JELENTÉS az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

2.2.2018 - (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: József Szájer


Eljárás : 2016/0400A(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0020/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0020/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0799),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 33. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, 64. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 172. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 207. cikkére és 214. cikkének (3) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság a javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0524/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. június 1-i véleményére[1],

–   tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. december 12-i véleményére[2],

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság leveleire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire és módosítások formájában megfogalmazott álláspontjaira (A8-0020/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Lisszaboni Szerződés különbséget vezetett be a Bizottságra ruházott hatáskörök között aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.

(1)  A Lisszaboni Szerződés jelentősen módosította a jogalkotók által a Bizottságra ruházott hatásköröket szabályozó jogi keretet, egyértelműen megkülönböztetve a Bizottságra ruházott hatásköröket aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Több, szorosan egymáshoz nem kapcsolódó felhatalmazás egyetlen, felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktussá való összevonása és ily módon történő benyújtása akadályozza a Parlament ellenőrzéshez való jogának gyakorlását, a Parlament ugyanis csupán a felhatalmazáson alapuló jogi aktus egészének elfogadását vagy elutasítását választhatja, ez pedig nem hagy teret arra, hogy a Parlament egyenként nyilvánítson véleményt az egyes felhatalmazásokról.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 bekezdés – 1 pont

2009/31/EK irányelv

29 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően ezen irányelv mellékleteit módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a műszaki és tudományos fejlődéshez való igazodás céljából.

Indokolás

Következetes összhangot kell teremteni a COM(2016)0789 bizottsági javaslatban, nevezetesen annak 2. cikke (2) bekezdésében alkalmazott szóhasználattal.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2009/31/EK irányelv

29 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 29. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 29. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 bekezdés – 3 pont

2009/31/EK irányelv

30 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A 30. cikket el kell hagyni.

3.  A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„30. cikk

 

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottság munkáját az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 26. cikke szerint létrehozott Éghajlatváltozási Bizottság segíti. E bizottságnak a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet** értelmében vett bizottságnak kell lennie.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.”

 

___________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 13. o.).

 

** Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o).

Indokolás

Következetes összhangot kell teremteni a COM(2016)0789 bizottsági javaslatban, nevezetesen annak 2. cikke (4) bekezdésében alkalmazott szóhasználattal.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az erőfeszítés-megosztási határozattal kapcsolatban a felhatalmazás ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásról felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra / végrehajtási jogi aktusokra való megváltoztatása nem ellentmondások nélküli, és hogy a határozat szerinti kötelezettségeket a 2021–2030 közötti időszakra egy másik rendelet váltja fel, jobb lenne, ha e salátajavaslat nem foglalná magában a 2009/406/EK határozatot.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 1 pont

1005/2009/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 2 pont – a pont

1005/2009/EK rendelet

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 3 pont – a pont

1005/2009/EK rendelet

10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 3 pont – b pont

1005/2009/EK rendelet

10 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően a kvóták gyártók és importőrök közötti elosztásának mechanizmusával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kvóták gyártók és importőrök közötti elosztásának mechanizmusával kapcsolatos szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 6 pont

1005/2009/EK rendelet

19 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozott anyagok, az átmeneti megőrzési, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá vont vagy az Unió vámterületén keresztüli árutovábbítás keretében szállított és később újra kivitt új anyagok, szabályozott anyagok és szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések tekintetében kiegészítő felügyeleti intézkedéseket határozzon meg az ilyen árumozgásokhoz kapcsolódó tiltott kereskedelem lehetséges kockázatainak értékelése alapján, figyelembe véve az ilyen intézkedések környezeti előnyeit és társadalmi-gazdasági hatásait is.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítése érdekében szabályokat állapítson meg olyan kiegészítő intézkedésekre vonatkozóan, amelyek célja az átmeneti megőrzési, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá vont vagy az Unió vámterületét érintő árutovábbítás keretében szállított és később újra kivitt szabályozott anyagok, új anyagok, illetve szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések felügyelete az ilyen árumozgásokhoz kapcsolódó tiltott kereskedelem lehetséges kockázatainak értékelése alapján, figyelembe véve az ilyen intézkedések környezeti előnyeit és társadalmi-gazdasági hatásait is.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 7 pont

1005/2009/EK rendelet

20 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a felek határozataival összhangban – szabályozza azoknak a jegyzőkönyvben nem részes államokból behozott termékeknek és berendezéseknek az Unión belüli szabad forgalomba bocsátását, amelyeket szabályozott anyagok felhasználásával gyártottak, de amelyek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek egyértelműen szabályozott anyagként azonosíthatók. Az ilyen termékek és berendezések azonosítását a felek részére rendszeresen biztosított műszaki tanácsadásnak megfelelően kell végezni.”

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítése érdekében, a felek határozataival összhangban szabályokat állapítson meg a jegyzőkönyvben nem részes államokból behozott olyan termékek és berendezések Unión belüli szabad forgalomba bocsátására vonatkozóan, amelyeket szabályozott anyagok felhasználásával gyártottak, de amelyek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek egyértelműen szabályozott anyagként azonosíthatók. Az ilyen termékek és berendezések azonosítását a felek részére rendszeresen biztosított műszaki tanácsadásnak megfelelően kell végezni.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 8 pont – b pont

1005/2009/EK rendelet

22 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a felek határozataival összhangban – megállapítsa azon termékek és berendezések jegyzékét, amelyek esetében a szabályozott anyagok visszanyerése vagy a termékeknek és a berendezéseknek a szabályozott anyagok előzetes visszanyerése nélküli megsemmisítése technikailag és gazdaságilag kivitelezhetőnek tekintendő, feltüntetve – adott esetben – az alkalmazandó technológiát is.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítése érdekében szabályokat állapítson meg a felek határozataival összhangban azon termékek és berendezések jegyzékére vonatkozóan, amelyek esetében a szabályozott anyagok visszanyerése vagy a termékeknek és a berendezéseknek a szabályozott anyagok előzetes visszanyerése nélküli megsemmisítése technikailag és gazdaságilag kivitelezhetőnek tekintendő, feltüntetve – adott esetben – az alkalmazandó technológiákat is.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 8 pont – c pont

1005/2009/EK rendelet

22 cikk – 5 bekezdés – 2 és 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket, és felhatalmazást kap arra, hogy ezen értékelés, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szóban forgó minimális képesítési követelményekkel kapcsolatban.

„A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket, és felhatalmazást kap arra, hogy ezen értékelés, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szóban forgó minimális képesítési követelményekkel kapcsolatos szabályok meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 9 pont – a pont – i pont

1005/2009/EK rendelet

23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A tagállamok meghatározzák a (2) bekezdésben említett tevékenységeket végző személyzetre vonatkozó minimális képesítési követelményeket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által meghozott intézkedések értékelése, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e minimális képesítési követelmények harmonizációjával kapcsolatban.”

„A tagállamok meghatározzák a (2) bekezdésben említett tevékenységeket végző személyzetre vonatkozó minimális képesítési követelményeket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által meghozott intézkedések értékelése, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e minimális képesítési követelmények harmonizációjára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 9 pont – b pont

1005/2009/EK rendelet

23 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(7)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a vállalkozások által a szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megakadályozása és minimalizálása érdekében alkalmazandó technológiák és gyakorlati megoldások listáját.”

„(7)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vállalkozások által a szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megakadályozása és minimalizálása érdekében alkalmazandó technológiák és gyakorlati megoldások listájának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 11 pont

1005/2009/EK rendelet

24 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (3) és (5) bekezdése, a 10. cikk (3) és (6) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (9) bekezdése, a 19. cikk, a 20. cikk (2) bekezdése, a 22. cikk (3), (4) és (5) bekezdése, a 23. cikk (4) és (7) bekezdése, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (3) bekezdése és a 27. cikk (10) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (3) és (5) bekezdésében, a 10. cikk (3) és (6) bekezdésében, a 13. cikk (2) bekezdésében, a 18. cikk (9) bekezdésében, a 19. cikkben, a 20. cikk (2) bekezdésében, a 22. cikk (3), (4) és (5) bekezdésében, a 23. cikk (4) és (7) bekezdésében, a 24. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 26. cikk (3) bekezdésében és a 27. cikk (10) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 14 pont

1005/2009/EK rendelet

27 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségek teljesítése vagy az alkalmazásuk segítése érdekében módosítsa az e cikk (1)–(7) bekezdésében meghatározott jelentéstételi követelményeket.”

„(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségek teljesítése vagy az alkalmazásuk segítése érdekében módosítsa az e cikk (1)–(7) bekezdésében meghatározott jelentéstételi követelményeket.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 4 pont – 2 bekezdés – 1 pont

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14b. cikknek megfelelően – az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA), a 95/46/EK irányelv 29. cikkével létrehozott, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoporttal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.”

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14b. cikknek megfelelően – az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA), a 95/46/EK irányelv 29. cikkével létrehozott, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoporttal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 4 pont – 2 bekezdés – 3 pont

2002/58/EK irányelv

14 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5 pont – 2 bekezdés – 1 pont

733/2002/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„a) felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az 5a. cikknek megfelelően abból a célból, hogy megállapítsa a nyilvántartó kijelölésének kritériumait és a kijelölési eljárást.

„a)  e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az 5a. cikknek megfelelően abból a célból, hogy megállapítsa a nyilvántartó kijelölésének kritériumait és a kijelölési eljárást.

Ha a nyilvántartó kijelölésének kritériumai és a kijelölési eljárás megállapítása esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 5b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.

Ha a nyilvántartó kijelölésének kritériumai és a kijelölési eljárás megállapítása esetén rendkívül sürgős okból szükséges, az 5b.cikkben előírt eljárás alkalmazandó az

e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson

alapuló jogi aktusok elfogadására;

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5 pont – 2 bekezdés – 2 pont – a pont

733/2002/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően – a nyilvántartóval folytatott konzultációt követően – e rendeletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa a .eu TLD bevezetésével és funkcióival, valamint a bejegyzés általános elveivel kapcsolatos általános szabályokat.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően – a nyilvántartóval folytatott konzultációt követően – e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa a .eu TLD bevezetésével és funkcióival, valamint a bejegyzés általános elveivel kapcsolatos általános szabályokat.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5 pont – 2 bekezdés – 2 pont – b pont

733/2002/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy abban az esetben, ha egy tagállam vagy a Bizottság a közzétételtől számított 30 napon belül kifogást emel a megküldött jegyzékben szereplő valamely tétellel kapcsolatban, intézkedéseket tegyen a helyzet orvoslására.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy abban az esetben, ha egy tagállam vagy a Bizottság a közzétételtől számított 30 napon belül kifogást emel a megküldött jegyzékben szereplő valamely tétellel kapcsolatban, intézkedéseket tegyen a helyzet orvoslására e rendelet kiegészítése révén.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – II rész – 5 pont – 2 bekezdés – 3 pont

733/2002/EK rendelet

5 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal m

inden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 8 pont – 2 bekezdés – 3 pont

89/391/EGK irányelv

17 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 16a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 16a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 9 pont – 2 bekezdés – 2 pont

89/654/EGK irányelv

9 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 10 pont – 2 bekezdés – 2 pont

89/656/EGK irányelv

9 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 11 pont – 2 bekezdés – 2 pont

90/269/EGK irányelv

8 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 12 pont – 2 bekezdés – 2 pont

90/270/EGK irányelv

10 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 13 pont – 2 bekezdés – 2 pont

92/29/EGK irányelv

8 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 14 pont – 2 bekezdés – 2 pont

92/57/EGK irányelv

13 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 13. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 13. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 15 pont – 2 bekezdés – 2 pont

92/58/EGK irányelv

9 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 16 pont – 2 bekezdés – 2 pont

92/91/EGK irányelv

11 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónap

pal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 17 pont – 2 bekezdés – 2 pont

92/104/EGK irányelv

11 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes

időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 18 pont – 2 bekezdés – 2 pont

93/103/EK irányelv

12 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 19 pont – 2 bekezdés – 2 pont

94/33/EK irányelv

15 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 20 pont – 2 bekezdés – 1 pont

98/24/EK irányelv

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek létrehozására és felülvizsgálatára vonatkozóan, a mérési technikák hozzáférhetőségének figyelembevételével.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek mérési technikák hozzáférhetőségének figyelembevételével történő létrehozása és felülvizsgálata révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 20 pont – 2 bekezdés – 3 pont

98/24/EK irányelv

12 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 21 pont – 2 bekezdés – 2 pont

1999/92/EK irányelv

10 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónap

pal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 22 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2000/54/EK irányelv

19 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 19. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 19. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte

előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 23 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2002/44/EK irányelv

11 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 24 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2003/10/EK irányelv

12 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónap

pal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 25 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2004/37/EK irányelv

17 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 17. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 17. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte

előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 26 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2006/25/EK irányelv

10 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 27 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2009/104/EK irányelv

11 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappa

l minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 28 pont – 2 bekezdés – 3 pont

2009/148/EK irányelv

18 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 18. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 18. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal mi

nden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 1 pont

2009/73/EK irányelv

6 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szolidaritás jegyében kialakított regionális együttműködésről szóló iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”

„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szolidaritás jegyében kialakított regionális együttműködésről szóló iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2009/73/EK irányelv

11 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk alkalmazása során követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”

„(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk alkalmazása során követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 3 pont

2009/73/EK irányelv

15 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően iránymutatásokat létrehozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy biztosítsa a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető teljes körű és tényleges megfelelését.”

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető teljes körű és tényleges megfelelését biztosító iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 4 pont

2009/73/EK irányelv

36 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek alkalmazásáról szóló iránymutatások létrehozására, valamint az e cikk (3), (6), (8) és (9) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás meghatározására vonatkozóan.”

„(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek alkalmazásáról szóló iránymutatások létrehozása, valamint az e cikk (3), (6), (8) és (9) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 5 pont

2009/73/EK irányelv

42 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről szóló iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről szóló iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 6 pont

2009/73/EK irányelv

43 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(9)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szabályozó hatóságok, az Ügynökség és a Bizottság által a szabályozó hatóságok által hozott határozatoknak az e cikkben említett iránymutatásoknak való megfelelése tekintetében követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”

„(9)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozó hatóságok, az Ügynökség és a Bizottság által a szabályozó hatóságok által hozott határozatoknak az e cikkben említett iránymutatásoknak való megfelelése tekintetében követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások trehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 7 pont

2009/73/EK irányelv

44 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan iránymutatások létrehozására vonatkozóan, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát.”

„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát megállapító iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 8 pont

2009/73/EK irányelv

50 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (10) bekezdése, a 15. cikk (3) bekezdése, a 36. cikk (10) bekezdése, a 42. cikk (5) bekezdése, a 43. cikk (9) bekezdése és a 44. cikk (4) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (4) bekezdésében, a 11. cikk (10) bekezdésében, a 15. cikk (3) bekezdésében, a 36. cikk (10) bekezdésében, a 42. cikk (5) bekezdésében, a 43. cikk (9) bekezdésében és a 44. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 1 pont

715/2009/EK rendelet

3 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 2 pont

715/2009/EK rendelet

6 cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Ha a Bizottság saját kezdeményezésére javasolja egy üzemi és kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor az üzemi és kereskedelmi szabályzat tervezetéről legalább két hónapon keresztül konzultál az Ügynökséggel, a földgázpiaci ENTSO-val és valamennyi érintett érdekelttel. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen üzemi és kereskedelmi szabályzatok elfogadására vonatkozóan.”

„Ha a Bizottság saját kezdeményezésére javasolja egy üzemi és kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor az üzemi és kereskedelmi szabályzat tervezetéről legalább két hónapon keresztül konzultál az Ügynökséggel, a földgázpiaci ENTSO-val és valamennyi érintett érdekelttel. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezen üzemi és kereskedelmi szabályzatok elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 4 pont

715/2009/EK rendelet

12 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az e cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított célok elérése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a meglévő regionális együttműködési struktúrák figyelembevételével az egyes regionális együttműködési struktúrák tevékenységének földrajzi területét. A Bizottság ebből a célból konzultál az Ügynökséggel és a földgázpiaci ENTSO-val.”

„Az e cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított célok elérése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a meglévő regionális együttműködési struktúrák figyelembevételével az egyes regionális együttműködési struktúrák tevékenysége földrajzi területének meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. A Bizottság ebből a célból konzultál az Ügynökséggel és a földgázpiaci ENTSO-val.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 5 pont

715/2009/EK rendelet

23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdésében felsorolt kérdésekről szóló iránymutatások létrehozására és az a), b) és c) pontokban említett iránymutatások módosítására vonatkozóan.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) bekezdésében felsorolt kérdésekről szóló iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt a rendeletet, és módosítsa az a), b) és c) pontokban említett iránymutatásokat.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése, illetve módosítása).

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 6 pont

715/2009/EK rendelet

27 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (11) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (3) bekezdése és a 23. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (5) bekezdésében, a 6. cikk (11) bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésében és a 23. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – V rész – 31 pont – 2 bekezdés – 2 pont

1222/2009/EK rendelet

12 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 32 pont – 2 bekezdés – 6 pont

91/271/EGK irányelv

17 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 33 pont – 2 bekezdés – 2 pont

91/676/EGK irányelv

8 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 34 pont – 2 bekezdés – 3 pont

94/63/EK irányelv

7 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdése és 7. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében és a 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 35 pont – 2 bekezdés – 1 pont

96/59/EK irányelv

10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10b. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbi célokból:

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 35 pont – 2 bekezdés – 3 pont

96/59/EK irányelv

10 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam

letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 36 pont – 4 bekezdés – 2 pont

98/83/EK irányelv

11 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időta

rtam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 2 pont

2000/53/EK irányelv

5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az átvételi (szétszerelési) igazolásra vonatkozó minimális követelményekre vonatkozóan.”;

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az átvételi (szétszerelési) igazolásra vonatkozó minimális követelmények megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 4 pont

2000/53/EK irányelv

7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdésben szereplő célok tagállamok általi teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges részletes szabályok vonatkozásában. Az ilyen szabályok kidolgozása során a Bizottság figyelembe vesz minden releváns tényezőt, többek között az adatok rendelkezésre állását és az elhasználódott járművek kivitelének és behozatalának kérdését.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első albekezdésben szereplő célok tagállamok általi teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges részletes szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Az ilyen szabályok kidolgozása során a Bizottság figyelembe vesz minden releváns tényezőt, többek között az adatok rendelkezésre állását és az elhasználódott járművek kivitelének és behozatalának kérdését.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 5 pont

2000/53/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett szabványokra vonatkozóan. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a megfelelő nemzetközi testületek által e területen végzett munkát és szükség szerint részt vesz abban.”

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1) bekezdésben említett szabványok megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a megfelelő nemzetközi testületek által e területen végzett munkát és szükség szerint részt vesz abban.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 6 pont

2000/53/EK irányelv

9 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja, az 5. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (6) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 6. cikk (6) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 38 pont – 3 bekezdés – 1 pont

2000/60/EK irányelv

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vizek állapotának elemzésére és megfigyelésére alkalmazandó műszaki előírásokat és szabványosított módszereket határozzon meg.”

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vizek állapotának elemzésére és megfigyelésére alkalmazandó műszaki előírások és szabványosított módszerek meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 38 pont – 3 bekezdés – 3 pont

2000/60/EK irányelv

20 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdése, 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdése és az V. melléklet 1.4.1. bekezdésének ix. pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdésében, a 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és az V. melléklet 1.4.1. bekezdésének ix. pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 38 pont – 3 bekezdés – 5 pont

2000/60/EK irányelv

V melléklet – 1.4.1 bekezdés – ix pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„ix.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az interkalibrációs eljárás eredményeit és a tagállamok megfigyelőrendszereinek osztályozásához az i–viii. pontnak megfelelően megállapított értékeket. A közzétételre az interkalibrációs eljárás befejezését követő hat hónapon belül kerül sor.”

„ix.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az interkalibrációs eljárás eredményeinek meghatározása, valamint a tagállamok megfigyelőrendszereinek osztályozására szolgáló értékeknek az i–viii. pontnak megfelelően történő megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Ezek közzétételére az interkalibrációs eljárás befejezését követő hat hónapon belül kerül sor.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 39 pont – 2 bekezdés – 3 pont

2002/49/EK irányelv

12 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) és (3) bekezdése és a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében és a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 40 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2004/42/EK irányelv

11 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást

legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 41 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2004/107/EK irányelv

5 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (15) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (15) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkéső

bb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 1 pont

2006/7/EK irányelv

15 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megjelölje a 3. cikk (9) bekezdésének alkalmazásában a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó EN/ISO szabványt;

a)  a 3. cikk (9) bekezdésének alkalmazásában a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó EN/ISO szabvány megjelölése révén kiegészítse ezt az irányelvet;

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 1 pont

2006/7/EK irányelv

15 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben a tudományos és műszaki fejlődés tükrében szükséges, az I. mellékletben meghatározott paraméterek elemzési módszerei tekintetében módosítsa az I. mellékletet;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 1 pont

2006/7/EK irányelv

15 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  amennyiben a tudományos és műszaki fejlődés tükrében szükséges, módosítsa az V. mellékletet.;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 2 pont

2006/7/EK irányelv

15 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 15. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont

2006/21/EK irányelv

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22a. cikknek megfelelően elfogadja a következőkhöz szükséges felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat:

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következő célokból:

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont

2006/21/EK irányelv

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  technikai követelmények kidolgozása – beleértve a gyenge sav hatására bomló cianid meghatározására és mérési módszerére vonatkozó technikai követelményeket is – a 13. cikk (6) bekezdésének alkalmazásában;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

A felhatalmazás pontosítása.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont

2006/21/EK irányelv

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a hulladékok jellemzésével kapcsolatos, a II. mellékletben szereplő technikai követelmények kiegészítése;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

A felhatalmazás pontosítása.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont

2006/21/EK irányelv

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 3. cikk 3. pontjában szereplő fogalommeghatározás értelmezése;

c)  a 3. cikk 3. pontjában szereplő fogalommeghatározás értelmezésének biztosítása;

Indokolás

A felhatalmazás pontosítása.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont

2006/21/EK irányelv

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a hulladékkezelő létesítmények osztályozásához szükséges kritériumok meghatározása a III. mellékletnek megfelelően;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

A felhatalmazás pontosítása.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont

2006/21/EK irányelv

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az ezen irányelv technikai végrehajtásához szükséges mintavételi és elemzési módszerek összehangolt előírásainak meghatározása.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

A felhatalmazás pontosítása.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 2 pont

2006/21/EK irányelv

22 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 22. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 22. cikk (2) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 44 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2006/118/EK irányelv

8 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 45 pont – 2 bekezdés – 1 pont

166/2006/EK rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  Arra az esetre, ha azt állapítja meg, hogy nem léteznek adatok a diffúz forrásokból származó szennyezőanyag-kibocsátásokra vonatkozóan, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kezdeményezze a szennyező anyagok egy vagy több diffúz forrásból származó kibocsátásaira vonatkozó jelentéstételt, adott esetben a nemzetközileg elfogadott módszerek használatával.

„(3)  Arra az esetre, ha azt állapítja meg, hogy nem léteznek adatok a diffúz forrásokból származó szennyezőanyag-kibocsátásokra vonatkozóan, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szennyező anyagok egy vagy több diffúz forrásból származó kibocsátásaira vonatkozó jelentéstétel – adott esetben a nemzetközileg elfogadott módszerek használatával történő – kezdeményezése révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 45 pont – 2 bekezdés – 3 pont

166/2006/EK rendelet

18 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdése és a 18. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdésében és a 18. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 2 pont

2007/2/EK irányelv

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitását és – amennyiben megvalósítható – harmonizációját szolgáló technikai rendelkezéseket. Az említett rendelkezések kidolgozásakor figyelembe kell venni a vonatkozó felhasználói igényeket, a téradatkészletek harmonizációjára irányuló meglévő kezdeményezéseket és az arra vonatkozó nemzetközi szabványokat, valamint a megvalósíthatósági és költség-haszon szempontokat.”

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitását és – amennyiben megvalósítható – harmonizációját szolgáló technikai rendelkezések megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Az említett rendelkezések kidolgozásakor figyelembe kell venni a vonatkozó felhasználói igényeket, a téradatkészletek harmonizációjára irányuló meglévő kezdeményezéseket és az arra vonatkozó nemzetközi szabványokat, valamint a megvalósíthatósági és költség-haszon szempontokat.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 3 pont

2007/2/EK irányelv

16 cikk – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően a szabályokra vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e fejezet kiegészítéseként megállapítsa különösen az alábbiakat:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa különösen az alábbiakat:

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 4 pont

2007/2/EK irányelv

17 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az említett feltételekre vonatkozó szabályokat. Ezeknek a szabályoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében foglalt elveket.;

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az említett feltételekre vonatkozó szabályok meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Ezeknek a szabályoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében foglalt elveket.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 5 pont

2007/2/EK irányelv

21 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (7) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk és a 17. cikk (8) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (7) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikkben és a 17. cikk (8) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 47 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2007/60/EK irányelv

11 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 48 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2008/50/EK irányelv

28 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 28. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 28. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 49 pont – 2 bekezdés – 1 pont

2008/56/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 2010. július 15-ig az I. és III. melléklet alapján megállapítsa a tagállamok által alkalmazandó kritériumokat és módszertani előírásokat, oly módon, hogy azok biztosítsák a koherenciát, és lehetővé tegyék a tengeri régióknak és alrégióknak a jó környezeti állapot elérésére vonatkozó összehasonlítását.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 2010. július 15-ig az I. és III. melléklet alapján megállapítsa a tagállamok által alkalmazandó kritériumokat és módszertani előírásokat, oly módon, hogy azok biztosítsák a koherenciát, és lehetővé tegyék a tengeri régióknak és alrégióknak a jó környezeti állapot elérésére vonatkozó összehasonlítását.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 49 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2008/56/EK irányelv

11 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó – a korábbi kötelezettségvállalásokat szem előtt tartó, a nyomonkövetési és értékelési eredmények összehasonlíthatóságát biztosító – előírásokat és szabványosított módszereket állapítson meg.

„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó – a korábbi kötelezettségvállalásokat szem előtt tartó, a nyomonkövetési és értékelési eredmények összehasonlíthatóságát biztosító – előírások és szabványosított módszerek megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 49 pont – 2 bekezdés – 4 pont

2008/56/EK irányelv

24 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (4) bekezdése és a 24. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 9. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (4) bekezdésében és a 24. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 50 pont – 3 bekezdés – 4 pont

1272/2008/EK rendelet

53 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 37. cikk (5) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és az 53. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 37. cikk (5) bekezdésében, a 45. cikk (4) bekezdésében és az 53. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 51 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2009/126/EK irányelv

8 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 52 pont – 2 bekezdés – 2 pont

2009/147/EK irányelv

15 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 53 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1221/2009/EK rendelet aktualizálása és értékelési eljárások kidolgozása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékleteit és kiegészítse azt az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzésére vonatkozó eljárásokkal. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Az 1221/2009/EK rendelet aktualizálása és értékelési eljárások kidolgozása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékleteit és kiegészítse azt az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzésére vonatkozó eljárásokkal, valamint hogy ágazati referenciadokumentumokat, valamint a szervezetek nyilvántartásával és a harmonizációs eljárásokkal kapcsolatban iránymutatást tartalmazó dokumentumokat bocsásson rendelkezésre. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Indokolás

E módosítás összhangban van a más cikkekre vonatkozó azon módosításokkal, amelyek célja, hogy a korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra tartozó intézkedéseket hozzáigazítsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 53 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1221/2009/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni egyes eljárások összehangolására vonatkozóan és az ágazati referenciadokumentumokkal kapcsolatban. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

törölve

Indokolás

E módosítás összhangban van a más cikkekre vonatkozó azon módosításokkal, amelyek célja, hogy a korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra tartozó intézkedéseket hozzáigazítsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 1 pont

1221/2009/EK rendelet

16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumokat a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén fogadja el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumok kidolgozása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra tartozó intézkedéseket hozzáigazítsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 2 pont

1221/2009/EK rendelet

17 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzéséhez kapcsolódó eljárásokra vonatkozóan, beleértve a szakértői értékelés nyomán hozott határozatok elleni megfelelő fellebbezési eljárásokat.”

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzéséhez kapcsolódó eljárások – köztük a szakértői értékelés nyomán hozott határozatok elleni megfelelő fellebbezési eljárások – megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 3 pont

1221/2009/EK rendelet

30 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumokat a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumok kidolgozása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra tartozó intézkedéseket hozzáigazítsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 4 pont

1221/2009/EK rendelet

46 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén – a 49. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően – elfogadja az (1) bekezdésben említett ágazati referenciadokumentumokat és a (4) bekezdésben említett útmutatót.”

„(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1) bekezdésben említett ágazati referenciadokumentumok és a (4) bekezdésben említett útmutató elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

E módosítás célja, hogy a korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra tartozó intézkedéseket hozzáigazítsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 6 pont

1221/2009/EK rendelet

48 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„48a. cikk

„48a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 17. cikk (3) bekezdése és a 48. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 16. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (6) bekezdésében, a 46. cikk (6) bekezdésében és a 48. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam lete

lte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 17. cikk (3) bekezdése és a 48. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (6) bekezdésében, a 46. cikk (6) bekezdésében és a 48. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 17. cikk (3) bekezdése és a 48. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 16. cikk (4) bekezdése, a 17. cikk (3) bekezdése, a 30. cikk (6) bekezdése, a 46. cikk (6) bekezdése és a 48. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

_______________

_______________

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését) és frissíti a hivatkozásokat a korábbi módosításoknak megfelelően.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – IV rész – 54 pont – 4 bekezdés – 1 pont – b pont

66/2010/EK rendelet

6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (6) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó adott árukategóriák tekintetében, és csak akkor, ha technikailag nem lehet azokat önmagukban vagy alternatív anyagok vagy tervezések használata révén helyettesíteni, vagy olyan termékek tekintetében, amelyek átfogó környezetvédelmi teljesítménye az ugyanolyan árukategóriába tartozó termékekkel összehasonlítva jelentősen jobb, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően e cikk (6) bekezdésétől való eltérést lehetővé tevő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

A (6) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó adott árukategóriák tekintetében, és csak akkor, ha technikailag nem lehet azokat önmagukban vagy alternatív anyagok vagy tervezések használata révén helyettesíteni, vagy olyan termékek tekintetében, amelyek átfogó környezetvédelmi teljesítménye az ugyanolyan árukategóriába tartozó termékekkel összehasonlítva jelentősen jobb, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (6) bekezdésétől való eltérést lehetővé tevő intézkedések meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 54 pont – 4 bekezdés – 2 pont

66/2010/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően az EUÖB-vel történő konzultációt követően legkésőbb kilenc hónappal intézkedéseket meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az egyes termékcsoportok tekintetében konkrét uniós ökocímke-kritériumokat állapítson meg. Ezeket az intézkedéseket ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az egyes termékcsoportok tekintetében – az EUÖB-vel történő konzultációt követően legkésőbb kilenc hónappal – konkrét uniós ökocímke-kritériumok megállapítására irányuló intézkedések meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Ezeket az intézkedéseket ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 54 pont – 4 bekezdés – 4 pont

66/2010/EK rendelet

15 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (7) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (7) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 1 pont

3924/91/EGK rendelet

2 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(6)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a Prodcom-listát és az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információkat frissítő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

„(6)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a Prodcom-lista és az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információk frissítése révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 2 pont

3924/91/EGK rendelet

3 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (3) bekezdésének alkalmazásával – valamint a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással – összefüggő részletes szabályokra vonatkozóan.”

„(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (3) bekezdésének alkalmazásával – valamint a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással – összefüggő részletes szabályok elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 3 pont

3924/91/EGK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Mindemellett a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően havi vagy negyedéves adatgyűjtések elvégzését előíró felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Mindemellett a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy havi vagy negyedéves adatgyűjtések elvégzésének előírása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 4 pont

3924/91/EGK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1)   A szükséges információt a tagállamok olyan adatgyűjtési kérdőíveket használva gyűjtik össze, amelyek tartalma eleget tesz a Bizottság által meghatározott rendelkezéseknek. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szóban forgó rendelkezésekre vonatkozóan.”

„(1)   A szükséges információt a tagállamok olyan adatgyűjtési kérdőíveket használva gyűjtik össze, amelyek tartalma eleget tesz a Bizottság által meghatározott rendelkezéseknek. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szóban forgó rendelkezések meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 5 pont

3924/91/EGK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon részletes előírásokra vonatkozóan, amelyeknek megfelelően a tagállamok feldolgozzák az 5. cikk (1) bekezdésében említett kitöltött kérdőíveket, vagy az 5. cikk (3) bekezdésében említett más forrásból származó információkat.;

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon részletes előírásokra vonatkozóan, amelyeknek megfelelően a tagállamok feldolgozzák az 5. cikk (1) bekezdésében említett kitöltött kérdőíveket, vagy az 5. cikk (3) bekezdésében említett más forrásból származó információkat.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 6 pont

3924/91/EGK rendelet

9 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (6) bekezdése, a 3. cikk (5) bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, a 5. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (6) bekezdésében, a 3. cikk (5) bekezdésében, a 4. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 56 pont – 2 bekezdés – 1 pont

696/93/EGK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően különösen a termelési rendszer statisztikai egységeit, az alkalmazott kritériumokat és a mellékletben foglalt meghatározásokat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azokat a gazdasági és műszaki fejlődéshez.;

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően a termelési rendszer statisztikai egységeit, az alkalmazott kritériumokat és a mellékletben foglalt meghatározásokat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azokat a gazdasági és műszaki fejlődéshez.

Indokolás

A felhatalmazás pontosítása.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 56 pont – 2 bekezdés – 2 pont

696/93/EGK rendelet

6 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  kiegészítse a rendeletet a minőségmérési kritériumokkal,

-  kiegészítse a rendeletet a változók minőségmérési kritériumaival;

Indokolás

A módosítás célja, hogy a bevezető szöveget (preambulumbekezdés) összhangba hozza az 1165/98/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdéséhez javasolt módosítással.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 2 pont –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

2.  A 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontja második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

Indokolás

A Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlata alapján javasolt, hogy a felhatalmazásban egyértelműen meghatározzák, hogy a jogkör a jogi aktus kiegészítésére vagy módosítására vonatkozik-e. Ezt a módosítást a szöveg egészében következetesen bevezettük.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 2 pont

1165/98/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett rendszerek részleteit a mellékletek határozzák meg. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el jóváhagyásukra és alkalmazásukra vonatkozóan.;

Az első albekezdésben említett rendszerek részleteit a mellékletek határozzák meg. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy jóváhagyásuk és alkalmazásuk további részletezése révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlata alapján javasolt, hogy a felhatalmazásban egyértelműen meghatározzák, hogy a jogkör a jogi aktus kiegészítésére vagy módosítására vonatkozik-e. Ezt a módosítást a szöveg egészében következetesen bevezettük.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 3 pont

1165/98/EK rendelet

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minőségmérési kritériumokra vonatkozóan.”

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a változók minőségmérési kritériumainak meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás meghatározza a felhatalmazás mibenlétét (a rendelet kiegészítése) és a felhatalmazáson alapuló jogi aktus pontos tárgyát.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 4 a pont (új)

1165/98/EK rendelet

18 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 18. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

Indokolás

A (3) bekezdés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz kapcsolódó eljárási rendelkezés, amely már felesleges, ezért el kell hagyni.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 5 pont

1165/98/EK rendelet

18 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontjában, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontjában, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontjában, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes

időtartam letelte előtt.

Indokolás

A jogbiztonság érdekében szükségszerű kifejezetten felsorolni valamennyi felhatalmazást adó rendelkezést. A felhatalmazás határozatlan időtartamról ötéves időtartamra változott, ami összhangban áll az ECON bizottság felelősségi körébe tartozó területek eddigi jogalkotási gyakorlatával és az általános parlamenti megközelítéssel. Ezt a módosítást a szöveg egészében következetesen bevezettük.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 5 pont

1165/98/EK rendelet

18 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdése, a 4.cikk (2) bekezdése, a 10. cikk, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontjában, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontjában, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontjában, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontjában említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Indokolás

A jogbiztonság érdekében szükségszerű kifejezetten felsorolni valamennyi felhatalmazást adó rendelkezést.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 5 pont

1165/98/EK rendelet

18 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

A 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A jogbiztonság érdekében szükségszerű kifejezetten felsorolni valamennyi felhatalmazást adó rendelkezést. Az ellenőrzési időszak három hónapra módosult, amely egy alkalommal további három hónapra meghosszabbítható az ECON bizottság felelősségi körébe tartozó területek eddigi jogalkotási gyakorlatával összhangban. Ezt a módosítást a szöveg egészében következetesen bevezettük.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – ii alpont

1165/98/EK rendelet

A melléklet – b pont – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„3.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”

„3.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – iii alpont

1165/98/EK rendelet

A melléklet – c pont – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„2.  Csak abban az esetben lehet exporttermelői árakra (312) és importárakra (340) vonatkozó adatokat külkereskedelemből vagy más forrásból származó termék-egységérték felhasználásával összeállítani, ha nincs jelentős minőségromlás az árra vonatkozó konkrét adatokkal összehasonlítva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szükséges adatminőség biztosításának feltételeire vonatkozóan.”

„2.  Csak abban az esetben lehet exporttermelői árakra (312) és importárakra (340) vonatkozó adatokat külkereskedelemből vagy más forrásból származó termék-egységérték felhasználásával összeállítani, ha nincs jelentős minőségromlás az árra vonatkozó konkrét adatokkal összehasonlítva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szükséges adatminőség biztosítása feltételeinek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – vi alpont

1165/98/EK rendelet

A melléklet – d pont – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„2.  Ezenkívül a termelési változót (110.) és a ledolgozott órák változót (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan.”

„2.  Ezenkívül a termelési változót (110.) és a ledolgozott órák változót (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítása céljából.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – vii alpont

1165/98/EK rendelet

A melléklet – f pont – 8 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„8.  Az importárváltozó (340.) vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározására vonatkozóan.

„8.  Az importárváltozó (340.) vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – viii alpont

1165/98/EK rendelet

A melléklet – f pont – 9 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„9.  Az exportra vonatkozó változókat (122. és 312.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. A 122. változó vonatkozásában a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra nincs szükség. Ezenkívül az importárváltozót (340.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározására vonatkozóan. Az európai mintarendszer az importárváltozó alkalmazási körét a nem euróövezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 312. és 340. változó tekintetében nem kell megküldeniük az euróövezet és a nem euróövezet szerint megkülönböztetett adatokat.”

„9.  Az exportra vonatkozó változókat (122. és 312.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. A 122. változó vonatkozásában a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra nincs szükség. Ezenkívül az importárváltozót (340.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározására vonatkozóan. Az európai mintarendszer az importárváltozó alkalmazási körét a nem euróövezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 312. és 340. változó tekintetében nem kell megküldeniük az euróövezet és a nem euróövezet szerint megkülönböztetett adatokat.”

Indokolás

„Euróövezet” azon országok hivatalos megnevezése, amelyek bevezették az eurót közös valutaként. A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 7 pont – i alpont

1165/98/EK rendelet

B melléklet – b pont – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„4.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”

„4.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 7 pont – iv alpont

1165/98/EK rendelet

B melléklet – d pont – 2 pont – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan.

Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítása céljából.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – i alpont

1165/98/EK rendelet

B melléklet – b pont – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„2.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”

„2.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

(A bizottsági javaslatban foglalt számozást korrigálni kell. A 9. pont valójában a 8. pont.)

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – iii alpont

1165/98/EK rendelet

C melléklet – c pont – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  A c) 4. pont utolsó bekezdését el kell hagyni.

iii.  A c) 4. pont harmadik albekezdését el kell hagyni.

(A bizottsági javaslatban foglalt számozást korrigálni kell. A 9. pont valójában a 8. pont.)

Indokolás

A módosítás célja, hogy a megfogalmazást az uniós jogalkotás jogi szövegezési követelményeihez igazítsa.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – iv alpont

1165/98/EK rendelet

C melléklet – d pont – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„2.  Az árbevétel-változót (120.) és az eladásimennyiség-változót (123.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan.

„2.  Az árbevétel-változót (120.) és az eladásimennyiség-változót (123.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítása céljából.

(A bizottsági javaslatban foglalt számozást korrigálni kell. A 9. pont valójában a 8. pont.)

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – v alpont

1165/98/EK rendelet

C melléklet – g pont – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„2.  Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat az e melléklet f) 3. pontjában meghatározott részletezési szinten egy hónapon belül kell átadni. Az árbevétel (120.) és eladási deflátor/eladási mennyiség (330./123.) változók vonatkozásában a tagállamok választásuk szerint járulékaikkal is részt vehetnek a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer felosztása szerint. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egy európai mintarendszer felosztásának feltételeire vonatkozóan.

„2.  Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat az e melléklet f) 3. pontjában meghatározott részletezési szinten egy hónapon belül kell átadni. Az árbevétel (120.) és eladási deflátor/eladási mennyiség (330./123.) változók vonatkozásában a tagállamok választásuk szerint járulékaikkal is részt vehetnek a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer felosztása szerint. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy egy európai mintarendszer felosztása feltételeinek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

(A bizottsági javaslatban foglalt számozást korrigálni kell. A 9. pont valójában a 8. pont.)

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – i alpont

1165/98/EK rendelet

D melléklet – b pont – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„2.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”

„2.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

(A bizottsági javaslatban foglalt számozást korrigálni kell. A 10. pont valójában a 9. pont.)

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – iv alpont

1165/98/EK rendelet

D melléklet – d pont – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„2.  Az árbevétel-változót (120.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a Bizottság által módosítható, munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan.”

„2.  Az árbevétel-változót (120.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítása céljából”;

(A bizottsági javaslatban foglalt számozást korrigálni kell. A 10. pont valójában a 9. pont.)

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 58 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 530/1999/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki változások figyelembevétele céljából történő kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse a rendeletet a szolgáltatandó információk meghatározásával és bontásával, valamint a minőség értékelésének feltételeivel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Az 530/1999/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki változások figyelembevétele céljából történő kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse a rendeletet a szolgáltatandó információk meghatározásával és bontásával, valamint a statisztikai minőség értékelésének feltételeivel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangot teremtsen az 530/1999/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdéséhez javasolt módosítással.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 58 pont – 3 bekezdés – 1 pont

530/1999/EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) és (2) bekezdése szerint szolgáltatandó információk meghatározására és bontására vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat minden egyes bázisidőszakra, a bázisidőszak kezdetét megelőzően legalább kilenc hónappal kell elfogadni.”

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) és (2) bekezdése szerint szolgáltatandó információk meghatározásának és bontásának pontosítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat minden egyes bázisidőszakra, a bázisidőszak kezdetét megelőzően legalább kilenc hónappal kell elfogadni.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 58 pont – 3 bekezdés – 3 pont

530/1999/EK rendelet

10 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minőség értékelésének feltételeire vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat minden egyes bázisidőszakra, a bázisidőszak kezdetét megelőzően legalább kilenc hónappal kell elfogadni.”

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a statisztika minőségértékelése feltételeinek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat minden egyes bázisidőszakra, a bázisidőszak kezdetét megelőzően legalább kilenc hónappal kell elfogadni.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 58 pont – 3 bekezdés – 4 pont

530/1999/EK rendelet

10 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdése és a 10. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdésében és a 10. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A módosítás célja, hogy a felhatalmazás időtartamát összhangba hozza az ECON felelősségi körébe tartozó területek meglévő jogalkotási gyakorlatával és a Parlament általános megközelítésével (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdése).

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 58 pont – 3 bekezdés – 4 pont

530/1999/EK rendelet

10 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 6. cikk (3) bekezdése és a 10. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 6. cikk (3) bekezdése és a 10. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás célja, hogy az ellenőrzési időszak időtartamát összhangba hozza az ECON felelősségi körébe tartozó területek meglévő jogalkotási gyakorlatával.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 59 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2150/2002/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza az eredmények összeállítását, az eredmények továbbításához alkalmazandó megfelelő formátumot és a minőségre vonatkozó jelentések tartalmát. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

A 2150/2002/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza az eredmények összeállítását, az eredmények továbbításához alkalmazandó megfelelő formátumot és a minőségre vonatkozó jelentések szerkezetét és részletes szabályait. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Indokolás

E módosítás azon cikkhez fűzött módosítással áll összhangban, amely a szöveget a statisztikai kimutatások terén a közelmúltban elfogadott jogszabályok szóhasználatához igazítja.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 59 pont – 5 bekezdés – 1 pont

2150/2002/EK rendelet

1 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet III. mellékletének statisztikai nómenklatúrája és a 2000/532/EK bizottsági határozat* által létrehozott hulladékjegyzék egymás közötti megfelelőségéről szóló átviteli táblázat kidolgozására vonatkozóan.

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e rendelet III. mellékletének statisztikai nómenklatúrája és a 2000/532/EK bizottsági határozat* által létrehozott hulladékjegyzék egymás közötti megfelelőségéről szóló átviteli táblázat kidolgozása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

____________________

____________________

*A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).”

*A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 59 pont – 5 bekezdés – 2 pont – a pont

2150/2002/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minőségi és pontossági feltételek meghatározására vonatkozóan.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a minőségi és pontossági feltételek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 59 pont – 5 bekezdés – 4 pont

2150/2002/EK rendelet

5 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adatgyűjtés és a statisztikai adatfeldolgozás terén bekövetkező gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításra, az eredmények feldolgozására és továbbítására, valamint a mellékletekben felsorolt követelmények kiigazítására vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítása céljából, az adatgyűjtés és a statisztikai adatfeldolgozás terén bekövetkező gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás, az eredmények feldolgozása és továbbítása, valamint a mellékletekben felsorolt követelmények kiigazítása révén.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 59 pont – 5 bekezdés – 4 pont

2150/2002/EK rendelet

5 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (5) bekezdése, a 3. cikk (1) és (4) bekezdése és az 5a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (5) bekezdésében, a 3. cikk (1) és (4) bekezdésében és az 5a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 59 pont – 5 bekezdés – 5 pont

2150/2002/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az I. melléklet 7. szakaszában és a II. melléklet 7. szakaszában említett, minőségre vonatkozó jelentések tartalma.

c)  az I. melléklet 7. szakaszában és a II. melléklet 7. szakaszában említett, minőségre vonatkozó jelentések szerkezete és részletes szabályai.

Indokolás

E módosítás az ezen javaslathoz fűzött más módosításokkal, valamint a statisztikai kimutatások terén a közelmúltban hozott jogszabályokkal áll összhangban. Mivel ezen bekezdés valódi hatálya és szándéka vélhetőleg az, hogy meghatározza a jelentés szerkezetét és részletes szabályait, ezt pontosítja a javasolt módosítás. E módosítás a többi intézménnyel folytatott jó együttműködés szellemében kifejezésre juttatja az Európai Parlament arra irányuló erőfeszítését is, hogy a javasolt eljárás elfogadása révén ebben az ügyben megállapodás szülessen.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 60 pont – 3 bekezdés – 2 pont

437/2003/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyéb pontossági követelmények megállapítására vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy az egyéb pontossági követelmények megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 60 pont – 3 bekezdés – 5 pont

437/2003/EK rendelet

10 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdése és 5. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítástlegkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 1 bekezdés – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  kiegészítse a rendeletet a megvalósíthatósági tanulmányok eredményei szerinti adatok biztosítására vonatkozó intézkedések elfogadásával.

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangot teremtsen a 450/2003/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdéséhez javasolt módosításokkal.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak érdekében, hogy a 450/2003/EK rendelet végrehajtása a minőségről szóló beszámolók tartalmával összefüggésben egységes feltételek mellett történjék, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Annak érdekében, hogy a 450/2003/EK rendelet végrehajtása a minőségről szóló beszámolók szerkezetével és részletes szabályaival összefüggésben egységes feltételek mellett történjék, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangot teremtsen a 450/2003/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdéséhez javasolt módosításokkal.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 1 pont

450/2003/EK rendelet

2 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mutató technikai leírásának újbóli meghatározására és a súlyozási struktúra felülvizsgálatára irányuló módosításokra vonatkozóan.”

„(4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet módosítása céljából, a mutató technikai leírásának újbóli meghatározása és a súlyozási struktúra felülvizsgálata érdekében.”

Indokolás

A felhatalmazás pontosítása.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 2 pont

450/2003/EK rendelet

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a 10. cikkben említett megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. O-tól S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységek e rendelet hatálya alá vonására irányuló módosításokra vonatkozóan.”

„(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a 10. cikkben előírt megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa ezt a rendeletet a NACE Rev. 2. O-tól S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységek e rendelet hatálya alá vonása tekintetében.”

Indokolás

A felhatalmazás pontosítása. A 450/2003/EK rendelet 10. cikke rendelkezik a megvalósíthatósági tanulmányok készítéséről, de nem határozza meg azokat.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 3 pont

450/2003/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a teljes foglalkoztatáshoz és a munkaerőköltségekhez való uniós és nemzeti szintű hozzájárulások, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés figyelembevételével felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágai szerinti, illetve a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágainak további – az ágazat szintjénél (2 számjegyű szint) vagy ágazatcsoportnál azonban nem részletesebb – bontása szerinti azon gazdasági tevékenységek azonosítására, amelyeknek megfelelően az adatokat le kell bontani.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően, a teljes foglalkoztatáshoz és a munkaerőköltségekhez való uniós és nemzeti szintű hozzájárulások figyelembevételével, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágai szerint, illetve a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágainak további – az ágazat szintjénél (2 számjegyű szint) vagy ágazatcsoportnál azonban nem részletesebb – bontása szerint meghatározott azon gazdasági tevékenységek szerinti lebontásra vonatkozóan, amelyekben az adatokat a gazdasági és társadalmi fejlődés figyelembevételével kell lebontani.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 3 pont

450/2003/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a 10. cikkben meghatározott megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e gazdasági tevékenységek meghatározására vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a 10. cikkben említett megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából e gazdasági tevékenységek meghatározására vonatkozóan.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 3 pont

450/2003/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az index láncolására szolgáló módszer meghatározására vonatkozóan.”

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az index láncolására szolgáló módszer meghatározása révén.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 4 pont

450/2003/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján külön minőségi kritériumokat határozzon meg. Az átadott aktuális és visszamenőleges adatoknak meg kell felelniük ezeknek a minőségi kritériumoknak.”

„(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján külön minőségi kritériumok meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Az átadott aktuális és visszamenőleges adatoknak meg kell felelniük ezeknek a minőségi kritériumoknak.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 4 pont

450/2003/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2)  A tagállamok 2003-tól éves minőségről szóló beszámolót nyújtanak be a Bizottsághoz. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a jelentések tartalmát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni:”

„(2)  A tagállamok 2003-tól éves minőségről szóló beszámolót nyújtanak be a Bizottsághoz. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a jelentések szerkezetét és részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni:”

Indokolás

Nem helyénvaló az ilyen jelentések tartalmát végrehajtási jogi aktus révén meghatározni. Mivel ezen bekezdés valódi hatálya és szándéka vélhetőleg az, hogy meghatározza a jelentés szerkezetét és részletes szabályait, ezt pontosítja a javasolt módosítás. Mindez a statisztika területére vonatkozó legújabb jogszabályokkal is összhangban áll.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 4 a pont (új)

450/2003/EK rendelet

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 9. cikket el kell hagyni.

Indokolás

A 9. cikk azon átültetési időszakokra és eltérésekre vonatkozik, amelyek időközben megszűntek. Ez a cikk ezért felesleges, és törölni kell.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 5 pont – a pont

450/2003/EK rendelet

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján intézkedéseket fogad el a megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek megfelelően. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni: Az intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 223/2009/EK rendelet 2. cikkében meghatározott költséghatékonysági elvet, beleértve a válaszadók terheinek csökkentését.”

„(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az e cikkben említett megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek megfelelő, az e cikk (2) bekezdésében említett adatok biztosítására vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak tiszteletben kell tartaniuk a 223/2009/EK rendelet 2. cikkében meghatározott költséghatékonysági elvet, beleértve a válaszadók terheinek csökkentését.”

Indokolás

Nem helyénvaló az ilyen intézkedéseket végrehajtási jogi aktusok útján elfogadni, mivel a felhatalmazás túllép az EUMSZ 291. cikkében foglaltak szerinti kötelező erejű uniós jogi aktus végrehajtásához szükséges egységes feltételek meghatározásán. Ezt a felhatalmazást ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén kell biztosítani.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 7 pont

450/2003/EK rendelet

11 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (4) bekezdésében, a 3. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, a 8. cikk(1) bekezdésében és a 10. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A módosítás célja a hivatkozások és a felhatalmazás időtartamának kiigazítása (lásd a Parlament 2014. február 25-i állásfoglalásának 9. bekezdését).

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 7 pont

450/2003/EK rendelet

11 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (4) bekezdésében, a 3. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, a 8. cikk (1) bekezdésében és a 10. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Indokolás

A módosítás célja a hivatkozások kiigazítása.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 7 pont

450/2003/EK rendelet

11 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése és a 10. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás célja a hivatkozásoknak, az ellenőrzési időszaknak és meghosszabbításának a kiigazítása.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VI rész – 62 pont – 3 bekezdés – 2 pont

808/2004/EK rendelet

8 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 63 pont – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  módosítsa a rendeletet az uniós összegben képviselt részarány kiigazítása érdekében,

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

A módosítás célja 3. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 1 pont – a pont

1161/2005/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a P.1., P.2., D.42., D.43., D.44., D.45. és B.4G. tételek továbbítására vonatkozó határidőkre, valamint a mellékletben felsorolt tranzakciók ellenpár-szektoronkénti bontását előíró határozatokra vonatkozóan. Ilyen határozat csak azt követően fogadható el, hogy a Bizottság a 9. cikknek megfelelően jelentést tett az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a P.1., P.2., D.42., D.43., D.44., D.45. és B.4G. tételek továbbítására vonatkozó határidők meghatározása, valamint a mellékletben felsorolt tranzakciók ellenpár-szektoronkénti bontásának előírása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak azt követően fogadható el, hogy a Bizottság a 9. cikknek megfelelően jelentést tett az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

1161/2005/EK rendelet

2 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  Az (5) bekezdést el kell hagyni.

Indokolás

Az (5) bekezdés 2004. évi adattovábbításra vonatkozik, ezért elavulttá vált, tehát el kell hagyni.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 2 pont

1161/2005/EK rendelet

3 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa e cikk (1) bekezdését az uniós összegben képviselt részarányra vonatkozóan.”

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen cikk (1) bekezdésének módosításáról az uniós összegben képviselt részarány (1%) kiigazítása céljából.”

Indokolás

A módosítás célja a felhatalmazás (hatályának) pontosítása.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 3 pont

1161/2005/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közös minőségi előírások megállapítására vonatkozóan.”

„(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közös minőségi előírások megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 4 pont

1161/2005/EK rendelet

7 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésében és a 6. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 4 pont

1161/2005/EK rendelet

7 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 2. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 2. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás célja az ellenőrzési időszakra és az annak meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés kiigazítása.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 1 pont

1552/2005/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Emellett a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiterjessze a fogalommeghatározást, amennyiben ez a kiterjesztés az érintett tagállamokban jelentősen javítaná a felmérés eredményének reprezentatív jellegét és minőségét.;

Emellett a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fogalommeghatározás kiterjesztésének elfogadása révén – amennyiben ez a kiterjesztés az érintett tagállamokban jelentősen javítaná a felmérés eredményének reprezentatív jellegét és minőségét – kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 2 pont

1552/2005/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a mintavételi és pontossági követelményeket, az e követelmények teljesítéséhez szükséges mintanagyságot, valamint azoknak a NACE Rev. 2. és méretkategóriáknak a részleteit, amelyekre az eredmények lebonthatók.”

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a mintavételi és pontossági követelményeket, az e követelmények teljesítéséhez szükséges mintanagyságot, valamint azoknak a NACE Rev. 2. és méretkategóriáknak a részleteit, amelyekre az eredmények lebonthatók.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 3 pont

1552/2005/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a képzést nyújtó és nem nyújtó vállalatokra, valamint a különböző szakképzési formákra vonatkozóan begyűjtendő konkrét adatok tekintetében.”

„(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a képzést nyújtó és nem nyújtó vállalatokra, valamint a különböző szakképzési formákra vonatkozóan begyűjtendő konkrét adatok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 4 pont – a pont

1552/2005/EK rendelet

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a vállalati szakképzésről gyűjtendő és az európai statisztikák készítéséhez átadandó adatok minőségi követelményeire, és az adatok minőségének értékeléséhez vagy javításához szükséges intézkedésekre vonatkozóan.”

„(4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vállalati szakképzésről gyűjtendő és az európai statisztikák készítéséhez átadandó adatok minőségi követelményeinek megállapítása és az adatok minőségének értékeléséhez vagy javításához szükséges intézkedések elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 4 pont – b pont

1552/2005/EK rendelet

9 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a (2) bekezdésben említett, minőségről szóló beszámolók szerkezetét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”

„(5) A (2) bekezdésben említett, minőségről szóló beszámolók elkészítése során a tagállamoknak meg kell felelniük a minőségi előírásoknak és a (4) bekezdés szerinti bármely egyéb intézkedésnek. A továbbított adatok minőségének értékelése érdekében a tagállamoknak Bizottság által végrehajtási jogi aktusok útján meghatározott formátumot kell használniuk. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.”

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a végrehajtási jogi aktusok útján elfogadott minőségről szóló beszámolók szerkezete arra a formátumra utal, amelyet a tagállamoknak használniuk kell a továbbított adatok minőségének értékelésekor, és hogy ez az értékelés a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján korábban elfogadott minőségi kritériumokon alapul.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 5 pont

1552/2005/EK rendelet

10 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első bázisévet, amelyre adatokat kell begyűjteni.”

„(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első bázisévet, amelyre adatokat kell begyűjteni.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 7 pont

1552/2005/EK rendelet

13 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (4) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében és a 13. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 65 pont – 2 bekezdés – 1 pont

1893/2006/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele, vagy egyéb gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való összehangolás érdekében módosítsa a mellékletet.”

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele, vagy egyéb gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való összehangolás érdekében módosítsa az I. mellékletet.”

Indokolás

A módosítás célja a hivatkozás pontosítása (több melléklet is van).

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 65 pont – 2 bekezdés – 2 pont

1893/2006/EK rendelet

6 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 65 pont – 2 bekezdés – 2 pont

1893/2006/EK rendelet

6 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás célja az ellenőrzési időszaknak és meghosszabbításának a kiigazítása.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 66 pont – 2 bekezdés – 2 pont

458/2007/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a teljes körű adatgyűjtés első évét, és elfogadja a szóban forgó adatok részletes osztályozására és az alkalmazandó fogalommeghatározásokra vonatkozó intézkedéseket.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a teljes körű adatgyűjtés első évét, és elfogadja a szóban forgó adatok részletes osztályozására és az alkalmazandó fogalommeghatározásokra vonatkozó intézkedéseket.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 66 pont – 2 bekezdés – 3 pont

458/2007/EK rendelet

7 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (3) bekezdése és az I. melléklet 1.1.2.4. pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (3) bekezdésében és az I. melléklet 1.1.2.4. pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 67 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 716/2007/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az I. és a II. mellékletben található fogalommeghatározásokat és a III. mellékletben szereplő részletezési szintet, és kiegészítse a rendeletet a külföldi leányvállalatok belső és külső statisztikáira vonatkozóan.

A 716/2007/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az I. és a II. mellékletben található fogalommeghatározásokat és a III. mellékletben szereplő részletezési szintet, és kiegészítse a rendeletet a külföldi leányvállalatok belső és külső statisztikáira és a közös minőségi előírásokra vonatkozóan.

Indokolás

A módosítás célja a felhatalmazás konkrétabb meghatározása, lásd még a 716/2007/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének módosítását.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 2 pont

716/2007/EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően – a kísérleti tanulmányok következtetései alapján – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a külföldi leányvállalatok belső és külső statisztikáihoz szükséges intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően – a kísérleti tanulmányok következtetései alapján – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a külföldi leányvállalatok belső és külső statisztikáihoz szükséges intézkedések meghatározása révén.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 3 pont

716/2007/EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közös minőségi előírásokra vonatkozóan.”

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az (1) bekezdésben említett közös minőségi előírások megállapítása révén.”

Indokolás

A módosítás célja a felhatalmazás mibenlétének (a rendelet kiegészítése) és hatályának pontosítása és konkrétabbá tétele.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 4 pont – a pont – ii alpont

716/2007/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„c)  a minőségjelentések tartalmának és gyakoriságának meghatározása.”

„c)  a 6. cikk (2) bekezdésében említett minőségjelentések szerkezetének, részletes szabályainak és gyakoriságának meghatározása.”

Indokolás

Nem helyénvaló az ilyen jelentések tartalmát végrehajtási jogi aktus révén meghatározni. Mivel ezen bekezdés valódi hatálya és szándéka vélhetőleg az, hogy meghatározza a jelentés szerkezetét és részletes szabályait, ezt pontosítja a javasolt módosítás. Mindez a statisztika területére vonatkozó legújabb jogszabályokkal is összhangban áll.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 5 pont

716/2007/EK rendelet

9 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (4) bekezdésében és a 6. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 5 pont

716/2007/EK rendelet

9 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (4) bekezdésében és a 6. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Indokolás

Technikai jellegű javítás.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 5 pont

716/2007/EK rendelet

9 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 2. cikk, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 2. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás célja az ellenőrzési időszakra és az annak meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés kiigazítása.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 68 pont – 2 bekezdés – 1 pont

862/2007/EK rendelet

9 a cikk – 2 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából:

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 68 pont – 2 bekezdés – 3 pont

862/2007/EK rendelet

10 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 9a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 9a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 1 pont

1445/2007/EK rendelet

3 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a gazdasági és technikai változások figyelembevétele érdekében módosítsa a fogalommeghatározásokat és a II. mellékletben meghatározott alapcsoportok listáját, amennyiben ez nem jár a tagállamok számára a költségek aránytalan megnövekedésével.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a gazdasági és technikai változások figyelembevétele érdekében módosítsa az (1) bekezdésben foglalt fogalommeghatározásokat és a II. mellékletben meghatározott alapcsoportok listáját, amennyiben ez nem jár a tagállamok számára a költségek aránytalan megnövekedésével.”

Indokolás

A felhatalmazásnak pontosabbnak kell lennie, és a hatályát egyértelműen meg kell határozni a Szerződés 290. cikke értelmében.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 2 pont – a pont

1445/2007/EK rendelet

7 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minőség-ellenőrzés alapjául szolgáló közös kritériumokra vonatkozóan.

„(4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az (1) bekezdésben említett minőség-ellenőrzés alapjául szolgáló közös kritériumok megállapítása révén.

Indokolás

A felhatalmazásnak pontosabbnak kell lennie, és a hatályát egyértelműen meg kell határozni a Szerződés 290. cikke értelmében.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 2 pont – b pont

1445/2007/EK rendelet

7 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja az I. melléklet 5.3. pontja szerinti, minőségről szóló jelentések szerkezetét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”

„(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja a (3) bekezdésben említett és az I. melléklet 5.3. pontja szerinti, minőségről szóló jelentések szerkezetét és részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.”

Indokolás

A felhatalmazás hatályát egyértelműen meg kell határozni.

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 3 pont

1445/2007/EK rendelet

10 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk és a 7. cikk (4) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében és a 7. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 3 pont

1445/2007/EK rendelet

10 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk és a 7. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdésében és a 7. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Indokolás

Technikai jellegű javítás.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 3 pont

1445/2007/EK rendelet

10 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 3. cikk és a 7. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 3. cikk (2) bekezdése és a 7. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás célja az ellenőrzési időszakra és az annak meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés kiigazítása.

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 70 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 177/2008/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékletében található nyilvántartási jellemzők felsorolását, meghatározásaikat és folytonossági szabályaikat, és kiegészítse a rendeletet a közös minőségi előírásokkal és a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályokkal és annak meghatározásával, hogy egyes gazdasági egységeket és a gazdasági egységek egyes csoportjait milyen mértékig kell belefoglalni a nyilvántartásba, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló meghatározásával. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A 177/2008/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékletében található nyilvántartási jellemzők felsorolását, meghatározásaikat és folytonossági szabályaikat, és kiegészítse a rendeletet a vállalkozások nyilvántartásainak minőségére vonatkozó közös előírásokkal és a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályokkal és annak meghatározásával, hogy egyes gazdasági egységeket és a gazdasági egységek egyes csoportjait milyen mértékig kell belefoglalni a nyilvántartásba, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló meghatározásával. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangot teremtsen az 177/2008/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdéséhez javasolt módosítással.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 1 pont

177/2008/EK rendelet

3 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározásához, hogy milyen mértékig kell belefoglalni a nyilvántartásba a kevesebb mint fél alkalmazottat foglalkoztató gazdasági egységeket, valamint a tagállamok számára statisztikai jelentőséggel nem bíró, teljesen honos gazdasági egységek csoportjait, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló meghatározásához.”

„(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy annak meghatározásával, hogy milyen mértékig kell belefoglalni a nyilvántartásba a kevesebb mint fél alkalmazottat foglalkoztató gazdasági egységeket, valamint a tagállamok számára statisztikai jelentőséggel nem bíró, teljesen honos gazdasági egységek csoportjait, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 3 pont

177/2008/EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közös minőségi előírásokra vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az (1) bekezdésben említett, a vállalkozások nyilvántartásainak minőségére vonatkozó közös előírások megállapítása révén.

Indokolás

A felhatalmazásnak pontosabbnak kell lennie, és a hatályát egyértelműen meg kell határozni a Szerződés 290. cikke értelmében.

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 3 pont

177/2008/EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozatokat fogad el a minőségről szóló beszámolók tartalmára és gyakoriságára vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozatokat fogad el a (2) bekezdésben említett, minőségről szóló beszámolók szerkezetére, részletes szabályaira és gyakoriságára vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.

Indokolás

Nem helyénvaló az ilyen jelentések tartalmát végrehajtási jogi aktus révén meghatározni. Mivel ezen bekezdés valódi hatálya és szándéka vélhetőleg az, hogy meghatározza a jelentés szerkezetét és részletes szabályait, ezt pontosítja a javasolt módosítás. Mindez a statisztika területére vonatkozó legújabb jogszabályokkal is összhangban áll.

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 4 pont

177/2008/EK rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályokra vonatkozóan.”

„(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályok meghatározása révén.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 6 pont

177/2008/EK rendelet

15 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (6) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 6 pont

177/2008/EK rendelet

15 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 3. cikk (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 3. cikk (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás célja az ellenőrzési időszakra és az annak meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés kiigazítása.

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 1 pont

295/2008/EK rendelet

3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A (2) bekezdés j) pontjában említett rugalmas modul használatát a tagállamokkal szoros együttműködésben kell megtervezni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak alkalmazási körére, a mutatók listájára, a referencia-időszakra, a megfigyelt tevékenységek körére és a minőségi követelményekre vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust a referencia-időszak kezdetét megelőzően legalább 12 hónappal kell elfogadni. A Bizottság meghatározza az információk szükségességét és az adatgyűjtésnek a vállalkozásokra háruló teherre és a tagállamok kiadásaira gyakorolt hatását is.”

„A (2) bekezdés j) pontjában említett rugalmas modul használatát a tagállamokkal szoros együttműködésben kell megtervezni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rugalmas modul alkalmazási körének, mutatói listájának, referencia-időszakának, a megfigyelt tevékenységek körének és a minőségi követelmények meghatározása révén. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust a referencia-időszak kezdetét megelőzően legalább 12 hónappal kell elfogadni. A Bizottság meghatározza az információk szükségességét és az adatgyűjtésnek a vállalkozásokra háruló teherre és a tagállamok kiadásaira gyakorolt hatását is.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 2 pont

295/2008/EK rendelet

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükséges intézkedésekre vonatkozóan.”

„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükséges intézkedések meghatározása révén.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 3 pont

295/2008/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2)  Annak érdekében, hogy uniós összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamok nemzeti részeredményeket állítanak össze a NACE Rev. 2. szintjei szerint, ahogy e rendelet mellékleteiben vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban elő van írva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”

„(2)  Uniós összesítések készítése céljából, a tagállamok nemzeti részeredményeket állítanak össze a NACE Rev. 2. szintjei szerint, ahogy e rendelet mellékleteiben vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban elő van írva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a NACE Rev. 2. megfelelő szintjének meghatározása révén.”

Indokolás

A felhatalmazásnak pontosabbnak kell lennie, és a hatályát egyértelműen meg kell határozni a Szerződés 290. cikke értelmében.

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 4 pont – a pont

295/2008/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eredményeket megfelelő technikai formátumban, a referencia-időszak végétől kezdődő időtartamon belül kell továbbítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 3. cikk (2) bekezdése a)–h), valamint j) pontjában foglalt modulokra vonatkozó referencia-időszakra vonatkozóan, amely időtartam nem lehet hosszabb 18 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 30 vagy 18 hónapot, a IX. melléklet 9. szakaszában megállapítottaknak megfelelően. Ezenkívül csekély számú becsült előzetes eredményt a referencia-időszak végétől kezdődő rövidebb időtartamon belül kell továbbítani, amely időtartamot a 3. cikk (2) bekezdése a)–g) pontjaiban foglalt modulokra ugyanezen eljárásnak megfelelően határoznak meg, és amely időtartam nem lehet hosszabb 10 hónapnál.

Az eredményeket megfelelő technikai formátumban, a referencia-időszak végétől kezdődő időtartamon belül kell továbbítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a 3. cikk (2) bekezdése a)–h), valamint j) pontjában foglalt modulokra vonatkozó referencia-időszak meghatározása révén, amely időtartam nem lehet hosszabb 18 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 30 vagy 18 hónapot, a IX. melléklet 9. szakaszában megállapítottaknak megfelelően. Ezenkívül csekély számú becsült előzetes eredményt a referencia-időszak végétől kezdődő rövidebb időtartamon belül kell továbbítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a 3. cikk (2) bekezdésének a)–g) pontjában foglalt modulokra vonatkozó időszak meghatározása révén, amely időtartam nem lehet hosszabb 10 hónapnál.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése). Mivel az „ugyanezen eljárásnak” kifejezés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra utal, ki kell igazítani, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának eljárására utaljon.

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 4 pont – b pont

295/2008/EK rendelet

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 2013. április 29-ig, valamint azt követően minden ötödik évben a CETO-megjelölésre és a tagállamok csoportosítására vonatkozó szabályok felülvizsgálatára vonatkozóan.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 2013. április 29-ig, valamint azt követően minden ötödik évben a CETO-megjelölésre és a tagállamok csoportosítására vonatkozó szabályok felülvizsgálata révén.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 6 pont

295/2008/EK rendelet

11 a cikk – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a következőkre vonatkozóan:

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 6 pont

295/2008/EK rendelet

11 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) és (3) bekezdése, a 11a. cikk, az I. melléklet 5., 6. szakasza, 8. szakaszának 1. és 2. pontja, a II., III. és IV. melléklet 6. szakasza, a VI. melléklet 7. szakasza, a VIII. melléklet 3. szakasza, 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja és a 10. szakaszának 2. pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 11a. cikkben, az I. melléklet 5., 6. szakaszában, 8. szakaszának 1. és 2. pontjában, a II., III. és IV. melléklet 6. szakaszában, a VI. melléklet 7. szakaszában, a VIII. melléklet 3. szakaszában, 4. szakaszának 2. és 3. pontjában, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontjában és a 10. szakaszának 2. pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 6 pont

295/2008/EK rendelet

11 b cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 3. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) és (3) bekezdése, a 11a. cikk, az I. melléklet 5., 6. szakasza, 8. szakaszának 1. és 2. pontja, a II., III. és IV. melléklet 6. szakasza, a VI. melléklet 7. szakasza, a VIII. melléklet 3. szakasza, 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja és a 10. szakaszának 2. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 3. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) és (3) bekezdése, a 11a. cikk, az I. melléklet 5., 6. szakasza, 8. szakaszának 1. és 2. pontja, a II., III. és IV. melléklet 6. szakasza, a VI. melléklet 7. szakasza, a VIII. melléklet 3. szakasza, 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja és a 10. szakaszának 2. pontja értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás célja az ellenőrzési időszakra és az annak meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés kiigazítása.

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 8 pont – a pont

295/2008/EK rendelet

I melléklet – 5 szakasz – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az adatokat a 9. szakasznak megfelelő bontásban kell összeállítani. Mindazonáltal a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első olyan referenciaévre vonatkozóan, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokkal kapcsolatos statisztikákat kell összeállítani.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az adatokat a 9. szakasznak megfelelő bontásban kell összeállítani. Mindazonáltal a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az első olyan referenciaév megállapítása révén, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokkal kapcsolatos statisztikákat kell összeállítani.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 8 pont – a pont

295/2008/EK rendelet

I melléklet – 6 szakasz – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatókra vonatkozóan.

A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95%-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 8 pont – b pont – i alpont

295/2008/EK rendelet

I melléklet – 8 szakasz – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1)  Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani, kivéve a NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazatát. A NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazata esetében a továbbítás határideje 10 hónap. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó eredmények továbbításának határidejére vonatkozóan.”

„(1)  Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani, kivéve a NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazatát. A NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazata esetében a továbbítás határideje 10 hónap. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó eredmények továbbítási határidejének megállapítása révén.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 8 pont – b pont – ii alpont

295/2008/EK rendelet

I melléklet – 8 szakasz – 2 bekezdés– 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Ezeket az előzetes eredményeket vagy becsléseket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintje (alágazat) szerint kell csoportosítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. 66. ágazata esetében az előzetes eredmények vagy becslések továbbítására vonatkozóan.”

„Ezeket az előzetes eredményeket vagy becsléseket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintje (alágazat) szerint kell csoportosítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. 66. ágazatot érintő előzetes eredmények vagy becslések továbbításának meghatározása révén.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 9 pont

295/2008/EK rendelet

II melléklet – 6 szakasz – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatókra vonatkozóan.

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95%-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 10 pont

295/2008/EK rendelet

III melléklet – 6 szakasz – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatókra vonatkozóan.

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95%-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 11 pont

295/2008/EK rendelet

IV melléklet – 6 szakasz – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatókra vonatkozóan.

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95%-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 12 pont

295/2008/EK rendelet

VI melléklet – 7 szakasz – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az eredmények továbbításának határidejére vonatkozóan, amely nem lehet hosszabb a referenciaév végétől számított 10 hónapnál.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az eredmények továbbítási határidejének megállapítása révén, amely nem lehet hosszabb a referenciaév végétől számított 10 hónapnál.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 13 pont – a pont

295/2008/EK rendelet

VIII melléklet – 3 szakasz – 1 bekezdés– 5 mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„E tanulmány alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alsó határérték megváltoztatására vonatkozóan.”

„E tanulmány alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet módosítása céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a referencialakosság alsó határértékének megváltoztatása révén.”

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése) és hatályát.

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 13 pont – b pont

295/2008/EK rendelet

VIII melléklet – 4 szakasz – 2 és 3 bekezdés – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a terméktípusonkénti bontás meghatározására vonatkozóan.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a terméktípusonkénti bontás meghatározása révén.”

(Ez a módosítás „Az árbevétel terméktípus szerinti bontása” táblázatban a „Megjegyzés” oszlopban található mondatot érinti.)

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 14 pont – a pont

295/2008/EK rendelet

IX melléklet – 8 szakasz – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyes eredményekre vonatkozóan, amelyeket a 10. szakaszban felsorolt részletességig méretosztály szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a méretosztály szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározása révén, hogy egyes eredményeket a 10. szakaszban felsorolt részletességig méretosztály szerint is le kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 14 pont – a pont

295/2008/EK rendelet

IX melléklet – 8 szakasz – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyes eredményekre vonatkozóan, amelyeket a 10. szakaszban felsorolt részletességig jogi forma szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a jogi forma szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.;

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározása révén, hogy egyes eredményeket a 10. szakaszban felsorolt részletességig jogi forma szerint is le kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 14 pont – b pont

295/2008/EK rendelet

IX melléklet – 10 szakasz – 2 bekezdés– „Speciális aggregátumok” alszakasz

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az információs és kommunikációs technológiai szektorra vonatkozó uniós szintű vállalkozásdemográfiai statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. számos továbbítandó speciális aggregátumára vonatkozóan.

Az információs és kommunikációs technológiai szektorra vonatkozó uniós szintű vállalkozásdemográfiai statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. számos továbbítandó speciális aggregátum meghatározása révén.

Indokolás

A módosítás pontosítja a felhatalmazás célját (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 72 pont – 2 bekezdés – 1 pont

451/2008/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a mellékletet:

„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele, vagy egyéb gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való harmonizáció érdekében módosítsa a mellékletet.”

a)  a műszaki vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele érdekében;

 

b)  a más társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekkel történő harmonizáció érdekében.”

 

Indokolás

A módosítás célja a szövegezés kiigazítása, mivel szükségtelen az a) és b) pontra bontás.

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 72 pont – 2 bekezdés – 2 pont

451/2008/EK rendelet

6 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 72 pont – 2 bekezdés – 2 pont

451/2008/EK rendelet

6 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás célja az ellenőrzési időszakra és az annak meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés kiigazítása.

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 73 pont – 3 bekezdés – 1 pont

452/2008/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a következők tekintetében kiegészítse ezt a rendeletet:

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 73 pont – 3 bekezdés – 2 pont

452/2008/EK rendelet

6 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 74 pont – 3 bekezdés – 1 pont – b pont

453/2008/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az első bekezdés 1. pontja alkalmazásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az „aktív lépések megtétele annak érdekében, hogy megfelelő jelöltet találjon” és a „meghatározott idő” fogalmakat.”

„Az első bekezdés 1. pontja alkalmazásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az „aktív lépések megtétele annak érdekében, hogy megfelelő jelöltet találjon” és a „meghatározott idő” fogalmak meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 74 pont – 3 bekezdés – 2 pont

453/2008/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1)  A tagállamok a negyedéves adatokat az adott referencia-időpontokra vonatkozóan állítják össze. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az adott referencia-időpontokat.”

„(1)  A tagállamok a negyedéves adatokat az adott referencia-időpontokra vonatkozóan állítják össze. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az adott referencia-időpontok meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 74 pont – 3 bekezdés – 3 pont

453/2008/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első referencia-negyedév időpontját, valamint a továbbítás határidejét. A negyedéves adatok korábbi negyedévekre vonatkozó esetleges revízióját ezzel egyidejűleg kell továbbítani.

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az első referencia-negyedév időpontjának, valamint a továbbítás tagállamokra vonatkozó határidejének meghatározása révén. A negyedéves adatok korábbi negyedévekre vonatkozó esetleges revízióját ezzel egyidejűleg kell továbbítani.

A tagállamok az adatokat és a metaadatokat a Bizottság által végrehajtási jogi aktus révén meghatározott formátumban továbbítják a Bizottságnak (Eurostat). Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 9. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”

A tagállamok az adatokat és a metaadatokat a Bizottság által végrehajtási jogi aktusok révén meghatározott technikai formátumban továbbítják a Bizottságnak (Eurostat), és megadják azok forrását. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 9. cikk (3) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.”

Indokolás

A rendelkezésnek kizárólag a tagállamoktól származó adatok technikai formátumát és továbbítási határidejét kell érintenie. Az adatok forrását pontosan meg kell adni.

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 74 pont – 3 bekezdés – 4 pont

453/2008/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a megvalósíthatósági tanulmányok sorozatának létrehozására szolgáló megfelelő keretekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a megvalósíthatósági tanulmányok sorozatának létrehozására szolgáló megfelelő keretek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 74 pont – 3 bekezdés – 5 pont

453/2008/EK rendelet

8 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk, a 3. cikk (1) bekezdése, az 5. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikkben, a 3. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 7. cikk (1) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 75 pont – 2 bekezdés – 1 pont – a pont

763/2008/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a későbbi referenciaévek meghatározására vonatkozóan. A referenciaévnek minden évtized elejére kell esnie.”

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a későbbi referenciaévek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. A referenciaévnek minden évtized elejére kell esnie;

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 75 pont – 2 bekezdés – 1 pont – b pont

763/2008/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rendelet előírásainak teljesítése céljából továbbítandó statisztikai adatok és metaadatok programjának létrehozására vonatkozóan.

(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rendelet előírásainak teljesítése céljából továbbítandó statisztikai adatok és metaadatok programjának létrehozása révén.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 75 pont – 2 bekezdés – 3 pont

763/2008/EK rendelet

7 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 76 pont – 3 bekezdés – 2 pont

1099/2008/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a NACE-osztályozás felülvizsgálatának hatálybalépését követően a fogalommeghatározásokat a vonatkozó NACE-hivatkozások beemelésével tovább pontosítsa.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően e rendelet módosítása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a NACE-osztályozás felülvizsgálatának hatálybalépését követően a fogalommeghatározásokat a vonatkozó NACE-hivatkozások beemelésével tovább pontosítsa.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus módosítása).

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 76 pont – 3 bekezdés – 4 pont

1099/2008/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az éves atomenergia-statisztikák tekintetében.”

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az éves atomenergia-statisztikák megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 76 pont – 3 bekezdés – 5 pont – a pont

1099/2008/EK rendelet

9 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a megújuló energiákra vonatkozó statisztikák és a végső energiafogyasztásra vonatkozó statisztikák tekintetében.

(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a megújuló energiákra vonatkozó statisztikák és a végső energiafogyasztásra vonatkozó statisztikák megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 76 pont – 3 bekezdés – 7 pont

1099/2008/EK rendelet

10 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikkében és a 9. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 2 pont

1338/2008/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az adatokat a mellékletekben vagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított határidőkön belül, az előírt időközönként, és az ott jelzett tárgyidőszakok tekintetében szolgáltatják. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Az adatokat a mellékletekben vagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított határidőkön belül, az előírt időközönként, és az ott jelzett tárgyidőszakok tekintetében szolgáltatják. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése révén.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 3 pont

1338/2008/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében a következők meghatározása céljából:

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 4 pont

1338/2008/EK rendelet

9 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése és az I., II., III., IV. és V. melléklet c), d) és e) pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (1) bekezdésében és az I., II., III., IV. és V. melléklet c), d) és e) pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 6 pont – a pont

1338/2008/EK rendelet

I melléklet – c pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EHIS-ből származó statisztikákat ötévente kell szolgáltatni; egyéb adatok – mint például a morbiditásra vagy a balesetekre és sérülésekre vonatkozó adatok – gyűjtése, valamint egyes meghatározott felmérési modulok tekintetében más gyakoriságra lehet szükség. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adatszolgáltatásra vonatkozó első tárgyévvel, időközzel és határidővel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

Az EHIS-ből származó statisztikákat ötévente kell szolgáltatni; egyéb adatok – mint például a morbiditásra vagy a balesetekre és sérülésekre vonatkozó adatok – gyűjtése, valamint egyes meghatározott felmérési modulok tekintetében más gyakoriságra lehet szükség. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az adatszolgáltatásra vonatkozó első tárgyévvel, időközzel és határidővel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 6 pont – b pont

1338/2008/EK rendelet

I melléklet – d pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nem feltétlenül kell valamennyi témakörre kitérni minden egyes adatszolgáltatáskor. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

Nem feltétlenül kell valamennyi témakörre kitérni minden egyes adatszolgáltatáskor. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    254

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 6 pont – c pont

1338/2008/EK rendelet

I melléklet – e pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a metaadatok – köztük a felhasznált felmérések és egyéb források jellemzőire, a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felhasznált felmérések és egyéb források jellemzőire, a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 7 pont – a pont

1338/2008/EK rendelet

II melléklet – c pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adatszolgáltatásra vonatkozó első tárgyévvel, időközzel és határidővel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az adatszolgáltatásra vonatkozó első tárgyévvel, időközzel és határidővel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 7 pont – b pont

1338/2008/EK rendelet

II melléklet – d pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 7 pont – c pont

1338/2008/EK rendelet

II melléklet – e pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a metaadatok – köztük a felhasznált források és adatgyűjtemények jellemzőire, a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felhasznált források és adatgyűjtemények jellemzőire, a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 8 pont – a pont

1338/2008/EK rendelet

III melléklet – c pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első tárgyévvel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan. Az adatokat legkésőbb a tárgyév végétől számított 24 hónapon belül kell beküldeni. Ideiglenes vagy becsült adatok korábban is szolgáltathatók. Népegészségügyi balesetek esetében kiegészítésképpen egyedi adatgyűjtések végezhetők, vagy valamennyi haláleset vagy bizonyos halálokok tekintetében.

A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első tárgyévvel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Az adatokat legkésőbb a tárgyév végétől számított 24 hónapon belül kell beküldeni. Ideiglenes vagy becsült adatok korábban is szolgáltathatók. Népegészségügyi balesetek esetében kiegészítésképpen egyedi adatgyűjtések végezhetők, vagy valamennyi haláleset vagy bizonyos halálokok tekintetében.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 8 pont – b pont

1338/2008/EK rendelet

III melléklet – d pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    260

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 8 pont – c pont

1338/2008/EK rendelet

III melléklet – e pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 9 pont – a pont

1338/2008/EK rendelet

IV melléklet – c pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első tárgyévvel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan. Az adatokat legkésőbb a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell beküldeni.

A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első tárgyévvel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Az adatokat legkésőbb a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell beküldeni.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 9 pont – b pont

1338/2008/EK rendelet

IV melléklet – d pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 9 pont – c pont

1338/2008/EK rendelet

IV melléklet – e pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, a munkabalesetek bejelentési arányára, és adott esetben a mintavételi jellemzőkre, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, a munkabalesetek bejelentési arányára, és adott esetben a mintavételi jellemzőkre, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    264

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 10 pont – a pont

1338/2008/EK rendelet

V melléklet – c pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A foglalkozási betegségekre vonatkozó statisztikákat évente kell szolgáltatni, és legkésőbb a tárgyév végétől számított 15 hónapon belül kell beküldeni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a többi összegyűjtött adat szolgáltatására vonatkozó tárgyidőszakokkal, időközökkel és határidőkkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A foglalkozási betegségekre vonatkozó statisztikákat évente kell szolgáltatni, és legkésőbb a tárgyév végétől számított 15 hónapon belül kell beküldeni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a többi összegyűjtött adat szolgáltatására vonatkozó tárgyidőszakokkal, időközökkel és határidőkkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    265

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 10 pont – b pont

1338/2008/EK rendelet

V melléklet – d pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedések megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 10 pont – c pont

1338/2008/EK rendelet

V melléklet – e pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás tisztázza a felhatalmazás rendeltetését (a jogi aktus kiegészítése).

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VII rész – 78 pont – 2 bekezdés – 2 pont

1185/2009/EK rendelet

5 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1a), (2) és (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1a), (2) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    268

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 1 pont – a pont

1606/2002/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nemzetközi számviteli standardok Unión belül történő alkalmazásáról.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nemzetközi számviteli standardok (a továbbiakban: elfogadott nemzetközi számviteli standardok) Unión belül történő alkalmazhatóságának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Indokolás

A módosítás célja a felhatalmazás mibenlétének (a rendelet kiegészítése) és az alap-jogiaktus egyéb bekezdéseiben lévő rendelkezésekhez való kapcsolódás egyértelművé tétele.

Módosítás    269

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 1 pont – a pont

1606/2002/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a pénzügyi piacok stabilitását közvetlenül fenyegető esetleges kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 5b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.;

törölve

Indokolás

A sürgősségi eljárás igénybevétele nem tűnik indokoltnak. Adott esetben az Európai Parlament és a Tanács kinyilváníthatja a kifogásról való korai lemondását (lásd az 1606/2002/EK rendelet 5b. cikkének elhagyására irányuló módosítási javaslatot).

Módosítás    270

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 1 a pont(új)

1606/2002/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 2005. január 1-jén vagy ezt követően kezdődő valamennyi üzleti évről a tagállamok joga által szabályozott társaságok összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardok alapján állítják össze, ha a fordulónapjukon az értékpapírjaik forgalmazása engedélyezett az 1993. május 10-i, az értékpapír befektetési szolgáltatásokról szóló 93/22/EGK tanácsi irányelv[9] 1. cikkének (13) bekezdése értelmében valamelyik tagállam szabályozott piacán.”

„A 2005. január 1-jén vagy ezt követően kezdődő valamennyi üzleti évről a tagállamok joga által szabályozott társaságok összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardok alapján állítják össze, ha a fordulónapjukon az értékpapírjaik forgalmazása engedélyezett a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott szabályozott piacon.”

Indokolás

Nem szükséges utalni a tagállamra, mivel a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 44. cikkében szereplő szabályozott piacra vonatkozó meghatározás kizárólag az EU-ban engedélyezetteket foglalja magában.

Módosítás    271

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 1 b pont (új)

1606/2002/EK rendelet

5 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b.  Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

„5. cikk

Az éves beszámolóra és a nem nyilvánosan működő társaságokra vonatkozó választási lehetőségek

Az éves beszámolóra és a nem nyilvánosan működő társaságokra vonatkozó választási lehetőségek

A tagállamok megengedhetik, vagy megkövetelhetik, hogy

A tagállamok megengedhetik, vagy megkövetelhetik, hogy

a)   a 4. cikkben említett társaságok az éves beszámolójukat;

a)   a 4. cikkben említett társaságok az éves beszámolójukat;

b)   a 4. cikkben nem említett társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat és/vagy az éves beszámolójukat

b)   a 4. cikkben nem említett társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat és/vagy az éves beszámolójukat

a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal összhangban készítsék el.”

a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal összhangban készítsék el.”

Indokolás

A módosítás célja az alkalmazandó eljárás kiigazítása (az 1606/2002/EK rendelet 6. cikkét törölték, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására irányuló felhatalmazást már annak 3. cikke foglalja magában).

Módosítás    272

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 2 pont

1606/2002/EK rendelet

5 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A 3. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására a Bizottságnak adott felhatalmazás ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

A felhatalmazás időtartamát hozzáigazítja a Parlament általános megközelítéséhez (lásd a 2014. február 25-i állásfoglalás 9. bekezdését).

Módosítás    273

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 2 pont

1606/2002/EK rendelet

5 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 3. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás célja az ellenőrzési időszakra és az annak meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés kiigazítása.

Módosítás    274

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 2 pont

1606/2002/EK rendelet

5 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5b. cikk

törölve

Sürgősségi eljárás