SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

1.2.2018 - (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Daniel Dalton


Procedura : 2017/0144(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0018/2018
Teksty złożone :
A8-0018/2018
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0344),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0217/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8–0018/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia wyznaczyła sobie cel polegający na zapewnieniu swoim obywatelom przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowany jest swobodny przepływ osób w połączeniu z odpowiednimi środkami zapobiegania i zwalczania przestępczości.

(1)  Unia wyznaczyła sobie cel polegający na zapewnieniu swoim obywatelom przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowany jest swobodny przepływ osób w połączeniu z odpowiednimi środkami zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym terroryzmu.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Cel ten wymaga uwzględniania informacji dotyczących wyroków skazujących wydanych w państwach członkowskich poza skazującym państwem członkowskim zarówno w nowym postępowaniu karnym, jak określono w decyzji ramowej Rady 2008/675/WSiSW19, jak i w celu zapobiegania kolejnym przestępstwom.

(2)  Cel ten wymaga uwzględniania informacji dotyczących wyroków skazujących wydanych w państwach członkowskich poza skazującym państwem członkowskim, w nowym postępowaniu karnym, jak określono w decyzji ramowej Rady 2008/675/WSiSW19, oraz do celów naboru na stanowiska wymagające bezpośredniego i regularnego kontaktu z dziećmi na mocy art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE19a, a także w każdym innym celu zgodnie z prawem krajowym. Państwa członkowskie powinny dążyć do zapewnienia podobnych gwarancji w odniesieniu do osób zamierzających podjąć pracę z osobami niepełnosprawnymi lub osobami starszymi. Celem jest zapewnienie, by osoby skazane za przestępstwa seksualne lub przestępstwa z użyciem przemocy wobec dzieci lub osób wymagających szczególnego traktowania nie mogły już zatajać tego wyroku lub zakazu z myślą o podjęciu w innym państwie członkowskim pracy polegającej na kontakcie z takimi osobami.

_________________

_________________

19 Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 32).

19 Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 32).

 

19a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Ramy prawne ECRIS nie obejmują jednak w sposób wystarczający specyfiki wniosków dotyczących obywateli państw trzecich. Mimo że wymiana informacji na temat obywateli państw trzecich za pośrednictwem ECRIS jest obecnie możliwa, nie istnieje żadna procedura ani żaden mechanizm, które pozwalałyby na efektywną wymianę takich informacji.

(4)  Obowiązujące ramy prawne ECRIS nie uwzględniają jednak w sposób wystarczający specyfiki wniosków dotyczących obywateli państw trzecich. Mimo że wymiana informacji na temat obywateli państw trzecich za pośrednictwem ECRIS jest już możliwa, nie istnieje żadna wspólna unijna procedura ani żaden mechanizm, które pozwalałyby na efektywną, szybką i precyzyjną wymianę takich informacji.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Tego rodzaju wnioski ogólne nakładają obciążenie administracyjne na wszystkie państwa członkowskie, w tym na państwa nieposiadające informacji na temat tego obywatela państwa trzeciego. W praktyce to obciążenie zniechęca państwa członkowskie do występowania o udzielenie informacji na temat obywateli państw trzecich i prowadzi do tego, że państwa członkowskie ograniczają informacje z rejestrów karnych do informacji przechowywanych w ich rejestrze krajowym.

(6)  Tego rodzaju wnioski ogólne nakładają nieproporcjonalne obciążenie administracyjne na wszystkie państwa członkowskie, w tym na państwa nieposiadające informacji na temat tego obywatela państwa trzeciego. W praktyce to obciążenie zniechęca państwa członkowskie do występowania do innych państw członkowskich o udzielenie informacji na temat obywateli państw trzecich, co poważnie utrudnia wymianę tych informacji między państwami członkowskimi, ograniczając informacje z rejestrów karnych do informacji przechowywanych w ich rejestrze krajowym. W konsekwencji ryzyko braku skuteczności wymiany informacji między państwami członkowskimi lub niepełnej wymiany informacji wzrasta, co z kolei wpływa niekorzystnie na poziom bezpieczeństwa i ochrony zapewnianej obywatelom unijnym i osobom zamieszkałym na terenie Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby poprawić tę sytuację, powinien powstać system, w ramach którego organ centralny państwa członkowskiego może szybko i skutecznie uzyskać informacje na temat tego, w którym innym państwie członkowskim przechowywane są informacje z rejestru karnego dotyczące obywatela państwa trzeciego, tak aby możliwe było wykorzystanie istniejących ram ECRIS przy zwracaniu się do tego państwa członkowskiego lub tych państw członkowskich z wnioskiem o udzielenie informacji z rejestrów karnych zgodnie z decyzją ramową 2009/315/WSiSW.

(7)  Aby poprawić tę sytuację, powinien powstać system, w ramach którego organ centralny państwa członkowskiego może niezwłocznie i skutecznie uzyskać informacje na temat tego, w którym innym państwie członkowskim lub państwach członkowskich przechowywane są informacje z rejestru karnego dotyczące obywatela państwa trzeciego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Niniejsze rozporządzenie powinno zatem określać zasady utworzenia scentralizowanego systemu zawierającego dane osobowe na szczeblu Unii, podziału obowiązków między państwami członkowskimi oraz organizacją odpowiedzialną za opracowanie i utrzymanie systemu, a także wszelkie szczególne przepisy dotyczące ochrony danych niezbędne do uzupełnienia dotychczasowych ustaleń w zakresie ochrony danych oraz do określenia odpowiedniego ogólnego stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych. Należy też zapewnić ochronę praw podstawowych stosownych osób.

(8)  Niniejsze rozporządzenie powinno zatem określać zasady utworzenia scentralizowanego systemu zawierającego i chroniącego dane osobowe na szczeblu Unii, podziału obowiązków między państwami członkowskimi oraz organizacją odpowiedzialną za opracowanie i utrzymanie systemu, a także wszelkie szczególne przepisy dotyczące ochrony danych niezbędne do uzupełnienia dotychczasowych ustaleń w zakresie ochrony danych oraz do określenia odpowiedniego ogólnego stopnia ochrony, bezpieczeństwa danych i ochrony praw podstawowych stosownych osób.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  System ECRIS-TCN umożliwia przetwarzanie danych daktyloskopijnych w celu identyfikacji państwa członkowskiego lub państw członkowskich posiadających informacje z rejestrów karnych dotyczące danego obywatela państwa trzeciego, a także wizerunek twarzy w celu potwierdzenia jego tożsamości. Wprowadzanie i wykorzystywanie danych daktyloskopijnych i wizerunków twarzy nie może wykraczać poza to, co jest ściśle niezbędne do osiągnięcia założonego celu, musi przestrzegać praw podstawowych, w tym zasady dobra dziecka, a także być zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6801a.

 

____________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89)

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Agencję eu-LISA należy wyposażyć w odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie, aby mogła wykonywać obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W przypadku dopasowania danych zapisanych w systemie centralnym oraz danych użytych przez państwo członkowskie do wyszukiwania (czyli w przypadku trafienia) informacje dotyczące tożsamości, dla których zapisano dane trafienie, są przekazywane wraz ze stosownym wynikiem wyszukiwania. Informacje te powinny być użyte wyłącznie jako pomoc w potwierdzeniu tożsamości danego obywatela państwa trzeciego. Może to obejmować zapisanie tych danych w bazie danych krajowego rejestru karnego państwa członkowskiego wysyłającego zapytanie, w formie pseudonimu stosownego obywatela państwa trzeciego.

(12)  W przypadku dopasowania danych zapisanych w systemie centralnym oraz danych użytych przez państwo członkowskie do wyszukiwania (czyli w przypadku trafienia) informacje dotyczące tożsamości, dla których zapisano dane trafienie, są przekazywane wraz ze stosownym wynikiem wyszukiwania. Informacje te powinny być użyte wyłącznie jako pomoc w potwierdzeniu tożsamości danego obywatela państwa trzeciego w celu sprawdzenia, czy zarejestrowane dane są prawidłowo przypisane właściwej osobie, do której odnosi się trafienie. Może to obejmować zapisanie tych danych w bazie danych krajowego rejestru karnego państwa członkowskiego wysyłającego zapytanie, w formie pseudonimu stosownego obywatela państwa trzeciego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W pierwszej kolejności wizerunki twarzy obecne w systemie ECRIS-TCN powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów weryfikacji identyfikacji obywatela państwa trzeciego. Być może w przyszłości, po udoskonaleniu oprogramowania do rozpoznawania twarzy, wizerunki twarzy będą mogły być wykorzystywane do zautomatyzowanego porównywania danych biometrycznych pod warunkiem spełnienia stosownych wymagań technicznych.

(13)  W pierwszej kolejności wizerunki twarzy obecne w systemie ECRIS-TCN powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów weryfikacji identyfikacji obywatela państwa trzeciego. Być może w przyszłości, po udoskonaleniu oprogramowania do rozpoznawania twarzy oraz na podstawie przeprowadzonej przez Komisję oceny dostępności i gotowości wymaganych technologii, wizerunki twarzy będą mogły być wykorzystywane do zautomatyzowanego porównywania danych biometrycznych, o ile będzie to niezbędne i proporcjonalne.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Wykorzystywanie danych biometrycznych jest konieczne, ponieważ stanowi najbardziej rzetelny sposób identyfikacji obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich, którzy często nie posiadają dokumentów ani innych środków identyfikacji, a także bardziej rzetelny sposób porównywania danych obywateli państw trzecich.

skreśla się

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Państwa członkowskie powinny tworzyć rekordy w systemie ECRIS-TCN dotyczące skazanych obywateli państw trzecich najszybciej jak to możliwe po wprowadzeniu stosownego wyroku skazującego do krajowego rejestru karnego.

(15)  Państwa członkowskie powinny automatycznie tworzyć rekordy w systemie ECRIS-TCN dotyczące skazanych obywateli państw trzecich natychmiast po wprowadzeniu stosownego wyroku skazującego do krajowego rejestru karnego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Usprawnienie obiegu informacji o wyrokach skazujących powinno pomóc państwom członkowskim we wdrożeniu decyzji ramowej 2008/675/WSiSW, która zobowiązuje państwa członkowskie do uwzględnienia wcześniejszych wyroków skazujących w toku kolejnego postępowania karnego.

(17)  Usprawnienie obiegu informacji o wyrokach skazujących powinno pomóc państwom członkowskim we wdrożeniu decyzji ramowej 2008/675/WSiSW, która zobowiązuje państwa członkowskie do uwzględnienia wcześniejszych wyroków skazujących w innych państwach członkowskich w toku kolejnego postępowania karnego w takim zakresie, w jakim uwzględniane są wcześniejsze krajowe wyroki skazujące zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Wynik podany przez ECRIS-TCN nie powinien automatycznie oznaczać, że dany obywatel państwa trzeciego został skazany we wskazanym państwie członkowskim, ani że wskazane państwo członkowskie posiada informacje z rejestrów karnych na temat tego obywatela państwa trzeciego. Istnienie wydanych wyroków skazujących powinno zostać potwierdzone na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów karnych stosownych państw członkowskich.

(19)  Wynik podany przez ECRIS-TCN nie powinien automatycznie oznaczać, że dany obywatel państwa trzeciego został skazany we wskazanym państwie członkowskim. Istnienie wydanych wyroków skazujących powinno zostać potwierdzone na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów karnych stosownych państw członkowskich. Samo trafienie uzyskane w systemie ECRIS-TCN nie powinno więc być wykorzystywane do podważania zasady równości wobec prawa, prawa do rzetelnego procesu sądowego, domniemania niewinności oraz ogólnego zakazu dyskryminacji.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Niniejsze rozporządzenie ustanawia ścisłe zasady dostępu do systemu ECRIS-TCN oraz niezbędne zabezpieczenia, w tym odpowiedzialność państw członkowskich przy gromadzeniu i wykorzystywaniu danych. Określa ono także prawa osób fizycznych do odszkodowania, dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania oraz do dochodzenia roszczeń, w szczególności prawo do skorzystania ze skutecznego środka prawnego i nadzoru operacji przetwarzania przez niezależne organy publiczne. Rozporządzenie nie narusza zatem podstawowych praw i wolności oraz jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z prawem do ochrony danych osobowych, zasadą równości wobec prawa oraz ogólnym zakazem dyskryminacji.

(22)  Niniejsze rozporządzenie ustanawia ścisłe zasady dostępu do systemu ECRIS-TCN oraz niezbędne zabezpieczenia, w tym odpowiedzialność państw członkowskich przy gromadzeniu i wykorzystywaniu danych. Określa ono także, w jaki sposób osoby fizyczne mogą wykonywać swoje prawa do odszkodowania, dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania oraz do dochodzenia roszczeń, w szczególności prawo do skorzystania ze skutecznego środka prawnego i nadzoru operacji przetwarzania przez niezależne organy publiczne. Rozporządzenie nie narusza zatem podstawowych praw i wolności oraz jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z prawem do ochrony danych osobowych, zasadą równości wobec prawa oraz ogólnym zakazem dyskryminacji. W tym kontekście uwzględnia także Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz inne zobowiązania w zakresie praw człowieka wynikające z prawa międzynarodowego.

Uzasadnienie

Prawa te zostały ustanowione w dyrektywie 2016/680 – niniejsze rozporządzenie wyjaśnia tylko, w jaki sposób prawa te mogą mieć zastosowanie w związku z ECRIS-TCN.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Obywatele państw trzecich powinni mieć możliwość kierowania wniosków związanych z ich prawem dostępu do danych, prawem do ich poprawiania i usuwania do organu centralnego jakiegokolwiek państwa członkowskiego. Jeżeli wniosek został skierowany do państwa członkowskiego innego niż państwo skazujące, skazujące państwo członkowskie powinno skierować do zainteresowanej osoby pisemne potwierdzenie podjętych działań. W pisemnym potwierdzeniu należy także wyjaśnić, dlaczego wniosek został rozpatrzony przez skazujące państwo członkowskie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68026 powinna mieć zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy krajowe do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67927 powinno mieć zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez organy krajowe, pod warunkiem że nie mają zastosowania ich przepisy krajowe transponujące dyrektywę (UE) 2016/680. Należy zapewnić skoordynowany nadzór zgodnie z artykułem 62 [nowego rozporządzenia w sprawie ochrony danych w przypadku instytucji i organów Unii].

(23)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68026 powinna mieć zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy krajowe do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67927 powinno mieć zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez organy krajowe Należy zapewnić skoordynowany nadzór zgodnie z artykułem 62 [nowego rozporządzenia w sprawie ochrony danych w przypadku instytucji i organów Unii]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../...27a+ powinno mieć zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez eu-LISA.

_________________

_________________

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89)

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89)

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

27a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 45/2001 oraz decyzję nr 1247/2002/WE (Dz.U. L ..., ..., s. ...).

 

+ Dz.U.: proszę wstawić do tekstu numer rozporządzenia zawarty w dokumencie 2017/0002 (COD) oraz uzupełnić przypis.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Należy określić zasady odpowiedzialności państw członkowskich z tytułu szkód wynikających z wszelkich przypadków naruszenia niniejszego rozporządzenia.

(24)  Należy określić zasady odpowiedzialności państw członkowskich i agencji unijnych korzystających z systemu ECRIS-TCN za szkody wynikające z wszelkich przypadków naruszenia niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Agencja eu-LISA powinna regularnie przekazywać dane statystyczne dotyczące rejestrowania, przechowywania i wymiany informacji uzyskanych z rejestrów karnych za pośrednictwem systemu ECRIS-TCN, w tym poprzez wykorzystanie statystyk przedstawianych przez państwa członkowskie dotyczących liczby skazanych obywateli państw trzecich. Jednak statystyki te powinny uwzględniać błędy statystyczne wynikające z wykorzystywania niereprezentatywnych próbek populacji, w tym przypadku obywateli państw trzecich, i nie prowadzić do jakichkolwiek wniosków w ramach analizy porównawczej.

Uzasadnienie

Motyw ten przestrzega przed ryzykiem błędów statystycznych polegających na wykorzystaniu statystyk jedynie skazanych obywateli państw trzecich. Porównanie liczby skazanych obywateli państw trzecich i skazanych obywateli UE nie powinno prowadzić do wniosku, że obywatele państw trzecich są bardziej skłonni do popełniania przestępstw, ponieważ nie odzwierciedla to rzeczywistości.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie umożliwienie szybkiej i skutecznej wymiany informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na niezbędną synergię i interoperacyjność możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na szczeblu Unii, Unia może przyjmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(25)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie umożliwienie szybkiej, skutecznej i jak najdokładniejszej wymiany informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast poprzez wprowadzenie wspólnych unijnych zasad i interoperacyjnych systemów możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na szczeblu Unii, Unia może przyjmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  W celu uwzględnienia technicznego rozwoju oprogramowania do rozpoznawania twarzy oraz w celu opracowania szczególnych zasad dotyczących niektórych aspektów rozwoju i technicznego wdrożenia systemu ECRIS-TCN należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany niniejszego rozporządzenia poprzez uwzględnienie wykorzystywania wizerunków twarzy do ustalenia tożsamości obywatela państwa trzeciego na podstawie tego znaku biometrycznego, a także w odniesieniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przepisami dotyczącymi wprowadzania, zmieniania, usuwania danych i dostępu do nich oraz prowadzenia rejestrów i dostępu do nich. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami ustanowionymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1a. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

 

_______________________

 

1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady29 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w sprawie …30,

skreśla się

_________________

 

29 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 008 z 12.1.2001, s. 1).

 

30 Dz.U. C …

 

Uzasadnienie

Brak opinii EIOD na temat tego wniosku w sprawie scentralizowanego systemu ECRIS-TCN, wydano opinię tylko na temat dyrektywy ECRIS-TCN z 2016 r.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  „obywatel państwa trzeciego” oznacza obywatela państwa niebędącego państwem członkowskim, niezależnie od tego, czy osoba ta posiada obywatelstwo któregoś z państw członkowskich, bądź też bezpaństwowca lub osobę, której obywatelstwo jest nieznane skazującemu państwu członkowskiemu;

g)  „obywatel państwa trzeciego” oznacza osobę niebędącą obywatelem Unii w rozumieniu art. 20 ust. 1 TFUE lub bezpaństwowca lub osobę, której obywatelstwo jest nieznane skazującemu państwu członkowskiemu;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  „dane odcisków palców” oznaczają dane dotyczące odcisków wszystkich dziesięciu palców w formie odbitek płaskich i przetoczonych;

l)  „dane odcisków palców” oznaczają dane dotyczące odcisków palców w formie odbitek płaskich i przetoczonych, pobranych przez państwa członkowskie podczas postępowania karnego zgodnie z prawem krajowym;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  System Centralny jest obsługiwany przez agencję eu-LISA w jej dwóch siedzibach technicznych.

2.  System Centralny jest obsługiwany przez agencję eu-LISA w jej siedzibach technicznych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W odniesieniu do każdego skazanego obywatela państwa trzeciego organ centralny skazującego państwa członkowskiego tworzy rekord danych w systemie centralnym. Rekord danych zawiera następujące dane:

1.  W odniesieniu do każdego skazanego obywatela państwa trzeciego, którego dane zostały wprowadzone do rejestru karnego skazującego państwa członkowskiego, organ centralny tego państwa członkowskiego tworzy rekord danych w systemie centralnym. Rekord danych zawiera następujące dane:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwisko (nazwisko rodowe); imiona; data urodzenia; miejsce urodzenia (miejscowość i państwo); obywatelstwo lub obywatelstwa; płeć; imiona rodziców; w stosownych przypadkach wcześniejsze imiona, pseudonimy lub przydomki; kod skazującego państwa członkowskiego;

a)  nazwisko (nazwisko rodowe); imiona; data urodzenia; miejsce urodzenia (miejscowość i państwo); obywatelstwo lub obywatelstwa; płeć; w stosownych przypadkach wcześniejsze imiona, pseudonimy lub przydomki; kod skazującego państwa członkowskiego;

Uzasadnienie

Imiona i nazwiska rodziców nie są ani konieczne, ani proporcjonalne w stosunku do celów weryfikacji tożsamości obywatela państwa trzeciego. Imiona i nazwiska rodziców powinny być przekazywane wyłącznie wraz z informacjami z rejestru karnego zgodnie z decyzją ramową nr 2009/315, po określeniu skazującego państwa członkowskiego.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dane odcisków palców zgodnie z decyzją ramową 2009/315/WSiSW31 wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rozstrzygnięcia oraz wykorzystania odcisków palców, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b); numer referencyjny danych odcisków palców osoby skazanej, zawierający kod skazującego państwa członkowskiego.

b)  dane odcisków palców, wyłącznie w przypadku, gdy prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym wydano wyrok skazujący, zezwala na gromadzenie i przechowywanie odcisków palców osoby skazanej, oraz zgodnie z decyzją ramową 2009/315/WSiSW31 wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rozstrzygnięcia oraz wykorzystania odcisków palców, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b); numer referencyjny danych odcisków palców osoby skazanej, zawierający kod skazującego państwa członkowskiego.

_________________

_________________

31 Zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującą decyzję Rady 2009/316/WSiSW (….).

31 Zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującą decyzję Rady 2009/316/WSiSW (….).

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką 17 do przyjętego sprawozdania komisji LIBE w sprawie dyrektywy dotyczącej ECRIS-TCN.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Rekord danych może również zawierać wizerunki twarzy skazanego obywatela państwa trzeciego.

2.  Rekord danych może również zawierać wizerunki twarzy skazanego obywatela państwa trzeciego, jeżeli prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym wydano wyrok skazujący, zezwala na gromadzenie i przechowywanie wizerunków twarzy osoby skazanej.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Skazujące państwo członkowskie tworzy rekord danych w możliwie najkrótszym terminie po wpisaniu stosownego wyroku skazującego w krajowym rejestrze karnym.

3.  Skazujące państwo członkowskie automatycznie tworzy rekord danych w miarę możliwości, a w każdym razie w terminie 24 godzin po wpisaniu stosownego wyroku skazującego w krajowym rejestrze karnym.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Skazujące państwa członkowskie tworzą rekordy danych również dla wyroków skazujących wydanych przed [data wejścia niniejszego rozporządzenia w życie], w zakresie, w którym dane te są przechowywane w ich krajowych rejestrach karnych lub krajowej bazie odcisków palców.

4.  Skazujące państwa członkowskie tworzą rekordy danych również dla wyroków skazujących wydanych do [24 miesiące po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie], w zakresie, w którym dane te są przechowywane w ich krajowych rejestrach karnych lub krajowej bazie odcisków palców.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wizerunki twarzy, o których mowa w art. 5 ust. 2 wykorzystuje się wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości obywatela państwa trzeciego, który został zidentyfikowany w wyniku wyszukiwania alfanumerycznego lub wyszukiwania przy pomocy odcisków palców.

1.  Wizerunki twarzy, o których mowa w art. 5 ust. 2, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości obywatela państwa trzeciego, który został zidentyfikowany w wyniku wyszukiwania alfanumerycznego lub wyszukiwania przy pomocy odcisków palców.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jak tylko stanie się to technicznie możliwe, wizerunki twarzy mogą być także wykorzystywane w celu określenia tożsamości obywatela państwa trzeciego na podstawie tego znaku biometrycznego. Zanim funkcja ta zostanie wdrożona w systemie ECRIS-TCN, Komisja przedstawia w sprawozdaniu, czy dostępne i gotowe są niezbędne rozwiązania techniczne; sprawozdanie to konsultowane jest z Parlamentem Europejskim.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34a, zmieniających niniejsze rozporządzenie w drodze wprowadzenia postanowienia przewidującego, aby – jak tylko stanie się to technicznie możliwe oraz na podstawie przeprowadzonej przez Komisję oceny dostępności i gotowości wymaganych technologii – wizerunki twarzy mogły być także wykorzystywane w celu określenia tożsamości obywatela państwa trzeciego na podstawie tego znaku biometrycznego.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku wniosku o udzielenie informacji z rejestrów karnych dotyczących obywatela państwa trzeciego, otrzymanego w danym państwie członkowskim do celów postępowania karnego wobec tego obywatela państwa trzeciego lub do celów innych niż postępowanie karne zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego organ centralny tego państwa członkowskiego wykorzystuje system ECRIS-TCN w celu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje z rejestrów karnych dotyczących tego obywatela państwa trzeciego, aby uzyskać informacje o wcześniejszych wyrokach skazujących za pośrednictwem systemu ECRIS.

1.  W przypadku wniosku o udzielenie informacji z rejestrów karnych dotyczących obywatela państwa trzeciego, otrzymanego w danym państwie członkowskim do celów postępowania karnego wobec tego obywatela państwa trzeciego organ centralny tego państwa członkowskiego wykorzystuje system ECRIS-TCN w celu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje z rejestrów karnych dotyczących tego obywatela państwa trzeciego, aby uzyskać informacje o wcześniejszych wyrokach skazujących za pośrednictwem systemu ECRIS.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdy poszczególny rekord danych jest przechowywany w systemie centralnym, dopóki dane dotyczące wyroków skazujących danej osoby są przechowywane w krajowym rejestrze karnym.

1.  Każdy rekord danych jest przechowywany w systemie centralnym dopóty, dopóki dane dotyczące wyroków skazujących danej osoby są przechowywane w krajowym rejestrze karnym.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po upływie okresu przechowywania danych, o którym mowa w ust. 1, organ centralny skazującego państwa członkowskiego niezwłocznie usuwa poszczególne dane z systemu centralnego, w każdym razie nie później niż po miesiącu od upływu wspomnianego okresu przechowywania danych.

2.  Po upływie okresu przechowywania danych, o którym mowa w ust. 1, organ centralny skazującego państwa członkowskiego automatycznie – w miarę możliwości – usuwa na stałe poszczególne dane z systemu centralnego, w każdym razie nie później niż w terminie 24 godzin od upływu wspomnianego okresu przechowywania danych.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy dane państwo członkowskie ma powody, by uważać, że dane, które zapisało w systemie centralnym, są niezgodne z prawdą lub że zostały przetworzone w systemie centralnym niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem, sprawdza ono stosowne dane i w razie potrzeby niezwłocznie zmienia je lub usuwa z systemu centralnego.

3.  W przypadku gdy dane państwo członkowskie ma powody, by uważać, że dane, które zapisało w systemie centralnym, są niezgodne z prawdą lub że zostały przetworzone w systemie centralnym niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem, sprawdza ono stosowne dane i w razie potrzeby natychmiast zmienia je lub usuwa z systemu centralnego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy państwo członkowskie inne niż państwo członkowskie, które wprowadziło dane, ma powody, by uważać, że dane obecne w systemie centralnym są niezgodne z prawdą lub że zostały przetworzone w systemie centralnym niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie kontaktuje się z organem centralnym skazującego państwa członkowskiego. W ciągu miesiąca skazujące państwo członkowskie sprawdza prawdziwość danych oraz zgodność przetwarzania tych danych z prawem.

4.  W przypadku gdy państwo członkowskie inne niż państwo członkowskie, które wprowadziło dane, ma powody, by uważać, że dane obecne w systemie centralnym są niezgodne z prawdą lub że zostały przetworzone w systemie centralnym niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie kontaktuje się z organem centralnym skazującego państwa członkowskiego. Skazujące państwo członkowskie sprawdza niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie jednego tygodnia po otrzymaniu informacji, prawdziwość danych oraz zgodność przetwarzania tych danych z prawem.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przyjmuje akty niezbędne do stworzenia i technicznego wdrożenia systemu ECRIS-TCN, w szczególności zasady dotyczące:

1.  Przed upływem [dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przyjmuje akty niezbędne do stworzenia i technicznego wdrożenia systemu ECRIS-TCN, w szczególności zasady dotyczące:

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna w celu określenia konkretnego terminu uruchomienia systemu ECRIS-TCN w art. 11.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  jakości danych, w tym mechanizmu i procedur przeprowadzania kontroli jakości danych;

e)  specyfikacji technicznych dotyczących jakości danych, w tym mechanizmu i procedur przeprowadzania kontroli jakości danych;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wprowadzania danych zgodnie z art. 5;

skreśla się

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  uzyskania dostępu do danych zgodnie z art. 7;

skreśla się

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  zmieniania i usuwania danych zgodnie z art. 8 oraz 9;

skreśla się

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  prowadzenia rejestrów i dostępu do nich zgodnie z art. 29;

skreśla się

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  przekazywania danych statystycznych zgodnie z art. 30;

skreśla się

Uzasadnienie

Przeniesiono do następnego art. 10a (nowy), gdyż litera dotyczy raczej aktu delegowanego niż wykonawczego.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  wymagań w zakresie wydajności i dostępności systemu ECRIS-TCN.

skreśla się

Uzasadnienie

Przeniesiono do następnego art. 10a (nowy) dotyczącego raczej aktu delegowanego niż wykonawczego.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Przyjęcie aktów delegowanych przez Komisję

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 34a, uzupełniających niniejsze rozporządzenie poprzez określenie szczegółowych przepisów odnoszących się do:

 

a)  wprowadzania danych zgodnie z art. 5;

 

b)  uzyskania dostępu do danych zgodnie z art. 7;

 

c)  zmieniania i usuwania danych zgodnie z art. 8 i 9;

 

d)  prowadzenia rejestrów i dostępu do nich zgodnie z art. 29;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  eu-LISA odpowiada za stworzenie systemu ECRIS-TCN oraz zarządzanie operacyjne tym systemem. Tworzenie systemu obejmuje opracowanie i wdrożenie specyfikacji technicznej, etap testowania oraz ogólną koordynację projektu.

1.  eu-LISA odpowiada za stworzenie systemu ECRIS-TCN zgodnie z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych. Ponadto eu-LISA odpowiada za zarządzanie operacyjne systemem ECRIS-TCN. Tworzenie systemu obejmuje opracowanie i wdrożenie specyfikacji technicznej, etap testowania oraz ogólną koordynację projektu.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  eu-LISA stworzy i wdroży system ECRIS-TCN przed upływem [dwóch lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie] i po przyjęciu przez Komisję środków przewidzianych w art. 10.

4.  eu-LISA stworzy i wdroży system ECRIS-TCN w możliwie najkrótszym terminie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz po przyjęciu przez Komisję środków przewidzianych w art. 10 i 10a.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Przed rozpoczęciem etapu projektowania i tworzenia zarząd eu-LISA ustanawia Komisję ds. Zarządzania Programem, w skład której wchodzi do dziesięciu członków. W skład komisji wchodzi ośmiu przedstawicieli powołanych przez zarząd, przewodniczący grupy doradczej ds. ECRIS-TCN, o której mowa w art. 36, oraz jeden członek powołany przez Komisję. Członkowie powoływani przez zarząd są wybierani wyłącznie spośród tych państw członkowskich, które zgodnie z prawem unijnym w pełni podlegają instrumentom prawnym regulującym ECRIS i które będą uczestniczyły w ECRIS-TCN. Zarząd dba o to, aby powoływani przez niego przedstawiciele posiadali niezbędne doświadczenie i wiedzę fachową w zakresie tworzenia systemów informacyjnych wspierających działalność organów sądowych oraz organów odpowiedzialnych za rejestry karne oraz w zakresie zarządzania tymi systemami. Posiedzenia Komisji ds. Zarządzania Programem odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące lub częściej, jeśli jest to niezbędne. Zapewnia ona odpowiednie zarządzanie fazą projektowania i tworzenia systemu ECRIS-TCN. Komisja ds. Zarządzania Programem co miesiąc przedkłada zarządowi eu-LISA pisemne sprawozdania z postępów w realizacji projektu. Nie przysługują jej uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji ani reprezentowania członków zarządu.

5.  Przed rozpoczęciem etapu projektowania i tworzenia zarząd eu-LISA ustanawia Komisję ds. Zarządzania Programem, w skład której wchodzi do dziesięciu członków. W skład komisji wchodzi siedmiu przedstawicieli powołanych przez zarząd spośród jego członków lub ich zastępców, przewodniczący grupy doradczej ds. ECRIS-TCN, o której mowa w art. 36, członek reprezentujący eu-LISA powołany przez dyrektora wykonawczego agencji oraz jeden członek powołany przez Komisję. Członkowie powoływani przez zarząd są wybierani wyłącznie spośród tych państw członkowskich, które zgodnie z prawem unijnym w pełni podlegają instrumentom prawnym regulującym ECRIS i które będą uczestniczyły w ECRIS-TCN. Zarząd dba o to, aby powoływani przez niego przedstawiciele posiadali niezbędne doświadczenie i wiedzę fachową w zakresie tworzenia systemów informacyjnych wspierających działalność organów sądowych oraz organów odpowiedzialnych za rejestry karne oraz w zakresie zarządzania tymi systemami. Posiedzenia Komisji ds. Zarządzania Programem odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące lub częściej, jeśli jest to niezbędne. Zapewnia ona odpowiednie zarządzanie fazą projektowania i tworzenia systemu ECRIS-TCN. Komisja ds. Zarządzania Programem co miesiąc przedkłada zarządowi eu-LISA pisemne sprawozdania z postępów w realizacji projektu. Nie przysługują jej uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji ani reprezentowania członków zarządu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Przewodnictwo komisji sprawuje państwo członkowskie sprawujące prezydencję Rady Unii Europejskiej, pod warunkiem że w pełni podlega ono, zgodnie z prawem Unii, instrumentom prawnym regulującym ECRIS, i że państwo to będzie uczestniczyło w ECRIS-TCN. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, przewodnictwo sprawuje kolejne państwo członkowskie, które będzie sprawowało prezydencję i które spełnia wspomniany warunek.

7.  Przewodnictwo sprawuje państwo członkowskie, które zgodnie z prawem Unii w pełni podlega instrumentom prawnym regulującym ECRIS i które będzie uczestniczyć w ECRIS-TCN.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Na etapie projektowania i tworzenia w skład grupy doradczej ds. ECRIS-TCN, o której mowa w art. 36, wchodzą krajowi kierownicy projektów w zakresie ECRIS-TCN. Na etapie projektowania i tworzenia posiedzenia grupy doradczej odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, do czasu rozpoczęcia działania systemu ECRIS-TCN. Po każdym posiedzeniu grupa przedkłada sprawozdanie zarządowi eu-LISA. Grupa doradcza zapewnia wiedzę techniczną wspierającą Komisję w realizacji zadań oraz śledzi stan przygotowań państw członkowskich.

9.  Na etapie projektowania i tworzenia w skład grupy doradczej ds. ECRIS-TCN, o której mowa w art. 36, wchodzą kierownicy projektów krajowych w zakresie systemu ECRIS-TCN, a przewodniczy jej eu-LISA. Na etapie projektowania i tworzenia posiedzenia grupy doradczej odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, do czasu rozpoczęcia działania systemu ECRIS-TCN. Po każdym posiedzeniu grupa przedkłada sprawozdanie zarządowi eu-LISA. Grupa doradcza zapewnia wiedzę techniczną wspierającą Komisję w realizacji zadań oraz śledzi stan przygotowań państw członkowskich.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każde państwo członkowskie zapewnia pracownikom swoich organów posiadających prawo dostępu do systemu ECRIS-TCN odpowiednie szkolenie, w szczególności w zakresie zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych oraz stosownych praw podstawowych, przed upoważnieniem ich do przetwarzania danych przechowywanych w systemie centralnym.

2.  Każde państwo członkowskie zapewnia pracownikom swoich organów posiadających prawo dostępu do systemu ECRIS-TCN odpowiednie szkolenie, w szczególności w zakresie zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych oraz praw podstawowych, przed upoważnieniem ich do przetwarzania danych przechowywanych w systemie centralnym.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/680 każde państwo członkowskie dba o to, aby dane zapisane w systemie ECRIS-TCN były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w szczególności aby:

1.  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 każde państwo członkowskie dba o to, aby dane zapisane w systemie ECRIS-TCN były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w szczególności aby:

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dane były gromadzone w sposób zgodny z prawem i z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej obywateli państw trzecich;

b)  dane były gromadzone w sposób zgodny z prawem i z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej i praw podstawowych obywateli państw trzecich;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  eu-LISA dba o to, aby system ECRIS-TCN był obsługiwany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aktami wykonawczymi, o których mowa w art. 10, a także zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 [lub jego kolejną wersją]. W szczególności eu-LISA podejmuje środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa systemu centralnego oraz infrastruktury łączności pomiędzy systemem centralnym a krajowym centralnym punktem dostępu, bez uszczerbku dla obowiązków każdego z państw członkowskich.

2.  Eu-LISA dba o to, aby system ECRIS-TCN był obsługiwany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, aktami wykonawczymi, o których mowa w art. 10 oraz z aktami delegowanymi, o których mowa w art. 10a, a także zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 [lub rozporządzeniem je zastępującym]. W szczególności eu-LISA podejmuje środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa systemu centralnego oraz infrastruktury łączności pomiędzy systemem centralnym a krajowym centralnym punktem dostępu, bez uszczerbku dla obowiązków każdego z państw członkowskich.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  eu-LISA informuje Parlament Europejski, Radę i Komisję oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o środkach podejmowanych przez eu-LISA na podstawie ust. 2 do celów rozpoczęcia funkcjonowania systemu ECRIS-TCN.

3.  eu-LISA informuje jak najszybciej Parlament Europejski, Radę i Komisję oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o środkach podejmowanych przez eu-LISA na podstawie ust. 2 do celów rozpoczęcia funkcjonowania systemu ECRIS-TCN.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe mogą kierować swoje wnioski o udzielenie informacji o wcześniejszych wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich do Eurojustu.

1.  Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe mogą kierować do Eurojustu wnioski o udzielenie informacji na temat wcześniejszych wyroków skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich w tych samych celach, które uprawniają organy państw członkowskich do dostępu do systemu ECRIS-TCN zgodnie z art. 7 ust. 1.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wyjaśnić, do jakich celów państwa trzecie i organizacje międzynarodowe mogą zażądać informacji z systemu ECRIS-TCN.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Gdy Eurojust otrzymuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje system ECRIS-TCN do ustalenia, które państwa członkowskie posiadają informacje o danym obywatelu państwa trzeciego i w przypadku zidentyfikowania tych państw członkowskich przekazuje niezwłocznie wniosek do organów centralnych tych państw członkowskich. Wspomniane państwa członkowskie odpowiadają za dalsze rozpatrywanie tych wniosków zgodnie z ich prawem krajowym.

2.  Gdy Eurojust otrzymuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje system ECRIS-TCN do ustalenia, które państwa członkowskie posiadają informacje z rejestrów karnych o danym obywatelu państwa trzeciego, i w przypadku zidentyfikowania tych państw członkowskich przekazuje niezwłocznie wniosek do organów centralnych tych państw członkowskich. Wspomniane państwa członkowskie odpowiadają za dalsze rozpatrywanie tych wniosków zgodnie z ich prawem krajowym. Eurojust przesyła potwierdzenie odbioru państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej, które wystąpiły z wnioskiem o informacje, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Ani Eurojust, Europol, [Prokuratura Europejska] ani żaden inny organ centralny danego państwa członkowskiego nie może przekazywać ani udostępniać państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym ani podmiotom prywatnym informacji uzyskanych z systemu ECRIS-TCN na temat wcześniejszych wyroków skazujących wydanych wobec danego obywatela państwa trzeciego ani informacji na temat państw członkowskich, które mogą posiadać takie informacje.

3.  Ani Eurojust, Europol, [Prokuratura Europejska] ani żaden inny organ centralny danego państwa członkowskiego nie jest upoważniony do przekazywania ani do udostępniania państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym ani podmiotom prywatnym informacji uzyskanych z systemu ECRIS-TCN na temat wcześniejszych wyroków skazujących wydanych wobec danego obywatela państwa trzeciego ani informacji na temat państw członkowskich, które mogą posiadać takie informacje.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Eurojust ma bezpośredni dostęp do ECRIS-TCN do celów wdrożenia art. 14 oraz do celów wykonywania swoich zadań przewidzianych prawem.

1.  Upoważniony personel Eurojustu ma bezpośredni dostęp do systemu ECRIS-TCN do celów wdrożenia art. 14 oraz do celów wykonywania swoich zadań przewidzianych prawem.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  [Upoważniony personel Prokuratury Europejskiej ma bezpośredni dostęp do systemu ECRIS-TCN do celów wykonywania swoich zadań przewidzianych prawem].

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europol [oraz Prokuratura Europejska] mają bezpośredni dostęp do ECRIS-TCN do celów wykonywania swoich zadań przewidzianych prawem.

2.  Upoważniony personel Europolu ma bezpośredni dostęp do systemu ECRIS-TCN do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń oraz wykrywania i ścigania przestępstw w ramach wykonywania swoich zadań przewidzianych prawem.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Po uzyskaniu trafienia wskazującego państwa członkowskie posiadające informacje z rejestrów karnych dotyczące obywatela państwa trzeciego Eurojust, Europol [oraz Prokuratura Europejska] mogą wykorzystać swoje kontakty z krajowymi organami tych państw członkowskich nawiązane zgodnie z ich stosownymi instrumentami prawnymi w celu skierowania wniosku o udzielenie informacji o wyrokach skazujących.

3.  Po uzyskaniu trafienia wskazującego państwo lub państwa członkowskie posiadające informacje z rejestrów karnych dotyczące obywatela państwa trzeciego Eurojust, Europol [oraz Prokuratura Europejska] mogą wykorzystać swoje kontakty z krajowymi organami tych państw członkowskich nawiązane zgodnie z ich stosownymi instrumentami prawnymi w celu skierowania wniosku o udzielenie informacji o wyrokach skazujących. Prokuraturze Europejskiej nie można odmówić dostępu do informacji o wyrokach skazujących wyłącznie na tej podstawie, że odmawiające państwo członkowskie nie uczestniczy w procedurze wzmocnionej współpracy, której celem jest stworzenie Prokuratury Europejskiej.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w kontekście wniosków o informacje z rejestrów karnych wyjaśnić związek między Prokuraturą Europejską a tymi państwami członkowskimi, które nie należą do obecnych 20 państw współtworzących Prokuraturę Europejską.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnić fizyczną ochronę danych, w tym poprzez sporządzenie planów awaryjnych służących ochronie infrastruktury krytycznej;

a)  zapewnić fizyczną ochronę danych, w tym poprzez sporządzenie planów awaryjnych służących ochronie infrastruktury;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  dbać o to, by osoby upoważnione do dostępu do systemu ECRIS-TCN miały dostęp wyłącznie do danych objętych udzielonym im upoważnieniem dostępu i wyłącznie za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika oraz trybu poufnego dostępu;

f)  weryfikować i dopilnować, by osoby upoważnione do dostępu do systemu ECRIS-TCN miały dostęp wyłącznie do danych objętych udzielonym im upoważnieniem dostępu i wyłącznie za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika oraz trybu poufnego dostępu;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  dbać o to, by wszystkie organy mające prawo dostępu do systemu ECRIS-TCN opracowywały profile opisujące funkcje i zakres obowiązków osób upoważnionych do wprowadzania danych, ich zmieniania, usuwania, wyszukiwania lub przeszukiwania oraz aby niezwłocznie udostępniały te profile organom nadzorczym, o których mowa w art. 25, na ich żądanie;

g)  dbać o to, by wszystkie organy mające prawo dostępu do systemu ECRIS-TCN opracowywały profile opisujące funkcje i zakres obowiązków osób upoważnionych do wprowadzania danych, ich zmieniania, usuwania, wyszukiwania lub przeszukiwania oraz aby udostępniały te profile organom nadzorczym, o których mowa w art. 25;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  monitorować skuteczność środków bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz podejmować niezbędne środki organizacyjne w obszarze kontroli wewnętrznej, aby zapewnić zgodność z przepisami niniejszego rozporządzenia.

k)  monitorować skuteczność środków bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz podejmować niezbędne środki organizacyjne w obszarze kontroli wewnętrznej i nadzoru wewnętrznego, aby zapewnić zgodność z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Eu-LISA i państwa członkowskie współpracują w celu zapewnienia zharmonizowanego podejścia do bezpieczeństwa danych w oparciu o proces zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem obejmujący cały system ECRIS-TCN.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia karalności wszelkiego niezgodnego z przepisami niniejszego rozporządzenia wykorzystania danych wprowadzonych do systemu ECRIS-TCN za pomocą skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji.

Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia karalności wszelkiego niezgodnego z przepisami niniejszego rozporządzenia wykorzystania danych wprowadzonych do systemu ECRIS-TCN za pomocą skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar zgodnie z prawem krajowym oraz art. 84 rozporządzenia (UE) 2016/679 i art. 57 dyrektywy (UE) 2016/680.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Europol, Eurojust [oraz Prokuratura Europejska] przyjmują środki niezbędne do tego, by ich pracownicy uprawnieni do dostępu do systemu ECRIS-TCN podlegali wewnętrznym środkom dyscyplinarnym, jeżeli wykorzystują dane wprowadzone do systemu ECRIS-TCN w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdy organ centralny państwa członkowskiego należy uznać za administratora danych zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/680 do celów przetwarzania danych osobowych przez to państwo członkowskie na mocy niniejszego rozporządzenia.

1.  Każdy organ centralny państwa członkowskiego należy uznać za administratora danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 do celów przetwarzania danych osobowych przez to państwo członkowskie na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  eu-LISA uznaje się za podmiot przetwarzający dane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001/EU w odniesieniu do danych osobowych wprowadzanych do systemu centralnego przez państwa członkowskie.

2.  eu-LISA uznaje się za podmiot przetwarzający dane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001/EU [lub rozporządzeniem je zastępującym] w odniesieniu do danych osobowych wprowadzanych do systemu centralnego przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Poprawka techniczna.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostęp do systemu ECRIS-TCN do celów wprowadzania, zmieniania, usuwania i wyszukiwania danych, o których mowa w art. 5, jest zastrzeżony wyłącznie dla należycie upoważnionych pracowników organów centralnych oraz należycie upoważnionych pracowników organów, o których mowa w art. 15, do celów wyszukiwania danych. Dostęp ten jest ograniczony do zakresu niezbędnego do wykonania zadań zgodnie z celem, o którym mowa w ust. 1, oraz proporcjonalny do realizowanych celów.

2.  Dostęp do systemu ECRIS-TCN do celów wprowadzania, zmieniania, usuwania i wyszukiwania danych, o których mowa w art. 5, jest zastrzeżony wyłącznie dla należycie upoważnionych pracowników organów centralnych oraz należycie upoważnionych pracowników organów, o których mowa w art. 15, do celów wyszukiwania danych. Dostęp ten jest ograniczony do zakresu niezbędnego do wykonania zadań zgodnie z celem, o którym mowa w ust. 1, oraz do tego, co jest niezbędne i proporcjonalne do realizowanych celów.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeśli dany wniosek skierowano do państwa członkowskiego innego niż skazujące państwo członkowskie, organy państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, sprawdzają prawdziwość danych oraz legalność przetwarzania danych w systemie ECRIS-TCN w terminie jednego miesiąca, jeśli taką kontrolę można przeprowadzić bez konsultowania się ze skazującym państwem członkowskim. W przeciwnym razie państwo członkowskie inne niż skazujące państwo członkowskie kontaktuje się z organami skazującego państwa członkowskiego w terminie 14 dni i skazujące państwo członkowskie sprawdza prawdziwość danych oraz legalność przetwarzania danych w terminie jednego miesiąca od nawiązania tego kontaktu.

2.  Jeśli dany wniosek skierowano do państwa członkowskiego innego niż skazujące państwo członkowskie, organy państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, kontaktują się niezwłocznie z organami skazującego państwa członkowskiego, a w każdym razie w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku. Skazujące państwo członkowskie sprawdza prawdziwość danych oraz zgodność przetwarzania tych danych z prawem i udziela odpowiedzi w terminie jednego tygodnia od nawiązania kontaktu.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy dane zapisane w systemie ECRIS-TCN są faktycznie niezgodne z prawdą lub zostały zapisane w sposób niezgodny z prawem, skazujące państwo członkowskie poprawia lub usuwa te dane zgodnie z art. 9. Skazujące państwo członkowskie lub, w stosownym przypadku, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, niezwłocznie potwierdza zainteresowanej osobie na piśmie, podjęto działania w celu poprawienia lub usunięcia danych dotyczących stosownej osoby.

3.  W przypadku gdy dane zapisane w systemie ECRIS-TCN są faktycznie niezgodne z prawdą lub zostały zapisane w sposób niezgodny z prawem, skazujące państwo członkowskie poprawia lub usuwa te dane zgodnie z art. 9. Skazujące państwo członkowskie niezwłocznie potwierdza osobie zainteresowanej na piśmie, że podjęto działania w celu poprawienia lub usunięcia dotyczących jej danych. Skazujące państwo członkowskie niezwłocznie informuje również każde inne państwo członkowskie, będące odbiorcą informacji o wyrokach skazujących zapisanych w tym rejestrze, o działaniach, które zostały podjęte.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeśli państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, nie zgadza się z tym, dane zapisane w systemie ECRIS-TCN są faktycznie niezgodne z prawdą lub że zostały zapisane w sposób niezgodny z prawem, wówczas to państwo członkowskie niezwłocznie wydaje decyzję administracyjną wyjaśniającą zainteresowanej osobie, dlaczego nie jest gotowe poprawić lub usunąć danych dotyczących tej osoby.

4.  Jeśli skazujące państwo członkowskie nie zgadza się z tym, że dane zapisane w systemie ECRIS-TCN są faktycznie niezgodne z prawdą lub że zostały zapisane w sposób niezgodny z prawem, wówczas to państwo członkowskie niezwłocznie wydaje decyzję administracyjną wyjaśniającą zainteresowanej osobie, dlaczego nie jest gotowe poprawić lub usunąć dotyczących jej danych. O takich przypadkach informuje się Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz krajowy organ nadzorczy ds. ochrony danych.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  W każdym przypadku, gdy osoba występuje o udostępnienie danych, które jej dotyczą, zgodnie z ust. 2, organ centralny odnotowuje w formie dokumentu pisemnego, że taki wniosek został złożony oraz w jaki sposób i przez który organ został on rozpatrzony, oraz niezwłocznie udostępnia ten dokument organom nadzorczym.

7.  W każdym przypadku, gdy osoba występuje o udostępnienie danych, które jej dotyczą, zgodnie z ust. 2, organ centralny odnotowuje w formie dokumentu pisemnego, że taki wniosek został złożony oraz w jaki sposób i przez który organ został on rozpatrzony, oraz niezwłocznie udostępnia ten dokument organom nadzorczym. Dokument jest usuwany po upływie trzech lat.

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie maksymalnego okresu przechowywania ewidencji wniosków; trzy lata to rozsądny okres.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  W stosownym przypadku, jeżeli wyszukiwanie w systemie centralnym nie przyniosło żadnych wyników, obywatele państw trzecich zwracający się o informacje na temat dotyczącego ich wpisu do rejestru karnego otrzymują zaświadczenie potwierdzające, że wyszukiwanie w systemie centralnym nie przyniosło żadnych wyników.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje, że obywatel państwa trzeciego zwracający się o wyciąg z rejestru karnego otrzyma – o ile nie popełnił żadnego przestępstwa – zaświadczenie, że nie było wyników w ECRIS, które potwierdza, że nie figuruje on w rejestrze karnym żadnego z państw członkowskich. Może to być niezwykle użyteczne dla obywateli państw trzecich do celów zatrudnienia.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W każdym państwie członkowskim organ nadzorczy na żądanie pomaga i doradza zainteresowanej osobie w kwestii wykonywania przysługującego jej prawa do poprawienia lub usunięcia danych, które jej dotyczą.

2.  W każdym państwie członkowskim organ nadzorczy jest w stanie kontrolować organy centralne, otrzymuje informacje o wszystkich incydentach, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 oraz w art. 23 ust. 4, i na żądanie pomaga i doradza zainteresowanej osobie w kwestii wykonywania przysługującego jej prawa do poprawienia lub usunięcia danych, które jej dotyczą.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W każdym państwie członkowskim każda osoba ma prawo wnieść powództwo lub skargę przeciwko państwu członkowskiemu, które odmówiło prawa dostępu do danych lub prawo do poprawienia lub usunięcia danych dotyczących tej osoby, przewidzianego w art. 23.

1.  Zgodnie z rozdziałem VIII dyrektywy (UE) 2016/680 każda osoba w każdym państwie członkowskim ma prawo do wszczęcia postępowania przed sądem oraz prawo złożenia skargi w państwie członkowskim, które odmówiło jej prawa dostępu do danych lub prawa do poprawienia lub usunięcia danych jej dotyczących, o których mowa w art. 23.

Uzasadnienie

Konieczne wyjaśnienia w celu powiązania z odpowiednią podstawą prawną (dyrektywa 2016/680) oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której państwa członkowskie mogą jedynie zapewnić prawo wniesienia skargi.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie dba o to, aby organ nadzorczy lub organy wyznaczone na podstawie art. 41 dyrektywy (UE) 2016/680 monitorowały zgodność z prawem procesu przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6, przez zainteresowane państwa członkowskie, w tym przesyłania ich do i z systemu ECRIS-TCN.

1.  Każde państwo członkowskie dba o to, aby organ nadzorczy lub organy wyznaczone na podstawie art. 51 rozporządzenia (UE) 2016/679 monitorowały zgodność z prawem procesu przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6, przez zainteresowane państwa członkowskie, w tym przesyłania ich do i z systemu ECRIS-TCN.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ nadzorczy dba o to, by co najmniej co cztery lata po rozpoczęciu funkcjonowania systemu ECRIS-TCN przeprowadzany był audyt działań związanych z przetwarzaniem danych obecnych w krajowych rejestrach karnych i bazach odcisków palców, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania audytów.

2.  Organ nadzorczy dba o to, by co najmniej co trzy lata po uruchomieniu systemu ECRIS-TCN przeprowadzany był audyt działań związanych z przetwarzaniem danych obecnych w krajowych rejestrach karnych i bazach odcisków palców, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania audytów.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie dbają o to, aby ich organ nadzorczy dysponował zasobami wystarczającymi do wykonania zadań powierzonych mu na podstawie niniejszego rozporządzenia.

3.  Państwa członkowskie dbają o to, aby ich organ nadzorczy dysponował zasobami i przeszkoleniem wystarczającymi do wykonania zadań powierzonych mu na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Każde państwo członkowskie przekazuje wszelkie informacje wymagane przez organy nadzorcze, w szczególności przekazuje im informacje dotyczące działań realizowanych zgodnie z art. 12, 13 oraz 17. Każde państwo członkowskie udziela organom nadzorczym dostępu do swoich rejestrów na podstawie art. 29 i umożliwia im w każdej chwili dostęp do swoich pomieszczeń powiązanych z systemem ECRIS-TCN.

4.  Każde państwo członkowskie przekazuje wszelkie informacje wymagane przez organy nadzorcze, w szczególności przekazuje im informacje dotyczące działań realizowanych zgodnie z art. 12, 13 oraz 17. Każde państwo członkowskie udziela organom nadzorczym dostępu do swoich rejestrów na podstawie art. 23 ust. 7 i art. 29 oraz umożliwia im w każdej chwili dostęp do wszystkich swoich pomieszczeń powiązanych z systemem ECRIS-TCN.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europejski Inspektor Ochrony Danych dba o to, by co najmniej co cztery lata przeprowadzano kontrolę działań podejmowanych przez agencję i związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z międzynarodowymi standardami przeprowadzania audytów. Sprawozdanie z tego audytu jest przesyłane do Parlamentu Europejskiego, Rady, eu-LISA, Komisji, organów nadzorczych oraz krajowych organów nadzorczych. Przed przyjęciem sprawozdania należy zapewnić eu-LISA możliwość przedstawienia uwag.

2.  Europejski Inspektor Ochrony Danych dba o to, by co najmniej co trzy lata przeprowadzano kontrolę działań podejmowanych przez agencję i związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Sprawozdanie z tej kontroli jest przesyłane do Parlamentu Europejskiego, Rady, eu-LISA, Komisji, organów nadzorczych oraz krajowych organów nadzorczych. Przed przyjęciem sprawozdania należy zapewnić eu-LISA możliwość przedstawienia uwag.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Należy zapewnić skoordynowany nadzór zgodnie z art. 62 [nowego rozporządzenia w sprawie ochrony danych w przypadku instytucji i organów Unii].

Skoordynowany nadzór zostaje zapewniony zgodnie z art. 62 [nowego rozporządzenia w sprawie ochrony danych w przypadku instytucji i organów Unii].

Uzasadnienie

Poprawka techniczna – dostosowanie do art. 62 nowego rozporządzenia 45/2001.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Rejestry i dokumentacja wykorzystywane są wyłącznie w celu monitorowania zgodności z prawem przetwarzania danych oraz w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych. Do monitorowania i oceny, o których mowa w art. 34, wykorzystywać można wyłącznie rejestry zawierające dane nieosobowe. Rejestry te muszą zostać zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą właściwych środków i usunięte po upływie jednego roku, jeśli nie są konieczne do funkcjonowania procedur monitorowania, które zostały już uruchomione.

4.  Rejestry i dokumentacja wykorzystywane są wyłącznie w celu monitorowania zgodności z prawem przetwarzania danych oraz w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych. Do monitorowania i oceny, o których mowa w art. 34, wykorzystywać można wyłącznie rejestry zawierające dane nieosobowe. Rejestry te są zabezpieczane przed nieupoważnionym dostępem za pomocą właściwych środków i są usuwane po upływie trzech lat, jeśli nie są dłużej konieczne do prowadzenia procedur monitorowania, które zostały już wszczęte.

Uzasadnienie

Dłuższe okresy przechowywania rejestrów są niezbędne, aby umożliwić obywatelom państw trzecich właściwe składanie skarg.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Należycie upoważnieni pracownicy eu-LISA, właściwe organy i Komisja mają dostęp do danych przetwarzanych w systemie ECRIS-TCN wyłącznie do celów zgłaszania i przekazywania danych statystycznych, bez możliwości identyfikacji osób.

1.  Należycie upoważnieni pracownicy eu-LISA i właściwe organy mają dostęp do danych przetwarzanych w systemie ECRIS-TCN wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i przekazywania danych statystycznych, bez możliwości identyfikacji osób.

Uzasadnienie

Komisja nie musi mieć dostępu do systemu ECRIS-TCN do celów statystycznych; eu-LISA i tak co miesiąc przesyła Komisji informacje statystyczne.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, wdraża i obsługuje w swojej siedzibie technicznej (lub siedzibach technicznych) centralne repozytorium zawierające dane, o których mowa w ust. 1, które nie umożliwiają identyfikacji osób, lecz umożliwiają uzyskanie konfigurowalnych sprawozdań i danych statystycznych. Dostępu do centralnego repozytorium udziela się w drodze bezpiecznego dostępu z kontrolą dostępu oraz specjalnymi profilami użytkownika służącymi wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i danych statystycznych.

skreśla się

Uzasadnienie

Nieaktualna treść – to centralne repozytorium nie jest już przedmiotem rozmów i kwestii tej nie poruszono w trakcie niedawnych warsztatów nt. systemów informacyjnych i interoperacyjności zorganizowanych przez Komisję. Zob. także wstępna ocena skutków Ares(2017)3765711 w sprawie interoperacyjności systemów informacyjnych w obszarze migracji i bezpieczeństwa.

W opinii nr 9/2017 w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego eu-LISA EIOD zwraca również uwagę, że ustanowienie centralnego repozytorium nie jest ani konieczne, ani pożądane.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania centralnego repozytorium i zasady ochrony i bezpieczeństwa danych mające zastosowanie do repozytorium przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 35 ust. 2.

skreśla się

Uzasadnienie

Nieaktualna treść – to centralne repozytorium nie jest już przedmiotem rozmów i kwestii tej nie poruszono w trakcie niedawnych warsztatów nt. systemów informacyjnych i interoperacyjności zorganizowanych przez Komisję. Zob. także wstępna ocena skutków Ares(2017)3765711 w sprawie interoperacyjności systemów informacyjnych w obszarze migracji i bezpieczeństwa.

W opinii nr 9/2017 w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego eu-LISA EIOD zwraca również uwagę, że ustanowienie centralnego repozytorium nie jest ani konieczne, ani pożądane.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Koszty poniesione w związku z ustanowieniem i obsługą systemu centralnego, infrastruktury łączności, oprogramowania interfejsowego oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS są pokrywane z budżetu ogólnego Unii.

1.  Koszty poniesione w związku z ustanowieniem i obsługą systemu centralnego, infrastruktury łączności, oprogramowania interfejsowego oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS są pokrywane z budżetu ogólnego Unii. Roczne środki są zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych oraz w ramach rocznej procedury budżetowej.

Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki: 46 (sprawozdawca), 307 (Mlinar, Deprez, Michel), 308 (Albrecht, Sargentini)

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają eu-LISA swoje organy centralne, które mają możliwość wprowadzania, zmieniania, usuwania, wyszukiwania lub przeszukiwania danych. ue-LISA regularnie publikuje wykaz tych organów centralnych.

Państwa członkowskie zgłaszają eu-LISA swoje organy centralne, które mają możliwość wprowadzania, zmieniania, usuwania, przeglądania lub przeszukiwania danych. eu-LISA publikuje wykaz tych organów centralnych na swojej stronie internetowej. W przypadku zmiany organu centralnego państwa członkowskiego eu-LISA niezwłocznie aktualizuje wykaz.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przyjęto środki, o których mowa w art. 10;

a)  przyjęto środki, o których mowa w art. 10 i 10a;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W terminie do [sześć miesięcy po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie], a następnie co sześć miesięcy na etapie tworzenia eu-LISA przekazuje do Parlamentu Europejskiego i Rady sprawozdanie dotyczące aktualnej sytuacji w kwestii tworzenia systemu ECRIS-TCN. Po zakończeniu tworzenia systemu przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w szczególności w zakresie planowania i kosztów, a także zawierające uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

3.  W terminie do [sześć miesięcy po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie], a następnie co sześć miesięcy na etapie tworzenia eu-LISA przekazuje do Parlamentu Europejskiego i Rady sprawozdanie dotyczące aktualnej sytuacji w kwestii tworzenia systemu ECRIS-TCN. Sprawozdanie to zawiera najnowsze informacje na temat bieżących kosztów i postępów w realizacji projektu, ocenę skutków finansowych, a także informacje na temat wszelkich problemów technicznych i czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na ogólne koszty systemu pokrywane zgodnie z art. 31 z budżetu ogólnego Unii.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W przypadku opóźnień na etapie tworzenia należy jak najszybciej poinformować Parlament Europejski i Radę o powodach opóźnienia oraz o ich skutkach czasowych i finansowych.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Po zakończeniu etapu tworzenia należy przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające opis wdrażania projektu, wszelkich trudności napotkanych w realizacji poszczególnych faz projektu, a także szczegółową ocenę poniesionych kosztów i specyfikacji technicznych systemu.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  W przypadku modernizacji systemu należy przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, a także odpowiednio opublikować koszty związane z modernizacją.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po dwóch latach od rozpoczęcia eksploatacji systemu ECRIS-TCN, a następnie co cztery lata eu-LISA przekazuje Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania systemu ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS, w tym ich bezpieczeństwa, oparte w szczególności na danych statystycznych dotyczących funkcjonowania i wykorzystania systemu ECRIS-TCN oraz wymiany — za pośrednictwem oprogramowania wzorcowego ECRIS — informacji pochodzących z rejestrów karnych.

4.  Po roku od rozpoczęcia eksploatacji systemu ECRIS-TCN, a następnie co cztery lata eu-LISA przekazuje Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania systemu ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS, w tym ich bezpieczeństwa i kosztów, oparte w szczególności na danych statystycznych dotyczących funkcjonowania i wykorzystania systemu ECRIS-TCN oraz wymiany — za pośrednictwem oprogramowania wzorcowego ECRIS — informacji pochodzących z rejestrów karnych.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie, Eurojust, Europol [oraz Prokuratura Europejska] przekazują eu-LISA i Komisji informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w niniejszym artykule, zgodnie ze wskaźnikami ilościowymi ustalonymi z góry przez Komisję, eu-LISA albo obie te instytucje. Informacje takie nie mogą w żadnym przypadku narażać na szwank metod pracy ani ujawniać informacji o źródłach, członkach personelu czy też dochodzeniach prowadzonych przez wyznaczone organy.

6.  Państwa członkowskie, Eurojust, Europol [oraz Prokuratura Europejska], Europejski Inspektor Ochrony Danych i krajowe organy nadzorcze ds. ochrony danych przekazują eu-LISA i Komisji informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w niniejszym artykule, zgodnie ze wskaźnikami ilościowymi ustalonymi z góry przez Komisję, eu-LISA albo obie te instytucje. Informacje takie nie mogą w żadnym przypadku narażać na szwank metod pracy ani ujawniać informacji o źródłach, członkach personelu czy też dochodzeniach prowadzonych przez wyznaczone organy.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  eu-LISA przekazuje Komisji informacje niezbędne do sporządzenia całościowych ocen, o których mowa w ust. 5.

7.  eu-LISA przekazuje Komisji informacje niezbędne do sporządzenia całościowych ocen, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 34a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2 i art. 10a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i w art. 10a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 10a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa doradcza jest ustanawiana przez agencję eu-LISA, której dostarcza wiedzy fachowej w zakresie systemu ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS, zwłaszcza w kontekście przygotowania rocznego programu prac oraz rocznego sprawozdania z działalności eu-LISA. Na etapie projektowania i tworzenia ma zastosowanie art. 11.

Grupa doradcza, w skład której wchodzi przedstawiciel Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz przedstawiciel Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jest ustanawiana przez agencję eu-LISA, której dostarcza wiedzy fachowej w zakresie systemu ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS, zwłaszcza w kontekście przygotowania rocznego programu prac oraz rocznego sprawozdania z działalności eu-LISA. Na etapie projektowania i tworzenia ma zastosowanie art. 11.

UZASADNIENIE

Kontekst

Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) funkcjonuje od kwietnia 2012 r. i umożliwia właściwym organom państw członkowskich uzyskanie pełnych informacji o dotychczasowych wyrokach skazujących wydanych wobec osoby mającej obywatelstwo UE od państwa członkowskiego, którego ta osoba jest obywatelem.

Choć system ten okazał się niezwykle przydatnym narzędziem współpracy sądowej między państwami członkowskimi, stwierdzono w nim również lukę. Korzystanie z systemu w celu sprawdzenia dotychczasowych informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich (system ECRIS-TCN) jest uciążliwe i nieskuteczne. Po licznych apelach Rady Europejskiej i Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych o udoskonalenie istniejącego systemu Komisja opublikowała w dniu 19 stycznia 2016 r. dyrektywę (COM(2016) 07 final) wprowadzającą zdecentralizowany mechanizm wyszukiwania na zasadzie „trafienie/brak trafienia”, umożliwiający właściwym organom państw członkowskich szybkie zorientowanie się, które państwa członkowskie posiadają informacje z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich.

Jednak zmiany, jakie zaszły od tamtej pory, pokazały, że zdecentralizowany wskaźnik „trafienie/brak trafienia” nie wydaje się być właściwym instrumentem do technicznej wymiany dużej liczby spseudonimizowanych odcisków palców, co byłoby konieczne, aby zapewnić skuteczność systemu. Problem ten poruszono w przedmiotowym rozporządzeniu w sprawie ECRIS-TCN, które ustanawia scentralizowaną bazę danych zawierającą wyłącznie dane dotyczące tożsamości konieczne do identyfikacji, takie jak odciski palców, dane alfanumeryczne i wizerunki twarzy. Wspomnianą bazą danych ma zarządzać eu-LISA, a nadzór nad nią ma prowadzić Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Dyrektywa w sprawie ECRIS wprowadzająca główne zmiany w systemie ECRIS pozostaje w mocy. W rozporządzeniu w sprawie ECRIS-TCN przewidziano stworzenie centralnego systemu i zarządzanie nim, określono zakres odpowiedzialności kontrolerów danych oraz uprawnienia w zakresie dostępu do tej scentralizowanej bazy danych.

Stanowisko sprawozdawcy

W niniejszym projekcie sprawozdania celem sprawozdawcy było utrzymanie zgodności przedmiotowego rozporządzenia z podjętymi uprzednio decyzjami politycznymi dotyczącymi dyrektywy, w odniesieniu do której Parlament już posiada mandat.

Należy jednak wyraźnie określić różnicę między systemem ECRIS i scentralizowanym systemem, określanym mianem systemu ECRIS-TCN. System ECRIS-TCN pozwala jedynie właściwym organom ustalić, gdzie znajdują się informacje z rejestrów karnych, ale nie precyzuje, jakie to informacje. W celu otrzymania szczegółowych informacji na temat faktycznego brzmienia wyroku skazującego właściwe ograny nadal muszą korzystać z tradycyjnego systemu ECRIS i skierować wniosek do odpowiedniego państwa członkowskiego.

W związku z powyższym sprawozdawca przedstawił poprawkę, aby wyjaśnić, że samo trafienie uzyskane w systemie ECRIS-TCN nie powinno być wykorzystywane do wywarcia wpływu na wynik postępowania sądowego przez podważenie zasady równości wobec prawa, prawa do rzetelnego procesu sądowego, domniemania niewinności oraz ogólnego zakazu dyskryminacji.

Aby zapewnić zgodność dyrektywy i rozporządzenia, sprawozdawca podtrzymał stanowisko Parlamentu, zgodnie z którym należy dokonać postępów w zakresie interoperacyjności, Europol i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinny mieć bezpośredni dostęp do systemu ECRIS-TCN w celu wykonywania zadań statutowych, zaś państwa członkowskie posiadające informacje przekazane przez państwa trzecie na podstawie umów dwustronnych i zgodne z przepisami Unii dotyczącymi wyroków skazujących mogą je wprowadzić do systemu centralnego, pod warunkiem zastosowania określonych zabezpieczeń.

W odniesieniu do dostępu dla Europolu w projekcie sprawozdania wyraźnie określono, że ograniczenia nałożone na Europol na mocy przedmiotowego rozporządzenia nie uniemożliwiają mu dzielenia się z państwami trzecimi informacjami, które otrzymał od państw członkowskich za pośrednictwem zwykłego systemu ECRIS (wchodzącego w zakres dyrektywy), jeżeli jest to zgodne z jego zadaniami statutowymi i wyłącznie za zgodą odpowiednich państw członkowskich.

Sprawozdawca uważa, że od chwili gdy system ECRIS-TCN stanie się operacyjny, należy do niego wprowadzać wizerunki twarzy każdorazowo, gdy są one gromadzone przez państwa członkowskie do tych celów, ponieważ jak tylko umożliwi się wyszukiwanie wizerunków twarzy w systemie, będzie ono przydatne i faktycznie możliwe jedynie wówczas, gdy będą istnieć już wcześniejsze dane dotyczące wizerunku twarzy wprowadzone do systemu w związku z wyrokami skazującymi z przeszłości. W projekcie sprawozdania zwrócono się do Komisji o sporządzenie w okresie trzech lat od wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia sprawozdania w sprawie stanu gotowości technologii niezbędnych do korzystania z wizerunków twarzy w ramach funkcji wyszukiwania.

W projekcie sprawozdania zawarto takie samo rozszerzenie zakresu, jakie istnieje w dyrektywie, aby umożliwić kontrolę wyroków skazujących wydanych w przeszłości i dotyczących osób, które mają pracować z dziećmi lub osobami wymagającymi szczególnego traktowania (np. osobami starszymi). Umożliwia się również osobom składającym wniosek o dostęp do systemu ECRIS-TCN uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego, że wyszukiwanie w systemie centralnym nie przyniosło żadnych wyników (byłoby to bardzo użyteczne dla obywateli państw trzecich do celów zatrudnienia).

Przedstawiono także poprawki dotyczące systemu ochrony danych, których celem jest zapewnienie właściwego poziomu szkoleń, a także poprawki gwarantujące, że w wnioski o korektę lub usunięcie danych będą szybko rozpatrywane.

ECRIS-TCN nie jest tradycyjną bazą informacji, lecz narzędziem ułatwiającymi współpracę i wymianę informacji między państwami członkowskimi. Aby system ECRIS-TCN odzwierciedlał w przydatny i dokładny sposób informacje znajdujące się w rejestrach karnych państw członkowskich, przechowywanie danych dotyczących informacji umożliwiających identyfikację w systemie ECRIS-TNC musi być prowadzone zgodnie z przechowywaniem danych w krajowych rejestrach karnych. Jeżeli tak nie będzie, w rezultacie mogą pojawić się rozbieżności co do okresu, w którym można z łatwością zidentyfikować informacje w rejestrach karnych dotyczące obywateli państw trzecich i obywateli UE oraz zwrócić się o te informacje do innych państw członkowskich. Podważyłoby to sens istnienia ECRIS-TCN i w praktyce spowodowało niesprawiedliwą rozbieżność w traktowaniu obywateli UE i obywateli państw trzecich.

Sprawozdawca uważa ponadto, że wszelkie odniesienia do potencjalnego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w poszczególnych aktach ustawodawczych budzą wątpliwości natury prawnej i powinny zostać skreślone, ponieważ konsekwencje powinny wynikać bezpośrednio ze stosowania prawa pierwotnego i umowy o wystąpieniu.

OPINIA Komisji Budżetowej (6.12.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bernd Kölmel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ustanowiony pomyślnie w kwietniu 2012 r. europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) ułatwia wymianę informacji w sprawie wyroków skazujących wydanych wobec pewnych osób przez sądy karne w UE. Obowiązek przechowywania informacji o tych wyrokach spoczywa na państwie obywatelstwa osoby skazanej. Państwa członkowskie przekazują sobie wzajemnie na wniosek informacje z rejestrów karnych, zarówno informacje dotyczące obywateli UE, jak i obywateli państw trzecich i bezpaństwowców. Jednak z powodu braku skutecznej, specjalnej procedury niemal nie prowadzi się za pośrednictwem ECRIS wymiany informacji na temat obywateli państw trzecich i bezpaństwowców. Do chwili obecnej państwa członkowskie musiały wysyłać „wnioski ogólne” do wszystkich pozostałych państw członkowskich, co nakładało znaczne obciążenia administracyjne na te organy, które nie posiadały żądanych informacji (szacowana kwota to 78 mln EUR rocznie). Stanowi to ważny czynnik zniechęcający do stosowania ECRIS w odniesieniu do obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, w wyniku czego system ten stosowany jest jedynie w 5 % takich przypadków.

W celu poprawy tej sytuacji w 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej decyzję ramową w sprawie ECRIS. Za najbardziej proporcjonalne i opłacalne rozwiązanie uznano zdecentralizowany system identyfikowania państwa członkowskiego lub państw członkowskich posiadających informacje z rejestrów karnych z wykorzystaniem systemu wyszukiwania na zasadzie trafienia lub braku trafienia („wynik/brak wyniku”). W międzyczasie jednak w odpowiedzi na obecną sytuację w zakresie bezpieczeństwa i ataki terrorystyczne, do których doszło niedawno w kilku państwach członkowskich, Rada nadała priorytetowy charakter wymianie informacji dotyczących wyroków skazujących za przestępstwo, gdyż jest ona rodzajem strategii zwalczania przestępczości i terroryzmu, i wezwała Komisję do przedstawienia ambitnego wniosku dotyczącego rozszerzenia ECRIS na obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, w celu wykorzystania całego potencjału ECRIS.

Nowy wniosek dotyczy scentralizowanego systemu, który został ustanowiony i jest zarządzany przez agencję eu-LISA – systemu, w którym dane alfanumeryczne, odciski palców oraz, jeśli są dostępne, obrazy twarzy obywateli państw trzecich i bezpaństwowców przechowywane są na szczeblu UE. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ten wniosek, który jego zdaniem jest dobrze skonstruowany, i uznaje, że rozwiązanie to ma tę zaletę, że ułatwia bezpośredni dostęp do systemu przez Eurojust, Europol i przyszłą Prokuraturę Europejską, co będzie dla tych organów wsparciem w wypełnianiu ich przewidzianych prawem zadań.

Sprawozdawca zgadza się z propozycją Komisji, by eu-LISA powierzyć zadania opracowania i obsługi systemu ECRIS-TCN, a także zarządzania operacyjnego tym systemem, z uwagi na obszerne doświadczenie tej agencji w zarządzaniu innymi dużymi scentralizowanymi bazami danych w obszarze wymiaru sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych.

Komisja szacuje, że całkowity koszt opracowania i eksploatacji ECRIS-TCN w latach 2018–2020 wyniesie około 13 mln EUR (koszty jednorazowe), przy czym kwota ta obejmuje koszty eu-LISA związane z zatrudnieniem pięciu pracowników kontraktowych na etapie tworzenia. Bieżące koszty dla budżetu UE związane z obsługą systemu szacuje się na 2,1 mln EUR rocznie. Jednorazowe koszty państw członkowskich szacuje się na 13,3 mln EUR, przy czym należy się spodziewać, że roczne koszty stałe państw członkowskich będą z czasem rosły (z około 6 mln w chwili wejścia w życie do maksymalnie 15,4 mln EUR) wraz ze wzrostem liczby wyszukiwań.

Koszty dla budżetu UE, które zostaną pokryte w ramach programu „Sprawiedliwość” na lata 2018–2020 i będą w znacznej mierze przypisane do pozycji budżetowej dotyczącej eu-LISA, są zgodne z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi (WRF). Począwszy od 2021 r., oczekuje się, że wpływ na budżet będzie ograniczać się do stałych kosztów utrzymania systemu, które zostaną ujęte w budżecie eu-LISA w wieloletnich ramach finansowych. Każde państwo członkowskie powinno pokrywać własne koszty wynikające z wdrożenia, użytkowania i obsługi zarówno ECRIS-TCN, jak i swojej krajowej bazy danych rejestrów karnych oraz bazy odcisków palców.

Sprawozdawca uważa, że szacunkowy koszt tego wniosku dla budżetu UE jest uzasadniony i proporcjonalny. Chociaż zarówno dla budżetu UE, jak i dla budżetu państw członkowskich koszty generowane przez nowy wniosek są znacznie wyższe niż w przypadku wniosku z 2016 r., należy również wziąć pod uwagę znaczne oszczędności pod względem obciążeń administracyjnych dla organów państw członkowskich (szacowane na 78 mln EUR). Sprawozdawca wzywa jednak Komisję, eu-LISA i państwa członkowskie do zapewnienia jak największej oszczędności kosztowej na etapie uruchamiania i wdrażania ECRIS-TCN.

Ponadto sprawozdawca podkreśla, że ECRIS-TCN powinien być zaprojektowany w taki sposób, by ułatwić w przyszłości uczestnictwo we współdzielonych usługach zautomatyzowanego porównywania danych biometrycznych, z wykorzystaniem oprogramowania do rozpoznawania twarzy służącego skuteczniejszej identyfikacji na późniejszym etapie. Podkreśla również, że system musi zachować aktualność pod względem dalszej interoperacyjności z innymi bazami danych na szczeblu UE.

Ponadto sprawozdawca zaostrza szereg przepisów dotyczących sprawozdawczości i oceny, aby umożliwić władzy budżetowej uważne śledzenie rozwoju i funkcjonowania nowego ECRIS-TCN w początkowej fazie w związku z przyszłymi decyzjami budżetowymi.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16a.  Agencję eu-LISA należy wyposażyć w odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie, aby mogła wykonywać obowiązki określone w art. 11.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Koszty poniesione w związku z ustanowieniem i obsługą systemu centralnego, infrastruktury łączności, oprogramowania interfejsowego oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS są pokrywane z budżetu ogólnego Unii.

1.  Koszty poniesione w związku z ustanowieniem i obsługą systemu centralnego, infrastruktury łączności, oprogramowania interfejsowego oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS są pokrywane z budżetu ogólnego Unii. Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych oraz w ramach rocznej procedury budżetowej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W terminie do [sześć miesięcy po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie], a następnie co sześć miesięcy na etapie tworzenia eu-LISA przekazuje do Parlamentu Europejskiego i Rady sprawozdanie dotyczące aktualnej sytuacji w kwestii tworzenia systemu ECRIS-TCN. Po zakończeniu tworzenia systemu przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w szczególności w zakresie planowania i kosztów, a także zawierające uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

3.  W terminie do [sześć miesięcy po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie], a następnie co sześć miesięcy na etapie tworzenia eu-LISA przekazuje do Parlamentu Europejskiego i Rady sprawozdanie dotyczące aktualnej sytuacji w kwestii tworzenia systemu ECRIS-TCN. Sprawozdanie to zawiera najnowsze informacje na temat ewolucji kosztów i postępów w realizacji projektu, ocenę skutków finansowych, a także informacje na temat wszelkich problemów technicznych i czynników ryzyka, jakie mogą mieć wpływ na ogólne koszty systemu pokrywane zgodnie z art. 31 z budżetu ogólnego Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W przypadku opóźnień w fazie rozwoju należy jak najszybciej poinformować Parlament Europejski i Radę o powodach opóźnienia oraz o ich skutkach czasowych i finansowych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Po zakończeniu fazy rozwoju należy przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające opis przebiegu rozwoju projektu i ewentualnych odstępstw w oparciu o poszczególne fazy projektu i kluczowe etapy, a także ocenę końcową poniesionych kosztów i wyposażenia technicznego systemu.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  W przypadku modernizacji systemu należy przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, a także odpowiednio ujawnić koszty związane z modernizacją.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po dwóch latach od rozpoczęcia eksploatacji systemu ECRIS-TCN, a następnie co cztery lata eu-LISA przekazuje Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania systemu ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS, w tym ich bezpieczeństwa, oparte w szczególności na danych statystycznych dotyczących funkcjonowania i wykorzystania systemu ECRIS-TCN oraz wymiany — za pośrednictwem oprogramowania wzorcowego ECRIS — informacji pochodzących z rejestrów karnych.

4.  Po dwóch latach od rozpoczęcia eksploatacji systemu ECRIS-TCN, a następnie co cztery lata eu-LISA przekazuje Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania systemu ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS, w tym ich bezpieczeństwa i kosztów, oparte w szczególności na danych statystycznych dotyczących funkcjonowania i wykorzystania systemu ECRIS-TCN oraz wymiany — za pośrednictwem oprogramowania wzorcowego ECRIS — informacji pochodzących z rejestrów karnych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Po trzech latach od rozpoczęcia eksploatacji systemu ECRIS-TCN, a następnie co cztery lata Komisja przedstawia ogólną ocenę systemu ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS. Ta ogólna ocena zawiera ocenę stosowania rozporządzenia, analizę osiągniętych wyników w stosunku do zamierzonych celów oraz wpływ na prawa podstawowe, a także ocenę aktualności przesłanek, które doprowadziły do ustanowienia systemu, ocenę stosowania rozporządzenia, bezpieczeństwa systemu i wszelkich skutków dla przyszłych działań; na tej podstawie Komisja przedstawia stosowne zalecenia. Komisja przekazuje sprawozdania z oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Po dwóch latach od rozpoczęcia eksploatacji systemu ECRIS-TCN, a następnie co dwa lata Komisja przedstawia ogólną ocenę systemu ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS. Ta ogólna ocena zawiera ocenę stosowania rozporządzenia, analizę osiągniętych wyników w stosunku do zamierzonych celów oraz wpływ na prawa podstawowe i koszty, a także ocenę aktualności przesłanek, które doprowadziły do ustanowienia systemu, ocenę stosowania rozporządzenia, bezpieczeństwa systemu i wszelkich skutków dla przyszłych działań; na tej podstawie Komisja przedstawia stosowne zalecenia. Komisja przekazuje sprawozdania z oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie scentralizowanego systemu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN)

Odsyłacze

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.9.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bernd Kölmel

11.7.2017

Data przyjęcia

4.12.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

3

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Howarth, Joachim Zeller

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie scentralizowanego systemu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN)

Odsyłacze

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

28.6.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

CONT

12.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Data przyjęcia

25.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anna Záborská

Data złożenia

1.2.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności