Διαδικασία : 2016/0400A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0020/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0020/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0410

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 3990kWORD 472k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: József Szájer

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0799),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 33, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62, το άρθρο 64 παράγραφος 2, το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), το άρθρο 172, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 207, το άρθρο 214 παράγραφος 3 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0524/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 12ης Δεκεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και γνωμοδοτήσεις και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0020/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση πράξεων προς εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις).

(1)  Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποίησε ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες που αναθέτει ο νομοθέτης στην Επιτροπή, εισάγοντας σαφή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση πράξεων προς εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Η ομαδοποίηση και η υποβολή σε μία ενιαία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής περισσότερων εξουσιών που δεν συνδέονται στενά μεταξύ τους εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου, καθώς είναι υποχρεωμένο απλώς να αποδεχτεί ή να απορρίψει συνολικά την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, γεγονός που δεν του αφήνει περιθώριο να εκφέρει γνώμη για κάθε εξουσιοδότηση χωριστά.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Οδηγία 2009/31/ΕΚ

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29α για να τροποποιεί τα παραρτήματα.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29α για να τροποποιεί τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στην πρόταση COM(2016)0789 της Επιτροπής, ιδίως στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2009/31/ΕΚ

Άρθρο 29 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 29 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 29 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Οδηγία 2009/31/ΕΚ

Άρθρο 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  το άρθρο 30 απαλείφεται.

(3)  το άρθρο 30 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 30

 

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**.

 

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».

 

___________________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).

 

** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Αιτιολόγηση

Απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στην πρόταση COM(2016)0789 της Επιτροπής, ιδίως στο άρθρο 2 παράγραφος 4.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα Ι – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένου υπόψη ότι δεν τυγχάνει πλήρους αποδοχής η μετάβαση από εξουσιοδότηση μέσω κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (ΚΔΕ) σε διαδικασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων /εκτελεστικών πράξεων στο πλαίσιο της απόφασης που αναφέρεται στον επιμερισμό των προσπαθειών, και ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση αυτή θα αντικατασταθούν από υποχρεώσεις που προβλέπονται σε άλλο κανονισμό για την περίοδο 2021-2030, είναι προτιμότερο να μην συμπεριληφθεί η απόφαση 406/2009/ΕΚ στην παρούσα πρόταση «Omnibus».

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α σχετικά με μηχανισμό χορήγησης ποσοστώσεων σε παραγωγούς και εισαγωγείς.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με μηχανισμό χορήγησης ποσοστώσεων σε παραγωγούς και εισαγωγείς.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, σχετικά με πρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση των ελεγχόμενων ή των νέων ουσιών, καθώς και των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης ή βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και επανεξάγονται μεταγενεστέρως από αυτό, βασιζόμενη σε αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων παράνομου εμπορίου που ενέχουν οι σχετικές μεταφορές και λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη για το περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με πρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση των ελεγχόμενων ή των νέων ουσιών, καθώς και των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης ή βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και επανεξάγονται μεταγενεστέρως από αυτό, βασιζόμενη σε αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων παράνομου εμπορίου που ενέχουν οι σχετικές μεταφορές και λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη για το περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, σχετικά με τους κανόνες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα μέρη, που ισχύουν για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται από κάθε κράτος μη μέρος του πρωτοκόλλου και έχουν παραχθεί με χρήση ελεγχόμενων ουσιών αλλά δεν περιέχουν ουσίες δυνάμενες να αναγνωριστούν με βεβαιότητα ως ελεγχόμενες. Για την αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισμού, ακολουθούνται οι τεχνικές συμβουλές που παρέχονται κατά περιόδους στα μέρη.»

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τους κανόνες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα μέρη, που ισχύουν για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται από κάθε κράτος μη μέρος του πρωτοκόλλου και έχουν παραχθεί με χρήση ελεγχόμενων ουσιών αλλά δεν περιέχουν ουσίες δυνάμενες να αναγνωριστούν με βεβαιότητα ως ελεγχόμενες. Για την αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισμού, ακολουθούνται οι τεχνικές συμβουλές που παρέχονται κατά περιόδους στα μέρη.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, σχετικά με κατάλογο των προϊόντων και του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, για τα οποία η ανάκτηση ελεγχόμενων ουσιών ή η καταστροφή προϊόντων και εξοπλισμού χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση ελεγχόμενων ουσιών, θεωρείται τεχνικώς και οικονομικώς εφικτή, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες τεχνολογίες.

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με κατάλογο των προϊόντων και του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, για τα οποία η ανάκτηση ελεγχόμενων ουσιών ή η καταστροφή προϊόντων και εξοπλισμού χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση ελεγχόμενων ουσιών, θεωρείται τεχνικώς και οικονομικώς εφικτή, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες τεχνολογίες.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφια 2 και 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Η Επιτροπή αξιολογεί τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και της ανατίθεται η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, σχετικά με αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προσόντα, βάσει αυτής της αξιολόγησης και των τεχνικών και άλλων συναφών πληροφοριών.»·

«Η Επιτροπή αξιολογεί τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και της ανατίθεται η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προσόντα, βάσει αυτής της αξιολόγησης και των τεχνικών και άλλων συναφών πληροφοριών.»·

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 9 – στοιχείο α – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες της παραγράφου 2. Βάσει αξιολόγησης των εν λόγω μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και των τεχνικών και άλλων συναφών πληροφοριών, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α σχετικά με την εναρμόνιση των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων για τα προσόντα.»

«Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες της παραγράφου 2. Βάσει αξιολόγησης των εν λόγω μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και των τεχνικών και άλλων συναφών πληροφοριών, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με την εναρμόνιση των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων για τα προσόντα.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 9 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 23 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«7.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για την κατάρτιση καταλόγου τεχνολογιών ή πρακτικών που πρέπει να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των διαρροών και των εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών.»

«7.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την κατάρτιση καταλόγου τεχνολογιών ή πρακτικών που πρέπει να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των διαρροών και των εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 24 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 6, το άρθρο 13 παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφος 9, το άρθρο 19, το άρθρο 20 παράγραφος 2, το άρθρο 22 παράγραφοι 3, 4 και 5, το άρθρο 23 παράγραφοι 4 και 7, το άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 26 παράγραφος 3 και το άρθρο 27 παράγραφος 10 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 6, το άρθρο 13 παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφος 9, το άρθρο 19, το άρθρο 20 παράγραφος 2, το άρθρο 22 παράγραφοι 3, 4 και 5, το άρθρο 23 παράγραφοι 4 και 7, το άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 26 παράγραφος 3 και το άρθρο 27 παράγραφος 10 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

Άρθρο 27 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«10.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για την τροποποίηση των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις δυνάμει του Πρωτοκόλλου ή να διευκολύνει την εφαρμογή τους.»

«10.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να τροποποιεί τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις δυνάμει του Πρωτοκόλλου ή να διευκολύνει την εφαρμογή τους.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να τροποποιεί).

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙI – σημείο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Οδηγία 2002/58/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14β, όσον αφορά τις συνθήκες, τον μορφότυπο και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης και κοινοποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μετά από διαβουλεύσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), την ομάδα προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε με βάση το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.»

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14β, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία όσον αφορά τις συνθήκες, τον μορφότυπο και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης και κοινοποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μετά από διαβουλεύσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), την ομάδα προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε με βάση το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙI – σημείο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Οδηγία 2002/58/ΕΚ

Άρθρο 14 β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙI – σημείο 5 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«α) εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α, για τη θέσπιση των κριτηρίων και της διαδικασίας καθορισμού του μητρώου.

«α)  εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση των κριτηρίων και της διαδικασίας καθορισμού του μητρώου.

Όταν, σε περίπτωση θέσπισης των κριτηρίων και της διαδικασίας για τον καθορισμό του μητρώου, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο·»

Όταν, σε περίπτωση θέσπισης των κριτηρίων και της διαδικασίας για τον καθορισμό του μητρώου, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο·»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙI – σημείο 5 – παράγραφος 2 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, μετά από διαβούλευση με το μητρώο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α, για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu TLD και για τον καθορισμό αρχών δημοσίου συμφέροντος για τις καταχωρίσεις.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, μετά από διαβούλευση με το μητρώο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu TLD και για τον καθορισμό αρχών δημοσίου συμφέροντος για τις καταχωρίσεις.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙI – σημείο 5 – παράγραφος 2 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση, εγείρουν ένσταση για κάποιο σημείο που περιλαμβάνεται σε κοινοποιημένο κατάλογο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α, για τη θεραπεία της κατάστασης.»

«Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση, εγείρουν ένσταση για κάποιο σημείο που περιλαμβάνεται σε κοινοποιημένο κατάλογο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α, για τη θεραπεία της κατάστασης με τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙI – σημείο 5 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002

Άρθρο 5 α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 8 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ

Άρθρο 17 β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 89/654/ΕΟΚ

Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 10 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 89/656/ΕΟΚ

Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 11 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 90/269/ΕΟΚ

Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 12 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 90/270/ΕΟΚ

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 13 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 92/29/ΕΟΚ

Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 14 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 92/57/ΕΟΚ

Άρθρο 13 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 15 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 92/58/ΕΟΚ

Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 16 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 92/91/ΕΟΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 17 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 92/104/ΕΟΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 18 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 93/103/ΕΚ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 19 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 94/33/ΕΚ

Άρθρο 15 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 20 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Οδηγία 98/24/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α σχετικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες τεχνικές μέτρησης.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες τεχνικές μέτρησης.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 20 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Οδηγία 98/24/ΕΚ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 21 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 1999/92/ΕΚ

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 22 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2000/54/ΕΚ

Άρθρο 19 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 19 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 19 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 23 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2002/44/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 24 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2003/10/ΕΚ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 25 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 17 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 26 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2006/25/ΕΚ

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα IV – σημείο 27 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2009/104/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 28 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Οδηγία 2009/148/ΕΚ

Άρθρο 19 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 18 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 18 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές για την περιφερειακή συνεργασία σε πνεύμα αλληλεγγύης.»

«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για την περιφερειακή συνεργασία σε πνεύμα αλληλεγγύης.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«10.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις λεπτομέρειες της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

«10.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις λεπτομέρειες της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική συμμόρφωση του ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και του διαχειριστή του συστήματος αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική συμμόρφωση του ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και του διαχειριστή του συστήματος αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 4

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 36 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«10.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των όρων που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και τον καθορισμό της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή των παραγράφων 3, 6, 8 και 9 του παρόντος άρθρου.»

«10.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των όρων που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και τον καθορισμό της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή των παραγράφων 3, 6, 8 και 9 του παρόντος άρθρου.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 5

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 42 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έκταση των καθηκόντων των ρυθμιστικών αρχών να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Οργανισμό.»

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έκταση των καθηκόντων των ρυθμιστικών αρχών να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Οργανισμό.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 43 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«9.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, με κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν οι ρυθμιστικές αρχές, ο Οργανισμός και η Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση των αποφάσεων των ρυθμιστικών αρχών προς τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.»

«9.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν οι ρυθμιστικές αρχές, ο Οργανισμός και η Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση των αποφάσεων των ρυθμιστικών αρχών προς τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 7

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 44 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, με κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες να ορίζονται οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί για την τήρηση αρχείων καθώς και ο μορφότυπος και το περιεχόμενο τήρησης των δεδομένων.»

«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες να ορίζονται οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί για την τήρηση αρχείων καθώς και ο μορφότυπος και το περιεχόμενο τήρησης των δεδομένων.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Οδηγία 2009/73/ΕΚ

Άρθρο 50 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 10, το άρθρο 15 παράγραφος 3, το άρθρο 36 παράγραφος 10, το άρθρο 42 παράγραφος 5, το άρθρο 43 παράγραφος 9 και το άρθρο 44 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 10, το άρθρο 15 παράγραφος 3, το άρθρο 36 παράγραφος 10, το άρθρο 42 παράγραφος 5, το άρθρο 43 παράγραφος 9 και το άρθρο 44 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 30 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις λεπτομέρειες της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.»

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις λεπτομέρειες της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 30 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009

Άρθρο 6 – παράγραφος 11 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Όταν η Επιτροπή προτείνει την έγκριση κώδικα με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ Αερίου και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους ως προς το σχέδιο κώδικα δικτύου επί διάστημα δύο τουλάχιστον μηνών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για να εγκρίνει τους εν λόγω κώδικες δικτύου.»

«Όταν η Επιτροπή προτείνει την έγκριση κώδικα με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ Αερίου και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους ως προς το σχέδιο κώδικα δικτύου επί διάστημα δύο τουλάχιστον μηνών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τους εν λόγω κώδικες δικτύου.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 30 – παράγραφος 2 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Προς επίτευξη των στόχων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει κάθε δομή περιφερειακής συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας. Προς τούτο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό και το ΕΔΔΣΜ Αερίου.

«Προς επίτευξη των στόχων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τον προσδιορισμό της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει κάθε δομή περιφερειακής συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας. Προς τούτο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό και το ΕΔΔΣΜ Αερίου.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 30 – παράγραφος 2 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α , για να ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και να τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) αυτής.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για να τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) αυτής.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει και για να τροποποιεί).

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 30 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009

Άρθρο 27 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 11, στο άρθρο 7 παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 11, στο άρθρο 7 παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα V – σημείο 31 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009

Άρθρο 12 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 32 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Άρθρο 17 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 33 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ

Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 34 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Οδηγία 94/63/ΕΚ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 35 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Οδηγία 96/59/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10β, προκειμένου:

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10β για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 35 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Οδηγία 96/59/ΕΚ

Άρθρο 10 β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 36 – παράγραφος 4 – σημείο 2

Οδηγία 98/83/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 37 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Οδηγία 2000/53/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 37 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Οδηγία 2000/53/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α σχετικά με τους αναγκαίους λεπτομερείς κανόνες του ελέγχου της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους στόχους που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Όταν καταρτίζει τους εν λόγω κανόνες, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες, μεταξύ άλλων το κατά πόσον είναι διαθέσιμα στοιχεία και το ζήτημα των εισαγωγών/εξαγωγών οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας τους αναγκαίους λεπτομερείς κανόνες του ελέγχου της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους στόχους που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Όταν καταρτίζει τους εν λόγω κανόνες, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες, μεταξύ άλλων το κατά πόσον είναι διαθέσιμα στοιχεία και το ζήτημα των εισαγωγών/εξαγωγών οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 37 – παράγραφος 3 – σημείο 5

Οδηγία 2000/53/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο , σχετικά με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Όταν καταρτίζει τα εν λόγω πρότυπα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εργασίες που διεξάγονται εν προκειμένω στα οικεία διεθνή φόρα, στις οποίες και συμβάλλει καταλλήλως.»

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο  για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Όταν καταρτίζει τα εν λόγω πρότυπα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εργασίες που διεξάγονται εν προκειμένω στα οικεία διεθνή φόρα, στις οποίες και συμβάλλει καταλλήλως.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 37 – παράγραφος 3 – σημείο 6

Οδηγία 2000/53/ΕΚ

Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 6, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 6, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 38 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Οδηγία 2000/60/ΕΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20α, ώστε να θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές και τυποποιημένες μεθόδους για την ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας τεχνικές προδιαγραφές και τυποποιημένες μεθόδους για την ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 38 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Οδηγία 2000/60/ΕΚ

Άρθρο 20 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 20 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο παράρτημα V, παράγραφος 1.4.1 σημείο ix) ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 20 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο παράρτημα V, παράγραφος 1.4.1 σημείο ix) ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 38 – παράγραφος 3 – σημείο 5

Οδηγία 2000/60/ΕΚ

Παράρτημα V – παράγραφος 1.4.1. – σημείο ix

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«ix)  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20α, προκειμένου να καθορίζει τα αποτελέσματα της διαβαθμονόμησης και τις τιμές για τις ταξινομήσεις των συστημάτων παρακολούθησης των κρατών μελών, σύμφωνα με τα σημεία i) έως viii). Η δημοσίευση γίνεται εντός εξαμήνου από την ολοκλήρωση της διαβαθμονόμησης.»

«ix)  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20α, προκειμένου να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τα αποτελέσματα της διαβαθμονόμησης και τις τιμές για τις ταξινομήσεις των συστημάτων παρακολούθησης των κρατών μελών, σύμφωνα με τα σημεία i) έως viii). Η δημοσίευση γίνεται εντός εξαμήνου από την ολοκλήρωση της διαβαθμονόμησης.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 39 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Οδηγία 2002/49/ΕΚ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 40 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2004/42/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 41 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2004/107/ΕΚ

Άρθρο 5 α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 42 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να προσδιορίζει το πρότυπο EN/ISO σχετικά με την ισοδυναμία των μικροβιολογικών μεθόδων για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 9·

α)  για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία προσδιορίζοντας το πρότυπο EN/ISO σχετικά με την ισοδυναμία των μικροβιολογικών μεθόδων για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 9·

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 42 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να τροποποιεί το παράρτημα Ι, όταν είναι απαραίτητο με βάση την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης για τις παραμέτρους που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα·

β)  για να τροποποιεί το παράρτημα Ι, όταν είναι απαραίτητο με βάση την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης για τις παραμέτρους που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα·

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να τροποποιεί).

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 42 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να τροποποιεί το παράρτημα V, όταν είναι απαραίτητο με βάση την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

γ)  για να τροποποιεί το παράρτημα V, όταν είναι απαραίτητο με βάση την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να τροποποιεί).

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 42 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Άρθρο 15 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Οδηγία 2006/21/ΕΚ

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22α, που απαιτούνται για τα ακόλουθα:

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Οδηγία 2006/21/ΕΚ

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την επεξεργασία των τεχνικών απαιτήσεων για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 6, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά τον ορισμό του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου και της μεθόδου μετρήσεώς του·

α)  για να επεξεργάζεται τις τεχνικές απαιτήσεις για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 6, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά τον ορισμό του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου και της μεθόδου μετρήσεώς του·

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Οδηγία 2006/21/ΕΚ

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων·

β)  για να συμπληρώνει τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων·

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Οδηγία 2006/21/ΕΚ

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την ερμηνεία του ορισμού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 σημείο 3·

γ)  για να παρέχει ερμηνεία του ορισμού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 σημείο 3·

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Οδηγία 2006/21/ΕΚ

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τον καθορισμό των κριτηρίων για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ·

δ)  για να καθορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ·

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Οδηγία 2006/21/ΕΚ

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τον προσδιορισμό εναρμονισμένων προτύπων για τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης που απαιτούνται για την τεχνική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

ε)  για να προσδιορίζει εναρμονισμένα πρότυπα για τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης που απαιτούνται για την τεχνική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Οδηγία 2006/21/ΕΚ

Άρθρο 22 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 2 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 2 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 44 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2006/118/ΕΚ

Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 45 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τις εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές, εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, για την έναρξη υποβολής εκθέσεων για τις εκλύσεις ρύπων από μία ή περισσότερες διάσπαρτες πηγές, χρησιμοποιώντας διεθνώς εγκεκριμένες μεθοδολογίες, όπου ενδείκνυνται.»

«3.  Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τις εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές, εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την έναρξη υποβολής εκθέσεων για τις εκλύσεις ρύπων από μία ή περισσότερες διάσπαρτες πηγές, χρησιμοποιώντας διεθνώς εγκεκριμένες μεθοδολογίες, όπου ενδείκνυνται.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 45 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006

Άρθρο 18 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 18 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 18 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 46 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Οδηγία 2007/2/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α που καθορίζουν τις τεχνικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα και, εφόσον είναι εφικτό, την εναρμόνιση των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω ρυθμίσεων, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές απαιτήσεις των χρηστών, οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες και τα διεθνή πρότυπα για την εναρμόνιση των συνόλων χωρικών δεδομένων, καθώς επίσης η σκοπιμότητα και οι συγκρίσεις κόστους-ωφελείας.»

«1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τις τεχνικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα και, εφόσον είναι εφικτό, την εναρμόνιση των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω ρυθμίσεων, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές απαιτήσεις των χρηστών, οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες και τα διεθνή πρότυπα για την εναρμόνιση των συνόλων χωρικών δεδομένων, καθώς επίσης η σκοπιμότητα και οι συγκρίσεις κόστους-ωφελείας.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 46 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Οδηγία 2007/2/ΕΚ

Άρθρο 16 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α, σχετικά με κανόνες που συμπληρώνουν το παρόν κεφάλαιο, καθορίζοντας, ιδίως, τα ακόλουθα:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 21α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας, ιδίως, τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 46 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Οδηγία 2007/2/ΕΚ

Άρθρο 17 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α για τη θέσπιση κανόνων που διέπουν τους όρους αυτούς. Οι εν λόγω κανόνες τηρούν πλήρως τις αρχές που εκτίθενται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας κανόνες που διέπουν τους όρους αυτούς. Οι εν λόγω κανόνες τηρούν πλήρως τις αρχές που εκτίθενται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 46 – παράγραφος 3 – σημείο 5

Οδηγία 2007/2/ΕΚ

Άρθρο 21 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 και στο άρθρο 17 παράγραφος 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 και στο άρθρο 17 παράγραφος 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 47 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2007/60/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 48 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2008/50/ΕΚ

Άρθρο 28 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 49 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Οδηγία 2008/56/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, προκειμένου να καθορίζει, έως τις 15 Ιουλίου 2010, τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη, βάσει των παραρτημάτων I και ΙΙΙ, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια και να καθίσταται δυνατή η σύγκριση μεταξύ θαλάσσιων περιοχών ή υποπεριοχών όσον αφορά την έκταση στην οποία έχει επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, προκειμένου να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας, έως τις 15 Ιουλίου 2010, τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη, βάσει των παραρτημάτων I και ΙΙΙ, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια και να καθίσταται δυνατή η σύγκριση μεταξύ θαλάσσιων περιοχών ή υποπεριοχών όσον αφορά την έκταση στην οποία έχει επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 49 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2008/56/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης, που λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και εξασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης.»

«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με τη θέσπιση προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης, που λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και εξασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 49 – παράγραφος 2 – σημείο 4

Οδηγία 2008/56/ΕΚ

Άρθρο 24 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 24 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 24 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 50 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Άρθρο 53 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 37 παράγραφος 5, το άρθρο 45 παράγραφος 4 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 37 παράγραφος 5, το άρθρο 45 παράγραφος 4 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 51 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2009/126/ΕΚ

Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 52 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Οδηγία 2009/147/ΕΚ

Άρθρο 15 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να επικαιροποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 και να θεσπίζονται διαδικασίες αξιολόγησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού και να τον συμπληρώνει με διαδικασίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης των αρμοδίων φορέων του EMAS από ομοτίμους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Προκειμένου να επικαιροποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 και να θεσπίζονται διαδικασίες αξιολόγησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού και να τον συμπληρώνει με διαδικασίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης των αρμοδίων φορέων του EMAS από ομοτίμους, καθώς και να παρέχει τομεακά έγγραφα αναφοράς και έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση οργανώσεων και τις διαδικασίες εναρμόνισης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες επί των άρθρων που ευθυγραμμίζουν με τη διαδικασία για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μέτρα που προηγουμένως υπόκειντο στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων διαδικασιών και σε σχέση με τομεακά έγγραφα αναφοράς. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες επί των άρθρων που ευθυγραμμίζουν με τη διαδικασία για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μέτρα που προηγουμένως υπόκειντο στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 53 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα έγγραφα καθοδήγησης που αναφέρονται στις διαδικασίες εναρμόνισης που ενέκρινε το φόρουμ αρμόδιων φορέων εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την εκπόνηση εγγράφων καθοδήγησης σχετικά με τις διαδικασίες εναρμόνισης που ενέκρινε το φόρουμ αρμόδιων φορέων.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την ευθυγράμμιση μέτρου, που προηγουμένως υπόκειτο σε κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, με τη διαδικασία για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 53 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α, σχετικά με τις διαδικασίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης των αρμοδίων φορέων του EMAS από ομοτίμους, συμπεριλαμβανομένων καταλλήλων διαδικασιών προσφυγής κατά αποφάσεων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τις διαδικασίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης των αρμοδίων φορέων του EMAS από ομοτίμους, συμπεριλαμβανομένων καταλλήλων διαδικασιών προσφυγής κατά αποφάσεων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 53 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009

Άρθρο 30 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές πράξεις τα έγγραφα καθοδήγησης που αναφέρονται στις διαδικασίες εναρμόνισης που ενέκρινε το φόρουμ των φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εκπονώντας έγγραφα καθοδήγησης που αναφέρονται στις διαδικασίες εναρμόνισης που ενέκρινε το φόρουμ των φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την ευθυγράμμιση μέτρου, που προηγουμένως υπόκειτο σε κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, με τη διαδικασία για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 53 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009

Άρθρο 46 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«6.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα τομεακά έγγραφα αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τον οδηγό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2

«6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα τομεακά έγγραφα αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τον οδηγό που αναφέρεται στην παράγραφο 4.»

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την ευθυγράμμιση μέτρου, που προηγουμένως υπόκειτο σε κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, με τη διαδικασία για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 53 – παράγραφος 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009

Άρθρο 48 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Άρθρο 48α

«Άρθρο 48α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 48 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4, στο άρθρο 17 παράγραφος 3, στο άρθρο 30 παράγραφος 6, στο άρθρο 46 παράγραφος 6 και στο άρθρο 48 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 48 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4, το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφος 6, το άρθρο 46 παράγραφος 6 και το άρθρο 48 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 και το άρθρο 48 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4, το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφος 6, το άρθρο 46 παράγραφος 6 και το άρθρο 48 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

_______________

_______________

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9) και επικαιροποίηση των παραπομπών σύμφωνα με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI– σημείο 54 – παράγραφος 4 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που περιέχουν τέτοιες ουσίες και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι είναι τεχνικώς αδύνατη η υποκατάσταση είτε αυτών καθαυτών είτε μέσω της χρήσης διαφορετικών υλικών ή σχεδιαστικών τροποποιήσεων, ή στην περίπτωση προϊόντων που έχουν σημαντικά υψηλότερη συνολική περιβαλλοντική επίδοση σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

Για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που περιέχουν τέτοιες ουσίες και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι είναι τεχνικώς αδύνατη η υποκατάσταση είτε αυτών καθαυτών είτε μέσω της χρήσης διαφορετικών υλικών ή σχεδιαστικών τροποποιήσεων, ή στην περίπτωση προϊόντων που έχουν σημαντικά υψηλότερη συνολική περιβαλλοντική επίδοση σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας μέτρα για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 54 – παράγραφος 4 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, για τη θέσπιση, το αργότερο εννέα μήνες μετά τις διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, μέτρων για τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων απονομής οικολογικού σήματος της ΕΕ για κάθε κατηγορία προϊόντων. Τα μέτρα αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση, το αργότερο εννέα μήνες μετά τις διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, μέτρων για τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων απονομής οικολογικού σήματος της ΕΕ για κάθε κατηγορία προϊόντων. Τα μέτρα αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 54 – παράγραφος 4 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010

Άρθρο 15 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91

Άρθρο 2 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για την ενημέρωση του καταλόγου Prodcom και των πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται για κάθε θέση.»

«6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την ενημέρωση του καταλόγου Prodcom και των πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται για κάθε θέση.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο.»

«5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, για ορισμένες θέσεις του καταλόγου Prodcom, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, που ορίζουν τη διεξαγωγή ερευνών με περιοδικότητα ενός ή τριών μηνών.

Ωστόσο, για ορισμένες θέσεις του καταλόγου Prodcom, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τη διεξαγωγή ερευνών με περιοδικότητα ενός ή τριών μηνών.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«1.   Οι αναγκαίες πληροφορίες συλλέγονται από τα κράτη μέλη μέσω ερωτηματολογίων έρευνας, το περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται από την Επιτροπή. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α σχετικά με τις λεπτομέρειες αυτές.»

«1.   Οι αναγκαίες πληροφορίες συλλέγονται από τα κράτη μέλη μέσω ερωτηματολογίων έρευνας, το περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται από την Επιτροπή. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις λεπτομέρειες αυτές.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη επεξεργάζονται τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ή τις πληροφορίες από άλλες πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη επεξεργάζονται τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ή τις πληροφορίες από άλλες πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91

Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6, το άρθρο 3 παράγραφοι 5 και 4, το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6, το άρθρο 3 παράγραφοι 5 και 4, το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 56 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, ώστε να τροποποιεί ιδίως τις στατιστικές μονάδες του παραγωγικού συστήματος, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια και τους ορισμούς που προσδιορίζονται στο παράρτημα, για την προσαρμογή τους στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, ώστε να τροποποιεί τις στατιστικές μονάδες του παραγωγικού συστήματος, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια και τους ορισμούς που προσδιορίζονται στο παράρτημα, για την προσαρμογή τους στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 56 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93

Άρθρο 6 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με τα κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας·

-  να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με τα κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας των μεταβλητών·

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση του εισαγωγικού κειμένου (της αιτιολογικής σκέψης) με την τροπολογία που προτείνεται επί του άρθρου 10 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

(2)  στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ, συνιστάται κατά την εξουσιοδότηση να προσδιορίζεται σαφώς κατά πόσον η εξουσία αφορά τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση της νομοθετικής πράξης. Τούτο εφαρμόστηκε συστηματικά σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι λεπτομέρειες των συστημάτων στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται στα παραρτήματα. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή τους.

Οι λεπτομέρειες των συστημάτων στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται στα παραρτήματα. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας περαιτέρω την έγκριση και την εφαρμογή τους.

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ, συνιστάται κατά την εξουσιοδότηση να προσδιορίζεται σαφώς κατά πόσον η εξουσία αφορά τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση της νομοθετικής πράξης. Τούτο εφαρμόστηκε συστηματικά σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τα κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας.»

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τα κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας των μεταβλητών

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδιορίζει το είδος της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και το ακριβές αντικείμενο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  στο άρθρο 18, η παράγραφος 3 απαλείφεται·

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 αποτελεί διάταξη διαδικαστικού χαρακτήρα που συνδέεται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, διάταξη που είναι πλέον περιττή και ως εκ τούτου απαλείφεται.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Άρθρο 18 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 10, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, επιβάλλεται να απαριθμούνται ρητά όλες οι διατάξεις που αναθέτουν αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση. Η διάρκεια της εξουσιοδότησης μεταβάλλεται από περίοδο επ’ αόριστον σε περίοδο πέντε ετών, σε συνέπεια με την καθιερωμένη στη νομοθεσία πρακτική στον τομέα των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ECON και με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Τούτο εφαρμόζεται συστηματικά σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Άρθρο 18 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 10, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, επιβάλλεται να απαριθμούνται ρητά όλες οι διατάξεις που αναθέτουν αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Άρθρο 18 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 10, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, επιβάλλεται να απαριθμούνται ρητά όλες οι διατάξεις που αναθέτουν αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση. Η περίοδος ελέγχου ορίζεται σε τρεις μήνες με δυνατότητα παράτασης άπαξ για περαιτέρω τρεις μήνες, σύμφωνα με την καθιερωμένη στη νομοθεσία πρακτική στον τομέα των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ECON. Τούτο εφαρμόζεται συστηματικά σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Α – στοιχείο β – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τη χρησιμοποίηση άλλων μονάδων παρατήρησης.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προβλέποντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων μονάδων παρατήρησης.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 6 – σημείο iii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Α – στοιχείο γ – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές παραγωγού για το εξωτερικό (αριθ. 312) και τις τιμές κατά την εισαγωγή (αριθ. 340) μπορούν να συλλέγονται με βάση τη μοναδιαία αξία των προϊόντων που προέρχονται από το εξωτερικό εμπόριο ή άλλες πηγές μόνον εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται σημαντική υποβάθμιση της ποιότητάς τους έναντι των ειδικών πληροφοριών για τις τιμές. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τους όρους διασφάλισης της απαραίτητης ποιότητας των στοιχείων.»

«2.  Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές παραγωγού για το εξωτερικό (αριθ. 312) και τις τιμές κατά την εισαγωγή (αριθ. 340) μπορούν να συλλέγονται με βάση τη μοναδιαία αξία των προϊόντων που προέρχονται από το εξωτερικό εμπόριο ή άλλες πηγές μόνον εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται σημαντική υποβάθμιση της ποιότητάς τους έναντι των ειδικών πληροφοριών για τις τιμές. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τους όρους διασφάλισης της απαραίτητης ποιότητας των στοιχείων.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Α – στοιχείο δ – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Επιπλέον, η μεταβλητή «παραγωγή» (αριθ. 110) και η μεταβλητή «εργασθείσες ώρες» (αριθ. 220) πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.»·

«2.  Επιπλέον, η μεταβλητή «παραγωγή» (αριθ. 110) και η μεταβλητή «εργασθείσες ώρες» (αριθ. 220) πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, για να τροποποιεί τον κατάλογο των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να τροποποιεί).

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 6 – σημείο iii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Α – στοιχείο στ – σημείο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«8.  Για τη μεταβλητή «τιμές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340), ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τον καθορισμό των όρων εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ).»

«8.  Για τη μεταβλητή «τιμές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340), ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τους όρους εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ).»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 6 – σημείο viii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Α – στοιχείο στ – σημείο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«9.  Οι μεταβλητές για τις αγορές εξωτερικού (αριθ. 122 και 312) πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο της βιομηχανίας που καθορίζεται ως τίτλοι Β έως Ε της NACE αναθ. 2 και τις ΚΟΒΚ, τίτλος (1 γράμμα) και τμήμα (διψήφιο επίπεδο) της NACE αναθ. 2. Οι πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους Δ και Ε της NACE αναθ. 2 δεν απαιτούνται για τη μεταβλητή 122. Επιπλέον, η μεταβλητή «τιμές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340) πρέπει να διαβιβαστεί σύμφωνα με τη διάκριση σε ευρωζώνη και σε χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο της βιομηχανίας που καθορίζεται ως τίτλοι Β έως Ε της CPA και τις ΚΟΒΚ, τίτλος (1 γράμμα) και τμήμα (διψήφιο επίπεδο) της CPA. Για τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τον καθορισμό των όρων εφαρμογής ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Το ευρωπαϊκό δειγματοληπτικό σύστημα μπορεί να περιορίζει το πεδίο της μεταβλητής «τιμές κατά την εισαγωγή» στην εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης για τις μεταβλητές 122, 312 και 340 δεν χρειάζεται να διαβιβαστεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το νόμισμά τους.»

«9.  Οι μεταβλητές για τις αγορές εξωτερικού (αριθ. 122 και 312) πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο της βιομηχανίας που καθορίζεται ως τίτλοι Β έως Ε της NACE αναθ. 2 και τις ΚΟΒΚ, τίτλος (1 γράμμα) και τμήμα (διψήφιο επίπεδο) της NACE αναθ. 2. Οι πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους Δ και Ε της NACE αναθ. 2 δεν απαιτούνται για τη μεταβλητή 122. Επιπλέον, η μεταβλητή «τιμές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340) πρέπει να διαβιβαστεί σύμφωνα με τη διάκριση σε ευρωζώνη και σε χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο της βιομηχανίας που καθορίζεται ως τίτλοι Β έως Ε της CPA και τις ΚΟΒΚ, τίτλος (1 γράμμα) και τμήμα (διψήφιο επίπεδο) της CPA. Για τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τους όρους εφαρμογής ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Το ευρωπαϊκό δειγματοληπτικό σύστημα μπορεί να περιορίζει το πεδίο της μεταβλητής «τιμές κατά την εισαγωγή» στην εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης για τις μεταβλητές 122, 312 και 340 δεν χρειάζεται να διαβιβαστεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το νόμισμά τους.»

Αιτιολόγηση

Στο αγγλικό κείμενο, ο όρος «euro-area» είναι ο επίσημος όρος για την ομάδα χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμά τους και αντικαθιστά τον όρο «eurο-zone». Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Β – στοιχείο β – σημείο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τη χρησιμοποίηση άλλων μονάδων παρατήρησης.»

«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προβλέποντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων μονάδων παρατήρησης.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο iv

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Β – στοιχείο δ – σημείο 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.

Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να τροποποιεί τον κατάλογο των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να τροποποιεί).

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8 – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Γ – στοιχείο β – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τη χρησιμοποίηση άλλων μονάδων παρατήρησης.»

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προβλέποντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων μονάδων παρατήρησης.»

(Η αρίθμηση στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να διορθωθεί. Το σημείο 9 είναι στην πραγματικότητα το σημείο 8).

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8 – σημείο iii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Γ – στοιχείο γ – σημείο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  στο στοιχείο γ) σημείο 4 , απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο·

iii)  στο στοιχείο γ) σημείο 4 , απαλείφεται το τρίτο εδάφιο·

(Η αρίθμηση στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να διορθωθεί. Το σημείο 9 είναι στην πραγματικότητα το σημείο 8).

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση της διατύπωσης με τα πρότυπα της ενωσιακής νομοθεσίας για τη σύνταξη νομοθετικών κειμένων.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8 – σημείο iv

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Γ – στοιχείο δ – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Η μεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και η μεταβλητή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 123) πρέπει να διαβιβάζονται και σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.»·

«2.  Η μεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και η μεταβλητή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 123) πρέπει να διαβιβάζονται και σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να τροποποιεί τον κατάλογο των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.

(Η αρίθμηση στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να διορθωθεί. Το σημείο 9 είναι στην πραγματικότητα το σημείο 8).

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να τροποποιεί).

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8 – σημείο v

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Γ – στοιχείο ζ – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Για τις μεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής πωλήσεων» ή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) τα στοιχεία διαβιβάζονται εντός ενός μηνός στα επίπεδα λεπτομέρειας που ορίζονται στην παράγραφο 3 στο στοιχείο στ) του παρόντος παραρτήματος. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να υποβάλλουν στοιχεία για τις μεταβλητές «κύκλος εργασιών», «αποπληθωριστής πωλήσεων»/«όγκος πωλήσεων» αριθ. 120 και 330/123 σύμφωνα με την κατανομή του ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τις λεπτομέρειες κατανομής του ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος.»

«2.  Για τις μεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής πωλήσεων» ή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) τα στοιχεία διαβιβάζονται εντός ενός μηνός στα επίπεδα λεπτομέρειας που ορίζονται στην παράγραφο 3 στο στοιχείο στ) του παρόντος παραρτήματος. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να υποβάλλουν στοιχεία για τις μεταβλητές «κύκλος εργασιών», «αποπληθωριστής πωλήσεων»/«όγκος πωλήσεων» αριθ. 120 και 330/123 σύμφωνα με την κατανομή του ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζοντας τις λεπτομέρειες κατανομής του ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος.»

(Η αρίθμηση στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να διορθωθεί. Το σημείο 9 είναι στην πραγματικότητα το σημείο 8).

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9 – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Δ – στοιχείο β – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τη χρησιμοποίηση άλλων μονάδων παρατήρησης.»

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προβλέποντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων μονάδων παρατήρησης.»

(Η αρίθμηση στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να διορθωθεί. Το σημείο 10 είναι στην πραγματικότητα το σημείο 9).

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9 – σημείο iv

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Παράρτημα Δ – στοιχείο δ – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Η μεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) πρέπει να διαβιβάζεται και σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.»

«2.  Η μεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) πρέπει να διαβιβάζεται και σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να τροποποιεί τον κατάλογο των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.»

(Η αρίθμηση στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να διορθωθεί. Το σημείο 10 είναι στην πραγματικότητα το σημείο 9).

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 530/1999 προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για τη συμπλήρωση του εν λόγω κανονισμού με τον ορισμό και την κατανομή των προς παροχή πληροφοριών και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 530/1999 προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για τη συμπλήρωση του εν λόγω κανονισμού με τον ορισμό και την κατανομή των προς παροχή πληροφοριών και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την τροπολογία που προτείνεται για το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 530/1999.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 58 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/1999

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με τον ορισμό και την κατανομή των προς παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται για κάθε περίοδο αναφοράς, τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζοντας τον ορισμό και την κατανομή των προς παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται για κάθε περίοδο αναφοράς, τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 58 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/1999

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται για κάθε περίοδο αναφοράς, τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται για κάθε περίοδο αναφοράς, τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 58 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/1999

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης σύμφωνα με την καθιερωμένη στη νομοθεσία πρακτική στον τομέα των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ECON και με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλέπε ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 58 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/1999

Άρθρο 10 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση της διάρκειας της περιόδου ελέγχου με την καθιερωμένη στη νομοθεσία πρακτική στον τομέα των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ECON.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 όσον αφορά την παραγωγή των αποτελεσμάτων, την ενδεδειγμένη μορφή για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων και το περιεχόμενο των εκθέσεων για την ποιότητα, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 όσον αφορά την παραγωγή των αποτελεσμάτων, την ενδεδειγμένη μορφή για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων και τη δομή και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις των εκθέσεων για την ποιότητα, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τροπολογία επί του άρθρου που ευθυγραμμίζει τη διατύπωση με την πρόσφατη νομοθεσία στον τομέα της στατιστικής.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 59 – παράγραφος 5 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β, όσον αφορά την κατάρτιση πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ της στατιστικής ονοματολογίας του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού και του καταλόγου αποβλήτων που καταρτίζεται με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής.*

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καταρτίζοντας πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ της στατιστικής ονοματολογίας του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού και του καταλόγου αποβλήτων που καταρτίζεται με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής.*

____________________

____________________

* Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3).

* Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3).

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 59 – παράγραφος 5 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β σχετικά με τον καθορισμό των όρων ποιότητας και ακρίβειας.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τους όρους ποιότητας και ακρίβειας.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 59 – παράγραφος 5 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002

Άρθρο 1 α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β, για την προσαρμογή στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις που αφορούν τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και την επεξεργασία και διαβίβαση των αποτελεσμάτων και την προσαρμογή των προδιαγραφών που απαριθμούνται στα παραρτήματα.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β, για να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό προσαρμόζοντάς τον στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις που αφορούν τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και την επεξεργασία και διαβίβαση των αποτελεσμάτων και προσαρμόζοντας τις προδιαγραφές που απαριθμούνται στα παραρτήματα.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να τροποποιεί).

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 59 – παράγραφος 5 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002

Άρθρο 5 β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 5α, ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 5α, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 59 – παράγραφος 5 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το περιεχόμενο των εκθέσεων για την ποιότητα, όπως αναφέρονται στο τμήμα 7 του παραρτήματος Ι και στο τμήμα 7 του παραρτήματος ΙΙ.

γ)  τη δομή και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις των εκθέσεων για την ποιότητα, όπως αναφέρονται στο τμήμα 7 του παραρτήματος Ι και στο τμήμα 7 του παραρτήματος ΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι συνεπής με άλλες τροπολογίες στην παρούσα πρόταση καθώς και με την πλέον πρόσφατη νομοθεσία στον τομέα της στατιστικής. Το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής και ο σκοπός αυτής της παραγράφου φαίνεται να είναι ο προσδιορισμός της δομής και των ρυθμίσεων της έκθεσης, γεγονός που διευκρινίζεται με την προτεινόμενη τροπολογία. Στο πνεύμα της καλής συνεργασίας με τα άλλα όργανα, η τροπολογία αυτή καταδεικνύει επίσης τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταλήξει σε συμφωνία για τον παρόντα φάκελο, αποδεχόμενο την προτεινόμενη διαδικασία.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 60 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2003

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με τον καθορισμό άλλων κανόνων ακριβείας.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας άλλους κανόνες ακριβείας.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 60 – παράγραφος 3 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2003

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας μέτρα σχετικά με την παροχή των δεδομένων βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της εισαγωγής με τις αλλαγές που προτείνονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003, όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης ποιότητας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003, όσον αφορά τη δομή και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις της έκθεσης ποιότητας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της εισαγωγής με τις αλλαγές που προτείνονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, όσον αφορά τις τροποποιήσεις για τον επαναπροσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του δείκτη και την αναθεώρηση της δομής στάθμισης.»

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α τροποποιώντας το παράρτημα για τον επαναπροσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του δείκτη και την αναθεώρηση της δομής στάθμισης.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τις τροποποιήσεις για την ενσωμάτωση των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στους τίτλους Ξ έως Σ της NACE αναθ. 2 στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες σκοπιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 10.»

«2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ενσωμάτωση των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στους τίτλους Ξ έως Σ της NACE αναθ. 2 στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες σκοπιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 10.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης. Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 προβλέπει την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, αλλά δεν τις ορίζει.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λαμβανομένων υπόψη των συμβολών στη συνολική απασχόληση και στο συνολικό κόστος εργασίας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τον προσδιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στους τίτλους της NACE αναθ. 2 και κατά μικρότερες υποδιαιρέσεις, όχι όμως πέραν του επιπέδου των (διψήφιων) διαιρέσεων NACE αναθ. 2 ή των ομάδων διαιρέσεων κατά τις οποίες τα στοιχεία κατανέμονται λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Λαμβανομένων υπόψη των συμβολών στη συνολική απασχόληση και στο συνολικό κόστος εργασίας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την κατανομή ανά οικονομικές δραστηριότητες που ορίζονται στους τίτλους της NACE αναθ. 2 και κατά μικρότερες υποδιαιρέσεις, όχι όμως πέραν του επιπέδου των (διψήφιων) διαιρέσεων NACE αναθ. 2 ή των ομάδων διαιρέσεων κατά τις οποίες τα στοιχεία κατανέμονται λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τον προσδιορισμό αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες σκοπιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 10.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τον προσδιορισμό αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες σκοπιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 10.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τη θέσπιση της μεθοδολογίας για την αλυσοποίηση του δείκτη.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τη μεθοδολογία για την αλυσοποίηση του δείκτη.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τη θέσπιση χωριστών κριτηρίων ποιότητας. Τα διαβιβαζόμενα τρέχοντα και αναδρομικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τα εν λόγω κριτήρια ποιότητας.»

«1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας χωριστά κριτήρια ποιότητας. Τα διαβιβαζόμενα τρέχοντα και αναδρομικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τα εν λόγω κριτήρια ποιότητας.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις ποιότητας στην Επιτροπή, αρχίζοντας από το 2003. Το περιεχόμενο των εκθέσεων ορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.»

«2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις ποιότητας στην Επιτροπή, αρχίζοντας από το 2003. Η δομή και οι λεπτομερείς ρυθμίσεις των εκθέσεων ορίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.»

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται να ορίζεται το περιεχόμενο παρόμοιων εκθέσεων με εκτελεστική πράξη. Το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής και ο σκοπός αυτής της παραγράφου φαίνεται να είναι ο προσδιορισμός της δομής και των ρυθμίσεων της έκθεσης, γεγονός που διευκρινίζεται με την προτεινόμενη τροπολογία. Τούτο άλλωστε συνάδει και με την πιο πρόσφατη νομοθεσία στον τομέα της στατιστικής.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  το άρθρο 9 απαλείφεται.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9 αναφέρεται σε προθεσμίες μεταφοράς και σε παρεκκλίσεις που στο μεταξύ έχουν εκπνεύσει. Επομένως, το άρθρο περιττεύει και θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστική πράξη, μέτρα βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.»· Τα μέτρα αυτά πρέπει να τηρούν την αρχή της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, όπου συμπεριλαμβάνεται και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης για τους αποκριθέντες.»

«5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την παροχή των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τηρούν την αρχή της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, όπου συμπεριλαμβάνεται και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης για τους αποκριθέντες.»

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται τέτοια μέτρα να εγκρίνονται με εκτελεστικές πράξεις, δεδομένου ότι η εξουσιοδότηση υπερβαίνει τη θέσπιση «ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης», σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ. Επομένως, η συγκεκριμένη εξουσιοδότηση πρέπει να έχει τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 11 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 11 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση των παραπομπών.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Άρθρο 11 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση των παραπομπών, της προθεσμίας ελέγχου και της παράτασής της.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VI – σημείο 62 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004

Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 63 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  να τροποποιεί τον εν λόγω κανονισμό, προσαρμόζοντας το ποσοστό του συνόλου της Ένωσης·

-  να τροποποιεί τον εν λόγω κανονισμό, διορθώνοντας το ποσοστό του συνόλου της Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία που προτείνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τη διαβίβαση στοιχείων των θέσεων P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 και B.4G, καθώς και οποιαδήποτε απόφαση για την κατανομή των συναλλαγών που απαριθμούνται στο παράρτημα ανά αντίστοιχο τομέα. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται μόνον αφού η Επιτροπή έχει υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 9.»

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας το χρονοδιάγραμμα για τη διαβίβαση στοιχείων των θέσεων P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 και B.4G, καθώς και απαιτώντας κατανομή των συναλλαγών που απαριθμούνται στο παράρτημα ανά αντίστοιχο τομέα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνονται μόνον αφού η Επιτροπή έχει υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 9.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  η παράγραφος 5 διαγράφεται·

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 5 αναφέρεται σε δεδομένα διαβίβασης του 2004 και επομένως είναι παρωχημένη· θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά το ποσοστό του συνόλου της Ένωσης.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για να προσαρμόζει το ποσοστό (1 %) του συνόλου της Ένωσης.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της έκτασης της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, σχετικά με την έγκριση των κοινών προτύπων ποιότητας.»

«1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κοινά πρότυπα ποιότητας.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005

Άρθρο 7 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4, άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4, άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005

Άρθρο 7 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση της προθεσμίας ελέγχου και της παράτασής της.

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για τη διεύρυνση του ορισμού αυτού, εάν μια τέτοια διεύρυνση ενισχύει ουσιαστικά την αντιπροσωπευτικότητα και την ποιότητα του αποτελέσματος της έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Επιπλέον, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τη διεύρυνση του ορισμού αυτού, εάν μια τέτοια διεύρυνση ενισχύει ουσιαστικά την αντιπροσωπευτικότητα και την ποιότητα του αποτελέσματος της έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις δειγματοληψίας και ακρίβειας, τις απαραίτητες διαστάσεις του δείγματος προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, καθώς και τις λεπτομερείς προδιαγραφές της NACE αναθ. 2 και τις κατηγορίες μεγέθους με βάση τις οποίες μπορούν να αναλύονται τα αποτελέσματα.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις δειγματοληψίας και ακρίβειας, τις απαραίτητες διαστάσεις του δείγματος προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, καθώς και τις λεπτομερείς προδιαγραφές της NACE αναθ. 2 και τις κατηγορίες μεγέθους με βάση τις οποίες μπορούν να αναλύονται τα αποτελέσματα.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για τα ειδικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ή που δεν προσφέρουν κατάρτιση και για τις διάφορες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης.»

«2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τα ειδικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ή που δεν προσφέρουν κατάρτιση και για τις διάφορες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για τις απαιτήσεις ποιότητας για τα δεδομένα που συλλέγονται και διαβιβάζονται για τις ευρωπαϊκές στατιστικές επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις και για τα τυχόν μέτρα που απαιτούνται για την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.»

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τις απαιτήσεις ποιότητας για τα δεδομένα που συλλέγονται και διαβιβάζονται για τις ευρωπαϊκές στατιστικές επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις και εγκρίνοντας τα τυχόν μέτρα που απαιτούνται για την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5. Η Επιτροπή καθορίζει τη δομή των εκθέσεων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.»

«5. Κατά την κατάρτιση των εκθέσεων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας και με κάθε άλλο μέτρο που θεσπίζεται δυνάμει της παραγράφου 4. Προκειμένου να αξιολογήσουν την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το μορφότυπο που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.»

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθιστά σαφές ότι η αναφορά στη δομή των εκθέσεων ποιότητας που εγκρίνονται μέσω εκτελεστικής πράξης σχετίζεται με το μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη όταν αξιολογούν την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων, καθώς και ότι η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται στα κριτήρια ποιότητας που έχουν ήδη θεσπιστεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, ώστε να καθορίζει το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο πρέπει να συλλεχθούν δεδομένα.»

«2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο πρέπει να συλλεχθούν δεδομένα.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005

Άρθρο 13 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 65 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, για την τροποποίηση του παραρτήματος προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις ή για την ευθυγράμμιση με άλλες οικονομικές και κοινωνικές ταξινομήσεις.»

«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις ή για την ευθυγράμμιση με άλλες οικονομικές και κοινωνικές ταξινομήσεις.»

Αιτιολόγηση

Εξειδίκευση της παραπομπής (δεδομένου ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα παραρτήματα).

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 65 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006

Άρθρο 6 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 65 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006

Άρθρο 6 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της περιόδου ελέγχου και της παράτασής της.

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 66 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2007

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο , για τον καθορισμό του πρώτου έτους συλλογής πλήρων δεδομένων και τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τη λεπτομερή ταξινόμηση των καλυπτόμενων δεδομένων και τους ορισμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας το πρώτο έτος συλλογής πλήρων δεδομένων και θεσπίζοντας μέτρα σχετικά με τη λεπτομερή ταξινόμηση των καλυπτόμενων δεδομένων και τους ορισμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 66 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2007

Άρθρο 7 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και στο παράρτημα I σημείο 1.1.2.4. ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και στο παράρτημα I σημείο 1.1.2.4. ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 716/2007 στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τους ορισμούς των παραρτημάτων Ι και ΙΙ και το επίπεδο λεπτομέρειας του παραρτήματος ΙΙΙ, καθώς και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με μέτρα σχετικά με τις στατιστικές εισαγωγής και εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 716/2007 στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τους ορισμούς των παραρτημάτων Ι και ΙΙ και το επίπεδο λεπτομέρειας του παραρτήματος ΙΙΙ, καθώς και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με μέτρα σχετικά με τις στατιστικές εισαγωγής και εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις και τα κοινά πρότυπα ποιότητας.

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη περιγραφή της εξουσιοδότησης, βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 716/20007.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για τις στατιστικές εισαγωγής και εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, επί τη βάσει των συμπερασμάτων των πιλοτικών μελετών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τα αναγκαία μέτρα για τις στατιστικές εισαγωγής και εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, επί τη βάσει των συμπερασμάτων των πιλοτικών μελετών.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, σχετικά με κοινά πρότυπα ποιότητας.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τα κοινά πρότυπα ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της της χάριν σαφήνειας.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«γ)  καθορισμός του περιεχομένου και της περιοδικότητας των εκθέσεων ποιότητας.»

«γ)  καθορισμός της δομής, των λεπτομερών ρυθμίσεων και της περιοδικότητας των εκθέσεων ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται να ορίζεται το περιεχόμενο τέτοιων εκθέσεων με εκτελεστική πράξη. Το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής και ο σκοπός αυτής της παραγράφου φαίνεται να είναι ο προσδιορισμός της δομής και των ρυθμίσεων της έκθεσης, γεγονός που διευκρινίζεται με την προτεινόμενη τροπολογία. Τούτο άλλωστε συνάδει και με την πλέον πρόσφατη νομοθεσία στον τομέα της στατιστικής.

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007

Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007

Άρθρο 9 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση.

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007

Άρθρο 9 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση της προθεσμίας ελέγχου και της παράτασής της.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 68 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007

Άρθρο 9 α – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά τα ακόλουθα:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα ακόλουθα:

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 68 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση αυτή το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλ. ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση των ορισμών και την τροποποίηση του καταλόγου βασικών θέσεων στο παράρτημα II προς συνεκτίμηση των οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη αύξηση κόστους για τα κράτη μέλη.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση των ορισμών που εκτίθενται στην πρώτη παράγραφο και την τροποποίηση του καταλόγου βασικών θέσεων στο παράρτημα II προς συνεκτίμηση των οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη αύξηση κόστους για τα κράτη μέλη.»

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση εξουσίας πρέπει να είναι ακριβέστερη και η έκτασή της να ορίζεται σαφώς, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α σχετικά με τα κοινά κριτήρια επί των οποίων βασίζεται ο έλεγχος της ποιότητας.»

«4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τα κοινά κριτήρια επί των οποίων βασίζεται ο έλεγχος της ποιότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση εξουσίας πρέπει να είναι ακριβέστερη και η έκτασή της να ορίζεται σαφώς, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5.  Η Επιτροπή εγκρίνει τη δομή των εκθέσεων ποιότητας, όπως ορίζεται στο σημείο 5.3 του παραρτήματος I, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.»

«5.  Η Επιτροπή ορίζει τη δομή και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις των εκθέσεων ποιότητας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 και ορίζεται στο σημείο 5.3 του παραρτήματος I, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.»

Αιτιολόγηση

Η έκταση της ανάθεσης εξουσίας πρέπει να ορίζεται σαφώς.

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007

Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 7 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλέπε ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007

Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 7 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007

Άρθρο 10 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 7 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της περιόδου ελέγχου και της παράτασής της.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για την τροποποίηση του καταλόγου χαρακτηριστικών των μητρώων, του ορισμού τους και των κανόνων συνεχείας τους στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού και για τη συμπλήρωσή του με κοινά ποιοτικά πρότυπα και κανόνες ενημέρωσης των μητρώων και για τον καθορισμό του κατά πόσον ορισμένες επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνονται στα μητρώα, με τον προσδιορισμό μονάδων συμβατών με τις μονάδες των γεωργικών στατιστικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για την τροποποίηση του καταλόγου χαρακτηριστικών των μητρώων, του ορισμού τους και των κανόνων συνεχείας τους στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού και για τη συμπλήρωσή του με κοινά πρότυπα για την ποιότητα των επιχειρηματικών μητρώων και κανόνες ενημέρωσης των μητρώων και για τον καθορισμό του κατά πόσον ορισμένες επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνονται στα μητρώα, με τον προσδιορισμό μονάδων συμβατών με τις μονάδες των γεωργικών στατιστικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την τροπολογία που προτείνεται για το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008.

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, για τον προσδιορισμό του κατά πόσον πρέπει να καταχωρίζονται στα μητρώα επιχειρήσεις με λιγότερο από 0,5 απασχολούμενο και ομάδες επιχειρήσεων καθ’ ολοκληρίαν εγκατεστημένες στο οικείο κράτος χωρίς καμία στατιστική σημασία για τα κράτη μέλη, καθώς και για τον ορισμό μονάδων συμβατών με τις μονάδες των γεωργικών στατιστικών.»

«6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας κατά πόσον πρέπει να καταχωρίζονται στα μητρώα επιχειρήσεις με λιγότερο από 0,5 απασχολούμενο και ομάδες επιχειρήσεων καθ’ ολοκληρίαν εγκατεστημένες στο οικείο κράτος χωρίς καμία στατιστική σημασία για τα κράτη μέλη, καθώς και για τον ορισμό μονάδων συμβατών με τις μονάδες των γεωργικών στατιστικών.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, σχετικά με κοινά πρότυπα ποιότητας.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κοινά πρότυπα για την ποιότητα των επιχειρηματικών μητρώων σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση εξουσίας πρέπει να είναι ακριβέστερη και η έκτασή της να ορίζεται σαφώς, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης.

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις σχετικά με τη δομή, τις λεπτομερείς ρυθμίσεις και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται να ορίζεται το περιεχόμενο παρόμοιων εκθέσεων με εκτελεστική πράξη. Το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής και ο σκοπός αυτής της παραγράφου φαίνεται να είναι ο προσδιορισμός της δομής και των ρυθμίσεων της έκθεσης, γεγονός που διευκρινίζεται με την προτεινόμενη τροπολογία. Τούτο άλλωστε συνάδει και με την πλέον πρόσφατη νομοθεσία στον τομέα της στατιστικής.

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, σχετικά με τους κανόνες για την ενημέρωση των μητρώων.»

«3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τους κανόνες για την ενημέρωση των μητρώων.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008

Άρθρο 15 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλέπε ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008

Άρθρο 15 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της προθεσμίας ελέγχου και της παράτασής της.

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Η χρήση της ευέλικτης ενότητας της παραγράφου 2 στοιχείο ι) σχεδιάζεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, όσον αφορά τους τομείς, τον κατάλογο χαρακτηριστικών, την περίοδο αναφοράς, τις καλυπτόμενες δραστηριότητες και τις ποιοτικές απαιτήσεις. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς. Η Επιτροπή προσδιορίζει επίσης την ανάγκη συλλογής των πληροφοριών και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει όσον αφορά την επιβάρυνση των επιχειρήσεων και το κόστος για τα κράτη μέλη.»

«Η χρήση της ευέλικτης ενότητας της παραγράφου 2 στοιχείο ι) σχεδιάζεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τους τομείς της ευέλικτης ενότητας, τον κατάλογο χαρακτηριστικών της, την περίοδο αναφοράς, τις καλυπτόμενες δραστηριότητες και τις ποιοτικές απαιτήσεις της. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς. Η Επιτροπή προσδιορίζει επίσης την ανάγκη συλλογής των πληροφοριών και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει όσον αφορά την επιβάρυνση των επιχειρήσεων και το κόστος για τα κράτη μέλη.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της αξιολόγησης των πιλοτικών ερευνών.»

«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της αξιολόγησης των πιλοτικών ερευνών.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2.  Για την κατάρτιση στατιστικών συνόλων σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την παραγωγή εθνικών αποτελεσμάτων βάσει των επιπέδων της NACE αναθ. 2, τα οποία αναγράφονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β.»

«2.  Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών συνόλων σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την παραγωγή εθνικών αποτελεσμάτων βάσει των επιπέδων της NACE αναθ. 2, τα οποία αναγράφονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τα σχετικά επίπεδα της NACE αναθ. 2

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση εξουσίας πρέπει να είναι ακριβέστερη και η έκτασή της να ορίζεται σαφώς, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης.

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται υπό κατάλληλη τεχνική μορφή εντός προθεσμίας που αρχίζει από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με την περίοδο αναφοράς για τις ενότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) και στοιχείο ι)· η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Για την ενότητα του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο θ), η προθεσμία δεν υπερβαίνει τους 30 μήνες ή τους 18 μήνες κατά το παράρτημα ΙΧ τμήμα 9. Επιπλέον, μικρός αριθμός προσωρινών εκτιμώμενων αποτελεσμάτων διαβιβάζεται εντός προθεσμίας, οριζόμενης για τις ενότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ), η οποία αρχίζει από το τέλος της περιόδου αναφοράς, καθορίζεται σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία και δεν υπερβαίνει τους δέκα μήνες.

Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται υπό κατάλληλη τεχνική μορφή εντός προθεσμίας που αρχίζει από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας την περίοδο αναφοράς για τις ενότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) και στοιχείο ι), η οποία δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Για την ενότητα του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο θ), η προθεσμία δεν υπερβαίνει τους 30 μήνες ή τους 18 μήνες κατά το παράρτημα ΙΧ τμήμα 9. Επιπλέον, μικρός αριθμός προσωρινών εκτιμώμενων αποτελεσμάτων διαβιβάζεται εντός προθεσμίας, η οποία αρχίζει από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας αυτήν την περίοδο για τις ενότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ), η οποία δεν υπερβαίνει τους δέκα μήνες.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει). Η διατύπωση «... με την εν λόγω διαδικασία...» αναφέρεται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, επομένως πρέπει να προσαρμοστεί για να αναφέρεται στη διαδικασία για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, όσον αφορά την αναθεώρηση των κανόνων για την επισήμανση CETO και την ταξινόμηση των κρατών μελών, μέχρι τις 29 Απριλίου 2013 και εν συνεχεία ανά πέντε έτη.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό αναθεωρώντας τους κανόνες για την επισήμανση CETO και την ταξινόμηση των κρατών μελών, μέχρι τις 29 Απριλίου 2013 και εν συνεχεία ανά πέντε έτη.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Άρθρο 11 α – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β όσον αφορά τα εξής:

Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα εξής:

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (δηλ. για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Άρθρο 11 β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 11α, το παράρτημα Ι τμήματα 5, 6, 8 σημεία 1 και 2, το τμήμα 6 των παραρτημάτων II, III και IV, το παράρτημα VI τμήμα 7, το παράρτημα VIII τμήματα 3, 4 σημεία 2 και 3, το παράρτημα IX τμήμα 8 σημεία 2 και 3 και τμήμα 10 σημείο 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 11α, τα τμήματα 5, 6, 8 σημεία 1 και 2 του παραρτήματος Ι, το τμήμα 6 των παραρτημάτων II, III και IV, το τμήμα 7 του παραρτήματος VI , τα τμήματα 3, 4 σημεία 2 και 3 του παραρτήματος VIII, το τμήμα 8 σημεία 2 και 3 και τμήμα 10 σημείο 2 του παραρτήματος ΧΙ ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της εξουσιοδότησης με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου (βλέπε ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, παράγραφος 9).

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Άρθρο 11 β – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 11α, το παράρτημα Ι τμήματα 5, 6, 8 σημεία 1 και 2, το τμήμα 6 των παραρτημάτων II, III και IV, το παράρτημα VI τμήμα 7, το παράρτημα VIII τμήματα 3, 4 σημεία 2 και 3, το παράρτημα IX τμήμα 8 σημεία 2 και 3 και τμήμα 10 σημείο 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 11α, τα τμήματα 5, 6, 8 σημεία 1 και 2 του παραρτήματος Ι, το τμήμα 6 των παραρτημάτων II, III και IV, το τμήμα 7 του παραρτήματος VI, τα τμήματα 3, 4 σημεία 2 και 3 του παραρτήματος VIII , το τμήμα 8 σημεία 2 και 3 και τμήμα 10 σημείο 2 του παραρτήματος ΙΧ αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της προθεσμίας ελέγχου και της παράτασής της.

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Παράρτημα I – τμήμα 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο καταρτίζονται στατιστικές είναι το ημερολογιακό έτος 2008. Τα στοιχεία θα καταρτίζονται σύμφωνα με την κατανομή στο τμήμα 9. Ωστόσο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, όσον αφορά το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτιστούν στατιστικές για τις τάξεις δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον κλάδο 66 και από τις ομάδες 64.2, 64.3 και 64.9 της NACE αναθ. 2.

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο καταρτίζονται στατιστικές είναι το ημερολογιακό έτος 2008. Τα στοιχεία θα καταρτίζονται σύμφωνα με την κατανομή στο τμήμα 9. Ωστόσο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτιστούν στατιστικές για τις τάξεις δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον κλάδο 66 και από τις ομάδες 64.2, 64.3 και 64.9 της NACE αναθ. 2.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Παράρτημα I – τμήμα 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για καθένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, τον οποίο θα περιλαμβάνει η Επιτροπή στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά.

Για καθένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, τον οποίο θα περιλαμβάνει η Επιτροπή στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο β – σημείο i

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Παράρτημα I – τμήμα 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«1.  Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται μέσα σε 18 μήνες από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς, εκτός από τις τάξεις δραστηριοτήτων 64.11 και 64.19 της NACE αναθ. 2. Για τις τάξεις δραστηριοτήτων 64.11 και 64.19 της NACE αναθ. 2, η προθεσμία διαβίβασης είναι δέκα μήνες. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, σχετικά με την προθεσμία διαβίβασης των αποτελεσμάτων για τις τάξεις δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την NACE αναθ. 2 ομάδες 64.2, 64.3 και 64.9, και κλάδο 66.»

«1.  Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται μέσα σε 18 μήνες από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς, εκτός από τις τάξεις δραστηριοτήτων 64.11 και 64.19 της NACE αναθ. 2. Για τις τάξεις δραστηριοτήτων 64.11 και 64.19 της NACE αναθ. 2, η προθεσμία διαβίβασης είναι δέκα μήνες. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας την προθεσμία διαβίβασης των αποτελεσμάτων για τις τάξεις δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την NACE αναθ. 2 ομάδες 64.2, 64.3 και 64.9, και κλάδο 66.»

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο β – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Παράρτημα I – τμήμα 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα ή εκτιμήσεις καταρτίζονται σε τριψήφιο επίπεδο της NACE αναθ. 2 (ομάδες). Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, σχετικά με τον κλάδο 66 της NACE αναθ. 2, για τη διαβίβαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων ή εκτιμήσεων.»

«Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα ή εκτιμήσεις καταρτίζονται σε τριψήφιο επίπεδο της NACE αναθ. 2 (ομάδες). Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τη διαβίβαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων ή εκτιμήσεων για τον κλάδο 66 της NACE αναθ. 2

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει) και της έκτασής της.

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Παράρτημα II – τμήμα 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για κάθε κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, το οποίο η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά.

Για κάθε κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, το οποίο η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τέτοια βασικά χαρακτηριστικά.

Αιτιολόγηση

\Αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης (για να συμπληρώνει).

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008

Παράρτημα III – τμήμα 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για κάθε κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, το οποίο η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά.

Για κάθε κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμ