználni, hogy az befolyásolja a bírósági eljárás eredményét, ezzel aláásva a törvény előtti egyenlőség, a tisztességes eljáráshoz való jog, az ártatlanság vélelme és a megkülönböztetés általános tilalmának elveit.

Az irányelv és a rendelet összeegyeztethetősége érdekében az előadó fenntartotta a Parlament azon álláspontját, hogy további előrelépést kell tenni az interoperabilitás terén, és hogy az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára közvetlen hozzáférést kell biztosítani az ECRIS-TCN rendszerhez a jogszabályban rögzített feladataik teljesítése céljából, valamint hogy abban az esetben, ha harmadik ország által az uniós jognak megfelelő kétoldalú megállapodás alapján nyújtott információ révén áll a tagállam rendelkezésére elítélésre vonatkozó adat, ezeket bizonyos garanciák betartása mellett szerepeltetheti a központi adatbázisban.

Az Europol hozzáférését illetően a jelentéstervezet egyértelművé teszi, hogy az Europolra vonatkozóan az e rendeletben foglalt korlátozás nem akadálya annak, hogy az Europol a hagyományos (az irányelv hatálya alá tartozó) ECRIS rendszeren keresztül harmadik országokkal megossza a tagállamoktól kapott információkat, ha ez összhangban áll jogszabályban meghatározott feladataikkal, és kizárólag az érintett tagállamok hozzájárulásával történik.

Az előadó úgy véli, hogy az ECRIS-TCN rendszernek már működése kezdetétől az arcképmásokat is tartalmaznia kell, ha a tagállam ilyen célból arcképmásokat gyűjt. Ennek oka, hogy amint az arcképmások kereshetővé válnak a rendszerben, ez csak akkor lesz hasznos és ténylegesen lehetséges, ha a korábbi elítélésekkel összefüggésben már rendelkezésre állnak arcképmásadatok. Ez a jelentéstervezet azt kéri a Bizottságtól, hogy tegyen jelentést az arcképmásokra vonatkozó keresőfunkció használatához szükséges technológia alkalmazhatóságáról legkésőbb három évvel a rendelet hatálybalépését követően.

A jelentéstervezet a rendelet hatályának kiterjesztésére vonatkozóan ugyanolyan rendelkezést tartalmaz mint az irányelv, hogy lehetővé tegye az olyan személyekkel szembeni esetleges korábbi büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletek lekérdezését, akik gyermekekkel vagy kiszolgáltatott személyekkel (pl. idősekkel) dolgoznak. Lehetővé teszi továbbá, hogy az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférést kérő személyek igazolást kapjanak arról, hogy a központi adatbázisban való lekérdezés nem adott találatot (ez nagyon hasznos lenne a harmadik országbeli állampolgárok számára munkavállalás céljából).

Emellett rögzítésre kerülnek az adatvédelmi rendszert érintő olyan módosítások, amelyek célja a megfelelő szintű képzés és annak biztosítása, hogy helyesbítési és törlési kérelmek esetén e kérelmeket gyorsan kezeljék.

Az ECRIS-TCN rendszer nem egy hagyományos információs adatbázis, hanem a tagállamok közötti együttműködést és az információk megosztását elősegítő eszköz. Ahhoz, hogy az ECRIS-TCN rendszer hasznos legyen és pontos képet adjon a tagállamok bűnügyi nyilvántartásaiban szereplő adatokról, az ECRIS-TCN rendszerben található személyazonosító adatokra irányadó adatmegőrzési időnek összhangban kell állnia a nemzeti bűnügyi nyilvántartások megőrzési idejével. Ennek hiányában eltérés lehet aközött, hogy a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó és az uniós állampolgárokra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási adatokat mennyi ideig lehet könnyen azonosítani és más tagállamtól beszerezni. Ez egyenesen magát az ECRIS-TCN rendszer célját veszélyeztetné, és a gyakorlatban tisztességtelen különbséget hozna létre az uniós tagállamok állampolgárai és a harmadik országbeli állampolgárok között.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való lehetséges kilépésére való bármely utalás egy konkrét jogalkotási aktusban jogi szempontból aggályos és ezért törölni kell, mivel a kilépés jogkövetkezményeire közvetlenül az elsődleges jogot és a kilépésről rendelkező megállapodást lenne helyes alkalmazni.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (06.12.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

A vélemény előadója: Bernd Kölmel

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS) 2012 áprilisában hozták létre, és célja, hogy megkönnyítse az európai unióbeli büntetőbíróságok által a személyekkel szemben hozott büntetőítéletekkel kapcsolatos információcserét. Az állampolgárság szerinti tagállamnak meg kell őriznie ezeket az információkat. Megkeresés alapján sor kerül a bűnügyi nyilvántartási információk tagállamok közötti cseréjére, mind az uniós polgárok, mind a harmadik országbeli állampolgárok és a hontalan személyek (TCN) tekintetében. A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó információk cseréjére azonban jelenleg alig kerül sor az ECRIS-en keresztül, mivel nem áll rendelkezésre hatékony és célzott eljárás. Eddig a tagállamoknak „általános megkereséseket” kellett küldeniük az összes többi tagállamnak, ezáltal jelentős adminisztratív terhet róva a kért információval nem rendelkező hatóságokra (ez becslések szerint évente 78 millió eurót tesz ki). Ez komoly elrettentő tényezőt jelent a tekintetben, hogy a harmadik országbeli állampolgárok és a hontalan személyek vonatkozásában használják az ECRIS rendszert, ami azt eredményezi, hogy a rendszert az ilyen esetek mindössze 5%-ában veszik igénybe.

A helyzet javítása érdekében 2016-ban a Bizottság irányelvre irányuló javaslatot nyújtott be az ECRIS-ről szóló kerethatározat módosítására. Egy „találat/nincs találat” lekérdezési rendszer révén a bűnügyi nyilvántartási információkkal rendelkező tagállam(ok)at azonosító decentralizált rendszert tekintettek a leginkább arányos és költséghatékony megoldásnak. Időközben azonban a jelenlegi biztonsági helyzetre és a közelmúltban számos tagállamban elkövetett terrortámadásokra válaszul a Tanács kiemelt céllá tette a büntetőítéletekre vonatkozó információk megosztását, a bűnüldözés és terrorizmus elleni küzdelem stratégiájaként, és felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be nagyra törő javaslatot az ECRIS-nek a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre történő kiterjesztésére, az ECRIS-ben rejlő lehetőségek teljes körű kihasználása érdekében.

Az új javaslat egy központosított rendszerre fókuszál, amelyet az eu-LISA hoz létre és kezel, és amelynek révén a harmadik országbeli állampolgárok és a hontalan személyek alfanumerikus adatait, ujjlenyomatait és adott esetben arcképeit uniós szinten tárolják. Az előadó üdvözli a javaslatot, amelyet jól strukturáltnak ítél, és elismeri, hogy ez a rendszer azzal az előnnyel rendelkezik, hogy megkönnyíti a Eurojust, a Europol és a jövőbeli Európai Ügyészség adatokhoz való közvetlen hozzáférését, hogy ezáltal támogassa őket a jogszabályokban meghatározott feladataik ellátásában.

Az előadó egyetért a Bizottság arra vonatkozó javaslatával, hogy az ECRIS-TCN fejlesztésével, üzemeltetési igazgatásával és karbantartásával az eu-LISA-t bízzák meg, amely megfelelő a feladatra, tekintettel az ügynökség a bel- és igazságügy terén működő más nagyszabású központosított adatbázisok irányításában szerzett széles körű tapasztalataira.

A Bizottság becslése szerint az ECRIS-TCN kifejlesztésének és üzemeltetésének összköltsége a 2018–2020-as időszakban mintegy 13 millió eurót fog kitenni (egyszeri költség), ideértve az eu-LISA-t terhelő azon költséget is, hogy a fejlesztési fázisban foglalkoztasson öt szerződéses alkalmazottat. Az Unió költségvetése számára a rendszer karbantartásának folyó költsége a becslések szerint évi 2,1 millió eurót tesz ki. A tagállamokat a becslések szerint 13,3 millió eurót kitevő egyszeri költség terheli, és ehhez még hozzájön a tagállamoknál évente felmerülő ismétlődő költség, amely idővel várhatóan növekedni fog (a hatálybalépéskori mintegy 6 millió euróról legfeljebb 15,4 millió euróra), ahogyan a lekérdezések száma emelkedik.

Az Unió költségvetését terhelő költség – melyet a 2018–2020-as időszakra vonatkozó Jogérvényesülés program fedez, és amelyet nagyrészt átcsoportosítottak az eu-LISA költségvetési sorára – összeegyeztethető a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel. 2021-től kezdődően a költségvetési vonzat várhatóan a rendszerkarbantartás ismétlődő költségeire fog korlátozódni, amelyet a következő többéves pénzügyi keretben bele kell foglalni az eu-LISA költségvetésébe. Minden tagállamnak fedeznie kell azon saját költségeit, amelyek az ECRIS-TCN rendszer, valamint saját nemzeti bűnügyi nyilvántartásainak és ujjnyomat-adatbázisainak megvalósításából, kezeléséből, használatából és karbantartásából származnak.

Az előadó úgy véli, hogy a javaslatból adódóan az Unió költségvetését terhelő becsült költségek észszerűek és arányosak. Bár az új javaslathoz kapcsolódó költségek – mind az Unió költségvetése, mind a tagállamok számára – jelentősen magasabbak, mint a 2016-os javaslat költségei, figyelembe kell venni a tagállami hatóságok adminisztratív terhei tekintetében megtakarítható jelentős összegeket is (a becslések szerint ezek akár 78 millió eurót is kitehetnek). Az előadó sürgeti ugyanakkor a Bizottságot, az eu-LISA-t és a tagállamokat, hogy biztosítsák a költséghatékonyság lehető legmagasabb fokát az ECRIS-TCN bevezetésének és megvalósításának minden fázisában.

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy az ECRIS-TCN rendszert úgy kell kialakítani, hogy az elősegítse a jövőbeli részvételt a közös automatikus biometrikus megfeleltetési szolgáltatásban, amely a későbbiekben arcfelismerő szoftvert fog alkalmazni a hatékonyabb azonosítás érdekében. Kiemeli azt is, hogy időtálló rendszert kell kialakítani a többi uniós szintű adatbázissal való jövőbeli interoperabilitás érdekében.

Az előadó végül megerősít számos, a jelentéstételre és az értékelésre vonatkozó rendelkezést annak érdekében, hogy lehetővé tegye a költségvetési hatóság számára, hogy a jövőbeli költségvetési döntésekre tekintettel szorosan figyelemmel kísérje az új ECRIS-TCN rendszer kifejlesztését és korai működését.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 16 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Az eu-LISA számára megfelelő finanszírozást és személyzetet kell biztosítani a 11. cikkben említett feladatok ellátásához.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Központi Rendszer, a kommunikációs infrastruktúra, az interfész szoftver és az ECRIS referenciaalkalmazás létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Unió általános költségvetése viseli.

(1)  A Központi Rendszer, a kommunikációs infrastruktúra, az interfész szoftver és az ECRIS referenciaalkalmazás létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Unió általános költségvetése viseli. Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret erejéig az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá az éves költségvetési eljárás keretében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap] -ig, majd azt követően hat hónaponként a fejlesztési szakasz alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ECRIS-TCN rendszer fejlesztésének helyzetéről. A fejlesztés befejeztével jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely bemutatja a célok – különösen a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok – megvalósítását és az esetleges eltérések indokait.

(3)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap] -ig, majd azt követően hat hónaponként a fejlesztési szakasz alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ECRIS-TCN rendszer fejlesztésének helyzetéről. E jelentés magában foglalja a költségek alakulásának és a projekt előrehaladásának áttekintését, a pénzügyi hatások értékelését, valamint tájékoztatást a rendszernek a 31. cikk szerint az Unió általános költségvetése által viselendő általános költségeit befolyásoló esetleges technikai problémákról és kockázatokról.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A fejlesztési folyamat késedelme esetén az Európai Parlamentet és a Tanácsot haladéktalanul tájékoztatni kell a késedelem okairól, valamint időbeli és pénzügyi következményeiről.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A fejlesztés lezárultával jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely ismerteti a projekt lefolyását és a projekt egyes szakaszai és mérföldkövei tekintetében mutatkozó esetleges eltéréseket, valamint záró értékelést a felmerült költségekről és a rendszer műszaki jellemzőiről.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A rendszer frissítése esetén jelentést kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszteni, és ennek megfelelően közzé kell tenni a frissítéssel összefüggő költségeket.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ECRIS-TCN rendszer működésének megkezdése után két évvel, illetve utána évente, az eu-LISA – elsősorban az ECRIS-TCN rendszer működésére és használatára, valamint a bűnügyi nyilvántartásokból származó információknak az ECRIS referenciaalkalmazás útján történő cseréjére vonatkozó statisztikai adatok alapján – jelentést készít a Bizottságnak az ECRIS-TCN rendszer és az ECRIS referenciaalkalmazás műszaki működéséről, beleértve annak biztonságosságát is.

(4)  Az ECRIS-TCN rendszer működésének megkezdése után két évvel, illetve utána évente, az eu-LISA – elsősorban az ECRIS-TCN rendszer működésére és használatára, valamint a bűnügyi nyilvántartásokból származó információknak az ECRIS referenciaalkalmazás útján történő cseréjére vonatkozó statisztikai adatok alapján – jelentést készít a Bizottságnak az ECRIS-TCN rendszer és az ECRIS referenciaalkalmazás műszaki működéséről, beleértve azok biztonságosságát és költségeit is.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Három évvel az ECRIS-TCN rendszer működésének megkezdése után, majd azt követően négyévente a Bizottság átfogó értékelést készít az ECRIS-TCN rendszerről és az ECRIS referenciaalkalmazásról. Ez az átfogó értékelés kiterjed a rendelet alkalmazásának értékelésére, az elért eredményeknek a célkitűzések fényében történő vizsgálatára, az alapvető jogokra gyakorolt hatás felmérésére, valamint az alapul szolgáló megfontolások változatlan helytállóságának, a rendelet alkalmazásának, a rendszer biztonságosságának és a jövőbeni működésre gyakorolt hatásoknak az értékelésére, továbbá szükség esetén ajánlásokat is megfogalmaz. A Bizottság az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(5)  Két évvel az ECRIS-TCN rendszer működésének megkezdése után, majd azt követően kétévente a Bizottság átfogó értékelést készít az ECRIS-TCN rendszerről és az ECRIS referenciaalkalmazásról. Ez az átfogó értékelés kiterjed a rendelet alkalmazásának értékelésére, az elért eredményeknek a célkitűzések fényében történő vizsgálatára, az alapvető jogokra gyakorolt hatás és a költségek felmérésére, valamint az alapul szolgáló megfontolások változatlan helytállóságának, a rendelet alkalmazásának, a rendszer biztonságosságának és a jövőbeni működésre gyakorolt hatásoknak az értékelésére, továbbá szükség esetén ajánlásokat is megfogalmaz. A Bizottság az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Központi rendszer létrehozása harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert kiegészítő és támogató információk birtokában lévő tagállamok azonosítása céljából

Hivatkozások

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.9.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Bernd Kölmel

11.7.2017

Az elfogadás dátuma

4.12.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

3

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Howarth, Joachim Zeller

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN rendszer) létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.6.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

12.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Az elfogadás dátuma

25.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Anna Záborská

A benyújtás dátuma

1.2.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. február 16.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat