RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

1.2.2018 - (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Daniel Dalton


Procedură : 2017/0144(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0018/2018
Texte depuse :
A8-0018/2018
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0344),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0217/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0018/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Uniunea și-a fixat obiectivul de a oferi cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în coroborare cu măsuri adecvate de prevenire și combatere a criminalității.

(1)  Uniunea și-a fixat obiectivul de a oferi cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în coroborare cu măsuri adecvate de prevenire și combatere a criminalității, inclusiv a terorismului.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Acest obiectiv impune ca informațiile privind condamnările pronunțate în statele membre să fie luate în considerare în afara statului membru de condamnare, atât în cadrul unor noi procese penale, astfel cum se prevede în Decizia-cadru 2008/675/JAI19, a Consiliului, cât și pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni.

(2)  Acest obiectiv impune ca informațiile privind condamnările pronunțate în statele membre să fie luate în considerare în afara statului membru de condamnare, atât în cadrul unor noi procese penale, astfel cum se prevede în Decizia-cadru 2008/675/JAI19 a Consiliului, cât și în scopul recrutării în posturi care implică contactul direct și periodic cu copiii, în temeiul articolului 10 din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului19a, și în orice alte scopuri conform legislației naționale. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a oferi garanții similare în ceea ce privește persoanele care intenționează să lucreze cu persoane cu dizabilități sau cu persoane în vârstă. Scopul este acela de a asigura faptul că o persoană condamnată pentru infracțiuni sexuale sau violente împotriva unui copil sau a unei persoane vulnerabile nu mai poate ascunde condamnarea sau interdicția respectivă pentru a putea ocupa o funcție care presupune contactul cu astfel de persoane în alt stat membru.

_________________

_________________

19 Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal (JO L 220, 15.8.2008, p. 32).

19 Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal (JO L 220, 15.8.2008, p. 32).

 

19aDirectiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Cu toate acestea, cadrul juridic al ECRIS nu acoperă într-o măsură suficientă particularitățile cererilor referitoare la resortisanți ai țărilor terțe. Deși în prezent este posibil schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe prin intermediul ECRIS, nu există nicio procedură sau mecanism care să permită un schimb eficient.

(4)  Cu toate acestea, cadrul juridic existent al ECRIS nu abordează într-o măsură suficientă particularitățile cererilor referitoare la resortisanți ai țărilor terțe. Deși în prezent este deja posibil schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe prin intermediul ECRIS, nu există nicio procedură sau mecanism comun al Uniunii care să permită un schimb eficient, rapid și exact.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Aceste „cereri globale” impun o sarcină administrativă tuturor statelor membre, inclusiv celor care nu dețin informații privind resortisantului țării terțe în cauză. În practică, această obligație descurajează statele membre să solicite informații privind resortisanții țărilor terțe și le determină să limiteze informațiile din cazierele judiciare la informațiile stocate în registrul lor național.

(6)  Aceste „cereri globale” impun o sarcină administrativă disproporționată tuturor statelor membre, inclusiv celor care nu dețin informații privind resortisantului țării terțe în cauză. În practică, această obligație descurajează statele membre să solicite informații privind resortisanții țărilor terțe de la alte state membre, ceea ce împiedică în mod grav schimbul acestora între statele membre, limitând informațiile din cazierele judiciare la informațiile stocate în registrul lor național. Prin urmare, riscul ca schimburile de informații dintre statele membre să fie ineficiente și incomplete crește, fapt care, la rândul său, afectează nivelul de securitate și siguranță oferit cetățenilor Uniunii și persoanelor care își au reședința în Uniune.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a îmbunătăți situația, ar trebui instituit un sistem prin care autoritatea centrală a unui stat membru să poată afla rapid și eficient în care alt (alte) stat membru (state membre) sunt depozitate informații privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe, astfel încât cadrul existent al ECRIS să poată fi utilizat ulterior pentru a solicita informații privind cazierele judiciare de la statul membru respectiv sau statele membre respective în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315/JAI.

(7)  Pentru a îmbunătăți situația, ar trebui instituit un sistem prin care autoritatea centrală a unui stat membru să poată afla prompt și eficient care alt stat membru sau alte state membre dețin informații privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să stabilească norme privind crearea unui sistem centralizat care va conține date cu caracter personal la nivelul Uniunii, împărțirea responsabilităților între statul membru și organizația responsabilă pentru dezvoltarea și întreținerea sa, precum și orice dispoziții specifice privind protecția datelor necesare pentru a completa dispozițiile existente în materie de protecție a datelor și să prevadă un nivel general corespunzător de protecție a datelor și securitatea datelor. Drepturile fundamentale ale persoanelor în cauză ar trebui să fie, de asemenea, protejate.

(8)  Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să stabilească norme privind crearea unui sistem centralizat care va conține și va proteja date cu caracter personal la nivelul Uniunii, împărțirea responsabilităților între statul membru și organizația responsabilă pentru dezvoltarea și întreținerea sa, precum și orice dispoziții specifice privind protecția datelor necesare pentru a completa dispozițiile existente în materie de protecție a datelor și să prevadă un nivel general corespunzător de protecție a datelor, securitatea datelor și protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor în cauză.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Sistemul ECRIS-TCN autorizează prelucrarea datelor dactiloscopice pentru a identifica statul sau statele membre care dețin informații privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe și a imaginilor faciale pentru a confirma identitatea acestuia. Introducerea și utilizarea datelor dactiloscopice și a imaginilor faciale nu trebuie să depășească ceea ce este strict necesar pentru atingerea obiectivului urmărit, trebuie să respecte drepturile fundamentale, inclusiv interesul superior al copilului, și trebuie să fie în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

____________________

 

1aDirectiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Agenția eu-LISA ar trebui să beneficieze de finanțare și de personal adecvat pentru a-și exercita responsabilitățile prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În cazul în care există o concordanță între datele înregistrate în sistemul central și cele utilizate pentru căutare de un stat membru (rezultat pozitiv), informațiile de identitate pe baza cărora a fost înregistrat un „rezultat pozitiv” sunt furnizate împreună cu rezultatul pozitiv. Aceste informații ar trebui să fie utilizate numai pentru confirmarea identității resortisantului țării terțe în cauză. Aceasta poate include înregistrarea, în bazele de date care conțin cazierele judiciare național ale statelor membre care efectuează căutarea, a unor date de tipul alias al resortisantului unei țări terțe.

(12)  În cazul în care există o concordanță între datele înregistrate în sistemul central și cele utilizate pentru căutare de un stat membru (rezultat pozitiv), informațiile de identitate pe baza cărora a fost înregistrat un „rezultat pozitiv” sunt furnizate împreună cu rezultatul pozitiv. Aceste informații ar trebui să fie utilizate numai pentru confirmarea identității resortisantului țării terțe în cauză, pentru a verifica dacă datele înregistrate sunt atribuite cu exactitate persoanei corecte la care se referă rezultatul pozitiv. Aceasta poate include înregistrarea, în bazele de date care conțin cazierele judiciare național ale statelor membre care efectuează căutarea, a unor date de tipul alias al resortisantului unei țări terțe.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În primul rând, imaginile faciale incluse în sistemul ECRIS-TCN ar trebui utilizate numai pentru a verifica identitatea unui resortisant al unei țări terțe. În viitor, este posibil ca, în urma dezvoltării programelor informatice de recunoaștere facială, imaginile faciale să poată fi utilizate pentru stabilirea automatizată de corespondențe biometrice, cu condiția ca cerințele tehnice necesare să fi fost îndeplinite.

(13)  În primul rând, imaginile faciale incluse în sistemul ECRIS-TCN ar trebui utilizate numai pentru a verifica identitatea unui resortisant al unei țări terțe. În viitor, este posibil ca, în urma dezvoltării programelor informatice de recunoaștere facială și, pe baza unei evaluări realizate de către Comisie cu privire la disponibilitatea și gradul de adecvare al tehnologiei necesare, imaginile faciale să poată fi utilizate pentru stabilirea automatizată de corespondențe biometrice, în măsura în care acest lucru este necesar și proporțional.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Utilizarea datelor biometrice este necesară, deoarece este cea mai fiabilă metodă de identificare a resortisanților țărilor terțe aflați pe teritoriul statelor membre, care adesea nu sunt în posesia documentelor sau oricăror alte mijloace de identificare, precum și pentru o confruntare mai sigură a datelor privind resortisanții țărilor terțe.

eliminat

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Statele membre ar trebui să creeze registre în sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe condamnați, cât mai curând posibil după ce condamnarea lor a fost înscrisă în cazierul judiciar național.

(15)  Statele membre ar trebui să creeze în mod automat registre în sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe condamnați, imediat după ce condamnarea lor este înscrisă în cazierul judiciar național.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Îmbunătățirea circulației informațiilor privind condamnările ar trebui să contribuie la punerea în aplicare. de către statele membre, a Deciziei-cadru 2008/675/JAI a Consiliului, care introduce obligația statelor membre de a ține seama de condamnările anterioare în noile proceduri penale.

(17)  Îmbunătățirea circulației informațiilor privind condamnările ar trebui să contribuie la punerea în aplicare, de către statele membre, a Deciziei-cadru 2008/675/JAI a Consiliului, care introduce obligația statelor membre de a ține seama de condamnările anterioare din alte state membre în noile proceduri penale, în măsura în care condamnările naționale anterioare sunt luate în considerare în conformitate cu legislația națională.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Un rezultat pozitiv indicat de sistemul ECRIS-TCN nu ar trebui să însemne în mod automat că resortisantul țării terțe în cauză a fost condamnat în statul membru (statele membre) indicat(e) și nici că statul membru (statele membre) indicat(e) dețin(e) informații privind cazierul judiciar al resortisantului țării terțe în cauză. Existența unor condamnări anterioare ar trebui să fie confirmată exclusiv pe baza informațiilor din cazierele judiciare din statele membre în cauză.

(19)  Un rezultat pozitiv indicat de sistemul ECRIS-TCN nu ar trebui să însemne în mod automat că resortisantul țării terțe în cauză a fost condamnat în statul membru (statele membre) indicat(e). Existența unor condamnări anterioare ar trebui să fie confirmată exclusiv pe baza informațiilor din cazierele judiciare din statele membre în cauză. Un rezultat pozitiv în sistemul ECRIS-TCN nu ar trebui, așadar, să fie folosit ca atare pentru a submina principiul egalității în fața legii, dreptul la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție sau interzicerea generală a discriminării.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Prezentul regulament stabilește norme stricte de acces la sistemul ECRIS-TCN, precum și garanțiile necesare, inclusiv responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește colectarea și utilizarea datelor. Acesta stabilește, de asemenea, drepturile individuale la compensare, acces, rectificare, ștergere și despăgubire, în special dreptul la o cale de atac eficientă, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare de către autoritățile publice independente. Prin urmare, regulamentul respectă drepturile și libertățile fundamentale și principiile recunoscute, în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, principiul egalității în fața legii și interdicția generală a discriminării.

(22)  Prezentul regulament stabilește norme stricte de acces la sistemul ECRIS-TCN, precum și garanțiile necesare, inclusiv responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește colectarea și utilizarea datelor. Acesta stabilește, de asemenea, modul în care persoanele își pot exercita drepturile la compensare, acces, rectificare, ștergere și despăgubire, în special dreptul la o cale de atac eficientă, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare de către autoritățile publice independente. Prin urmare, regulamentul respectă drepturile și libertățile fundamentale și principiile recunoscute, în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, principiul egalității în fața legii și interdicția generală a discriminării. În acest context, aceasta ia în considerare, de asemenea, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și alte obligații privind drepturile omului în temeiul dreptului internațional.

Justificare

Drepturile sunt prevăzute de Directiva (UE) 2016/680 – prezentul regulament clarifică doar modul în care aceste drepturi pot funcționa cu sistemul ECRIS-TCN.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Resortisanții țărilor terțe ar trebui să aibă posibilitatea de a adresa solicitări referitoare la drepturile lor de acces, de rectificare și de ștergere a datelor, autorității centrale din orice stat membru. În cazul în care cererea a fost depusă pe lângă alt stat membru decât statul membru de condamnare, confirmarea scrisă privind măsura luată adresată persoanei în cauză ar trebui trimisă de statul membru de condamnare. Confirmarea ar trebui, de asemenea, să precizeze motivele pentru care cererea a fost tratată de către statul membru de condamnare.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului26 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau în scopul executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa securității publice. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului27 ar trebui să se aplice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile naționale în cazul în care dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 nu se aplică. O supraveghere coordonată ar trebui să fie asigurată în conformitate cu articolul 62 din [noul regulament privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii].

(23)  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului26 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau în scopul executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa securității publice. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului27 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile naționale. O supraveghere coordonată ar trebui să fie asigurată în conformitate cu articolul 62 din [noul regulament privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii]. Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului27a+ ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către eu-LISA.

_________________

_________________

26Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

26Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

27 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

27 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

27aRegulamentul (UE).../... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (OJ L...,...,p. ...).

 

+ JO: a se introduce în text numărul regulamentului conținut în documentul 2017/0002 (COD) și a se completa nota de subsol.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Ar trebui stabilite norme privind responsabilitatea statelor membre în cazul unor daune care rezultă din încălcarea dispozițiilor prezentului regulament.

(24)  Ar trebui stabilite norme privind responsabilitatea statelor membre și a agențiilor Uniunii care utilizează sistemul ECRIS-TCN în cazul unor daune care rezultă din încălcarea dispozițiilor prezentului regulament.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Agenția eu-LISA ar trebui să furnizeze statistici periodice privind înregistrarea, stocarea și schimbul de informații extrase din cazierele judiciare prin intermediul sistemului ECRIS-TCN, inclusiv prin utilizarea statisticilor furnizate de statele membre cu privire la numărul resortisanților țărilor terțe condamnați. Totuși, aceste statistici ar trebui să ia în considerare distorsiunile statistice care rezultă din utilizarea unor eșantioane nereprezentative pentru populație, în cazul de față resortisanții țărilor terțe, și nu ar trebui să formuleze nicio concluzie în analizele comparative.

Justificare

Acest considerent atrage atenția asupra riscului unor distorsiuni statistice în ceea ce privește utilizarea exclusivă a statisticilor privind resortisanții țărilor terțe condamnați. Compararea numărului resortisanților țărilor terțe condamnați cu numărul resortisanților UE condamnați nu ar trebui să conducă la concluzia că resortisanții țărilor terțe sunt mai predispuși să comită infracțiuni, întrucât acest lucru nu reprezintă realitatea.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a permite un schimb rapid și eficient de informații privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci, având în vedere sinergia și interoperabilitatea necesare, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(25)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a permite un schimb cât mai rapid, eficient și corect posibil de informații privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci, mai degrabă, prin instituirea unor norme comune ale Uniunii și sisteme interoperabile, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din domeniul programelor informatice de recunoaștere facială și pentru a furniza norme specifice privind anumite aspecte legate de dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea prezentului regulament, permițându-se utilizarea imaginilor faciale în scopul identificării resortisanților țărilor terțe, pe baza acestor elemente biometrice de identificare, și completând prezentul regulament, prin stabilirea unor norme privind introducerea, accesarea, modificarea și ștergerea datelor, precum și păstrarea și accesarea evidențelor. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

_______________________

 

1aJO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului 29și a emis un aviz la ...30,

eliminat

_________________

 

29 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 008, 12.1.2001, p. 1).

 

30 JO C …

 

Justificare

Nu există un aviz din partea AEPD cu privire la această propunere pentru un sistem ECRIS-TCN centralizat, ci numai cu privire la Directiva privind ECRIS-TCN din 2016.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  „resortisant al unei țări terțe” înseamnă un resortisant al unei țări care nu este stat membru, indiferent dacă persoana deține și cetățenia unui stat membru, un apatrid sau o persoană a cărei cetățenie este necunoscută în statul membru de condamnare;

(g)  „resortisant al unei țări terțe” înseamnă o persoană care nu este cetățean al Uniunii în sensul articolului 20 alineatul (1) din TFUE sau care este un apatrid sau o persoană a cărei cetățenie este necunoscută în statul membru de condamnare;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  „date dactiloscopice” înseamnă datele privind impresiunile în plan și cele prelevate prin apăsarea degetului de la un capăt al unghiei la celălalt ale amprentelor digitale ale tuturor celor zece degete;

(l)  „date dactiloscopice” înseamnă datele privind impresiunile în plan și cele prelevate prin apăsarea degetului de la un capăt al unghiei la celălalt ale amprentelor digitale care au fost colectate de statele membre în cursul procedurilor penale în conformitate cu legislația națională;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sistemul central va fi găzduit de eu-LISA în cele două sedii tehnice proprii.

2.  Sistemul central va fi găzduit de eu-LISA în sediile sale tehnice proprii.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru fiecare resortisant al unei țări terțe condamnat, autoritatea centrală din statul membru de condamnare creează o înregistrare de date în sistemul central. Înregistrarea de date cuprinde următoarele date:

1.  Pentru fiecare resortisant al unei țări terțe condamnat, ale cărui date au fost înregistrate în cazierul judiciar din statul membru de condamnare, autoritatea centrală din acel stat creează o înregistrare de date în sistemul central. Înregistrarea de date cuprinde următoarele date:

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numele (de familie); prenumele; data nașterii; locul nașterii (localitatea și țara); cetățenia sau cetățeniile; sexul; numele părinților; dacă este cazul, numele anterioare, pseudonimul (pseudonimele) și/sau numele de împrumut; codul statului de condamnare;

(a)  numele (de familie); prenumele; data nașterii; locul nașterii (localitatea și țara); cetățenia sau cetățeniile; sexul; dacă este cazul, numele anterioare, pseudonimul (pseudonimele) și/sau numele de împrumut; codul statului de condamnare;

Justificare

Numele părinților nu este necesar și nici proporțional cu scopul de a verifica identitatea resortisantului țării terțe în cauză. Numele părinților ar trebui transmis numai cu informațiile privind cazierul judiciar, în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315, după identificarea statului membru de condamnare.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  datele dactiloscopice, în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315/JAI31 și cu specificațiile privind rezoluția și utilizarea amprentelor digitale menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (b); numărul de referință al datelor dactiloscopice ale persoanei condamnate, inclusiv codul statului membru de condamnare.

(b)  datele dactiloscopice, numai în cazul în care legislația națională a unui stat membru în care se pronunță o condamnare permite colectarea și stocarea amprentelor digitale ale unei persoane condamnate și în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315/JAI31 și cu specificațiile privind rezoluția și utilizarea amprentelor digitale menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (b); numărul de referință al datelor dactiloscopice ale persoanei condamnate, inclusiv codul statului membru de condamnare.

_________________

_________________

31 Astfel cum a fost modificată prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului (...).

31 Astfel cum a fost modificată prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului (...).

Justificare

În conformitate cu amendamentul 17 din raportul adoptat al Comisiei LIBE referitor la Directiva privind ECRIS-TCN.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înregistrarea de date poate, de asemenea, să conțină imagini faciale ale resortisantului țării terțe condamnat.

2.  Înregistrarea de date poate, de asemenea, să conțină imagini faciale ale resortisantului țării terțe condamnat, dacă legislația națională a unui stat membru în care se pronunță o condamnare permite colectarea și stocarea imaginilor faciale ale unei persoane condamnate.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statul membru de condamnare creează fișierul de date cât mai curând posibil după ce condamnarea a fost înscrisă în registrul național al cazierelor judiciare.

3.  Statul membru de condamnare creează în mod automat fișierul de date, dacă este posibil, și în orice caz, în termen de 24 de ore de la înscrierea condamnării în registrul național al cazierelor judiciare.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre de condamnare creează înregistrări de date inclusiv pentru condamnările pronunțate înainte de [data intrării în vigoare a prezentului regulament], în măsura în care aceste date sunt stocate în cazierul judiciar național sau în baza de date dactiloscopice națională.

4.  Statele membre de condamnare creează înregistrări de date inclusiv pentru condamnările pronunțate până la [24 de luni după intrarea în vigoare a prezentului regulament], în măsura în care aceste date sunt stocate în cazierul judiciar național sau în baza de date dactiloscopice națională.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Imaginile faciale menționate la articolul 5 alineatul (2) sunt utilizate numai pentru a confirma identitatea unui resortisant dintr-o țară terță care a fost identificat în urma unei căutări alfanumerice sau a unei căutări cu ajutorul amprentelor digitale.

1.  Imaginile faciale menționate la articolul 5 alineatul (2) pot fi utilizate numai pentru a confirma identitatea unui resortisant dintr-o țară terță care a fost identificat în urma unei căutări alfanumerice sau a unei căutări cu ajutorul amprentelor digitale.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  De îndată ce acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic, imaginile faciale pot fi de asemenea utilizate pentru identificarea unui resortisant dintr-o țară terță pe baza identificatorilor biometrici. Înainte ca această funcționalitate să fie introdusă în sistemul ECRIS-TCN, Comisia prezintă un raport privind disponibilitatea și gradul de adecvare al tehnologiei necesare, fiind consultat și Parlamentul European.

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34a privind modificarea prezentului regulament asigurând, de îndată ce acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic și pe baza unei evaluări a Comisiei privind disponibilitatea și gradul de adecvare al tehnologiei necesare, că imaginile faciale pot fi, de asemenea, utilizate pentru identificarea unui resortisant dintr-o țară terță, pe baza identificatorilor biometrici.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când informațiile privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe sunt solicitate într-un stat membru în scopul unor proceduri penale împotriva resortisantului țării terțe în cauză sau pentru orice alte scopuri decât procedurile penale desfășurate în conformitate cu legislația sa națională, autoritatea centrală din statul membru respectiv utilizează sistemul ECRIS-TCN pentru a identifica statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar al resortisantului țării terțe în cauză în vederea obținerii de informații cu privire la condamnările anterioare prin intermediul ECRIS.

1.  Atunci când informațiile privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe sunt solicitate într-un stat membru în scopul unor proceduri penale împotriva resortisantului țării terțe în cauză, autoritatea centrală din statul membru respectiv utilizează sistemul ECRIS-TCN pentru a identifica statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar al resortisantului țării terțe în cauză în vederea obținerii de informații cu privire la condamnările anterioare prin intermediul ECRIS.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare înregistrare de date este păstrată în sistemul central atât timp cât datele referitoare la condamnarea (condamnările) persoanei în cauză sunt înregistrate în registrul național al cazierelor judiciare.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La expirarea perioadei de păstrare menționate la alineatul 1, autoritatea centrală a statului membru de condamnare șterge din sistemul central datele individuale înregistrate, fără întârziere și, în orice caz, în termen de cel mult o lună după expirarea acestei perioade de păstrare.

2.  La expirarea perioadei de păstrare menționate la alineatul 1, autoritatea centrală a statului membru de condamnare șterge permanent din sistemul central, acolo unde este posibil, datele individuale înregistrate, în mod automat, și, în orice caz, în termen de 24 de ore după expirarea acestei perioade de păstrare.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un stat membru are motive să creadă că datele pe care le-a înregistrat în sistemul central sunt incorecte sau că acestea au fost prelucrate în sistemul central într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta verifică datele respective și, dacă este necesar, le modifică sau le șterge fără întârziere din sistemul central.

3.  În cazul în care un stat membru are motive să creadă că datele pe care le-a înregistrat în sistemul central sunt incorecte sau că acestea au fost prelucrate în sistemul central într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta verifică datele respective și, dacă este necesar, le modifică sau le șterge imediat din sistemul central.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care un stat membru diferit de statul membru care a introdus datele are motive să creadă că datele înregistrate în sistemul central sunt incorecte sau că acestea au fost prelucrate în sistemul central cu încălcarea prezentului regulament, acesta contactează fără întârziere autoritatea centrală din statul membru de condamnare. Statul membru de condamnare verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de o lună.

4.  În cazul în care un stat membru diferit de statul membru care a introdus datele are motive să creadă că datele înregistrate în sistemul central sunt incorecte sau că acestea au fost prelucrate în sistemul central cu încălcarea prezentului regulament, acesta contactează fără întârziere autoritatea centrală din statul membru de condamnare. Statul membru de condamnare verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora fără întârziere și, în orice caz, în termen de o săptămână după primirea informațiilor.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia adoptă actele necesare pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN, în special norme privind:

1.  Comisia adoptă înainte de [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] actele necesare pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN, în special norme privind:

Justificare

Amendamentul este necesar pentru a stabili o dată concretă pentru începerea punerii în aplicare a sistemului ECRIS-TCN menționată la articolul 11.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  calitatea datelor, inclusiv un mecanism și proceduri pentru a efectua verificări ale calității datelor;

(e)  specificațiile tehnice pentru calitatea datelor, inclusiv un mecanism și proceduri pentru a efectua verificări ale calității datelor;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  introducerea datelor în conformitate cu articolul 5;

eliminat

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  accesarea datelor în conformitate cu articolul 7;

eliminat

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  modificarea și ștergerea datelor în conformitate cu articolele 8 și 9;

eliminat

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  păstrarea și accesarea evidențelor în conformitate cu articolul 29;

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  furnizarea de statistici în conformitate cu articolul 30;

eliminat

Justificare

Textul a fost mutat la articolul 10a (nou) cu privire la un act delegat mai degrabă decât un act de punere în aplicare.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  cerințele de performanță și disponibilitate ale sistemului ECRIS-TCN.

eliminat

Justificare

Textul a fost mutat la articolul 10a (nou) cu privire la un act delegat mai degrabă decât un act de punere în aplicare.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Adoptarea actelor delegate de către Comisie

 

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate pentru completarea prezentului regulament pentru stabilirea unor norme privind:

 

(a)  introducerea datelor în conformitate cu articolul 5;

 

(b)  accesarea datelor în conformitate cu articolul 7;

 

(c)  modificarea și ștergerea datelor în conformitate cu articolele 8 și 9;

 

(d)  păstrarea și accesarea evidențelor în conformitate cu articolul 29;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția eu-LISA este responsabilă pentru dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului ECRIS-TCN. Dezvoltarea constă în elaborarea și implementarea specificațiilor tehnice, testare și coordonarea generală a proiectului.

1.  Agenția eu-LISA este responsabilă pentru dezvoltarea sistemului ECRIS-TCN, în conformitate cu principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii și al protecției implicite a datelor. În plus, agenția eu-LISA este responsabilă pentru gestionarea operațională a sistemului ECRIS-TCN. Dezvoltarea constă în elaborarea și implementarea specificațiilor tehnice, testare și coordonarea generală a proiectului.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul ECRIS-TCN înainte de [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și după adoptarea de către Comisie a măsurilor prevăzute la articolul 10.

4.  Agenția eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul ECRIS-TCN cât mai curând posibil, după intrarea în vigoare a prezentului regulament și adoptarea de către Comisie a măsurilor prevăzute la articolul 10 și articolul 10a.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Înainte de faza de proiectare și dezvoltare, Consiliul de administrație al eu-LISA instituie un consiliu de administrație al proiectului, alcătuit din maximum zece membri. Acesta este compus din: opt reprezentanți numiți de Consiliul de administrație, președintele grupului consultativ al sistemului ECRIS-TCN menționat la articolul 36 și un membru numit de Comisie. Membrii numiți de către Consiliul de administrație sunt aleși numai din acele state membre care intră pe deplin, în temeiul dreptului Uniunii, sub incidența instrumentelor legislative care reglementează ECRIS și care vor participa la sistemul ECRIS-TCN. Consiliul de administrație se asigură că reprezentanții pe care îi numește dispun de experiența și expertiza necesare în domeniul dezvoltării și al gestionării sistemelor informatice care sprijină autoritățile judiciare și cele responsabile de cazierele judiciare. Consiliul de administrație al proiectului se reunește cel puțin o dată la trei luni sau mai des, dacă este necesar. Acesta asigură gestionarea adecvată a fazei de proiectare și dezvoltare a sistemului ECRIS-TCN. Consiliul de administrație al proiectului prezintă lunar Consiliului de administrație al eu-LISA rapoarte scrise cu privire la evoluția proiectului. Acesta nu are competențe decizionale și nu dispune de un mandat de reprezentare a membrilor Consiliului de administrație.

5.  Înainte de faza de proiectare și dezvoltare, Consiliul de administrație al eu-LISA instituie un consiliu de administrație al proiectului, alcătuit din maximum zece membri. Acesta este compus din: șapte reprezentanți numiți de Consiliul de administrație din rândul membrilor săi sau al supleanților acestora, președintele grupului consultativ al sistemului ECRIS-TCN menționat la articolul 36, un membru care reprezintă eu-LISA și care este numit de directorul executiv al acesteia și un membru numit de Comisie. Membrii numiți de către Consiliul de administrație sunt aleși numai din acele state membre care intră pe deplin, în temeiul dreptului Uniunii, sub incidența instrumentelor legislative care reglementează ECRIS și care vor participa la sistemul ECRIS-TCN. Consiliul de administrație se asigură că reprezentanții pe care îi numește dispun de experiența și expertiza necesare în domeniul dezvoltării și al gestionării sistemelor informatice care sprijină autoritățile judiciare și cele responsabile de cazierele judiciare. Consiliul de administrație al proiectului se reunește cel puțin o dată la trei luni sau mai des, dacă este necesar. Acesta asigură gestionarea adecvată a fazei de proiectare și dezvoltare a sistemului ECRIS-TCN. Consiliul de administrație al proiectului prezintă lunar Consiliului de administrație al eu-LISA rapoarte scrise cu privire la evoluția proiectului. Acesta nu are competențe decizionale și nu dispune de un mandat de reprezentare a membrilor Consiliului de administrație.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Președinția este asigurată de statul membru care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, cu condiția ca acesta intre pe deplin, în temeiul dreptului Uniunii, sub incidența instrumentelor legislative care reglementează ECRIS și care vor participa la sistemul ECRIS-TCN. În cazul în care această cerință nu este îndeplinită, președinția este asigurată de următorul stat membru care va deține președinția și care îndeplinește această cerință.

7.  Președinția este asigurată de un stat membru care intră pe deplin, în temeiul dreptului Uniunii, sub incidența instrumentelor legislative care reglementează ECRIS și care vor participa la sistemul ECRIS-TCN.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  În cursul fazei de proiectare și dezvoltare, Grupul consultativ al sistemului ECRISTCN menționat la articolul 36 este alcătuit din managerii de proiect ai sistemului ECRIS-TCN de la nivel național. În cursul fazei de proiectare și dezvoltare, acesta se reunește cel puțin o dată pe lună, până la începerea operațiunilor sistemului ECRIS-TCN. Acesta prezintă rapoarte după fiecare reuniune a Consiliului de administrație al eu-LISA. Acesta furnizează expertiză tehnică pentru a sprijini sarcinile Consiliului de administrație și monitorizează stadiul de pregătire al statelor membre.

9.  În cursul fazei de proiectare și dezvoltare, Grupul consultativ al sistemului ECRISTCN menționat la articolul 36 este alcătuit din managerii de proiect ai sistemului ECRIS-TCN de la nivel național și este prezidat de eu-LISA. În cursul fazei de proiectare și dezvoltare, acesta se reunește cel puțin o dată pe lună, până la începerea operațiunilor sistemului ECRIS-TCN. Acesta prezintă rapoarte după fiecare reuniune a Consiliului de administrație al eu-LISA. Acesta furnizează expertiză tehnică pentru a sprijini sarcinile Consiliului de administrație și monitorizează stadiul de pregătire al statelor membre.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru asigură formare profesională adecvată membrilor personalului din cadrul autorităților sale cu drept de acces la sistemul ECRIS-TCN, în special cu privire la normele de securitate și protecție a datelor și la drepturile fundamentale relevante, înainte de a-i autoriza să prelucreze datele stocate în sistemul central.

2.  Fiecare stat membru asigură formare profesională adecvată membrilor personalului din cadrul autorităților sale cu drept de acces la sistemul ECRIS-TCN, în special cu privire la normele de securitate și protecție a datelor și la drepturile fundamentale, înainte de a-i autoriza să prelucreze datele stocate în sistemul central.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu Directiva (UE) 2016/680, fiecare stat membru se asigură că datele înregistrate în sistemul ECRIS-TCN sunt prelucrate legal și, în special, că:

1.  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, fiecare stat membru se asigură că datele înregistrate în sistemul ECRIS-TCN sunt prelucrate legal și, în special, că:

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  datele sunt colectate în mod legal și cu respectarea deplină a demnității resortisantului țării terțe;

(b)  datele sunt colectate în mod legal și cu respectarea deplină a demnității și a drepturilor fundamentale ale resortisantului țării terțe;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția eu-LISA se asigură că sistemul ECRIS-TCN funcționează în conformitate cu prezentul regulament și cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 10, precum și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 [sau de regulamentul care îi va urma]. În special, eu-LISA ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului central și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și punctul central de acces național, fără a aduce atingere responsabilităților fiecărui stat membru.

2.  Agenția eu-LISA se asigură că sistemul ECRIS-TCN funcționează în conformitate cu prezentul regulament, cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 10 și cu actele delegate menționate la articolul 10a, precum și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 [sau cu regulamentul care îi va urma]. În special, eu-LISA ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului central și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și punctul central de acces național, fără a aduce atingere responsabilităților fiecărui stat membru.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  eu-LISA informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la măsurile pe care le ia în conformitate cu alineatul 2 pentru începerea exploatării sistemului ECRIS-TCN.

3.  eu-LISA informează cât mai curând posibil Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la măsurile pe care le ia în conformitate cu alineatul 2 pentru începerea exploatării sistemului ECRIS-TCN.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Țările terțe și organizațiile internaționale își pot adresa cererile de informații cu privire la condamnările anterioare ale resortisanților țărilor terțe către Eurojust.

1.  Țările terțe și organizațiile internaționale își pot adresa cererile de informații cu privire la condamnările anterioare ale resortisanților țărilor terțe către Eurojust în aceleași scopuri cu cele pentru care autoritățile statelor membre au acces la sistemul ECRIS-TCN în temeiul articolului 7 alineatul (1).

Justificare

Este important să se clarifice în ce scopuri țările terțe și organizațiile internaționale pot solicita informații sistemului ECRIS-TCN.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care Eurojust primește o solicitare, astfel cum se menționează la alineatul 1, acesta utilizează sistemul ECRIS-TCN pentru a stabili care stat membru (state membre) deține (dețin) informații privind resortisantul țării terțe în cauză și, în cazul în care statul membru (statele membre) este (sunt) identificat(e), transmite cererea imediat autorităților centrale ale statului membru (statelor membre) în cauză. Statele membre în cauză sunt responsabile pentru soluționarea acestor cereri în conformitate cu legislația lor națională.

2.  În cazul în care Eurojust primește o solicitare, astfel cum se menționează la alineatul (1), acesta utilizează sistemul ECRIS-TCN pentru a stabili care stat membru (state membre) deține (dețin) informații aferente cazierului judiciar privind resortisantul țării terțe în cauză și, în cazul în care statul membru (statele membre) este (sunt) identificat(e), transmite cererea imediat autorităților centrale ale statului membru (statelor membre) în cauză. Statele membre în cauză sunt responsabile pentru soluționarea acestor cereri în conformitate cu legislația lor națională. Eurojust trimite un mesaj de confirmare a primirii țării terțe sau organizației internaționale care solicită informațiile, astfel cum se menționează la alineatul (1).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Nici Eurojust, nici Europol, [nici Parchetul European] și nicio autoritate centrală a unui stat membru nu pot să transfere sau să pună la dispoziția unei țări terțe, a unei organizații internaționale sau a unei entități private informațiile obținute prin intermediul sistemului ECRIS-TCN referitoare la condamnările anterioare ale unui resortisant al unei țări terțe, nici informații privind statul membru (statele membre) care ar putea deține astfel de informații.

3.  Nici Eurojust, nici Europol, [nici Parchetul European] și nicio autoritate centrală a unui stat membru nu are permisiunea să transfere sau să pună la dispoziția unei țări terțe, a unei organizații internaționale sau a unei entități private nicio informație obținută prin intermediul sistemului ECRIS-TCN referitoare la condamnările anterioare ale unui resortisant al unei țări terțe, nici informații privind statul membru (statele membre) care ar putea deține astfel de informații.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Eurojust are acces direct la sistemul ECRIS-TCN în scopul punerii în aplicare a articolului 14, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale statutare.

1.  Personalul autorizat al Eurojust are acces direct la sistemul ECRIS-TCN în scopul punerii în aplicare a articolului 14, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale statutare.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  [Personalul autorizat al Parchetului European are acces direct la sistemul ECRIS-TCN în scopul îndeplinirii sarcinilor lor statutare].

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Europol [și Parchetul European] au acces direct la sistemul ECRIS-TCN în scopul îndeplinirii sarcinilor lor statutare.

2.  Personalul autorizat al Europol are acces direct la sistemul ECRIS-TCN în scopul prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor pentru îndeplinirea sarcinilor lor statutare.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În urma obținerii unui rezultat pozitiv care indică statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierele judiciare ale unui resortisant al unei țări terțe, Eurojust, Europol[, și Parchetul European] pot să-și utilizeze contactele cu autoritățile naționale ale statelor membre în cauză, stabilite în conformitate cu propriile instrumente juridice constitutive respective, pentru a solicita informații cu privire la condamnări.

3.  În urma obținerii unui rezultat pozitiv care indică statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierele judiciare ale unui resortisant al unei țări terțe, Eurojust, Europol[, și Parchetul European] pot să-și utilizeze contactele cu autoritățile naționale ale statelor membre în cauză, stabilite în conformitate cu propriile instrumente juridice constitutive respective, pentru a solicita informații cu privire la condamnări. Parchetului European nu i se refuză accesul la astfel de informații privind condamnările din simplul motiv că statul membru care refuză nu face parte din procedura cooperării consolidate de instituire a Parchetului European.

Justificare

Este important să se clarifice relația dintre Parchetul European și acele state membre care nu se numără printre cele 20 de state membre care în prezent constituie Parchetul European, în ceea ce privește solicitarea informațiilor cu privire la cazierele judiciare.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  de a proteja în mod fizic datele, inclusiv prin elaborarea unor planuri de urgență pentru protecția infrastructurii critice;

(a)  de a proteja în mod fizic datele, inclusiv prin elaborarea unor planuri de urgență pentru protecția infrastructurii;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  de a garanta că persoanele autorizate să acceseze sistemul ECRIS-TCN au acces numai la datele prevăzute de autorizația lor de acces, cu folosirea exclusivă a unor identități de utilizator individuale și a unor moduri confidențiale de acces;

(f)  de a verifica și garanta că persoanele autorizate să acceseze sistemul ECRIS-TCN au acces numai la datele prevăzute de autorizația lor de acces, cu folosirea exclusivă a unor identități de utilizator individuale și a unor moduri confidențiale de acces;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  de a garanta că toate autoritățile cu drept de acces la sistemul ECRIS-TCN creează profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor autorizate să introducă, să modifice, să șteargă, să consulte și să caute date și de a pune profilurile acestora la dispoziția autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 25, fără întârziere, la cererea acestora;

(g)  de a garanta că toate autoritățile cu drept de acces la sistemul ECRIS-TCN creează profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor autorizate să introducă, să modifice, să șteargă, să consulte și să caute date și de a pune profilurile acestora la dispoziția autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 25;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  de a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate menționate la prezentul alineat și de a lua măsurile de organizare referitoare la supravegherea internă necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

(k)  de a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate menționate la prezentul alineat și de a lua măsurile de organizare referitoare la controlul și supravegherea internă necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  eu-LISA și statele membre cooperează pentru a asigura o abordare armonizată a securității datelor, pe baza unui proces de gestionare a riscurilor în materie de securitate, care să cuprindă întregul sistem ECRIS-TCN.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare a datelor introduse în sistemul ECRIS-TCN produsă cu încălcarea prezentului regulament se pedepsește conform legislației naționale prin sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare a datelor introduse în sistemul ECRIS-TCN produsă cu încălcarea prezentului regulament se pedepsește conform legislației naționale, articolului 84 din Regulamentul (UE) 2016/679 și articolului 57 din Directiva (UE) 2016/680 prin sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Europol, Eurojust [și Parchetul European] iau măsurile necesare pentru ca membrilor personalului lor care au drept de acces la sistemul ECRIS-TCN să li se poată aplica măsuri de disciplină internă atunci când utilizează datele înregistrate în sistemul ECRIS-TCN într-o manieră care nu este conformă cu prezentul regulament.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare autoritate centrală a statului membru este considerată drept operator de date, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către statul membru în cauză în temeiul prezentului regulament.

1.  Fiecare autoritate centrală a statului membru este considerată drept operator de date, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către statul membru în cauză în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția eu-LISA este considerată a fi persoană împuternicită de către operator în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește datele cu caracter personal introduse în sistemul central de către statele membre.

2.  Agenția eu-LISA este considerată a fi persoană împuternicită de către operator în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 [sau cu regulamentul care îi va urma] în ceea ce privește datele cu caracter personal introduse în sistemul central de către statele membre.

Justificare

Modificare tehnică.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Accesul la sistemul ECRIS-TCN în scopul introducerii, modificării, ștergerii și consultării datelor menționate la articolul 5 este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților centrale și personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul organismelor menționate la articolul 15 pentru consultarea datelor. Accesul este limitat în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în conformitate cu scopul prevăzut la alineatul 1 și proporțional cu obiectivele urmărite.

2.  Accesul la sistemul ECRIS-TCN în scopul introducerii, modificării, ștergerii și consultării datelor menționate la articolul 5 este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților centrale și personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul organismelor menționate la articolul 15 pentru consultarea datelor. Accesul este limitat în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în conformitate cu scopul prevăzut la alineatul (1) și cu ce este necesar și proporțional cu obiectivele urmărite.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care o cerere este depusă pe lângă alt stat membru decât statul membru de condamnare, autoritățile statului membru căruia i s-a adresat cererea verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării datelor în sistemul ECRIS-TCN în termen de o lună, dacă această verificare poate fi realizată fără consultarea statului membru de condamnare. În caz contrar, statul membru diferit de statul membru de condamnare contactează autoritățile statului membru de condamnare în termen de 14 zile, iar statul membru de condamnare verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de o lună de la contactare.

2.  În cazul în care o cerere este depusă pe lângă alt stat membru decât statul membru de condamnare, autoritățile statului membru căruia i s-a adresat cererea contactează autoritățile statului membru de condamnare fără întârziere și, în orice caz, în termen de șapte zile de la primirea cererii. Statul membru de condamnare verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora și răspunde în termen de o săptămână de la contactare.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care datele înregistrate în sistemul ECRIS-TCN conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru de condamnare le rectifică sau le șterge în conformitate cu articolul 9. Statul membru de condamnare sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea îi confirmă în scris și fără întârziere persoanei interesate că a luat măsuri pentru corectarea sau ștergerea datelor referitoare la persoana respectivă.

3.  În cazul în care datele înregistrate în sistemul ECRIS-TCN conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru de condamnare le rectifică sau le șterge în conformitate cu articolul 9. Statul membru de condamnare îi confirmă în scris și fără întârziere persoanei interesate că a luat măsuri pentru corectarea sau ștergerea datelor referitoare la persoana respectivă. Statul membru de condamnare informează fără întârziere, de asemenea, orice alt stat membru care a primit informații privind condamnările referitoare la acest registru cu privire la acțiunile care au fost întreprinse.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care statul membru căruia i s-a adresat cererea nu este de acord că datele înregistrate în sistem ECRIS-TCN conțin erori de fapt sau că au fost înregistrate în mod ilegal, acesta emite o decizie administrativă prin care explică în scris și fără întârziere persoanei interesate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.

4.  În cazul în care statul membru de condamnare nu este de acord că datele înregistrate în sistemul ECRIS-TCN conțin erori de fapt sau că au fost înregistrate în mod ilegal, acesta emite o decizie administrativă prin care explică în scris și fără întârziere persoanei interesate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc. Aceste cazuri sunt comunicate Autorității Europene pentru Protecția Datelor și autorității naționale de supraveghere responsabile cu protecția datelor.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Atunci când o persoană solicită date care o privesc în conformitate cu punctul 2, autoritatea centrală ține o evidență sub forma unui document scris care să ateste că o asemenea cerere a fost efectuată, modul în care a fost soluționată și de către ce autoritate și pune acest document la dispoziția autorităților de supraveghere, fără întârziere.

7.  Atunci când o persoană solicită date care o privesc în conformitate cu punctul 2, autoritatea centrală ține o evidență sub forma unui document scris care să ateste că o asemenea cerere a fost efectuată, modul în care a fost soluționată și de către ce autoritate și pune acest document la dispoziția autorităților de supraveghere, fără întârziere. Această evidență va fi ștearsă după trei ani.

Justificare

Evidența ținută pentru cereri trebuie păstrată pentru o perioadă maximă; trei ani este o perioadă rezonabilă.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Dacă este cazul, atunci când o căutare efectuată în sistemul central nu se soldează cu niciun rezultat pozitiv, resortisantul unei țări terțe care solicită informații privind propriul cazier judiciar primește o declarație care certifică faptul că căutările efectuate în sistemul central nu au generat niciun rezultat.

Justificare

Acest amendament garantează că resortisanții țărilor terțe care solicită extrase din cazierele judiciare primesc, dacă nu au comis nicio infracțiune, un certificat care atestă că nu s-a obținut niciun rezultat în ECRIS, document care dovedește că nu au cazier judiciar în niciun stat membru. Acest lucru poate fi extrem de util pentru resortisanții țărilor terțe în scopul încadrării în muncă.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere oferă persoanei interesate, la cerere, asistență și consiliere pentru exercitarea dreptului său de a obține rectificarea sau ștergerea datelor care o privesc.

2.  În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere este în măsură să auditeze autoritățile centrale, este informată cu privire la toate incidentele menționate la articolul 9 alineatele (3) și (4) și la articolul 23 alineatul (4) și oferă persoanei interesate, la cerere, asistență și consiliere pentru exercitarea dreptului său de a obține rectificarea sau ștergerea datelor care o privesc.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere în statul membru care i-a refuzat dreptul de acces la date care o privesc sau dreptul de rectificare sau de ștergere a datelor care o privesc prevăzut la articolul 23.

1.  În conformitate cu capitolul VIII din Directiva (UE) 2016/680, în fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a introduce o acțiune în fața unei instanțe și dreptul de a depune o plângere în statul membru care i-a refuzat dreptul de acces la date care o privesc sau dreptul de rectificare sau de ștergere a datelor care o privesc prevăzut la articolul 23.

Justificare

Clarificări necesare pentru a face legătura cu temeiul juridic relevant (Directiva 2016/680) și pentru a evita ca statele membre să poată oferi doar dreptul de a depune o plângere.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că autoritatea sau autoritățile de supraveghere desemnată (desemnate) în temeiul articolului 41 din Directiva (UE) 2016/680 monitorizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal menționate la articolul 6 de statul membru în cauză, inclusiv transmiterea acestora în și din sistemul ECRIS-TCN.

1.  Fiecare stat membru se asigură că autoritatea sau autoritățile de supraveghere desemnată (desemnate) în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal menționate la articolul 6 de statul membru în cauză, inclusiv transmiterea acestora în și din sistemul ECRIS-TCN.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea de supraveghere asigură efectuarea unui audit al operațiunilor de prelucrare a datelor în bazele de date naționale ale cazierelor judiciare și dactiloscopice în conformitate cu standardele internaționale de audit corespunzătoare cel puțin o dată la patru ani de la începerea operațiunilor aferente sistemului ECRISTCN.

2.  Autoritatea de supraveghere asigură efectuarea unui audit al operațiunilor de prelucrare a datelor în bazele de date naționale ale cazierelor judiciare și dactiloscopice în conformitate cu standardele internaționale de audit corespunzătoare cel puțin o dată la trei ani de la începerea operațiunilor aferente sistemului ECRISTCN.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezentul regulament.

3.  Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse și formare suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fiecare stat membru furnizează toate informațiile solicitate de autoritățile de supraveghere și, în special, le furnizează acestora informații privind activitățile desfășurate în conformitate cu articolele 12, 13 și 17. Fiecare stat membru acordă autorităților de supraveghere accesul la registrele ținute în temeiul articolului 29 și le permite în orice moment accesul la toate incintele lor aferente sistemului ECRISTCN.

4.  Fiecare stat membru furnizează toate informațiile solicitate de autoritățile de supraveghere și, în special, le furnizează acestora informații privind activitățile desfășurate în conformitate cu articolele 12, 13 și 17. Fiecare stat membru acordă autorităților de supraveghere accesul la registrele ținute în temeiul articolului 23 alineatul (7) și al articolului 29 și le permite în orice moment accesul la toate incintele lor aferente sistemului ECRIS-TCN.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor asigură efectuarea unui audit al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de agenție, în conformitate cu standardele internaționale de audit corespunzătoare, cel puțin o dată la patru ani. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, eu-LISA, Comisiei, autorităților de supraveghere și autorităților naționale de supraveghere. Agenției eu-LISA i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.

2.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor asigură efectuarea unui audit al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de agenție, în conformitate cu standardele internaționale de audit corespunzătoare, cel puțin o dată la trei ani. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, eu-LISA, Comisiei, autorităților de supraveghere și autorităților naționale de supraveghere. Agenției eu-LISA i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O supraveghere coordonată ar trebui să fie asigurată în conformitate cu articolul 62 din [noul Regulament privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii].

O supraveghere coordonată este asigurată în conformitate cu articolul 62 din [noul Regulament privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii].

Justificare

Modificare tehnică - în conformitate cu articolul 62 din noul Regulament (CE) nr. 45/2001.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Evidențele și documentația sunt folosite doar pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și pentru a garanta integritatea și securitatea datelor. Doar evidențele care conțin date fără caracter personal pot fi folosite în vederea monitorizării și evaluării menționate la articolul 34. Aceste evidențe sunt protejate, prin măsuri adecvate, împotriva oricărui acces neautorizat și șterse după o perioadă de un an, în cazul în care nu mai sunt necesare pentru proceduri de monitorizare deja inițiate.

4.  Evidențele și documentația sunt folosite doar pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și pentru a garanta integritatea și securitatea datelor. Doar evidențele care conțin date fără caracter personal pot fi folosite în vederea monitorizării și evaluării menționate la articolul 34. Aceste evidențe sunt protejate, prin măsuri adecvate, împotriva oricărui acces neautorizat și șterse după o perioadă de trei ani, în cazul în care nu mai sunt necesare pentru proceduri de monitorizare deja inițiate.

Justificare

Perioadele de păstrare mai lungi pentru evidențe sunt necesare pentru a se asigura faptul că resortisanții țărilor terțe pot înainta plângeri în mod corespunzător.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Personalul autorizat în mod corespunzător al eu-LISA, autoritățile competente, precum și Comisia au acces la datele prelucrate în cadrul sistemului ECRIS-TCN exclusiv în scopul raportării și al elaborării de statistici, fără a permite identificarea individuală.

1.  Personalul autorizat în mod corespunzător al eu-LISA și autoritățile competente au acces la datele prelucrate în cadrul sistemului ECRIS-TCN exclusiv în scopul raportării și al elaborării de statistici, fără a permite identificarea individuală.

Justificare

Comisia nu are nevoie să aibă acces la sistemul ECRIS-TCN pentru statistici; eu-LISA trimite oricum informații statistice către Comisie în fiecare lună.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul alineatului 1, eu-LISA instituie, pune în aplicare și găzduiește în propriul (propriile) sediu (sedii) tehnic(e ) un registru central care conține datele menționate la alineatul 1, dar care nu permite identificarea persoanelor fizice și care permite în schimb extragerea de rapoarte și statistici configurabile. Accesul la registrul central se realizează sub forma unui acces securizat, cu controlul accesului și prin profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.

Eliminat

Justificare

Învechit - acest registru central nu mai este de actualitate și nu a mai fost discutat în cadrul atelierelor recent organizate de Comisie privind sistemele de informații și interoperabilitatea. A se vedea, de asemenea, evaluarea inițială a impactului Ares (2017) 3765711 privind interoperabilitatea sistemelor de informații în materie de migrație și securitate.

În Avizul 9/2017 privind noul regulament eu-LISA, AEPD subliniază, de asemenea, că instituirea unui registru central nu este nici necesară, nici de dorit.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Normele detaliate privind operarea registrului central și cele privind protecția datelor și securitatea aplicabile registrului se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 35 alineatul (2).

eliminat

Justificare

Învechit - acest registru central nu mai este de actualitate și nu a mai fost discutat în cadrul atelierelor recent organizate de Comisie privind sistemele de informații și interoperabilitatea. A se vedea, de asemenea, evaluarea inițială a impactului Ares (2017) 3765711 privind interoperabilitatea sistemelor de informații în materie de migrație și securitate.

În Avizul 9/2017 privind noul regulament eu-LISA, AEPD subliniază, de asemenea, că instituirea unui registru central nu este nici necesară, nici de dorit.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Costurile aferente instituirii și operării sistemului central, infrastructurii de comunicații, interfeței software și aplicației de referință a ECRIS sunt suportate din bugetul general al Uniunii.

1.  Costurile aferente instituirii și operării sistemului central, infrastructurii de comunicații, interfeței software și aplicației de referință a ECRIS sunt suportate din bugetul general al Uniunii. Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele anuale în limitele stabilite de cadrul financiar multianual și în cadrul procedurii bugetare anuale.

Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele: 46 (raportor), 307 (Mlinar, Deprez, Michel), 308 (Albrecht, Sargentini)

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adresează agenției eu-LISA o notificare privind autoritățile lor centrale care sunt abilitate să introducă, să modifice, să șteargă, să consulte sau să caute date. Agenția euLISA publică în mod regulat o listă a acestor autorități centrale.

Statele membre adresează agenției eu-LISA o notificare privind autoritățile lor centrale care sunt abilitate să introducă, să modifice, să șteargă, să consulte sau să caute date. Agenția eu­LISA publică o listă a acestor autorități centrale pe site-ul său web. În cazul în care există o modificare la autoritatea centrală a unui stat membru, eu-LISA actualizează lista fără întârziere.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  măsurile prevăzute la articolul 10 au fost adoptate;

(a)  măsurile prevăzute la articolele 10 și 10a au fost adoptate;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare, eu-LISA prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la situația actuală a dezvoltării sistemului ECRISTCN. După încheierea fazei de dezvoltare, se înaintează un raport către Parlamentul European și Consiliu în care se explică modul în care au fost realizate obiectivele, în special cele legate de planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

3.  Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare, eu-LISA prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la situația actuală a dezvoltării sistemului ECRISTCN. Raportul include o imagine de ansamblu a costurilor și a progreselor actuale ale proiectului, o evaluare a impactului financiar, precum și informații cu privire la orice problemă tehnică și risc care ar putea avea un impact asupra costurilor totale ale sistemului care trebuie suportate de bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 31.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul unor întârzieri în procesul de dezvoltare, Parlamentul European și Consiliul vor fi informate cât mai curând posibil cu privire la motivele întârzierilor, precum și cu privire la implicațiile financiare și temporale ale acestora.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Imediat după finalizarea etapei de dezvoltare, se transmite un raport Parlamentului European și Consiliului în care se prezintă implementarea proiectului, orice dificultăți întâlnite în atingerea etapelor de referință ale proiectului și o evaluare detaliată a costurilor suportate și a specificațiilor tehnice ale sistemului.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c.  În cazul unei modernizări a sistemului, se prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, iar costurile acestei modernizări se publică în mod corespunzător.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După doi ani de la începerea funcționării sistemului ECRIS-TCN și, ulterior, în fiecare an, eu-LISA prezintă Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea acestora, în special pe baza datelor statistice privind funcționarea și utilizarea sistemului ECRIS-TCN și privind schimbul de informații extrase din cazierele judiciare prin intermediul aplicației de referință a ECRIS.

4.  După un an de la începerea funcționării sistemului ECRIS-TCN și, ulterior, în fiecare an, eu-LISA prezintă Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea și costurile acestora, în special pe baza datelor statistice privind funcționarea și utilizarea sistemului ECRIS-TCN și privind schimbul de informații extrase din cazierele judiciare prin intermediul aplicației de referință a ECRIS.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre, Eurojust, Europol[, și Parchetul European] furnizează agenției euLISA și Comisiei informațiile necesare pentru a elabora rapoartele menționate în prezentul articol, conform indicatorilor cantitativi predefiniți de către Comisie, de către eu-LISA sau de către ambele. Aceste informații nu periclitează metodele de lucru și nici nu includ informații care dezvăluie sursele, membrii personalului sau investigațiile desfășurate de autoritățile desemnate.

6.  Statele membre, Eurojust, Europol[, și Parchetul European], Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere responsabile cu protecția datelor furnizează agenției eu-LISA și Comisiei informațiile necesare pentru a elabora rapoartele menționate în prezentul articol, conform indicatorilor cantitativi predefiniți de către Comisie, de către eu-LISA sau de către ambele. Aceste informații nu periclitează metodele de lucru și nici nu includ informații care dezvăluie sursele, membrii personalului sau investigațiile desfășurate de autoritățile desemnate.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Agenția eu-LISA furnizează Comisiei informațiile necesare pentru realizarea evaluărilor globale menționate la alineatul (5).

7.  Agenția eu-LISA furnizează Comisiei informațiile necesare pentru realizarea evaluărilor globale menționate la prezentul articol.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 34 a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 10a, se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la data de [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

 

3.  Delegarea de competențe, menționată la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 10a, poate fi oricând revocată de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) sau articolului 10a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de [două luni] de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția eu-LISA înființează un grup consultativ, care va furniza acesteia cunoștințe de specialitate referitoare la sistemul ECRIS-TCN și la aplicația de referință a ECRIS, în special în contextul pregătirii programului său anual de lucru și a raportului său anual de activitate. În cursul fazei de proiectare și dezvoltare, se aplică articolul 11.

Agenția eu-LISA înființează un grup consultativ, care include un reprezentant al Autorității Europene pentru Protecția Datelor și un reprezentant al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, care va furniza acesteia cunoștințe de specialitate referitoare la sistemul ECRIS-TCN și la aplicația de referință a ECRIS, în special în contextul pregătirii programului său anual de lucru și a raportului său anual de activitate. În cursul fazei de proiectare și dezvoltare, se aplică articolul 11.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) este operațional din aprilie 2012 și permite autorităților competente ale statelor membre să obțină informații complete privind condamnările anterioare ale unui resortisant al UE din partea statului membru de cetățenie al persoanei vizate.

În pofida faptului că s-a dovedit a fi un instrument extrem de util pentru cooperarea judiciară dintre statele membre, în acest sistem a fost identificată și o lacună. Utilizarea sistemului pentru a verifica cazierele judiciare anterioare ale resortisanților țărilor terțe (TCN) este greoaie și ineficientă. După mai multe solicitări de îmbunătățire a sistemului actual venite din partea Consiliului European și a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, Comisia a publicat o directivă (COM(2016)0007 final) la 19 ianuarie 2016 prin care se instituie un sistem descentralizat cu un indice de tip rezultat pozitiv/rezultat negativ care le-ar permite autorităților competente să identifice rapid statul membru sau statele membre care dețin informații privind un TCN.

Evoluțiile de până în prezent au demonstrat însă că un indice descentralizat de tip rezultat pozitiv/rezultat negativ nu ar fi un instrument adecvat pentru schimbul tehnic al unui număr ridicat de amprente digitale pseudonimizate care ar fi necesar pentru a face sistemul eficace. Această problemă este abordată în prezentul Regulament privind ECRIS-TCN, care instituie o bază de date centralizată ce conține doar informațiile privind identitatea necesare pentru identificare, cum ar fi amprentele digitale, datele alfanumerice și imaginile faciale. Respectiva bază de date ar urma să fie gestionată de eu-LISA și supravegheată de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Directiva privind ECRIS, care stabilește principalele modificări ale sistemului ECRIS, este menținută. Regulamentul privind ECRIS-TCN prevede crearea și gestionarea unui sistem centralizat și stabilește responsabilitățile operatorilor de date și drepturile de acces la această bază de date centralizată.

Poziția raportorului

În prezentul proiect de raport, raportorul a dorit să păstreze regulamentul în conformitate cu deciziile politice adoptate anterior cu privire la directivă, pentru care Parlamentul are deja un mandat.

Este important însă să se facă distincția clară între sistemul ECRIS și sistemul centralizat, menționat sub numele de sistemul ECRIS-TCN. Sistemul ECRIS-TCN doar permite unei autorități competente să stabilească unde sunt ținute informațiile privind cazierul judiciar și nu care sunt acele informații. Pentru a obține detalii despre condamnarea în sine, autoritatea competentă va trebui în continuare să recurgă la sistemul tradițional ECRIS pentru a face o cerere către statul membru în cauză.

Prin urmare, raportorul a inclus un amendament pentru a preciza că un rezultat pozitiv în sistemul ECRIS-TCN nu ar trebui să fie folosit ca atare pentru a afecta soluția juridică sau pentru a submina principiul egalității în fața legii, dreptul la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție sau interzicerea generală a discriminării.

Pentru a păstra compatibilitatea dintre directivă și regulament, raportorul a menținut poziția Parlamentului potrivit căreia ar trebui să avansăm în privința interoperabilității, Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă ar trebui să aibă acces direct la sistemul ECRIS-TCN pentru a-și îndeplini sarcinile statutare, iar, în cazurile în care statele membre dispun de informații privind condamnările furnizate de țări terțe în temeiul unor acorduri bilaterale conforme cu legislația Uniunii, acestea pot, sub rezerva anumitor garanții, să le includă în sistemul central.

În ceea ce privește accesul pentru Europol, proiectul de raport precizează clar că restricțiile impuse Europol în prezentul regulament nu împiedică Europol să facă schimb cu țările terțe de informații primite de la statele membre prin sistemul ECRIS normal (care intră sub incidența directivei), atunci când acest lucru este conform cu sarcinile lor statutare și doar cu consimțământul statelor membre în cauză.

Raportorul consideră că imaginile faciale ar trebui incluse, ori de câte ori sunt colectate de statele membre în acest scopuri, din momentul în care sistemul ECRIS-TCN devine operațional. Acest lucru se justifică prin faptul că, odată ce căutările de imagini faciale sunt posibile în sistem, ele vor fi de ajutor și cu adevărat fezabile dacă există deja date constând în imagini faciale incluse pentru condamnări anterioare. Proiectul de raport solicită Comisiei să prezinte un raport privind disponibilitatea tehnologiei necesare pentru utilizarea acestor imagini faciale în cadrul funcției de căutare în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a regulamentului.

Proiectul de raport include aceeași extindere a domeniului prevăzută de directivă, pentru a permite căutări ale condamnărilor anterioare în cazul persoanelor care urmează să lucreze cu copii sau cu persoane vulnerabile (de exemplu, vârstnici). Extinderea permite, de asemenea, persoanelor care depun o cerere de acces la sistemul ECRIS-TCN să primească o declarație care certifică faptul că căutările efectuate în sistemul central nu au generat niciun rezultat (acest lucru ar fi foarte util pentru resortisanții țărilor terțe care își caută un loc de muncă).

Sunt incluse, de asemenea, amendamente la regimul de protecție a datelor, prin care se urmărește să se asigure existența unor niveluri de instruire adecvate și soluționarea rapidă a cererilor de rectificare și de ștergere.

Sistemul ECRIS-TCN nu este o bază de date tradițională, ci un instrument care facilitează cooperarea și schimbul de informații între statele membre. Pentru ca sistemul ECRIS-TNC să reflecte cu acuratețe și în mod util informațiile despre cazierele judiciare deținute de statele membre, păstrarea datelor privind informațiile de identificare în sistemul ECRIS-TNC trebuie să fie în concordanță cu păstrarea cazierelor judiciare naționale. În caz contrar, am putea avea o discrepanță între perioadele de timp în care cazierele judiciare ale TCN și ale resortisanților UE pot fi identificate cu ușurință și solicitate de la alt stat membru. Acest lucru ar submina însuși scopul sistemului ECRIS-TCN și ar crea, în practică, o discrepanță injustă între resortisanții UE și TCN.

În fine, raportorul este de părere că orice trimitere la posibila ieșire a Regatului Unit din UE în ceea ce privește anumite acte legislative ridică probleme juridice și ar trebui eliminată, deoarece consecințele ar trebui să rezulte direct din aplicarea legislației primare și din acordul de retragere.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (6.12.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Raportor pentru aviz: Bernd Kölmel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) a fost înființat cu succes în aprilie 2012 și facilitează schimbul de informații privind condamnările penale dispuse împotriva persoanelor de instanțele penale din UE. Statul membru de cetățenie trebuie să arhiveze aceste informații. Statele membre fac schimb reciproc de informații privind cazierele judiciare, la cerere, atât pentru cetățenii UE, cât și pentru resortisanții țărilor terțe și pentru apatrizi (TCN). Schimbul de informații privind TCN prin intermediul ECRIS este însă în prezent foarte redus, din cauza lipsei unei proceduri eficiente specifice. Până în prezent, statele membre erau nevoite să transmită cereri globale tuturor celorlalte state membre, generând astfel o sarcină administrativă considerabilă pentru autoritățile care nu dețin informațiile solicitate (estimată la 78 de milioane EUR pe an). Această situație descurajează în mare măsură statele membre de la a recurge la ECRIS pentru TCN, ceea ce face ca sistemul să fie utilizat în doar 5 % dintre cazurile de acest fel.

În 2016, Comisia a elaborat o propunere de directivă de modificare a Deciziei-cadru privind ECRIS, pentru a îmbunătăți situația. Un sistem descentralizat care să identifice statul membru sau statele membre care dețin informații privind cazierele judiciare prin intermediul unui mecanism de căutare de tip rezultat pozitiv/rezultat negativ („hit/no hit”) a fost considerat soluția cea mai adecvată și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Între timp însă, ca reacție la actuala situație de securitate și la recentele atacuri teroriste din mai multe state membre, Consiliul a acordat prioritate schimbului de informații privind condamnările penale ca strategie de combatere a infracționalității și a terorismului și a solicitat Comisiei să prezinte o propunere ambițioasă de extindere a ECRIS la resortisanții țărilor terțe, pentru a utiliza ECRIS la potențialul său maxim.

Noua propunere se axează pe un sistem centralizat, configurat și gestionat de eu-LISA, în care datele alfanumerice, amprentele digitale și, dacă este cazul, imaginile faciale ale resortisanților țărilor terțe sunt arhivate la nivelul UE. Raportorul salută propunerea, pe care o consideră bine structurată, și recunoaște că această configurație are avantajul de a facilita accesul direct al Eurojust, Europol și al viitorului EPPO în sprijinul sarcinilor lor statutare.

Raportorul este de acord cu propunerea Comisiei de a încredința dezvoltarea, gestionarea operațională și mentenanța sistemului ECRIS-TCN agenției eu-LISA, care are caracteristicile ideale, dată fiind experiența sa extinsă în gestionarea altor baze de date centralizate de mari dimensiuni din domeniul justiției și afacerilor interne.

Comisia estimează că costul total de dezvoltare și operare a sistemului ECRIS-TCN în perioada 2018-2020 va fi de aproximativ 13 milioane EUR (cost unic), incluzând costul suportat de eu-LISA pentru angajarea a cinci agenți contractuali în timpul fazei de dezvoltare. Costul recurent de mentenanță a sistemului, suportat de la bugetul UE, este estimat la 2,1 milioane EUR pe an. Costul unic pentru statele membre este estimat la 13,3 milioane EUR, costul anual recurent pentru statele membre fiind preconizat a crește în timp (de la circa 6 milioane EUR la intrarea în vigoare la maximum 15,4 milioane EUR), pe măsură ce numărul căutărilor va crește.

Costul pentru bugetul UE, urmând să fie suportat din programul „Justiție” pentru perioada 2018-2020 și transferat în mare parte către linia bugetară a eu-LISA, este compatibil cu actualul cadru financiar multianual (CFM). Începând din 2021, se preconizează că impactul bugetar se va limita la costurile recurente de mentenanță a sistemului, care urmează să fie incluse în bugetul agenției eu-LISA în următorul CFM. Fiecare stat membru ar trebui să suporte propriile costuri de implementare, administrare, utilizare și mentenanță a sistemului ECRIS-TCN, precum și a cazierelor judiciare naționale și a bazelor de date dactiloscopice.

Raportorul consideră rezonabil și proporțional costul estimat pentru bugetul UE al acestei propuneri. Chiar dacă costul noii propuneri este semnificativ mai ridicat decât cel al propunerii din 2016, atât pentru bugetul UE, cât și pentru statele membre, ar trebui să se țină cont și de economiile semnificative din perspectiva sarcinii administrative suportate de autoritățile statelor membre (estimate la maximum 78 de milioane EUR). Cu toate acestea, raportorul îndeamnă Comisia, eu-LISA și statele membre ca, pe parcursul lansării și implementării ECRIS-TCN, să asigure cel mai ridicat nivel de eficiență a costurilor.

Raportorul subliniază, de asemenea, că sistemul ECRIS-TCN ar trebui conceput astfel încât să faciliteze participarea în viitor la un serviciu comun de stabilire automatizată de corespondențe biometrice, cu ajutorul unor programe informatice de recunoaștere facială, pentru o identificare mai eficientă într-o etapă ulterioară. Raportorul subliniază, de asemenea, că este necesar ca sistemul să fie adaptat exigențelor viitoare pentru a îmbunătăți interoperabilitatea cu alte baze de date de la nivelul UE.

În fine, raportorul consolidează o serie de dispoziții privind raportarea și evaluarea, pentru a permite autorității bugetare să monitorizeze îndeaproape dezvoltarea și începerea funcționării noului sistem ECRIS-TCN în vederea viitoarelor decizii bugetare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

16a.  Agenția eu-LISA ar trebui să beneficieze de finanțare și de personal adecvat pentru a-și exercita responsabilitățile menționate la articolul 11.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Costurile aferente instituirii și operării sistemului central, infrastructurii de comunicații, interfeței software și aplicației de referință a ECRIS sunt suportate din bugetul general al Uniunii.

1.  Costurile aferente instituirii și operării sistemului central, infrastructurii de comunicații, interfeței software și aplicației de referință a ECRIS sunt suportate din bugetul general al Uniunii. Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele anuale în limitele stabilite de cadrul financiar multianual și în cadrul procedurii bugetare anuale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare, eu-LISA prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la situația actuală a dezvoltării sistemului ECRISTCN. După încheierea fazei de dezvoltare, se înaintează un raport către Parlamentul European și Consiliu în care se explică modul în care au fost realizate obiectivele, în special cele legate de planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

3.  Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare, eu-LISA prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la situația actuală a dezvoltării sistemului ECRISTCN. Raportul include o imagine de ansamblu a evoluției actuale a costurilor și a progreselor proiectului, o evaluare a impactului financiar, precum și informații cu privire la orice problemă tehnică și risc care ar putea avea un impact asupra costurilor globale ale sistemului ce trebuie suportate de bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 31.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul unor întârzieri în procesul de dezvoltare, Parlamentul European și Consiliul vor fi informate cât mai curând posibil cu privire la motivele întârzierilor, precum și cu privire la implicațiile financiare și temporale ale acestora.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Imediat după finalizarea etapei de dezvoltare, se transmite un raport Parlamentului European și Consiliului în care se prezintă desfășurarea proiectului și orice discrepanță din fiecare fază și etapă importantă a proiectului, precum și o evaluare cu titlu de concluzie a costurilor suportate și a specificațiilor tehnice ale sistemului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c.  În cazul unei modernizări a sistemului, se prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, iar costurile acestei modernizări se publică în mod corespunzător.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După doi ani de la începerea funcționării sistemului ECRIS-TCN și, ulterior, în fiecare an, eu-LISA prezintă Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea acestora, în special pe baza datelor statistice privind funcționarea și utilizarea sistemului ECRIS-TCN și privind schimbul de informații extrase din cazierele judiciare prin intermediul aplicației de referință a ECRIS.

4.  După doi ani de la începerea funcționării sistemului ECRIS-TCN și, ulterior, în fiecare an, eu-LISA prezintă Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea și costurile acestora, în special pe baza datelor statistice privind funcționarea și utilizarea sistemului ECRIS-TCN și privind schimbul de informații extrase din cazierele judiciare prin intermediul aplicației de referință a ECRIS.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  După trei ani de la începerea funcționării sistemului ECRIS-TCN, și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia realizează o evaluare globală a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS. Această evaluare globală include o evaluare a punerii în aplicare a regulamentului, o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele stabilite și a impactului asupra drepturilor fundamentale, precum și o evaluare a valabilității motivelor ce stau la baza acestuia, a aplicării regulamentului, a securității sistemului și a oricăror implicații asupra operațiunilor viitoare, formulându-se orice recomandări considerate necesare. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului.

5.  După doi ani de la începerea funcționării sistemului ECRIS-TCN și, ulterior, la fiecare doi ani, Comisia realizează o evaluare globală a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS. Această evaluare globală include o evaluare a punerii în aplicare a regulamentului, o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele stabilite și a impactului asupra drepturilor fundamentale, precum și costurile acestora și o evaluare a valabilității motivelor ce stau la baza acestuia, a aplicării regulamentului, a securității sistemului și a oricăror implicații asupra operațiunilor viitoare, formulându-se orice recomandări considerate necesare. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN)

Referințe

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

11.9.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Bernd Kölmel

11.7.2017

Data adoptării

4.12.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Howarth, Joachim Zeller

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureșan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN)

Referințe

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Data prezentării la PE

28.6.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

CONT

12.10.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Examinare în comisie

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Data adoptării

25.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Anna Záborská

Data depunerii

1.2.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 16 februarie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate