Betänkande - A8-0018/2018Betänkande
A8-0018/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011

1.2.2018 - (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Daniel Dalton


Förfarande : 2017/0144(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0018/2018
Ingivna texter :
A8-0018/2018
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0344),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artikel 82.1 andra stycket d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0217/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0018/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Unionen har satt som mål att erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas för att förebygga och bekämpa brottslighet.

(1)  Unionen har satt som mål att erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas för att förebygga och bekämpa brottslighet, inbegripet terrorism.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Detta mål förutsätter att information om fällande domar som meddelats i en medlemsstat beaktas utanför den medlemsstaten, dels i samband med nya brottmålsförfaranden, i enlighet med rådets rambeslut 2008/675/RIF19, samt för att förhindra nya brott.

(2)  Detta mål förutsätter att information om fällande domar som meddelats i en medlemsstat beaktas utanför den medlemsstaten, i samband med nya brottmålsförfaranden, i enlighet med rådets rambeslut 2008/675/RIF19, samt vid rekrytering till befattningar som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU19aoch för alla andra ändamål i enlighet med nationell lagstiftning. Medlemsstaterna bör sträva efter att tillhandahålla liknande garantier när det gäller personer som avser att arbeta med personer med funktionsnedsättning eller äldre. Syftet är att se till att en person som dömts för ett sexual- eller våldsbrott mot ett barn eller en utsatt person inte längre ska kunna dölja denna fällande dom eller detta förverkande av rättigheter när det gäller att arbeta i kontakt med sådana personer i en annan medlemsstat.

_________________

_________________

19 Rådets rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat (EUT L 220, 15.8.2008, s. 32).

19 Rådets rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat (EUT L 220, 15.8.2008, s. 32).

 

19aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Den rättsliga ramen för Ecris reglerar dock inte i tillräcklig utsträckning de särskilda omständigheterna när det gäller ansökningar om uppgifter rörande tredjelandsmedborgare. Trots att det nu är möjligt att utbyta information om tredjelandsmedborgare via Ecris, finns det varken något förfarande eller någon mekanism för att göra detta på ett effektivt sätt.

(4)  Den befintliga rättsliga ramen för Ecris hanterar dock inte i tillräcklig utsträckning de särskilda omständigheterna när det gäller ansökningar om uppgifter rörande tredjelandsmedborgare. Trots att det redan är möjligt att utbyta information om tredjelandsmedborgare via Ecris, finns det varken något förfarande eller någon mekanism för att göra detta på ett effektivt, snabbt och korrekt sätt.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Sådana generella ansökningar medför en administrativ börda för alla medlemsstater, även de som inte har några uppgifter om den berörda tredjelandsmedborgaren. Denna börda innebär i praktiken att medlemsstaterna avskräcks från att begära uppgifter om tredjelandsmedborgare och leder till att medlemsstaterna endast använder kriminalregisteruppgifter som finns i deras nationella register.

(6)  Sådana generella ansökningar medför en oproportionerlig administrativ börda för alla medlemsstater, även de som inte har några uppgifter om den berörda tredjelandsmedborgaren. Denna börda innebär i praktiken att medlemsstaterna avskräcks från att begära uppgifter om tredjelandsmedborgare från andra medlemsstater, vilket utgör ett allvarligt hinder för utbyte mellan medlemsstaterna och gör att medlemsstaterna endast använder kriminalregisteruppgifter som finns i deras nationella register. Till följd av detta ökar risken för ett ineffektivt och ofullständigt informationsutbyte mellan medlemsstaterna, något som i sin tur påverkar nivån på den säkerhet och trygghet som tillhandahålls medborgare och personer som är bosatta i unionen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att förbättra situationen bör det inrättas ett system varigenom en medlemsstats centrala myndighet snabbt och effektivt kan få reda på i vilken annan eller andra medlemsstater kriminalregisteruppgifter om en tredjelandsmedborgare lagras, så att den befintliga Ecris-ramen sedan kan användas för att begära kriminalregisteruppgifter från denna medlemsstat eller dessa medlemsstater i enlighet med rambeslut 2009/315/RIF.

(7)  För att förbättra situationen bör det inrättas ett system varigenom en medlemsstats centrala myndighet omedelbart och effektivt kan få reda på vilken annan eller vilka andra medlemsstater som innehar kriminalregisteruppgifter om en tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Denna förordning bör därför fastställa regler för skapandet av ett centraliserat system som innehåller personuppgifter på unionsnivå. Vidare bör den fastställa ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna och vilken organisation som ansvarar för utveckling och underhåll av systemet. Dessutom bör det föreskrivas om eventuella specifika dataskyddsbestämmelser som behövs för att komplettera de befintliga dataskyddsbestämmelserna för att sörja för en tillräcklig nivå av dataskydd och datasäkerhet totalt sett. De berörda personernas grundläggande rättigheter bör också skyddas.

(8)  Denna förordning bör därför fastställa regler för skapandet av ett centraliserat system som innehåller och skyddar personuppgifter på unionsnivå. Vidare bör den fastställa ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna och vilken organisation som ansvarar för utveckling och underhåll av systemet. Dessutom bör det föreskrivas om eventuella specifika dataskyddsbestämmelser som behövs för att komplettera de befintliga dataskyddsbestämmelserna för att sörja för en tillräcklig nivå av dataskydd, datasäkerhet och skyddet av de berörda personernas grundläggande rättigheter totalt sett.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Ecris-TCN-systemet gör det möjligt att behandla uppgifter om fingeravtryck i syfte att identifiera den eller de medlemsstater som innehar kriminalregisteruppgifter om en tredjelandsmedborgare och ansiktsbilder för att bekräfta dennes identitet. Registrering och användning av uppgifter om fingeravtryck och ansiktsbilder får aldrig gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla syftet och måste respektera de grundläggande rättigheterna, däribland barnets bästa, och vara förenlig med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/6801a.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  eu-LISA bör förses med lämplig finansiering och tillräcklig personal för att kunna utöva det ansvar som föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Om det råder överensstämmelse mellan uppgifterna i det centrala systemet och de uppgifter som en medlemsstat använder för sökning (träff), tillhandahålls de identitetsuppgifter mot vilka en ”träff” registrerades tillsammans med träffen. Dessa identitetsuppgifter bör endast användas som hjälp för att bekräfta den berörda tredjelandsmedborgarens identitet. Detta kan inbegripa registrering av sådana uppgifter i de nationella kriminalregisterdatabaserna i de begärande medlemsstaterna som ett alias för tredjelandsmedborgaren.

(12)  Om det råder överensstämmelse mellan uppgifterna i det centrala systemet och de uppgifter som en medlemsstat använder för sökning (träff), tillhandahålls de identitetsuppgifter mot vilka en ”träff” registrerades tillsammans med träffen. Dessa identitetsuppgifter bör endast användas som hjälp för att bekräfta den berörda tredjelandsmedborgarens identitet i syfte att kontrollera att de registrerade uppgifterna är tilldelade rätt person för vilken träffen gäller på ett korrekt sätt. Detta kan inbegripa registrering av sådana uppgifter i de nationella kriminalregisterdatabaserna i de begärande medlemsstaterna som ett alias för tredjelandsmedborgaren.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I första hand bör ansiktsbilder i Ecris-TCN-systemet endast användas för att kontrollera identiteten hos en tredjelandsmedborgare. I framtiden kan det tack vare vidareutvecklingen av programvara för ansiktsigenkänning bli möjligt att använda ansiktsbilder till automatisk biometrisk matchning, förutsatt att de tekniska kraven är uppfyllda.

(13)  I första hand bör ansiktsbilder i Ecris-TCN-systemet endast användas för att kontrollera identiteten hos en tredjelandsmedborgare. I framtiden kan det tack vare vidareutvecklingen av programvara för ansiktsigenkänning, och på grundval av en bedömning från kommissionen om huruvida den teknik som krävs finns tillgänglig och är klar att tas i bruk, bli möjligt att använda ansiktsbilder till automatisk biometrisk matchning, så länge som detta är nödvändigt och proportionerligt.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Det är nödvändigt att använda biometriska uppgifter eftersom det är den mest tillförlitliga metoden för att identifiera tredjelandsmedborgare inom medlemsstaternas territorium, som ofta inte innehar handlingar eller någon annan form av identifiering, samt för en tillförlitligare matchning mellan uppgifterna om tredjelandsmedborgare.

utgår

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Medlemsstaterna bör skapa register i Ecris-TCN-systemet vad gäller dömda tredjelandsmedborgare så snart som möjligt efter det att domen har införts i det nationella kriminalregistret.

(15)  Medlemsstaterna bör automatiskt skapa register i Ecris-TCN-systemet vad gäller dömda tredjelandsmedborgare omedelbart efter det att domen har införts i det nationella kriminalregistret.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Bättre spridning av uppgifter om fällande domar bör hjälpa medlemsstaterna att genomföra rambeslut 2008/675/RIF, som ålägger medlemsstaterna att ta hänsyn till tidigare fällande domar i samband med nya brottmålsförfaranden.

(17)  Bättre spridning av uppgifter om fällande domar bör hjälpa medlemsstaterna att genomföra rambeslut 2008/675/RIF, som ålägger medlemsstaterna att ta hänsyn till tidigare fällande domar i andra medlemsstater i samband med nya brottmålsförfaranden, i den utsträckning tidigare nationella fällande domar beaktas i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  En träff i Ecris-TCN-systemet bör inte automatiskt innebära att den berörda tredjelandsmedborgaren har dömts i den eller de angivna medlemsstaterna, eller att den eller de angivna medlemsstaterna innehar kriminalregisteruppgifter om den tredjelandsmedborgaren. Förekomsten av tidigare fällande domar bör endast bekräftas på grundval av uppgifter från kriminalregistren i de berörda medlemsstaterna.

(19)  En träff i Ecris-TCN-systemet bör inte automatiskt innebära att den berörda tredjelandsmedborgaren har dömts i den eller de angivna medlemsstaterna. Förekomsten av tidigare fällande domar bör endast bekräftas på grundval av uppgifter från kriminalregistren i de berörda medlemsstaterna. En träff i Ecris-TCN-systemet bör i sig därför inte användas för att undergräva principen om likhet inför lagen, rätten till en rättvis rättegång, oskuldspresumtionen eller det allmänna förbudet mot diskriminering.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I denna förordning fastställs strikta regler för åtkomst till Ecris-TCN-systemet och nödvändiga skyddsåtgärder, inbegripet medlemsstaternas ansvar att samla in och använda uppgifter. I förslaget fastställs även den enskildes rätt till ersättning, åtkomst, rättelse, radering och prövning, särskilt rätten till ett effektivt rättsmedel och oberoende offentliga myndigheters övervakning av behandlingen. Det respekterar därför de grundläggande rättigheterna och friheterna och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till skydd av personuppgifter och principen om likhet inför lagen och det allmänna förbudet mot diskriminering.

(22)  I denna förordning fastställs strikta regler för åtkomst till Ecris-TCN-systemet och nödvändiga skyddsåtgärder, inbegripet medlemsstaternas ansvar att samla in och använda uppgifter. I förslaget fastställs även hur enskilda kan utöva sin rätt till ersättning, åtkomst, rättelse, radering och prövning, särskilt rätten till ett effektivt rättsmedel och oberoende offentliga myndigheters övervakning av behandlingen. Det respekterar därför de grundläggande rättigheterna och friheterna och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till skydd av personuppgifter och principen om likhet inför lagen och det allmänna förbudet mot diskriminering. I detta avseende beaktar det också den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och andra skyldigheter på området för mänskliga rättigheter enligt internationell rätt.

Motivering

Rättigheterna fastställs genom direktiv (EU) 2016/680 – i denna förordning klargörs endast hur dessa rättigheter kan fungera i samband med Ecris-TCN-systemet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Tredjelandsmedborgare bör kunna sända begäranden till den centrala myndigheten i varje medlemsstat avseende sin rätt till åtkomst samt rättelse och radering av uppgifter. Om begäran ställs till en annan medlemsstat än den dömande medlemsstaten bör en skriftlig bekräftelse om vidtagna åtgärder avseende den berörda personen skickas av den dömande medlemsstaten. I bekräftelsen bör även skälen till varför begäran hanterades av den dömande medlemsstaten specificeras.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68026 bör gälla behandling av personuppgifter som utförs av behöriga nationella myndigheter i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67927 bör vara tillämplig på nationella myndigheters behandling av personuppgifter under förutsättning att nationella bestämmelser om införlivande av direktiv (EU) 2016/680 inte är tillämpliga. En samordnad tillsyn bör säkerställas i enlighet med artikel 62 i [den nya förordningen om dataskydd för unionens institutioner och organ].

(23)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68026 bör gälla behandling av personuppgifter som utförs av behöriga nationella myndigheter i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67927 bör vara tillämplig på nationella myndigheters behandling av personuppgifter. En samordnad tillsyn bör säkerställas i enlighet med artikel 62 i [den nya förordningen om dataskydd för unionens institutioner och organ]. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../...27a+ bör vara tillämplig på eu-LISA:s behandling av personuppgifter.

_________________

_________________

26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

27aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer, om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L …, …, s. …).

 

+ EUT: För in numret på förordningen i dokument 2017/0002 (COD) i texten och komplettera fotnoten.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Det bör fastställas bestämmelser om medlemsstaternas ansvar när det gäller skada på grund av överträdelse av denna förordning.

(24)  Det bör fastställas bestämmelser om medlemsstaternas och unionsbyråernas ansvar när de använder sig av Ecris-TCN-systemet när det gäller skada på grund av överträdelse av denna förordning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  eu-LISA bör tillhandahålla regelbunden statistik om registreringen, lagringen och utbytet av uppgifter som erhålls från kriminalregister genom Ecris-TCN-systemet, inbegripet genom användningen av statistik som tillhandahålls av medlemsstater om antalet dömda tredjelandsmedborgare. Inom ramen för denna statistik bör dock den statistiska missvisning som härrör från användningen av ett icke-representativt urval av befolkningen beaktas, i detta fall tredjelandsmedborgare, och inga slutsatser bör dras i jämförande analyser.

Motivering

I detta skäl varnas för risken för statistisk missvisning om endast statistik över dömda tredjelandsmedborgare används. En jämförelse mellan antalet dömda tredjelandsmedborgare och antalet dömda EU-medborgare bör inte leda till slutsatsen att tredjelandsmedborgare är mer benägna att begå brott, eftersom detta inte stämmer överens med verkligheten.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Eftersom syftet med detta förordning, nämligen att möjliggöra ett snabbt och effektivt utbyte av kriminalregisteruppgifter om tredjelandsmedborgare, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av den synergi och den driftskompatibilitet som krävs, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(25)  Eftersom syftet med denna förordning, nämligen att möjliggöra ett snabbt, effektivt och korrekt utbyte som möjligt av kriminalregisteruppgifter om tredjelandsmedborgare, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, genom att införa gemensamma bestämmelser och driftskompatibla system i unionen, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  För att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen av programvara för ansiktsigenkänning och för att föreskriva särskilda bestämmelser om vissa aspekter av utvecklingen och det tekniska genomförandet av Ecris-TCN-systemet bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att ändra denna förordning genom att föreskriva att ansiktsbilder används i syfte att identifiera tredjelandsmedborgare på grundval av dennes biometriska kännetecken och för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om införande, åtkomst, ändring och radering av uppgifter samt om registerföring och tillgång till loggarna. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med de principer som anges i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20161a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

_______________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200129 och avgav ett yttrande den …30,

utgår

_________________

 

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 008, 12.1.2001, s. 1).

 

30 EUT C …

 

Motivering

Det finns inget yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om detta förslag till ett centraliserat Ecris-TCN-system, utan endast ett om direktivet om Ecris-TCN från 2016.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  tredjelandsmedborgare: en medborgare i ett annat land än en medlemsstat oberoende av om personen i fråga också är medborgare i en medlemsstat, eller en statslös person eller en person vars medborgarskap är okänt för den dömande medlemsstaten.

(g)  tredjelandsmedborgare: en person som inte är unionsmedborgare i den mening som avses i artikel 20.1 i EUF-fördraget, eller som är en statslös person eller en person vars medborgarskap är okänt för den dömande medlemsstaten.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  uppgifter om fingeravtryck: uppgifter om platta och rullade fingeravtryck av alla tio fingrar.

(l)  uppgifter om fingeravtryck: uppgifter om platta och rullade fingeravtryck som har samlats in av medlemsstater under brottmålsförfaranden enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det centrala systemet ska hysas av eu-LISA:s två tekniska enheter.

2.  Det centrala systemet ska hysas av eu-LISA:s tekniska enheter.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För varje dömd tredjelandsmedborgare ska den centrala myndigheten i den dömande medlemsstaten skapa en datapost i det centrala systemet. Dataposten ska innehålla följande uppgifter:

1.  För varje dömd tredjelandsmedborgare, vars uppgifter har förts in i kriminalregistret i den dömande medlemsstaten, ska den centrala myndigheten i den medlemsstaten skapa en datapost i det centrala systemet. Dataposten ska innehålla följande uppgifter:

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Efternamn, förnamn, födelsedatum, födelseort (ort och land), medborgarskap, kön, föräldrarnas namn, i tillämpliga fall tidigare namn, pseudonymer och/eller alias, koden för den dömande medlemsstaten.

(a)  Efternamn, förnamn, födelsedatum, födelseort (ort och land), medborgarskap, kön, i tillämpliga fall tidigare namn, pseudonymer och/eller alias, koden för den dömande medlemsstaten.

Motivering

Krav på föräldrarnas namn behövs inte och är inte heller proportionellt för ändamålet att kontrollera den berörda tredjelandsmedborgarens identitet. Föräldrarnas namn bör endast överföras tillsammans med uppgifterna i kriminalregistret i enlighet med rambeslut 2009/315/RIF efter att den dömande medlemsstaten har identifierats.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Uppgifter om fingeravtryck i enlighet med rambeslut 2009/315/RIF31 och med de specifikationer för bildupplösning och användning av fingeravtryck som avses i artikel 10.1 b. referensnumret för uppgifterna om den dömdes fingeravtryck inbegripet koden för den dömande medlemsstaten.

(b)  Uppgifter om fingeravtryck, men bara om den nationella lagstiftningen i en medlemsstat där en dom meddelats tillåter att en dömd persons fingeravtryck tas och lagras, och i enlighet med rambeslut 2009/315/RIF31 och med de specifikationer för bildupplösning och användning av fingeravtryck som avses i artikel 10.1 b referensnumret för uppgifterna om den dömdes fingeravtryck inbegripet koden för den dömande medlemsstaten.

_________________

_________________

31Ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF när det gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och när det gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om ersättande av rådets beslut 2009/316/RIF (...).

31Ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF när det gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och när det gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om ersättande av rådets beslut 2009/316/RIF (...).

Motivering

I linje med ändringsförslag 17 i det antagna betänkandet från LIBE-utskottet om direktivet om Ecris-TCN.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dataposten kan också innehålla ansiktsbilder av den dömda tredjelandsmedborgaren.

2.  Dataposten kan också innehålla ansiktsbilder av den dömda tredjelandsmedborgaren om den nationella lagstiftningen i en medlemsstat där en dom meddelats tillåter att en dömd persons ansiktsbilder tas och lagras.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den dömande medlemsstaten ska skapa uppgiftsposten så snart som möjligt efter det att den fällande domen införts i det nationella kriminalregistret.

3.  Den dömande medlemsstaten ska skapa uppgiftsposten automatiskt, när så är möjligt, och i alla händelser inom 24 timmar efter det att den fällande domen införts i det nationella kriminalregistret.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den dömande medlemsstaten ska skapa dataposter även för fällande domar som avkunnats före den [denna förordnings ikraftträdande] i den mån sådana data finns lagrade i dess nationella kriminalregister eller dess nationella databas över fingeravtryck.

4.  Den dömande medlemsstaten ska skapa dataposter även för fällande domar som avkunnats till och med den [24 månader efter denna förordnings ikraftträdande] i den mån sådana data finns lagrade i dess nationella kriminalregister eller dess nationella databas över fingeravtryck.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ansiktsbilder som avses i artikel 5.2 ska endast användas för att bekräfta identiteten hos en tredjelandsmedborgare som har identifierats som ett resultat av en alfanumerisk sökning eller en sökning med hjälp av fingeravtryck.

1.  Ansiktsbilder som avses i artikel 5.2 får endast användas för att bekräfta identiteten hos en tredjelandsmedborgare som har identifierats som ett resultat av en alfanumerisk sökning eller en sökning med hjälp av fingeravtryck.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  snart det blir tekniskt möjligt får ansiktsbilder även användas för att identifiera en tredjelandsmedborgare på grundval av dennes biometriska kännetecken. Innan denna funktion har genomförts i Ecris-TCN-systemet ska kommissionen lägga fram en rapport om huruvida den teknik som krävs finns tillgänglig och är klar att tas i bruk, och Europaparlamentet ska därefter höras om rapporten.

2.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a för att ändra denna förordning som föreskriver att, så snart som det blir tekniskt möjligt och på grundval av en bedömning från kommissionen om huruvida den teknik som krävs finns tillgänglig och är klar att tas i bruk, ansiktsbilder även får användas för att identifiera en tredjelandsmedborgare på grundval av dennes biometriska kännetecken.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När kriminalregisteruppgifter om en tredjelandsmedborgare begärs i en medlemsstat inom ramen för ett brottmålsförfarande mot denna tredjelandsmedborgare eller för andra ändamål än ett brottmålsförfarande i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstaten, ska den centrala myndigheten i den medlemsstaten använda Ecris-TCN-systemet för att fastställa vilken eller vilka medlemsstater som har kriminalregisteruppgifter om denna tredjelandsmedborgare för att få information om tidigare fällande domar via Ecris.

1.  När kriminalregisteruppgifter om en tredjelandsmedborgare begärs i en medlemsstat inom ramen för ett brottmålsförfarande mot denna tredjelandsmedborgare ska den centrala myndigheten i den medlemsstaten använda Ecris-TCN-systemet för att fastställa vilken eller vilka medlemsstater som har kriminalregisteruppgifter om denna tredjelandsmedborgare för att få information om tidigare fällande domar via Ecris.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje enskild datapost ska lagras i det centrala systemet så länge som de uppgifter som gäller den eller de fällande domarna mot den berörda personen lagras i det nationella kriminalregistret.

1.  Varje datapost ska lagras i det centrala systemet så länge som de uppgifter som gäller den eller de fällande domarna mot den berörda personen lagras i det nationella kriminalregistret.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Efter utgången av den lagringsperiod som avses i punkt 1 ska den centrala myndigheten i den dömande medlemsstaten utan dröjsmål radera den enskilda dataposten ur det centrala systemet, och i alla händelser inte senare än en månad efter det att lagringsperioden har löpt ut.

2.  Efter utgången av den lagringsperiod som avses i punkt 1 ska den centrala myndigheten i den dömande medlemsstaten permanent radera den enskilda dataposten automatiskt, när så är möjligt, ur det centrala systemet, och i alla händelser inom 24 timmar efter det att lagringsperioden har löpt ut.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en medlemsstat har anledning att tro att de uppgifter som den har registrerat i det centrala systemet är felaktiga eller att uppgifter har behandlats i det centrala systemet i strid med denna förordning, ska den kontrollera de berörda uppgifterna och om nödvändigt ändra dem eller radera dem från det centrala systemet utan dröjsmål.

3.  Om en medlemsstat har anledning att tro att de uppgifter som den har registrerat i det centrala systemet är felaktiga eller att uppgifter har behandlats i det centrala systemet i strid med denna förordning, ska den kontrollera de berörda uppgifterna och om nödvändigt ändra dem eller radera dem från det centrala systemet omedelbart.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en annan medlemsstat än den medlemsstat som har infört uppgifterna har anledning att tro att de uppgifter som registrerats i det centrala systemet är felaktiga eller att uppgifter har behandlats i det centrala systemet i strid med denna förordning, ska den utan dröjsmål kontakta den centrala myndigheten i den dömande medlemsstaten. Den dömande medlemsstaten ska inom en månad kontrollera uppgifternas riktighet och lagligheten i behandlingen av dessa.

4.  Om en annan medlemsstat än den medlemsstat som har infört uppgifterna har anledning att tro att de uppgifter som registrerats i det centrala systemet är felaktiga eller att uppgifter har behandlats i det centrala systemet i strid med denna förordning, ska den utan dröjsmål kontakta den centrala myndigheten i den dömande medlemsstaten. Den dömande medlemsstaten ska utan dröjsmål, och i alla händelser inom en vecka efter det att informationen mottagits, kontrollera uppgifternas riktighet och lagligheten i behandlingen av dessa.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska anta de akter som är nödvändiga för att utveckla och tekniskt genomföra Ecris-TCN-systemet, och särskilt bestämmelser om

1.  Kommissionen ska, inom [två år efter ikraftträdandet av denna förordning], anta de akter som är nödvändiga för att utveckla och tekniskt genomföra Ecris-TCN-systemet, och särskilt bestämmelser om

Motivering

Krävs för att kunna fastställa ett konkret datum för lanseringen av Ecris-TCN-systemet i artikel 11.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  uppgifternas kvalitet, inbegripet ett system och förfaranden för att utföra kontroller av uppgiftskvaliteten,

(e)  de tekniska specifikationerna för uppgifternas kvalitet, inbegripet ett system och förfaranden för att utföra kontroller av uppgiftskvaliteten,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  införande av uppgifter i enlighet med artikel 5,

utgår

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  åtkomst till uppgifter i enlighet med artikel 7,

utgår

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  ändring och radering av uppgifter i enlighet med artiklarna 8 och 9,

utgår

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  registerföring och åtkomst till loggarna i enlighet med artikel 29,

utgår

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  tillhandahållande av statistik i enlighet med artikel 30,

utgår

Motivering

Flyttas till nästa artikel 10a (ny) eftersom det rör en delegerad akt snarare än en genomförandeakt.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  prestanda- och tillgänglighetskrav för Ecris-TCN-systemet.

utgår

Motivering

Flyttas till nästa artikel 10a (ny) eftersom det rör en delegerad akt snarare än en genomförandeakt.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Delegerade akter som ska antas av kommissionen

 

Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a för att komplettera denna förordning med avseende på fastställande av bestämmelser om

 

(a)  införande av uppgifter i enlighet med artikel 5,

 

(b)  åtkomst till uppgifter i enlighet med artikel 7,

 

(c)  ändring och radering av uppgifter i enlighet med artiklarna 8 och 9,

 

(d)  registerföring och åtkomst till loggarna i enlighet med artikel 29.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  eu-LISA ska ansvara för utveckling och operativ förvaltning av Ecris-TCN-systemet. Utvecklingen ska bestå av att utarbeta och genomföra de tekniska specifikationerna samt av testning och övergripande projektsamordning.

1.  eu-LISA ska ansvara för utveckling av Ecris-TCN-systemet i enlighet med principerna om inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard. Dessutom ska eu-LISA ansvara för den operativa förvaltningen av Ecris-TCN-systemet. Utvecklingen ska bestå av att utarbeta och genomföra de tekniska specifikationerna samt av testning och övergripande projektsamordning.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  eu-LISA ska utveckla och genomföra Ecris-TCN-systemet före den [två år efter denna förordnings ikraftträdande] och efter kommissionens antagande av de åtgärder som föreskrivs i artikel 10.

4.  eu-LISA ska utveckla och genomföra Ecris-TCN-systemet så snart som möjligt efter denna förordnings ikraftträdande och kommissionens antagande av de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 10 och 10a.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Före utformnings- och utvecklingsfasen ska en stödgrupp för programmet bestående av högst tio medlemmar inrättas av eu-LISA:s styrelse. Den ska bestå av åtta företrädare som utses av styrelsen, ordföranden för Ecris-TCN-systemets rådgivande grupp som avses i artikel 36 och en medlem som utses av kommissionen. De medlemmar som utses av styrelsen ska väljas enbart bland de medlemsstater som enligt unionsrätten fullt ut omfattas av de lagstiftningsinstrument som reglerar Ecris och som kommer att delta i Ecris-TCN-systemet. Styrelsen ska säkerställa att de företrädare den utser har nödvändig erfarenhet och sakkunskap när det gäller utveckling och hantering av it-system till stöd för rättsliga myndigheter och kriminalregistermyndigheter. Stödgruppen för programmet ska sammanträda minst en gång per kvartal, och oftare vid behov. Den ska säkerställa en lämplig hantering av utformnings- och utvecklingsfasen av Ecris-TCN-systemet. Stödgruppen för programmet ska varje månad lämna skriftliga rapporter till styrelsen om projektets utveckling. Den ska inte ha befogenhet att fatta beslut eller mandat att företräda styrelsens ledamöter.

5.  Före utformnings- och utvecklingsfasen ska en stödgrupp för programmet bestående av högst tio medlemmar inrättas av eu-LISA:s styrelse. Den ska bestå av sju företrädare som utses av styrelsen bland dess ledamöter eller deras ställföreträdare, ordföranden för Ecris-TCN-systemets rådgivande grupp som avses i artikel 36, en medlem som företräder eu-LISA som utses av dess verkställande direktör och en medlem som utses av kommissionen. De medlemmar som utses av styrelsen ska väljas enbart bland de medlemsstater som enligt unionsrätten fullt ut omfattas av de lagstiftningsinstrument som reglerar Ecris och som kommer att delta i Ecris-TCN-systemet. Styrelsen ska säkerställa att de företrädare den utser har nödvändig erfarenhet och sakkunskap när det gäller utveckling och hantering av it-system till stöd för rättsliga myndigheter och kriminalregistermyndigheter. Stödgruppen för programmet ska sammanträda minst en gång per kvartal, och oftare vid behov. Den ska säkerställa en lämplig hantering av utformnings- och utvecklingsfasen av Ecris-TCN-systemet. Stödgruppen för programmet ska varje månad lämna skriftliga rapporter till styrelsen om projektets utveckling. Den ska inte ha befogenhet att fatta beslut eller mandat att företräda styrelsens ledamöter.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Ordförandeskapet ska innehas av den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, under förutsättning att den enligt unionsrätten fullt ut omfattas av de lagstiftningsinstrument som reglerar Ecris och som kommer att delta i Ecris-TCN-systemet. Om detta krav inte uppfylls ska ordförandeskapet innehas av den medlemsstat som ska inneha nästa ordförandeskap och som uppfyller detta krav.

7.  Ordförandeskapet ska innehas av en medlemsstat som enligt unionsrätten fullt ut omfattas av de lagstiftningsinstrument som reglerar Ecris och som kommer att delta i Ecris-TCN-systemet.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Den rådgivande grupp för Ecris-TCN-systemet som avses i artikel 36 ska under utformnings- och utvecklingsfasen bestå av de nationella projektledarna för Ecris-TCN-systemet. Gruppen ska sammanträda minst en gång i månaden under utformnings- och utvecklingsfasen till dess att Ecris-TCN-systemet har tagits i drift. Den ska rapportera till eu-LISA:s styrelse efter varje möte. Den ska tillhandahålla teknisk expertis för att stödja styrelsens uppgifter och ska följa upp medlemsstaternas förberedelser.

9.  Den rådgivande grupp för Ecris-TCN-systemet som avses i artikel 36 ska under utformnings- och utvecklingsfasen bestå av de nationella projektledarna för Ecris-TCN-systemet, och eu-LISA ska inneha ordförandeskapet. Gruppen ska sammanträda minst en gång i månaden under utformnings- och utvecklingsfasen till dess att Ecris-TCN-systemet har tagits i drift. Den ska rapportera till eu-LISA:s styrelse efter varje möte. Den ska tillhandahålla teknisk expertis för att stödja styrelsens uppgifter och ska följa upp medlemsstaternas förberedelser.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje medlemsstat ska ge personalen vid sina myndigheter som har rätt till åtkomst till Ecris-TCN-systemet lämplig utbildning, särskilt om regler för datasäkerhet och uppgiftsskydd och om tillämpliga grundläggande rättigheter innan den bemyndigar personalen att behandla uppgifter som lagras i det centrala systemet.

2.  Varje medlemsstat ska ge personalen vid sina myndigheter som har rätt till åtkomst till Ecris-TCN-systemet lämplig utbildning, särskilt om regler för datasäkerhet och uppgiftsskydd och om grundläggande rättigheter innan den bemyndigar personalen att behandla uppgifter som lagras i det centrala systemet.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med direktiv (EU) 2016/680 ska varje medlemsstat säkerställa att de uppgifter som registrerats i Ecris-TCN-systemet behandlas på ett lagligt sätt och särskilt att

1.  I enlighet med förordning (EU) 2016/679 ska varje medlemsstat säkerställa att de uppgifter som registrerats i Ecris-TCN-systemet behandlas på ett lagligt sätt och särskilt att

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  uppgifterna samlas in på lagligt sätt och med full respekt för tredjelandsmedborgarens mänskliga värdighet,

(b)  uppgifterna samlas in på lagligt sätt och med full respekt för tredjelandsmedborgarens mänskliga värdighet och grundläggande rättigheter,

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  eu-LISA ska säkerställa att Ecris-TCN-systemet drivs i enlighet med denna förordning och de genomförandeakter som avses i artikel 10 samt i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 [eller i den förordning som efterföljer den]. eu-LISA ska framför allt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten hos det centrala systemet och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och den nationella centrala åtkomstpunkten, utan att detta påverkar det ansvar som åligger varje medlemsstat.

2.  eu-LISA ska säkerställa att Ecris-TCN-systemet drivs i enlighet med denna förordning, de genomförandeakter som avses i artikel 10 och de delegerade akter som avses i artikel 10a samt i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 [eller i den förordning som efterföljer den]. eu-LISA ska framför allt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten hos det centrala systemet och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och den nationella centrala åtkomstpunkten, utan att detta påverkar det ansvar som åligger varje medlemsstat.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  eu-LISA ska underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen om de åtgärder som den vidtar i enlighet med punkt 2 för att inleda driften av Ecris-TCN-systemet.

3.  eu-LISA ska underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen så snart som möjligt om de åtgärder som den vidtar i enlighet med punkt 2 för att inleda driften av Ecris-TCN-systemet.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tredjeländer och internationella organisationer kan rikta sina begäranden om upplysningar om tidigare fällande domar mot tredjelandsmedborgare till Eurojust.

1.  Tredjeländer och internationella organisationer kan rikta sina begäranden om upplysningar om tidigare fällande domar mot tredjelandsmedborgare till Eurojust för samma ändamål som de som medlemsstaternas myndigheter har tillgång till Ecris-TCN-systemet för i enlighet med artikel 7.1.

Motivering

Det är viktigt att klargöra för vilka ändamål tredjeländer och internationella organisationer får begära uppgifter från Ecris-TCN.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När Eurojust mottar en begäran som avses i punkt 1 ska den använda Ecris-TCN-systemet för att avgöra vilken eller vilka medlemsstater som har information om den berörda tredjelandsmedborgaren och ska, i fall där medlemsstater identifieras, omedelbart översända begäran till de centrala myndigheterna i dessa medlemsstater. De berörda medlemsstaterna ska vara ansvariga för ytterligare hantering av sådana begäranden i enlighet med sin nationella lagstiftning.

2.  När Eurojust mottar en begäran som avses i punkt 1 ska den använda Ecris-TCN-systemet för att avgöra vilken eller vilka medlemsstater som har kriminalregisteruppgifter om den berörda tredjelandsmedborgaren och ska, i fall där medlemsstater identifieras, omedelbart översända begäran till de centrala myndigheterna i dessa medlemsstater. De berörda medlemsstaterna ska vara ansvariga för ytterligare hantering av sådana begäranden i enlighet med sin nationella lagstiftning. Eurojust ska skicka ett mottagningsbevis till det tredjeland eller den internationella organisation som begärde de uppgifter som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Varken Eurojust, Europol, [den europeiska åklagarmyndigheten] eller någon central myndighet i en medlemsstat får överföra eller göra tillgänglig för ett tredjeland, en internationell organisation eller en privat part, information från Ecris-TCN-systemet om tidigare fällande domar eller information om den eller de medlemsstater som eventuellt innehar sådan information.

3.  Varken Eurojust, Europol, [den europeiska åklagarmyndigheten] eller någon central myndighet i en medlemsstat ska ha lov att överföra eller göra tillgänglig för ett tredjeland, en internationell organisation eller en privat part, någon information från Ecris-TCN-systemet om tidigare fällande domar eller information om den eller de medlemsstater som eventuellt innehar sådan information.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eurojust ska ha direkt åtkomst till Ecris-TCN-systemet för tillämpningen av artikel 14 samt för att fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

1.  Vederbörligen bemyndigad personal vid Eurojust ska ha direkt åtkomst till Ecris-TCN-systemet för tillämpningen av artikel 14 samt för att fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  [Vederbörligen bemyndigad personal vid Europeiska åklagarmyndigheten ska ha direkt åtkomst till Ecris-TCN-systemet för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter].

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europol [och den europeiska åklagarmyndigheten] ska ha direkt åtkomst till Ecris-TCN-systemet för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

2.  Vederbörligen bemyndigad personal vid Europol ska ha direkt åtkomst till Ecris-TCN-systemet för att förebygga, avslöja, utreda och lagföra brott vid fullgörande av sina lagstadgade uppgifter.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Efter en träff som anger den eller de medlemsstater som innehar uppgifter ur kriminalregister om en tredjelandsmedborgare, får Eurojust, Europol[ och den europeiska åklagarmyndigheten] använda de kontakter som de skapat i enlighet med sina respektive tillämpliga rättsinstrument för att begära uppgifter om domar av de nationella myndigheterna i dessa medlemsstater.

3.  Efter en träff som anger den eller de medlemsstater som innehar uppgifter ur kriminalregister om en tredjelandsmedborgare, får Eurojust, Europol[ och den europeiska åklagarmyndigheten] använda de kontakter som de skapat i enlighet med sina respektive tillämpliga rättsinstrument för att begära uppgifter om domar av de nationella myndigheterna i dessa medlemsstater. Europeiska åklagarmyndigheten ska inte nekas åtkomst till sådana uppgifter om fällande domar bara på grund av att den nekande medlemsstaten inte är en del av det förfarande för fördjupat samarbete genom vilket Europeiska åklagarmyndigheten inrättades.

Motivering

Det är viktigt att klargöra förhållandet mellan Europeiska åklagarmyndigheten och de medlemsstater som inte hör till de tjugo stater som för närvarande håller på att inrätta Europeiska åklagarmyndigheten när det gäller begäran om kriminalregisteruppgifter.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  fysiskt skydda uppgifter, bland annat genom att utarbeta beredskapsplaner för att skydda kritisk infrastruktur,

(a)  fysiskt skydda uppgifter, bland annat genom att utarbeta beredskapsplaner för att skydda infrastruktur,

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  säkerställa att personer som är behöriga att använda Ecris-TCN-systemet endast har åtkomst till de uppgifter för vilka de är behöriga med hjälp av individuella användaridentiteter och skyddade åtkomstmetoder,

(f)  kontrollera och säkerställa att personer som är behöriga att använda Ecris-TCN-systemet endast har åtkomst till de uppgifter för vilka de är behöriga med hjälp av individuella användaridentiteter och skyddade åtkomstmetoder,

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  säkerställa att alla myndigheter med rätt till åtkomst till Ecris-TCN-systemet skapar profiler som beskriver arbetsuppgifter och ansvarsområden för personer som har befogenhet att föra in, ändra, radera, konsultera och söka uppgifter och på begäran utan dröjsmål ger de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 25 tillgång till dessa profiler,

(g)  säkerställa att alla myndigheter med rätt till åtkomst till Ecris-TCN-systemet skapar profiler som beskriver arbetsuppgifter och ansvarsområden för personer som har befogenhet att föra in, ändra, radera, konsultera och söka uppgifter och ger de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 25 tillgång till dessa profiler,

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  övervaka att de säkerhetsåtgärder som avses i denna punkt är ändamålsenliga och vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder i fråga om inre övervakning för att säkerställa att denna förordning efterlevs.

(k)  övervaka att de säkerhetsåtgärder som avses i denna punkt är ändamålsenliga och vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder i fråga om inre övervakning och tillsyn för att säkerställa att denna förordning efterlevs.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  eu-LISA och medlemsstaterna ska samarbeta för att säkerställa ett harmoniserat arbetssätt när det gäller datasäkerhet som grundar sig på en process för säkerhetsriskhantering som omfattar hela Ecris-TCN-systemet.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att effektiva, proportionella och avskräckande påföljder enligt nationell lagstiftning utdöms om uppgifter som har lagts in i Ecris-TCN-systemet används i strid med denna förordning.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att effektiva, proportionella och avskräckande påföljder enligt nationell lagstiftning, artikel 84 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 57 i direktiv (EU) 2016/680 utdöms om uppgifter som har lagts in i Ecris-TCN-systemet används i strid med denna förordning.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 20 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Europol, Eurojust [och Europeiska åklagarmyndigheten] ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras vederbörligen bemyndigade personal som har åtkomst till Ecris-TCN-systemet blir föremål för interna disciplinåtgärder om de använder uppgifter från Ecris-TCN-systemet på ett sätt som strider mot denna förordning.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje central myndighet i medlemsstaten ska fungera som registeransvarig i enlighet med direktiv (EU) 2016/680 för behandling av personuppgifter av den medlemsstaten enligt denna förordning.

1.  Varje central myndighet i medlemsstaten ska fungera som registeransvarig i enlighet med förordning (EU) 2016/679 för behandling av personuppgifter av den medlemsstaten enligt denna förordning.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  eu-LISA ska fungera som registerförare i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 i fråga om personuppgifter som registrerats i det centrala systemet av medlemsstaterna.

2.  eu-LISA ska fungera som registerförare i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 [eller dess efterföljare] i fråga om personuppgifter som registrerats i det centrala systemet av medlemsstaterna.

Motivering

Tekniskt ändringsförslag.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillgång till Ecris-TCN-systemet för att föra in, ändra, radera och inhämta de uppgifter som avses i artikel 5 ska uteslutande vara förbehållen vederbörligen bemyndigad personal vid de centrala myndigheterna samt vederbörligen bemyndigad personal vid de organ som avses i artikel 15 för inhämtande av uppgifter. Åtkomsten ska begränsas till den utsträckning som är nödvändig för att arbetsuppgifterna för det ändamål som avses i punkt 1 ska kunna utföras och ska stå i proportion till de ändamål som eftersträvas.

2.  Tillgång till Ecris-TCN-systemet för att föra in, ändra, radera och inhämta de uppgifter som avses i artikel 5 ska uteslutande vara förbehållen vederbörligen bemyndigad personal vid de centrala myndigheterna samt vederbörligen bemyndigad personal vid de organ som avses i artikel 15 för inhämtande av uppgifter. Åtkomsten ska begränsas till den utsträckning som är nödvändig för att arbetsuppgifterna för det ändamål som avses i punkt 1 ska kunna utföras, i den mån det är nödvändigt och står i proportion till de ändamål som eftersträvas.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en begäran riktas till en annan medlemsstat än den dömande medlemsstaten ska myndigheterna i den medlemsstat till vilken begäran gjorts inom en månad kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem i Ecris-TCN-systemet, om en sådan kontroll kan genomföras utan samråd med den dömande medlemsstaten. I annat fall ska en annan medlemsstat än den dömande medlemsstaten inom 14 dagar kontakta myndigheterna i den dömande medlemsstaten, och den dömande medlemsstaten ska inom en månad efter kontakten kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem.

2.  Om en begäran riktas till en annan medlemsstat än den dömande medlemsstaten ska myndigheterna i den medlemsstat till vilken begäran gjorts utan dröjsmål, och i alla händelser inom sju dagar från mottagandet av begäran, kontakta myndigheterna i den dömande medlemsstaten. Den dömande medlemsstaten ska inom en vecka efter kontakten kontrollera och besvara om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det framkommer att uppgifter som registrerats i Ecris-TCN-systemet är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den dömande medlemsstaten rätta eller radera uppgifterna i enlighet med artikel 9. Den dömande medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran ställts ska omedelbart lämna skriftlig bekräftelse till den berörda personen på att den har vidtagit åtgärder för att korrigera eller radera uppgifterna om den personen.

3.  Om det framkommer att uppgifter som registrerats i Ecris-TCN-systemet är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den dömande medlemsstaten rätta eller radera uppgifterna i enlighet med artikel 9. Den dömande medlemsstaten ska omedelbart lämna skriftlig bekräftelse till den berörda personen på att den har vidtagit åtgärder för att korrigera eller radera uppgifterna om den personen. Den dömande medlemsstaten ska också utan dröjsmål informera övriga medlemsstater som har mottagit uppgifter om fällande domar rörande denna registrering om vilka åtgärder som har vidtagits.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den medlemsstat till vilken begäran ställts inte instämmer i att uppgifter som registrerats i Ecris-TCN-systemet är inkorrekta eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska medlemsstaten omedelbart anta ett administrativt beslut med en skriftlig förklaring till den berörda personen om varför den inte är beredd att korrigera eller radera uppgifter som rör den personen.

4.  Om den dömande medlemsstaten inte instämmer i att uppgifter som registrerats i Ecris-TCN-systemet är inkorrekta eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska medlemsstaten omedelbart anta ett administrativt beslut med en skriftlig förklaring till den berörda personen om varför den inte är beredd att korrigera eller radera uppgifter som rör den personen. Sådana fall ska meddelas Europeiska datatillsynsmannen och den nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om en person begär åtkomst till uppgifter som rör honom eller henne i enlighet med punkt 2 ska den centrala myndigheten bevara en registrering i form av en skriftlig handling där det anges att en sådan begäran gjorts och vilken åtgärd den ledde till samt av vilken myndighet, och utan dröjsmål göra denna handling tillgänglig för tillsynsmyndigheterna.

7.  Om en person begär åtkomst till uppgifter som rör honom eller henne i enlighet med punkt 2 ska den centrala myndigheten bevara en registrering i form av en skriftlig handling där det anges att en sådan begäran gjorts och vilken åtgärd den ledde till samt av vilken myndighet, och utan dröjsmål göra denna handling tillgänglig för tillsynsmyndigheterna. Denna registrering ska raderas efter tre år.

Motivering

En längsta tillåten lagringsperiod behövs för registreringen av begäranden: Tre år är en rimlig tidslängd.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  I förekommande fall, om en sökning i det centrala systemet inte ger någon träff, ska den tredjelandsmedborgare som begärt att få information om sina egna uppgifter i kriminalregistret motta en redogörelse som intygar att sökningen i det centrala systemet inte gett någon träff.

Motivering

Detta ändringsförslag säkerställer att tredjelandsmedborgare som begär utdrag ur kriminalregister ska, ifall de inte begått något brott, få ett intyg om att Ecris inte gett någon träff, vilket bevisar att de inte är registrerade i något kriminalregister i någon medlemsstat. Detta kan vara av stor nytta för tredjelandsmedborgarna i samband med en anställning.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I varje medlemsstat ska tillsynsmyndigheten på begäran bistå och ge råd till berörda personer om hur de kan utöva sin rätt att rätta eller radera uppgifter som rör dem.

2.  I varje medlemsstat ska tillsynsmyndigheten kunna granska de centrala myndigheterna, vara underrättade om alla händelser som avses i artikel 9.3 och 9.4 samt artikel 23.4, och på begäran bistå och ge råd till berörda personer om hur de kan utöva sin rätt att rätta eller radera uppgifter som rör dem.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I varje medlemsstat ska var och en ha rätt att väcka talan eller inge klagomål i den medlemsstat som har vägrat vederbörande sådan rätt att få åtkomst till eller rätt att korrigera eller radera uppgifter som föreskrivs i artikel 23.

1.  I varje medlemsstat ska var och en, i enlighet med kapitel VIII i direktiv (EU) 2016/680, ha rätt att väcka talan inför domstol och ha rätt att inge klagomål i den medlemsstat som har vägrat vederbörande sådan rätt att få åtkomst till eller rätt att korrigera eller radera uppgifter som föreskrivs i artikel 23.

Motivering

Klargöranden krävs för att koppla detta till den relevanta rättsliga grunden (direktiv (EU) 2016/680) och för att undvika att medlemsstater endast ges rätten att inge klagomål.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att den eller de tillsynsmyndigheter som utsetts enligt artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680 kontrollerar lagenligheten i den berörda medlemsstatens behandling av personuppgifter, enligt artikel 6, inbegripet överföringen av dem till och från Ecris-TCN-systemet.

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att den eller de tillsynsmyndigheter som utsetts enligt artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 kontrollerar lagenligheten i den berörda medlemsstatens behandling av personuppgifter, enligt artikel 6, inbegripet överföringen av dem till och från Ecris-TCN-systemet.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att en granskning av behandlingen av uppgifter i de nationella datoriserade kriminalregistren och fingeravtrycksdatabaserna genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år efter det att driften av Ecris-TCN-systemet har inletts.

2.  Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att en granskning av behandlingen av uppgifter i de nationella datoriserade kriminalregistren och fingeravtrycksdatabaserna genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart tredje år efter det att driften av Ecris-TCN-systemet har inletts.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras tillsynsmyndighet har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras tillsynsmyndighet har de resurser och den utbildning som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje medlemsstat ska tillhandahålla all information som begärs av tillsynsmyndigheterna och ska särskilt förse dem med information om verksamhet som bedrivs i enlighet med artiklarna 12, 13 och 17. Varje medlemsstat ska ge tillsynsmyndigheterna åtkomst till sina register enligt artikel 29 och vid varje tidpunkt bevilja dem tillträde till alla sina lokaler som är relaterade till Ecris-TCN-systemet.

4.  Varje medlemsstat ska tillhandahålla all information som begärs av tillsynsmyndigheterna och ska särskilt förse dem med information om verksamhet som bedrivs i enlighet med artiklarna 12, 13 och 17. Varje medlemsstat ska ge tillsynsmyndigheterna åtkomst till sina register enligt artiklarna 23.7 och 29 och vid varje tidpunkt bevilja dem tillträde till alla sina lokaler som är relaterade till Ecris-TCN-systemet.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att en granskning av byråns behandling av personuppgifter genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder. En rapport om granskningen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen, tillsynsmyndigheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna. En rapport om granskningen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen, tillsynsmyndigheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna. eu-LISA ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

2.  Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att en granskning av byråns behandling av personuppgifter genomförs minst vart tredje år i enlighet med internationella revisionsstandarder. En rapport om granskningen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen, tillsynsmyndigheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna. En rapport om granskningen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen, tillsynsmyndigheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna. eu-LISA ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En samordnad tillsyn bör säkerställas i enlighet med artikel 62 i [den nya förordningen om dataskydd för unionens institutioner och organ].

En samordnad tillsyn ska säkerställas i enlighet med artikel 62 i [den nya förordningen om dataskydd för unionens institutioner och organ].

Motivering

Teknisk ändring – anpassning till artikel 62 i den nya förordningen (EG) nr 45/2001.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Sådana loggar eller sådan dokumentation får användas endast för att övervaka att behandlingen av uppgifterna är lagenlig och för att säkerställa dataintegriteten och datasäkerheten. Endast loggar som inte innehåller personuppgifter får användas för den övervakning och utvärdering som avses i artikel 34. Dessa loggar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig tillgång och raderas efter ett år, om de inte längre behövs för ett övervakningsförfarande som redan har inletts.

4.  Sådana loggar eller sådan dokumentation får användas endast för att övervaka att behandlingen av uppgifterna är lagenlig och för att säkerställa dataintegriteten och datasäkerheten. Endast loggar som inte innehåller personuppgifter får användas för den övervakning och utvärdering som avses i artikel 34. Dessa loggar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig tillgång och raderas efter tre år, om de inte längre behövs för ett övervakningsförfarande som redan har inletts.

Motivering

Längre lagringsperioder för loggar krävs för att säkerställa att tredjelandsmedborgare ska kunna inge klagomål på rätt sätt.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid eu-LISA, de behöriga myndigheterna och kommissionen ska ha åtkomst till de uppgifter som behandlats inom Ecris-TCN-systemet endast för rapporterings- och statistikändamål och utan att det är möjligt att identifiera enskilda personer.

1.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid eu-LISA och de behöriga myndigheterna ska ha åtkomst till de uppgifter som behandlats inom Ecris-TCN-systemet endast för rapporterings- och statistikändamål och utan att det är möjligt att identifiera enskilda personer.

Motivering

Kommissionen behöver inte ha någon åtkomst till Ecris-TCN-systemet för statistikändamål. Varje månad skickar eu-LISA i alla fall statistiska uppgifter till kommissionen.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska eu-LISA upprätta, genomföra och stå som värd för ett centralregister i dess tekniska industriområden som innehåller uppgifter enligt punkt 1 som inte möjliggör identifiering av enskilda personer och skulle göra det möjligt att erhålla anpassade rapporter och statistik. Åtkomst till centralregistret ska beviljas genom säkrad åtkomst där åtkomst och specifika användarprofiler kontrolleras enbart med avseende på rapportering och statistik.

utgår

Motivering

Obsolet – Detta centralregister är inte längre aktuellt och har inte tagits upp under de senaste seminarier som anordnats av kommissionen om informationssystem och interoperabilitet. Se även den inledande konsekvensbedömningen Ares(2017)3765711 om informationssystems interoperabilitet för migration och säkerhet.

Europeiska datatillsynsmannen påpekar även i sitt yttrande 9/2017 om den nya eu-LISA-förordningen att inrättandet av ett centralregister varken är nödvändigt eller önskvärt.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Detaljerade bestämmelser om centralregistrets drift samt de bestämmelser om uppgiftsskydd och säkerhet som är tillämpliga på registret ska antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 35.2.

utgår

Motivering

Obsolet – Detta centralregister är inte längre aktuellt och har inte tagits upp under de senaste seminarier som anordnats av kommissionen om informationssystem och interoperabilitet. Se även den inledande konsekvensbedömningen Ares(2017)3765711 om informationssystems interoperabilitet för migration och säkerhet.

Europeiska datatillsynsmannen påpekar även i sitt yttrande 9/2017 om den nya eu-LISA-förordningen att inrättandet av ett centralregister varken är nödvändigt eller önskvärt.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kostnaderna i samband med inrättande och drift av det centrala systemet, kommunikationsinfrastrukturen, gränssnittsprogrammet och Ecris genomförandehänvisning ska belasta unionens allmänna budget.

1.  Kostnaderna i samband med inrättande och drift av det centrala systemet, kommunikationsinfrastrukturen, gränssnittsprogrammet och Ecris genomförandehänvisning ska belasta unionens allmänna budget. De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen och inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 46 (föredraganden), 307 (Mlinar, Deprez, Michel), 308 (Albrecht, Sargentini)

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underrätta eu-LISA om de centrala myndigheter som har befogenhet att föra in, ändra, radera, konsultera eller söka uppgifter. eu-LISA ska regelbundet offentliggöra en förteckning över dessa centrala myndigheter.

Medlemsstaterna ska underrätta eu-LISA om de centrala myndigheter som har befogenhet att föra in, ändra, radera, konsultera eller söka uppgifter. eu-LISA ska offentliggöra en förteckning över dessa centrala myndigheter på sin webbplats. Om det sker en ändring i en medlemsstats centrala myndighet ska eu-LISA uppdatera förteckningen utan dröjsmål.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De åtgärder som avses i artikel 10 har antagits.

(a)  De åtgärder som avses i artiklarna 10 och 10a har antagits.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft] och därefter var sjätte månad under utvecklingsfasen ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Ecris-TCN-systemet. Så snart som utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

3.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft] och därefter var sjätte månad under utvecklingsfasen ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Ecris-TCN-systemet. Rapporten ska innehålla en översikt över de aktuella kostnaderna och projektets framsteg, en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna och information om eventuella tekniska problem och risker som kan påverka de övergripande kostnaderna för systemet, vilka ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artikel 31.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om det uppstår förseningar i utvecklingsprocessen ska Europaparlamentet och rådet utan dröjsmål informeras om orsakerna till förseningen och vilka tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser de får.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Så snart som utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för projektets genomförande och eventuella svårigheter i fråga om att uppnå olika milstolpar i projektet samt en detaljerad bedömning av uppkomna kostnader och tekniska specifikationer för systemet.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Om systemet behöver uppgraderas ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet, och kostnaderna för uppgraderingen ska offentliggöras på motsvarande sätt.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Två år efter det att driften av Ecris-TCN-systemet har inletts och därefter varje år ska eu-LISA lämna en rapport till kommissionen om Ecris-TCN-systemets tekniska funktion och om Ecris genomförandehänvisning, inklusive säkerhetsaspekter, särskilt baserat på statistiken om driften och användningen av Ecris-TCN-systemet och om utbytet via Ecris genomförandehänvisning, av uppgifter ur kriminalregister.

4.  Ett år efter det att driften av Ecris-TCN-systemet har inletts och därefter varje år ska eu-LISA lämna en rapport till kommissionen om Ecris-TCN-systemets tekniska funktion och om Ecris genomförandehänvisning, inklusive säkerhetsaspekter och kostnader för dem, särskilt baserat på statistiken om driften och användningen av Ecris-TCN-systemet och om utbytet via Ecris genomförandehänvisning, av uppgifter ur kriminalregister.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna, Eurojust, Europol[ och den europeiska åklagarmyndigheten] ska ge eu-LISA och kommissionen den information som de behöver för att kunna utarbeta de rapporter som avses i denna artikel i enlighet med de kvantitativa indikatorer som fastställts på förhand av kommissionen och/eller eu-LISA. Denna information får inte äventyra arbetsmetoder eller innehålla uppgifter som röjer de utsedda myndigheternas källor, personal eller utredningar.

6.  Medlemsstaterna, Eurojust, Europol[ och den europeiska åklagarmyndigheten], Europeiska datatillsynsmannen och de nationella tillsynsmyndigheterna för dataskydd ska ge eu-LISA och kommissionen den information som de behöver för att kunna utarbeta de rapporter som avses i denna artikel i enlighet med de kvantitativa indikatorer som fastställts på förhand av kommissionen och/eller eu-LISA. Denna information får inte äventyra arbetsmetoder eller innehålla uppgifter som röjer de utsedda myndigheternas källor, personal eller utredningar.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  eu-LISA ska ge kommissionen den information som den behöver för den övergripande utvärdering som avses i punkt 5.

7.  eu-LISA ska ge kommissionen den information som den behöver för den övergripande utvärdering som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 34a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 34a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2 och 10a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna förordning träder i kraft].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.2 och 10a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6.2 eller artikel 10a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte har något att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska inrätta en rådgivande grupp som ska bistå den med sakkunskap om Ecris-TCN-systemet och Ecris genomförandehänvisning, särskilt i samband med utarbetandet av det årliga arbetsprogrammet och den årliga verksamhetsrapporten. Under utformnings- och utvecklingsfasen ska artikel 11 gälla.

eu-LISA ska inrätta en rådgivande grupp, för att inkludera en företrädare för Europeiska datatillsynsmannen och en företrädare för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, som ska bistå den med sakkunskap om Ecris-TCN-systemet och Ecris genomförandehänvisning, särskilt i samband med utarbetandet av det årliga arbetsprogrammet och den årliga verksamhetsrapporten. Under utformnings- och utvecklingsfasen ska artikel 11 gälla.

MOTIVERING

Bakgrund

Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) har varit i drift sedan 2012 och innebär att medlemsstaternas behöriga myndigheter kan få fullständig information om tidigare fällande domar mot en EU-medborgare från den medlemsstat där denna person är medborgare.

Även om detta har visat sig vara ett oerhört användbart verktyg för det straffrättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna, har man även kunnat identifiera ett kryphål i systemet. Det är både besvärligt och ineffektivt att använda systemet för att kontrollera tidigare kriminalregisteruppgifter om tredjelandsmedborgare. Efter åtskilliga uppmaningar från Europeiska rådet och rådet (rättsliga och inrikes frågor) att förbättra det befintliga systemet, offentliggjorde kommissionen ett direktiv (COM(2016)0007) av den 19 januari 2016 som upprättade ett decentraliserat system med ett träff/ingen träff-index som skulle ge de behöriga myndigheterna möjlighet att snabbt identifiera vilka medlemsstater som innehade kriminalregisteruppgifter om en tredjelandsmedborgare.

Utvecklingen har sedan dess emellertid visat att ett decentraliserat träff/ingen träff-index inte skulle vara lämpligt som instrument för det tekniska utbytet av det stora antalet pseudonymiserade fingeravtryck som skulle behövas för att systemet skulle bli effektivt. Detta problem behandlas i denna Ecris-TCN-förordning som upprättar en centraliserad databas som endast innehåller identitetsuppgifter som behövs för identifiering, såsom fingeravtryck, alfanumeriska uppgifter och ansiktsbilder. Denna databas skulle förvaltas av eu-LISA och övervakas av Europeiska datatillsynsmannen.

Ecris-direktivet, i vilket de viktigaste ändringarna i förhållande till Ecris-systemet fastställs, kvarstår. I denna Ecris-TCN-förordning fastställs upprättandet och förvaltningen av ett centraliserat system, de registeransvarigas ansvar och åtkomsträttigheterna till denna centraliserade databas.

Föredragandens ståndpunkt

I detta förslag till betänkande har föredraganden velat behålla denna förordning i linje med de politiska beslut som nyligen fattats om direktivet, för vilka parlamentet redan har ett mandat.

Det är emellertid viktigt att göra en tydlig åtskillnad mellan Ecris-systemet och det centraliserade systemet, det så kallade Ecris-TCN-systemet. Med Ecris-TCN-systemet kan en behörig myndighet endast fastställa var kriminalregisteruppgifter finns, men inte vad dessa uppgifter utgörs av. För att få närmare upplysningar om vad den fällande domen verkligen innehåller, kommer den behöriga myndigheten fortfarande att behöva använda sig av det traditionella Ecris-systemet för att lämna in en begäran till den berörda medlemsstaten.

Föredraganden har därför infört ett ändringsförslag för att förtydliga att en träff i Ecris-TCN-systemet i sig inte bör användas för att påverka ett rättsligt avgörande genom att undergräva principen om likhet inför lagen, rätten till en rättvis rättegång, oskuldspresumtionen och det allmänna förbudet mot diskriminering.

För att se till att direktivet och förordningen fortsättningsvis är kompatibla, håller föredraganden fast vid parlamentets ståndpunkt om att vi bör gå vidare med driftskompatibiliteten, att Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör ha direkt åtkomst till Ecris-TCN-systemet för att de ska kunna fullgöra sina lagstadgade uppdrag och att, om medlemsstaterna har uppgifter som tillhandahållits av tredjeländer på grundval av bilaterala avtal som är förenliga med unionslagstiftningen om fällande domar, kan de med förbehåll för vissa skyddsåtgärder inkludera dem i det centrala systemet.

Vad gäller åtkomsten för Europol, framgår det tydligt i förslaget till betänkande att begränsningen avseende Europol i denna förordning inte hindrar Europol från att utbyta information som de har mottagit från medlemsstaterna via det normala Ecris-systemet (som omfattas av direktivet) med tredjeländer, om detta är förenligt med deras lagstadgade uppdrag, och endast med de berörda medlemsstaternas samtycke.

Föredraganden anser att ansiktsbilder bör tas med var de än samlats in av medlemsstaterna för dessa ändamål, från och med den tidpunkt då Ecris-TCN-systemet tas i drift. Skälet till detta är att när systemet väl tillåter sökningar med ansiktsbilder kommer detta bara att vara en hjälp och endast att vara möjligt om det redan sedan tidigare finns uppgifter om ansiktsbilder för tidigare fällande domar. I detta förslag till betänkande uppmanas kommissionen att lägga fram en rapport om huruvida den teknik som krävs är klar att tas i bruk för att använda dessa ansiktsbilder för sökfunktionen senast tre år efter denna förordnings ikraftträdande.

Förslaget till betänkande innehåller samma utvidgade tillämpningsområde som direktivet för att möjliggöra kontroller av tidigare fällande domar mot personer som kommer att arbeta med barn eller utsatta personer (t.ex. äldre). Det gör det också möjligt för enskilda personer som lämnar in en begäran om åtkomst till Ecris-TCN-systemet att motta en redogörelse som intygar att sökningen i det centrala systemet inte gett någon träff (detta skulle vara till stor nytta för tredjelandsmedborgare i samband med en anställning).

Det innehåller också ändringsförslag avseende systemet för uppgiftsskydd, som har till syfte att se till att utbildningar håller lämplig nivå, och, ifall begäran om rättelse och radering görs, att en sådan begäran behandlas snabbt.

Ecris-TCN-systemet är inte en informationsdatabas i traditionell bemärkelse, utan ett verktyg för att underlätta samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna. För att Ecris-TCN-systemet ska bli en användbar och tillförlitlig återspegling av de kriminalregisteruppgifter som innehas av medlemsstaterna måste datalagringen av identifieringsuppgifter i Ecris-TNC-systemet vara förenlig med lagringen i de nationella kriminalregistren. Om så inte är fallet, kan vi i slutändan få en diskrepans mellan hur länge kriminalregisteruppgifter om tredjelandsmedborgare och EU-medborgare på ett enkelt sätt kan behandlas och begäras från andra medlemsstater. Detta skulle undergräva själva syftet med Ecris-TCN-systemet och skulle i praktiken skapa en orättvis diskrepans mellan EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.

Föredraganden anser slutligen att alla hänvisningar till Storbritanniens eventuella utträde ur EU som avser särskilda rättsakter ger upphov till rättsliga farhågor och bör utgå, eftersom konsekvenserna bör utgå direkt från tillämpningen av primärrätten och avtalet om utträde.

YTTRANDE från budgetutskottet (6.12.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Föredragande av yttrande: Bernd Kölmel

KORTFATTAD MOTIVERING

Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) inrättades i april 2012. Det underlättar utbytet av uppgifter om fällande domar mot enskilda personer mellan brottmålsdomstolar i EU. Den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare måste lagra dessa uppgifter. Medlemsstaterna utbyter kriminalregisteruppgifter på begäran, både uppgifter om EU-medborgare och uppgifter om tredjelandsmedborgare och statslösa personer (nedan kallade tredjelandsmedborgare). I dagsläget utbyts emellertid uppgifter om tredjelandsmedborgare sällan via Ecris eftersom det inte finns något effektivt, särskilt förfarande. Hittills har medlemsstaterna varit tvungna att skicka en generell ansökan till alla övriga medlemsstater, vilket skapar en betydande administrativ börda (som beräknas uppgå till 78 miljoner euro per år) för de myndigheter som inte innehar de begärda uppgifterna. Detta avskräcker i hög grad användningen av Ecris för tredjelandsmedborgare, vilket har lett till att systemet bara används i 5 procent av dessa fall.

År 2016 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om ändring av rambeslutet om Ecris för att förbättra situationen. Ett decentraliserat system för att fastställa vilken eller vilka medlemsstater som innehar kriminalregisteruppgifter med hjälp av en sökmekanism som indikerar träff/ingen träff ansågs vara den mest proportionella och kostnadseffektiva lösningen. Rådet har därefter, som reaktion på det nuvarande säkerhetsläget och den senaste tidens terroristattacker i flera medlemsstater, emellertid prioriterat utbyte av uppgifter om fällande domar i brottmål som en strategi för att bekämpa brottslighet och terrorism. Rådet har dessutom begärt att kommissionen ska lägga fram ett långtgående förslag om att utvidga Ecris till att även omfatta tredjelandsmedborgare för att utnyttja Ecris fulla potential.

Det nya förslaget är inriktat på ett centraliserat system, som ska inrättas och förvaltas av eu‑LISA, där alfanumeriska data, uppgifter om fingeravtryck och i förekommande fall ansiktsbilder av tredjelandsmedborgare lagras på EU-nivå. Föredraganden välkomnar förslaget, som han anser är välstrukturerat, och konstaterar att fördelen med systemet är att det gör det lättare för Eurojust, Europol och den framtida europeiska åklagarmyndigheten att få direkt åtkomst till systemet när de utför sina lagstadgade uppgifter.

Föredraganden stöder kommissionens förslag att eu-LISA bör anförtros uppgiften att sköta utvecklingen, den operativa förvaltningen och underhållet av Ecris-TCN-systemet, vilket är lämpligt med tanke på byråns omfattande erfarenhet av att hantera andra stora centraliserade databaser på området rättsliga och inrikes frågor.

Kommissionen uppskattar att de totala kostnaderna för att utveckla och driva Ecris‑TCN‑systemet under perioden 2018–2020 kommer att uppgå till omkring 13 miljoner euro (engångskostnad). Detta inbegriper kostnaderna för eu-LISA:s rekrytering av fem kontraktsanställda under utvecklingsfasen. De löpande kostnaderna för EU:s budget för att underhålla systemet beräknas uppgå till 2,1 miljoner euro per år. Engångskostnaden för medlemsstaterna beräknas uppgå till 13,3 miljoner euro, och de återkommande årliga kostnaderna för medlemsstaterna väntas öka med tiden (från omkring 6 miljoner euro när förordningen träder i kraft till högst 15,4 miljoner euro) i takt med att antalet sökningar ökar.

Kostnaderna för EU:s budget, som kommer att täckas av programmet för rättsliga frågor (Justice) för perioden 2018–2020 och i stor utsträckning överföras till budgetposten för eu‑LISA, är förenliga med den nuvarande fleråriga budgetramen. Från och med 2021 väntas budgetkonsekvenserna begränsas till återkommande kostnader för underhåll av systemet, vilka kommer att ingå i budgeten för eu-LISA inom ramen för nästa fleråriga budgetram. Varje medlemsstat bör bära sina egna kostnader för genomförande, förvaltning, användning och underhåll av både Ecris-TCN-systemet och sitt datoriserade kriminalregister och de nationella fingeravtrycksdatabaserna.

Föredraganden anser att de beräknade kostnaderna för EU:s budget för detta förslag är skäliga och proportionella. Även om prislappen för det nya förslaget är betydligt högre än för 2016 års förslag, både för EU:s budget och för medlemsstaterna, bör man också ta hänsyn till de stora besparingarna när det gäller den administrativa bördan för medlemsstaternas myndigheter (uppskattningsvis upp till 78 miljoner euro). Föredraganden uppmanar ändå med kraft kommissionen, eu-LISA och medlemsstaterna att säkerställa högsta möjliga kostnadseffektivitet under hela införandet och genomförandet av Ecris-TCN-systemet.

Föredraganden betonar dessutom att Ecris-TCN-systemet bör utformas på ett sådant sätt att det underlättar framtida deltagande i en gemensam automatisk biometrisk matchningstjänst, där man använder programvara för ansiktsigenkänning för att göra identifieringen effektivare i ett senare skede. Han understryker också behovet av att framtidssäkra systemet för ytterligare interoperabilitet med andra databaser på EU-nivå.

Slutligen vill föredraganden stärka ett antal bestämmelser om rapportering och utvärdering för att göra det möjligt för budgetmyndigheten att noga följa utvecklingen och uppstarten av det nya Ecris-TCN-systemet med tanke på framtida budgetbeslut.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

16a.  eu-LISA ska ges lämplig finansiering och tillräcklig personal för att kunna utföra de uppgifter som avses i artikel 11.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kostnaderna i samband med inrättande och drift av det centrala systemet, kommunikationsinfrastrukturen, gränssnittsprogrammet och Ecris genomförandehänvisning ska belasta unionens allmänna budget.

1.  Kostnaderna i samband med inrättande och drift av det centrala systemet, kommunikationsinfrastrukturen, gränssnittsprogrammet och Ecris genomförandehänvisning ska belasta unionens allmänna budget. De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen och inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft] och därefter var sjätte månad under utvecklingsfasen ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Ecris-TCN-systemet. Så snart som utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

3.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft] och därefter var sjätte månad under utvecklingsfasen ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Ecris-TCN-systemet. Rapporten ska omfatta en översikt över den aktuella kostnadsutvecklingen och projektets framsteg, en bedömning av de finansiella konsekvenserna och information om eventuella tekniska problem och risker som kan påverka de övergripande kostnaderna för systemet vilka ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artikel 31.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om det uppstår förseningar i utvecklingsprocessen ska Europaparlamentet och rådet så snart som möjligt informeras om orsakerna till förseningen och vilka tidsmässiga och finansiella konsekvenser de har.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Så snart som utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för projektets gång och eventuella avvikelser i varje fas och för varje milstolpe i projektet samt en slutgiltig bedömning av uppkomna kostnader och tekniska specifikationer för systemet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Om systemet behöver uppgraderas ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet, och kostnaderna för uppgraderingen ska offentliggöras på motsvarande sätt.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Två år efter det att driften av Ecris‑TCN-systemet har inletts och därefter varje år ska eu-LISA lämna en rapport till kommissionen om Ecris-TCN-systemets tekniska funktion och om Ecris genomförandehänvisning, inklusive säkerhetsaspekter, särskilt baserat på statistiken om driften och användningen av Ecris-TCN-systemet och om utbytet via Ecris genomförandehänvisning, av uppgifter ur kriminalregister.

4.  Två år efter det att driften av Ecris‑TCN-systemet har inletts och därefter varje år ska eu-LISA lämna en rapport till kommissionen om Ecris-TCN-systemets tekniska funktion och om Ecris genomförandehänvisning, inklusive deras säkerhetsaspekter och kostnader, särskilt baserat på statistiken om driften och användningen av Ecris-TCN-systemet och om utbytet via Ecris genomförandehänvisning, av uppgifter ur kriminalregister.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Tre år efter det att Ecris-TCN-systemet har tagits i drift och därefter vart fjärde år ska kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av Ecris-TCN-systemet och Ecris genomförandehänvisning. Denna övergripande utvärdering ska omfatta en bedömning av förordningens tillämpning, en granskning av uppnådda resultat i relation till målen och deras inverkan på de grundläggande rättigheterna samt en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga, tillämpningen av denna förordning, säkerheten i systemet och eventuella konsekvenser för framtida verksamhet, och samtidigt lämna nödvändiga rekommendationer. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet och rådet.

5.  Två år efter det att Ecris-TCN-systemet har tagits i drift och därefter vartannat år ska kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av Ecris-TCN-systemet och Ecris genomförandehänvisning. Denna övergripande utvärdering ska omfatta en bedömning av förordningens tillämpning, en granskning av uppnådda resultat i relation till målen och deras inverkan på de grundläggande rättigheterna och deras kostnader samt en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga, tillämpningen av denna förordning, säkerheten i systemet och eventuella konsekvenser för framtida verksamhet, och samtidigt lämna nödvändiga rekommendationer. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet och rådet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris‑TCN-systemet)

Referensnummer

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.9.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bernd Kölmel

11.7.2017

Antagande

4.12.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

3

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Howarth, Joachim Zeller

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet)

Referensnummer

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Framläggande för parlamentet

28.6.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

12.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Behandling i utskott

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Antagande

25.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Anna Záborská

Ingivande

1.2.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 16 februari 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy