Procedure : 2017/0144(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0018/2018

Ingediende teksten :

A8-0018/2018

Debatten :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0149

VERSLAG     ***I
PDF 873kWORD 117k
1.2.2018
PE 612.130v02-00 A8-0018/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Daniel Dalton

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0344),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 82, lid 1, tweede alinea, onder d), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0217/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole (A8-0018/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De Unie heeft zich ten doel gesteld haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te bieden zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is, in combinatie met passende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit.

(1)  De Unie heeft zich ten doel gesteld haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te bieden zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is, in combinatie met passende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, met inbegrip van terrorisme.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Dit vereist dat gegevens betreffende de in de lidstaten uitgesproken veroordelingen buiten de lidstaat van veroordeling in aanmerking worden genomen, zowel in het kader van nieuwe strafrechtelijke procedures, zoals bepaald in Kaderbesluit 2008/675/JBZ19 van de Raad, als ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten.

(2)  Dit vereist dat gegevens betreffende de in de lidstaten uitgesproken veroordelingen buiten de lidstaat van veroordeling in aanmerking worden genomen in het kader van nieuwe strafrechtelijke procedures, zoals bepaald in Kaderbesluit 2008/675/JBZ19 van de Raad, en voor de aanwerving voor posten waarbij sprake is van rechtstreeks en regelmatig contact met kinderen uit hoofde van artikel 10 van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad19 bis en voor andere doelen overeenkomstig de nationale wetgeving. De lidstaten moeten trachten te voorzien in soortgelijke waarborgen met betrekking tot personen die met gehandicapten of ouderen willen werken. Het doel is ervoor te zorgen dat een wegens een seksueel of gewelddadig misdrijf tegen een kind of kwetsbaar persoon veroordeelde persoon deze veroordeling of ontzetting niet meer kan verzwijgen om in een andere lidstaat met dergelijke personen te werken.

_________________

_________________

19 Kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (PB L 220 van 15.8.2008, blz. 32).

19 Kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (PB L 220 van 15.8.2008, blz. 32).

 

19 bis Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het juridisch kader van ECRIS biedt evenwel geen afdoende dekking van de details van verzoeken betreffende onderdanen van derde landen. Het is nu weliswaar mogelijk om via ECRIS gegevens uit te wisselen over onderdanen van derde landen, maar er is geen procedure of mechanisme waarmee dat efficiënt kan worden gedaan.

(4)  In het bestaande juridisch kader van Ecris komen de details van verzoeken betreffende onderdanen van derde landen evenwel niet voldoende aan bod. Het is weliswaar al mogelijk om via ECRIS gegevens uit te wisselen over onderdanen van derde landen, maar er is geen gemeenschappelijke EU-procedure of -mechanisme waarmee dat efficiënt, snel en nauwkeurig kan worden gedaan.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Dergelijke niet-specifieke verzoeken leiden tot een administratieve last voor alle lidstaten, inclusief de lidstaten die niet over informatie over de betrokken onderdaan van een derde land beschikken. Deze last weerhoudt de lidstaten er in de praktijk van om informatie op te vragen over onderdanen van derde landen en leidt ertoe dat lidstaten de strafregistergegevens beperken tot de gegevens in hun eigen nationale register.

(6)  Dergelijke niet-specifieke verzoeken leiden tot een onevenredig zware administratieve last voor alle lidstaten, inclusief de lidstaten die niet over informatie over de betrokken onderdaan van een derde land beschikken. Deze last weerhoudt de lidstaten er in de praktijk van om bij andere lidstaten informatie op te vragen over onderdanen van derde landen, hetgeen de uitwisseling ervan tussen de lidstaten ernstig belemmert, waardoor ze de strafregistergegevens beperken tot de gegevens in hun eigen nationale register. Hierdoor neemt het risico op inefficiënte en onvolledige gegevensuitwisseling tussen de lidstaten toe, hetgeen van invloed is op het niveau van veiligheid en bescherming dat wordt geboden aan de burgers en personen die in de Unie verblijven.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om de situatie te verbeteren, dient er een systeem in het leven te worden geroepen dat de centrale autoriteit van een lidstaat in staat stelt snel en efficiënt na te gaan in welke andere lidstaten strafregistergegevens over een onderdaan van een derde land zijn opgeslagen, zodat vervolgens het bestaande ECRIS-kader kan worden gebruikt om de strafregistergegevens overeenkomstig Kaderbesluit 2009/315/JBZ bij die lidstaten op te vragen.

(7)  Om de situatie te verbeteren, dient er een systeem in het leven te worden geroepen dat de centrale autoriteit van een lidstaat in staat stelt onverwijld en efficiënt na te gaan welke andere lidstaat of lidstaten strafregistergegevens over een onderdaan van een derde land hebben.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  In deze verordening moeten daarom de regels worden neergelegd voor de totstandbrenging op het niveau van de Unie van een gecentraliseerd systeem dat persoonsgegevens bevat en voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de lidstaat en de organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van dat systeem, alsook eventuele specifieke gegevensbeschermingsbepalingen worden opgenomen die nodig zijn om de reeds bestaande gegevensbeschermingsregelingen aan te vullen en om een passend algeheel niveau van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging te bieden. Ook moeten de grondrechten van de betrokken personen worden beschermd.

(8)  In deze verordening moeten daarom de regels worden neergelegd voor de totstandbrenging op het niveau van de Unie van een gecentraliseerd systeem dat persoonsgegevens bevat en beschermt en voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de lidstaat en de organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van dat systeem, alsook eventuele specifieke gegevensbeschermingsbepalingen worden opgenomen die nodig zijn om de reeds bestaande gegevensbeschermingsregelingen aan te vullen en om een passend algeheel niveau van gegevensbescherming, gegevensbeveiliging en de bescherming van de grondrechten van de betrokken personen te bieden.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Het ECRIS-TCN-systeem staat de verwerking van vingerafdrukgegevens toe teneinde na te gaan welke lidstaat beschikt of welke lidstaten beschikken over strafregistergegevens en gezichtsopnames van een onderdaan van een derde land om diens identiteit te bevestigen. De invoering en het gebruik van vingerafdrukgegevens en gezichtsopnames moeten beperkt blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel, ze moeten door het Unierecht zijn toegestaan, de grondrechten, waaronder het belang van het kind, eerbiedigen en stroken met Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad1 bis.

 

____________________

 

1 bis Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  eu-LISA wordt voorzien van passende financiële en personele middelen om de in deze verordening vermelde taken te kunnen vervullen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Wanneer er sprake is van een match tussen de in het centrale systeem opgeslagen gegevens en die welke door een lidstaat voor een zoekopdracht zijn gebruikt (treffer), worden de identiteitsgegevens aan de hand waarvan een "treffer" werd vastgesteld, samen met de treffer verstrekt. Die informatie mag alleen worden gebruikt om te helpen bij de bevestiging van de identiteit van de betrokken onderdaan van een derde land. Daarbij kan het onder meer gaan om het invoeren van dergelijke gegevens in de nationale strafregisterdatabank van de lidstaten die een vraag stellen als een alias van de onderdaan van een derde land.

(12)  Wanneer er sprake is van een match tussen de in het centrale systeem opgeslagen gegevens en die welke door een lidstaat voor een zoekopdracht zijn gebruikt (treffer), worden de identiteitsgegevens aan de hand waarvan een "treffer" werd vastgesteld, samen met de treffer verstrekt. Die informatie mag alleen worden gebruikt om te helpen bij de bevestiging van de identiteit van de betrokken onderdaan van een derde land zodat kan worden nagegaan of de geregistreerde gegevens correct zijn toegewezen aan de juiste persoon met wie de treffer verband houdt. Daarbij kan het onder meer gaan om het invoeren van dergelijke gegevens in de nationale strafregisterdatabank van de lidstaten die een vraag stellen als een alias van de onderdaan van een derde land.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  In eerste instantie mogen de in het ECRIS-TCN-systeem opgenomen gezichtsopnames alleen worden gebruikt met het oog op de verificatie van de identiteit van een onderdaan van een derde land. Het is mogelijk dat in de toekomst, in aansluiting op de ontwikkeling van software voor gezichtsherkenning, gezichtsopnames eventueel gebruikt zouden kunnen worden voor automatische biometrische matching, mits aan de technische vereisten daarvoor is voldaan.

(13)  In eerste instantie mogen de in het ECRIS-TCN-systeem opgenomen gezichtsopnames alleen worden gebruikt met het oog op de verificatie van de identiteit van een onderdaan van een derde land. Het is mogelijk dat in de toekomst, in aansluiting op de ontwikkeling van software voor gezichtsherkenning en op basis van een beoordeling door de Commissie van de beschikbaarheid en geschiktheid van de vereiste technologie, gezichtsopnames eventueel gebruikt zouden kunnen worden voor automatische biometrische matching, voor zover dit noodzakelijk en evenredig is.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Het gebruik van biometrische gegevens is noodzakelijk omdat het de meest betrouwbare methode voor de identificatie van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de lidstaten is, aangezien deze vaak niet over documenten of andere identificatiemiddelen beschikken, en omdat het een betrouwbaardere matching van de gegevens van onderdanen van derde landen mogelijk maakt.

Schrappen

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  De lidstaten dienen zo spoedig mogelijk na de registratie van de veroordeling van onderdanen van derde landen in het nationale strafregister, gegevensbestanden over die veroordeelde onderdanen in het ECRIS-TCN-systeem te creëren.

(15)  De lidstaten dienen onmiddellijk na de registratie van de veroordeling van onderdanen van derde landen in het nationale strafregister, automatisch gegevensbestanden over die veroordeelde onderdanen in het ECRIS-TCN-systeem te creëren.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Een betere circulatie van gegevens over veroordelingen moet de lidstaten helpen bij hun uitvoering van Kaderbesluit 2008/675/JBZ, dat de lidstaten verplicht om bij nieuwe strafrechtelijke procedures rekening te houden met eerdere veroordelingen.

(17)  Een betere circulatie van gegevens over veroordelingen moet de lidstaten helpen bij hun uitvoering van Kaderbesluit 2008/675/JBZ, dat de lidstaten verplicht om bij nieuwe strafrechtelijke procedures rekening te houden met eerdere veroordelingen in andere lidstaten, voor zover met eerdere nationale veroordelingen rekening wordt gehouden in overeenstemming met het nationale recht.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Een door het ECRIS-TCN-systeem gesignaleerde treffer mag niet automatisch impliceren dat de betrokken onderdaan van een derde land in de aangegeven lidstaat of lidstaten werd veroordeeld, noch dat de aangegeven lidstaten over strafregistergegevens inzake die onderdaan beschikken. Het bestaan van eerdere veroordelingen dient alleen te worden bevestigd op grond van informatie die afkomstig is uit de strafregisters van de betrokken lidstaten.

(19)  Uit een door het ECRIS-TCN-systeem gesignaleerde treffer mag niet automatisch worden geconcludeerd dat de betrokken onderdaan van een derde land in de aangegeven lidstaten werd veroordeeld. Het bestaan van eerdere veroordelingen dient alleen te worden bevestigd op grond van informatie die afkomstig is uit de strafregisters van de betrokken lidstaten. Een treffer in het ECRIS-TCN-systeem mag bijgevolg niet op zich worden gebruikt om afbreuk te doen aan het beginsel van gelijkheid voor de wet, het recht op een eerlijk proces, het vermoeden van onschuld of het algehele discriminatieverbod.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Deze verordening voorziet in strenge regels voor de toegang tot het ECRIS-TCN-systeem en in de noodzakelijke waarborgen, waaronder de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het verzamelen en gebruik van de gegevens. Zij voorziet ook in het recht van de betrokken personen op compensatie, toegang, correctie, verwijdering en verhaal, in het bijzonder het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, en in het toezicht op de verwerkingsactiviteiten door onafhankelijke openbare autoriteiten. In deze richtlijn worden derhalve de grondrechten en vrijheden geëerbiedigd en de beginselen in acht genomen zoals die zijn erkend in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het recht op bescherming van persoonsgegevens, het beginsel van gelijkheid voor de wet en het algehele discriminatieverbod.

(22)  Deze verordening voorziet in strenge regels voor de toegang tot het ECRIS-TCN-systeem en in de noodzakelijke waarborgen, waaronder de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het verzamelen en gebruik van de gegevens. Zij stelt ook vast hoe de betrokken personen hun recht op compensatie, toegang, correctie, verwijdering en verhaal, in het bijzonder het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, en in het toezicht op de verwerkingsactiviteiten door onafhankelijke openbare autoriteiten kunnen uitoefenen. In deze verordening worden derhalve de grondrechten en vrijheden geëerbiedigd en de beginselen in acht genomen zoals die zijn erkend in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het recht op bescherming van persoonsgegevens, het beginsel van gelijkheid voor de wet en het algehele discriminatieverbod. In dit verband wordt in de verordening ook rekening worden gehouden met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en andere mensenrechtenverplichtingen uit hoofde van het internationaal recht.

Motivering

De rechten worden vastgelegd in Richtlijn 2016/680 – deze verordening verduidelijkt alleen hoe deze rechten in verband met het ECRIS-TCN-systeem kunnen worden uitgeoefend.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis)  Onderdanen van derde landen moeten verzoeken met betrekking tot hun rechten van toegang tot, en correctie en verwijdering van gegevens kunnen richten aan de centrale autoriteit van eender welke lidstaat. Indien het verzoek gericht is tot een andere lidstaat dan de lidstaat van veroordeling, moet de schriftelijke bevestiging inzake de getroffen maatregelen naar de betrokkene worden gestuurd door de lidstaat van veroordeling. In de schriftelijke bevestiging moeten ook de redenen worden vermeld waarom het verzoek door de lidstaat van veroordeling werd behandeld.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad26 moet van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van bedreigingen voor de openbare veiligheid. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad27 moet van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door nationale autoriteiten, mits de nationale bepalingen ter omzetting van Richtlijn (EU) 2016/680 niet van toepassing zijn. Er moet gezorgd worden voor gecoördineerd toezicht overeenkomstig artikel 62 van [de nieuwe verordening gegevensbescherming voor de instellingen en organen van de Unie].

(23)  Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad26 moet van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van bedreigingen voor de openbare veiligheid. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad27 moet van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door nationale autoriteiten. Er moet gezorgd worden voor gecoördineerd toezicht overeenkomstig artikel 62 van [de nieuwe verordening gegevensbescherming voor de instellingen en organen van de Unie]. Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad27 bis+moet van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door eu-LISA.

_________________

_________________

26 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

26 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

27 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

27 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

 

27 bis Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L ... van ..., blz. ...).

 

+ PB: gelieve in de tekst het nummer van de verordening in document 2017/0002(COD) in te voegen en de voetnoot aan te vullen.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Er dienen regels te worden vastgesteld betreffende de aansprakelijkheid van de lidstaten voor schade die het gevolg is van een schending van de bepalingen van deze verordening.

(24)  Er dienen regels te worden vastgesteld betreffende de aansprakelijkheid van de lidstaten en agentschappen van de Unie die van het ECRIS-TCN-systeem gebruikmaken voor schade die het gevolg is van een schending van de bepalingen van deze verordening.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis)  Eu-LISA dient regelmatig statistieken te verstrekken over de registratie, opslag en uitwisseling van informatie die door het ECRIS-TCN-systeem uit strafregisters wordt gehaald, onder meer door gebruik te maken van statistieken die door de lidstaten worden verstrekt over het aantal veroordeelde onderdanen van derde landen. In die statistieken moet echter rekening worden gehouden met de statistische vertekening die toe te schrijven is aan het gebruik van niet-representatieve steekproeven van de bevolking, in dit geval onderdanen van derde landen, en er mogen geen conclusies worden getrokken in vergelijkende analyses.

Motivering

In deze overweging wordt gewaarschuwd voor het gevaar van statistische vertekening wanneer er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van statistieken van veroordeelde onderdanen van derde landen. Wanneer het aantal veroordeelde TCN's wordt vergeleken met het aantal veroordeelde EU-burgers mag dit niet leiden tot de conclusie dat TCN's eerder geneigd zijn tot misdadig gedrag, aangezien dit geen weerspiegeling is van de realiteit.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Daar de doelstelling van deze verordening, te weten het mogelijk maken van de snelle en efficiënte uitwisseling van strafregistergegevens over onderdanen van derde landen, niet in voldoende mate door de lidstaten kan worden bereikt, maar vanwege de noodzakelijke synergie en interoperabiliteit beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen treffen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(25)  Daar de doelstelling van deze verordening, te weten het mogelijk maken van de snelst en efficiëntst mogelijke uitwisseling van strafregistergegevens over onderdanen van derde landen, niet in voldoende mate door de lidstaten kan worden bereikt, maar middels de instelling van gemeenschappelijke Europese regels en interoperabele systemen beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen treffen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op het gebied van gezichtsherkenningssoftware en om te voorzien in specifieke regels inzake bepaalde aspecten van de ontwikkeling en technische uitvoering van het ECRIS-TCN-systeem, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen voor het wijzigen van deze verordening door te voorzien in het gebruik van gezichtsopnamen voor de vaststelling van de identiteit van onderdanen van derde landen op basis van dit biometrische identificatiemiddel en voor het aanvullen van deze verordening met regels inzake de opneming van, de toegang tot, de wijziging en de verwijdering van de gegevens en het bijhouden van en de toegang tot de logbestanden. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen geschieden in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1 bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die de gedelegeerde handelingen voorbereiden.

 

_______________________

 

1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd in overeenstemming met artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad29 en heeft op ...30 een advies uitgebracht.

Schrappen

_________________

 

29 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

 

30 PB C …

 

Motivering

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft geen advies verstrekt over dit voorstel voor een gecentraliseerd ECRIS-TCN-systeem, maar alleen over de ECRIS-TCN-richtlijn van 2016.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  "onderdaan van een derde land": een onderdaan van een land dat geen lidstaat is, ongeacht of de betrokkene ook onderdaan van een lidstaat is, of een staatloze, of een persoon wiens nationaliteit niet bekend is bij de lidstaat van veroordeling;

(g)  "onderdaan van een derde land": persoon die geen burger van de Unie is in de zin van artikel 20, lid 1, VWEU, of een staatloze of een persoon wiens nationaliteit niet bekend is bij de lidstaat van veroordeling.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(l)  "vingerafdrukgegevens": de gegevens betreffende vlakke en gerolde afdrukken van alle tien vingers;

(l)  "vingerafdrukgegevens": de gegevens betreffende vlakke en gerolde vingerafdrukken die door de lidstaten zijn verzameld tijdens strafrechtelijke procedures overeenkomstig het nationale recht;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het centrale systeem wordt door eu-LISA gehost op zijn twee technische locaties.

2.  Het centrale systeem wordt door eu-LISA gehost op zijn technische locaties.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voor elke veroordeelde onderdaan van een derde land creëert de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling een gegevensbestand in het centrale systeem. Het gegevensbestand bevat de volgende gegevens:

1.  Voor elke veroordeelde onderdaan van een derde land wiens gegevens in het strafregister van de lidstaat van veroordeling zijn ingevoerd, creëert de centrale autoriteit van die lidstaat een gegevensbestand in het centrale systeem. Het gegevensbestand bevat de volgende gegevens:

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  achternaam (familienaam); voornaam/-namen; geboortedatum; geboorteplaats (gemeente en land); nationaliteit(en); geslacht; namen van de ouders; in voorkomend geval vorige namen, pseudoniemen en/of bijnamen; de code van de lidstaat van veroordeling;

(a)  achternaam (familienaam); voornaam/-namen; geboortedatum; geboorteplaats (gemeente en land); nationaliteit(en); geslacht; in voorkomend geval vorige namen, pseudoniemen en/of bijnamen; de code van de lidstaat van veroordeling;

Motivering

De namen van de ouders zijn niet nodig en onevenredig voor de verificatie van de identiteit van de betrokken onderdaan van een derde land. De namen van de ouders moeten uitsluitend met de gegevens uit het strafregister worden meegedeeld in overeenstemming met Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad wanneer de lidstaat van veroordeling is geïdentificeerd.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  vingerafdrukgegevens in overeenstemming met Kaderbesluit 2009/315/JBZ31 en met de specificaties voor de resolutie en het gebruik van vingerafdrukken als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b); het referentienummer van de vingerafdrukgegevens van de veroordeelde met vermelding van de code van de lidstaat van veroordeling.

(b)  vingerafdrukgegevens, mits het nationale recht van een lidstaat waar een veroordeling is uitgesproken de verzameling en opslag van vingerafdrukken van een veroordeelde toestaat en in overeenstemming met Kaderbesluit 2009/315/JBZ31 en met de specificaties voor de resolutie en het gebruik van vingerafdrukken als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b); het referentienummer van de vingerafdrukgegevens van de veroordeelde met vermelding van de code van de lidstaat van veroordeling.

_________________

_________________

31 Zoals gewijzigd bij de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad (….).

31 Zoals gewijzigd bij de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad (….).

Motivering

Afstemming op amendement 17 in het goedgekeurde LIBE-verslag over de ECRIS-TCN-richtlijn.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het gegevensbestand kan ook gezichtsopnames van de veroordeelde onderdaan van een derde land bevatten.

2.  Het gegevensbestand kan ook gezichtsopnames van de veroordeelde onderdaan van een derde land bevatten indien het nationale recht van de lidstaat waar een veroordeling is uitgesproken het maken en opslaan van gezichtsopnames van een veroordeelde persoon toelaat.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaat van veroordeling creëert het gegevensbestand zo spoedig mogelijk nadat de veroordeling in het nationale strafregister is opgenomen.

3.  De lidstaat van veroordeling creëert het gegevensbestand automatisch, indien mogelijk, en in elk geval uiterlijk 24 uur nadat de veroordeling in het nationale strafregister is opgenomen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten van veroordeling creëren ook gegevensbestanden voor veroordelingen die vóór [datum van inwerkingtreding van deze verordening] zijn uitgesproken, voor zover deze gegevens in hun nationale strafregister of nationale databank van vingerafdrukken zijn opgeslagen.

4.  De lidstaten van veroordeling creëren ook gegevensbestanden voor veroordelingen die tot [24 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] zijn uitgesproken, voor zover deze gegevens in hun nationale strafregister of nationale databank van vingerafdrukken zijn opgeslagen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De in artikel 5, lid 2, bedoelde gezichtsopnames worden alleen gebruikt ter bevestiging van de identiteit van een onderdaan van een derde land die werd vastgesteld als gevolg van een alfanumerieke zoekopdracht of een zoekopdracht op vingerafdrukken.

1.  De in artikel 5, lid 2, bedoelde gezichtsopnames mogen alleen worden gebruikt ter bevestiging van de identiteit van een onderdaan van een derde land die werd vastgesteld als gevolg van een alfanumerieke zoekopdracht of een zoekopdracht op vingerafdrukken.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Zodra dat technisch mogelijk is, mogen gezichtsopnames ook worden gebruikt voor de vaststelling van de identiteit van een onderdaan van een derde land op basis van dit biometrische identificatiemiddel. Voordat deze functie in het ECRIS-TCN-systeem wordt ingevoerd, komt de Commissie met een verslag over de beschikbaarheid en geschiktheid van de vereiste technologie, waarover het Europees Parlement wordt geraadpleegd.

2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen die deze verordening wijzigen door te bepalen dat, zodra het technisch mogelijk is en op basis van een beoordeling door de Commissie van de beschikbaarheid en geschiktheid van de vereiste technologie, gezichtsopnames ook mogen worden gebruikt voor de vaststelling van de identiteit van een onderdaan van een derde land op basis van dit biometrische identificatiemiddel.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer in een lidstaat om strafregistergegevens van een onderdaan van een derde land wordt verzocht ten behoeve van een strafrechtelijke procedure tegen die onderdaan van een derde land of ten behoeve van enig ander doel dan een strafrechtelijke procedure overeenkomstig zijn nationaal recht, gebruikt de centrale autoriteit van die lidstaat het ECRIS-TCN-systeem om vast te stellen welke lidstaten over strafregistergegevens van die onderdaan van een derde land beschikken teneinde via ECRIS informatie over eerdere veroordelingen te verkrijgen.

1.  Wanneer in een lidstaat om strafregistergegevens van een onderdaan van een derde land wordt verzocht ten behoeve van een strafrechtelijke procedure tegen die onderdaan van een derde land, gebruikt de centrale autoriteit van die lidstaat het ECRIS-TCN-systeem om vast te stellen welke lidstaten over strafregistergegevens van die onderdaan van een derde land beschikken teneinde via ECRIS informatie over eerdere veroordelingen te verkrijgen

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elk afzonderlijk gegevensbestand wordt in het centrale systeem opgeslagen zolang de gegevens over de veroordeling(en) van de betrokkene in het nationale strafregister worden opgeslagen.

1.  Elk gegevensbestand wordt in het centrale systeem opgeslagen zolang de gegevens over de veroordeling(en) van de betrokkene in het nationale strafregister worden opgeslagen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde bewaringstermijn wist de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling het afzonderlijke gegevensbestand onverwijld, en in ieder geval niet later dan één maand na het verstrijken van die bewaringstermijn, uit het centrale systeem.

2.  Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde bewaringstermijn wist de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling het afzonderlijke gegevensbestand permanent en automatisch, indien mogelijk, uit het centrale systeem, en in ieder geval binnen de 24 uur na het verstrijken van die bewaringstermijn.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer een lidstaat reden heeft om aan te nemen dat de gegevens die hij in het centrale systeem heeft opgeslagen, onjuist zijn of in strijd met deze verordening in het centrale systeem werden verwerkt, controleert hij de betrokken gegevens en, indien nodig, wijzigt of verwijdert hij deze onverwijld uit het centrale systeem.

3.  Wanneer een lidstaat reden heeft om aan te nemen dat de gegevens die hij in het centrale systeem heeft opgeslagen, onjuist zijn of in strijd met deze verordening in het centrale systeem werden verwerkt, controleert hij de betrokken gegevens en, indien nodig, wijzigt of verwijdert hij deze onmiddellijk uit het centrale systeem.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Indien een andere lidstaat dan die welke de gegevens heeft ingevoerd, reden heeft om aan te nemen dat de in het centrale systeem opgeslagen gegevens onjuist zijn of in strijd met deze verordening in het centrale systeem werden verwerkt, neemt hij onverwijld contact op met de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling. De lidstaat van veroordeling controleert binnen een maand de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de verwerking ervan.

4.  Indien een andere lidstaat dan die welke de gegevens heeft ingevoerd, reden heeft om aan te nemen dat de in het centrale systeem opgeslagen gegevens onjuist zijn of in strijd met deze verordening in het centrale systeem werden verwerkt, neemt hij onverwijld contact op met de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling. De lidstaat van veroordeling controleert onverwijld, en in ieder geval binnen een week na ontvangst van de informatie, de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de verwerking ervan.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie stelt de handelingen vast die nodig zijn voor de ontwikkeling en de technische uitvoering van het ECRIS-TCN-systeem, en met name regels inzake:

1.  Uiterlijk [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] stelt de Commissie de handelingen vast die nodig zijn voor de ontwikkeling en de technische uitvoering van het ECRIS-TCN-systeem, en met name regels inzake:

Motivering

Er moet een concrete termijn worden vermeld voor de start van het ECRIS-TCN-systeem in artikel 11.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de kwaliteit van de gegevens, met inbegrip van een mechanisme en procedures voor de kwaliteitscontroles van gegevens;

(e)  de technische specificaties voor de kwaliteit van de gegevens, met inbegrip van een mechanisme en procedures voor de kwaliteitscontroles van gegevens;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  de invoering van de gegevens overeenkomstig artikel 5;

Schrappen

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  de toegang tot de gegevens overeenkomstig artikel 7;

Schrappen

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  de wijziging en verwijdering van gegevens overeenkomstig de artikelen 8 en 9;

Schrappen

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  het bijhouden van en de toegang tot de logbestanden overeenkomstig artikel 29.

Schrappen

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j)  het verstrekken van statistieken overeenkomstig artikel 30;

Schrappen

Motivering

Verplaatst naar het volgende artikel 10 bis (nieuw) in verband met een gedelegeerde handeling, geen uitvoeringshandeling.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  vereisten op het gebied van prestaties en beschikbaarheid van het ECRIS-TCN-systeem.

Schrappen

Motivering

Verplaatst naar het volgende artikel 10 bis (nieuw) in verband met een gedelegeerde handeling, geen uitvoeringshandeling.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 10 bis

 

Vaststelling van gedelegeerde handelingen door de Commissie

 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen die deze verordening aanvullen door de vastlegging van nadere regels betreffende:

 

(a)  de invoering van gegevens overeenkomstig artikel 5;

 

(b)  de toegang tot gegevens overeenkomstig artikel 7;

 

(c)  de wijziging en verwijdering van gegevens overeenkomstig de artikelen 8 en 9;

 

(d)  het bijhouden van en de toegang tot logbestanden overeenkomstig artikel 29.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Eu-LISA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het operationele beheer van het ECRIS-TCN-systeem. De ontwikkeling omvat de uitwerking en tenuitvoerlegging van de technische specificaties, het testen en de algehele projectcoördinatie.

1.  Eu-LISA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ECRIS-TCN-systeem in overeenstemming met het beginsel van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen. Bovendien is eu-LISA verantwoordelijk voor het operationele beheer van het ECRIS-TCN-systeem. De ontwikkeling omvat de uitwerking en tenuitvoerlegging van de technische specificaties, het testen en de algehele projectcoördinatie.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Eu-LISA ontwikkelt en implementeert het ECRIS-TCN-systeem vóór [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] en na de vaststelling door de Commissie van de in artikel 10 bedoelde handelingen.

4.  Eu-LISA ontwikkelt en implementeert het ECRIS-TCN-systeem zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van deze verordening en de vaststelling door de Commissie van de in artikelen 10 en 10 bis bedoelde handelingen.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Vóór de ontwerp- en ontwikkelingsfase wordt door de raad van bestuur van eu-LISA een programmabestuursraad opgericht die uit ten hoogste tien leden bestaat. Hij is samengesteld uit acht vertegenwoordigers die door de raad van bestuur worden aangewezen, de voorzitter van de in artikel 36 bedoelde adviesgroep ECRIS-TCN-systeem en één lid dat door de Commissie wordt aangewezen. De door de raad van bestuur aangewezen leden worden bij uitsluiting gekozen uit de lidstaten die krachtens het Unierecht geheel aan de wetgevingsintrumenten betreffende ECRIS zijn gebonden en aan het ECRIS-TCN-systeem zullen deelnemen. De raad van bestuur zorgt ervoor dat de vertegenwoordigers die hij aanwijst, over de nodige ervaring en deskundigheid beschikken op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van IT-systemen ter ondersteuning van justitiële en voor strafregisters bevoegde autoriteiten. De programmabestuursraad komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen, en vaker indien nodig. Hij zorgt voor een passend beheer van de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het ECRIS-TCN-systeem. De programmabestuursraad brengt maandelijks aan de raad van bestuur van eu-LISA schriftelijk verslag uit over de voortgang van het project. Hij heeft geen beslissingsbevoegdheid of mandaat om de leden van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

5.  Vóór de ontwerp- en ontwikkelingsfase wordt door de raad van bestuur van eu-LISA een programmabestuursraad opgericht die uit ten hoogste tien leden bestaat. Hij is samengesteld uit zeven vertegenwoordigers die door de raad van bestuur uit zijn eigen leden of hun plaatsvervangers worden aangewezen, de voorzitter van de in artikel 36 bedoelde adviesgroep ECRIS-TCN-systeem, een vertegenwoordiger van eu-LISA, aangewezen door de uitvoerend directeur daarvan, en één lid dat door de Commissie wordt aangewezen. De door de raad van bestuur aangewezen leden worden bij uitsluiting gekozen uit de lidstaten die krachtens het Unierecht geheel aan de wetgevingsintrumenten betreffende ECRIS zijn gebonden en aan het ECRIS-TCN-systeem zullen deelnemen. De raad van bestuur zorgt ervoor dat de vertegenwoordigers die hij aanwijst, over de nodige ervaring en deskundigheid beschikken op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van IT-systemen ter ondersteuning van justitiële en voor strafregisters bevoegde autoriteiten. De programmabestuursraad komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen, en vaker indien nodig. Hij zorgt voor een passend beheer van de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het ECRIS-TCN-systeem. De programmabestuursraad brengt maandelijks aan de raad van bestuur van eu-LISA schriftelijk verslag uit over de voortgang van het project. Hij heeft geen beslissingsbevoegdheid of mandaat om de leden van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Het voorzitterschap wordt bekleed door de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt, op voorwaarde dat die lidstaat krachtens het Unierecht geheel aan de wetgevingsintrumenten betreffende ECRIS is gebonden en aan het ECRIS-TCN-systeem zal deelnemen. Als niet aan dit vereiste is voldaan, wordt het voorzitterschap bekleed door de volgende lidstaat die het voorzitterschap zal bekleden en aan dit vereiste voldoet.

7.  Het voorzitterschap wordt bekleed door een lidstaat die krachtens het Unierecht geheel aan de wetgevingsintrumenten betreffende ECRIS is gebonden en aan het ECRIS-TCN-systeem zal deelnemen.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het ECRIS-TCN-systeem bestaat de in artikel 36 bedoelde adviesgroep ECRIS-TCN-systeem uit de nationale projectbeheerders van het ECRIS-TCN-systeem. Tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase vergadert deze groep ten minste eenmaal per maand tot aan de aanvang van de activiteiten van het ECRIS-TCN-systeem. Na elke vergadering wordt verslag uitgebracht aan de raad van bestuur van eu-LISA. De groep voorziet in de technische deskundigheid ter ondersteuning van de taken van de raad van bestuur en houdt de voorbereidingen van de lidstaten bij.

9.  Tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het ECRIS-TCN-systeem bestaat de in artikel 36 bedoelde adviesgroep ECRIS-TCN-systeem uit de nationale projectbeheerders van het ECRIS-TCN-systeem en wordt hij door eu-LISA voorgezeten. Tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase vergadert deze groep ten minste eenmaal per maand tot aan de aanvang van de activiteiten van het ECRIS-TCN-systeem. Na elke vergadering wordt verslag uitgebracht aan de raad van bestuur van eu-LISA. De groep voorziet in de technische deskundigheid ter ondersteuning van de taken van de raad van bestuur en houdt de voorbereidingen van de lidstaten bij.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Elke lidstaat geeft het personeel van zijn autoriteiten met een toegangsrecht tot het ECRIS-TCN-systeem een passende opleiding, met name op het gebied van de regels inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming en van de relevante grondrechten, alvorens hen te machtigen om in het centrale systeem opgeslagen gegevens te verwerken.

2.  Elke lidstaat geeft het personeel van zijn autoriteiten met een toegangsrecht tot het ECRIS-TCN-systeem een passende opleiding, met name op het gebied van de regels inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming en van de grondrechten, alvorens hen te machtigen om in het centrale systeem opgeslagen gegevens te verwerken.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In overeenstemming met Richtlijn (EU) 2016/680 zorgt elke lidstaat ervoor dat de gegevens die in het ECRIS-TCN-systeem worden opgeslagen, op rechtmatige wijze worden verwerkt, en met name dat:

1.  In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 zorgt elke lidstaat ervoor dat de gegevens die in het ECRIS-TCN-systeem worden opgeslagen, op rechtmatige wijze worden verwerkt, en met name dat:

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de gegevens op rechtmatige wijze en met volledige inachtneming van de menselijke waardigheid van de onderdaan van een derde land worden verzameld;

(b)  de gegevens op rechtmatige wijze en met volledige inachtneming van de menselijke waardigheid en de grondrechten van de onderdaan van een derde land worden verzameld;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Eu-LISA zorgt ervoor dat het ECRIS-TCN-systeem wordt gebruikt overeenkomstig deze verordening, de in artikel 10 bedoelde uitvoeringshandelingen en Verordening (EG) nr. 45/2001 [of de opvolger daarvan]. Eu-LISA neemt met name de nodige maatregelen ter beveiliging van het centrale systeem en de communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en het nationale centrale toegangspunt, onverminderd de op elke lidstaat rustende verantwoordelijkheden.

2.  Eu-LISA zorgt ervoor dat het ECRIS-TCN-systeem wordt gebruikt overeenkomstig deze verordening, de in artikel 10 bedoelde uitvoeringshandelingen en de in artikel 10 bis bedoelde gedelegeerde handelingen en Verordening (EG) nr. 45/2001 [of de opvolger daarvan]. Eu-LISA neemt met name de nodige maatregelen ter beveiliging van het centrale systeem en de communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en het nationale centrale toegangspunt, onverminderd de op elke lidstaat rustende verantwoordelijkheden.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Eu-LISA stelt het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, alsmede de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in kennis van de maatregelen die het op grond van lid 2 neemt voor de ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem.

3.  Eu-LISA stelt het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, alsmede de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zo spoedig mogelijk in kennis van de maatregelen die het op grond van lid 2 neemt voor de ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Derde landen en internationale organisaties kunnen hun verzoeken om informatie over eerdere veroordelingen van onderdanen van derde landen tot Eurojust richten.

1.  Derde landen en internationale organisaties kunnen hun verzoeken om informatie over eerdere veroordelingen van onderdanen van derde landen tot Eurojust richten ten behoeve van dezelfde doeleinden als die waarvoor de autoriteiten van de lidstaten toegang hebben tot het ECRIS-TCN-systeem uit hoofde van artikel 7, lid 1.

Motivering

Het is belangrijk te verduidelijken voor welke doeleinden derde landen en internationale organisaties gegevens uit het ECRIS-TCN-systeem mogen opvragen.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer Eurojust een in lid 1 bedoeld verzoek ontvangt, gebruikt het het ECRIS-TCN-systeem om vast te stellen welke lidstaten over informatie over de betrokken onderdaan van een derde land beschikken, en stuurt het, ingeval lidstaten zijn geïdentificeerd, het verzoek onmiddellijk door aan de centrale autoriteiten van die lidstaten. De betrokken lidstaten zijn verantwoordelijk voor de verdere behandeling van dergelijke verzoeken, in overeenstemming met hun nationale recht.

2.  Wanneer Eurojust een in lid 1 bedoeld verzoek ontvangt, gebruikt het het ECRIS-TCN-systeem om vast te stellen welke lidstaten over strafregistergegevens over de betrokken onderdaan van een derde land beschikken, en stuurt het, ingeval lidstaten zijn geïdentificeerd, het verzoek onmiddellijk door aan de centrale autoriteiten van die lidstaten. De betrokken lidstaten zijn verantwoordelijk voor de verdere behandeling van dergelijke verzoeken, in overeenstemming met hun nationale recht. Eurojust verzendt een ontvangstbevestiging naar het derde land dat of de internationale organisatie die het in lid 1 bedoelde verzoek om informatie indient.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Eurojust, Europol, [het Europees Openbaar Ministerie], of een centrale autoriteit van een lidstaat mag uit het ECRIS-TCN-systeem verkregen informatie over eerdere veroordelingen van een onderdaan van een derde land of informatie over de lidstaten die eventueel over dergelijke informatie beschikken, niet aan een derde land, een internationale organisatie of een private partij doorgeven of ter beschikking stellen.

3.  Noch Eurojust, noch Europol, [noch het Europees Openbaar Ministerie] noch een centrale autoriteit van een lidstaat krijgen de toestemming om uit het ECRIS-TCN-systeem verkregen informatie over eerdere veroordelingen van een onderdaan van een derde land of informatie over de lidstaten die eventueel over dergelijke informatie beschikken, aan een derde land, een internationale organisatie of een private partij door te geven of ter beschikking te stellen.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Eurojust krijgt directe toegang tot het ECRIS-TCN-systeem om artikel 14 ten uitvoer te leggen en om zijn wettelijke taken te vervullen.

1.  Daartoe naar behoren gemachtigd personeel van Eurojust krijgt directe toegang tot het ECRIS-TCN-systeem om artikel 14 ten uitvoer te leggen en om zijn wettelijke taken te vervullen.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  [Daartoe naar behoren gemachtigd personeel van het Europees Openbaar Ministerie krijgt directe toegang tot het ECRIS-TCN-systeem om zijn wettelijke taken te vervullen].

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Europol [en het Europees Openbaar Ministerie] krijgen directe toegang tot het ECRIS-TCN-systeem om hun wettelijke taken te vervullen.

2.  Daartoe naar behoren gemachtigd personeel van Europol krijgt directe toegang tot het ECRIS-TCN-systeem met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten tijdens de vervulling van zijn wettelijke taken.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Na een treffer waarbij lidstaten worden vermeld die over strafregistergegevens van een onderdaan van een derde land beschikken, kunnen Eurojust, Europol [en het Europees Openbaar Ministerie] hun contactpunten bij de nationale autoriteiten van die lidstaten, die zijn aangewezen overeenkomstig hun respectieve juridische oprichtingsinstrumenten, gebruiken om om de informatie over de veroordeling te verzoeken.

3.  Na een treffer waarbij lidstaten worden vermeld die over strafregistergegevens van een onderdaan van een derde land beschikken, kunnen Eurojust, Europol [en het Europees Openbaar Ministerie] hun contactpunten bij de nationale autoriteiten van die lidstaten, die zijn aangewezen overeenkomstig hun respectieve juridische oprichtingsinstrumenten, gebruiken om om de informatie over de veroordeling te verzoeken. Het Europees Openbaar Ministerie wordt de toegang tot dergelijke informatie over de veroordeling niet geweigerd louter op grond van het feit dat de lidstaat die deze toegang weigert geen deel uitmaakt van de nauwere samenwerkingsprocedure tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie.

Motivering

Het is belangrijk de relatie te verduidelijken tussen het EOM en de lidstaten die niet behoren tot de 20 lidstaten die momenteel het EOM instellen wanneer er sprake is van het opvragen van strafregistergegevens.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de gegevens fysiek te beschermen, onder meer met noodplannen voor de bescherming van kritieke infrastructuur;

(a)  de gegevens fysiek te beschermen, onder meer met noodplannen voor de bescherming van infrastructuur;

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  te waarborgen dat personen met toegangsrecht tot het ECRIS-TCN-systeem, uitsluitend toegang hebben tot de gegevens waarop hun toegangsbevoegdheid betrekking heeft, en uitsluitend door middel van persoonlijke gebruikersidentiteiten en geheime toegangsprocedures;

(f)  te controleren of en te waarborgen dat personen met toegangsrecht tot het ECRIS-TCN-systeem, uitsluitend toegang hebben tot de gegevens waarop hun toegangsbevoegdheid betrekking heeft, en uitsluitend door middel van persoonlijke gebruikersidentiteiten en geheime toegangsprocedures;

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  te waarborgen dat alle autoriteiten met toegangsrecht tot het ECRIS-TCN-systeem profielen opstellen waarin de taken en verantwoordelijkheden worden omschreven van de personen die bevoegd zijn om de gegevens in te voeren, te wijzigen, te verwijderen, te raadplegen en te zoeken, en deze profielen desgevraagd en onverwijld ter beschikking te stellen van de in artikel 25 bedoelde nationale toezichthoudende autoriteiten;

(g)  te waarborgen dat alle autoriteiten met toegangsrecht tot het ECRIS-TCN-systeem profielen opstellen waarin de taken en verantwoordelijkheden worden omschreven van de personen die bevoegd zijn om de gegevens in te voeren, te wijzigen, te verwijderen, te raadplegen en te zoeken, en deze profielen ter beschikking te stellen van de in artikel 25 bedoelde nationale toezichthoudende autoriteiten;

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  de doelmatigheid van de in dit lid bedoelde beveiligingsmaatregelen te controleren, en met betrekking tot de interne controle de nodige organisatorische maatregelen te nemen om te waarborgen dat deze verordening wordt nageleefd.

(k)  de doelmatigheid van de in dit lid bedoelde beveiligingsmaatregelen te controleren, en met betrekking tot de interne controle en het toezicht de nodige organisatorische maatregelen te nemen om te waarborgen dat deze verordening wordt nageleefd.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Eu-LISA en de lidstaten werken samen om te komen tot een geharmoniseerde aanpak van gegevensbeveiliging op basis van een beheerproces inzake beveiligingsrisico's dat het gehele ECRIS-TCN-systeem omvat.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat elk gebruik van in het ECRIS-TCN-systeem ingevoerde gegevens dat niet strookt met deze verordening, overeenkomstig het nationale recht strafbaar is met doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat elk gebruik van in het ECRIS-TCN-systeem ingevoerde gegevens dat niet strookt met deze verordening, overeenkomstig het nationale recht, artikel 84 van Verordening (EU) 2016/679 en artikel 57 van Richtlijn (EU) 2016/680 strafbaar is met doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Europol, Eurojust [en het Europees Openbaar Ministerie] nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hun personeelsleden die toegang hebben tot het ECRIS-TCN-systeem, aan interne tuchtrechtelijke maatregelen worden onderworpen wanneer ze de gegevens uit het ECRIS-TCN-systeem aanwenden op een manier die niet strookt met deze verordening.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke centrale autoriteit van de lidstaat moet worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Richtlijn (EU) 2016/680 wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaat krachtens deze verordening.

1.  Elke centrale autoriteit van de lidstaat moet worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Verordening (EU) 2016/679 wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaat krachtens deze verordening.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Eu-LISA wordt beschouwd als verwerker in de zin van Verordening (EG) nr. 45/2001 wat betreft de persoonsgegevens die door de lidstaten in het centrale systeem worden ingevoerd.

2.  Eu-LISA wordt beschouwd als verwerker in de zin van Verordening (EG) nr. 45/2001 [of de opvolger daarvan] wat betreft de persoonsgegevens die door de lidstaten in het centrale systeem worden ingevoerd.

Motivering

Technisch amendement.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Toegang tot het ECRIS-TCN-systeem voor het invoeren, wijzigen, verwijderen en raadplegen van de in artikel 5 bedoelde gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de centrale autoriteiten en voor de raadpleging van de gegevens aan de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de in artikel 15 bedoelde instanties. Deze toegang is beperkt tot wat vereist is voor het vervullen van hun taken overeenkomstig het in lid 1 bedoelde doeleinde en is evenredig met de nagestreefde doelen.

2.  Toegang tot het ECRIS-TCN-systeem voor het invoeren, wijzigen, verwijderen en raadplegen van de in artikel 5 bedoelde gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de centrale autoriteiten en voor de raadpleging van de gegevens aan de naar behoren gemachtigde personeelsleden van de in artikel 15 bedoelde instanties. Deze toegang is beperkt tot wat vereist is voor het vervullen van hun taken overeenkomstig het in lid 1 bedoelde doeleinde en tot wat nodig en evenredig met de nagestreefde doelen is.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als er een verzoek wordt gericht tot een andere lidstaat dan de lidstaat van veroordeling, controleren de autoriteiten van de aangezochte lidstaat binnen een maand de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de gegevensverwerking in het ECRIS-TCN-systeem, als die controle kan worden verricht zonder de lidstaat van veroordeling te raadplegen. Anders neemt de andere lidstaat dan de lidstaat van veroordeling binnen 14 dagen contact op met de autoriteiten van de lidstaat van veroordeling en controleert de lidstaat van veroordeling binnen een maand na het contact de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de gegevensverwerking.

2.  Als er een verzoek wordt gericht tot een andere lidstaat dan de lidstaat van veroordeling, nemen de autoriteiten van de aangezochte lidstaat onverwijld en in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst van het verzoek contact op met de autoriteiten van de lidstaat van veroordeling. De lidstaat van veroordeling controleert de juistheid van de gegevens en de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en antwoordt binnen een week na het contact.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Indien blijkt dat de in het ECRIS-TCN-systeem opgeslagen gegevens feitelijk onjuist zijn of onrechtmatig zijn opgeslagen, worden zij overeenkomstig artikel 9 door de lidstaat van veroordeling gecorrigeerd of verwijderd. De lidstaat van veroordeling of, indien van toepassing, de aangezochte lidstaat, geeft de betrokkene onverwijld de schriftelijke bevestiging dat het nodige is gedaan om de gegevens betreffende die betrokkene te corrigeren of te verwijderen.

3.  Indien blijkt dat de in het ECRIS-TCN-systeem opgeslagen gegevens feitelijk onjuist zijn of onrechtmatig zijn opgeslagen, worden zij overeenkomstig artikel 9 door de lidstaat van veroordeling gecorrigeerd of verwijderd. De lidstaat van veroordeling geeft de betrokkene onverwijld de schriftelijke bevestiging dat het nodige is gedaan om de gegevens betreffende die betrokkene te corrigeren of te verwijderen. De lidstaat van veroordeling stelt ook onverwijld andere lidstaten die informatie hebben ontvangen inzake veroordelingen in verband met dit document, in kennis van de maatregelen die zijn genomen.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Indien de aangezochte lidstaat niet van oordeel is dat de in het ECRIS-TCN-systeem opgeslagen gegevens feitelijk onjuist zijn of daarin onrechtmatig zijn opgeslagen, stelt die lidstaat een administratief besluit vast waarbij de betrokkene onverwijld schriftelijk wordt uitgelegd waarom de lidstaat niet bereid is de hem of haar betreffende gegevens te corrigeren of te verwijderen.

4.  Indien de lidstaat van veroordeling niet van oordeel is dat de in het ECRIS-TCN-systeem opgeslagen gegevens feitelijk onjuist zijn of daarin onrechtmatig zijn opgeslagen, stelt die lidstaat een administratief besluit vast waarbij de betrokkene onverwijld schriftelijk wordt uitgelegd waarom de lidstaat niet bereid is de hem of haar betreffende gegevens te corrigeren of te verwijderen. Van deze gevallen wordt kennis gegeven aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Wanneer een persoon overeenkomstig lid 2 om zijn of haar persoonsgegevens verzoekt, legt de centrale autoriteit dat vast in een schriftelijk document, samen met de wijze waarop en de autoriteit waardoor het verzoek werd behandeld, en stelt zij dit document onverwijld ter beschikking van de toezichthoudende autoriteiten.

7.  Wanneer een persoon overeenkomstig lid 2 om zijn of haar persoonsgegevens verzoekt, legt de centrale autoriteit dat vast in een schriftelijk document, samen met de wijze waarop en de autoriteit waardoor het verzoek werd behandeld, en stelt zij dit document onverwijld ter beschikking van de toezichthoudende autoriteiten. Dat document wordt na drie jaar verwijderd

Motivering

Er is een maximale bewaringsperiode vereist voor documenten in verband met verzoeken; drie jaar is een redelijke termijn.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  In voorkomend geval, indien het doorzoeken van het centrale systeem niet tot een treffer leidt, ontvangt de onderdaan van een derde land die om hemzelf betreffende gegevens uit het strafregister verzoekt een attest waarin wordt verklaard dat het doorzoeken van het centrale systeem geen treffers heeft opgeleverd.

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de onderdanen van derde landen die om een uittreksel uit het strafregister verzoeken en geen strafbare feiten hebben gepleegd, een attest ontvangen waarin wordt verklaard dat de zoekactie op ECRIS geen treffers heeft opgeleverd, hetgeen bewijst dat zij in geen enkele lidstaat een strafblad hebben. Dit kan zeer nuttig zijn voor werkzoekende onderdanen van derde landen.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In elke lidstaat verleent de toezichthoudende autoriteit de betrokkene desgevraagd bijstand en advies bij de uitoefening van zijn of haar recht op correctie of verwijdering van de op hem of haar betrekking hebbende gegevens.

2.  In elke lidstaat kan de toezichthoudende autoriteit de centrale autoriteiten controleren, wordt zij op de hoogte gebracht van alle in artikel 9, lid 3 en lid 4 en artikel 23, lid 4, bedoelde incidenten en verleent zij de betrokkene desgevraagd bijstand en advies bij de uitoefening van zijn of haar recht op correctie of verwijdering van de op hem of haar betrekking hebbende gegevens.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In elke lidstaat heeft eenieder het recht een rechtsvordering in te stellen of een klacht in te dienen in de lidstaat die hem of haar het bij artikel 23 geboden recht inzake toegang tot of correctie of verwijdering van gegevens die op hem of haar betrekking hebben, heeft ontzegd.

1.  In elke lidstaat heeft eenieder in overeenstemming met hoofdstuk VIII van Richtlijn (EU) 2016/680 het recht een rechtsvordering in te stellen en een klacht in te dienen in de lidstaat die hem of haar het bij artikel 23 geboden recht inzake toegang tot of correctie of verwijdering van gegevens die op hem of haar betrekking hebben, heeft ontzegd.

Motivering

Een toelichting is nodig om het verband met de relevante rechtsgrondslag (Richtlijn (EU) 2016/680) aan te geven en te voorkomen dat de lidstaten uitsluitend het recht op het indienen van een klacht verstrekken.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke lidstaat zorgt ervoor dat er door de krachtens artikel 41 van Richtlijn (EU) 2016/680 aangewezen toezichthoudende autoriteit(en) toezicht wordt gehouden op de rechtmatigheid van de verwerking van de in artikel 6 bedoelde persoonsgegevens door de betrokken lidstaat, met inbegrip van de doorgifte van die gegevens naar en vanuit het ECRIS-TCN-systeem.

1.  Elke lidstaat zorgt ervoor dat er door de krachtens artikel 51 van Verordening (EU) 2016/679 aangewezen toezichthoudende autoriteit(en) toezicht wordt gehouden op de rechtmatigheid van de verwerking van de in artikel 6 bedoelde persoonsgegevens door de betrokken lidstaat, met inbegrip van de doorgifte van die gegevens naar en vanuit het ECRIS-TCN-systeem.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De toezichthoudende autoriteit zorgt ervoor dat er, vanaf de ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem, ten minste om de vier jaar een audit van de gegevensverwerking in de nationale strafregisters en vingerafdrukdatabanken wordt verricht overeenkomstig de desbetreffende internationale auditnormen.

2.  De toezichthoudende autoriteit zorgt ervoor dat er, vanaf de ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem, ten minste om de drie jaar een audit van de gegevensverwerking in de nationale strafregisters en vingerafdrukdatabanken wordt verricht overeenkomstig de desbetreffende internationale auditnormen.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun toezichthoudende autoriteit over voldoende middelen beschikt om haar taken uit hoofde van deze verordening te kunnen vervullen.

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun toezichthoudende autoriteit over voldoende middelen en opleiding beschikt om haar taken uit hoofde van deze verordening te kunnen vervullen.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Elke lidstaat verstrekt de door de toezichthoudende autoriteiten gevraagde informatie en in het bijzonder informatie over de overeenkomstig de artikelen 12, 13 en 17 verrichte activiteiten. Elke lidstaat biedt de toezichthoudende autoriteiten inzage in zijn registers krachtens artikel 29 en verleent hun te allen tijde toegang tot al zijn gebouwen en terreinen die verband houden met het ECRIS-TCN-systeem.

4.  Elke lidstaat verstrekt de door de toezichthoudende autoriteiten gevraagde informatie en in het bijzonder informatie over de overeenkomstig de artikelen 12, 13 en 17 verrichte activiteiten. Elke lidstaat biedt de toezichthoudende autoriteiten inzage in zijn registers krachtens de artikelen 23, lid 7, en 29 en verleent hun te allen tijde toegang tot al zijn gebouwen en terreinen die verband houden met het ECRIS-TCN-systeem.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat ten minste om de vier jaar een audit van de activiteiten van het Agentschap op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens wordt verricht overeenkomstig de betreffende internationale auditnormen. Het auditrapport wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, eu-LISA, de Commissie, de toezichthoudende autoriteiten en de nationale toezichthoudende autoriteiten. Voordat het rapport wordt aangenomen, wordt eu-LISA in de gelegenheid gesteld opmerkingen in te dienen.

2.  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat ten minste om de drie jaar een audit van de activiteiten van het Agentschap op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens wordt verricht overeenkomstig de betreffende internationale auditnormen. Het auditrapport wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, eu-LISA, de Commissie, de toezichthoudende autoriteiten en de nationale toezichthoudende autoriteiten. Voordat het rapport wordt aangenomen, wordt eu-LISA in de gelegenheid gesteld opmerkingen in te dienen.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Er moet worden gezorgd voor gecoördineerd toezicht overeenkomstig artikel 62 van [de nieuwe verordening gegevensbescherming voor de instellingen en organen van de Unie].

Er wordt gezorgd voor gecoördineerd toezicht overeenkomstig artikel 62 van [de nieuwe verordening gegevensbescherming voor de instellingen en organen van de Unie].

Motivering

Technical amendment – aligned with Article 62 of the new Regulation 45/2001.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Logbestanden en documentatie worden uitsluitend gebruikt voor het toezicht op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en voor het waarborgen van de integriteit en de beveiliging van de gegevens. Alleen een logbestand dat geen persoonsgegevens bevat, mag worden gebruikt voor controle en evaluatie in de zin van artikel 34. Deze logbestanden worden met passende maatregelen beschermd tegen toegang door onbevoegden en worden na één jaar verwijderd, wanneer zij niet langer nodig zijn in het kader van reeds lopende toezichtprocedures.

4.  Logbestanden en documentatie worden uitsluitend gebruikt voor het toezicht op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en voor het waarborgen van de integriteit en de beveiliging van de gegevens. Alleen een logbestand dat geen persoonsgegevens bevat, mag worden gebruikt voor controle en evaluatie in de zin van artikel 34. Deze logbestanden worden met passende maatregelen beschermd tegen toegang door onbevoegden en worden na drie jaar verwijderd, wanneer zij niet langer nodig zijn in het kader van reeds lopende toezichtprocedures.

Motivering

Logbestanden moeten langer worden bewaard om ervoor te zorgen dat TCN's klacht kunnen indienen.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De naar behoren gemachtigde personeelsleden van eu-LISA, de bevoegde autoriteiten en de Commissie hebben, uitsluitend met het oog op het opstellen van verslagen en statistieken en zonder dat daarbij personen kunnen worden geïdentificeerd, toegang tot de in het ECRIS-TCN-systeem verwerkte gegevens.

1.  De naar behoren gemachtigde personeelsleden van eu-LISA en de bevoegde autoriteiten hebben, uitsluitend met het oog op het opstellen van verslagen en statistieken en zonder dat daarbij personen kunnen worden geïdentificeerd, toegang tot de in het ECRIS-TCN-systeem verwerkte gegevens.

Motivering

De Commissie hoeft geen toegang te krijgen tot het ECRIS-TCN-systeem voor het opstellen van statistieken: eu-LISA stuurt de Commissie overigens elke maand statistische gegevens toe.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor de toepassing van lid 1 wordt door eu-LISA op zijn technische locaties een centraal register opgezet, ten uitvoer gelegd en gehost, met daarin de in lid 1 bedoelde gegevens die geen identificatie van personen toelaten en waarmee aanpasbare verslagen en statistieken kunnen worden verkregen. Toegang tot het centrale register wordt uitsluitend met het oog op het opstellen van verslagen en statistieken verleend, door middel van beveiligde toegang, met toegangscontrole en specifieke gebruikersprofielen.

Schrappen

Motivering

Achterhaald – dit centrale register ligt niet langer ter tafel en werd niet ter sprake gebracht tijdens de workshops over informatiesystemen en interoperabiliteit die onlangs door de Commissie werden georganiseerd. Zie ook de bijbehorende aanvangseffectbeoordeling Ares (2017)3765711 over de interoperabiliteit van de informatiesystemen voor migratie en veiligheid.

In Advies 9/2017 inzake de nieuwe eu-LISA-verordening, wijst de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming er ook op dat de vaststelling van een centraal register niet nodig of wenselijk is.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure worden uitvoerige bepalingen vastgesteld voor de werking van het centrale register en de voorschriften voor gegevensbescherming en -beveiliging die voor het register gelden.

Schrappen

Motivering

Achterhaald – dit centrale register ligt niet langer ter tafel en werd niet ter sprake gebracht tijdens de workshops over informatiesystemen en interoperabiliteit die onlangs door de Commissie werden georganiseerd. Zie ook de bijbehorende aanvangseffectbeoordeling Ares (2017)3765711 over de interoperabiliteit van de informatiesystemen voor migratie en veiligheid.

In Advies 9/2017 inzake de nieuwe eu-LISA-verordening, wijst de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming er ook op dat de vaststelling van een centraal register niet nodig of wenselijk is.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De kosten in verband met de instelling en werking van het centrale systeem, de communicatie-infrastructuur, de interfacesoftware en de ECRIS-referentie-implementatie komen ten laste van de algemene begroting van de Unie.

1.  De kosten in verband met de instelling en werking van het centrale systeem, de communicatie-infrastructuur, de interfacesoftware en de ECRIS-referentie-implementatie komen ten laste van de algemene begroting van de Unie. De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en de Raad toegestaan binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader en binnen het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Compromisamendement ter vervanging van de amendementen: 46 (rapporteur), 307 (Mlinar, Deprez, Michel), 308 (Albrecht, Sargentini)

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen eu-LISA in kennis van hun centrale autoriteiten die toegang hebben om gegevens in te voeren, te wijzigen, te verwijderen, te raadplegen of op te zoeken. eu-LISA maakt jaarlijks een lijst van deze centrale autoriteiten bekend.

De lidstaten stellen eu-LISA in kennis van hun centrale autoriteiten die toegang hebben om gegevens in te voeren, te wijzigen, te verwijderen, te raadplegen of op te zoeken. Eu-LISA maakt een lijst van deze centrale autoriteiten bekend op haar website. Ingeval de centrale autoriteit van een lidstaat verandert, werkt eu-LISA de lijst onmiddellijk bij.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de in artikel 10 bedoelde handelingen zijn vastgesteld;

(a)  de in de artikelen 10 en 10 bis bedoelde handelingen zijn vastgesteld;

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Uiterlijk [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om de zes maanden tijdens de ontwikkelingsfase, legt eu-LISA het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de stand van zaken van de ontwikkeling van het ECRIS-TCN-systeem. Wanneer de ontwikkeling is afgerond, wordt bij het Europees Parlement en de Raad een verslag ingediend waarin wordt uiteengezet hoe de doelstellingen, met name die welke betrekking hebben op de planning en kosten, zijn bereikt en waarin eventuele afwijkingen worden gerechtvaardigd.

3.  Uiterlijk [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om de zes maanden tijdens de ontwikkelingsfase, legt eu-LISA het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de stand van zaken van de ontwikkeling van het ECRIS-TCN-systeem. Dat verslag bevat een overzicht van de actuele kosten en de voortgang van het project, een evaluatie van de financiële gevolgen, alsook informatie over eventuele technische problemen en risico's die gevolgen kunnen hebben voor de totale kosten van het systeem die overeenkomstig artikel 31 ten laste komen van de algemene begroting van de Unie.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Indien het ontwikkelingsproces vertraging oploopt, worden het Europees Parlement en de Raad onmiddellijk op de hoogte gesteld van de redenen van de vertraging, de gevolgen voor het tijdschema en de financiële consequenties.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  Zodra de ontwikkeling is afgerond, wordt bij het Europees Parlement en de Raad een verslag ingediend waarin de uitvoering van het project en de eventuele problemen bij het bereiken van de mijlpalen van het project worden beschreven en ook een uitvoerige beoordeling wordt gegeven van de ontstane kosten en de technische specificaties van het systeem.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater.  Indien het systeem naderhand wordt aangepast, wordt aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voorgelegd waarin duidelijkheid wordt verschaft over de kosten die aan deze aanpassing verbonden zijn.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Twee jaar na de ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem, en vervolgens jaarlijks, legt eu-LISA aan de Commissie een verslag voor over de technische werking, met inbegrip van de beveiliging, van het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie, met name op basis van de statistieken over de werking en het gebruik van het ECRIS-TCN-systeem en over de uitwisseling van strafregistergegevens via de ECRIS-referentie-implementatie.

4.  Eén jaar na de ingebruikneming van het Ecris-TCN-systeem, en vervolgens jaarlijks, legt eu-LISA aan de Commissie een verslag voor over de technische werking, met inbegrip van de beveiliging en de kosten, van het Ecris-TCN-systeem en de Ecris-referentie-implementatie, met name op basis van de statistieken over de werking en het gebruik van het Ecris-TCN-systeem en over de uitwisseling van strafregistergegevens via de Ecris-referentie-implementatie.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De lidstaten, Eurojust, Europol [en het Europees Openbaar Ministerie] verstrekken eu-LISA en de Commissie de informatie die nodig is om de in dit artikel bedoelde verslagen op te stellen overeenkomstig de door de Commissie en/of eu-LISA vooraf bepaalde kwantitatieve indicatoren. Deze informatie mag de werkmethoden niet in gevaar brengen noch informatie bevatten waardoor bronnen, namen van personeelsleden of onderzoeken van de aangewezen autoriteiten worden onthuld.

6.  De lidstaten, Eurojust, Europol [en het Europees Openbaar Ministerie], de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale toezichthoudende instanties voor gegevensbescherming verstrekken eu-LISA en de Commissie de informatie die nodig is om de in dit artikel bedoelde verslagen op te stellen overeenkomstig de door de Commissie en/of eu-LISA vooraf bepaalde kwantitatieve indicatoren. Deze informatie mag de werkmethoden niet in gevaar brengen noch informatie bevatten waardoor bronnen, namen van personeelsleden of onderzoeken van de aangewezen autoriteiten worden onthuld.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Eu-LISA verstrekt de Commissie de informatie die nodig is om de in lid 5 bedoelde algemene evaluaties op te stellen.

7.  Eu-LISA verstrekt de Commissie de informatie die nodig is om de in dit artikel bedoelde algemene evaluaties op te stellen.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 34 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2.  De in artikel 6, lid 2, en artikel 10 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze verordening].

 

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6, lid 2, en artikel 10 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.  Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, of artikel 10 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met [twee maanden] verlengd.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Eu-LISA richt een adviesgroep op, die het agentschap expertise levert met betrekking tot het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie, in het bijzonder bij de opstelling van het jaarlijkse werkprogramma en van het jaarlijkse activiteitenverslag van eu-LISA. Tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase is artikel 11 van toepassing.

Eu-LISA richt een adviesgroep op, waarin ook een vertegenwoordiger van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en een vertegenwoordiger van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten zetelen, die het agentschap expertise levert met betrekking tot het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie, in het bijzonder bij de opstelling van het jaarlijkse werkprogramma en van het jaarlijkse activiteitenverslag van eu-LISA. Tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase is artikel 11 van toepassing.


TOELICHTING

Achtergrond

Het Europees Strafregisterinformatiesysteem (ECRIS) is sinds 2012 operationeel en stelt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in staat om volledige informatie te verkrijgen over eerdere veroordelingen van een EU-onderdaan in diens lidstaat van nationaliteit.

Hoewel dit een uiterst nuttig instrument is gebleken voor justitiële samenwerking tussen de lidstaten, is ook een leemte in het systeem opgemerkt. Het systeem gebruiken om de eerdere strafregistergegevens van onderdanen uit derde landen te controleren is omslachtig en inefficiënt. Na verscheidene oproepen van de Europese Raad en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken om het bestaande systeem te verbeteren, publiceerde de Commissie op 19 januari 2016 een voorstel voor een richtlijn (COM(2016) 07 final), waarin werd gekozen voor een gedecentraliseerd systeem met een index die al dan niet tot een treffer leidde en die het voor de bevoegde autoriteiten mogelijk zou maken om snel te achterhalen welke lidstaten strafregistergegevens bezitten over een onderdaan uit een derde land.

De ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan, hebben echter aangetoond dat een gedecentraliseerde index die al dan niet tot een treffer leidt, geen geschikt instrument is voor de technische uitwisseling van de vele gepseudonimiseerde vingerafdrukken die nodig zouden zijn om het systeem doeltreffend te maken. Dat probleem wordt in deze ECRIS-TCN-verordening aangepakt door een gecentraliseerde databank op te richten met daarin alleen de identiteitsgegevens die nodig zijn voor identificatie, zoals vingerafdrukken, alfanumerieke gegevens en gezichtsopnames. Deze databank wordt beheerd door eu-LISA en staat onder toezicht van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

De ECRIS-richtlijn met daarin de voornaamste wijzigingen aan het ECRIS-systeem, wordt behouden. Deze ECRIS-TCN-verordening legt de creatie en het beheer van een gecentraliseerd systeem vast, evenals de verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijken en de toegangsrechten voor deze gecentraliseerde databank.

Standpunt van de rapporteur

In zijn ontwerpverslag wenst de rapporteur deze verordening in overeenstemming te houden met de politieke beslissingen die eerder werden genomen inzake de richtlijn, waarvoor het parlement reeds een mandaat heeft.

Het is evenwel belangrijk om het onderscheid tussen het ECRIS-systeem en het gecentraliseerde systeem, dat het ECRIS-TCN-systeem wordt genoemd, duidelijk te maken. In geval van het ECRIS-TCN-systeem mag een bevoegde autoriteit alleen aangeven waar de strafregistergegevens worden bewaard, maar niet wat de inhoud daarvan is. Om de details van de strafrechtelijke veroordeling te krijgen, moet de bevoegde autoriteit nog steeds gebruikmaken van het traditionele ECRIS-systeem om een verzoek te richten aan de relevante lidstaat.

Daartoe heeft de rapporteur een amendement opgenomen om duidelijk te stellen dat enkel een treffer in het ECRIS-TCN-systeem niet mag worden gebruikt om het juridische resultaat te beïnvloeden door afbreuk te doen aan het beginsel van gelijkheid voor de wet, het recht op een eerlijk proces, het vermoeden van onschuld of het algehele discriminatieverbod.

Om de richtlijn en de verordening in overeenstemming te houden, heeft de rapporteur het standpunt van het Parlement gevolgd, namelijk dat de interoperabiliteit moet worden verbeterd, dat Europol en het Europees Grens- en kustwachtagentschap directe toegang moeten krijgen tot het ECRIS-TCN-systeem om hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren en dat waar lidstaten informatie bezitten die hen op basis van bilaterale overeenkomsten die in overeenstemming zijn met het recht van de Unie inzake veroordelingen is bezorgd, zij die met bepaalde waarborgen kunnen opnemen in het centrale systeem.

Wat betreft de toegang voor Europol, wordt in het ontwerpverslag duidelijk gesteld dat de beperking op Europol in deze verordening niet voorkomt dat Europol informatie, die via het normale ECRIS-systeem (zoals vermeld in de richtlijn) is ontvangen van lidstaten, kan delen met derde landen, waar dit in overeenstemming is met hun wettelijke taken en uitsluitend na goedkeuring van de betrokken lidstaten.

De rapporteur is van mening dat zodra het ECRIS-TCN-systeem operationeel is, gezichtsopnames moeten worden opgenomen wanneer ze door de lidstaten voor deze doeleinden zijn gemaakt. Zodra zoekopdrachten voor gezichtsopnames mogelijk zijn in het systeem, zal dit namelijk alleen maar nuttig en mogelijk zijn als er al eerdere gezichtsopnames zijn opgenomen voor veroordelingen in het verleden. In dit ontwerpverslag wordt de Commissie gevraagd om uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag op te stellen over de geschiktheid van de vereiste technologie om deze gezichtsopnames te gebruiken in zoekopdrachten.

Net als in de richtlijn, wordt ook in het ontwerpverslag de werkingssfeer op dezelfde manier uitgebreid zodat eerdere strafrechtelijke veroordelingen kunnen worden opgezocht voor personen die met kinderen of kwetsbare personen (bijvoorbeeld ouderen) zullen werken. Hierdoor kunnen personen die een verzoek om toegang tot het ECRIS-TCN-systeem indienen, een attest ontvangen waarin wordt verklaard dat het doorzoeken van het centrale systeem geen treffers heeft opgeleverd (dit kan zeer nuttig zijn voor werkzoekende onderdanen van derde landen).

Verder zijn ook amendementen inzake de regeling voor gegevensbescherming opgenomen met als doel een degelijk opleidingsniveau te waarborgen en ervoor te zorgen dat eventuele verzoeken om correctie en verwijdering snel kunnen worden behandeld.

ECRIS-TCN is geen traditionele informatiedatabank, maar een instrument dat het eenvoudiger maakt om samen te werken en informatie te delen tussen lidstaten. Om ervoor te zorgen dat het ECRIS-TCN-systeem een nuttige en accurate weerspiegeling vormt van de strafregistergegevens van de lidstaten, moet het bewaren van identificatiegegevens in het ECRIS-TCN-systeem in overeenstemming zijn met het bewaren van de nationale strafregisters. Als dat niet het geval is kan er een discrepantie ontstaan op het vlak van de periode waarin strafregisters van onderdanen van derde landen en EU-onderdanen eenvoudig kunnen worden geïdentificeerd en opgevraagd bij andere lidstaten. Dat zou afbreuk doen aan het doel van het ECRIS-TCN-systeem en zou in de praktijk een oneerlijke discrepantie teweegbrengen tussen EU-onderdanen en onderdanen van derde landen.

Tot slot is de rapporteur van mening dat elke verwijzing naar de mogelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU met betrekking tot specifieke wetgevingshandelingen juridische vragen kan oproepen en moet worden verwijderd, aangezien de gevolgen rechtstreeks moeten voortvloeien uit de toepassing van het primaire recht en uit het terugtrekkingsakkoord.


ADVIES van de Begrotingscommissie (6.12.2017)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Rapporteur voor advies: Bernd Kölmel

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris) is in april 2012 succesvol ingevoerd. Het systeem dient ter bevordering van de uitwisseling van informatie over strafrechtelijke veroordelingen van individuen door strafrechtbanken in de EU. De lidstaten waarvan deze individuen onderdaan zijn moeten deze informatie opslaan. Informatie uit strafregisters met betrekking tot zowel EU-onderdanen als tot onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) wordt tussen de lidstaten op verzoek uitgewisseld. Omdat er geen efficiënte, speciaal daarvoor bestemde procedure is, wordt er momenteel via Ecris echter nauwelijks informatie met betrekking tot TCN uitgewisseld. Tot op heden moeten de lidstaten een algemeen verzoek sturen aan alle lidstaten, hetgeen aanzienlijke administratieve lasten met zich meebrengt voor alle instanties die niet over de gevraagde informatie beschikken (naar schatting zo'n 78 miljoen EUR per jaar). Dit vormt een belangrijke barrière voor het gebruik van Ecris voor de uitwisseling van informatie over TCN en leidt ertoe dat in slechts 5 % van deze gevallen gebruik wordt gemaakt van dit systeem.

Om deze situatie te verbeteren heeft de Commissie in 2016 een voorstel ingediend voor een richtlijn tot wijziging van het kaderbesluit betreffende Ecris. Daarbij werd gekozen voor een gedecentraliseerd systeem waarmee kan worden vastgesteld welke lidstaten beschikken over strafregistergegevens over TCN, dat gebaseerd is op een zoekmechanisme dat al dan niet tot een treffer leidt. Dit systeem werd gekozen omdat het de meest evenredige en kostenefficiënte oplossing biedt. In de tussentijd heeft de Raad echter, in verband met de huidige veiligheidssituatie en naar aanleiding van recente terroristische aanslagen in diverse lidstaten, als strategie ter bestrijding van criminaliteit en terrorisme informatie-uitwisseling over strafrechtelijke veroordelingen tot prioriteit gemaakt en de Commissie verzocht met een ambitieus voorstel te komen inzake uitbreiding van Ecris tot TCN, zodat Ecris ten volle benut kan worden.

Het nieuwe voorstel concentreert zich op de invoering van een gecentraliseerd systeem voor de opslag op EU-niveau van alfanumerieke gegevens, vingerafdrukken en, indien beschikbaar, gezichtsopnamen. Het systeem zal opgezet en beheerd worden door eu-LISA. De rapporteur voor advies is ingenomen met het voorstel en vindt het goed gestructureerd en ziet in dat deze opzet het voordeel heeft dat Eurojust, Europol en het toekomstige EOM in het kader van de vervulling van hun wettelijke taken directe toegang tot het systeem krijgen.

De rapporteur voor advies staat achter het besluit van de Commissie om de ontwikkeling, het operationele beheer en het onderhoud van Ecris-TCN toe te vertrouwen aan eu-LISA, omdat dit agentschap, dat veel ervaring heeft met het beheer van andere grote gecentraliseerde databanken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, daarvoor zeer geschikt is.

De Commissie schat de totale kosten voor de ontwikkeling en de exploitatie van Ecris-TCN in de periode 2018-2020 op ongeveer 13 miljoen EUR (eenmalige kosten), inclusief de aanwerving van vijf arbeidscontractanten voor de ontwikkelingsfase. De terugkerende kosten voor de begroting van de EU zullen naar verwachting circa 2,1 miljoen EUR per jaar bedragen. De eenmalige kosten voor de lidstaten worden geraamd op 13,3 miljoen EUR en de terugkerende kosten voor de lidstaten zullen in de loop der jaren naar verwachting geleidelijk toenemen (van 6 miljoen EUR in het begin tot uiteindelijk maximaal 15,4 miljoen EUR) naarmate het aantal zoekopdrachten toeneemt.

De kosten voor de begroting van de Unie, die voor de periode 2018-2020 gedekt zullen worden uit het programma Justitie en grotendeels ten laste zullen komen van de begrotingslijn voor eu-LISA, zijn verenigbaar met het huidige meerjarig financieel kader (MFK). Verwacht wordt dat de kosten vanaf 2021 beperkt zullen blijven tot de terugkerende kosten voor onderhoudswerkzaamheden, die onder het volgende MFK ten laste zullen komen van de begroting van eu-LISA. Elke lidstaat draagt zijn eigen kosten die voortvloeien uit de uitvoering, het beheer, het gebruik en het onderhoud van zowel Ecris-TCN als zijn nationale strafregisters en vingerafdrukdatabanken.

De rapporteur voor advies is van oordeel dat de geraamde gevolgen van dit voorstel voor de begroting van de EU redelijk en evenredig zijn. Weliswaar hangt er aan dit nieuwe voorstel zowel voor de begroting van de EU als voor de lidstaten een veel hoger prijskaartje dan aan het voorstel uit 2016, maar er moet ook gekeken worden naar de aanzienlijke besparingen die gerealiseerd kunnen worden door de verlichting van de administratieve lasten voor de autoriteiten van de lidstaten (naar schatting wel 78 miljoen EUR). Desondanks dringt de rapporteur voor advies er bij de Commissie, eu-LISA en de lidstaten op aan om bij de invoering en tenuitvoerlegging van Ecris-TCN zo kostenefficiënt mogelijk te werken.

Daarnaast wil de rapporteur voor advies benadrukken dat het ontwerp van Ecris-TCN zodanig moet zijn dat in de toekomst kan worden deelgenomen aan een gemeenschappelijk systeem voor biometrische matching, met gebruikmaking van gezichtsherkenningssoftware voor een nog effectievere identificatie in de toekomst. Voorts benadrukt de rapporteur voor advies dat het systeem toekomstbestendig moet zijn om de interoperabiliteit met andere databanken op EU-niveau te waarborgen.

Ten slotte wil de rapporteur voor advies een aantal bepalingen inzake verslaglegging en evaluatie versterken, om de begrotingsautoriteit in staat te stellen de ontwikkeling van Ecris-TCN en het functioneren van dit nieuwe systeem in de eerste fase nauwlettend te volgen met het oog op toekomstige begrotingsbesluiten.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

16 bis.  eu-LISA wordt voorzien van passende financiële en personele middelen om de in artikel 11 vermelde taken te kunnen vervullen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De kosten in verband met de instelling en werking van het centrale systeem, de communicatie-infrastructuur, de interfacesoftware en de ECRIS-referentie-implementatie komen ten laste van de algemene begroting van de Unie.

1.  De kosten in verband met de instelling en werking van het centrale systeem, de communicatie-infrastructuur, de interfacesoftware en de Ecris-referentie-implementatie komen ten laste van de algemene begroting van de Unie. De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en de Raad toegestaan binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader en binnen het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Uiterlijk [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om de zes maanden tijdens de ontwikkelingsfase, legt eu-LISA het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de stand van zaken van de ontwikkeling van het ECRIS-TCN-systeem. Wanneer de ontwikkeling is afgerond, wordt bij het Europees Parlement en de Raad een verslag ingediend waarin wordt uiteengezet hoe de doelstellingen, met name die welke betrekking hebben op de planning en kosten, zijn bereikt en waarin eventuele afwijkingen worden gerechtvaardigd.

3.  Uiterlijk [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om de zes maanden tijdens de ontwikkelingsfase, legt eu-LISA het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de stand van zaken van de ontwikkeling van het Ecris-TCN-systeem. Dat verslag bevat een overzicht van de actuele kostenontwikkeling en de voortgang van het project, een evaluatie van de financiële gevolgen, alsook informatie over eventuele technische problemen en risico's die gevolgen kunnen hebben voor de totale kosten van het systeem die overeenkomstig artikel 31 ten laste komen van de algemene begroting van de Unie.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 34, lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Indien het ontwikkelingsproces vertraging oploopt, worden het Europees Parlement en de Raad onmiddellijk op de hoogte gesteld van de redenen van de vertraging, de gevolgen voor het tijdschema en de financiële consequenties.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  Zodra de ontwikkeling is afgerond, wordt bij het Europees Parlement en de Raad een verslag ingediend waarin, uitgaande van de verschillende projectfasen en mijlpalen, het projectverloop en eventuele afwijkingen worden beschreven en een definitieve beoordeling wordt gegeven van de ontstane kosten en de technische uitrusting van het systeem.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater.  Indien het systeem naderhand wordt aangepast, wordt aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voorgelegd waarin duidelijkheid wordt verschaft over de kosten die aan deze aanpassing verbonden zijn.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Twee jaar na de ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem, en vervolgens jaarlijks, legt eu-LISA aan de Commissie een verslag voor over de technische werking, met inbegrip van de beveiliging, van het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie, met name op basis van de statistieken over de werking en het gebruik van het ECRIS-TCN-systeem en over de uitwisseling van strafregistergegevens via de ECRIS-referentie-implementatie.

4.  Twee jaar na de ingebruikneming van het Ecris-TCN-systeem, en vervolgens jaarlijks, legt eu-LISA aan de Commissie een verslag voor over de technische werking, met inbegrip van de beveiliging en de kosten, van het Ecris-TCN-systeem en de Ecris-referentie-implementatie, met name op basis van de statistieken over de werking en het gebruik van het Ecris-TCN-systeem en over de uitwisseling van strafregistergegevens via de Ecris-referentie-implementatie.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Drie jaar na de ingebruikneming van het ECRIS-TCN-systeem, en vervolgens om de vier jaar, stelt de Commissie een algemene evaluatie van het ECRIS-TCN-systeem en de ECRIS-referentie-implementatie op. In deze algemene evaluatie wordt de toepassing van de verordening geëvalueerd, worden de bereikte resultaten afgezet tegen de doelstellingen en de gevolgen voor de grondrechten, wordt nagegaan of de uitgangspunten nog gelden, hoe de verordening is toegepast, hoe het staat met de beveiliging van het systeem en welke de mogelijke gevolgen zijn voor toekomstige werkzaamheden, en worden eventuele noodzakelijke aanbevelingen opgenomen. De Commissie zendt het evaluatieverslag toe aan het Europees Parlement en de Raad.

5.  Twee jaar na de ingebruikneming van het Ecris-TCN-systeem, en vervolgens om de twee jaar, stelt de Commissie een algemene evaluatie van het Ecris-TCN-systeem en de Ecris-referentie-implementatie op. In deze algemene evaluatie wordt de toepassing van de verordening geëvalueerd, worden de bereikte resultaten afgezet tegen de doelstellingen en de gevolgen voor de grondrechten, worden de kosten onderzocht, wordt nagegaan of de uitgangspunten nog gelden, hoe de verordening is toegepast, hoe het staat met de beveiliging van het systeem en welke de mogelijke gevolgen zijn voor toekomstige werkzaamheden, en worden eventuele noodzakelijke aanbevelingen opgenomen. De Commissie zendt het evaluatieverslag toe aan het Europees Parlement en de Raad.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris-TCN)

Document- en procedurenummers

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

11.9.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Bernd Kölmel

11.7.2017

Datum goedkeuring

4.12.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

3

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Howarth, Joachim Zeller

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris-TCN)

Document en procedurenummers

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Datum indiening bij EP

28.6.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Geen advies

       Datum besluit

CONT

12.10.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Datum goedkeuring

25.1.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

47

6

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Anna Záborská

Datum indiening

1.2.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 14 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid