POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011

1.2.2018 - (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Daniel Dalton


Postopek : 2017/0144(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0018/2018
Predložena besedila :
A8-0018/2018
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0344),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in točke (d) drugega pododstavka člena 82(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0217/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor (A8-0018/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Unija si je zastavila cilj, da svojim državljanom nudi območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je v povezavi z ustreznimi ukrepi glede preprečevanja kriminala in boja proti njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb.

(1)  Unija si je zastavila cilj, da svojim državljanom nudi območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je v povezavi z ustreznimi ukrepi glede preprečevanja kriminala, vključno s terorizmom, ter boja proti njima zagotovljeno prosto gibanje oseb.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Za uresničitev tega cilja je nujno, da se lahko informacije o obsodbah, izrečenih v državah članicah, upoštevajo tudi zunaj države članice izreka obsodbe tako v novem kazenskem postopku, kot je določeno v Okvirnem sklepu Sveta 2008/675/PNZ19, kot tudi za preprečitev novih kaznivih dejanj.

(2)  Za uresničitev tega cilja je nujno, da se lahko informacije o obsodbah, izrečenih v državah članicah, upoštevajo tudi zunaj države članice izreka obsodbe tako v novem kazenskem postopku, kot je določeno v Okvirnem sklepu Sveta 2008/675/PNZ19, kot tudi za zaposlovanje na delovnih mestih, ki vključujejo neposredne in redne stike z otroki v skladu s členom 10 Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta19a, ter za vse druge namene v skladu z nacionalno zakonodajo. Države članice bi si morale prizadevati, da bi zagotovile podobno zaščito pri osebah, ki naj bi delale z invalidi ali starejšimi. Cilj je zagotoviti, da osebe, ki so bile obsojene za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost otrok ali ranljivih oseb ali nasilno kaznivo dejanje nad njimi, ne bodo več mogle prikrivati te obsodbe ali prepovedi z namenom opravljanja dela v stiku s takšnimi osebami v drugi državi članici.

_________________

_________________

19 Okvirni sklep Sveta 2008/675/PNZ z dne 24. julija 2008 o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v novem kazenskem postopku (UL L 220, 15.8.2008, str. 32).

19 Okvirni sklep Sveta 2008/675/PNZ z dne 24. julija 2008 o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v novem kazenskem postopku (UL L 220, 15.8.2008, str. 32).

 

19a Direktiva 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Vendar pravni okvir sistema ECRIS posebnosti zahtevkov v zvezi z državljani tretjih držav ne zajema v zadostni meri. Čeprav se lahko informacije o državljanih tretjih držav izmenjujejo prek sistema ECRIS, ni nobenega postopka ali mehanizma za učinkovito izmenjavo.

(4)  Vendar obstoječi pravni okvir sistema ECRIS posebnosti zahtevkov v zvezi z državljani tretjih držav ne obravnava v zadostni meri. Čeprav se lahko informacije o državljanih tretjih držav že izmenjujejo prek sistema ECRIS, ni nobenega skupnega postopka ali mehanizma Unije za učinkovito, hitro in natančno izmenjavo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Taki splošni zahtevki pomenijo upravno breme za vse države članice, tudi za tiste, ki nimajo informacij o zadevnem državljanu tretje države. To breme države članice v praksi odvrača od tega, da bi zahtevale informacije o državljanih tretjih držav, in vodi k temu, da države članice informacije iz kazenskih evidenc omejujejo na informacije, shranjene v nacionalnem registru.

(6)  Taki splošni zahtevki pomenijo nesorazmerno upravno breme za vse države članice, tudi za tiste, ki nimajo informacij o zadevnem državljanu tretje države. To breme države članice v praksi odvrača od tega, da bi od drugih držav članic zahtevale informacije o državljanih tretjih držav, kar resno ovira izmenjavo teh informacij med državami članicami, saj informacije iz kazenskih evidenc omejujejo na informacije, shranjene v nacionalnem registru. Zaradi tega obstaja vse večja nevarnost, da bodo izmenjave informacij med državami članicami neučinkovite in nepopolne, kar vpliva na raven varnosti in zaščite, ki se zagotavlja državljanom in osebam s prebivališčem v Uniji.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Za izboljšanje položaja bi bilo treba vzpostaviti sistem, prek katerega lahko osrednji organ države članice hitro in učinkovito ugotovi, katere druge države članice imajo informacije iz kazenskih evidenc o določenem državljanu tretje države, tako da lahko nato prek obstoječega okvira sistema ECRIS od zadevnih držav članic zahteva informacije iz kazenskih evidenc v skladu z Okvirnim sklepom 2009/315/PNZ.

(7)  Za izboljšanje položaja bi bilo treba vzpostaviti sistem, prek katerega lahko osrednji organ države članice takoj in učinkovito ugotovi, katere druge države članice imajo informacije iz kazenskih evidenc o določenem državljanu tretje države.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  V tej uredbi bi bilo zato treba določiti pravila o vzpostavitvi centraliziranega sistema, ki vsebuje osebne podatke na ravni Unije, razdelitvi odgovornosti med državo članico in organizacijo, odgovorno za njegov razvoj in vzdrževanje, ter morebitnih posebnih določbah o varstvu podatkov, potrebnih za dopolnitev že obstoječe ureditve varstva podatkov ter zagotavljanje ustrezne splošne ravni varstva in varnosti podatkov. Poleg tega bi bilo treba zaščititi tudi temeljne pravice zadevnih oseb.

(8)  V tej uredbi bi bilo zato treba določiti pravila o vzpostavitvi centraliziranega sistema, ki vsebuje in varuje osebne podatke na ravni Unije, razdelitvi odgovornosti med državo članico in organizacijo, odgovorno za njegov razvoj in vzdrževanje, ter morebitnih posebnih določbah o varstvu podatkov, potrebnih za dopolnitev že obstoječe ureditve varstva podatkov ter zagotavljanje ustrezne splošne ravni varstva in varnosti podatkov ter zaščite temeljnih pravic zadevnih oseb.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Obdelava podatkov o prstnih odtisih je v sistemu ECRIS-TCN dovoljena, kadar je treba določiti, katera država članica oziroma katere države članice imajo informacije o kazenski evidenci državljana tretje države, obdelava podob obraza pa je dovoljena za potrditev njegove istovetnosti. Uvedba in uporaba podatkov o prstnih odtisih in podob obraza ne sme nikoli presegati tistega, kar je nujno potrebno za doseganje cilja, pri čemer je treba spoštovati temeljne pravice, tudi interese otrok, in mora biti usklajena z Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

____________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Agenciji eu-LISA bi bilo treba zagotoviti ustrezno financiranje in osebje za izvajanje odgovornosti iz te uredbe.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Če se ugotovi ujemanje podatkov, evidentiranih v osrednjem sistemu, in podatkov, ki jih je država članica uporabila za iskanje (t. i. „zadetek“), se podatki o identiteti, na katere se zadetek nanaša, predložijo skupaj z zadetkom. Te podatke bi bilo treba uporabiti le za pomoč pri potrditvi identitete zadevnega državljana tretje države. To lahko vključuje evidentiranje takih podatkov v nacionalnih podatkovnih zbirkah kazenskih evidenc držav članic, ki pošljejo poizvedovanje, pod drugim imenom državljana tretje države.

(12)  Če se ugotovi ujemanje podatkov, evidentiranih v osrednjem sistemu, in podatkov, ki jih je država članica uporabila za iskanje (t. i. „zadetek“), se podatki o identiteti, na katere se zadetek nanaša, predložijo skupaj z zadetkom. Te informacije bi bilo treba uporabiti le za pomoč pri potrditvi identitete zadevnega državljana tretje države, da bi preverili, ali so navedeni podatki pravilno povezani z ustrezno osebo, na katero se poizvedba nanaša. To lahko vključuje evidentiranje takih podatkov v nacionalnih podatkovnih zbirkah kazenskih evidenc držav članic, ki pošljejo poizvedovanje, pod drugim imenom državljana tretje države.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V prvem primeru bi se morale podobe obraza, vključene v sistem ECRIS-TCN, uporabljati le za preverjanje identitete določenega državljana tretje države. Vendar se bodo zaradi razvoja programske opreme za prepoznavanje obrazov v prihodnosti morda uporabljale tudi za avtomatizirano ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, če bodo izpolnjene tehnične zahteve v zvezi s tem.

(13)  V prvem primeru bi se morale podobe obraza, vključene v sistem ECRIS-TCN, uporabljati le za preverjanje identitete določenega državljana tretje države. Vendar se bodo zaradi razvoja programske opreme za prepoznavanje obrazov v prihodnosti in na podlagi ocene Komisije glede razpoložljivosti in pripravljenosti potrebne tehnologije morda uporabljale tudi za avtomatizirano ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, če je to potrebno in sorazmerno.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Uporaba biometričnih podatkov je potrebna, ker je to najzanesljivejši način identifikacije državljanov tretjih držav na ozemlju držav članic, ki pogosto nimajo listin ali drugih sredstev za identifikacijo, poleg tega pa omogoča zanesljivejše ugotavljanje ujemanja njihovih podatkov.

črtano

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Države članice bi morale v sistemu ECRIS-TCN ustvariti evidence o obsojenih državljanih tretjih držav, in sicer čim prej po vnosu njihove obsodbe v nacionalno kazensko evidenco.

(15)  Države članice bi morale v sistemu ECRIS-TCN samodejno ustvariti evidence o obsojenih državljanih tretjih držav, in sicer takoj po vnosu njihove obsodbe v nacionalno kazensko evidenco.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Izboljšanje kroženja informacij o obsodbah bi moralo državam članicam pomagati pri izvajanju Okvirnega sklepa 2008/675/PNZ, v skladu s katerim morajo v novih kazenskih postopkih upoštevati predhodne obsodbe.

(17)  Izboljšanje kroženja informacij o obsodbah bi moralo državam članicam pomagati pri izvajanju Okvirnega sklepa 2008/675/PNZ, v skladu s katerim morajo v novih kazenskih postopkih upoštevati predhodne obsodbe v drugih državah članicah, do mere, do katere se prejšnje nacionalne obsodbe upoštevajo v skladu z nacionalnim pravom.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Zadetek v sistemu ECRIS-TCN ne bi smel avtomatično pomeniti, da je bil zadevni državljan tretje države obsojen v določenih državah članicah ali da imajo slednje informacije iz kazenskih evidenc o njem. Obstoj predhodnih obsodb bi moral biti potrjen le na podlagi prejetih informacij iz kazenskih evidenc zadevnih držav članic.

(19)  Zadetek v sistemu ECRIS-TCN ne bi smel avtomatično pomeniti, da je bil zadevni državljan tretje države obsojen v določenih državah članicah. Obstoj predhodnih obsodb bi moral biti potrjen le na podlagi prejetih informacij iz kazenskih evidenc zadevnih držav članic. Zadetek v sistemu ECRIS-TCN se sam po sebi torej ne bi smel uporabljati na način, ki bi ogrozil načelo enakosti pred zakonom, pravico do poštenega sojenja, domnevo nedolžnosti ali splošno prepoved diskriminacije.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ta uredba določa stroga pravila o dostopu do sistema ECRIS-TCN in potrebnih zaščitnih ukrepih, vključno z odgovornostmi držav članic glede zbiranja in uporabe podatkov. Poleg tega določa tudi pravice posameznikov do nadomestila, dostopa, popravka, izbrisa in pravnega varstva, zlasti pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nadzora obdelave podatkov, ki ga izvajajo neodvisni javni organi. Zato spoštuje temeljne pravice in svoboščine ter upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno s pravico do varstva osebnih podatkov, načelom enakosti pred zakonom in splošno prepovedjo diskriminacije.

(22)  Ta uredba določa stroga pravila o dostopu do sistema ECRIS-TCN in potrebnih zaščitnih ukrepih, vključno z odgovornostmi držav članic glede zbiranja in uporabe podatkov. Poleg tega določa, kako lahko posamezniki uveljavljajo svojo pravico do nadomestila, dostopa, popravka, izbrisa in pravnega varstva, zlasti pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nadzora obdelave podatkov, ki ga izvajajo neodvisni javni organi. Zato spoštuje temeljne pravice in svoboščine ter upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno s pravico do varstva osebnih podatkov, načelom enakosti pred zakonom in splošno prepovedjo diskriminacije. Tozadevno upošteva tudi Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah ter druge obveznosti na področju človekovih pravic na podlagi mednarodnega prava.

Obrazložitev

Pravice, ki so določene z Direktivo 2016/680 – ta uredba le pojasnjuje, kako se lahko te pravice uskladijo s sistemom ECRIS-TCN.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Državljani tretjih držav bi morali imeti možnost obravnave zahtev, povezanih z njihovimi pravicami do dostopa, popravka in črtanja podatkov, pri osrednjem organu katere koli države članice. Če zahteva ni bila vložena v državi članici izreka obsodbe, bi morala pisno obvestilo o sprejetih ukrepih zadevni osebi poslati država članica izreka obsodbe. Potrdilo o prejemu bi morala navesti tudi razloge, zakaj je bil zahtevek obravnavan v državi članici izreka obsodbe.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jih pristojni nacionalni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem, bi se morala uporabljati Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta26. Če se ne uporabljajo nacionalne določbe, s katerimi se prenaša Direktiva (EU) 2016/680, bi se morala za obdelavo osebnih podatkov, ki jih obdelujejo nacionalni organi, uporabljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta27. Zagotoviti bi bilo treba usklajen nadzor v skladu s členom 62 [nove uredbe o varstvu podatkov za institucije in organe Unije].

(23)  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jih pristojni nacionalni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem, bi se morala uporabljati Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta26. Za obdelavo osebnih podatkov, ki jih obdelujejo nacionalni organi, bi se morala uporabljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta27. Zagotoviti bi bilo treba usklajen nadzor v skladu s členom 62 [nove uredbe o varstvu podatkov za institucije in organe Unije]. Za obdelavo osebnih podatkov, ki jih obdeluje agencija eu-LISA, bi se morala uporabljati Uredba (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta27a+.

_________________

_________________

26 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

26 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

27 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

27 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

27a Uredba (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L ..., ..., str. ...).

 

+ OJ: v besedilo vstaviti številko Uredbe iz dokumenta 2017/0002(COD), in dopolniti opombo.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Določiti bi bilo treba pravila o odgovornosti držav članic za škodo, ki bi izhajala iz kakršne koli kršitve te uredbe.

(24)  Določiti bi bilo treba pravila o odgovornosti držav članic in agencij Evropske unije, ki uporabljajo sistem ECRIS-TCN, za škodo, ki bi izhajala iz kakršne koli kršitve te uredbe.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Agencija eu-Lisa bi morala redno posredovati statistične podatke o evidentiranju, shranjevanju in izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc prek sistema ECRIS-TCN, tudi z uporabo statističnih podatkov o številu obsojenih državljanov tretjih držav, ki jih posredujejo države članice. Vendar morajo ti statistični podatki upoštevati statistična odstopanja zaradi uporabe nereprezentativnih vzorcev prebivalstva, v tem primeru državljanov tretjih držav, zato naj ne bi ponujali zaključkov primerjalnih analiz.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava opozarja na tveganje statističnih odstopanj pri uporabi statističnih podatkov, ki temeljijo zgolj na številu obsojenih državljanov tretjih držav. Primerjava števila obsojenih državljanov tretjih držav in obsojenih državljanov EU ne sme voditi do zaključka, da je za državljane tretjih držav verjetneje, da bodo storili kaznivo dejanje, saj ti števili ne predstavljata dejanskega stanja.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Ker cilja te uredbe, in sicer omogočanja hitre in učinkovite izmenjave informacij iz kazenskih evidenc o državljanih tretjih držav, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ta cilj zaradi nujne sinergije in interoperabilnosti lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(25)  Ker cilja te uredbe, in sicer omogočanja hitre, učinkovite in čim bolj natančne izmenjave informacij iz kazenskih evidenc o državljanih tretjih držav, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ta cilj lažje doseže na ravni Unije z uvedbo skupnih pravil Unije in interoperabilnih sistemov, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Da bi upoštevali tehnični razvoj na področju programske opreme za prepoznavo obrazov in da bi določili posebna pravila o nekaterih vidikih razvoja in tehničnem izvajanju sistema ECRIS-TCN, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo v zvezi s spremembo te uredbe, tako da se zagotovi uporaba podob obraza za identifikacijo državljanov tretjih držav na podlagi tega biometričnega identifikatorja in dopolni ta uredba z določitvijo pravil glede vstopa, dostopa, spreminjanja in izbrisa podatkov ter glede vodenja in dostopa do evidenc. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

_______________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  V skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta29 je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal …30

črtano

_________________

 

29 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

 

30 UL C …

 

Obrazložitev

Evropski nadzornik za varstvo podatkov ni podal svojega mnenja o tem predlogu za centralizirani sistem ECRIS-TCN, ampak samo za direktivo o sistemu ECRIS-TCN iz leta 2016.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  „državljan tretje države“ pomeni državljana države, ki ni država članica, ne glede na to, ali ima tudi državljanstvo ene od držav članic, osebo brez državljanstva ali osebo, katere državljanstvo ni znano državi članici izreka obsodbe;

(g)  „državljan tretje države“ pomeni osebo, ki ni državljan Unije v smislu člena 20(1) PDEU, ali osebo brez državljanstva ali osebo, katere državljanstvo ni znano državi članici izreka obsodbe.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  „podatki o prstnih odtisih“ pomenijo podatke o pritisnjenih in povaljanih odtisih vseh desetih prstov;

(l)  „podatki o prstnih odtisih“ pomenijo podatke o pritisnjenih in povaljanih prstnih odtisih, ki so jih države članice zbrale med kazenskim postopkom v skladu z nacionalno zakonodajo;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osrednji sistem gosti agencija eu-LISA na svojih dveh tehničnih spletnih mestih.

2.  Osrednji sistem gosti agencija eu-LISA na svojih tehničnih spletnih mestih.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za vsakega obsojenega državljana tretje države osrednji organ države članice izreka obsodbe ustvari podatkovni zapis v osrednjem sistemu. Podatkovni zapis vključuje naslednje podatke:

1.  Za vsakega obsojenega državljana tretje države, katerega podatki so bili vneseni v kazensko evidenco države članice izreka obsodbe, osrednji organ te države članice ustvari podatkovni zapis v osrednjem sistemu. Podatkovni zapis vključuje naslednje podatke:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj rojstva (mesto in država), državljanstvo ali državljanstva, spol, imena in priimke staršev, prejšnja imena, psevdonime in/ali druga imena, če je to ustrezno, ter oznako države članice izreka obsodbe;

(a)  priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj rojstva (mesto in država), državljanstvo ali državljanstva, spol, prejšnja imena, psevdonime in/ali druga imena, če je to ustrezno, ter oznako države članice izreka obsodbe;

Obrazložitev

Imena staršev niso niti potrebna niti sorazmerna za namene preverjanja identitete nekega državljana tretje države. Posredujejo se samo skupaj z informacijo iz kazenske evidence v skladu z Okvirnim sklepom 2009/315, potem ko se opredeli država članica obsodbe.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podatke o prstnih odtisih v skladu z Okvirnim sklepom 2009/315/PNZ31 in zahtevami glede ločljivosti in uporabe prstnih odtisov iz točke (b) člena 10(1) ter referenčno številko podatkov o prstnih odtisih obsojene osebe, vključno z oznako države članice izreka obsodbe.

(b)  podatke o prstnih odtisih, samo če nacionalna zakonodaja države članice, v kateri je izrečena obsodba, omogoča zbiranje in shranjevanje prstnih odtisov obsojene osebe, in v skladu z Okvirnim sklepom 2009/315/PNZ31 in zahtevami glede ločljivosti in uporabe prstnih odtisov iz točke (b) člena 10(1) ter referenčno številko podatkov o prstnih odtisih obsojene osebe, vključno z oznako države članice izreka obsodbe.

_________________

_________________

31 Kakor je bil spremenjen z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ (...).

31 Kakor je bil spremenjen z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ (...).

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 17 v sprejetem poročilu odbora LIBE o direktivi o sistemu ECRIS-TCN.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podatkovni zapis lahko vsebuje tudi podobe obraza obsojenega državljana tretje države.

2.  Podatkovni zapis lahko vsebuje tudi podobe obraza obsojenega državljana tretje države v primeru, da nacionalno pravo države članice, v kateri je izrečena obsodba, omogoča zbiranje in shranjevanje podob obraza obsojenca.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Država članica izreka obsodbe ustvari podatkovni zapis čim prej po vnosu obsodbe v nacionalno kazensko evidenco.

3.  Država članica izreka obsodbe ustvari podatkovni zapissamodejno, če je to mogoče, najpozneje pa v 24 urah po vnosu obsodbe v nacionalno kazensko evidenco.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice izreka obsodbe ustvarijo podatkovne zapise tudi za obsodbe, ki so bile izrečene pred [datum začetka veljavnosti te uredbe], če so taki podatki shranjeni v nacionalnih kazenskih evidencah ali nacionalnih podatkovnih zbirkah prstnih odtisov.

4.  Države članice izreka obsodbe ustvarijo podatkovne zapise tudi za obsodbe, ki so bile izrečene do [24 mesecev od začetka veljavnosti te uredbe], če so taki podatki shranjeni v nacionalnih kazenskih evidencah ali nacionalnih podatkovnih zbirkah prstnih odtisov.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podobe obraza iz člena 5(2) se uporabljajo le za potrditev identitete državljana tretje države, ki je bil identificiran na podlagi alfanumeričnega iskanja ali iskanja s prstnimi odtisi.

1.  Podobe obraza iz člena 5(2) se lahko uporabljajo le za potrditev identitete državljana tretje države, ki je bil identificiran na podlagi alfanumeričnega iskanja ali iskanja s prstnimi odtisi.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podobe obraza se lahko takoj, ko je to tehnično mogoče, uporabljajo tudi za identifikacijo državljana tretje države na podlagi tega biometričnega identifikatorja. Preden se ta funkcija uvede v sistem ECRIS-TCN, Komisija predstavi poročilo o razpoložljivosti in pripravljenosti potrebne tehnologije, pri čemer se posvetuje z Evropskim parlamentom.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a v zvezi s spremembo te uredbe, takoj ko je to tehnično mogoče in na podlagi ocene Komisije o razpoložljivosti in pripravljenosti potrebne tehnologije, da se podobe obraza lahko uporabljajo tudi za identifikacijo državljana tretje države na podlagi tega biometričnega identifikatorja.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar država članica zahteva informacije iz kazenskih evidenc o državljanu tretje države za namene kazenskega postopka zoper tega državljana tretje države ali druge namene v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, osrednji organ te države članice uporabi sistem ECRIS-TCN za določitev držav članic, ki imajo informacije iz kazenskih evidenc o tem državljanu tretje države, da pridobi informacije o predhodnih obsodbah prek sistema ECRIS.

1.  Kadar država članica zahteva informacije iz kazenskih evidenc o državljanu tretje države za namene kazenskega postopka zoper tega državljana tretje države, osrednji organ te države članice uporabi sistem ECRIS-TCN za določitev držav članic, ki imajo informacije iz kazenskih evidenc o tem državljanu tretje države, da pridobi informacije o predhodnih obsodbah prek sistema ECRIS.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsak podatkovni zapis se hrani v osrednjem sistemu, dokler so podatki, ki se nanašajo na obsodbe zadevne osebe, shranjeni v nacionalnih kazenskih evidencah.

1.  Vsi podatkovni zapisi se hranijo v osrednjem sistemu, dokler so podatki, ki se nanašajo na obsodbe zadevne osebe, shranjeni v nacionalnih kazenskih evidencah.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Po izteku obdobja hrambe iz odstavka 1 osrednji organ države članice izreka obsodbe iz osrednjega sistema izbriše podatkovni zapis nemudoma, najpozneje pa v enem mesecu po izteku obdobja hrambe.

2.  Po izteku obdobja hrambe iz odstavka 1 osrednji organ države članice izreka obsodbe iz osrednjega sistema trajno izbriše podatkovni zapis samodejno, če je to mogoče, najpozneje pa v 24 urah po izteku obdobja hrambe.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če država članica meni, da so podatki, ki jih je shranila v osrednji sistem, netočni ali da so bili obdelani v osrednjem sistemu v nasprotju s to uredbo, preveri zadevne podatke ter jih po potrebi nemudoma spremeni ali izbriše iz osrednjega sistema.

3.  Če država članica meni, da so podatki, ki jih je shranila v osrednji sistem, netočni ali da so bili obdelani v osrednjem sistemu v nasprotju s to uredbo, preveri zadevne podatke ter jih po potrebi takoj spremeni ali izbriše iz osrednjega sistema.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če država članica, ki ni država članica, ki je vnesla podatke, meni, da so podatki, shranjeni v osrednjem sistemu, netočni ali da so bili obdelani v osrednjem sistemu v nasprotju s to uredbo, o tem nemudoma obvesti osrednji organ države članice izreka obsodbe. Ta v enem mesecu preveri točnost podatkov in zakonitost njihove obdelave.

4.  Če država članica, ki ni država članica, ki je vnesla podatke, meni, da so podatki, shranjeni v osrednjem sistemu, netočni ali da so bili obdelani v osrednjem sistemu v nasprotju s to uredbo, o tem nemudoma obvesti osrednji organ države članice izreka obsodbe. Ta nemudoma, najpozneje pa v enem tednu po prejetju podatkov preveri točnost podatkov in zakonitost njihove obdelave.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija sprejme akte, potrebne za razvoj in tehnično izvajanje sistema ECRIS-TCN, zlasti pravila o:

1.  Komisija pred [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme akte, potrebne za razvoj in tehnično izvajanje sistema ECRIS-TCN, zlasti pravila o:

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi določitve natančnega datuma začetka delovanja sistema ECRIS-TCN v členu 11.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  kakovosti podatkov, vključno z mehanizmom in postopki za preverjanje kakovosti podatkov;

(e)  tehničnih specifikacijah za kakovost podatkov, vključno z mehanizmom in postopki za preverjanje kakovosti podatkov;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  vnosu podatkov v skladu s členom 5;

črtano

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  dostopu do podatkov v skladu s členom 7;

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  spremembi in izbrisu podatkov v skladu s členoma 8 in 9;

črtano

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  vodenju evidenc in dostopu do njih v skladu s členom 29;

črtano

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  zagotavljanju statističnih podatkov v skladu s členom 30;

črtano

Obrazložitev

Prestavljeno v naslednji člen 10a (novo) pod delegirani namesto izvedbeni akt.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  zahtevah glede uspešnosti in razpoložljivosti sistema ECRIS-TCN.

črtano

Obrazložitev

Prestavljeno v naslednji člen 10a (novo) pod delegirani namesto izvedbeni akt.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Delegirani akti, ki jih sprejme Komisija

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a, ki dopolnjujejo to uredbo z določitvijo podrobnih pravil o:

 

(a)  vnosu podatkov v skladu s členom 5;

 

(b)  dostopu do podatkov v skladu s členom 7;

 

(c)  spremembah in izbrisu podatkov v skladu s členoma 8 in 9;

 

(d)  vodenju evidenc in dostopu do njih v skladu s členom 29;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija eu-LISA je odgovorna za razvoj in operativno upravljanje sistema ECRIS-TCN. Razvoj zajema pripravo in izvajanje tehničnih specifikacij, preskušanje in splošno usklajevanje projektov.

1.  Agencija eu-LISA je odgovorna za razvoj sistema ECRIS-TCN v skladu z načelom vgrajenega in privzetega varstva podatkov. Odgovorna je tudi za operativno upravljanje sistema ECRIS-TCN. Razvoj zajema pripravo in izvajanje tehničnih specifikacij, preskušanje in splošno usklajevanje projektov.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija eu-LISA razvije in vzpostavi sistem ECRIS-TCN do [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] in po sprejetju ukrepov iz člena 10 s strani Komisije.

4.  Agencija eu-LISA razvije in vzpostavi sistem ECRIS-TCN čim prej po začetku veljavnosti te uredbe in po sprejetju ukrepov iz členov 10 in 10a s strani Komisije.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pred fazo zasnove in razvoja upravni odbor agencije eu-LISA ustanovi odbor za upravljanje programa, ki ga sestavlja največ deset članov. Sestavlja ga osem predstavnikov, ki jih imenuje upravni odbor, predsednik svetovalne skupine za sistem ECRIS-TCN iz člena 36 in en član, ki ga imenuje Komisija. Člani, ki jih imenuje upravni odbor, se izberejo med tistimi državami članicami, za katere so po pravu Unije zakonodajni instrumenti o sistemu ECRIS v celoti zavezujoči in ki bodo sodelovale pri sistemu ECRIS-TCN. Upravni odbor zagotovi, da imajo imenovani predstavniki potrebno tehnično znanje in izkušnje glede razvoja in upravljanja informacijskih sistemov, ki podpirajo sodne organe in organe, pristojne za vodenje kazenskih evidenc. Odbor za upravljanje programa se sestane vsaj enkrat na tri mesece ali pogosteje, če je to potrebno. Odbor za upravljanje programa zagotovi ustrezno upravljanje faze zasnove in razvoja sistema ECRIS-TCN. Upravnemu odboru agencije eu-LISA mesečno predloži pisna poročila o napredku projekta. Nima nobene pristojnosti za sprejemanje odločitev ali pooblastil za zastopanje članov upravnega odbora.

5.  Pred fazo zasnove in razvoja upravni odbor agencije eu-LISA ustanovi odbor za upravljanje programa, ki ga sestavlja največ deset članov. Sestavlja ga sedem predstavnikov, ki jih izmed svojih članov ali njihovih namestnikov izbere upravni odbor, predsednik svetovalne skupine za sistem ECRIS-TCN iz člena 36, en član, ki zastopa agencijo eu-LISA in ga imenuje njen izvršni direktor, in en član, ki ga imenuje Komisija. Člani, ki jih imenuje upravni odbor, se izberejo med tistimi državami članicami, za katere so po pravu Unije zakonodajni instrumenti o sistemu ECRIS v celoti zavezujoči in ki bodo sodelovale pri sistemu ECRIS-TCN. Upravni odbor zagotovi, da imajo imenovani predstavniki potrebno tehnično znanje in izkušnje glede razvoja in upravljanja informacijskih sistemov, ki podpirajo sodne organe in organe, pristojne za vodenje kazenskih evidenc. Odbor za upravljanje programa se sestane vsaj enkrat na tri mesece ali pogosteje, če je to potrebno. Odbor za upravljanje programa zagotovi ustrezno upravljanje faze zasnove in razvoja sistema ECRIS-TCN. Upravnemu odboru agencije eu-LISA mesečno predloži pisna poročila o napredku projekta. Nima nobene pristojnosti za sprejemanje odločitev ali pooblastil za zastopanje članov upravnega odbora.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Sestanke vodi država članica, ki predseduje Svetu Evropske unije, če so zanjo po pravu Unije zakonodajni instrumenti o sistemu ECRIS v celoti zavezujoči, in ki bo sodelovala pri sistemu ECRIS-TCN. Če ta zahteva ni izpolnjena, sestanke vodi država članica, ki bo naslednja predsedovala in ki izpolnjuje to zahtevo.

7.  Sestanke vodi država članica, za katero so po pravu Unije zakonodajni instrumenti o sistemu ECRIS v celoti zavezujoči in ki bo sodelovala pri sistemu ECRIS-TCN.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Med fazo zasnove in razvoja svetovalno skupino za sistem ECRIS-TCN iz člena 36 sestavljajo nacionalni projektni vodje za sistem ECRIS-TCN. Svetovalna skupina se med fazo zasnove in razvoja ter do začetka delovanja sistema ECRIS-TCN sestane vsaj enkrat mesečno. Po vsakem srečanju poroča upravnemu odboru agencije eu-LISA. Svetovalna skupina zagotovi tehnično znanje in izkušnje za pomoč pri nalogah upravnega odbora in spremlja pripravljenost držav članic.

9.  Med fazo zasnove in razvoja svetovalno skupino za sistem ECRIS-TCN iz člena 36 sestavljajo nacionalni projektni vodje za sistem ECRIS-TCN, predseduje pa ji agencija eu-LISA. Svetovalna skupina se med fazo zasnove in razvoja ter do začetka delovanja sistema ECRIS-TCN sestane vsaj enkrat mesečno. Po vsakem srečanju poroča upravnemu odboru agencije eu-LISA. Svetovalna skupina zagotovi tehnično znanje in izkušnje za pomoč pri nalogah upravnega odbora in spremlja pripravljenost držav članic.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica zagotovi osebju organov, ki ima pravico dostopa do sistema ECRIS-TCN, ustrezno usposabljanje, zlasti o pravilih o varnosti in varstvu podatkov ter zadevnih temeljnih pravicah, preden ga pooblasti za obdelavo podatkov, shranjenih v osrednjem sistemu.

2.  Vsaka država članica zagotovi osebju organov, ki ima pravico dostopa do sistema ECRIS-TCN, ustrezno usposabljanje, zlasti o pravilih o varnosti in varstvu podatkov ter temeljnih pravicah, preden ga pooblasti za obdelavo podatkov, shranjenih v osrednjem sistemu.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu z Direktivo (EU) 2016/680 vsaka država članica zagotovi, da se podatki, shranjeni v sistemu ECRIS-TCN, zakonito obdelujejo in zlasti da:

1.  V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 vsaka država članica zagotovi, da se podatki, shranjeni v sistemu ECRIS-TCN, zakonito obdelujejo in zlasti da:

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  so podatki pridobljeni zakonito in ob popolnem upoštevanju človekovega dostojanstva državljana tretje države;

(b)  so podatki pridobljeni zakonito ter ob popolnem upoštevanju človekovega dostojanstva in temeljnih pravic državljana tretje države;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija eu-LISA zagotovi, da sistem ECRIS-TCN deluje v skladu s to uredbo, izvedbenimi akti iz člena 10 ter Uredbo (ES) št. 45/2001 [ali morebitno pozneje sprejeto uredbo]. Zlasti sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti osrednjega sistema ter komunikacijske infrastrukture med osrednjim sistemom in nacionalno osrednjo točko dostopa, ne glede na odgovornosti posamezne države članice.

2.  Agencija eu-LISA zagotovi, da sistem ECRIS-TCN deluje v skladu s to uredbo, izvedbenimi akti iz člena 10 in delegiranimi akti iz člena 10a ter Uredbo (ES) št. 45/2001 [ali morebitno pozneje sprejeto uredbo]. Zlasti sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti osrednjega sistema ter komunikacijske infrastrukture med osrednjim sistemom in nacionalno osrednjo točko dostopa, ne glede na odgovornosti posamezne države članice.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija eu-LISA obvesti Evropski parlament, Svet in Komisijo ter Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o ukrepih, ki jih sprejme v skladu z odstavkom 2 za začetek delovanja sistema ECRIS-TCN.

3.  Agencija eu-LISA čim prej obvesti Evropski parlament, Svet in Komisijo ter Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o ukrepih, ki jih sprejme v skladu z odstavkom 2 za začetek delovanja sistema ECRIS-TCN.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tretje države in mednarodne organizacije lahko svoje zahtevke za informacije o predhodnih obsodbah državljanov tretjih držav pošljejo Eurojustu.

1.  Tretje države in mednarodne organizacije lahko svoje zahtevke za informacije o predhodnih obsodbah državljanov tretjih držav pošljejo Eurojustu za iste namene, za katere imajo organi držav članic dostop do sistema ECRIS-TCN v skladu s členom 7(1).

Obrazložitev

Pomembno je pojasniti, za katere namene lahko tretje države in mednarodne organizacije zahtevajo informacije iz sistema ECRIS-TCN.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar Eurojust prejme zahtevek iz odstavka 1, uporabi sistem ECRIS-TCN za določitev držav članic, ki imajo informacije o zadevnem državljanu tretje države, in v primerih določenih držav članic nemudoma posreduje zahtevek osrednjim organom teh držav članic. Zadevne države članice so odgovorne za nadaljnje obravnavanje takih zahtevkov v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.  Kadar Eurojust prejme zahtevek iz odstavka 1, uporabi sistem ECRIS-TCN za določitev držav članic, ki imajo informacije iz kazenskih evidenc o zadevnem državljanu tretje države, in v primerih določenih držav članic nemudoma posreduje zahtevek osrednjim organom teh držav članic. Zadevne države članice so odgovorne za nadaljnje obravnavanje takih zahtevkov v skladu z nacionalno zakonodajo. Eurojust tretji državi ali mednarodni organizaciji, ki zahteva informacije v skladu z odstavkom 1, pošlje potrdilo o prejemu zahtevka.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Eurojust, Europol, [Evropsko javno tožilstvo] in osrednji organi držav članic tretji državi, mednarodni organizaciji ali zasebnemu subjektu ne smejo posredovati ali dati na voljo informacij o predhodnih obsodbah državljana tretje države, pridobljenih iz sistema ECRIS-TCN, ali o državah članicah, ki lahko imajo take informacije.

3.  Eurojustu, Europolu, [Evropskemu javnemu tožilstvu] in osrednjim organom držav članic je prepovedano tretji državi, mednarodni organizaciji ali zasebnemu subjektu posredovati ali dati na voljo kakršne koli informacije o predhodnih obsodbah državljana tretje države, pridobljene iz sistema ECRIS-TCN, ali o državah članicah, ki lahko imajo take informacije.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Eurojust ima neposreden dostop do sistema ECRIS-TCN za namene izvajanja člena 14 in opravljanja zakonsko predpisanih nalog.

1.  Pristojno osebje Eurojusta ima neposreden dostop do sistema ECRIS-TCN za namene izvajanja člena 14 in opravljanja zakonsko predpisanih nalog.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  [Pristojno osebje Evropskega javnega tožilstva ima neposreden dostop do sistema ECRIS-TCN za namene opravljanja zakonsko predpisanih nalog].

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Europol [in Evropsko javno tožilstvo] imata neposreden dostop do sistema ECRIS-TCN za namene opravljanja zakonsko predpisanih nalog.

2.  Pristojno osebje Europola ima neposreden dostop do sistema ECRIS-TCN za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj pri opravljanju zakonsko predpisanih nalog.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V primeru zadetka z navedbo držav članic, ki imajo informacije iz kazenskih evidenc o državljanu tretje države, lahko Eurojust, Europol [in Evropsko javno tožilstvo] uporabijo svoje stike z nacionalnimi organi teh držav članic, vzpostavljene v skladu z ustreznimi konstitutivnimi pravnimi instrumenti, da zahtevajo informacije o obsodbah.

3.  V primeru zadetka z navedbo držav članic, ki imajo informacije iz kazenskih evidenc o državljanu tretje države, lahko Eurojust, Europol [in Evropsko javno tožilstvo] uporabijo svoje stike z nacionalnimi organi teh držav članic, vzpostavljene v skladu z ustreznimi konstitutivnimi pravnimi instrumenti, da zahtevajo informacije o obsodbah. Evropskemu javnemu tožilstvu se ne zavrne dostop do teh informacij o obsodbah, če je edini razlog, da država članica ni sodelovala v postopku okrepljenega sodelovanja za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva.

Obrazložitev

Pomembno je razjasniti razmerje med Evropskim javnim tožilstvom in tistimi državami članicami, ki niso med dvajsetimi državami, ki trenutno vzpostavljajo Evropsko javno tožilstvo, zlasti ob zahtevi za informacije iz kazenske evidence.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  fizično zaščiti podatke, med drugim s pripravo kontingentnih načrtov za zaščito ključne infrastrukture;

(a)  fizično zaščiti podatke, med drugim s pripravo kontingentnih načrtov za zaščito infrastrukture;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  zagotovi, da imajo osebe, pooblaščene za dostop do sistema ECRIS-TCN, dostop samo do podatkov, ki jih zajema njihovo pooblastilo za dostop, in sicer samo na podlagi individualne uporabniške identitete ter zaupnega načina dostopa;

(f)  preveri in zagotovi, da imajo osebe, pooblaščene za dostop do sistema ECRIS-TCN, dostop samo do podatkov, ki jih zajema njihovo pooblastilo za dostop, in sicer samo na podlagi individualne uporabniške identitete ter zaupnega načina dostopa;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  zagotovi, da vsi organi, ki imajo pravico do dostopa do sistema ECRIS-TCN, ustvarijo profile, ki opisujejo funkcije in odgovornosti oseb, pooblaščenih za vnos, spreminjanje, izbris, uporabo ter iskanje podatkov, ter njihove profile na zahtevo nemudoma dajo na voljo nacionalnim nadzornim organom iz člena 25;

(g)  zagotovi, da vsi organi, ki imajo pravico do dostopa do sistema ECRIS-TCN, ustvarijo profile, ki opisujejo funkcije in odgovornosti oseb, pooblaščenih za vnos, spreminjanje, izbris, uporabo ter iskanje podatkov, ter njihove profile dajo na voljo nacionalnim nadzornim organom iz člena 25;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  spremlja učinkovitost varnostnih ukrepov iz tega odstavka in sprejme potrebne organizacijske ukrepe v zvezi z notranjim spremljanjem, da se zagotovi skladnost s to uredbo.

(k)  spremlja učinkovitost varnostnih ukrepov iz tega odstavka in sprejme potrebne organizacijske ukrepe v zvezi z notranjim spremljanjem in nadzorom, da se zagotovi skladnost s to uredbo.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija eu-LISA in države članice sodelujejo pri zagotavljanju harmoniziranega pristopa do varnosti podatkov, temelječ na postopku za obvladovanje varnostnega tveganja, ki zajema celoten sistem ECRIS-TCN.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se za vsako uporabo podatkov, vnesenih v sistem ECRIS-TCN, v nasprotju s to uredbo naložijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni v skladu z nacionalno zakonodajo.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se za vsako uporabo podatkov, vnesenih v sistem ECRIS-TCN, v nasprotju s to uredbo naložijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni v skladu z nacionalno zakonodajo, členom 84 Uredbe (EU) 2016/679 in členom 57 Direktive (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Europol, Eurojust [in Evropsko javno tožilstvo] naredijo vse, kar je treba, da se zoper člane njihovega osebja, ki imajo dovoljenje za dostop do sistema ECRIS-TCN, uvedejo notranji disciplinski ukrepi, če podatke iz sistema ECRIS-TCN uporabljajo na način, ki ni skladen s to uredbo.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsak osrednji organ države članice se šteje za upravljavca v skladu z Direktivo (EU) 2016/680, kar zadeva obdelavo osebnih podatkov s strani zadevne države članice na podlagi te uredbe.

1.  Vsak osrednji organ države članice se šteje za upravljavca v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, kar zadeva obdelavo osebnih podatkov s strani zadevne države članice na podlagi te uredbe.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija eu-LISA se šteje za obdelovalca podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001, kar zadeva osebne podatke, ki jih države članice vnesejo v osrednji sistem.

2.  Agencija eu-LISA se šteje za obdelovalca podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 [ali njeno naslednico] , kar zadeva osebne podatke, ki jih države članice vnesejo v osrednji sistem.

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dostop do sistema ECRIS-TCN za vnos, spremembo, izbris in uporabo podatkov iz člena 5 je omejen izključno na ustrezno pooblaščeno osebje osrednjih organov ter na ustrezno pooblaščeno osebje organov iz člena 15, kar zadeva uporabo podatkov. Ta dostop je omejen na obseg, potreben za opravljanje nalog v skladu z nameni iz odstavka 1, in sorazmeren z zastavljenimi cilji.

2.  Dostop do sistema ECRIS-TCN za vnos, spremembo, izbris in uporabo podatkov iz člena 5 je omejen izključno na ustrezno pooblaščeno osebje osrednjih organov ter na ustrezno pooblaščeno osebje organov iz člena 15, kar zadeva uporabo podatkov. Ta dostop je omejen na obseg, potreben za opravljanje nalog v skladu z nameni iz odstavka 1, in na to, kar je nujno in sorazmerno z zastavljenimi cilji.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če se zahtevek vloži pri državi članici, ki ni država članica izreka obsodbe, njeni organi, ki so prejeli zahtevek, v enem mesecu preverijo točnost podatkov in zakonitost njihove obdelave v sistemu ECRIS-TCN, če je to preverjanje mogoče brez posvetovanja z državo članico izreka obsodbe. V nasprotnem primeru država članica, ki ni država članica izreka obsodbe, v 14 dneh vzpostavi stik z organi države članice izreka obsodbe, ki v enem mesecu od vzpostavitve stika preveri točnost podatkov in zakonitost njihove obdelave.

2.  Če se zahtevek vloži pri državi članici, ki ni država članica izreka obsodbe, njeni organi, ki so prejeli zahtevek, nemudoma in najkasneje v sedmih dneh po prejetju zahtevka vzpostavijo stik z organi države članice izreka obsodbe. Država članica izreka obsodbe v enem tednu od vzpostavitve stika preveri točnost podatkov in zakonitost njihove obdelave in odgovori.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če so podatki, evidentirani v sistemu ECRIS-TCN, vsebinsko netočni ali če so bili evidentirani nezakonito, jih država članica izreka obsodbe popravi ali izbriše v skladu s členom 9. Država članica izreka obsodbe ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevek, zadevno osebo nemudoma pisno obvesti o popravku ali izbrisu podatkov, ki se nanašajo nanjo.

3.  Če so podatki, evidentirani v sistemu ECRIS-TCN, vsebinsko netočni ali če so bili evidentirani nezakonito, jih država članica izreka obsodbe popravi ali izbriše v skladu s členom 9. Država članica izreka obsodbe zadevno osebo nemudoma pisno obvesti o popravku ali izbrisu podatkov, ki se nanašajo nanjo. Država članica izreka obsodbe prav tako nemudoma obvesti druge države članice, ki so prejele informacije o obsodbah, ki se nanašajo na zadevno evidenco, kakšni ukrepi so bili sprejeti.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če se država članica, ki je prejela zahtevek, ne strinja, da so podatki, evidentirani v sistemu ECRIS-TCN, vsebinsko netočni ali da so bili evidentirani nezakonito, nemudoma sprejme upravno odločbo, v kateri zadevni osebi pisno pojasni razloge za nestrinjanje s popravkom ali izbrisom podatkov, ki se nanašajo nanjo.

4.  Če se država članica izreka obsodbe ne strinja, da so podatki, evidentirani v sistemu ECRIS-TCN, vsebinsko netočni ali da so bili evidentirani nezakonito, nemudoma sprejme upravno odločbo, v kateri zadevni osebi pisno pojasni razloge za nestrinjanje s popravkom ali izbrisom podatkov, ki se nanašajo nanjo. O teh primerih se obvestita Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nacionalni nadzorni organ za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar koli oseba v skladu z odstavkom 2 zahteva podatke, ki se nanašajo nanjo, osrednji organ vodi pisno evidenco o takem zahtevku, načinu, kako je bil obravnavan, in o tem, kateri organ ga je obravnaval, ter to evidenco nemudoma da na voljo nadzornim organom.

7.  Kadar koli oseba v skladu z odstavkom 2 zahteva podatke, ki se nanašajo nanjo, osrednji organ vodi pisno evidenco o takem zahtevku, načinu, kako je bil obravnavan, in o tem, kateri organ ga je obravnaval, ter to evidenco nemudoma da na voljo nadzornim organom. Evidenca se po treh letih izbriše.

Obrazložitev

Za evidenco zahtevkov je treba določiti najdaljše obdobje hrambe; tri leta je razumen časovni okvir.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Če iskanje v osrednjem sistemu ni vrnilo zadetkov, državljan tretje države, ki vloži zahtevek za informacije o svoji kazenski evidenci, prejme potrdilo, da iskanje v osrednjem sistemu ni vrnilo zadetkov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da državljani tretjih držav, ki so vložili zahtevek za izpisek iz kazenske evidence in niso storili nobenega kaznivega dejanja, prejmejo potrdilo, da iskanje v sistemu ECRIS ni vrnilo nobenega zadetka, kar dokazuje, da nimajo kazenske evidence v nobeni od držav članic. To lahko državljanom tretjih držav močno koristi pri zaposlovanju.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V vsaki državi članici nadzorni organ na zahtevo pomaga in svetuje zadevni osebi pri uveljavljanju njenih pravic do popravka ali izbrisa podatkov, ki se nanašajo nanjo.

2.  V vsaki državi članici ima nadzorni organ možnost opravljati revizijo pri osrednjih organih, obveščen je o vseh zapletih iz člena 9(3) in (4) ter člena 23(4), in na zahtevo pomaga in svetuje zadevni osebi pri uveljavljanju njenih pravic do popravka ali izbrisa podatkov, ki se nanašajo nanjo.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V vsaki državi članici ima vsaka oseba, ki ji je ta država članica kršila pravico do dostopa do podatkov ali njihovega popravka ali izbrisa iz člena 23, pravico vložiti tožbo ali pritožbo v tej državi članici.

1.  V skladu s poglavjem VIII Direktive (EU) 2016/680 ima v vsaki državi članici vsaka oseba, ki ji je ta država članica kršila pravico do dostopa do podatkov ali njihovega popravka ali izbrisa iz člena 23, pravico vložiti tožbo na sodišču in pravico do vložitve pritožbe v tej državi članici.

Obrazložitev

Treba je pojasniti povezavo z ustrezno pravno podlago (Direktiva 2016/680) in preprečiti, da bi države članice zagotavljale le pravico do vložitve pritožbe.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da nadzorni organ ali organi, imenovani v skladu s členom 41 Direktive (EU) 2016/680, spremljajo zakonitost obdelave osebnih podatkov iz člena 6, ki jo opravlja zadevna država članica, vključno z njihovim pošiljanjem v sistem ECRIS-TCN in prejemanjem iz njega.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da nadzorni organ ali organi, imenovani v skladu s členom 51 Uredbe (EU) 2016/679, spremljajo zakonitost obdelave osebnih podatkov iz člena 6, ki jo opravlja zadevna država članica, vključno z njihovim pošiljanjem v sistem ECRIS-TCN in prejemanjem iz njega.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nadzorni organ zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta od začetka delovanja sistema ECRIS-TCN izvede revizija postopkov obdelave podatkov v nacionalnih kazenskih evidencah in podatkovnih zbirkah prstnih odtisov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi.

2.  Nadzorni organ zagotovi, da se vsaj vsaka tri leta od začetka delovanja sistema ECRIS-TCN izvede revizija postopkov obdelave podatkov v nacionalnih kazenskih evidencah in podatkovnih zbirkah prstnih odtisov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice svojim nadzornim organom zagotovijo zadostna sredstva za opravljanje poverjenih nalog iz te uredbe.

3.  Države članice svojim nadzornim organom zagotovijo zadostna sredstva in usposabljanje za opravljanje poverjenih nalog iz te uredbe.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vsaka država članica nadzornim organom zagotovi vse zahtevane informacije, zlasti informacije o dejavnostih, ki se izvajajo v skladu s členi 12, 13 in 17. Omogoči jim tudi dostop do svojih evidenc iz člena 29 in jim kadar koli dovoli vstop v vse svoje prostore, povezane s sistemom ECRIS-TCN.

4.  Vsaka država članica nadzornim organom zagotovi vse zahtevane informacije, zlasti informacije o dejavnostih, ki se izvajajo v skladu s členi 12, 13 in 17. Omogoči jim tudi dostop do svojih evidenc iz člena 23(7) in člena 29 ter jim kadar koli dovoli vstop v vse svoje prostore, povezane s sistemom ECRIS-TCN.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti agencije eu-LISA v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o tej reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, agenciji eu-LISA, Komisiji, nadzornim organom in nacionalnim nadzornim organom. Agencija eu-LISA lahko pred sprejetjem poročila poda pripombe.

2.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka tri leta izvede revizija dejavnosti agencije eu-LISA v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o tej reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, agenciji eu-LISA, Komisiji, nadzornim organom in nacionalnim nadzornim organom. Agencija eu-LISA lahko pred sprejetjem poročila poda pripombe.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zagotoviti je treba usklajen nadzor v skladu s členom 62 [nove uredbe o varstvu podatkov za institucije in organe Unije].

Zagotovi se usklajen nadzor v skladu s členom 62 [nove uredbe o varstvu podatkov za institucije in organe Unije].

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe – usklajenost s členom 62 nove Uredbe 45/2001.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Evidence in dokumentacija se lahko uporabljajo zgolj za nadzor zakonitosti obdelave podatkov ter za zagotavljanje neoporečnosti in varnosti podatkov. Le evidence, ki vsebujejo neosebne podatke, se lahko uporabljajo za spremljanje in oceno iz člena 34. Te evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po enem letu, če niso več potrebne za že začete nadzorne postopke.

4.  Evidence in dokumentacija se lahko uporabljajo zgolj za nadzor zakonitosti obdelave podatkov ter za zagotavljanje neoporečnosti in varnosti podatkov. Le evidence, ki vsebujejo neosebne podatke, se lahko uporabljajo za spremljanje in oceno iz člena 34. Te evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po treh letih, če niso več potrebne za že začete nadzorne postopke.

Obrazložitev

Potrebna so daljša obdobja hrambe za evidence, da lahko državljani tretjih držav pravilno vložijo pritožbe.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ustrezno pooblaščeno osebje agencije eu-LISA, pristojni organi in Komisija imajo dostop do podatkov, ki se obdelujejo v sistemu ECRIS-TCN, samo za namene priprave poročil in zagotavljanja statističnih podatkov, ki ne omogočajo identifikacije posameznikov.

1.  Ustrezno pooblaščeno osebje agencije eu-LISA in pristojni organi imajo dostop do podatkov, ki se obdelujejo v sistemu ECRIS-TCN, samo za namene priprave poročil in zagotavljanja statističnih podatkov, ki ne omogočajo identifikacije posameznikov.

Obrazložitev

Komisija ne potrebuje dostopa do sistema ECRIS-DTD zaradi statističnih podatkov; agencija eu-LISA ji v vsakem primeru pošilja te podatke vsak mesec.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene odstavka 1 agencija eu-LISA vzpostavi, izvaja in gosti na svojih tehničnih spletnih mestih osrednje odložišče, ki vsebuje podatke iz odstavka 1, ki ne omogočajo identifikacije posameznikov, ter omogoča pridobivanje prilagodljivih poročil in statističnih podatkov. Dostop do osrednjega odložišča se dovoli v obliki varnega dostopa z nadzorom dostopa in posebnimi uporabniškimi profili, namenjenimi le pripravi poročil in zagotavljanju statističnih podatkov.

črtano

Obrazložitev

Besedilo ni več aktualno, saj osrednje odložišče ni več tema pogovorov in ni bilo omenjeno na nedavnih delavnicah o informacijskih sistemih in interoperabilnosti, ki jih je organizirala Komisija. Gl. tudi s tem povezane začetne ocene učinka Ares(2017)3765711 o interoperabilnosti informacijskih sistemov za migracije in varnost.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov v svojem mnenju 9/2017 o novi uredbi o agenciji eu-LISA tudi poudarja, da vzpostavitev osrednjega vložišča ni niti potrebna niti zaželena.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Podrobna pravila o delovanju osrednjega odložišča ter pravila o varstvu in varnosti podatkov, ki se uporabljajo za odložišče, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 35(2).

črtano

Obrazložitev

Besedilo ni več aktualno, saj osrednje odložišče ni več tema pogovorov in ni bilo omenjeno na nedavnih delavnicah o informacijskih sistemih in interoperabilnosti, ki jih je organizirala Komisija. Gl. tudi s tem povezane začetne ocene učinka Ares(2017)3765711 o interoperabilnosti informacijskih sistemov za migracije in varnost.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov v svojem mnenju 9/2017 o novi uredbi o agenciji eu-LISA tudi poudarja, da vzpostavitev osrednjega vložišča ni niti potrebna niti zaželena.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Stroški, ki nastanejo z vzpostavitvijo in delovanjem osrednjega sistema, komunikacijske infrastrukture, vmesniške programske opreme in referenčne programske opreme sistema ECRIS, se krijejo iz splošnega proračuna Unije.

1.  Stroški, ki nastanejo z vzpostavitvijo in delovanjem osrednjega sistema, komunikacijske infrastrukture, vmesniške programske opreme in referenčne programske opreme sistema ECRIS, se krijejo iz splošnega proračuna Unije. Letne odobritve odobrita Evropski parlament in Svet v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira in letnega proračunskega postopka.

Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb: 46 (poročevalec), 307 (Mlinar, Deprez, Michel), 308 (Albrecht, Sargentini)

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice uradno obvestijo agencijo eu-LISA o svojih osrednjih organih, ki imajo pravico do vnosa, spremembe, izbrisa, uporabe ali iskanja podatkov. Agencija eu-LISA redno objavlja seznam teh osrednjih organov.

Države članice uradno obvestijo agencijo eu-LISA o svojih osrednjih organih, ki imajo pravico do vnosa, spremembe, izbrisa, uporabe ali iskanja podatkov. Agencija eu-LISA objavi seznam teh osrednjih organov na svoji spletni strani. V primeru sprememb glede osrednjih organov držav članic eu-LISA nemudoma posodobi seznam.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sprejeti so ukrepi iz člena 10;

(a)  sprejeti so ukrepi iz člena 10 in člena 10a;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija eu-LISA do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o trenutnem stanju razvoja sistema ECRIS-TCN. Po končanem razvoju Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem pojasni, kako so bili izpolnjeni cilji, zlasti v zvezi z načrtovanjem in stroški, ter utemelji morebitna odstopanja.

3.  Agencija eu-LISA do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o trenutnem stanju razvoja sistema ECRIS-TCN. Poročilo vsebuje pregled trenutnih stroškov in napredka projekta, oceno finančnega učinka ter informacije o morebitnih tehničnih težavah in tveganjih, ki lahko vplivajo na skupne stroške sistema, ki se v skladu s členom 31 krijejo iz splošnega proračuna Unije.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  V primeru zamud v postopku razvoja je treba Evropski parlament in Svet nemudoma obvestiti o razlogih za zamude ter časovnih in finančnih posledicah.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Kakor hitro je razvoj končan, Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje poročilo, v katerem so opisani potek projekta, morebitne težave pri doseganju posamičnih faz projekta in mejnikov ter podrobna ocena nastalih stroškov in tehnične specifikacij sistema.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  V primeru nadgradnje sistema Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, stroški nadgradnje pa se ustrezno objavijo.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija eu-LISA dve leti po začetku delovanja sistema ECRIS-TCN in nato vsako leto predloži Komisiji poročilo o tehničnem delovanju sistema ECRIS-TCN in referenčne programske opreme sistema ECRIS, vključno z njuno varnostjo, in sicer zlasti na podlagi statističnih podatkov o delovanju in uporabi sistema ECRIS-TCN ter o izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc prek referenčne programske opreme sistema ECRIS.

4.  Agencija eu-LISA eno leto po začetku delovanja sistema ECRIS-TCN in nato vsako leto predloži Komisiji poročilo o tehničnem delovanju sistema ECRIS-TCN in referenčne programske opreme sistema ECRIS, vključno z njuno varnostjo in stroški, in sicer zlasti na podlagi statističnih podatkov o delovanju in uporabi sistema ECRIS-TCN ter o izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc prek referenčne programske opreme sistema ECRIS.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice, Eurojust, Europol [in Evropsko javno tožilstvo] zagotovijo agenciji eu-LISA in Komisiji informacije, potrebne za pripravo poročil iz tega člena, na podlagi količinskih kazalnikov, ki jih vnaprej določita Komisija in/ali agencija eu-LISA. Te informacije ne smejo ogroziti delovnih metod ali vključevati informacij, ki razkrivajo vire, člane osebja ali preiskave imenovanih organov.

6.  Države članice, Eurojust, Europol [in Evropsko javno tožilstvo], Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nacionalni nadzorni organi za varstvo podatkov zagotovijo agenciji eu-LISA in Komisiji informacije, potrebne za pripravo poročil iz tega člena, na podlagi količinskih kazalnikov, ki jih vnaprej določita Komisija in/ali agencija eu-LISA. Te informacije ne smejo ogroziti delovnih metod ali vključevati informacij, ki razkrivajo vire, člane osebja ali preiskave imenovanih organov.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Agencija eu-LISA zagotovi Komisiji informacije, potrebne za pripravo splošne ocene iz odstavka 5.

7.  Agencija eu-LISA zagotovi Komisiji informacije, potrebne za pripravo splošne ocene iz tega člena.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 34a

 

Izvajanje pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) in člena 10a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

3.  Pooblastilo iz člena 6(2) in člena 10a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(2) ali člena 10a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA ustanovi svetovalno skupino, ki ji zagotavlja tehnično znanje in izkušnje v zvezi s sistemom ECRIS-TCN in referenčno programsko opremo sistema ECRIS, zlasti v okviru priprave njenega letnega delovnega programa in letnega poročila o dejavnostih. Med fazo zasnove in razvoja se uporablja člen 11.

Agencija eu-LISA ustanovi svetovalno skupino, ki vključuje predstavnika Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in predstavnika Agencije Evropske unije za temeljne pravice ter ji zagotavlja tehnično znanje in izkušnje v zvezi s sistemom ECRIS-TCN in referenčno programsko opremo sistema ECRIS, zlasti v okviru priprave njenega letnega delovnega programa in letnega poročila o dejavnostih. Med fazo zasnove in razvoja se uporablja člen 11.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (v nadaljnjem besedilu: sistem ECRIS) deluje od leta 2012 in omogoča pristojnim organom držav članic, da pridobijo popolne informacije o predhodnih obsodbah državljana EU od države članice, katere državljanstvo ima ta oseba.

Čeprav se je izkazal za zelo koristno orodje za pravosodno sodelovanje med državami članicami, je bila v sistemu odkrita tudi vrzel. Uporaba sistema za preverjanje predhodnih kazenskih evidenc državljanov tretjih držav je zapletena in neučinkovita. Po številnih pozivih Evropskega sveta ter Sveta za pravosodje in notranje zadeve, da je treba obstoječi sistem izboljšati, je Komisija 19. januarja 2016 objavila Direktivo (COM(2016)007), v kateri je vzpostavila decentralizirani sistem iskanja z indeksnim filtrom, ki prikaže, ali zadetki so ali ne. Ta mehanizem naj bi pristojnim organom omogočil, da hitro ugotovijo, katere države članice imajo podatke iz kazenskih evidenc o državljanih tretjih držav.

Vendar pa so poznejše izkušnje pokazale, da decentralizirani sistem z indeksnim filtrom, ki temelji na mehanizmu zadetek/ni zadetkov, ni primeren instrument za tehnično izmenjavo visokega števila psevdonimiziranih prstnih odtisov, ki bi bil potreben za učinkovito delovanje sistema. To težavo rešuje pričujoča uredba o sistemu ECRIS-TCN, v kateri je vzpostavljena centralizirana podatkovna zbirka, ki vsebuje le podatke o identiteti, potrebne za ugotavljanje istovetnosti, kot so prstni odtisi, alfanumerični podatki in podobe obraza. To podatkovno zbirko bi upravljala agencija eu-LISA, nadzoroval pa bi jo Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Direktiva o sistemu ECRIS, ki uvaja temeljne spremembe sistema ECRIS, se ohrani. Uredba o sistemu ECRIS-TCN določa vzpostavitev in upravljanje centraliziranega sistema, odgovornosti upravljavcev podatkov in pravice glede dostopa do te centralizirane zbirke podatkov.

Stališče poročevalca:

Poročevalec si je v osnutku poročila prizadeval, da bi to uredbo uskladil s političnimi odločitvami, ki so bile predhodno sprejete v zvezi z direktivo, za katero Parlament že ima mandat.

Vendar pa je treba jasno razlikovati med sistemom ECRIS in osrednjim sistemom, imenovanim sistem ECRIS-TCN. Sistem ECRIS-TCN omogoča pristojnemu organu, da ugotovi, kje se informacije iz kazenskih evidenc nahajajo, ne more pa se seznaniti z njihovo vsebino. Za pridobitev podrobnejših informacij o dejanski kazenski obsodbi mora pristojni organ še vedno uporabljati tradicionalni sistem ECRIS, prek katerega predloži zahtevo ustrezni državi članici.

Zato je poročevalec vključil predloge sprememb, ki pojasnjujejo, da zadetek v sistemu ECRIS-TCN sam po sebi ne bi smel vplivati na izid sojenja, tako da bi ogrozil načelo enakosti pred zakonom, pravico do poštenega sojenja, domnevo nedolžnosti ali splošno prepoved diskriminacije.

Zaradi skladnosti direktive in uredbe je poročevalec ohranil stališče Parlamenta, da je treba nadaljevati z interoperabilnostjo, da bi morala Europol in Evropska agencija za mejno in obalno stražo imeti neposreden dostop do sistema ECRIS-TCN za opravljanje svojih zakonsko predpisanih nalog in da lahko države članice, kadar imajo informacije, ki jih zagotovijo tretje države na podlagi dvostranskih sporazumov v skladu z zakonodajo Unije o obsodbah, te informacije vključijo v osrednji sistem, če upoštevajo določene zaščitne ukrepe.

V zvezi z dostopom do Europola osnutek poročila jasno navaja, da omejitve za Europol v tej uredbi Europolu ne preprečujejo, da bi informacije, ki jih je prejel od držav članic prek običajnega sistema ECRIS (ki ga ureja direktiva), delil s tretjimi državami, kadar je to v skladu z njegovimi zakonsko predpisanimi nalogami in le, če so ustrezne države članice podale soglasje.

Poročevalec meni, da bi bilo treba podobe obraza vključiti vse od začetka delovanja sistema ECRIS-TCN, kadar jih države članice pridobijo za ta namen. Ko bo v sistemu omogočeno iskanje na podlagi podob obraza, bo to koristno in dejansko izvedljivo le v primeru, da bodo v sistem prej že vključeni podatki o podobah obrazov za predhodne obsodbe. V osnutku poročila Komisijo poziva, naj v treh letih od začetka veljavnosti te uredbe pripravi poročilo o pripravljenosti tehnologije, potrebne za iskanje na podlagi podob obrazov.

Osnutek poročila vključuje podobno razširitev področja uporabe kot v direktivi, da se omogoči preverjanje obstoja predhodnih kazenskih obsodb oseb, ki bodo delale z otroki ali ranljivimi osebami (na primer starejšimi). Poleg tega posameznikom, ki vložijo zahtevek za dostop do sistema ECRIS-TCN, omogoča pridobitev potrdila, da iskanje v osrednjem sistemu ni vrnilo zadetkov (to bi državljanom tretjih držav zelo koristilo pri zaposlovanju).

Vključeni so tudi predlogi sprememb v zvezi s sistemom varstva podatkov, da se zagotovita ustrezna raven usposabljanja ter hitra obravnava zahtev v zvezi s popravkom in izbrisom podatkov.

Sistem ECRIS-TCN ni tradicionalna zbirka podatkov, temveč je orodje za lažje sodelovanje in izmenjavo informacij med državami članicami. Da bi bil koristen in da bi jasno odražal informacije iz kazenskih evidenc držav članic, je treba hrambo informacij o identiteti v sistemu ECRIS-TCN uskladiti s hrambo podatkov v nacionalnih kazenskih evidencah. V nasprotnem primeru lahko pride do razhajanj med obdobji, v katerih je mogoče informacije iz kazenskih evidenc o državljanih tretjih držav in državljanih EU enostavno najti in zahtevati od druge države članice. To bi ogrozilo temeljni namen sistema ECRIS-TCN, v praksi pa bi povzročilo nepošteno razlikovanje med državljani EU in državljani tretjih držav.

Na koncu poročevalec opozarja, da omembe morebitnega izstopa Združenega kraljestva iz EU v posebnih zakonodajnih aktih vzbujajo pravne pomisleke in bi jih bilo treba črtati, saj bi morale posledice izstopa temeljiti neposredno na uporabi primarnega prava in sporazuma o izstopu.

MNENJE Odbora za proračun (6.12.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Pripravljavec mnenja: Bernd Kölmel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) je bil uspešno vzpostavljen aprila 2012 in omogoča lažjo izmenjavo informacij o kazenskih obsodbah, ki jih izrečejo kazenska sodišča posameznikom v EU. Država članica, katere državljanstvo ima državljan, mora te informacije shraniti. Informacije iz kazenskih evidenc se med državami članicami izmenjajo na zahtevo, tako za državljane EU kot za državljane tretjih držav in osebe brez državljanstva. Vendar pa se informacije o državljanih tretjih držav in osebah brez državljanstva trenutno redko izmenjujejo prek sistema ECRIS, ker ni učinkovitega postopka, ki bi bil določen za ta namen. Do zdaj so morale države članice dolžne poslati splošne zahtevke vsem drugim državam članicam, s čimer se je ustvarilo veliko upravno breme za tiste organe, ki nimajo zahtevanih informacij (ocenjeno na 78 milijonov EUR letno). To je pomemben odvračilni dejavnik pri uporabi sistema ECRIS za državljane tretjih držav in osebe brez državljanstva, posledica tega pa je, da se sistem uporablja le v 5 % takih primerov.

Komisija je leta 2016 pripravila predlog direktive o spremembi Okvirnega sklepa o sistemu ECRIS, da bi to stanje izboljšala. Decentraliziran sistem za identifikacijo države članice oz. držav članic, ki imajo informacije iz kazenskih evidenc, prek iskalnega mehanizma „zadetek/ni zadetka“ je bil izbran kot najbolj sorazmerna ter stroškovno učinkovita rešitev. Toda Svet je v vmesnem obdobju, v odziv na trenutne varnostne razmere in nedavne teroristične napade v več državah članicah, dal prednost izmenjavi informacij o kazenskih obsodbah kot strategiji za boj proti kriminalu in terorizmu ter zaprosil Komisijo, naj predloži ambiciozen predlog o razširitvi uporabe ECRIS na državljane tretjih držav in osebe brez državljanstva, da bi se v celoti izkoristil potencial sistema ECRIS.

Novi predlog se osredotoča na centraliziran sistem, ki bi ga vzpostavila in upravljala agencija eu-LISA in v katerem bi bili na ravni EU shranjeni alfanumerični podatki, prstni odtisi in, kadar so na voljo, podobe obraza državljanov iz tretjih držav in oseb brez državljanstva. Pripravljavec mnenja pozdravlja ta predlog, ki je po njegovem mnenju dobro strukturiran, in priznava, da ima predlagana ureditev to prednost, da omogoča neposreden dostop Eurojusta, Europola in prihodnjega Evropskega javnega tožilstva ter jih tako podpira pri opravljanju zakonsko predpisanih nalog.

Pripravljavec mnenja se strinja s predlogom Komisije, da se razvoj, operativno upravljanje in vzdrževanje sistema ECRIS-TCN zaupa agenciji eu-LISA, ki je primerna izbira zaradi svojih obsežnih izkušenj pri upravljanju drugih velikih centraliziranih zbirk podatkov na področju pravosodja in notranjih zadev.

Komisija ocenjuje, da bodo skupni stroški za razvoj in delovanje sistema ECRIS-TCN v obdobju 2018–2020 znašali okoli 13 milijonov EUR (enkratni strošek), vključno s stroški agencije eu-LISA za zaposlitev pet pogodbenih uslužbencev v razvojni fazi. Tekoči stroški vzdrževanja sistema za proračun EU se ocenjujejo na 2.1 milijona EUR letno. Enkratni stroški za države članice so ocenjeni na 13.3 milijona EUR, letni stroški za države članice pa naj bi s časom narasli (s približno 6 milijonov EUR ob začetku delovanja na največ 15.4 milijona EUR), saj bo naraslo tudi število iskanj.

Stroški za proračun EU, ki bodo zajeti v okviru programa za pravosodje za obdobje 2018–2020 in v veliki meri preneseni v proračunsko vrstico agencije eu-LISA, so skladni z veljavnim večletnim finančnim okvirom. Od leta 2021 dalje se pričakuje, da bo učinek na proračun omejen na stroške za vzdrževanje sistemov, ki bodo vključeni v proračun agencije eu-LISA v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. Vsaka država članica bi morala prevzeti svoje stroške za postavitev, upravljanje, uporabo in vzdrževanje sistema ECRIS-TCN ter svojih nacionalnih kazenskih evidenc in podatkovnih zbirk prstnih odtisov.

Pripravljavec mnenja meni, da so predvideni stroški tega predloga za proračun EU razumni in sorazmerni. Čeprav je cena novega predloga bistveno višja od predloga iz leta 2016, tako za proračun EU kot za države članice, je treba upoštevati tudi precejšnje prihranke v smislu nižjega upravnega bremena za organe držav članic (po ocenah do 78 milijonov EUR). Pripravljavec mnenja vseeno poziva Komisijo, agencijo eu-LISA in države članice, naj zagotovijo najvišjo možno stopnjo stroškovne učinkovitosti vseskozi med uvajanjem in izvajanjem sistema ECRIS-TCN.

Poleg tega poudarja, da se mora biti sistem ECRIS-TCN oblikovan tako, da se olajša prihodnje sodelovanje v skupni storitvi za samodejno ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov z uporabo programske opreme za prepoznavanje obrazov, kar bo pozneje omogočilo učinkovitejšo identifikacijo. Prav tako poudarja, da je treba sistem zasnovati z mislijo na prihodnost, da bo mogoča interoperabilnost z drugimi zbirkami podatkov na ravni EU.

Na koncu je pripravljavec mnenja okrepil več določb o poročanju in ocenjevanju, da bi proračunskemu organu omogočili skrbno spremljanje razvoja in zgodnjega delovanja novega sistema ECRIS-TCN z ozirom na prihodnje proračunske odločitve.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

16a.  Agenciji eu-LISA se zagotovi ustrezno financiranje in osebje za izvajanje odgovornosti iz člena 11.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Stroški, ki nastanejo z vzpostavitvijo in delovanjem osrednjega sistema, komunikacijske infrastrukture, vmesniške programske opreme in referenčne programske opreme sistema ECRIS, se krijejo iz splošnega proračuna Unije.

1.  Stroški, ki nastanejo z vzpostavitvijo in delovanjem osrednjega sistema, komunikacijske infrastrukture, vmesniške programske opreme in referenčne programske opreme sistema ECRIS, se krijejo iz splošnega proračuna Unije. Letne odobritve odobrita Evropski parlament in Svet v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira in letnega proračunskega postopka.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija eu-LISA do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o trenutnem stanju razvoja sistema ECRIS-TCN. Po končanem razvoju Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem pojasni, kako so bili izpolnjeni cilji, zlasti v zvezi z načrtovanjem in stroški, ter utemelji morebitna odstopanja.

3.  Agencija eu-LISA do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o trenutnem stanju razvoja sistema ECRIS-TCN. Poročilo vsebuje pregled trenutnega razvoja stroškov in napredka projekta, oceno finančnega učinka ter informacije o morebitnih tehničnih težavah in tveganjih, ki lahko vplivajo na skupne stroške sistema, ki se v skladu s členom 31 krijejo iz splošnega proračuna Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  V primeru zamud v postopku razvoja je treba Evropski parlament in Svet nemudoma obvestiti o razlogih za zamude ter časovnih in finančnih posledicah.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Kakor hitro je razvoj končan, se Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje poročilo, v katerem so opisani potek projekta in morebitna odstopanja na podlagi posamičnih faz projekta in mejnikov ter je navedena končna ocena nastalih stroškov in tehnične opreme sistema.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  V primeru nadgradnje sistema se Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, stroški nadgradnje pa ustrezno objavijo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija eu-LISA dve leti po začetku delovanja sistema ECRIS-TCN in nato vsako leto predloži Komisiji poročilo o tehničnem delovanju sistema ECRIS-TCN in referenčne programske opreme sistema ECRIS, vključno z njuno varnostjo, in sicer zlasti na podlagi statističnih podatkov o delovanju in uporabi sistema ECRIS-TCN ter o izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc prek referenčne programske opreme sistema ECRIS.

4.  Agencija eu-LISA dve leti po začetku delovanja sistema ECRIS-TCN in nato vsako leto predloži Komisiji poročilo o tehničnem delovanju sistema ECRIS-TCN in referenčne programske opreme sistema ECRIS, vključno z njuno varnostjo in stroški, in sicer zlasti na podlagi statističnih podatkov o delovanju in uporabi sistema ECRIS-TCN ter o izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc prek referenčne programske opreme sistema ECRIS.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija tri leta po začetku delovanja sistema ECRIS-TCN in nato vsaka štiri leta pripravi splošno oceno delovanja sistema ECRIS-TCN in referenčne programske opreme sistema ECRIS. Ta splošna ocena obsega oceno uporabe te uredbe, pregled doseženih rezultatov glede na cilje, učinek na temeljne pravice ter oceno nadaljnje veljavnosti temeljnih načel, varnosti sistema in morebitnih posledic za prihodnje delovanje, v njej pa so podana tudi morebitna potrebna priporočila. Komisija ocenjevalno poročilo posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

5.  Komisija dve leti po začetku delovanja sistema ECRIS-TCN in nato vsaki dve leti pripravi splošno oceno delovanja sistema ECRIS-TCN in referenčne programske opreme sistema ECRIS. Ta splošna ocena obsega oceno uporabe te uredbe, pregled doseženih rezultatov glede na cilje, učinek na temeljne pravice in stroške ter oceno nadaljnje veljavnosti temeljnih načel in njihovih stroškov, varnosti sistema in morebitnih posledic za prihodnje delovanje, v njej pa so podana tudi morebitna potrebna priporočila. Komisija ocenjevalno poročilo posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev centraliziranega sistema za identifikacijo držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav ali apatridov, da se dopolni in podpre evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.9.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Bernd Kölmel

11.7.2017

Datum sprejetja

4.12.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

3

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Howarth, Joachim Zeller

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev centraliziranega sistema za identifikacijo držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav ali apatridov, da se dopolni in podpre evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Datum predložitve EP

28.6.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

  Datum sklepa

CONT

12.10.2017

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Datum sprejetja

25.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anna Záborská

Datum predložitve

1.2.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 12. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov