Postup : 2017/0144(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0018/2018

Predkladané texty :

A8-0018/2018

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0149

SPRÁVA     ***I
PDF 977kWORD 139k
1.2.2018
PE 612.310v02-00 A8-0018/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Daniel Dalton

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0344),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0217/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0018/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Únia si stanovila za cieľ poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb, spolu s primeranými opatreniami na predchádzanie trestnej činnosti a boj s ňou.

(1)  Únia si stanovila za cieľ poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb, spolu s primeranými opatreniami na predchádzanie trestnej činnosti a boj s ňou vrátane terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Tento cieľ si vyžaduje, aby sa informácie o odsúdeniach vynesených v členských štátoch zohľadňovali aj mimo odsudzujúceho členského štátu, a to v priebehu nového trestného konania, ako je stanovené v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/675/SVV19, ako aj s cieľom predchádzať novým trestným činom.

(2)  Tento cieľ si vyžaduje, aby sa informácie o odsúdeniach vynesených v členských štátoch zohľadňovali aj mimo odsudzujúceho členského štátu, a to v priebehu nového trestného konania, ako je stanovené v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/675/SVV19, ako aj na účely náboru pracovníkov na pracovné miesta zahŕňajúce priamy a pravidelný kontakt s deťmi v zmysle článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ19a a na akékoľvek iné účely v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov. Členské štáty by sa mali snažiť poskytovať podobné záruky aj v súvislosti s osobami, ktoré majú v úmysle pracovať s osobami so zdravotným postihnutím alebo so staršími osobami. Cieľom je zabezpečiť, aby osoba odsúdená za sexuálny alebo násilný trestný čin voči dieťaťu alebo zraniteľnej osobe už nemohla toto odsúdenie alebo zákaz činnosti zatajiť s cieľom pracovať v kontakte s týmito osobami v inom členskom štáte.

_________________

_________________

19 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 32).

19 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 32).

 

19a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Právny rámec ECRIS však nepokrýva osobitosti žiadostí týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín v dostatočnej miere. Hoci je teraz možné na výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín používať ECRIS, nie je zavedený žiadny postup ani mechanizmus na efektívnu výmenu.

(4)  Existujúci právny rámec systému ECRIS sa však nezaoberá osobitosťami žiadostí týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín v dostatočnej miere. Hoci je možné na výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín používať ECRIS, nie je zavedený žiadny spoločný postup ani mechanizmus na úrovni Únie na efektívnu, rýchlu a presnú výmenu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Takéto plošné žiadosti vytvárajú administratívnu záťaž na všetky členské štáty vrátane tých, ktoré nemajú informácie o danom štátnom príslušníkovi tretej krajiny. V praxi toto zaťaženie odrádza členské štáty od toho, aby žiadali informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, a vedie to k tomu, že sa jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o informácie z registra trestov, obmedzia len na informácie uchované v ich príslušnom vnútroštátnom registri.

(6)  Takéto plošné žiadosti vytvárajú neprimeranú administratívnu záťaž na všetky členské štáty vrátane tých, ktoré nemajú informácie o danom štátnom príslušníkovi tretej krajiny. V praxi toto zaťaženie odrádza členské štáty od toho, aby žiadali informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín od iných členských štátov, čo výrazne sťažuje takúto výmenu medzi členskými štátmi, takže informácie z registra trestov sa obmedzujú na informácie uchované v ich príslušnom vnútroštátnom registri. V dôsledku toho sa zvyšuje riziko, že výmena informácií medzi členskými štátmi bude neefektívna a neúplná, čo následne ovplyvňuje úroveň bezpečnosti a ochrany občanov Únie a osôb s pobytom v Únii.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na zlepšenie tejto situácie by sa mal vytvoriť systém, prostredníctvom ktorého môže ústredný orgán členského štátu rýchlo a účinne zistiť, v ktorom inom členskom štáte sa uchovávajú informácie z registra trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, aby sa následne mohol využiť existujúci rámec ECRIS na zaslanie žiadosti o informácie z registra trestov daného členského štátu alebo daných členských štátov v súlade s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV.

(7)  Na zlepšenie tejto situácie by sa mal vytvoriť systém, prostredníctvom ktorého môže ústredný orgán členského štátu ihneď a účinne zistiť, ktorý iný členský štát alebo členské štáty disponujú informáciami z registra trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V tomto nariadení by sa preto mali stanovovať pravidlá na vytvorenie centralizovaného systému na úrovni Únie, ktorý obsahuje osobné údaje, rozdelenie zodpovednosti medzi členský štát a organizáciu zodpovednú za jeho vývoj a údržbu, ako aj všetky osobitné ustanovenia o ochrane údajov, ktorými sa musia doplniť už existujúce podmienky ochrany údajov, a primeraná celková úroveň ochrany a bezpečnosti údajov. Taktiež by sa mali ochrániť základné práva dotknutých osôb.

(8)  V tomto nariadení by sa preto mali stanovovať pravidlá na vytvorenie centralizovaného systému na úrovni Únie, ktorý obsahuje a chráni osobné údaje, rozdelenie zodpovednosti medzi členský štát a organizáciu zodpovednú za jeho vývoj a údržbu, ako aj všetky osobitné ustanovenia o ochrane údajov, ktorými sa musia doplniť už existujúce podmienky ochrany údajov, a mala by sa zabezpečiť primeraná celková úroveň ochrany a bezpečnosti údajov, ako aj ochrana základných práv dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a)  Systém ECRIS-TCN umožňuje spracovanie údajov o odtlačkoch prstov s cieľom identifikovať členský štát, resp. členské štáty, ktoré majú k dispozícii informácie z registrov trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, a podôb tváre s cieľom potvrdiť jeho totožnosť. Každé vloženie alebo použitie údajov o odtlačkoch prstov a podobách tváre musí byť obmedzené na minimum, ktoré je absolútne nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa, musí byť v súlade so základnými právami vrátane záujmu dieťaťa a musí byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6801a.

 

____________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  Agentúra eu-LISA by mala byť vybavená primeranými finančnými prostriedkami a personálom na výkon úloh stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V prípade zhody medzi údajmi zaznamenanými v centrálnom systéme a údajmi použitými členským štátom na vyhľadávanie (pozitívna lustrácia) sa spolu s pozitívnou lustráciou poskytnú aj informácie o totožnosti v rámci danej pozitívnej lustrácie. Tieto informácie by sa mali využiť iba ako pomôcka pri potvrdzovaní totožnosti dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny. Môže k nim patriť záznam takýchto údajov vo vnútroštátnej databáze registra trestov dopytujúcich členských štátov vo forme prezývky štátneho príslušníka tretej krajiny.

(12)  V prípade zhody medzi údajmi zaznamenanými v centrálnom systéme a údajmi použitými členským štátom na vyhľadávanie (pozitívna lustrácia) sa spolu s pozitívnou lustráciou poskytnú aj informácie o totožnosti v rámci danej pozitívnej lustrácie. Tieto informácie by sa mali využiť iba ako pomôcka pri potvrdzovaní totožnosti dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny s cieľom overiť, že zaznamenané údaje sú presne pridelené správnym osobám, ktorých sa týka výsledok hľadania. Môže k nim patriť záznam takýchto údajov vo vnútroštátnej databáze registra trestov dopytujúcich členských štátov vo forme prezývky štátneho príslušníka tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Spočiatku by sa podoby tváre v systéme ECRIS-TCN mali využívať iba na účely overovania totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny. V budúcnosti je možné, že po vývoji softvéru na rozpoznávanie tvárí sa budú môcť podoby tváre využívať na automatizované porovnávania biometrických údajov, ak sa splnia technické požiadavky, ktorými sa to umožní.

(13)  Spočiatku by sa podoby tváre v systéme ECRIS-TCN mali využívať iba na účely overovania totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny. V budúcnosti je možné, že po vývoji softvéru na rozpoznávanie tvárí a na základe posúdenia dostupnosti a pripravenosti požadovanej technológie, ktoré vykoná Komisia, sa budú môcť podoby tváre využívať na automatizované porovnávania biometrických údajov, pokiaľ to bude potrebné a primerané.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Využívanie biometrických údajov je potrebné, pretože predstavujú najspoľahlivejšiu metódu na identifikáciu štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov, ktorí často nemajú cestovné či iné doklady preukazujúce ich totožnosť, a umožňujú spoľahlivejšie porovnanie údajov štátnych príslušníkov tretích krajín.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Členské štáty by mali vytvoriť záznam o odsúdenom štátnom príslušníkovi tretej krajiny v systéme ECRIS-TCN čo najskôr po vložení odsúdenia do vnútroštátneho registra trestov.

(15)  Členské štáty by mali automaticky vytvoriť záznam o odsúdenom štátnom príslušníkovi tretej krajiny v systéme ECRIS-TCN okamžite pri vložení odsúdenia do vnútroštátneho registra trestov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Zlepšenie pohybu informácií o odsúdeniach by malo členským štátom pomôcť pri vykonávaní rámcového rozhodnutia 2008/675/SVV, v ktorom sa členským štátom ukladá povinnosť zohľadňovať predchádzajúce odsúdenia v novom trestnom konaní.

(17)  Zlepšenie pohybu informácií o odsúdeniach by malo členským štátom pomôcť pri vykonávaní rámcového rozhodnutia 2008/675/SVV, v ktorom sa členským štátom ukladá povinnosť zohľadňovať predchádzajúce odsúdenia v iných členských štátoch v novom trestnom konaní v takej miere, v akej sa tieto predchádzajúce odsúdenia zohľadňujú podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Pozitívna lustrácia zo systému ECRIS-TCN nemusí automaticky znamenať, že dotknutý štátny príslušník tretej krajiny bol v uvedených členských štátoch odsúdený, ani že uvedené členské štáty majú o danom štátnom príslušníkovi tretej krajiny informácieregistra trestov. Existencia predchádzajúcich odsúdení by sa mala potvrdiť iba na základe informácií získaných z registrov trestov dotknutých členských štátov.

(19)  Pozitívna lustrácia zo systému ECRIS-TCN nemusí automaticky znamenať, že dotknutý štátny príslušník tretej krajiny bol v uvedených členských štátoch odsúdený. Existencia predchádzajúcich odsúdení by sa mala potvrdiť iba na základe informácií získaných z registrov trestov dotknutých členských štátov. Pozitívna lustrácia v systéme ECRIS-TCN by sa teda nemala využívať na oslabenie zásady rovnosti pred zákonom, práva na spravodlivé súdne konanie, prezumpcie neviny alebo všeobecného zákazu diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Týmto nariadením sa zavádzajú prísne pravidlá prístupu do systému ECRIS-TCN a potrebné záruky vrátane povinnosti členských štátov zbierať a využívať údaje. Stanovujú sa v ňom aj práva jednotlivcov na náhradu škody, prístup, opravu, vymazanie a nápravu, a to najmä právo na účinný prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracúvania. Rešpektuje tak základné práva a slobody a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na ochranu osobných údajov, zásady rovnosti pred zákonom a všeobecného zákazu diskriminácie.

(22)  Týmto nariadením sa zavádzajú prísne pravidlá prístupu do systému ECRIS-TCN a potrebné záruky vrátane povinnosti členských štátov zbierať a využívať údaje. Stanovujú sa v ňom aj spôsoby, ako môžu jednotlivci uplatňovať svoje práva na náhradu škody, prístup, opravu, vymazanie a nápravu, a to najmä právo na účinný prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracúvania. Rešpektuje tak základné práva a slobody a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na ochranu osobných údajov, zásady rovnosti pred zákonom a všeobecného zákazu diskriminácie. V tomto smere zohľadňuje aj Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a ďalšie záväzky v oblasti ľudských práv podľa medzinárodného práva.

Odôvodnenie

Práva sa stanovujú v smernici 2016/680, v tomto nariadení sa iba objasňuje, ako sa môžu tieto práva uplatňovať v súvislosti so systémom ECRIS-TCN.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a)  Štátni príslušníci tretích krajín by mali byť schopní adresovať žiadosti týkajúce sa ich práva na prístup k údajom, opravu a výmaz údajov ústrednému orgánu ktoréhokoľvek členského štátu. Ak sa žiadosť podala v inom členskom štáte, ako je odsudzujúci členský štát, odsudzujúci členský štát by mal dotknutej osobe zaslať písomné potvrdenie o prijatých opatreniach. V potvrdení by sa mali uviesť aj dôvody, pre ktoré sa žiadosťou zaoberal odsudzujúci členský štát.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68026 by sa mala uplatňovať na spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67927 by sa malo uplatňovať na spracúvanie osobných údajov vnútroštátnymi orgánmi, ak sa neuplatňujú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680. Koordinovaný dozor by sa mal zabezpečiť v súlade s článkom 62 [nového nariadenia o ochrane údajov pre inštitúcie a orgány Únie].

(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68026 by sa mala uplatňovať na spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67927 by sa malo uplatňovať na spracúvanie osobných údajov vnútroštátnymi orgánmi. Koordinovaný dozor by sa mal zabezpečiť v súlade s článkom 62 [nového nariadenia o ochrane údajov pre inštitúcie a orgány Únie]. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...27a+ by sa malo uplatňovať na spracúvanie osobných údajov agentúrou eu-LISA.

_________________

_________________

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

27a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady .../... o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú.v. EÚ L ..., ..., s. ...).

 

+Ú. v. EÚ: vložte, prosím, číslo nariadenia nachádzajúce sa v dokumente 2017/00022 (COD)) do textu a doplňte poznámku pod čiarou.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa zodpovednosti členských štátov v súvislosti so škodou vzniknutou porušením tohto nariadenia.

(24)  Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa zodpovednosti členských štátov a agentúr Únie využívajúcich systém ECRIS-TCN v súvislosti so škodou vzniknutou porušením tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24a)  Agentúra eu-LISA by mala pravidelne poskytovať štatistické údaje o zaznamenávaní, uchovávaní a výmene informácií z registrov trestov prostredníctvom systému ECRIS-TCN, ako aj využívaním štatistických údajov poskytnutých členskými štátmi o počte odsúdených štátnych príslušníkov tretích krajín. V týchto štatistikách by sa však mala zohľadniť štatistická odchýlka vyplývajúca z použitia nereprezentatívnych vzoriek obyvateľstva, v tomto prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, a nemali by sa vyvodiť žiadne závery v porovnávacích analýzach.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie varuje pred rizikom štatistickej odchýlky pri používaní štatistických údajov len odsúdených štátnych príslušníkov tretích krajín. Porovnanie počtu odsúdených štátnych príslušníkov tretích krajín a počtu odsúdených občanov EÚ by nemalo viesť k záveru, že u štátnych príslušníkov tretích krajín existuje väčšia pravdepodobnosť, že spáchajú trestný čin, lebo nejde o vyjadrenie reality.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Keďže cieľ tohto nariadenia, konkrétne umožnenie rýchlej a účinnej výmeny informácií z registrov trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale je ho z dôvodu nevyhnutnej synergie a interoperability skôr možné dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(25)  Keďže cieľ tohto nariadenia, konkrétne umožnenie rýchlej, účinnej a čo možno najpresnejšej výmeny informácií z registrov trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale prostredníctvom zavedenia spoločných pravidiel Únie a interoperabilných systémov je ho skôr možné dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

25a)  S cieľom zohľadniť technický vývoj v oblasti softvéru na rozpoznávanie tváre a s cieľom stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa určitých aspektov vývoja a technickej realizácie systému ECRIS-TCN by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými bude meniť toto nariadenie tým, že ustanoví pravidlá používania podôb tváre na účely identifikácie štátnych príslušníkov tretích krajín na základe týchto biometrických identifikačných znakov, a doplní toto nariadenie pravidlami týkajúcimi sa vstupu, prístupu k údajom, ich zmeny a vymazania údajov a uchovávania a sprístupňovania protokolov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na odbornej úrovni, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

_______________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200129 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý zaujal stanovisko k …30,

vypúšťa sa

_________________

 

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

30Ú. v. EÚ C …

 

Odôvodnenie

K návrhu centralizovaného systému ECRIS-TCN nebolo vypracované žiadne stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, len k smernici o systéme ECRIS-TCN z roku 2016.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  „štátny príslušník tretej krajiny“ je štátny príslušník inej krajiny, než je členský štát, bez ohľadu na to, či je osoba aj štátnym príslušníkom členského štátu alebo osobou bez štátnej príslušnosti alebo osobou, ktorej štátna príslušnosť nie je známa odsudzujúcemu členskému štátu;

g)  „štátny príslušník tretej krajiny“ je osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ alebo ktorá je osobou bez štátnej príslušnosti alebo osobou, ktorej štátna príslušnosť nie je odsudzujúcemu členskému štátu známa.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  „údaje o odtlačkoch prstov“ sú údaje týkajúce sa plochých a odvaľovaných odtlačkov všetkých desiatich prstov;

l)  „údaje o odtlačkoch prstov“ sú údaje týkajúce sa plochých a odvaľovaných odtlačkov, ktoré členské štáty odobrali počas trestného konania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Centrálny systém je hosťovaný v dvoch technických zariadeniach agentúry eu-Lisa.

2.  Centrálny systém je hosťovaný v technických zariadeniach agentúry eu-Lisa.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu vytvorí v centrálnom systéme údajový záznam o každom odsúdenom štátnom príslušníkovi tretej krajiny. Údajový záznam obsahuje tieto údaje:

1.  Ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu vytvorí v centrálnom systéme údajový záznam o každom odsúdenom štátnom príslušníkovi tretej krajiny, ktorého údaje boli zaznamenané do registra trestov tohto členského štátu. Údajový záznam obsahuje tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  priezvisko; meno (mená); dátum narodenia; miesto narodenia (obec a štát); štátna príslušnosť (štátne príslušnosti); pohlavie; mená rodičov; prípadné predchádzajúce mená, pseudonym (pseudonymy) a/alebo prezývku (prezývky); kód odsudzujúceho členského štátu;

a)  priezvisko; meno (mená); dátum narodenia; miesto narodenia (obec a štát); štátna príslušnosť (štátne príslušnosti); pohlavie; prípadné predchádzajúce mená, pseudonym (pseudonymy) a/alebo prezývku (prezývky); kód odsudzujúceho členského štátu;

Odôvodnenie

Na účely overenia totožnosti dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny nie je potrebné ani primerané, aby sa uvádzali mená rodičov. Mená rodičov by sa mali postúpiť len spolu s informáciami z registra trestov v súlade s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV, a to po určení členského štátu, ktorý má údaje o odsúdení.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  údaje o odtlačkoch prstov v súlade s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV31 a so špecifikáciami na rozlíšenie a použitie odtlačkov prstov uvedenými v článku 10 ods. 1 písm. b); referenčné číslo údajov o odtlačkoch prstov odsúdenej osoby vrátane kódu odsudzujúceho členského štátu.

b)  údaje o odtlačkoch prstov len v prípade, že vnútroštátne právo členského štátu, v ktorom je táto osoba odsúdená, umožňuje odobratie a uchovávanie odtlačkov prstov odsúdenej osoby, a v súlade s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV31 a so špecifikáciami na rozlíšenie a použitie odtlačkov prstov uvedenými v článku 10 ods. 1 písm. b); referenčné číslo údajov o odtlačkoch prstov odsúdenej osoby vrátane kódu odsudzujúceho členského štátu.

_________________

_________________

31 V znení zmien smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV (...).

31 V znení zmien smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV (...).

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom 17 v prijatej správe výboru LIBE o smernici o systéme ECRIS-TCN.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Údajový záznam môže obsahovať aj podoby tváre odsúdeného štátneho príslušníka tretej krajiny.

2.  Údajový záznam môže obsahovať aj podoby tváre odsúdeného štátneho príslušníka tretej krajiny, ak vnútroštátne právo členského štátu, v ktorom je táto osoba odsúdená, umožňuje odobratie a uchovávanie podôb tváre odsúdenej osoby.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odsudzujúci členský štát vytvorí údajový záznam čo najskôr po vložení odsúdenia do vnútroštátneho registra trestov.

3.  Odsudzujúci členský štát vytvára údajový záznam v rámci možnosti automaticky a v každom prípade najneskôr 24 hodín po vložení odsúdenia do vnútroštátneho registra trestov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odsudzujúce členské štáty vytvárajú údajové záznamy aj v prípade odsúdení vynesených pred [dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], pokiaľ sú uvedené údaje uložené v ich vnútroštátnom registri trestov alebo v ich vnútroštátnej databáze odtlačkov prstov.

4.  Odsudzujúce členské štáty vytvárajú údajové záznamy aj v prípade odsúdení vynesených do [24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], pokiaľ sú uvedené údaje uložené v ich vnútroštátnom registri trestov alebo v ich vnútroštátnej databáze odtlačkov prstov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Podoby tváre uvedené v článku 5 ods. 2 sa využívajú iba na potvrdenie totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol identifikovaný na základe alfanumerického vyhľadávania alebo vyhľadávania pomocou odtlačkov prstov.

1.  Podoby tváre uvedené v článku 5 ods. 2 sa môžu využívať iba na potvrdenie totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol identifikovaný na základe alfanumerického vyhľadávania alebo vyhľadávania pomocou odtlačkov prstov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hneď ako to bude technicky možné, podoby tváre sa budú môcť využívať aj na identifikáciu štátneho príslušníka tretej krajiny na základe týchto biometrických identifikačných znakov. Pred zavedením tejto funkcie do systému ECRIS-TCN Komisia predloží správu o dostupnosti a pripravenosti potrebnej technológie, ktorú bude konzultovať s Európskym parlamentom.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34a, ktorými sa mení toto nariadenie, tým, že ustanoví hneď ako to bude technicky možné a na základe posúdenia Komisie o dostupnosti a pripravenosti požadovanej technológie, že podoby tváre sa môžu používať aj na identifikáciu štátneho príslušníka tretej krajiny na základe týchto biometrických identifikačných znakov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa v určitom členskom štáte požadujú informácie z registra trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny na účely trestného konania voči danému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo na akékoľvek iné účely, než je trestné konanie v súlade s jeho vnútroštátnym právom, ústredný orgán daného členského štátu využije systém ECRIS-TCN na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie z registra trestov o danom štátnom príslušníkovi tretej krajiny, s cieľom získať prostredníctvom ECRIS informácie o jeho predchádzajúcich odsúdeniach.

1.  Ak sa v určitom členskom štáte požadujú informácie z registra trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny na účely trestného konania voči danému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ústredný orgán daného členského štátu využije systém ECRIS-TCN na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie z registra trestov o danom štátnom príslušníkovi tretej krajiny, s cieľom získať prostredníctvom ECRIS informácie o jeho predchádzajúcich odsúdeniach.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Jednotlivé údajové záznamy sú uložené v centrálnom systéme dovtedy, kým sú údaje týkajúce sa odsúdení dotknutej osoby uložené vo vnútroštátnom registri trestov.

1.  Každý údajový záznam je uložený v centrálnom systéme dovtedy, kým sú údaje týkajúce sa odsúdení dotknutej osoby uložené vo vnútroštátnom registri trestov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po uplynutí obdobia uchovávania uvedeného v odseku 1 ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu bezodkladne vymaže z centrálneho systému jednotlivé údajové záznamy, v každom prípade však najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia uvedeného obdobia uchovávania.

2.  Po uplynutí obdobia uchovávania uvedeného v odseku 1 ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu natrvalo vymaže z centrálneho systému jednotlivé údajové záznamy v rámci možnosti automaticky a v každom prípade však najneskôr do 24 hodín od uplynutia uvedeného obdobia uchovávania.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak má členský štát dôvod domnievať sa, že údaje zaznamenané v centrálnom systéme sú nesprávne alebo boli v centrálnom systéme spracované v rozpore s týmto nariadením, skontroluje dotknuté údaje a v prípade potreby ich bezodkladne zmení alebo vymaže z centrálneho systému.

3.  Ak má členský štát dôvod domnievať sa, že údaje zaznamenané v centrálnom systéme sú nesprávne alebo boli v centrálnom systéme spracované v rozpore s týmto nariadením, skontroluje dotknuté údaje a v prípade potreby ich okamžite zmení alebo vymaže z centrálneho systému.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak má iný členský štát, než je členský štát, ktorý vložil údaje, dôvod sa domnievať, že údaje zaznamenané v centrálnom systéme sú nesprávne alebo boli v centrálnom systéme spracované v rozpore s týmto nariadením, bezodkladne sa obráti na ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu. Odsudzujúci členský štát do jedného mesiaca skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania.

4.  Ak má iný členský štát, než je členský štát, ktorý vložil údaje, dôvod sa domnievať, že údaje zaznamenané v centrálnom systéme sú nesprávne alebo boli v centrálnom systéme spracované v rozpore s týmto nariadením, bezodkladne sa obráti na ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu. Odsudzujúci členský štát bezodkladne a v každom prípade najneskôr do jedného týždňa od doručenia informácií skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia prijíma akty potrebné na vývoj a technické vykonávanie systému ECRIS-TCN, a konkrétne pravidlá týkajúce sa:

1.  Komisia do [dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] prijíma akty potrebné na vývoj a technické vykonávanie systému ECRIS-TCN, a konkrétne pravidlá týkajúce sa:

Odôvodnenie

Potrebné na stanovenie konkrétneho dátumu začiatku vykonávania systému ECRIS-TCN v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  kvality údajov vrátane mechanizmu a postupov vykonávania kontrol kvality údajov;

e)  technických špecifikácií pre kvalitu údajov vrátane mechanizmu a postupov vykonávania kontrol kvality údajov;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vkladania údajov v súlade s článkom 5;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prístupu k údajom v súlade s článkom 7;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  zmeny a vymazania údajov v súlade s článkami 8 a 9;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  uchovávania a prístupu k záznamom v súlade s článkom 29;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  poskytovania štatistík v súlade s článkom 30;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Presunuté do ďalšieho článku 10a (nový) skôr pre delegovaný než vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  požiadaviek na výkon a dostupnosť systému ECRIS-TCN.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Presunuté do ďalšieho článku 10a (nový) skôr pre delegovaný než vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Prijímanie delegovaných aktov Komisiou

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34a, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa:

 

a)  vkladania údajov v súlade s článkom 5;

 

b)  prístupu k údajom v súlade s článkom 7;

 

c)  zmeny a vymazania údajov v súlade s článkami 8 a 9;

 

d)  uchovávania a prístupu k záznamom v súlade s článkom 29;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Za vývoj a prevádzkové riadenie systému ECRIS-TCN zodpovedá eu-LISA. Vývoj pozostáva z vypracovania a uplatnenia technických špecifikácií, testovania a celkovej koordinácie projektu.

1.  Za vývoj systému ECRIS-TCN zodpovedá eu-LISA v súlade so zásadou ochrany údajov špecificky navrhnutej štandardne určenej. Okrem toho eu-LISA zodpovedá za prevádzkové riadenie systému ECRIS-TCN. Vývoj pozostáva z vypracovania a uplatnenia technických špecifikácií, testovania a celkovej koordinácie projektu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra eu-LISA vyvinie a zavedie systém ECRIS-TCN do [dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a po prijatí opatrení stanovených v článku 10 Komisiou.

4.  Agentúra eu-LISA vyvinie a zavedie systém ECRIS-TCN čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a prijatí opatrení stanovených v článku 10 a 10a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pred fázou návrhu a vývoja správna rada agentúry eu-LISA zriadi Radu pre riadenie programu s maximálne desiatimi členmi. Bude zložená z ôsmich zástupcov vymenovaných správnou radou, z predsedu poradnej skupiny pre systém ECRIS-TCN uvedenej v článku 36 a jedného člena vymenovaného Komisiou. Členovia vymenovaní správnou radou sú volení len z tých členských štátov, ktoré sú podľa právnych predpisov Únie plne viazané legislatívnymi nástrojmi upravujúcimi ECRIS a ktoré sa budú zúčastňovať na systéme ECRIS-TCN. Správna rada zabezpečuje, aby mali zástupcovia, ktorých vymenuje, potrebné skúsenosti a odborné znalosti v oblasti vývoja a riadenia IT systémov na podporu justičných orgánov a orgánov zodpovedných za trestné registre. Rada pre riadenie programu zasadá minimálne raz za tri mesiace a v prípade potreby častejšie. Zabezpečuje primerané riadenie fázy návrhu a vývoja systému ECRIS-TCN. Rada pre riadenie programu predkladá každý mesiac písomné správy o pokroku projektu správnej rade agentúry eu-LISA. Nemá rozhodujúcu právomoc ani mandát zastupovať členov správnej rady.

5.  Pred fázou návrhu a vývoja správna rada agentúry eu-LISA zriadi Radu pre riadenie programu s maximálne desiatimi členmi. Bude zložená zo siedmich zástupcov vymenovaných správnou radou spomedzi jej členov alebo ich náhradníkov, z predsedu poradnej skupiny pre systém ECRIS-TCN uvedenej v článku 36, člena zastupujúceho agentúru eu-LISA vymenovaného jej výkonným riaditeľom a jedného člena vymenovaného Komisiou. Členovia vymenovaní správnou radou sú volení len z tých členských štátov, ktoré sú podľa právnych predpisov Únie plne viazané legislatívnymi nástrojmi upravujúcimi ECRIS a ktoré sa budú zúčastňovať na systéme ECRIS-TCN. Správna rada zabezpečuje, aby mali zástupcovia, ktorých vymenuje, potrebné skúsenosti a odborné znalosti v oblasti vývoja a riadenia IT systémov na podporu justičných orgánov a orgánov zodpovedných za trestné registre. Rada pre riadenie programu zasadá minimálne raz za tri mesiace a v prípade potreby častejšie. Zabezpečuje primerané riadenie fázy návrhu a vývoja systému ECRIS-TCN. Rada pre riadenie programu predkladá každý mesiac písomné správy o pokroku projektu správnej rade agentúry eu-LISA. Nemá rozhodujúcu právomoc ani mandát zastupovať členov správnej rady.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Predsedníctvo zastáva členský štát, ktorý predsedá Rade Európskej únie, za predpokladu, že je podľa právnych predpisov Únie plne viazaný legislatívnymi nástrojmi upravujúcimi ECRIS a zúčastňuje sa na systéme ECRIS-TCN. Ak táto požiadavka nie je splnená, predsedníctvo zastáva členský štát, ktorý bude ako ďalší predsedať Rade a uvedenú podmienku spĺňa.

7.  Predsedníctvo zastáva členský štát, ktorý je podľa právnych predpisov Únie plne viazaný legislatívnymi nástrojmi upravujúcimi ECRIS a zúčastňuje sa na systéme ECRIS-TCN.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Počas fázy návrhu a vývoja je poradná skupina pre systém ECRIS-TCN uvedená v článku 36 zložená z projektových manažérov vnútroštátneho systému ECRIS-TCN. Počas fázy návrhu a vývoja zasadá minimálne raz mesačne až do spustenia prevádzky systému ECRIS-TCN. Po každom zasadnutí predkladá správu správnej rade agentúry eu-LISA. Poskytuje technické odborné znalosti na podporu úloh správnej rady a monitoruje stav prípravy členských štátov.

9.  Počas fázy návrhu a vývoja je poradná skupina pre systém ECRIS-TCN uvedená v článku 36 zložená z projektových manažérov vnútroštátneho systému ECRIS-TCN a predsedá jej agentúra eu-LISA. Počas fázy návrhu a vývoja zasadá minimálne raz mesačne až do spustenia prevádzky systému ECRIS-TCN. Po každom zasadnutí predkladá správu správnej rade agentúry eu-LISA. Poskytuje technické odborné znalosti na podporu úloh správnej rady a monitoruje stav prípravy členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát poskytne zamestnancom svojich orgánov, ktorí majú právo na prístup do systému ECRIS-TCN, ešte pred získaním oprávnenia na spracúvanie údajov uložených v centrálnom systéme primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa najmä pravidiel bezpečnosti a ochrany údajov a príslušných základných práv.

2.  Každý členský štát poskytne zamestnancom svojich orgánov, ktorí majú právo na prístup do systému ECRIS-TCN, ešte pred získaním oprávnenia na spracúvanie údajov uložených v centrálnom systéme primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa najmä pravidiel bezpečnosti a ochrany údajov a základných práv.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade so smernicou (EÚ) 2016/680 každý členský štát zabezpečuje, aby sa údaje zaznamenané v systéme ECRIS-TCN spracúvali zákonným spôsobom, a najmä aby:

1.  V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 každý členský štát zabezpečuje, aby sa údaje zaznamenané v systéme ECRIS-TCN spracúvali zákonným spôsobom, a najmä aby:

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sa údaje zbierali zákonným spôsobom a pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti štátneho príslušníka tretej krajiny;

b)  sa údaje zbierali zákonným spôsobom a pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a základných práv štátneho príslušníka tretej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra eu-LISA zabezpečuje, aby prevádzka systému ECRIS-TCN bola v súlade s týmto nariadením vykonávacími aktmi uvedenými v článku 10, ako aj v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 [alebo nariadením, ktoré ho nahradí]. Konkrétne eu-LISA prijme opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti centrálneho systému a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a vnútroštátnym centrálnym prístupovým bodom bez toho, aby boli dotknuté povinnosti každého členského štátu.

2.  Agentúra eu-LISA zabezpečuje, aby prevádzka systému ECRIS-TCN bola v súlade s týmto nariadením, vykonávacími aktmi uvedenými v článku 10 a delegovanými aktmi uvedenými v článku 10a, ako aj v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 [alebo nariadením, ktoré ho nahradí]. Konkrétne eu-LISA prijme opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti centrálneho systému a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a vnútroštátnym centrálnym prístupovým bodom bez toho, aby boli dotknuté povinnosti každého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra eu-LISA oznámi Európskemu parlamentu, Rade a Komisii, ako aj európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov opatrenia, ktoré prijala podľa odseku 2 na uvedenie systému ECRIS-TCN do prevádzky.

3.  Agentúra eu-LISA oznámi Európskemu parlamentu, Rade a Komisii, ako aj európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov čo najskôr opatrenia, ktoré prijala podľa odseku 2 na uvedenie systému ECRIS-TCN do prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Tretie krajiny a medzinárodné organizácie môžu svoje žiadosti o informácie o predchádzajúcich odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín adresovať Eurojustu.

1.  Tretie krajiny a medzinárodné organizácie môžu svoje žiadosti o informácie o predchádzajúcich odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín adresovať Eurojustu na rovnaké účely, na aké majú úrady členských štátov prístup do systému ECRIS-TCN v súlade s článkom 7 ods. 1.

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, na aké účely môžu organizácie tretích krajín, ako aj medzinárodné organizácie požadovať informácie zo systému ECRIS-TCN.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keď Eurojust prijme žiadosť uvedenú v odseku 1, využije systém ECRIS-TCN na identifikáciu členských štátov, ktoré majú k dispozícii o dotknutom štátnom príslušníkovi tretej krajiny informácie, a v prípade identifikácie takýchto členských štátov okamžite postúpi žiadosť ústredným orgánom daných členských štátov. Za ďalšie spracovanie takýchto žiadostí v súlade so svojím vnútroštátnym právom zodpovedajú dotknuté členské štáty.

2.  Keď Eurojust prijme žiadosť uvedenú v odseku 1, využije systém ECRIS-TCN na identifikáciu členských štátov, ktoré majú k dispozícii o dotknutom štátnom príslušníkovi tretej krajiny informácie z registra trestov, a v prípade identifikácie takýchto členských štátov okamžite postúpi žiadosť ústredným orgánom daných členských štátov. Za ďalšie spracovanie takýchto žiadostí v súlade so svojím vnútroštátnym právom zodpovedajú dotknuté členské štáty. Eurojust zašle potvrdenie o prijatí organizácii v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii a bude požadovať informácie, ktoré sa uvádzajú v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Eurojust, Europol [a Európska prokuratúra], ani žiadny ústredný orgán členského štátu nesmú informácie získané zo systému ECRIS-TCN o predchádzajúcich odsúdeniach štátneho príslušníka tretej krajiny alebo informácie o členských štátoch, ktoré takéto informácie majú, postúpiť či sprístupniť tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani súkromnej strane.

3.  Eurojustu, Europolu [a Európskej prokuratúre], ani žiadnemu ústrednému orgánu členského štátu sa nesmie povoliť informácie získané zo systému ECRIS-TCN o predchádzajúcich odsúdeniach štátneho príslušníka tretej krajiny alebo informácie o členských štátoch, ktoré takéto informácie majú, postúpiť či sprístupniť tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani súkromnej strane.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Eurojust má priamy prístup do systému ECRIS-TCN na účely vykonávania článku 14, ako aj plnenia úloh, ktoré mu vyplývajú zo zákona.

1.  Riadne oprávnení zamestnanci Eurojustu majú priamy prístup do systému ECRIS-TCN na účely vykonávania článku 14, ako aj plnenia úloh, ktoré mu vyplývajú zo zákona.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  [Riadne oprávnení zamestnanci Európskej prokuratúry majú priamy prístup do systému ECRIS-TCN na účely plnenia úloh, ktoré im vyplývajú zo zákona].

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Europol [a Európska prokuratúra] majú priamy prístup do systému ECRIS-TCN na účely plnenia úloh, ktoré im vyplývajú zo zákona.

2.  Riadne oprávnení zamestnanci Europolu majú priamy prístup do systému ECRIS-TCN na účely predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania pri plnení úloh, ktoré im vyplývajú zo zákona.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Po získaní pozitívnej lustrácie, ktorá znamená, že sa našiel členský štát alebo členské štáty s informáciami z registra trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, môže Eurojust, Europol [a Európska prokuratúra] využiť na vyžiadanie informácií o odsúdeniach svoje kontakty s vnútroštátnymi orgánmi daných členských štátov nadviazané v súlade s príslušnými stanovenými právnymi nástrojmi.

3.  Po získaní pozitívnej lustrácie, ktorá znamená, že sa našiel členský štát alebo členské štáty s informáciami z registra trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, môže Eurojust, Europol [a Európska prokuratúra] využiť na vyžiadanie informácií o odsúdeniach svoje kontakty s vnútroštátnymi orgánmi daných členských štátov nadviazané v súlade s príslušnými stanovenými právnymi nástrojmi. Európskej prokuratúre sa neodmietne prístup k takýmto informáciám o odsúdeniach len na základe toho, že členský štát, ktorý prístup odmieta, sa nezúčastňuje na postupe posilnenej spolupráce, na základe ktorej sa zriadila Európska prokuratúra.

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť vzťah medzi Európskou prokuratúrou a tými členskými štátmi, ktoré nepatria medzi 20 členských štátov, ktoré v súčasnosti zakladajú Európsku prokuratúru, keď ide o vyžiadanie informácií z registra trestov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečuje fyzickú ochranu údajov, a to aj prostredníctvom vytvorenia pohotovostných plánov na ochranu kritickej infraštruktúry;

a)  zabezpečuje fyzickú ochranu údajov, a to aj prostredníctvom vytvorenia pohotovostných plánov na ochranu infraštruktúry;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 17– odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  zabezpečuje, aby osoby oprávnené na prístup do systému ECRIS-TCN mali prístup výlučne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a to len prostredníctvom individuálnej a jedinečnej totožnosti používateľa a režimov tajného prístupu;

f)  overuje a zabezpečuje, aby osoby oprávnené na prístup do systému ECRIS-TCN mali prístup výlučne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a to len prostredníctvom individuálnej a jedinečnej totožnosti používateľa a režimov tajného prístupu;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  zabezpečuje, aby všetky orgány s právom na prístup do systému ECRIS-TCN vytvorili profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených vkladať, pozmeňovať, vymazávať, prezerať a vyhľadávať údaje, a sprístupnili tieto profily národným dozorným orgánom uvedeným v článku 25 bezodkladne na ich žiadosť;

g)  zabezpečuje, aby všetky orgány s právom na prístup do systému ECRIS-TCN vytvorili profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených vkladať, pozmeňovať, vymazávať, prezerať a vyhľadávať údaje, a sprístupnili tieto profily národným dozorným orgánom uvedeným v článku 25;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  monitoruje účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijíma nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

k)  monitoruje účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijíma nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania a dohľadu s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra eu-LISA a členské štáty spolupracujú s cieľom zaistiť harmonizovaný prístup k bezpečnosti údajov na základe procesu riadenia bezpečnostných rizík, ktorý sa vzťahuje na celý systém ECRIS-TCN.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby každé použitie údajov vložených do systému ECRIS-TCN v rozpore s týmto nariadením podliehalo účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám v súlade s vnútroštátnym právom.

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby každé použitie údajov vložených do systému ECRIS-TCN v rozpore s týmto nariadením podliehalo účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám v súlade s vnútroštátnym právom, s článkom 84 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článkom 57 smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Europol, Eurojust [a Európska prokuratúra] prijmú potrebné opatrenia, aby ich zamestnanci, ktorí majú prístup do systému ECRIS-TCN, podliehali interným disciplinárnym opatreniam, ak údaje získané zo systému ECRIS-TCN použijú spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý ústredný orgán členského štátu sa považuje za prevádzkovateľa v súlade so smernicou (EÚ) 2016/680, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov daným členským štátom podľa tohto nariadenia.

1.  Každý ústredný orgán členského štátu sa považuje za prevádzkovateľa v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov daným členským štátom podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra eu-LISA sa považuje za spracovateľa údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001/EÚ, pokiaľ ide o osobné údaje vkladané do centrálneho systému členskými štátmi.

2.  Agentúra eu-LISA sa považuje za spracovateľa údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001/EÚ [alebo nariadením, ktoré ho nahradí], pokiaľ ide o osobné údaje vkladané do centrálneho systému členskými štátmi.

Odôvodnenie

Technický pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prístup do systému ECRIS-TCN na účely vkladania, zmeny, vymazávania a prezerania údajov uvedených v článku 5 je vyhradený výlučne riadne oprávneným zamestnancom ústredných orgánov a riadne oprávneným zamestnancom orgánov uvedených v článku 15 na prezeranie údajov. Tento prístup je obmedzený na rozsah potrebný na plnenie úloh v súlade s daným účelom uvedeným v odseku 1 a je primeraný sledovaným cieľom.

2.  Prístup do systému ECRIS-TCN na účely vkladania, zmeny, vymazávania a prezerania údajov uvedených v článku 5 je vyhradený výlučne riadne oprávneným zamestnancom ústredných orgánov a riadne oprávneným zamestnancom orgánov uvedených v článku 15 na prezeranie údajov. Tento prístup je obmedzený na rozsah potrebný na plnenie úloh v súlade s daným účelom uvedeným v odseku 1 a na to, čo je nevyhnutné a primerané sledovaným cieľom.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak bola žiadosť podaná inému členskému štátu než odsudzujúcemu členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, skontrolujú správnosť údajov a zákonnosť spracovania údajov v systéme ECRIS-TCN v lehote jedného mesiaca, ak je možné urobiť danú kontrolu bez konzultácie s odsudzujúcim členským štátom. V opačnom prípade sa členský štát iný než odsudzujúci členský štát obráti na orgány odsudzujúceho členského štátu v lehote 14 dní a odsudzujúci členský štát skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania v lehote jedného mesiaca odo dňa, kedy sa naň iný členský štát obrátil.

2.  Ak bola žiadosť podaná inému členskému štátu než odsudzujúcemu členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, sa bezodkladne obrátia na orgány odsudzujúceho členského štátu a v každom prípade v lehote sedem dní odo dňa, keď sa naň iný členský štát obrátil. Odsudzujúci členský štát do jedného týždňa odo dňa, kedy sa naň iný členský štát obrátil, skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania a odpovie.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade, keď sú údaje zaznamenané v systéme ECRIS-TCN fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, odsudzujúci členský štát údaje opraví alebo vymaže v súlade s článkom 9. Odsudzujúci členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, bezodkladne vydá dotknutej osobe písomné potvrdenie o tom, že vykonal opravu alebo vymazal údaje, ktoré sa jej týkajú.

3.  V prípade, keď sú údaje zaznamenané v systéme ECRIS-TCN fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, odsudzujúci členský štát údaje opraví alebo vymaže v súlade s článkom 9. Odsudzujúci členský štát bezodkladne vydá dotknutej osobe písomné potvrdenie o tom, že vykonal opravu alebo vymazal údaje, ktoré sa jej týkajú. Odsudzujúci členský štát takisto bezodkladne informuje každý iný členský štát, ktorý bol príjemcom informácie týkajúce sa tohto záznamu o odsúdeniach, o tom, aké opatrenia boli prijaté.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, nesúhlasí s tvrdením, že údaje zaznamenané v systéme ECRIS-TCN sú fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, daný členský štát bezodkladne prijme administratívne rozhodnutie s písomným vysvetlením pre dotknutú osobu, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.

4.  Ak odsudzujúci členský štát nesúhlasí s tvrdením, že údaje zaznamenané v systéme ECRIS-TCN sú fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, daný členský štát bezodkladne prijme administratívne rozhodnutie s písomným vysvetlením pre dotknutú osobu, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú. Takéto prípady sa oznámia európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a vnútroštátnemu orgánu dohľadu pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Vždy, keď osoba požiada v súlade s odsekom 2 o údaje, ktoré sa jej týkajú, ústredný orgán uchová písomný záznam o tejto žiadosti, ako aj záznam o jej riešení a o tom, ktorý orgán ju riešil, a bezodkladne dá tento dokument k dispozícii dozorným orgánom.

7.  Vždy, keď osoba požiada v súlade s odsekom 2 o údaje, ktoré sa jej týkajú, ústredný orgán uchová písomný záznam o tejto žiadosti, ako aj záznam o jej riešení a o tom, ktorý orgán ju riešil, a bezodkladne dá tento dokument k dispozícii dozorným orgánom. Tento záznam sa vymaže po uplynutí troch rokov.

Odôvodnenie

Pre záznamy žiadostí je potrebná maximálna dĺžka obdobia uchovávania; tri roky sa zdajú byť rozumnou lehotou.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požiada o informácie o vlastnom zázname v registri trestov, dostane v prípade, že výsledkom vyhľadávania v centrálnom systéme je negatívna lustrácia, výpis potvrdzujúci, že výsledkom vyhľadávania v centrálnom systéme bola negatívna lustrácia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje, aby štátni príslušníci tretích krajín, ktorí požiadajú o výpis z registra trestov, dostali v prípade, že sa nedopustili žiadneho trestného činu, potvrdenie o negatívnej lustrácii v ECRIS, čo preukazuje, že v žiadnom členskom štáte nemajú žiaden záznam. To môže byť pre štátnych príslušníkov tretích krajín mimoriadne užitočné na účely zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dozorný orgán v každom členskom štáte poskytne na požiadanie dotknutej osobe pomoc a poradenstvo pri výkone jej práva na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú.

2.  Dozorný orgán je v každom členskom štáte schopný vykonávať audit ústredných orgánov, je informovaný o všetkých prípadoch uvedených v článku 9 ods. 3 a 4 a v článku 23 ods. 4 a poskytne na požiadanie dotknutej osobe pomoc a poradenstvo pri výkone jej práva na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každá osoba má v každom členskom štáte právo podať žalobu alebo sťažnosť v tom členskom štáte, ktorý jej odoprel právo na prístup alebo právo na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, stanovené v článku 23.

1.  V súlade s kapitolou VIII smernice (EÚ) 2016/680 každá osoba má v každom členskom štáte právo podať žalobu súdu a právo podať sťažnosť v tom členskom štáte, ktorý jej odoprel právo na prístup alebo právo na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, stanovené v článku 23.

Odôvodnenie

Je potrebné objasnenie s cieľom prepojiť príslušný právny základ (smernica 2016/680) a vyhnúť sa tomu, že členské štáty môžu poskytnúť len právo predložiť sťažnosť.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečuje, aby dozorný orgán alebo dozorné orgány určené v zmysle článku 41 smernice (EÚ) 2016/680 monitorovali zákonnosť spracúvania osobných údajov uvedených v článku 6 vykonávaného zo strany dotknutého členského štátu, ako aj ich postupovania do systému ECRIS-TCN a z neho.

1.  Každý členský štát zabezpečuje, aby dozorný orgán alebo dozorné orgány určené v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) 2016/679 monitorovali zákonnosť spracúvania osobných údajov uvedených v článku 6 vykonávaného zo strany dotknutého členského štátu, ako aj ich postupovania do systému ECRIS-TCN a z neho.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dozorný orgán zabezpečuje, aby sa aspoň každé štyri roky od spustenia prevádzky systému ECRIS-TCN vykonal audit operácií spracovania údajov vo vnútroštátnych registroch trestov a databázach odtlačkov prstov v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami.

2.  Dozorný orgán zabezpečuje, aby sa aspoň každé tri roky od spustenia prevádzky systému ECRIS-TCN vykonal audit operácií spracovania údajov vo vnútroštátnych registroch trestov a databázach odtlačkov prstov v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečujú, aby ich dozorný orgán mal dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

3.  Členské štáty zabezpečujú, aby ich dozorný orgán mal dostatočné prostriedky a odbornú prípravu na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý členský štát poskytuje všetky informácie, ktoré požadujú dozorné orgány, a poskytuje im najmä informácie o činnostiach vykonávaných v súlade s článkami 12, 13 a 17. Každý členský štát poskytuje dozorným orgánom prístup k svojim záznamom v zmysle článku 29 a umožní im kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov súvisiacich so systémom ECRIS-TCN.

4.  Každý členský štát poskytuje všetky informácie, ktoré požadujú dozorné orgány, a poskytuje im najmä informácie o činnostiach vykonávaných v súlade s článkami 12, 13 a 17. Každý členský štát poskytuje dozorným orgánom prístup k svojim záznamom v zmysle článku 23 ods. 7 a článku 29 a umožní im kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov súvisiacich so systémom ECRIS-TCN.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečuje, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit činností agentúry v oblasti spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami. Správa o uvedenom audite sa zasiela Európskemu parlamentu, Rade, agentúre eu-LISA, Komisii, dozorným orgánom a národným dozorným orgánom. Agentúra eu-LISA sa poskytuje príležitosť vyjadriť pripomienky pred prijatím správy.

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečuje, aby sa aspoň každé tri roky vykonal audit činností agentúry v oblasti spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami. Správa o uvedenom audite sa zasiela Európskemu parlamentu, Rade, agentúre eu-LISA, Komisii, dozorným orgánom a národným dozorným orgánom. Agentúra eu-LISA sa poskytuje príležitosť vyjadriť pripomienky pred prijatím správy.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koordinovaný dozor by sa mal zabezpečiť v súlade s článkom 62 [nového nariadenia o ochrane údajov pre inštitúcie a orgány Únie].

Koordinovaný dozor sa zabezpečuje v súlade s článkom 62 [nového nariadenia o ochrane údajov pre inštitúcie a orgány Únie].

Odôvodnenie

Technický pozmeňujúci návrh – zosúladené s článkom 62 nového nariadenia č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Záznamy a dokumentácia sa používajú iba na monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a zaistenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 34 sa môžu použiť len záznamy obsahujúce údaje, ktoré nemajú osobný charakter. Uvedené záznamy sú primeranými opatreniami chránené proti neoprávnenému prístupu a vymazané po uplynutí jedného roka, ak nie sú potrebné na monitorovacie postupy, ktoré sa už začali.

4.  Záznamy a dokumentácia sa používajú iba na monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a zaistenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 34 sa môžu použiť len záznamy obsahujúce údaje, ktoré nemajú osobný charakter. Uvedené záznamy sú primeranými opatreniami chránené proti neoprávnenému prístupu a vymazané po uplynutí troch rokov, ak nie sú potrebné na monitorovacie postupy, ktoré sa už začali.

Odôvodnenie

Dlhšie obdobia uchovávania záznamov sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby príslušníci tretích krajín mohli riadne podávať sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadne oprávnení zamestnanci agentúry eu-LISA, príslušných orgánov a Komisie majú prístup k údajom spracúvaným v rámci systému ECRIS-TCN výhradne na účely predkladania správ a poskytovania štatistík bez toho, aby bola možná identifikácia jednotlivcov.

1.  Riadne oprávnení zamestnanci agentúry eu-LISA a príslušných orgánov majú prístup k údajom spracúvaným v rámci systému ECRIS-TCN výhradne na účely predkladania správ a poskytovania štatistík bez toho, aby bola možná identifikácia jednotlivcov.

Odôvodnenie

Komisia nepotrebuje mať z dôvodu štatistických údajov prístup k systému ECRIS-TCN; eu-LISA však aj napriek tomu každý mesiac posiela Komisii štatistické informácie.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 agentúra eu-LISA zavedie, vykoná a hosťuje vo svojich technických zariadeniach centrálny register obsahujúci údaje uvedené v odseku 1, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivcov a umožňujú získať prispôsobiteľné správy a štatistiky. Prístup do centrálneho registra sa poskytuje prostredníctvom zabezpečeného prístupu s kontrolou prístupu a osobitnými profilmi používateľov výhradne na účely predkladania správ a poskytovania štatistík.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zastarané – tento centrálny register sa už nerieši a ani nebol spomenutý na nedávnych seminároch organizovaných Komisiou na tému informačné systémy a interoperabilita. Pozri aj súvisiace úvodné posúdenie vplyvu Ares(2017)3765711 o interoperabilite informačných systémov pre migráciu a bezpečnosť.

V stanovisku 9/2017 o novom nariadení o agentúre eu-LISA európsky dozorný úradník pre ochranu údajov takisto poukazuje na skutočnosť, že zavedenie centrálneho registra nie je ani nevyhnutné, ani žiaduce.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Podrobné pravidlá týkajúce sa prevádzky centrálneho registra a pravidlá ochrany údajov a bezpečnosti vzťahujúce sa na register sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 35 ods. 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zastarané – tento centrálny register sa už nerieši a ani nebol spomenutý na nedávnych seminároch organizovaných Komisiou na tému informačné systémy a interoperabilita. Pozri aj súvisiace úvodné posúdenie vplyvu Ares(2017)3765711 o interoperabilite informačných systémov pre migráciu a bezpečnosť.

V stanovisku 9/2017 o novom nariadení o agentúre eu-LISA európsky dozorný úradník pre ochranu údajov takisto poukazuje na skutočnosť, že zavedenie centrálneho registra nie je ani nevyhnutné, ani žiaduce.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Náklady spojené so zriadením a prevádzkou centrálneho systému, komunikačnej infraštruktúry, softvéru rozhrania a referenčného vykonávania systému ECRIS sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

1.  Náklady spojené so zriadením a prevádzkou centrálneho systému, komunikačnej infraštruktúry, softvéru rozhrania a referenčného vykonávania systému ECRIS sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca a v rámci ročného rozpočtového postupu.

Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce návrhy: 46 (spravodajca), 307 (Mlinar, Deprez, Michel), 308 (Albrecht, Sargentini)

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty oznamujú agentúre eu-LISA svoje ústredné orgány, ktoré majú prístup na účely vkladania, zmeny, vymazávania, prezerania alebo vyhľadávania údajov. Agentúra eu-LISA zoznam týchto ústredných orgánov pravidelne uverejňuje.

Členské štáty oznamujú agentúre eu-LISA svoje ústredné orgány, ktoré majú prístup na účely vkladania, zmeny, vymazávania, prezerania alebo vyhľadávania údajov. Agentúra eu-LISA zoznam týchto ústredných orgánov uverejňuje na svojom webovom sídle. V prípade, že nastane zmena ústredného orgánu členského štátu, agentúra eu-LISA zoznam bezodkladne aktualizuje.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prijali sa opatrenia uvedené v článku 10;

a)  sa prijmú opatrenia uvedené v článku 10 a článku 10a;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o aktuálnom stave vývoja centrálneho systému ECRIS-TCN. Po dokončení vývoja sa predloží Európskemu parlamentu a Rade správa s vysvetlením toho, ako boli dosiahnuté ciele, najmä v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

3.  Do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o aktuálnom stave vývoja centrálneho systému ECRIS-TCN. Táto správa obsahuje prehľad aktuálnych nákladov a pokroku projektu, posúdenie finančného vplyvu, ako aj informácie o prípadných technických problémoch a rizikách, ktoré môžu mať vplyv na celkové náklady na systém hradené zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 31.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V prípade, že v procese vývoja dôjde k omeškaniu, treba Európsky parlament a Radu bezodkladne informovať o dôvodoch tohto omeškania, ako aj o jeho časových a finančných dôsledkoch.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Hneď po ukončení vývoja bude Európskemu parlamentu a Rade predložená správa, ktorá bude informovať o vykonávaní projektu a všetkých ťažkostiach zaznamenané pri dosahovaní míľnikov projektu, a konečné posúdenie vzniknutých nákladov a technického vybavenia systému.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  V prípade modernizácie systému sa Európskemu parlamentu a Rade predloží správa a náležitým spôsobom sa uvedú náklady spojené s touto modernizáciou.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dva roky po začatí prevádzky systému ECRIS-TCN a potom každý rok eu-LISA predkladá Komisii správu o technickom fungovaní systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS vrátane jeho bezpečnosti, najmä na základe štatistík týkajúcich sa fungovania a využívania systému ECRIS-TCN a výmeny informácií z registrov trestov prostredníctvom referenčného vykonávania systému ECRIS.

4.  Jeden rok po začatí prevádzky systému ECRIS-TCN a potom každý rok eu-LISA predkladá Komisii správu o technickom fungovaní systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS vrátane ich bezpečnosti a nákladov, najmä na základe štatistík týkajúcich sa fungovania a využívania systému ECRIS-TCN a výmeny informácií z registrov trestov prostredníctvom referenčného vykonávania systému ECRIS.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty, Eurojust, Europol [a Európska prokuratúra] poskytnú agentúre eu-LISA a Komisii informácie potrebné na vypracovanie správ uvedených v tomto článku podľa kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré vopred vymedzila Komisia a/alebo eu-LISA. Uvedené informácie nesmú ohroziť pracovné metódy ani obsahovať informácie, ktoré odhaľujú zdroje, zamestnancov alebo vyšetrovania určených orgánov.

6.  Členské štáty, Eurojust, Europol [a Európska prokuratúra], európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a vnútroštátne orgány dohľadu pre ochranu údajov poskytnú agentúre eu-LISA a Komisii informácie potrebné na vypracovanie správ uvedených v tomto článku podľa kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré vopred vymedzila Komisia a/alebo eu-LISA. Uvedené informácie nesmú ohroziť pracovné metódy ani obsahovať informácie, ktoré odhaľujú zdroje, zamestnancov alebo vyšetrovania určených orgánov.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Agentúra eu-LISA poskytuje Komisii informácie potrebné na vypracovanie celkových hodnotení uvedených v odseku 5.

7.  Agentúra eu-LISA poskytuje Komisii informácie potrebné na vypracovanie celkových hodnotení uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 34 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 34 a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 a článku 18 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa ... [nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 2 a článku 10a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2 aalebo článku 10a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA zriadi poradnú skupinu, ktorá jej poskytuje odborné znalosti týkajúce sa systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS, a to najmä pri príprave jej ročného pracovného programu a výročnej správy o činnosti. Počas fázy návrhu a vývoja sa uplatňuje článok 11.

Agentúra eu-LISA zriadi poradnú skupinu, ktorá zahŕňa zástupcu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a zástupcu Agentúry Európskej únie pre základné práva, ktorí jej poskytujú odborné znalosti týkajúce sa systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS, a to najmä pri príprave jej ročného pracovného programu a výročnej správy o činnosti. Počas fázy návrhu a vývoja sa uplatňuje článok 11.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) je v činnosti od apríla 2012 a registrom trestov členských štátov umožňuje získavať úplné informácie o predchádzajúcich odsúdeniach štátneho príslušníka EÚ z členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom.

Hoci sa tento postup ukázal byť veľmi užitočným nástrojom justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, zistila sa tiež systémová medzera. Použitie systému na overenie predchádzajúce trestných záznamov štátnych príslušníkov tretích krajín (TNC) je zdĺhavé a neefektívne. Po niekoľkých výzvach Európskej rady a Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci na zlepšenie súčasného systému Komisia uverejnila 19. januára 2016 smernicu (COM(2016) 07 final), ktorou sa zriaďuje decentralizovaný systém s indexom pozitívnej lustrácie/negatívnej lustrácie, ktorý by príslušným orgánom umožnil rýchlo určiť, ktoré členské štáty majú záznamy v registre trestov týkajúce sa daného štátneho príslušníka tretích krajín.

Vývoj udalostí odvtedy však preukázal, že decentralizovaný index pozitívnej/negatívnej lustrácie by nebol vhodný nástroj na technickú výmenu vysokého počtu pseudonymizovaných odtlačkov prstov, bez ktorej nebude tento systém účinný. Tento problém sa rieši v nariadení o ECRIS-TCN, ktorým sa stanovuje centralizovaná databáza, ktorá obsahuje len informácie o totožnosti, ktoré sú potrebné na identifikáciu, ako sú napríklad odtlačky prstov, alfanumerické údaje a podoby tváre. Túto databázu by mala spravovať agentúra eu-LISA a dohľad nad ňou by mal vykonávať európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Smernica ECRIS, v ktorom sa zavádzajú zásadné zmeny systému ECRIS, zostáva zachovaná. Týmto nariadením ECRIS-TCN sa ustanovuje vytvorenie a riadenie centralizovaného systému, zodpovednosť prevádzkovateľov údajov a prístupové práva k tejto centralizovanej databáze.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca by chcel v tomto návrhu správy dosiahnuť, aby bolo uvedené nariadenia v súlade s politickými rozhodnutiami, ktoré boli pôvodne prijaté v súvislosti so smernicou, ku ktorej už má Parlament mandát.

Je však dôležité jasne rozlišovať medzi systémom ECRIS a centralizovaným systémom, ktorý sa nazýva systém ECRIS-TCN. Systém ECRIS-TCN umožňuje príslušnému orgánu zistiť iba to, kde sa informácie z registra trestov nachádzajú, ale nie ich obsah. Aby zistil podrobnosti o tom, za aký trestný čin bola osoba odsúdená, príslušný orgán bude musieť stále používať tradičný systém, aby mohol požiadať príslušný členský štát.

Spravodajca preto predkladá pozmeňujúci návrh, ktorý má ozrejmiť, že pozitívna lustrácia v systéme ECRIS-TCN by sa ako taká nemala využívať na ovplyvnenie výsledku súdneho konania, pretože by tak došlo k oslabeniu zásady rovnosti pred zákonom, práva na spravodlivý súdny proces, prezumpcie neviny alebo všeobecného zákazu diskriminácie.

V záujme zachovania zlučiteľnosti uvedenej smernice a tohto nariadenia spravodajca podporuje postoj Parlamentu, že je potrebné vykonať pokrok v súvislosti s interoperabilitou, že Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mali mať priamy prístup do systému ECRIS-TCN, aby mohli vykonávať svoje štatutárne úlohy, a že ak majú členské štáty informácie získané od tretích krajín na základe dvojstranných dohôd, ktoré sú v súlade s právom Únie, týkajúce sa odsúdení, môžu ich pod podmienkou určitých záruk vložiť do centrálneho systému.

Pokiaľ ide o prístup Europolu, v návrhu správy sa jasne uvádza, že obmedzenie Europolu v tomto nariadení nebráni Europolu vymieňať si s tretími krajinami informácie, ktoré získal od členských štátov prostredníctvom bežného systému ECRIS (na ktorý sa vzťahuje smernica), ak je to v súlade s jeho štatutárnymi úlohami, a len so súhlasom príslušných členských štátov.

Spravodajca sa domnieva, že by sa mali zahrnúť aj podoby tváre vždy, keď ich členské štáty zhromažďujú na tieto účely, a to od uvedenia systému ECRIS-TCN do prevádzky. Je to z toho dôvodu, že len čo bude možné vyhľadávať v systéme podoby tváre, bude toto vyhľadávanie užitočné a vôbec možné, iba ak už budú do systému vložené predchádzajúce údaje týkajúce sa podoby tváre získané z predchádzajúcich odsúdení. V tomto návrhu správy sa od Komisie žiada, aby do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predložila správu o pripravenosti požadovanej techniky na využívanie týchto podôb tváre na vyhľadávanie údajov.

Návrh správy zahŕňa to isté rozšírenie rozsahu pôsobnosti, ktoré sa nachádza už v smernici, aby sa umožnila kontrola minulých odsúdení v trestnom konaní týkajúce sa osôb, ktoré budú pracovať s deťmi alebo zraniteľnými osobami (t. j. staršie osoby). Umožňuje tiež jednotlivcom, ktorí podajú žiadosť o prístup do systému ECRIS-TCN, aby získali výpis potvrdzujúci, že výsledkom vyhľadávania v centrálnom systéme bola negatívna lustrácia (to by mohlo byť veľmi užitočné pre štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania).

Navrhujú sa tiež zmeny týkajúce sa režimu ochrany údajov a ich cieľom je zabezpečiť náležitú úroveň odbornej prípravy a rýchle vybavenie žiadostí o opravu a výmaz údajov.

Systém ECRIS-TCN nie je tradičnou informačnou databázou, ale je nástrojom na uľahčenie spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi. Na to, aby systém ECRIS-TCN poskytoval užitočný a presný prehľad informácií z registrov trestov členských štátov, musí byť uchovávanie identifikačných údajov v systéme ECRIS-TNC v súlade s uchovávaním záznamov vo vnútroštátnych registroch trestov. Ak tomu tak nie je, mohlo by dôjsť k nezrovnalostiam, pokiaľ ide o to, ako dlho je možné záznamy v registri trestov týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov Únie ľahko identifikovať a vyžadovať od iných členských štátov. To by mohlo ohroziť samotný účel ECRIS-TCN a v praxi by to vytvorilo nespravodlivý nesúlad medzi zaobchádzaním so štátnymi príslušníkmi EÚ a štátnymi príslušníkmi tretích krajín.

A nakoniec sa spravodajca sa domnieva, že odkaz na možné vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ vyvoláva právne pochybnosti a mal by sa vypustiť, pretože dôsledky by mali vyplývať priamo z primárneho práva a z dohody o vystúpení.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (6.12.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bernd Kölmel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) bol úspešne vytvorený v apríli 2012. Uľahčuje výmenu informácií o osobách odsúdených za trestné činy trestnými súdmi v EÚ. Tieto informácie musí uchovávať členský štát, ktorého štátnym príslušníkom je dotknutá osoba. Informácie z registrov trestov sa medzi členskými štátmi vymieňajú na požiadanie, a to tak pokiaľ ide o štátnych príslušníkov EÚ, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti. Výmena informácií týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom systému ECRIS je však v súčasnosti takmer nemožná pre absenciu účinného, osobitného postupu. Doteraz museli členské štáty zasielať „plošné žiadosti“ všetkým ostatným členským štátom, čo vytváralo značnú administratívnu záťaž pre tie orgány, ktoré nedisponovali požadovanými informáciami (odhadom 78 miliónov EUR ročne). Táto skutočnosť do značnej miery odrádza od používania systému ECRIS v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, v dôsledku čoho sa systém používa iba v 5 % takýchto prípadov.

Komisia v roku 2016 predložila návrh smernice, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie o systéme ECRIS v záujme zlepšenie tejto situácie. Za najvhodnejšie a nákladovo najefektívnejšie riešenie sa považoval decentralizovaný systém identifikácie členských štátov, ktoré disponujú informáciami z registrov trestov, prostredníctvom systému vyhľadávania na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie. Medzitým však Rada v reakcii na aktuálnu bezpečnostnú situáciu a nedávne teroristické útoky vo viacerých členských štátoch zaradila výmenu informácií o odsúdeniach za trestné činy medzi priority ako stratégiu na boj proti trestnej činnosti a terorizmu a požiadala Komisiu, aby predložila ambiciózny návrh na rozšírenie systému ECRIS na štátnych príslušníkov tretích krajín s cieľom v plnej miere využívať možnosti systému ECRIS.

Nový návrh sa zameriava na centralizovaný systém zriadený a spravovaný agentúrou eu-LISA, prostredníctvom ktorého by sa alfanumerické údaje, odtlačky prstov a v náležitom prípade i snímky tváre štátnych príslušníkov tretích krajín uchovávali na úrovni EÚ. Spravodajca víta tento návrh, ktorý považuje za vhodne štruktúrovaný, a uznáva, že výhodou tohto mechanizmu je skutočnosť, že uľahčuje priamy prístup Eurojustu, Europolu a budúcej Európskej prokuratúry pri podpore úloh, ktoré im boli uložené príslušnými právnymi predpismi.

Súhlasí s návrhom Komisie poveriť vývojom, prevádzkovým riadením a údržbou systému ECRIS-TCN agentúru eu-LISA, ktorá je na to vhodná vzhľadom na jej rozsiahle skúsenosti s riadením iných veľkých centralizovaných databáz v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Komisia odhaduje, že celkové (jednorazové) náklady na vývoj a prevádzku systému ECRIS-TCN v období 2018 – 2020 budú predstavovať približne 13 miliónov EUR vrátane nákladov agentúry eu-LISA na prijatie piatich zmluvných zamestnancov počas fázy vývoja. Priebežné náklady pre rozpočet EÚ súvisiace s údržbou systému sa odhadujú na 2,1 milióna EUR ročne. Jednorazové náklady pre členské štáty sa odhadujú na 13,3 milióna EUR, pričom očakáva sa, že pravidelné ročné náklady pre členské štáty sa s nárastom miery vyhľadávania časom zvýšia (z približne 6 miliónov EUR v čase nadobudnutia účinnosti na maximálne 15,4 milióna EUR).

Náklady pre rozpočet EÚ, ktoré treba pokryť v rámci programu Spravodlivosť na obdobie 2018 – 2020 a vo veľkej miere presunuté do rozpočtového riadku agentúry eu-LISA, sú zlučiteľné so súčasným viacročným finančným rámcom (VFR). Očakáva sa, že od roku 2021 bude vplyv na rozpočet obmedzený na pravidelné náklady na údržbu systému, ktoré sa zahrnú do rozpočtu agentúry eu-LISA v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Každý členský štát by mal znášať vlastné náklady na vykonávanie, správu, používanie a údržbu systému ECRIS-TCN, ako aj svojich vnútroštátnych registrov trestov a databáz odtlačkov prstov.

Spravodajca považuje odhadované náklady pre rozpočet EÚ súvisiace s týmto návrhom za odôvodnené a primerané. Hoci náklady spojené s novým návrhom sú výrazne vyššie v porovnaní s návrhom z roku 2016, a to pre rozpočet EÚ, ako aj pre členské štáty, mali by sa tiež zohľadniť výrazné úspory z hľadiska administratívneho zaťaženia orgánov členských štátov (odhadom na úrovni až 78 miliónov EUR). Spravodajca i tak naliehavo žiada Komisiu, agentúru eu-LISA a členské štáty, aby zabezpečili čo najvyššiu úroveň nákladovej efektívnosti počas celého zavádzania a realizácie systému ECRIS-TCN.

Okrem toho zdôrazňuje, že systém ECRIS-TCN by mal byť navrhnutý tak, aby uľahčil budúce využívanie spoločnej služby biometrickej identifikácie prostredníctvom softvéru na rozpoznávanie tváre na účely účinnejšej identifikácie v neskoršej fáze. Takisto zdôrazňuje potrebu odolnosti systému voči budúcim zmenám v záujme ďalšej interoperability s inými databázami na úrovni EÚ.

Na záver spravodajca posilňuje viaceré ustanovenia týkajúce sa podávania správ a hodnotenia s cieľom umožniť rozpočtovému orgánu pozorne sledovať vývoj a včasné fungovanie nového systému ECRIS-TCN vzhľadom na budúce rozhodnutia súvisiace s rozpočtom.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16a.  Agentúra eu-LISA je vybavená primeranými finančnými prostriedkami a personálom na výkon úloh uvedených v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Náklady spojené so zriadením a prevádzkou centrálneho systému, komunikačnej infraštruktúry, softvéru rozhrania a referenčného vykonávania systému ECRIS sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

1.  Náklady spojené so zriadením a prevádzkou centrálneho systému, komunikačnej infraštruktúry, softvéru rozhrania a referenčného vykonávania systému ECRIS sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca a v rámci ročného rozpočtového postupu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o aktuálnom stave vývoja centrálneho systému ECRIS-TCN. Po dokončení vývoja sa predloží Európskemu parlamentu a Rade správa s vysvetlením toho, ako boli dosiahnuté ciele, najmä v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

3.  Do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o aktuálnom stave vývoja centrálneho systému ECRIS-TCN. Táto správa obsahuje prehľad aktuálneho vývoja nákladov a pokroku projektu, posúdenie finančného vplyvu, ako aj informácie o prípadných technických problémoch a rizikách, ktoré môžu mať vplyv na celkové náklady na systém hradené zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 31.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V prípade, že v procese vývoja dôjde k omeškaniu, treba Európsky parlament a Radu bezodkladne informovať o dôvodoch tohto omeškania, ako aj o jeho časových a finančných dôsledkoch.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Hneď po ukončení vývoja bude Európskemu parlamentu a Rade predložená správa, ktorá bude informovať o priebehu projektu a prípadných odchýlkach so zreteľom na príslušné fázy projektu a míľniky, ako aj o konečnom posúdení vzniknutých nákladov a technickom vybavení systému.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  V prípade modernizácie systému sa Európskemu parlamentu a Rade predloží správa a náležitým spôsobom sa uvedú náklady spojené s touto modernizáciou.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dva roky po začatí prevádzky systému ECRIS-TCN a potom každý rok eu-LISA predkladá Komisii správu o technickom fungovaní systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS vrátane jeho bezpečnosti, najmä na základe štatistík týkajúcich sa fungovania a využívania systému ECRIS-TCN a výmeny informácií z registrov trestov prostredníctvom referenčného vykonávania systému ECRIS.

4.  Dva roky po začatí prevádzky systému ECRIS-TCN a potom každý rok eu-LISA predkladá Komisii správu o technickom fungovaní systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS vrátane ich bezpečnosti a vynaložených nákladov, najmä na základe štatistík týkajúcich sa fungovania a využívania systému ECRIS-TCN a výmeny informácií z registrov trestov prostredníctvom referenčného vykonávania systému ECRIS.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Tri roky po začatí prevádzky systému ECRIS-TCN a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS. Uvedené celkové hodnotenie obsahuje posúdenie uplatňovania nariadenia, preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi a vplyvu na základné práva, posúdenie, či naďalej pretrváva odôvodnenosť systému, posúdenie uplatňovania nariadenia, bezpečnosti systému a vplyvu na budúce operácie a obsahuje aj nevyhnutné odporúčania. Komisia postúpi hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Dva roky po začatí prevádzky systému ECRIS-TCN a potom každé dva roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie systému ECRIS-TCN a referenčného vykonávania systému ECRIS. Uvedené celkové hodnotenie obsahuje posúdenie uplatňovania nariadenia, preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi a vplyvu na základné práva a vynaložené náklady, posúdenie, či naďalej pretrváva odôvodnenosť systému, posúdenie uplatňovania nariadenia, bezpečnosti systému a vplyvu na budúce operácie a obsahuje aj nevyhnutné odporúčania. Komisia postúpi hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN)

Referenčné čísla

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.9.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Bernd Kölmel

11.7.2017

Dátum prijatia

4.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

19

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Howarth, Joachim Zeller

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN)

Referenčné čísla

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Dátum predloženia v EP

28.6.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CONT

12.10.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Dátum prijatia

25.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Záborská

Dátum predloženia

1.2.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 16. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia