ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2017

  7.2.2018 - (2017/2072(INI))

  Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  Εισηγητής: Sander Loones


  Διαδικασία : 2017/2072(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0019/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0019/2018
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2017

  (2017/2072(INI))

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια Έκθεση για το 2016[1],

  –  έχοντας υπόψη την ενημέρωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013,

  –  έχοντας υπόψη τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων, τον τροποποιητικό κανονισμό (ΕΕ) 648/2012 (CRR), και την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων που τροποποιεί την οδηγία 2002/87/ΕΚ και καταργεί τις οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (CRDIV),

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 8ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου της Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2017/46),

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) σχετικά με τις επιπτώσεις των ΔΠΧΑ στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της 9ης Ιουλίου 2017,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2017, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της υποομάδας της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Συμβουλίου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) της 31ης Μαΐου 2017,

  –  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ προς τις τράπεζες της 20ης Μαρτίου 2017, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο προσθήκης στις κατευθυντήριες γραμμές της 4ης Οκτωβρίου 2017,

  –  έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τους υποχρεωτικούς προληπτικούς μηχανισμούς στήριξης με τους οποίους αντιμετωπίζεται η ανεπαρκής κάλυψη πρόσφατα χορηγηθέντων δανείων που εξελίσσονται σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΕΣΣΚ της 11ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την επίλυση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη,

  –  έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα επισφαλή στοιχεία ενεργητικού και την προστασία των ενέγγυων πιστωτών από την αθέτηση των υποχρεώσεων δανειοληπτών,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΚΤ της 6ης Ιουνίου 2017 με την οποία προσδιορίζεται ότι η Banco Popular Español S.A. είναι υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ) της 7ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την έγκριση απόφασης εξυγίανσης για την Banco Popular Español, S.A.,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΚΤ της 23ης Ιουνίου 2017 με την οποία έκρινε ότι οι τράπεζες Veneto Banca και Banca Popolare di Vicenza ήταν υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσουν,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΣΕ της 23ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την απόφαση να μην αναληφθεί δράση εξυγίανσης όσον αφορά τις τράπεζες Banca Popolare di Vicenza και Veneto Banca,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την έγκριση κρατικής ενίσχυσης για την έξοδο από την αγορά των τραπεζών Banca Popolare di Vicenza και Veneto Banca δυνάμει της ιταλικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, που προβλέπει την πώληση ορισμένων τμημάτων στην Intesa Sanpaolo,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την έγκριση των κρατικών ενισχύσεων για την στήριξη της προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας Monte dei Paschi di Siena,

  –  έχοντας υπόψη το τεύχος του οδηγού της ΕΚΤ του Φεβρουαρίου 2017 για τη στοχευμένη επανεξέταση των εσωτερικών υποδειγμάτων (ΜΕΕ),

    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του σχεδίου οδηγού της ΕΚΤ του Ιουλίου 2017 για τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις έρευνες εσωτερικών υποδειγμάτων,

  –  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με τις γενικές αρχές για τη στήριξη της εποπτικής σύγκλισης στο πλαίσιο της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, καθώς και τρεις γνωμοδοτήσεις της, της 13ης Ιουλίου 2017 για την εποπτική σύγκλιση στα πεδία της διαχείρισης επενδύσεων, τις εταιρείες επενδύσεων και τις δευτερογενείς αγορές στο πλαίσιο της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ,

  –  έχοντας υπόψη την γνώμη της ΕΤΑ της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2017 για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης εποπτείας για την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών και την οικονομική ολοκλήρωση σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον (COM(2017)0542 τελικό) καθώς και την πρόταση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), συμπεριλαμβανομένης της πρότασης «omnibus» για την τροποποίηση της διοίκησης, της χρηματοδότησης και των αρμοδιοτήτων των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ),

  –  έχοντας υπόψη τις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΚΤ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τα σχέδια οδηγών για την αξιολόγηση των αιτήσεων πιστοποιητικών πιστωτικών ιδρυμάτων και των αιτήσεων πιστοποιητικών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας πιστωτικών ιδρυμάτων,

  –  έχοντας υπόψη τους όρους λειτουργίας της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), του Νοεμβρίου 2015,

  –  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (οδηγία για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων – BRRD),

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2014 (κανονισμός ΕΜΕ),

  –  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2016 για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και την αναδιάρθρωση κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών και αναδιάρθρωσης κεφαλαίων για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 8ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τις αναθεωρήσεις του ενωσιακού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων (CON/2017/47),

  –  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 19ης Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο «Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης: ένα φιλόδοξο έργο της τραπεζικής ένωσης δρομολογήθηκε, αλλά απομένουν να γίνουν πολλά»,

  –  έχοντας υπόψη την απόσυρση από την Επιτροπή της πρότασης κανονισμού σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ COM(2014)0043,

  –  έχοντας υπόψη το έγγραφος της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Παραβάσεις του Απριλίου: βασικές αποφάσεις» (MEMO/17/1045),

  –  έχοντας υπόψη τον πίνακα κινδύνου της ΕΑΤ, την έκθεση της ΕΑΚΑΑ με τίτλο «Trends, risks, vulnerabilities» (Τάσεις, κίνδυνοι και τρωτά σημεία) αριθ. 2, τον πίνακα κινδύνου του ΕΣΣΚ, την Ετήσια Έκθεση 2016 του ΕΣΣΚ, την αναθεώρηση της μακροπροληπτικής πολιτικής στην ΕΕ του ΕΣΣΚ του Απριλίου 2017, και την επισκόπηση σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ (EU Shadow Banking Monitor) αριθ. 2 του Μαΐου 2017,

  –  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών[2],

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης («Ανακοίνωση για τον τραπεζικό τομέα»)[3],

  –  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΟΣΕΚ),

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) (COM(2015)0586),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης» (COM(2015)0587),

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης (COM(2011)0592),

  –  έχοντας υπόψη την επισκόπηση του σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ (EU Shadow Banking Monitor) αριθ. 2 που εξέδωσε το ΕΣΣΚ τον Μάιο 2017,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΕΣΣΚ του Μαρτίου 2015 σχετικά με τη ρυθμιστική μεταχείριση των κρατικών ανοιγμάτων,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0019/2018),

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μη ενοποιημένη βάση, ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ ανήλθε σε 5 073 στα τέλη του 2016, από 5 474 που ήταν στα τέλη του 2015 και από 6 768 στα τέλη του 2008 και ότι ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με μείωση κατά 25 % κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2008 έως το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ενοποιημένη βάση, ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ ανήλθε σε 2 290 στα τέλη του 2016, από 2 904 που ήταν το 2008 και από 2 379 στα τέλη του 2015[4]· ωστόσο, ευκταίο είναι να συμπεριληφθεί αναφορά του τρόπου με τον οποίο έχει μεταβληθεί το ποσοστό των τραπεζών που είναι υπερβολικά μεγάλες για να αφεθούν να καταρρεύσουν κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά του συνολικού ποσού και των ποσοστών μη εξυπηρετούμενων δανείων μεταξύ των κρατών μελών και ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τραπεζών στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε συνολικά σε 1 τρισεκατομμύριο EUR σύμφωνα με την έκθεση του ΕΣΣΚ του Ιουλίου 2017 με τίτλο «Επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον τριμηνιαίο πίνακα κινδύνου της ΕΑΤ, οι κύριες ευρωπαϊκές τράπεζες ανέφεραν στις 30 Ιουνίου 2017 σταθμισμένο μέσο ποσοστό ΜΕΔ (μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των απομειώσεων δια των συνολικών δανείων) της τάξης του 4,47 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία αυτή παρουσιάζει σταθερή μείωση τους τελευταίους 30 μήνες·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η αγορά παραγώγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνολική ονομαστική αξία της τάξεως των 453 000 δισεκατομμυρίων EUR·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η Τραπεζική Ένωση αποτελεί θεμελιώδη στόχο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης και αποτελεί αναπόσπαστο δομικό στοιχείο μιας γνήσιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν σύντομα περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, δεδομένου ότι θα παραμείνει ατελής εάν δεν αποκτήσει δημοσιονομικό μηχανισμό ασφαλείας και έναν τρίτο πυλώνα, αυτόν του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι το ΕΣΑΚ εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης έχει κεφαλαιώδη σημασία για την διάρρηξη του διπόλου κρατών-τραπεζών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για να επιτευχθεί η μετάβαση από τη διάσωση με ίδια μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι σε ορισμένα εθνικά τραπεζικά συστήματα εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες προσφέρουν μια ευκαιρία για να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καθυστερήσει η διενέργεια μιας ολοκληρωμένης εκκαθάρισης των ισολογισμών των τραπεζών μετά την κρίση, γεγονός που εξακολουθεί να παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικοί δείκτες επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας των τραπεζών της ΕΕ έχουν βελτιωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ενώ ορισμένες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων και μεγάλων τραπεζών, εξακολουθούν να είναι σημαντικά υποκεφαλαιοποιημένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι στον τραπεζικό τομέα έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά από τότε που ξεκίνησε η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έχει ενισχυθεί σημαντικά·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην Τραπεζική Ένωση είναι ανοικτή στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει αποφασίσει μέχρι τώρα να το κάνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη συζητούν τη δυνατότητα προσχώρησης στην Τραπεζική Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην Τραπεζική Ένωση ενέχει πλεονεκτήματα·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες για την Ένωση Κεφαλαιαγορών δεν θα πρέπει να μετατοπίσουν την πίεση από την ολοκλήρωση των εργασιών για την τραπεζική ένωση, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο συγκεκριμένο τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο βασίζεται στις τράπεζες·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωταρχική ευθύνη των τραπεζών είναι να παρέχουν χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η ΕΚΤ, κατά την άσκηση του εποπτικού της ρόλου, χρειάζεται κάποιο περιθώριο δράσης, οι σημαντικές αποφάσεις και οι αποφάσεις αρχής πρέπει να εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του νομοθέτη·

  1.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τον κανονισμό ως νομοθετικό εργαλείο κατά την υποβολή προτάσεων για τον τραπεζικό τομέα·

  Εποπτεία

  2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις αξιολογήσεις της ΕΚΤ του 2017 περί τραπεζών που «τελούν υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσουν»· σημειώνει επίσης ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί και ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης εν γένει λειτούργησαν σε αυτό το πλαίσιο, και συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι διαδικασίες που οδηγούν σε αποφάσεις σχετικά με το κατά πόσον μια τράπεζα «τελεί υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει» πρέπει να βελτιωθούν·

  3.  σημειώνει τις επικείμενες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ, το 2018· καλεί την ΕΑΤ, το ΕΣΣΚ, την ΕΚΤ και την Επιτροπή να χρησιμοποιούν συνεκτικές μεθοδολογίες, σενάρια και υποθέσεις κατά τον καθορισμό των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων έτσι ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν οι πιθανές στρεβλώσεις των αποτελεσμάτων και η αναντιστοιχία, που παρατηρείται μεταξύ των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και των αποφάσεων εξυγίανσης που λαμβάνονται σύντομα μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών· υπογραμμίζει ωστόσο ότι η ευρωστία μιας τράπεζας δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο από την αξιολόγηση του ισολογισμού της σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, δεδομένου ότι διασφαλίζονται μέσω δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της τράπεζας και των αγορών και επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες στο σύνολο της οικονομίας· θεωρεί, εξάλλου, ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων της ίδιας της ΕΚΤ για περισσότερες τράπεζες υπό την εποπτεία της θα μπορούσε να επωφεληθεί από μεγαλύτερη διαφάνεια·

  4.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΤ ως ρυθμιστικής αρχής και του ΕΕΜ ως εποπτικής αρχής· εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΚΤ και της ΕΑΤ και των διαφορών στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων κάθε θεσμικού οργάνου· προτείνει ο συντονισμός των ρυθμιστικών πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν από τα δύο όργανα να βελτιωθεί, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο ΕΕΜ πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο σε ζητήματα που αφορούν την Τραπεζική Ένωση ή όταν εντοπίζονται ρυθμιστικά κενά·

  5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Τραπεζική Ένωση βελτίωσε την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών και βελτίωσε τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα συμβάλλοντας, για παράδειγμα, στην καλύτερη συγκριτική αξιολόγηση και επιτρέποντας μια πιο ολιστική εποπτεία των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων· εκφράζει ικανοποίηση για το εξαιρετικό έργο των ΜΕΟ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή προσδιόρισε τομείς που χρειάζονται βελτιώσεις όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό μεταξύ της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ και το ΕΣΕ, ιδίως όσον αφορά τα καίρια ζητήματα του κατά πόσον ένα ίδρυμα είναι επιλέξιμο για προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και κατά πόσο τελεί υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει· επισημαίνει ότι το ισχύον μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ΕΚΤ και του ΕΣΕ δεν είναι αρκετά σφαιρικό ώστε να εξασφαλιστεί ότι το ΕΣΕ έχει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί από την ΕΚΤ για να εκτελέσει τα καθήκοντά του κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο· καλεί την ΕΚΤ και το ΕΣΕ να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία που τους παρουσιάζεται από τις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με την επικαιροποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ τους, ώστε να κλείσουν τα υπάρχοντα κενά και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων εξυγίανσης· ζητεί να βελτιωθούν οι πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας και επίλυσης διαφορών, που είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή των ενεργειών επίλυσης, και μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων που συμμετέχουν στην έγκαιρη παρέμβαση και εξυγίανση· καλεί την ΕΚΤ και το ΕΣΕ να εξακολουθήσουν να βελτιώνουν την καθημερινή τους συνεργασία και να ενισχύουν την επαγγελματική τους σχέση· θα επικροτούσε σε αυτό το πλαίσιο, αλλαγή στον σχετικό κανονισμό ΕΕΜ, ώστε να καταστεί δυνατή μια αντιπροσωπευτική σύνθεση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης ως μόνιμου παρατηρητή στη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου του ΕΕΜ· ζητεί την κατάρτιση διοργανικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΚΤ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσδιορισμό της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις αντίστοιχες εντολές τους όπως ορίζονται στις Συνθήκες·

  6.  σημειώνει ότι η διάταξη σχετικά με την προληπτική ανακεφαλαιοποίηση, εφαρμόστηκε το 2017· σημειώνει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η χρήση των ελέγχων ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού για να καθορίζεται κατά πόσο πληρούνται οι όροι για την προληπτική ανακεφαλαιοποίηση· τονίζει ότι οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις των στοιχείων ενεργητικού πρέπει να βασίζονται σε αδιάσειστα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ότι η τράπεζα είναι φερέγγυα και συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων· καλεί την Επιτροπή, τον ΕΕΜ και το ΕΣΕ να μελετήσουν τρόπους για να αυξηθεί η διαφάνεια κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και την εξέταση αποφάσεων εξυγίανσης·

  7.  εκφράζει και πάλι την ανησυχία του σχετικά με το υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε ορισμένες δικαιοδοσίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλουν διάφορα κράτη μέλη να μειώσουν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι «παρότι τα κράτη μέλη και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, οι ολοκληρωμένες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυώνται ότι θα έχουν αντίκτυπο στα αποθέματα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και θα αποτρέψουν τη δημιουργία νέων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών»[5]·

  8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελείται από διάφορα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ για το θέμα αυτό· θα χαιρέτιζε, ωστόσο, τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών τους· καλεί τους φορείς αυτούς και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δεόντως και χωρίς καθυστέρηση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2017, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη· προσβλέπει στη δέσμη μέτρων για την επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ, που θα προταθεί μέσα στους επόμενους μήνες· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση της Επιτροπής να εξετάσει την πιθανή εναρμόνιση των όρων προληπτικής εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ για τα νέα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές ή μη νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαφάνειας και της παροχής πληροφοριών σε δυνητικούς επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα ΜΕΔ, την πιθανή δημιουργία εθνικών εταιρειών διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού· Υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη, να βελτιώσουν και να εναρμονίσουν, όπου απαιτείται, το πλαίσιο αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων, με εργασίες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την αναδιάρθρωση σε πρώιμο στάδιο και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, και με σκοπό τη διασφάλιση των πλέον ευάλωτων οφειλετών, όπως είναι οι ΜΜΕ και τα νοικοκυριά·

  9.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επιταχύνει την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, τονίζοντας παράλληλα ότι η υποχρεωτική διάθεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μη ρευστοποιήσιμη και αδιαφανή αγορά μπορεί να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες ζημίες του ισολογισμού των τραπεζών· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του ΕΚ και της Νομικής Υπηρεσίας του σχετικά με την προσθήκη στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ)· τονίζει ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τις προνομίες του νομοθέτη της ΕΕ στις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης βάσει των κανόνων τραπεζικής εποπτείας· υπενθυμίζει ότι οι γενικές αρχές του νομοθετικού έργου της Ένωσης που απαιτούν εκτίμηση επιπτώσεων και διαβούλευση, καθώς και την αξιολόγηση της αναλογικότητας και της επικουρικότητας είναι επίσης σημαντικές για τη νομοθεσία σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 3·

  10.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για τους κινδύνους που απορρέουν από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων επιπέδου 3, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, και ιδίως από τη δυσκολία εκτίμησής τους· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό το γεγονός ότι η ΕΑΤ ενσωμάτωσε στη μεθοδολογία της δοκιμασίας προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2018 ειδική μεταχείριση για τους κινδύνους που απορρέουν από τα μέσα του επιπέδου 2 και του επιπέδου 3· επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του στον ΕΕΜ να θέσει το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα της ενιαίας εποπτείας για το 2018·

  11.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή παρέπεμψε την Κροατία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω πλημμελούς μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη (2014/17/ΕΕ), η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι πολίτες των εν λόγω κρατών μελών να μην είναι σε θέση να επωφελούνται από την προστασία την οποία διασφαλίζει η οδηγία, όταν συνάπτουν ενυπόθηκα δάνεια ή όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής τους· σημειώνει με ανησυχία ότι, μόνο στην Ισπανία, από την αρχή της κρίσης 500 000 οικογένειες έχουν χάσει τα σπίτια τους και εξακολουθούν να αποπληρώνουν το χρέος προς την τράπεζα λόγω του νόμου για τις κατασχέσεις·

  12.  υπενθυμίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με το δημόσιο χρέος· επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επενδύουν υπερβολικά σε ομόλογα που εκδίδει η κυβέρνησή τους, οδηγώντας σε υπέρμετρη «εγχώρια μεροληψία» ενώ ένας από τους κύριους στόχους της Τραπεζικής Ένωσης είναι η διάρρηξη του δεσμού τραπεζών και δημόσιου χρέους· επισημαίνει ότι, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλομορφία στα χαρτοφυλάκια των κρατικών ομολόγων των τραπεζών· θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την προληπτική αντιμετώπιση του κρατικού χρέους θα πρέπει να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα· επισημαίνει τις συνεχιζόμενες εργασίες της BCBS για τον κίνδυνο των κρατικών τίτλων, και πιο συγκεκριμένα το πρόσφατα δημοσιευθέν έγγραφο συζήτησης «Η ρυθμιστική μεταχείριση των κρατικών ανοιγμάτων»· αναμένει, ως εκ τούτου, με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εργασιών του FSB όσον αφορά το δημόσιο χρέος προκειμένου να προσανατολίσει τις μελλοντικές αποφάσεις· τονίζει τον καίριο ρόλο των κρατικών ομολόγων για την παροχή ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας για τους επενδυτές και σταθερές πηγές χρηματοδότησης για τις κυβερνήσεις· λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής σχετικά με την ιδέα των αποκαλούμενων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα τίτλων (bond-backed SBBS) ως πιθανό τρόπο αντιμετώπισης του θέματος· υπενθυμίζει ότι τα SBBS δεν συνιστούν μορφή αμοιβαιοποίησης του χρέους· θεωρεί ότι οι εισροές από τους συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να βοηθήσει να εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον της αγοράς SBBS·

  13.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στα εσωτερικά υποδείγματα προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία τους και να επιτευχθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ιδρυμάτων· τονίζει, εν προκειμένω, ότι το έγγραφο εξωτερικής έρευνας με τίτλο «Ποια συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν από την συγκριτική αξιολόγηση κινδύνων της αγοράς ΕΑΤ 2016;» που εκπονήθηκε από τη Μονάδα στήριξης της οικονομικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «εάν τα αποτελέσματα της μελέτης συγκριτικής ανάλυσης της ΕΑΤ είναι ορθή, και όσον αφορά τα μέσα δοκιμής χαρτοφυλακίων είναι αντιπροσωπευτικά, τα μοντέλα κινδύνου της εσωτερικής αγοράς που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τις ευρωπαϊκές τράπεζες θα παραβίαζαν την αρχή των ισότιμων όρων ανταγωνισμού («Αν διαφορετικές τράπεζες κατέχουν το ίδιο χαρτοφυλάκιο, πρέπει να υποχρεούνται να έχουν την ίδια ποσότητα ρυθμιστικού κεφαλαίου.»)»· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση των τροποποιήσεων της BCBS για την οριστικοποίηση του «Βασιλεία III», καθώς και εκτίμηση των επιπτώσεών του τραπεζικού τομέα της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να επιφέρει σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε ενωσιακό επίπεδο, ούτε να πλήξει την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, ιδίως τις ΜΜΕ· επιδοκιμάζει το έργο που έχει επιτελεστεί από την ΕΚΤ όσον αφορά την αξιολόγηση της επάρκειας των εσωτερικών υποδειγμάτων, συμπεριλαμβανομένου του νέου οδηγού για το πρόγραμμα TRIM, με σκοπό την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας σε συντελεστές στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζονται στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού της ίδιας κατηγορίας σε πιστωτικά ιδρύματα· χαιρετίζει, τέλος, το έργο που επιτελείται από την ΕΑΤ στο πλαίσιο των συγκριτικών αξιολογήσεών της· θεωρεί ότι η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μπορεί να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της μείωσης των πληρωμών μερισμάτων και της άντλησης νέων ιδίων κεφαλαίων και ότι η ενίσχυση της γενικής οικονομικής θέσης των ευρωπαϊκών τραπεζών θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα·

  14.  επισημαίνει ότι οι προτάσεις που κατατίθενται από τα διεθνή φόρουμ θα πρέπει να μεταφέρονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο με τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου·

  15.  τονίζει ότι, ειδικά οι προδιαγραφές της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με την Τραπεζική Εποπτεία, δεν θα πρέπει να μεταφέρονται αυτούσιες στο ευρωπαϊκό δίκαιο όταν δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου και δεν τηρείται επαρκώς η αρχή της αναλογικότητας·

  16.  υπενθυμίζει την αρχή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας του ΕΕΜ και θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να γίνεται σεβαστή για να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων· είναι της άποψης ότι η αρχή αυτή έχει σε γενικές γραμμές γίνει σεβαστή· θεωρεί ότι το κριτήριο που πρέπει να χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα επιμερισμένων υπηρεσιών πρέπει να είναι η πολιτική σημασία των καθηκόντων που εκτελούν· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι κοινές υπηρεσίες δεν δημιουργούν προβλήματα όταν ασχολούνται με ζητήματα που δεν είναι κρίσιμα από την άποψη της χάραξης πολιτικής, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία ανησυχίας και να απαιτήσει πρόσθετες εγγυήσεις σε αντίθετη περίπτωση·

  17.  είναι της άποψης ότι η συμμετοχή περισσότερων υπαλλήλων της ΕΚΤ στις επιτόπιες επιθεωρήσεις θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της εποπτείας των τραπεζών από τα εθνικά συμφέροντα·

  18.  σημειώνει την τραπεζική δέσμη μεταρρυθμίσεων που πρότεινε η Επιτροπή στα τέλη Νοεμβρίου 2016· υπογραμμίζει τη σημασία της ταχείας διαδικασίας που οδήγησε στη συμφωνία για τη σταδιακή εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9, καθώς και τις μεταβατικές ρυθμίσεις για την εξαίρεση από το όριο υψηλού χρηματοδοτικού ανοίγματος που ισχύει για ανοίγματα ορισμένων ειδών χρέους του δημόσιου τομέα κρατών μελών εκπεφρασμένου σε νομίσματα κρατών μελών (κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394) προκειμένου να αποφεύγονται «φαινόμενα κατακρήμνισης» σχετικά με τις ρυθμιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων· σημειώνει, ωστόσο, τις γνώμες της ΕΚΤ και της ΕΑΤ ότι η ύπαρξη μεταβατικής διαδικασίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9· τονίζει την ανάγκη για την παρακολούθηση του αντικτύπου του ΔΠΧΑ 9 σχετικά με τη φύση και την κατανομή των δανείων στις τράπεζες, καθώς και σχετικά με τις ενδεχόμενες φιλοκυκλικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την κυκλική ευαισθησία των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου· καλεί το ΕΣΣΚ και τον ΕΕΜ να διερευνήσουν τα εν λόγω θέματα· ζητεί από την ΕΑΤ και την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) να παράσχουν την κατάλληλη καθοδήγηση σχετικά με αυτό το θέμα·

  19.  επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα υποχρεούνται, σύμφωνα με τους κανόνες εποπτείας, να υποβάλλουν σε διάφορες υπηρεσίες, σε διάφορες μορφές, πολλές παρόμοιες εκθέσεις και ότι αυτό αποτελεί σημαντικό πρόσθετο βάρος· ως εκ τούτου, ζητεί την καθιέρωση ενιαίου συστήματος υποβολής εκθέσεων, στο οποίο οι ερωτήσεις όλων των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία θα συγκεντρώνονται από ένα κεντρικό σημείο επαφής το οποίο θα τις διαβιβάζει στα υπό επίβλεψη όργανα και, στη συνέχεια, θα διαβιβάζει στις αρχές τα συλλεγέντα δεδομένα· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο για την αποφυγή επικαλυπτόμενων ερωτήσεων και αιτήσεων για ταυτόσημα στοιχεία, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τις τράπεζες και τις αρμόδιες αρχές και ότι αυτό θα καταστήσει επίσης αποτελεσματικότερη την εποπτεία·

  20.  αναγνωρίζει ότι το υψηλό κόστος εφαρμογής των απαιτήσεων εποπτείας μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τις μικρότερες τράπεζες· θεωρεί ότι η αρχή της αναλογικότητας θα μπορούσε να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη σε ορισμένες ρυθμίσεις εποπτείας από την ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών της δραστηριοτήτων· τονίζει συνεπώς την επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να καταστεί το καθεστώς τραπεζικής εποπτείας πιο αναλογικό για τα μικρά ιδρύματα χαμηλού κινδύνου· υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της αναλογικότητας σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται μείωση των εποπτικών προτύπων και ότι σημαίνει απλώς ότι ο διοικητικός φόρτος, για παράδειγμα, θα μειωθεί, όσον αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και απόρριψης· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την απάντηση της Επιτροπής στην Ετήσια Έκθεση 2016 της Τραπεζικής Ένωσης, η οποία συμμερίζεται την άποψη του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, καθώς και τις προσπάθειες της Επιτροπής να εισαγάγει μεγαλύτερη αναλογικότητα στην εποπτεία·

  21.  υπενθυμίζει ότι οι δυνατότητες και οι διακριτικές εξουσίες που προβλέπονται στο δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την τραπεζική εποπτεία πρέπει να εναρμονισθούν όσο το δυνατόν περισσότερο· θεωρεί ότι πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να είναι προσωρινές και πρέπει να αποσύρονται όταν δεν χρειάζονται περαιτέρω, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική περιπλοκή του καθημερινού έργου των ευρωπαϊκών και των εθνικών εποπτικών αρχών·

  22.  τονίζει ότι στο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να τηρούνται οι ιδιαίτερες αρχές λειτουργίας και να γίνεται σεβαστή η ειδική αποστολή των συνεταιριστικών τραπεζών και των τραπεζών αμοιβαίων κεφαλαίων και ότι οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παραπάνω και να μεριμνούν ώστε να αντικατοπτρίζονται στις πρακτικές και τις προσεγγίσεις τους·

  23.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 17ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία: θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία, η οποία ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες με τους άλλους φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες επιχειρησιακής λειτουργίας· ζητεί, εν προκειμένω, την ανάπτυξη προσέγγισης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία που να επιτυγχάνει τη σωστή εξισορρόπηση ανάμεσα στην προστασία των καταναλωτών, τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της καινοτομίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της Επιτροπής, την πρόταση συμπερίληψης της τεχνολογικής καινοτομίας στις εντολές των ΕΕΑ και την εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΚΤ για την αξιολόγηση των τραπεζικών αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών τραπεζικής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

  24.  αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη ψηφιοποίηση όλων των πτυχών των τραπεζικών εργασιών κατέληξε να τις καταστήσει πολύ πιο ευάλωτες σε κινδύνους ασφαλείας στον κυβερνοχώρο· τονίζει ότι η διαχείριση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι, κατά πρώτο και κύριο λόγο, ευθύνη των ίδιων των τραπεζών· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της κυβερνασφάλειας για τις τραπεζικές υπηρεσίες και την ανάγκη ενθάρρυνσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να επιδεικνύουν μεγάλη φιλοδοξία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών και την εγγύηση της κυβερνοασφάλειας· ζητεί από τις εποπτικές αρχές να παρακολουθούν στενά και να αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ να επιδεικνύουν μεγάλη φιλοδοξία ως προς την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών και τη διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της ΕΚΤ να υποχρεώσει τις εποπτευόμενες τράπεζες να αναφέρουν τις σημαντικές κυβερνοεπιθέσεις σε υπηρεσία συναγερμού σε πραγματικό χρόνο και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις του ΕΕΜ να εποπτεύουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· καλεί τον ΕΕΜ να εντείνει τις προσπάθειές του και να την καταστήσει επισήμως μία από τις σημαντικές προτεραιότητες·

  25.  επιδοκιμάζει το έργο που έχει επιτελεσθεί από την ΕΑΤ την ΕΑΚΑΑ και τον ΕΕΜ σχετικά με την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, προκειμένου να περιοριστεί η ανάπτυξη ρυθμιστικών και εποπτικών κινδύνων αρμπιτράζ· πιστεύει ότι κάθε εποπτική συνεργασία που θα αναπτυχθεί μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να σέβεται τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ΕΕ και το κανονιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπα και την εφαρμογή τους· υπενθυμίζει τη σημασία του κατάλληλου σχεδιασμού ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης από τις τράπεζες για τον μετριασμό των συνεπειών του Brexit· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένες τράπεζες, ιδίως οι μικρότερες, ίσως παρουσιάσουν καθυστέρηση όσον αφορά την προετοιμασία τους για το Brexit, και τις καλεί να εντείνουν τις εργασίες τους· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία για την απόκτηση αδειών λειτουργίας τραπεζών και έχουν εγκεκριμένα εσωτερικά υποδείγματα που εγκρίθηκε, διαρκεί περισσότερα έτη και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί·

  26.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις σχετικά με την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), συμπεριλαμβανομένης της πρότασης «omnibus» για την τροποποίηση της διοίκησης, της χρηματοδότησης και των εξουσιών των ΕΕΑ·

  27.  εκφράζει την ανησυχία του για τις εξελίξεις που δείχνουν τάσεις των τραπεζικών ομίλων να χρησιμοποιούν όλο και πιο περίπλοκες δομές και φορείς που αναλαμβάνουν, σε μεγάλο βαθμό, τις ίδιες δραστηριότητες με τις τράπεζες, αλλά αποφεύγουν την τραπεζική εποπτεία· σημειώνει, σε σχέση με αυτό, την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις επενδυτικές εταιρείες που θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων και των νομικών κενών που επιτρέπουν ενδεχομένως τη χρήση μεγάλων επιχειρήσεων επενδύσεων προκειμένου να αποφεύγονται οι τραπεζικές ρυθμιστικές απαιτήσεις·

  28.  εκφράζει την ανησυχία του για την εξάπλωση του σκιώδους τραπεζικού συστήματος στην ΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση την επισκόπηση περί του σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ για το 2017 από το ΕΣΣΚ, η οποία υπογραμμίζει αρκετούς κινδύνους και τρωτά σημεία που χρήσουν παρακολούθησης στον σκιώδη τραπεζικό τομέα της ΕΕ· ζητεί, κατά συνέπεια, συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων προκειμένου να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, θεσπίστηκαν πολιτικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοπιστωτικής αστάθειας που απορρέουν από τη σκιώδη τραπεζική λειτουργία· ενθαρρύνει τις αρχές να συνεχίσουν να παρακολουθούν με προσοχή και να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να συνοδεύουν κάθε ενέργεια σχετικά με τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα να συνοδεύεται από κατάλληλη ρύθμιση του σκιώδους τραπεζικού τομέα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αναφέρθηκε στο τελευταίο ζήτημα στο πλαίσιο των απαντήσεων της στην περσινή έκθεση[6]·

  29.  θεωρεί ότι, παρόλο που θα ήταν ευκταία η επίτευξη βελτιώσεων, ιδίως όσον αφορά την επικοινωνία και τη διαφάνεια, η Τραπεζική Ένωση παραμένει μια θετική και θεμελιώδης αλλαγή για τα κράτη μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το ευρώ· υπενθυμίζει ότι η Τραπεζική Ένωση είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενταχθούν στην Τραπεζική Ένωση, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν προοδευτικά με ολόκληρη την εσωτερική αγορά·

  30.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί ώστε να προβλεφθεί κάποια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον τομέα της λήψης κατάλληλων αποφάσεων από την απόφαση της ΕΚΤ του Ιουνίου 2017· επαναλαμβάνει την εκτίμησή του ότι οι κανονισμοί θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη και ευκολότερη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων σχετικά με ορισμένα τετριμμένα ζητήματα από το Εποπτικό Συμβούλιο σε αρμόδιους υπαλλήλους· επαναλαμβάνει την ευνοϊκή τοποθέτησή του προς μια τέτοια τροποποίηση που θα συνέβαλε στην άσκηση αποτελεσματικότερης τραπεζικής εποπτείας από την ΕΚΤ· καλεί την ΕΚΤ να διευκρινίσει τα καθήκοντα για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων·

  Εξυγίανση

  31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη εφαρμογή του νέου καθεστώτος εξυγίανσης το 2017· σημειώνει τον μεγάλο αριθμό νομικών προσφυγών που κατατέθηκαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ όσον αφορά την υπόθεση αυτή· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του νέου καθεστώτος εξυγίανσης και να καταστήσει το πλαίσιο ανάλυσης ουσιαστικά ανεφάρμοστο· καλεί το ΕΣΕ και την Επιτροπή να δημοσιεύουν από κοινού συνοπτική παρουσίαση των ζητημάτων που επικρίθηκαν περισσότερο από τις νομικές προσφυγές· θεωρεί ότι οι τραπεζικές υποθέσεις του 2017 θέτουν ερωτήματα όσον αφορά τη διαφάνεια και την επικοινωνία και ζητεί περισσότερη διαφάνεια στις μελλοντικές αποφάσεις επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό σαφείς και κατάλληλες συνθήκες, σε βασικά έγγραφα που ενημερώνουν τις αποφάσεις επίλυσης, από ανεξάρτητους εκτιμητές, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το εκ των προτέρων σύστημα ρυθμίσεων· καλεί τους συννομοθέτες να συνεκτιμήσουν τις τραπεζικές υποθέσεις του 2017 ως διδάγματα κατά τη διαδικασία συναπόφασης όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών και την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (TLAC/MREL) και το εργαλείο αναστολής·

  32.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την αναντιστοιχία μεταξύ των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και της νομοθεσίας της Ένωσης, σχετικά με την ικανότητα των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) να συμμετέχουν στην εξυγίανση, όπως προβλέπεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζικών καταθέσεων (BRRD) και στην οδηγία για την προστασία των καταθέσεων (DGSD), όπως διατυπώθηκε στην προηγούμενη έκθεση[7]· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ερμηνεία της ως προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με τα άρθρα 11 παράγραφος 3 και 11 παράγραφος 6 της ΟΣΕΚ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προληπτικά και τα εναλλακτικά μέτρα που προβλέπονται από τον ευρωπαίο νομοθέτη μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη· θεωρεί ότι στις τραπεζικές υποθέσεις του 2017 επιβεβαιώθηκε ως η BRRD προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να προβούν σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, οι οποίες μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύεται από «ενίσχυση εκκαθάρισης»· πιστεύει ότι η αιτία των ευκαιριών καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας που αποκάλυψαν οι πρόσφατες υποθέσεις εξυγίανσης είναι η διαφορά μεταξύ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που προβλέπονται, αντιστοίχως, στο καθεστώς εξυγίανσης και της εθνικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να προβεί σε ανασκόπηση των πλαισίων για την αφερεγγυότητα των τραπεζών στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης για το τραπεζικό σύστημα του 2013, προκειμένου να αντλήσει διδάγματα από τις τραπεζικές υποθέσεις του 2017·

  33.  υπενθυμίζει ότι η BRRD σχεδιάστηκε για να διασφαλίζει τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών, να αποτρέπει δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να προστατεύει τους δημόσιους πόρους ελαχιστοποιώντας την εξάρτηση από έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη προς ιδρύματα που πτωχεύουν και να προστατεύει τους καλυμμένους καταθέτες, τους επενδυτές, τα κεφάλαια των πελατών και τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών· υπενθυμίζει ότι τα έκτακτα μέτρα δημόσιας οικονομικής στήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αντιμετώπιση «σοβαρής διαταραχής της οικονομίας» και «διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας» και ότι «δεν χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση ζημιών που ένα ίδρυμα έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί το κοντινό μέλλον»· θεωρεί ότι η έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από διορθωτικές ενέργειες· καλεί την Επιτροπή να προβεί το συντομότερο δυνατόν στην αναθεώρηση που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρο 32 παράγραφος 4 της οδηγίας BRRD, που έχει λήξει από το 2015· υπογραμμίζει ότι η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αποτελεί θεμιτό μέσο για τη διαχείριση κρίσεων·

  34.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει σε ετήσια βάση κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

  35.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον έχει ωφεληθεί ο τραπεζικός τομέας, από την αρχή της κρίσης από έμμεσες επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις μέσω της παροχής μη συμβατικής στήριξης της ρευστότητας·

  36.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιεράρχηση από πλευράς ΕΣΕ της ενίσχυσης της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και την πρόοδο που σημειώθηκε στον καθορισμό δεσμευτικών στόχων όσον αφορά τους στόχους για ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) σε επίπεδο εξυγίανσης· υπογραμμίζει τη σημασία των επιχειρησιακών και αξιόπιστων σχεδίων εξυγίανσης και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει τα προβλήματα που θα μπορούσε να συνεπάγεται το ενιαίο σημείο εισόδου στρατηγικών για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των χωρών υποδοχής εάν δεν σχεδιαστεί κατάλληλα· υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό καθεστώς για την αντιμετώπιση των παραβάσεων της εν λόγω απαίτησης και ότι οι MREL θα πρέπει να έχουν επίγνωση των επιχειρηματικών μοντέλων των ιδρυμάτων με σκοπό τη διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των εν λόγω ιδρυμάτων· καλεί το ΕΣΕ να παράσχει πλήρη κατάλογο με τα εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης που απαντώνται στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία· τονίζει ότι η αναθεώρηση της BRRD δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπολείπεται των προτύπων που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο·

  37.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την συμπληρωματική εναρμόνιση της κατάταξης των μη εξασφαλισμένων χρεογράφων μέσω της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2399· ζητεί ταχεία εφαρμογή από τα κράτη μέλη, ούτως ώστε οι τράπεζες να μπορούν να εκδίδουν χρεωστικούς τίτλους στο πλαίσιο της νέας κατηγορίας αφερεγγυότητας και, ως εκ τούτου, να δημιουργούν τα απαιτούμενα αποθέματα ασφαλείας· επαναλαμβάνει τη θέση του, όπως διατυπώνεται στην προηγούμενη έκθεση[8], ότι εργαλεία διάσωσης με ίδια μέσα θα πρέπει να διατίθενται σε κατάλληλους επενδυτές οι οποίοι είναι σε θέση να απορροφήσουν δυνητικές ζημίες χωρίς να απειλείται η δική τους οικονομική επιφάνεια· συνιστά, ως εκ τούτου, οι αρχές εξυγίανσης να παρακολουθούν τον βαθμό στον οποίο είναι πιθανό αντικείμενα διάσωσης με ίδια μέσα να κατέχονται από μη επαγγελματίες επενδυτές και η ΕΑΤ να προβαίνει σε ετήσια γνωστοποίηση των ποσών αυτών, καθώς και, κατά περίπτωση, να εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων·

  38.  σημειώνει τις εν εξελίξει νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) στο δίκαιο της Ένωσης με στόχο τη μείωση των κινδύνων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα·

  39.  υπενθυμίζει ότι η ουσία της διακυβερνητικής συμφωνίας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) πρόκειται τελικά να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι ένα δημοσιονομικό σύστημα στήριξης είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο για την εξυγίανση και την ικανότητα αντιμετώπισης συστημικών κρίσεων στην Τραπεζική Ένωση, καθώς και για την αποτροπή της προσφυγής σε διάσωση τραπεζών με δημόσιους πόρους· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να μετασχηματιστεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα φιλοξενεί τον δημοσιονομικό μηχανισμό ασφαλείας για το SRF·

  40.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες του ΕΣΕ, στην ενίσχυση των ικανοτήτων της όσον αφορά την εξυγίανση των τραπεζών σε επίπεδο Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο σχεδιασμός της εξυγίανσης είναι ακόμη σε εξέλιξη· σημειώνει επίσης ότι το ΕΣΕ έχει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού· καλεί το ΕΣΕ να εντείνει τις προσπάθειες πρόσληψης και τις εθνικές αρχές να θέσουν αποσπασμένους εμπειρογνώμονες εύκολα στη διάθεση του ΕΣΕ· υπενθυμίζει, σε σχέση με αυτό, την ανάγκη, στο πλαίσιο του ΕΣΕ, για την κατάλληλη εξισορρόπηση των υπαλλήλων από το κεντρικό επίπεδο και από προσωπικό των εθνικών αρχών εξυγίανσης, καθώς και την ανάγκη για σαφή καταμερισμό της εργασίας μεταξύ του ΕΣΕ και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΣΕ κατά την κατανομή των ρόλων και των καθηκόντων εντός του ΕΜΕ· επισημαίνει ότι πέραν των τραπεζών που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, το ΕΣΕ έχει επίσης άμεση ευθύνη για σημαντικά διασυνοριακά ιδρύματα· καλεί τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και την ΕΚΤ να ενεργούν κατά τρόπο που θα περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την πρόσθετη επιβάρυνση και την πολυπλοκότητα του ΕΣΕ που απορρέει από αυτή τη διαφορά στο πεδίο εφαρμογής·

  41.  ζητεί όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, να υπολογιστούν με διαφανή τρόπο, μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού και, παράλληλα, να καταβληθούν προσπάθειες για την εναρμόνιση των πληροφοριών για τα αποτελέσματα των υπολογισμών·

  42.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιρροή που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις εξυγίανσης σχετικά με τη διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό και τη συνέχεια που δίδεται στις αποφάσεις που λαμβάνονται και να ενημερώνει σε τακτική βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά της·

  Ασφάλιση καταθέσεων

  43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της ΕΑΤ να δημοσιεύει σε ετήσια βάση τα δεδομένα που έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10 της οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων· θεωρεί ότι η παρουσίαση των δεδομένων πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η απευθείας σύγκριση με την επάρκεια της χρηματοδότησης μέσω των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ)· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη για περισσότερα ΣΕΚ προκειμένου να επιταχυνθεί η αύξηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη του επιπέδου-στόχου τους έως τις 3 Ιουλίου 2024·

  44.  καλεί την ΕΑΤ να διευρύνει την ανάλυση, μεταξύ άλλων, εναλλακτικών ρυθμίσεων χρηματοδότησης που θα θεσπιστούν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 9, της οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων, και να δημοσιεύσει την εν λόγω ανάλυση, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρο 10 παράγραφος 10 της ΟΣΕΚ·

  45.  εφιστά την προσοχή στον υψηλό αριθμό δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στο πλαίσιο του ΟΣΕΚ· θεωρεί ότι η περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων που ισχύουν για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων είναι αναγκαία για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της Τραπεζικής Ένωσης·

  46.  υπενθυμίζει ότι η προστασία των καταθέσεων είναι θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες της ΕΕ και ότι η Τραπεζική Ένωση παραμένει ημιτελής χωρίς τον τρίτο πυλώνα· συζητά αυτή τη στιγμή την πρόταση σχετικά με ένα ΕΣΑΚ σε επίπεδο επιτροπών· σημειώνει, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017·

  47.  επισημαίνει ότι διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με την κατάλληλη νομική βάση για την ίδρυση του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης των Καταθέσεων·

  48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ, στο ΕΣΕ, στα εθνικά κοινοβούλια και στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζεται στο σημείο 40 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

  • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0041.
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0006.
  • [3]  ΕΕ C 216 της 30.7.2013, σ. 1.
  • [4]  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Έκθεση σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές διαρθρώσεις, Οκτώβριος 2017, σ. 23-24.
  • [5]  Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, (COM(2011)0592), σ. 15.
  • [6]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση, παράγραφος 9.
  • [7]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση, παράγραφος 38.
  • [8]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση, παράγραφος 48.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.1.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  48

  7

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Δημήτριος Παπαδημούλης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Edward Czesak, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Rainer Wieland

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  48

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

  PPE

  Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

  7

  -

  EFDD

  David Coburn, Marco Valli

  ENF

  Gerolf Annemans, Marco Zanni

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Schirdewan

  2

  0

  ENF

  Barbara Kappel, Bernard Monot

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 21 Φεβρουαρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου