Procedură : 2016/0400A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0020/2018

Texte depuse :

A8-0020/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0410

RAPORT     ***I
PDF 3997kWORD 653k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: József Szájer

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 ANEXĂ: SCRISOARE ADRESATĂ DE COMISIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOARE ADRESATĂ DE COMISIA PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ
 ANEXĂ: SCRISOARE ADRESATĂ DE COMISIA PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE
 ANEXĂ: SCRISOARE ADRESATĂ DE COMISIA PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0799),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 33, articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 64 alineatul (2), articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) litera (a), articolul 168 alineatul (4) litera (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207, articolul (214) alineatul (3) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea i-a fost prezentată de către Comisie (C8-0524/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 1 iunie 2017(1),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 decembrie 2017(2),

–  având în vedere scrisorile Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu , sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și și avizele și poziția sub formă de amendamente ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism și ale Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0020/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Tratatul de la Lisabona a introdus o distincție între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare).

(1)  Tratatul de la Lisabona a modificat în mod substanțial cadrul juridic referitor la competențele conferite Comisiei de către legiuitor, introducând o distincție clară între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Gruparea și prezentarea unor împuterniciri care nu sunt strâns legate între ele într-un singur act delegat al Comisiei împiedică Parlamentul să-și exercite dreptul de control, deoarece este obligat să accepte sau să refuze pur și simplu întregul act delegat, fără a avea posibilitatea de a-și prezenta avizul privind fiecare împuternicire în parte.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 1 – paragraful 2 – punctul 1

Directiva 2009/31/CE

Articolul 29 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de modificare a anexelor.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de modificare a anexelor la prezenta directivă, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific.

Justificare

Este necesar să se asigure coerența cu formularea utilizată în propunerea Comisiei COM(2016)0789, în special cu articolul 2 alineatul (2).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 1 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2009/31/CE

Articolul 29 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 29, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 29 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 1 – paragraful 2 – punctul 3

Directiva 2009/31/CE

Articolul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  articolul 30 se elimină.

(3)  articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 30

 

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de Comitetul privind schimbările climatice instituit prin articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului*. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului**.

 

2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

 

___________________

 

* Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).

 

**Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Justificare

Este necesar să se asigure coerența cu formularea utilizată în propunerea Comisiei COM(2016)0789, în special cu articolul 2 alineatul (4).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Anexa I – Partea 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Justificare

Dat fiind faptul că alegerea de delegare a competențelor de la PRC la acte delegate / acte de punere în aplicare în ceea ce privește Decizia privind partajarea eforturilor nu este lipsită de controverse și că obligațiile care decurg din decizie vor fi înlocuite de un alt regulament în perioada 2021-2030, ar fi preferabil să nu se includă 406/2009/CE în această propunere omnibus.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 3 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la un mecanism de alocare a cotelor pentru producători și importatori.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la un mecanism de alocare a cotelor pentru producători și importatori.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 19 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la măsuri suplimentare pentru monitorizarea substanțelor reglementate sau a substanțelor noi, precum și a produselor și echipamentelor care conțin sau depind de substanțe reglementate plasate în depozit temporar, în regim de antrepozit vamal sau de zonă liberă sau care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii și sunt reexportate ulterior, pe baza evaluării riscurilor potențiale de comerț ilegal legate de aceste mișcări, luând în considerare beneficiile aduse mediului și efectele socioeconomice ale unor astfel de măsuri.”

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsuri suplimentare pentru monitorizarea substanțelor reglementate sau a substanțelor noi, precum și a produselor și echipamentelor care conțin sau depind de substanțe reglementate plasate în depozit temporar, în regim de antrepozit vamal sau de zonă liberă sau care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii și sunt reexportate ulterior, pe baza evaluării riscurilor potențiale de comerț ilegal legate de aceste mișcări, luând în considerare beneficiile aduse mediului și efectele socioeconomice ale unor astfel de măsuri.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 20 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la normele, conforme cu deciziile luate de către părți, aplicabile punerii în liberă circulație pe teritoriul Uniunii a produselor și echipamentelor importate din orice stat care nu este parte la protocol, care au fost fabricate utilizându-se substanțe reglementate, dar care nu conțin substanțe reglementate identificabile ca atare. Identificarea acestor produse și echipamente se face în conformitate cu avizele tehnice periodice înaintate părților.”

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme conforme cu deciziile luate de către părți, aplicabile punerii în liberă circulație pe teritoriul Uniunii a produselor și echipamentelor importate din orice stat care nu este parte la protocol, care au fost fabricate utilizându-se substanțe reglementate, dar care nu conțin substanțe reglementate identificabile ca atare. Identificarea acestor produse și echipamente se face în conformitate cu avizele tehnice periodice înaintate părților.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 8 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la o listă a produselor și a echipamentelor, conformă cu deciziile luate de părți, în cazul cărora recuperarea substanțelor reglementate sau distrugerea produselor și a echipamentelor fără recuperarea prealabilă a substanțelor reglementate este considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, specificând, după caz, tehnologiile care trebuie utilizate.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la o listă a produselor și a echipamentelor, conformă cu deciziile luate de părți, în cazul cărora recuperarea substanțelor reglementate sau distrugerea produselor și a echipamentelor fără recuperarea prealabilă a substanțelor reglementate este considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, specificând, după caz, tehnologiile care trebuie utilizate.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 8 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 22 – alineatul 5 – paragrafele 2 și 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia evaluează măsurile luate de statele membre și este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la respectivele cerințe minime de calificare, în lumina respectivei evaluări și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante.”

„Comisia evaluează măsurile luate de statele membre și este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la respectivele cerințe minime de calificare, în lumina respectivei evaluări și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 9 – litera a – subpunctul i

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Statele membre definesc nivelurile minime de calificare pentru personalul care desfășoară activitățile menționate la alineatul (2). În lumina evaluării măsurilor luate de statele membre și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate cu privire la armonizarea respectivelor cerințe minime de calificare.

„Statele membre definesc nivelurile minime de calificare pentru personalul care desfășoară activitățile menționate la alineatul (2). În lumina evaluării măsurilor luate de statele membre și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme cu privire la armonizarea respectivelor cerințe minime de calificare.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 9 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 23 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„7.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de stabilire a unei liste a tehnologiilor sau a practicilor care trebuie folosite de întreprinderi pentru a preveni și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emisii de substanțe reglementate.”

„7.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unei liste a tehnologiilor sau a practicilor care trebuie folosite de întreprinderi pentru a preveni și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emisii de substanțe reglementate.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 24 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatele (3) și (5), articolul 10 alineatele (3) și (6), articolul 13 alineatul (2), articolul 18 alineatul (9), articolul 19, articolul 20 alineatul (2), articolul 22 alineatele (3), (4) și (5), articolul 23 alineatele (4) și (7), articolul 24 alineatele (2) și (3), articolul 26 alineatul (3) și articolul 27 alineatul (10), se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată [de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatele (3) și (5), la articolul 10 alineatele (3) și (6), la articolul 13 alineatul (2), la articolul 18 alineatul (9), la articolul 19, la articolul 20 alineatul (2), la articolul 22 alineatele (3), (4) și (5), la articolul 23 alineatele (4) și (7), la articolul 24 alineatele (2) și (3), la articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 alineatul (10) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Anexa I – Partea I – punctul 3 – paragraful 3 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009

Articolul 27 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„10.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la modificările cerințelor de raportare prevăzute la prezentul articol alineatele (1)-(7) în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în temeiul protocolului sau în vederea facilitării aplicării acestora.”

„10.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a cerințelor de raportare prevăzute la prezentul articol alineatele (1)-(7) în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în temeiul protocolului sau în vederea facilitării aplicării acestora.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a modifica”).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Anexa I – Partea II – punctul 4 – paragraful 2 – punctul 1

Directiva 2002/58/CE

Articolul 4 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14b, acte delegate referitoare la circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și de notificare la care se face referire la prezentul articol alineatele (2), (3) și (4), după consultarea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), a Grupului de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care a fost instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE, și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor.”

„5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14b, acte delegate de completare a prezentei directive referitoare la circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și de notificare la care se face referire la prezentul articol alineatele (2), (3) și (4), după consultarea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), a Grupului de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care a fost instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE, și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Anexa I – Partea II – punctul 4 – paragraful 2 – punctul 3

Directiva 2002/58/CE

Articolul 14 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (5), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Anexa I – Partea II – punctul 5 – paragraful 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 733/2002

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(a) adoptă, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de stabilire a criteriilor și a procedurilor de desemnare a registrului.

„(a)  adoptă, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea criteriilor și a procedurilor de desemnare a registrului.

În cazul stabilirii criteriilor și procedurilor de desemnare a registrului, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 5b;”

În cazul stabilirii criteriilor și procedurilor de desemnare a registrului, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 5b;”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Anexa I – Partea II – punctul 5 – paragraful 2 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 733/2002

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„După consultarea registrului, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcționarea domeniului de nivel 1 „.eu” și a principiilor de politică publică privind înregistrarea.”

„După consultarea registrului, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcționarea domeniului de nivel 1 „.eu” și a principiilor de politică publică privind înregistrarea.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Anexa I – Partea II – punctul 5 – paragraful 2 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 733/2002

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În cazul în care, în termen de 30 de zile de la publicare, un stat membru sau Comisia ridică obiecții cu privire la un nume inclus într-o listă notificată, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate pentru a remedia situația.”

„În cazul în care, în termen de 30 de zile de la publicare, un stat membru sau Comisia ridică obiecții cu privire la un nume inclus într-o listă notificată, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate pentru a remedia situația prin completarea prezentului regulament.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Anexa I – Partea II – punctul 5 – paragraful 2 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 733/2002

Articolul 5 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatele (1) și (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatele (1) și (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 8 – paragraful 2 – punctul 3

Directiva 89/391/CEE

Articolul 17 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 16a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 9 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 89/654/CEE

Articolul 9 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 10 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 89/656/CEE

Articolul 9 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 11 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 90/269/CEE

Articolul 8 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 12 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 90/270/CEE

Articolul 10 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 13 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 92/29/CEE

Articolul 8 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 14 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 92/57/CEE

Articolul 13 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 13, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 13, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 15 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 92/58/CEE

Articolul 9 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 16 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 92/91/CEE

Articolul 11 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 17 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 92/104/CEE

Articolul 11 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 18 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 93/103/CE

Articolul 12 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 12, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 19 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 94/33/CE

Articolul 15 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 20 – paragraful 2 – punctul 1

Directiva 98/24/CE

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate referitoare la stabilirea sau revizuirea valorilor limită orientative de expunere profesională, ținând seama de tehnicile de măsurare disponibile.”

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea sau revizuirea valorilor limită orientative de expunere profesională, ținând seama de tehnicile de măsurare disponibile.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 20 – paragraful 2 – punctul 3

Directiva 98/24/CE

Articolul 12 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ...[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 21 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 1999/92/CE

Articolul 10 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 22 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2000/54/CE

Articolul 19 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 19, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 23 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2002/44/CE

Articolul 11 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 24 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2003/10/CE

Articolul 12 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 12, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 25 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2004/37/CE

Articolul 17 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 17, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 26 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2006/25/CE

Articolul 10 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 27 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2009/104/CE

Articolul 11 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Anexa I – Partea IV – punctul 28 – paragraful 2 – punctul 3

Directiva 2009/148/CE

Articolul 18 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 18 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 18 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 29 – paragraful 2 – punctul 1

Directiva 2009/73/CE

Articolul 6 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la cooperarea în spiritul solidarității regionale.”

„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la cooperarea în spiritul solidarității regionale.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 29 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2009/73/CE

Articolul 11 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„10.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare privind procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării prezentului articol.

„10.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare privind procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării prezentului articol.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 29 – paragraful 2 – punctul 3

Directiva 2009/73/CE

Articolul 15 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare pentru a asigura respectarea deplină și efectivă de către proprietarul sistemului de transport și de către operatorul de înmagazinare a dispozițiilor alineatului (2) al prezentului articol.

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare pentru a asigura respectarea deplină și efectivă de către proprietarul sistemului de transport și de către operatorul de înmagazinare a dispozițiilor alineatului (2) al prezentului articol.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 29 – paragraful 2 – punctul 4

Directiva 2009/73/CE

Articolul 36 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„10.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol și de stabilire a procedurii de urmat în vederea aplicării alineatelor (3), (6), (8) și (9) ale prezentului articol.”

„10.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol și stabilirea procedurii de urmat în vederea aplicării alineatelor (3), (6), (8) și (9) ale prezentului articol.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 29 – paragraful 2 – punctul 5

Directiva 2009/73/CE

Articolul 42 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la limitele atribuțiilor autorităților de reglementare de a coopera între ele, precum și cu agenția.”

„5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la limitele atribuțiilor autorităților de reglementare de a coopera între ele, precum și cu agenția.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 29 – paragraful 2 – punctul 6

Directiva 2009/73/CE

Articolul 43 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„9.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate care să stabilească detaliile procedurii care trebuie urmată de autoritățile de reglementare, de agenție și de Comisie pentru a asigura conformitatea deciziilor luate de autoritățile de reglementare cu liniile directoare menționate la prezentul articol.”

„9.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare care să determine detaliile procedurii care trebuie urmată de autoritățile de reglementare, de agenție și de Comisie pentru a asigura conformitatea deciziilor luate de autoritățile de reglementare cu liniile directoare menționate la prezentul articol.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 29 – paragraful 2 – punctul 7

Directiva 2009/73/CE

Articolul 44 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare care să specifice metodele și modalitățile de păstrare a datelor, precum și formatul și conținutul acestor date.”

„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare care să specifice metodele și modalitățile de păstrare a datelor, precum și formatul și conținutul acestor date.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 29 – paragraful 2 – punctul 8

Directiva 2009/73/CE

Articolul 50 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (10), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 36 alineatul (10), la articolul 42 alineatul (5), la articolul 43 alineatul (9) și la articolul 44 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (10), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 36 alineatul (10), la articolul 42 alineatul (5), la articolul 43 alineatul (9) și la articolul 44 alineatul (4) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 30 – paragraful 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 715/2009

Articolul 3 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol.

„5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor linii directoare cu privire la procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 30 – paragraful 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 715/2009

Articolul 6 – alineatul 11 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În cazul în care Comisia propune adoptarea unui cod de rețea din proprie inițiativă, Comisia consultă agenția, ENTSO de gaze și toate părțile interesate relevante cu privire la proiectul de cod de rețea într-un interval de cel puțin două luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de adoptare a unor astfel de coduri de rețea.

„În cazul în care Comisia propune adoptarea unui cod de rețea din proprie inițiativă, Comisia consultă agenția, ENTSO de gaze și toate părțile interesate relevante cu privire la proiectul de cod de rețea într-un interval de cel puțin două luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea unor astfel de coduri de rețea.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 30 – paragraful 2 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 715/2009

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În vederea atingerii obiectivelor stabilite la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire a zonei geografice acoperite de fiecare structură de cooperare regională, ținând seama de structurile de cooperare regională existente. În acest scop, Comisia se consultă cu agenția și cu ENTSO de gaze.”

„În vederea atingerii obiectivelor stabilite la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea zonei geografice acoperite de fiecare structură de cooperare regională, ținând seama de structurile de cooperare regională existente. În acest scop, Comisia se consultă cu agenția și cu ENTSO de gaze.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 30 – paragraful 2 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 715/2009

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la aspectele enumerate la alineatul (1) al prezentului articol și de modificare a liniilor directoare menționate la literele (a), (b) și (c).”

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor linii directoare cu privire la aspectele enumerate la alineatul (1) al prezentului articol și de modificare a liniilor directoare menționate la literele (a), (b) și (c).”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („de completare”).

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 30 – paragraful 2 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 715/2009

Articolul 27 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (11), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (11), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Anexa I – Partea V – punctul 31 – paragraful 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009

Articolul 12 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 32 – paragraful 2 – punctul 6

Directiva 91/271/CEE

Articolul 17 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 33 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 91/676/CEE

Articolul 8 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 34 – paragraful 2 – punctul 3

Directiva 94/63/CE

Articolul 7 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 7, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 7 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 35 – paragraful 2 – punctul 1

Directiva 96/59/CE

Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10b, acte delegate:

2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10b, acte delegate de completare a prezentei directive în următoarele scopuri:

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 35 – paragraful 2 – punctul 3

Directiva 96/59/CE

Articolul 10 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 36 – paragraful 4 – punctul 2

Directiva 98/83/CE

Articolul 11 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 37 – paragraful 3 – punctul 2

Directiva 2000/53/CE

Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la cerințele minime pentru certificatul de distrugere.;

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea cerințelor minime pentru certificatul de distrugere.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 37 – paragraful 3 – punctul 4

Directiva 2000/53/CE

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele detaliate necesare pentru a controla respectarea de către statele membre a obiectivelor stabilite în primul paragraf. Atunci când pregătește astfel de norme, Comisia ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv disponibilitatea informațiilor și problema importurilor și exporturilor de vehicule scoase din uz.”

„Comisia este împuternicită să adopte. în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea normelor detaliate necesare pentru a controla respectarea de către statele membre a obiectivelor stabilite în primul paragraf. Atunci când pregătește astfel de norme, Comisia ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv disponibilitatea informațiilor și problema importurilor și exporturilor de vehicule scoase din uz.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 37 – paragraful 3 – punctul 5

Directiva 2000/53/CE

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la standardele menționate la alineatul (1). Atunci când pregătește astfel de standarde, Comisia ia în considerare activitatea desfășurată în acest domeniu de forurile internaționale relevante și contribuie în mod corespunzător la aceasta.”

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea standardelor menționate la alineatul (1). Atunci când pregătește astfel de standarde, Comisia ia în considerare activitatea desfășurată în acest domeniu de forurile internaționale relevante și contribuie în mod corespunzător la aceasta.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 37 – paragraful 3 – punctul 6

Directiva 2000/53/CE

Articolul 9 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (6), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (6), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 38 – paragraful 3 – punctul 1

Directiva 2000/60/CE

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de stabilire a unor specificații tehnice și a unor metode standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor.”

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor specificații tehnice și a unor metode standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 38 – paragraful 3 – punctul 3

Directiva 2000/60/CE

Articolul 20 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (1) primul paragraf și în anexa V punctul 1.4.1 punctul (ix) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (1) primul paragraf și în anexa V punctul 1.4.1 punctul (ix) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 38 – paragraful 3 – punctul 5

Directiva 2000/60/CE

Anexa V – punctul 1.4.1 – subpunctul ix

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(ix)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de prezentare a rezultatelor exercițiului de intercalibrare și de stabilire a valorilor pentru clasificările sistemului de control al statelor membre în conformitate cu punctele (i)–(viii). Acestea se publică în termen de șase luni de la încheierea exercițiului de intercalibrare.”

„(ix)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a acte delegate de completare a prezentei directive prin prezentarea rezultatelor exercițiului de intercalibrare și stabilirea valorilor pentru clasificările sistemului de control al statelor membre în conformitate cu punctele (i)–(viii). Acestea se publică în termen de șase luni de la încheierea exercițiului de intercalibrare.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 39 – paragraful 2 – punctul 3

Directiva 2002/49/CE

Articolul 12 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatele (2) și (3) și la articolul 12, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatele (2) și (3) și la articolul 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 40 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2004/42/CE

Articolul 11 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 41 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2004/107/CE

Articolul 5 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (15), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (15), se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 42 – paragraful 3 – punctul 1

Directiva 2006/7/CE

Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să specifice standardul EN/ISO pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică în sensul articolului 3 alineatul (9);

(a)  să completeze prezenta directivă prin specificarea standardului EN/ISO pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică în sensul articolului 3 alineatul (9);

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 42 – paragraful 3 – punctul 1

Directiva 2006/7/CE

Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să modifice anexa I, dacă este cazul, în funcție de progresele științifice și tehnice, în ceea ce privește metodele de analiză pentru parametrii prevăzuți în anexa respectivă;

(b)  să modifice anexa I, dacă este cazul, în funcție de progresele științifice și tehnice, în ceea ce privește metodele de analiză pentru parametrii prevăzuți în anexa respectivă;

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a modifica”).

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 42 – paragraful 3 – punctul 1

Directiva 2006/7/CE

Articolul 15 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să modifice anexa V, dacă este cazul, în funcție de progresele științifice și tehnice.;

(c)  să modifice anexa V, dacă este cazul, în funcție de progresele științifice și tehnice.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a modifica”).

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 42 – paragraful 3 – punctul 2

Directiva 2006/7/CE

Articolul 15 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 43 – paragraful 3 – punctul 1

Directiva 2006/21/CE

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 22a, actele delegate necesare pentru:

2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 22a, actele delegate de completare a prezentei directive în următoarele scopuri:

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 43 – paragraful 3 – punctul 1

Directiva 2006/21/CE

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborarea cerințelor tehnice în sensul articolului 13 alineatul (6), inclusiv a cerințelor tehnice privind definirea cianurii disociabile în mediu slab acid și a metodei de măsurare a acesteia;

(a)  pentru a elabora cerințele tehnice în sensul articolului 13 alineatul (6), inclusiv cerințele tehnice privind definirea cianurii disociabile în mediu slab acid și a metodei de măsurare a acesteia;

Justificare

Clarificarea împuternicirii.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 43 – paragraful 3 – punctul 1

Directiva 2006/21/CE

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  completarea cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor conținute în anexa II;

(b)  pentru a completa cerințele tehnice pentru caracterizarea deșeurilor prevăzute la anexa II;

Justificare

Clarificarea împuternicirii

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 43 – paragraful 3 – punctul 1

Directiva 2006/21/CE

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  interpretarea definiției de la articolul 3 punctul 3;

(c)  pentru a oferi o interpretare a definiției de la articolul 3 punctul 3;

Justificare

Clarificarea împuternicirii

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 43 – paragraful 3 – punctul 1

Directiva 2006/21/CE

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  definirea criteriilor pentru clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III;

(d)  pentru a defini criteriile de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III;

Justificare

Clarificarea împuternicirii

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 43 – paragraful 3 – punctul 1

Directiva 2006/21/CE

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  stabilirea eventualelor standarde armonizate de prelevare de probe și de analiză necesare pentru punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a prezentei directive.

(e)  pentru a stabili eventualele standarde armonizate de prelevare de probe și de analiză necesare pentru punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a prezentei directive.

Justificare

Clarificarea împuternicirii

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 43 – paragraful 3 – punctul 2

Directiva 2006/21/CE

Articolul 22 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 22 alineatele (2) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 22 alineatele (2) și (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 44 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2006/118/CE

Articolul 8 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 45 – paragraful 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 166/2006

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  În cazul în care se stabilește că nu există date privind emisiile din surse difuze, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate în vederea inițierii de raportări privind poluanții relevanți proveniți din una sau mai multe surse difuze, folosind, după caz, metode omologate la nivel internațional.”

„3.  În cazul în care se stabilește că nu există date privind emisiile din surse difuze, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin inițierea de raportări privind poluanții relevanți proveniți din una sau mai multe surse difuze, folosind, după caz, metode omologate la nivel internațional.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 45 – paragraful 2 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 166/2006

Articolul 18 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 18, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (3) și articolul 18 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 46 – paragraful 3 – punctul 2

Directiva 2007/2/CE

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de stabilire a modalităților tehnice de interoperabilitate și, atunci când este posibil, de armonizare a seturilor și a serviciilor de date spațiale. La elaborarea acestor modalități se ține seama de cerințele utilizatorilor relevanți, de inițiativele existente și de standardele internaționale privind armonizarea seturilor de date spațiale, precum și de considerentele legate de fezabilitate și de analiza costuri-beneficii.”

„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea modalităților tehnice de interoperabilitate și, atunci când este posibil, de armonizare a seturilor și a serviciilor de date spațiale. La elaborarea acestor modalități se ține seama de cerințele utilizatorilor relevanți, de inițiativele existente și de standardele internaționale privind armonizarea seturilor de date spațiale, precum și de considerentele legate de fezabilitate și de analiza costuri-beneficii.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 46 – paragraful 3 – punctul 3

Directiva 2007/2/CE

Articolul 16 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate referitoare la norme care să reglementeze, în special, următoarele aspecte pentru completarea prezentului capitol:

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea următoarelor aspecte:

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 46 – paragraful 3 – punctul 4

Directiva 2007/2/CE

Articolul 17 – alineatul 8 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de stabilire a normelor ce reglementează condițiile respective. Aceste norme trebuie să respecte pe deplin principiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) ale prezentului articol.;

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea normelor ce reglementează condițiile respective. Aceste norme trebuie să respecte pe deplin principiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) ale prezentului articol.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 46 – paragraful 3 – punctul 5

Directiva 2007/2/CE

Articolul 21 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (7), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 16 și la articolul 17 alineatul (8), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (7), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 16 și la articolul 17 alineatul (8), se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând cu ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 47 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2007/60/CE

Articolul 11 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 48 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2008/50/CE

Articolul 28 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 28 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 28 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, de la… [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 49 – paragraful 2 – punctul 1

Directiva 2008/56/CE

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de stabilire, până la 15 iulie 2010, a criteriilor și standardelor metodologice care să fie utilizate de statele membre, pe baza anexelor I și III, în așa fel încât să se asigure coerența și să se permită efectuarea de comparații între regiunile sau subregiunile marine cu privire la măsura în care acestea au atins o stare ecologică bună.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentei directivei prin stabilirea, până la 15 iulie 2010, a criteriilor și standardelor metodologice care să fie utilizate de statele membre, pe baza anexelor I și III, în așa fel încât să se asigure coerența și să se permită efectuarea de comparații între regiunile sau subregiunile marine cu privire la măsura în care acestea au atins o stare ecologică bună.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 49 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2008/56/CE

Articolul 11 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate care să stabilească specificații și metode standardizate de monitorizare și de evaluare ce țin cont de angajamentele existente și asigură comparabilitatea între rezultatele operațiunilor de monitorizare și evaluare.”

„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentei directivei prin stabilirea specificațiilor și metodelor standardizate de monitorizare și de evaluare ce țin cont de angajamentele existente și asigură comparabilitatea între rezultatele operațiunilor de monitorizare și evaluare.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 49 – paragraful 2 – punctul 4

Directiva 2008/56/CE

Articolul 24 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 24 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 24 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 50 – paragraful 3 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Articolul 53 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 37 alineatul (5), la articolul 45 alineatul (4) și la articolul 53 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 37 alineatul (5), la articolul 45 alineatul (4) și la articolul 53 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 51 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2009/126/CE

Articolul 8 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 52 – paragraful 2 – punctul 2

Directiva 2009/147/CE

Articolul 15 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 53 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 și a stabilirii de proceduri de evaluare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu proceduri de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 și a stabilirii de proceduri de evaluare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu proceduri de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS și pentru a furniza documente de referință sectoriale, precum și documente de orientare referitoare la înregistrarea organizațiilor și la procedurile de armonizare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Justificare

În conformitate cu amendamentele la articolele de aliniere a măsurilor prezentate anterior în temeiul procedurii de reglementare cu control la actele delegate.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1221/2009, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește armonizarea anumitor proceduri și documentele de referință sectoriale. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Justificare

În conformitate cu amendamentele la articolele de aliniere a măsurilor prezentate anterior în temeiul procedurii de reglementare cu control la actele delegate.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 53 – paragraful 3 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009

Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Documentele de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor competente se adoptă de către Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea documentelor de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor competente.

Justificare

Amendament de aliniere a unei măsuri prezentate anterior în temeiul procedurii de reglementare cu control la actele delegate.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 53 – paragraful 3 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009

Articolul 17 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 48a, acte delegate privind procedurile de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS, inclusiv procedurile adecvate de introducere a unei căi de atac împotriva deciziilor luate ca urmare a evaluării la nivel de omologi.”

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 48, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea procedurilor de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS, inclusiv procedurile adecvate de introducere a unei căi de atac împotriva deciziilor luate ca urmare a evaluării la nivel de omologi.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 53 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009

Articolul 30 – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă documente de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor de acreditare și de autorizare prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor documente de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor de acreditare și de autorizare.

Justificare

Amendament de aliniere a unei măsuri prezentate anterior în temeiul procedurii de reglementare cu control la actele delegate.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 53 – paragraful 3 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009

Articolul 46 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„6.  Comisia adoptă documentele de referință sectoriale menționate la alineatul (1) și ghidul menționat la alineatul (4) prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2).

„6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea documentelor de referință sectoriale menționate la alineatul (1) și ghidul menționat la alineatul (4).

Justificare

Amendament de aliniere a unei măsuri prezentate anterior în temeiul procedurii de reglementare cu control la actele delegate.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 53 – paragraful 3 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009

Articolul 48 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 48a

„Articolul 48a

Exercitarea delegării

Exercitarea delegării

1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 48, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 alineatul (4), la articolul 17 alineatul (3), la articolul 30 alineatul (6), la articolul 46 alineatul (6) și la articolul 48 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 48 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 16 alineatul (4), la articolul 17 alineatul (3), la articolul 30 alineatul (6), la articolul 46 alineatul (6) și la articolul 48 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (3) și al articolului 48 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 alineatul (4), al articolului 17 alineatul (3), al articolului 30 alineatul (6), al articolului 46 alineatul (6) și al articolului 48 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________

_______________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9) și actualizarea referințelor, în concordanță cu amendamentele anterioare.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 54 – paragraful 4 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 66/2010

Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru anumite categorii de produse care conțin substanțele menționate la alineatul (6) și numai în cazul în care nu este posibilă din punct de vedere tehnic înlocuirea acestora ca atare sau prin utilizarea unor materiale sau proiecte alternative sau în cazul produselor care au o performanță de mediu globală mult mai mare în comparație cu alte produse aparținând aceleiași categorii, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a în vederea acordării de derogări de la alineatul (6) al prezentului articol .

Pentru anumite categorii de produse care conțin substanțele menționate la alineatul (6) și numai în cazul în care nu este posibilă din punct de vedere tehnic înlocuirea acestora ca atare sau prin utilizarea unor materiale sau proiecte alternative sau în cazul produselor care au o performanță de mediu globală mult mai mare în comparație cu alte produse aparținând aceleiași categorii, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de măsuri în vederea acordării de derogări de la alineatul (6) al prezentului articol .

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 54 – paragraful 4 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 66/2010

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de prevedere, în termen de cel mult nouă luni de la consultarea CEEUE, a unor măsuri pentru stabilirea unor criterii specifice privind eticheta UE ecologică pentru fiecare grup de produse. Aceste măsuri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea, în termen de cel mult nouă luni de la consultarea CEEUE, a unor măsuri pentru stabilirea unor criterii specifice privind eticheta UE ecologică pentru fiecare grup de produse. Aceste măsuri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 54 – paragraful 4 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 66/2010

Articolul 15 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (7), la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (7), la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 55 – paragraful 3 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 3924/91

Articolul 2 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„6.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de actualizare a listei Prodcom și a informațiilor colectate efectiv pentru fiecare rubrică.”

„6.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin actualizarea listei Prodcom și a informațiilor colectate efectiv pentru fiecare rubrică.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 55 – paragraful 3 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 3924/91

Articolul 3 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele detaliate pentru aplicarea alineatului (3) al prezentului articol, inclusiv pentru adaptarea la progresele tehnice.”

„5.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea normelor detaliate pentru aplicarea alineatului (3) al prezentului articol, inclusiv pentru adaptarea la progresele tehnice.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 55 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 3924/91

Articolul 4 –paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, pentru anumite rubrici din lista Prodcom, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate care să prevadă efectuarea de anchete lunare sau trimestriale.

Cu toate acestea, pentru anumite rubrici din lista Prodcom, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prevăzând efectuarea de anchete lunare sau trimestriale.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”).

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 55 – paragraful 3 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 3924/91

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1.   Informațiile necesare se colectează de către statele membre prin intermediul chestionarelor de anchetă, al căror conținut trebuie să respecte normele definite de către Comisie. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele respective.

„1.   Informațiile necesare se colectează de către statele membre prin intermediul chestionarelor de anchetă al căror conținut trebuie să respecte normele definite de către Comisie. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin definirea normelor respective.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 55 – paragraful 3 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 3924/91

Articolul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele detaliate pe care statele membre trebuie să le respecte atunci când procesează chestionarele completate menționate la articolul 5 alineatul (1) sau informațiile provenind din alte surse menționate la articolul 5 alineatul (3).;

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin definirea normelor detaliate pe care statele membre trebuie să le respecte atunci când procesează chestionarele completate menționate la articolul 5 alineatul (1) sau informațiile provenind din alte surse menționate la articolul 5 alineatul (3).

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 55 – paragraful 3 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 3924/91

Articolul 9 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatul (6), la articolul 3 alineatul (5), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (6), la articolul 3 alineatul (5), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 56 – paragraful 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 696/93

Articolul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare în special a unităților statistice ale sistemului de producție, a criteriilor utilizate și a definițiilor specificate în anexă în vederea adaptării lor la evoluțiile economice și tehnice.;

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare a unităților statistice ale sistemului de producție, a criteriilor utilizate și a definițiilor specificate în anexă în vederea adaptării lor la evoluțiile economice și tehnice.

Justificare

Clarificarea împuternicirii.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 56 – paragraful 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 696/93

Articolul 6 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile de evaluare a calității;

-  pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile de evaluare a calității variabilelor;

Justificare

Alinierea textului introductiv (considerent) la amendamentul propus la articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1165/98.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  la articolul 4 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(2)  la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Justificare

În conformitate cu jurisprudența recentă a Curții de Justiție, este recomandabil ca împuternicirea să specifice clar dacă competența este menită să completeze sau să modifice actul juridic. procedat astfel în mod consecvent pe tot parcursul textului.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Detaliile privind sistemele menționate la primul paragraf se specifică în anexe. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la aprobarea și aplicarea acestora.;

Detaliile privind sistemele menționate la primul paragraf se specifică în anexe. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin specificarea, în plus, a aprobării și aplicării acestora.

Justificare

În conformitate cu jurisprudența recentă a Curții de Justiție, este recomandabil ca împuternicirea să specifice clar dacă competența este menită să completeze sau să modifice actul juridic. procedat astfel în mod consecvent pe tot parcursul textului.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Articolul 10 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la criteriile de evaluare a calității.”

„5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin specificarea criteriilor de evaluare a calității variabilelor.”

Justificare

Amendamentul aduce precizări privind împuternicirea (menită să completeze) și subiectul exact al actului delegat.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Articolul 18 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  la articolul 18, alineatul (3) se elimină;

Justificare

Alineatul (3) este o prevedere procedurală legată de procedura de reglementare cu control, care este acum redundantă, deci trebuie eliminată.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Articolul 18 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul (4) alineatul (2), la articolul 10, în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată [începând de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d), al doilea paragraf, la articolul 4 alineatul (2), la articolul 10 alineatul (5), în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesară enumerarea specifică a tuturor dispozițiilor care conferă competențe delegate. Delegarea de competențe se modifică de la o perioadă nedeterminată la o perioadă de cinci ani, în concordanță cu practica stabilită în legislație în domeniul responsabilităților ECON și cu abordarea generală a Parlamentului. procedat astfel în mod consecvent pe tot parcursul textului.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Articolul 18 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (2), la articolul 10, în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d) al doilea paragraf,, la articolul 10 alineatul (5), în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesară enumerarea specifică a tuturor dispozițiilor care conferă competențe delegate.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Articolul 18 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), al articolului 4 alineatul (2), al articolului 10, al anexei A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2 și litera (f) punctele 8 și 9, al anexei B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, al anexei C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și al anexei D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), al articolului 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d) al doilea paragraf, al articolului 10 alineatul (5), al anexei A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2 și litera (f) punctele 8 și 9, al anexei B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, al anexei C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și al anexei D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesară enumerarea specifică a tuturor dispozițiilor care conferă competențe delegate. Durata perioadei de control este stabilită la trei luni, cu posibilitatea de a fi prelungită o dată cu încă trei luni, în conformitate cu practica stabilită în legislație în domeniul responsabilităților ECON. S-a procedat astfel în mod consecvent pe tot parcursul textului.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul ii

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa A – litera b – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

“3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin oferirea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”) și a domeniului său de aplicare.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul iii

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa A – litera c – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Informațiile privind prețurile de producție pentru piețele externe (nr. 312) și prețurile de import (nr. 340) pot fi culese prin utilizarea valorilor unitare pentru produse provenite din comerțul exterior sau din alte surse, numai dacă nu există o deteriorare semnificativă a calității comparativ cu informațiile de preț specifice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la condițiile de asigurare a calității necesare a datelor.”

“2.  Informațiile privind prețurile de producție pentru piețele externe (nr. 312) și prețurile de import (nr. 340) pot fi culese prin utilizarea valorilor unitare pentru produse provenite din comerțul exterior sau din alte surse, numai dacă nu există o deteriorare semnificativă a calității comparativ cu informațiile de preț specifice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de asigurare a calității necesare a datelor.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul vi

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa A – litera d – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  În plus, variabila «producție» (nr. 110) și variabila «ore lucrate» (nr. 220) trebuie transmise într-o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

„2.  În plus, variabila „producție” (nr. 110) și variabila „ore lucrate” (nr. 220) trebuie transmise într-o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a modifica”)

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul vii

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa A – litera f – punctul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„8.  Pentru variabila «prețul de import» (nr. 340), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d).”

„8.  Pentru variabila „prețul de import” (nr. 340), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a regulamentului respectiv prin stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d).”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul viii

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa A – litera f – punctul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„9.  Variabilele privind piețele externe (nr. 122 și nr. 312) trebuie transmise făcând o distincție între zona euro și zona non-euro. Distincția se aplică industriei totale definite în secțiunile B-E din NACE Rev. 2, principalelor sectoare industriale, precum și secțiunii (1 literă) și diviziunii cu 2 cifre a NACE Rev. 2. Pentru variabila 122 nu sunt necesare informațiile din secțiunile D și E ale NACE Rev. 2. În plus, variabila «prețul de import» (nr. 340) se transmite ținând cont de distincția dintre zona euro și zona non-euro. Distincția trebuie făcută pentru întreaga industrie, definită în CPA secțiunile B-E, pentru principalele sectoare industriale, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune (2 cifre) din CPA. Pentru a face o distincție între zona euro și non-euro, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la stabilirea condițiilor de aplicare a sistemelor europene de eșantionare definite la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Sistemul european de eșantionare poate limita domeniul de aplicare al variabilei «prețul de import» la importul de produse din țări care nu fac parte din zona euro. Distincția între zona euro și zona non-euro pentru variabilele 122, 312 și 340 nu este nevoie să fie transmisă de statele membre care nu au adoptat moneda euro.”

„9.  Variabilele privind piețele externe (nr. 122 și nr. 312) trebuie transmise făcând o distincție între zona euro și zona non-euro. Distincția se aplică industriei totale definite în secțiunile B-E din NACE Rev. 2, principalelor sectoare industriale, precum și secțiunii (1 literă) și diviziunii cu 2 cifre a NACE Rev. 2. Pentru variabila 122 nu sunt necesare informațiile din secțiunile D și E ale NACE Rev. 2. În plus, variabila „prețul de import” (nr. 340) se transmite ținând cont de distincția dintre zona euro și zona non-euro. Distincția trebuie făcută pentru întreaga industrie, definită în CPA secțiunile B-E, pentru principalele sectoare industriale, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune (2 cifre) din CPA. Pentru a face o distincție între zona euro și non-euro, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de aplicare a sistemelor europene de eșantionare definite la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Sistemul european de eșantionare poate limita domeniul de aplicare al variabilei „prețul de import” la importul de produse din țări care nu fac parte din zona euro. Distincția între zona euro și zona non-euro pentru variabilele 122, 312 și 340 nu este nevoie să fie transmisă de statele membre care nu au adoptat moneda euro.”

Justificare

Sintagma „zona euro” este termenul oficial care desemnează grupul de state care au adoptat moneda euro ca monedă unică. Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 7 – subpunctul i

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa B – litera b – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”

„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin oferirea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”) și a domeniului său de aplicare

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 7 – subpunctul iv

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa B – litera d – punctul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.

Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („de modificare”)

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul i

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa C – litera b – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin oferirea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”

(Numerotarea din propunerea Comisiei ar trebui corectată. Punctul 9 este, de fapt, punctul 8.)

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”) și a domeniului său de aplicare

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul iii

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa C – litera c – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  la litera (c) punctul 4, ultimul paragraf se elimină;

(iii)  la litera (c) punctul 4, al treilea paragraf se elimină;

(Numerotarea din propunerea Comisiei ar trebui corectată. Punctul 9 este, de fapt, punctul 8.)

Justificare

Alinierea formulării la standardele de redactare a textelor juridice ale legislației Uniunii.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul iv

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa C – litera d – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Variabilele «cifra de afaceri» (nr. 120) și «volumul vânzărilor» (nr. 123) trebuie de asemenea transmise sub o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

2.  Variabilelecifra de afaceri(nr. 120) șivolumul vânzărilor(nr. 123) trebuie de asemenea transmise sub o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

(Numerotarea din propunerea Comisiei ar trebui corectată. Punctul 9 este, de fapt, punctul 8.)

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a modifica”)

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul v

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa C – litera g – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Variabilele se transmit pentru cifra de afaceri (nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul vânzărilor (nr. 330/123) în termen de o lună cu gradul de detaliere specificat la litera (f) punctul 3 din prezenta anexă. Statele membre pot alege să participe la variabilele «cifra de afaceri» și «deflatorul vânzărilor»/«volumul vânzărilor» (variabilele nr. 120 și 330/123) cu contribuții ce corespund alocării stabilite de un sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la condițiile de aplicare a unui sistem european de eșantionare.”

„2.  Variabilele se transmit pentru cifra de afaceri (nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul vânzărilor (nr. 330/123) în termen de o lună cu gradul de detaliere specificat la litera (f) punctul 3 din prezenta anexă. Statele membre pot alege să participe la variabilele „cifra de afaceri” și „deflatorul vânzărilor”/„volumul vânzărilor” (variabilele nr. 120 și 330/123) cu contribuții ce corespund alocării stabilite de un sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare.”

(Numerotarea din propunerea Comisiei ar trebui corectată. Punctul 9 este, de fapt, punctul 8.)

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul i

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa D – litera b – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin oferirea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”

(Numerotarea din propunerea Comisiei ar trebui corectată. Punctul (10) este, de fapt, punctul (9)).

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”) și a domeniului său de aplicare

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul iv

Regulamentul (CE) nr. 1165/98

Anexa D – litera d – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Variabila «cifra de afaceri» (nr. 120) trebuie de asemenea transmisă într-o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

„2.  Variabila „cifra de afaceri” (nr. 120) trebuie de asemenea transmisă într-o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”

(Numerotarea din propunerea Comisiei ar trebui corectată. Punctul 10 este, de fapt, punctul 9).

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 58 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 530/1999 pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu definiția și defalcarea informațiilor ce trebuie furnizate și cu criteriile de evaluare a calității. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 530/1999 pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu definiția și defalcarea informațiilor ce trebuie furnizate și cu criteriile de evaluare a calității statisticilor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Justificare

Alinierea cu amendamentul propus la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 530/1999.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 58 – paragraful 3 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 530/1999

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la definiția și defalcarea informațiilor ce trebuie furnizate în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol. Aceste acte delegate sunt adoptate pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință.”

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin specificarea definiției și a defalcării informațiilor ce trebuie furnizate în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol. Aceste acte delegate sunt adoptate pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 58 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 530/1999

Articolul 10 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la criteriile de evaluare a calității. Aceste acte delegate sunt adoptate pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință.”

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin specificarea criteriilor de evaluare a calității statisticilor. Aceste acte delegate sunt adoptate pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”) și a domeniului său de aplicare

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 58 – paragraful 3 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 530/1999

Articolul 10 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 10 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (3) și articolul 10 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei împuternicirii la practica stabilită în legislație în domeniul responsabilităților ECON și la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 58 – paragraful 3 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 530/1999

Articolul 10 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3) și al articolului 10 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3) și al articolului 10 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Alinierea duratei perioadei de control la practica stabilită în legislație în domeniul responsabilităților ECON.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 59 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 în ceea ce privește prezentarea rezultatelor, formatul corespunzător pentru comunicarea rezultatelor și conținutul rapoartelor de calitate, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 în ceea ce privește prezentarea rezultatelor, formatul corespunzător pentru comunicarea rezultatelor și structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor de calitate, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul care aliniază textul la legislația recentă în domeniul statisticilor.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 59 – paragraful 5 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002

Articolul 1 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate referitoare la stabilirea unui tabel de echivalență între nomenclatorul statistic din anexa III la prezentul regulament și lista deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei.*

„5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unui tabel de echivalență între nomenclatorul statistic din anexa III la prezentul regulament și lista deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei.*

____________________

____________________

* Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).”

* Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 59 – paragraful 5 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate referitoare la definirea condițiilor de calitate și precizie.”

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate de completare a prezentului regulament prin definirea condițiilor de calitate și precizie.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 59 – paragraful 5 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002

Articolul 5 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate referitoare la adaptarea la evoluțiile economice și tehnice în ceea ce privește colectarea și prelucrarea statistică a datelor, precum și prelucrarea și transmiterea rezultatelor și adaptarea specificațiilor care figurează în anexe.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate de modificare a prezentului regulament prin adaptarea acestuia la evoluțiile economice și tehnice în ceea ce privește colectarea și prelucrarea statistică a datelor, precum și prelucrarea și transmiterea rezultatelor și prin adaptarea specificațiilor care figurează în anexe.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a modifica”)

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 59 – paragraful 5 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002

Articolul 5 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 1 alineatul (5), la articolul 3 alineatele (1) și (4) și la articolul 5a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 1 alineatul (5), la articolul 3 alineatele (1) și (4) și la articolul 5a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 59 – paragraful 5 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  conținutul rapoartelor de calitate menționate în secțiunea 7 din anexa I și în secțiunea 7 din anexa II.

(c)  structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor de calitate menționate în secțiunea 7 din anexa I și în secțiunea 7 din anexa II.

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu celelalte amendamente la propunere, precum și cu legislația mai recentă în domeniul statisticilor. Domeniul de aplicare corespunzător și intenția prezentului alineat par a fi definirea structurii și a modalităților de elaborare a raportului, fapt clarificat prin amendamentul propus. În spiritul bunei cooperări cu celelalte instituții, acest amendament demonstrează, de asemenea, eforturile depuse de Parlamentul European pentru a se ajunge la un acord cu privire la acest dosar prin acceptarea procedurii propuse.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 60 – paragraful 3 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 437/2003

Articolul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la stabilirea altor standarde de precizie.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea altor standarde de precizie.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 60 – paragraful 3 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 437/2003

Articolul 10 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 1 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  pentru a completa regulamentul respectiv prin adoptarea de măsuri referitoare la furnizarea de date pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate.

Justificare

Alinierea cu modificările propuse la articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 450/2003.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2003 în ceea ce privește conținutul raportului privind calitatea, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2003 în ceea ce privește structura și modalitățile detaliate ale raportului privind calitatea, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Justificare

Alinierea introducerii cu modificările propuse la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 450/2003.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 2 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la introducerea unor modificări în vederea redefinirii specificației tehnice a indicelui și a revizuirii structurii de ponderare.”

„4.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexei, în vederea redefinirii specificației tehnice a indicelui și a revizuirii structurii de ponderare.”

Justificare

Clarificarea împuternicirii

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la modificările pentru includerea activităților economice definite în secțiunile O-S din NACE Rev. 2 în domeniul de aplicare al prezentului regulament, ținând seama de studiile de fezabilitate definite la articolul 10.”

„2.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a prezentului regulament în ceea ce privește includerea activităților economice definite în secțiunile O-S din NACE Rev. 2 în domeniul de aplicare al prezentului regulament, ținând seama de studiile de fezabilitate prevăzute la articolul 10.”

Justificare

Clarificarea împuternicirii. Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 450/2003 prevede efectuarea unor studii de fezabilitate, dar nu le și definește.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ținând seama de contribuțiile la ocuparea totală a forței de muncă și la costurile forței de muncă la nivelul Uniunii și la nivel național, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la identificarea activităților economice definite în secțiunile NACE Rev. 2 și în celelalte subdiviziuni, fără să depășească nivelul diviziunilor NACE Rev. 2 (nivel de 2 cifre) sau al grupărilor de diviziuni, în care datele trebuie distribuite ținându-se seama de evoluțiile economice și sociale.

Ținând seama de contribuțiile la ocuparea totală a forței de muncă și la costurile forței de muncă la nivelul Uniunii și la nivel național, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de completare a prezentului regulament în ceea ce privește defalcarea activităților economice definite în secțiunile NACE Rev. 2 și în celelalte subdiviziuni, fără să depășească nivelul diviziunilor NACE Rev. 2 (nivel de 2 cifre) sau al grupărilor de diviziuni, în care datele trebuie distribuite ținându-se seama de evoluțiile economice și sociale.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”) și a domeniului său de aplicare.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la stabilirea acestor activități economice, ținând seama de studiile de fezabilitate definite la articolul 10.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea acestor activități economice, ținând seama de studiile de fezabilitate prevăzute la articolul 10.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”) și a domeniului său de aplicare

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la stabilirea metodologiei pentru înlănțuirea indicelui.”

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea metodologiei pentru înlănțuirea indicelui.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”) și a domeniului său de aplicare

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la definirea unor criterii de calitate distincte. Datele curente și retrospective transmise trebuie să îndeplinească aceste criterii de calitate.”

„1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin definirea unor criterii de calitate distincte. Datele curente și retrospective transmise trebuie să îndeplinească aceste criterii de calitate.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („pentru a completa”)

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Începând cu 2003, statele membre prezintă Comisiei rapoarte anuale privind calitatea. Conținutul rapoartelor este definit de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2).”

„2.  Începând cu 2003, statele membre prezintă Comisiei rapoarte anuale privind calitatea. Structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor sunt definite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2).”

Justificare

Nu este oportună stabilirea conținutului unor astfel de rapoarte prin intermediul actelor de punere în aplicare. Domeniul de aplicare corespunzător și intenția prezentului alineat par a fi definirea structurii și a modalităților de elaborare a raportului, fapt clarificat prin amendamentul propus. Modificarea este consecventă și cu legislația mai recentă din domeniul statisticii.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Articolul 9 se elimină.

Justificare

Articolul 9 se referă la perioade de transpunere și la derogări care au expirat între timp. Articolul este deci redundant și ar trebui eliminat.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 5 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 10 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5.  Comisia adoptă măsuri, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2). Aceste măsuri respectă principiul eficienței costurilor, definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, inclusiv reducerea la minimum a sarcinii respondenților.”

„5.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11a în ceea ce privește completarea prezentului regulament privind furnizarea de date menționată la alineatul (2) din prezentul articol, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate menționate în acesta. Aceste acte delegate respectă principiul eficienței costurilor, definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, inclusiv reducerea la minimum a sarcinii respondenților.”

Justificare

Nu este oportun ca astfel de măsuri să fie adoptate prin acte de punere în aplicare, întrucât împuternicirea nu se limitează la stabilirea de „condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii”, după cum se descrie la articolul 291 din TFUE. Prin urmare, împuternicirea trebuie să se realizeze sub forma unui act delegat.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 11 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatele (1), (2) și (3), la articolul 8 alineatul (1) și la articolul 10 alineatul (5) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea referirilor și a duratei de delegare a competențelor (a se vedea Rezoluția Parlamentului din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 11 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 poate revoca în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatele (1), (2) și (3), la articolul 8 alineatul (1) și la articolul 10 alineatul (5) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Justificare

Alinierea referințelor.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 61 – paragraful 4 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 450/2003

Articolul 11 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (4), al articolului 3 alineatul (2) și al articolului 4 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (4), al articolului 3 alineatul (2), al articolului 4 alineatele (1), (2) și (3), al articolului 8 alineatul (1) și al articolului 10 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Alinierea referințelor, a perioadei de control și a prelungirii acesteia.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VI – punctul 62 – paragraful 3 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 808/2004

Articolul 8 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 63 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  a modifica regulamentul respectiv în vederea adaptării proporției din totalul Uniunii;

-  a modifica regulamentul respectiv în vederea ajustării proporției din totalul Uniunii;

Justificare

Aliniere la amendamentul propus la articolul 3 alineatul (3).

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 63 – paragraful 3 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1161/2005

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la calendarul de transmitere a agregatelor P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 și B.4G și orice decizie de solicitare a unei defalcări pe sectoare echivalente a tranzacțiilor enumerate în anexă. O asemenea decizie nu se adoptă decât după ce Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, în temeiul articolului 9.”

„2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin specificarea calendarului de transmitere a agregatelor P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 și B.4G și prin solicitarea unei defalcări pe sectoare echivalente a tranzacțiilor enumerate în anexă. Un astfel de act delegat nu se adoptă decât după ce Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, în temeiul articolului 9.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii (de completare) și a domeniului său de aplicare.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 63 – paragraful 3 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1161/2005

Articolul 2 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  alineatul (5) se elimină;

Justificare

Alineatul (5) se referă la transmiterea datelor în anul 2004, fiind așadar depășit; ar trebui eliminat.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 63 – paragraful 3 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1161/2005

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de modificare a alineatului (1) al prezentului articol cu privire la proporția din totalul Uniunii.”

„3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7a în ceea ce privește modificarea alineatului (1) al prezentului articol în vederea ajustării proporției (1 %) din totalul Uniunii.”

Justificare

Clarificarea (domeniului de aplicare al) împuternicirii.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 63 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1161/2005

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la adoptarea unor standarde comune de calitate.”

„1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin instituirea unor standarde comune de calitate.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 63 – paragraful 3 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1161/2005

Articolul 7 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatele (2) și (4), la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 6 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatele (2) și (4), la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 6 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 63 – paragraful 3 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1161/2005

Articolul 7 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatele (2) și (4), al articolului 3 alineatul (3) și al articolului 6 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatele (2) și (4), al articolului 3 alineatul (3) și al articolului 6 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Alinierea perioadei de control și prelungirea acesteia.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 64 – paragraful 4 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1552/2005

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate în ceea ce privește extinderea acestei definiții în măsura în care această măsură ar fi de natură să îmbunătățească semnificativ reprezentativitatea și calitatea rezultatului anchetei în statele membre în cauză.;

În plus, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin adoptarea extinderii acestei definiții, în măsura în care această măsură ar fi de natură să îmbunătățească semnificativ reprezentativitatea și calitatea rezultatului anchetei în statele membre în cauză.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 64 – paragraful 4 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1552/2005

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia are competența de a adopta, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de stabilire a cerințelor în materie de eșantionare și precizie, a mărimilor eșantionului necesare pentru a răspunde cerințelor respective, precum și a specificațiilor detaliate din NACE Rev. 2 și a categoriilor de mărime în funcție de care pot fi defalcate rezultatele.

„3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea cerințelor în materie de eșantionare și precizie, a mărimilor eșantionului necesare pentru a răspunde cerințelor respective, precum și a specificațiilor detaliate din NACE Rev. 2 și a categoriilor de mărime în funcție de care pot fi defalcate rezultatele.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 64 – paragraful 4 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1552/2005

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.   Comisia are competența de a adopta, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la datele specifice care trebuie colectate cu privire la întreprinderile care desfășoară activități de formare și la cele care nu desfășoară astfel de activități, precum și la diferitele tipuri de formare profesională.

„2.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea datelor specifice care trebuie colectate cu privire la întreprinderile care desfășoară activități de formare și la cele care nu desfășoară astfel de activități, precum și la diferitele tipuri de formare profesională.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 64 – paragraful 4 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1552/2005

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4.   Comisia are competența de a adopta, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la cerințele de calitate privind datele care trebuie colectate și transmise pentru statisticile europene referitoare la formarea profesională în întreprinderi, precum și privind măsurile necesare pentru evaluarea și îmbunătățirea calității datelor.

„4.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea cerințelor de calitate privind datele care trebuie colectate și transmise pentru statisticile europene referitoare la formarea profesională în întreprinderi, precum și prin adoptarea măsurilor necesare pentru evaluarea și îmbunătățirea calității datelor.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 64 – paragraful 4 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1552/2005

Articolul 9 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5. Comisia stabilește structura rapoartelor de calitate menționate la alineatul (2) prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).”

„5. Atunci când elaborează rapoartele de calitate menționate la alineatul (2), statele membre respectă cerințele de calitate și toate celelalte măsuri stabilite în conformitate cu alineatul (4). Pentru a evalua calitatea datelor transmise, statele membre utilizează formatul stabilit de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).”

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că structura rapoartelor de calitate, adoptate prin intermediul unui act de punere în aplicare, se referă la formatul pe care statele membre trebuie să-l utilizeze atunci când evaluează calitatea datelor transmise, precum și la faptul că această evaluare se bazează pe criteriile de calitate deja adoptate prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 64 – paragraful 4 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1552/2005

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la stabilirea primului an de referință pentru care trebuie să se colecteze date.

„2.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea primului an de referință pentru care trebuie să se colecteze date.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 64 – paragraful 4 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1552/2005

Articolul 13 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 13, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 13 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 65 – paragraful 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1893/2006

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare a anexei în vederea luării în considerare a evoluțiilor tehnologice sau economice sau a alinierii sale cu alte nomenclatoare economice și sociale.

„2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 6a de modificare a anexei I în vederea luării în considerare a evoluțiilor tehnologice sau economice sau a alinierii sale cu alte nomenclatoare economice și sociale.

Justificare

Specificarea referinței (întrucât există mai mult de o anexă).

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 65 – paragraful 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1893/2006

Articolul 6 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 65 – paragraful 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1893/2006

Articolul 6 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Alinierea perioadei de control și a prelungirii acesteia.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 66 – paragraful 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 458/2007

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de stabilire a primului an pentru care trebuie colectate date complete și de adoptare a unor măsuri referitoare la clasificarea detaliată a datelor colectate și la definițiile care trebuie utilizate.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea primului an pentru care trebuie colectate date complete și prin adoptarea unor măsuri referitoare la clasificarea detaliată a datelor colectate și la definițiile care trebuie utilizate.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 66 – paragraful 2 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 458/2007

Articolul 7 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (3) și în anexa I punctul 1.1.2.4., se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (3) și în anexa I punctul 1.1.2.4. se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 67 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 716/2007 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica definițiile din anexele I și II și nivelul de detaliere din anexa III și pentru a completa regulamentul respectiv cu măsuri referitoare la statisticile interne și externe privind filialele străine.

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 716/2007 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea definițiilor din anexele I și II și a nivelului de detaliere din anexa III și în ceea ce privește completarea regulamentului respectiv cu măsuri referitoare la statisticile interne și externe privind filialele străine și standardele comune de calitate.

Justificare

Pentru o descriere mai detaliată a împuternicirii, a se vedea și amendamentul la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 716/2007.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 67 – paragraful 4 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 716/2007

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile necesare pentru realizarea statisticilor interne și externe privind filialele străine, pe baza concluziilor studiilor-pilot.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea măsurilor necesare pentru realizarea statisticilor interne și externe privind filialele străine, pe baza concluziilor studiilor-pilot.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 67 – paragraful 4 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 716/2007

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la standardele comune de calitate.”

„3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea standardelor comune de calitate menționate la alineatul (1).”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”) și a domeniului său de aplicare, pentru a-i conferi un caracter mai specific.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 67 – paragraful 4 – punctul 4 – litera a – subpunctul ii

Regulamentul (CE) nr. 716/2007

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(c)  definirea conținutului și a periodicității rapoartelor de calitate.”

„(c)  definirea structurii, a modalităților detaliate și a periodicității rapoartelor de calitate menționate la articolul 6 alineatul (2).”

Justificare

Nu este oportună stabilirea conținutului unor astfel de rapoarte prin intermediul actelor de punere în aplicare. Domeniul de aplicare corespunzător și intenția prezentului alineat par a fi definirea structurii și a modalităților de elaborare a raportului, fapt clarificat prin amendamentul propus. Modificarea este consecventă și cu legislația mai recentă din domeniul statisticii.

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 67 – paragraful 4 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 716/2007

Articolul 9 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2, la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 6 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 al doilea paragraf, la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 6 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 67 – paragraful 4 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 716/2007

Articolul 9 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 2, la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 6 alineatul (3) poate fi revocată oricând de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 al doilea paragraf, la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 6 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Justificare

Rectificare tehnică.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 67 – paragraful 4 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 716/2007

Articolul 9 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2, al articolului 5 alineatul (4) și al articolului 6 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 al doilea paragraf, al articolului 5 alineatul (4) și al articolului 6 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Alinierea perioadei de control și prelungirea acesteia.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 68 – paragraful 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 862/2007

Articolul 9 a – paragraful 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin:

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 68 – paragraful 2 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 862/2007

Articolul 10 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de… [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 69 – paragraful 3 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1445/2007

Articolul 3 – paragraful 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a definițiilor și a listei pozițiilor de bază din anexa II în vederea luării în considerare a evoluțiilor economice și tehnice, în măsura în care acest fapt nu duce la o creștere disproporționată a costurilor pentru statele membre.”

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește modificarea definițiilor prevăzute la primul paragraf și a listei pozițiilor de bază din anexa II în vederea luării în considerare a evoluțiilor economice și tehnice, în măsura în care acest fapt nu duce la o creștere disproporționată a costurilor pentru statele membre.”

Justificare

Împuternicirea trebuie să fie mai precisă, iar domeniul său de aplicare trebuie definit în mod clar, în conformitate cu prevederile articolului 290 din tratat.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 69 – paragraful 3 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1445/2007

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la criteriile comune pe care se bazează controlul calității.”

„4.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea criteriilor comune pe care se bazează controlul calității menționat la alineatul (1).”

Justificare

Împuternicirea trebuie să fie mai precisă, iar domeniul său de aplicare trebuie definit în mod clar, în conformitate cu prevederile articolului 290 din tratat.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 69 – paragraful 3 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1445/2007

Articolul 7 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„5.  Comisia adoptă structura rapoartelor de calitate menționate la punctul 5.3 din anexa I prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).”

„5.  Comisia stabilește structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor de calitate, astfel cum sunt prevăzute la alineatul (3) și menționate la punctul 5.3 din anexa I, prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).”

Justificare

Sfera împuternicirii trebuie clar definită.

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 69 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1445/2007

Articolul 10 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 și la articolul 7 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 al doilea paragraf și la articolul 7 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția sa din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 69 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1445/2007

Articolul 10 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 și la articolul 7 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 al doilea paragraf și la articolul 7 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Justificare

Rectificare tehnică.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 69 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1445/2007

Articolul 10 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 și al articolului 7 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 al doilea paragraf și al articolului 7 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Alinierea perioadei de control și prelungirea acesteia.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 70 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 177/2008 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica lista de caracteristici ale registrelor, definiția acestora și normele lor de continuitate din anexa la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu standarde comune de calitate și norme de actualizare a registrelor și prin stabilirea măsurii în care anumite întreprinderi și grupuri de întreprinderi trebuie incluse în registre, specificând unități care să fie compatibile cu cele utilizate pentru statisticile agricole. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 177/2008 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea listei de caracteristici ale registrelor, a definiției acestora și a normelor lor de continuitate din anexa la regulamentul respectiv și în ceea ce privește completarea regulamentului respectiv cu standarde comune de calitate pentru registrele întreprinderilor și norme de actualizare a registrelor și prin stabilirea măsurii în care anumite întreprinderi și grupuri de întreprinderi trebuie incluse în registre, specificând unități care să fie compatibile cu cele utilizate pentru statisticile agricole. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Justificare

Aliniere cu amendamentul propus la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 177/2008.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 70 – paragraful 3 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 177/2008

Articolul 3 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„6.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de stabilire a măsurii în care trebuie sau nu incluse în registre întreprinderile cu mai puțin de 0,5 persoane angajate și toate grupurile de întreprinderi rezidente irelevante din punct de vedere statistic pentru statele membre, precum și de definire a unor unități care să fie compatibile cu cele utilizate pentru statisticile agricole.”

„6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea măsurii în care trebuie sau nu incluse în registre întreprinderile cu mai puțin de 0,5 persoane angajate și toate grupurile de întreprinderi rezidente irelevante din punct de vedere statistic pentru statele membre, precum și în ceea ce privește definirea unor unități care să fie compatibile cu cele utilizate pentru statisticile agricole.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 70 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 177/2008

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate referitoare la standardele comune de calitate.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de standarde comune de calitate pentru registrele întreprinderilor, astfel cum sunt menționate la alineatul (1).

Justificare

Împuternicirea trebuie să fie mai precisă, iar domeniul său de aplicare trebuie definit în mod clar, în conformitate cu prevederile articolului 290 din tratat.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 70 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 177/2008

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă deciziile cu privire la conținutul și periodicitatea rapoartelor de calitate prin intermediul unui act de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (2).

Comisia adoptă deciziile cu privire la structura, modalitățile detaliate și periodicitatea rapoartelor de calitate menționate la alineatul (2) prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (2).

Justificare

Nu este oportună stabilirea conținutului unor astfel de rapoarte prin intermediul actelor de punere în aplicare. Domeniul de aplicare corespunzător și intenția prezentului alineat par a fi definirea structurii și a modalităților de elaborare a raportului, fapt clarificat prin amendamentul propus. Modificarea este consecventă și cu legislația mai recentă din domeniul statisticii.

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 70 – paragraful 3 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 177/2008

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate referitoare la normele de actualizare a registrelor.”

„3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin instituirea normelor de actualizare a registrelor.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 70 – paragraful 3 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 177/2008

Articolul 15 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (6), la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (6), la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția sa din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 70 – paragraful 3 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 177/2008

Articolul 15 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (6), al articolului 5 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (3) și al articolului 8 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (6), al articolului 5 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (3) și al articolului 8 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Alinierea perioadei de control și prelungirea acesteia.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Utilizarea modulului flexibil menționat la alineatul (2) litera (j) este planificată în strânsă cooperare cu statele membre. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la domeniul său de aplicare, lista de caracteristici, perioada de referință, activitățile care trebuie acoperite și cerințele de calitate. Actul delegat este adoptat cu cel puțin 12 luni înainte de începutul perioadei de referință. De asemenea, Comisia specifică necesitatea informațiilor și impactul culegerii datelor în ceea ce privește sarcina ce revine întreprinderilor și costurile pentru statele membre.”

„Utilizarea modulului flexibil menționat la alineatul (2) litera (j) este planificată în strânsă cooperare cu statele membre. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea domeniului de aplicare al modulului flexibil, a listei sale de caracteristici, a perioadei de referință, a activităților care trebuie acoperite și a cerințelor de calitate. Actul delegat este adoptat cu cel puțin 12 luni înainte de începutul perioadei de referință. De asemenea, Comisia specifică necesitatea informațiilor și impactul culegerii datelor în ceea ce privește sarcina ce revine întreprinderilor și costurile pentru statele membre.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”) și a domeniului său de aplicare.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Articolul 4 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate cu privire la măsurile necesare pe baza evaluării studiilor-pilot.”

„4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin definirea măsurilor necesare pe baza evaluării studiilor-pilot.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Articolul 7 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Pentru a se putea elabora date cumulate la nivelul Uniunii, statele membre prezintă rezultatele naționale componente conform nivelurilor NACE Rev. 2, prevăzute în anexele la prezentul regulament sau în actele delegate. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 11b.”

„2.  Pentru compilarea unor date cumulate la nivelul Uniunii, statele membre prezintă rezultatele naționale componente conform nivelurilor NACE Rev. 2, prevăzute în anexele la prezentul regulament sau în actele delegate. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 11b, completând prezentul regulament prin stabilirea nivelurilor relevante NACE Rev. 2.”

Justificare

Împuternicirea trebuie să fie mai precisă, iar domeniul său de aplicare trebuie definit în mod clar, în conformitate cu prevederile articolului 290 din tratat.

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rezultatele se transmit într-un format tehnic corespunzător, într-un interval care începe la încheierea perioadei de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la perioada de referință pentru modulele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(h) și litera (j), iar această perioadă nu depășește 18 luni. În ceea ce privește modulul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (i), perioada de timp nu depășește 30 de luni sau 18 luni, astfel cum se prevede în anexa IX secțiunea 9. În plus, se transmite un număr redus de rezultate preliminare estimate într-un termen care începe la sfârșitul perioadei de referință stabilită în conformitate cu procedura respectivă pentru modulele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g) și nu depășește 10 luni.

Rezultatele se transmit într-un format tehnic corespunzător, într-un interval care începe la încheierea perioadei de referință. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin specificarea perioadei de referință pentru modulele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(h) și litera (j), această perioadă nedepășind 18 luni. În ceea ce privește modulul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (i), perioada de timp nu depășește 30 de luni sau 18 luni, astfel cum se prevede în anexa IX secțiunea 9. În plus, se transmite un număr redus de rezultate preliminare estimate într-un termen care începe la sfârșitul perioadei de referință. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin specificarea perioadei respective pentru modulele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g), aceasta neputând depăși 10 luni.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”). Având în vedere că formularea „procedura respectivă” se referea la procedura de reglementare cu control, aceasta trebuie adaptată pentru a se face trimitere la procedura de adoptare a actelor delegate.

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la revizuirea normelor privind marcajul CETO și gruparea statelor membre, până la 29 aprilie 2013 și, ulterior, o dată la cinci ani.”

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin revizuirea normelor privind marcajul CETO și gruparea statelor membre, până la 29 aprilie 2013 și, ulterior, o dată la cinci ani.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Articolul 11 a – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament cu privire la următoarele aspecte:

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Articolul 11 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate, menționată la articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatele (2) și (3), la articolul 11a, în anexa I secțiunile 5 și 6, secțiunea 8 punctele 1 și 2, în secțiunea 6 din anexele II, III și IV, în anexa VI secțiunea 7, în anexa VIII secțiunea 3, secțiunea 4 punctele 2 și 3 , în anexa IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2, se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată [de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta actele delegate, menționată la articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatele (2) și (3), la articolul 11a, în anexa I secțiunile 5 și 6, secțiunea 8 punctele 1 și 2, în secțiunea 6 din anexele II, III și IV, în anexa VI secțiunea 7, în anexa VIII secțiunea 3, secțiunea 4 punctele 2 și 3, în anexa IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2, se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția sa din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Articolul 11 b – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4), al articolului 4 alineatul (4), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 8 alineatele (2) și (3), al articolului 11a, al anexei I secțiunile 5 și 6, al anexei I secțiunea 8 punctele 1 și 2, al secțiunii 6 din anexele II, III și IV, al anexei VI secțiunea 7, al anexei VIII secțiunea 3, secțiunea 4 punctele 2 și 3, al anexei IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4), al articolului 4 alineatul (4), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 8 alineatele (2) și (3), al articolului 11a, al anexei I secțiunile 5 și 6, al anexei I secțiunea 8 punctele 1 și 2, al secțiunii 6 din anexele II, III și IV, al anexei VI secțiunea 7, al anexei VIII secțiunea 3, secțiunea 4 punctele 2 și 3, al anexei IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Alinierea perioadei de control și prelungirea acesteia.

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 8 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa I – secțiunea 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este anul calendaristic 2008. Datele vor fi elaborate în conformitate cu defalcarea din secțiunea 9. Cu toate acestea, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la primul an de referință pentru care trebuie elaborate statistici privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66.

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este anul calendaristic 2008. Datele vor fi elaborate în conformitate cu defalcarea din secțiunea 9. Cu toate acestea, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea primului an de referință pentru care trebuie elaborate statistici privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 8 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa I – secțiunea 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru fiecare dintre caracteristicile cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13 din prezentul regulament, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie.

Pentru fiecare dintre caracteristicile cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13 din prezentul regulament, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea caracteristicilor-cheie.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 8 – litera b – subpunctul i

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa I – secțiunea 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1.  Rezultatele trebuie transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință, cu excepția claselor de activități 64.11 și 64.19 din NACE Rev. 2. Pentru clasele de activități 64.11 și 64.19 din NACE Rev. 2, termenul de transmitere este de 10 luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la termenul de transmitere a rezultatelor privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66.”

„1.  Rezultatele trebuie transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință, cu excepția claselor de activități 64.11 și 64.19 din NACE Rev. 2. Pentru clasele de activități 64.11 și 64.19 din NACE Rev. 2, termenul de transmitere este de 10 luni. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea termenului de transmitere a rezultatelor privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 8 – litera b – subpunctul ii

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa I – secțiunea 8 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Aceste rezultate sau estimări preliminare trebuie defalcate la nivelul de 3 cifre al NACE Rev. 2 (la nivel de grupă). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la diviziunea 66 din NACE Rev. 2, transmiterea rezultatelor preliminare sau a estimărilor preliminare.”

„Aceste rezultate sau estimări preliminare trebuie defalcate la nivelul de trei cifre al NACE Rev. 2 (la nivel de grupă). Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea transmiterii rezultatelor preliminare sau a estimărilor preliminare pentru diviziunea 66 din NACE Rev. 2.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”) și a domeniului său de aplicare.

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa II – secțiunea 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie.

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea unor astfel de caracteristici-cheie.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa III – secțiunea 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie.

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea unor astfel de caracteristici-cheie.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa IV – secțiunea 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie.

Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea unor astfel de caracteristici-cheie.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa VI – secțiunea 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la termenul de transmitere a rezultatelor, care nu va fi mai mare de 10 luni de la sfârșitul anului de referință.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea termenului de transmitere a rezultatelor, care nu va fi mai mare de 10 luni de la sfârșitul anului de referință.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 13 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa VIII – secțiunea 3 – punctul 1 – teza 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Pe baza acestui studiu, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la modificarea limitei inferioare.”

„Pe baza acestui studiu, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește modificarea prezentului regulament prin modificarea limitei inferioare a populației de referință.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii (în ceea ce privește completarea) și a domeniului său de aplicare.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 13 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa VIII – secțiunea 4 – punctele 2 și 3 – tabel

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la stabilirea defalcării pe produse.”

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea defalcării pe produse.”

(Acest amendament vizează tabelul „Defalcarea cifrei de afaceri după tipul de produs”, teza din coloana „Comentarii”.)

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 14 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa IX – secțiunea 8 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la unele rezultate care trebuie, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivelul de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția NACE Rev. 2 secțiunile L, M și N, unde defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament stabilind că unele rezultate sunt, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivelul de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția NACE Rev. 2 secțiunile L, M și N, unde defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 14 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa IX – secțiunea 8 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la unele rezultate care trebuie, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivelul de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția NACE Rev. 2 secțiunile L, M și N, unde defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.:

3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament stabilind că unele rezultate sunt, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivelul de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția NACE Rev. 2 secțiunile L, M și N, unde defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.;

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 71 – paragraful 3 – punctul 14 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 295/2008

Anexa IX – secțiunea 10 – punctul 2 – subsecțiunea „Date cumulate specifice”

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a permite elaborarea de statistici la nivelul Uniunii privind demografia întreprinderilor din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la o serie de date cumulate specifice din NACE Rev. 2 care trebuie transmise..

Pentru a permite elaborarea de statistici la nivelul Uniunii privind demografia întreprinderilor din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea unei serii de date cumulate specifice din NACE Rev. 2 care trebuie transmise.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 72 – paragraful 2 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 451/2008

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare a anexei:

„2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 6a în ceea ce privește modificarea anexei pentru a ține seama de progresele tehnologice sau economice și pentru a o alinia cu alte nomenclatoare economice și sociale.”

(a)  pentru a ține seama de progresele tehnologice sau economice;

 

(b)  pentru a o alinia cu alte nomenclatoare economice și sociale.”

 

Justificare

Nu este necesară organizarea formulării pe subpunctele (a) și (b).

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 72 – paragraful 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 451/2008

Articolul 6 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția sa din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 72 – paragraful 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 451/2008

Articolul 6 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Alinierea perioadei de control și prelungirea acesteia.

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 73 – paragraful 3 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 452/2008

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate referitoare la:

1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 6a în ceea ce privește completarea prezentului regulament cu privire la următoarele aspecte:

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 73 – paragraful 3 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 452/2008

Articolul 6 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de… [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția sa din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 74 – paragraful 3 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 453/2008

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În sensul primului paragraf punctul 1, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de definire a conceptelor „măsuri active pentru găsirea candidatului potrivit” și „interval de timp determinat.”

„În sensul primului paragraf punctul 1, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin definirea conceptelor „măsuri active pentru găsirea candidatului potrivit” și „interval de timp determinat.”

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 74 – paragraful 3 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 453/2008

Articolul 3 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1.  Statele membre compilează date trimestriale ce vizează anumite date calendaristice de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de stabilire a acestor date de referință.”

„1.  Statele membre compilează date trimestriale ce vizează anumite date calendaristice de referință. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea acestor date de referință.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 74 – paragraful 3 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 453/2008

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de stabilire a datei primului trimestru de referință, precum și a termenelor de transmitere a datelor. Orice revizuire a datelor trimestriale pentru trimestrele anterioare se transmite concomitent.

„1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea datei primului trimestru de referință, precum și a termenelor de transmitere a datelor aplicabile statelor membre. Orice revizuire a datelor trimestriale pentru trimestrele anterioare se transmite concomitent.

Statele membre transmit datele și metadatele Comisiei (Eurostat), în conformitate cu un format stabilit de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (3).”

Statele membre transmit datele și metadatele Comisiei (Eurostat), precizând sursa, în conformitate cu un format tehnic stabilit de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (3).”

Justificare

Această dispoziție ar trebui să privească exclusiv formatul tehnic și termenele limită de transmitere a datelor din statele membre. Ar trebui precizată sursa datelor.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 74 – paragraful 3 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 453/2008

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate referitoare la cadrul adecvat pentru stabilirea unui set de studii de fezabilitate.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin definirea cadrului adecvat pentru stabilirea unui set de studii de fezabilitate.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 74 – paragraful 3 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 453/2008

Articolul 8 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2, la articolul 3 alineatul (1), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 7 alineatele (1) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2, la articolul 3 alineatul (1), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 7 alineatele (1) și (3), se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția sa din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 75 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 763/2008

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la stabilirea următorilor ani de referință. Anii de referință se situează la începutul fiecărui deceniu;

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea următorilor ani de referință. Anii de referință se situează la începutul fiecărui deceniu;

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 75 – paragraful 2 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 763/2008

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la stabilirea unui program de date statistice și de metadate care trebuie transmise în vederea îndeplinirii cerințelor prezentului regulament.

3.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea unui program de date statistice și de metadate care trebuie transmise în vederea îndeplinirii cerințelor prezentului regulament.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 75 – paragraful 2 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 763/2008

Articolul 7 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatele (1) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatele (1) și (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția sa din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 76 – paragraful 3 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1099/2008

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de furnizare a unor clarificări suplimentare cu privire la terminologia utilizată prin adăugarea de trimiteri relevante la NACE după intrarea în vigoare a unei revizuiri a clasificării NACE.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește modificarea prezentului regulament pentru clarificarea terminologiei utilizate prin adăugarea de trimiteri relevante la NACE după intrarea în vigoare a unei revizuiri a clasificării NACE.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește modificarea”).

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 76 – paragraful 3 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1099/2008

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la setul de statistici nucleare anuale.”

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea setului de statistici nucleare anuale.”

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 76 – paragraful 3 – punctul 5 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1099/2008

Articolul 9 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la setul de statistici privind energia din surse regenerabile și setul de statistici privind consumul final de energie.

2.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea setului de statistici privind energia din surse regenerabile și a setului de statistici privind consumul final de energie.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 76 – paragraful 3 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1099/2008

Articolul 10 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatele (2) și (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 8 și la articolul 9 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatele (2) și (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 8 și la articolul 9 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția sa din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele se furnizează în termenele stabilite, la intervalele prevăzute și pentru perioadele de referință indicate în anexe sau în acte delegate. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 9a.

Datele se furnizează în termenele stabilite, la intervalele prevăzute și pentru perioadele de referință indicate în anexe sau în acte delegate. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 9a prin completarea prezentului regulament.

Justificare

Clarificare a împuternicirii (în ceea ce privește completarea).

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la:

1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea următoarelor aspecte:

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Articolul 9 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (1), precum și la literele (c), (d) și (e) din anexele I, II, III, IV și V, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (1), precum și la literele (c), (d) și (e) din anexele I, II, III, IV și V, se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția sa din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 6 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa I – litera c – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EHIS furnizează date statistice la fiecare cinci ani; pentru alte colectări de date, cum ar fi cele despre morbiditate sau despre accidente și vătămări, precum și pentru anumite module de anchete, poate fi necesară o frecvență diferită. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la primul an de referință, la intervalul și la termenul pentru furnizarea datelor.

EHIS furnizează date statistice la fiecare cinci ani; pentru alte colectări de date, cum ar fi cele despre morbiditate sau despre accidente și vătămări, precum și pentru anumite module de anchete, poate fi necesară o frecvență diferită. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la primul an de referință, la intervalul și la termenul pentru furnizarea datelor.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 6 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa I – litera d – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.

Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 6 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa I – litera e – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la caracteristicile anchetelor și alte surse utilizate, populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la caracteristicile anchetelor și alte surse utilizate, populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 7 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa II – litera c – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la primul an de referință, la intervalul și la termenul pentru furnizarea datelor.

Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la primul an de referință, la intervalul și la termenul pentru furnizarea datelor.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa II – litera d – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 7 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa II – litera e – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la caracteristicile surselor și ale colectărilor utilizate, populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la caracteristicile surselor și ale colectărilor utilizate, populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 8 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa III – litera c – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind primul an de referință. Datele sunt comunicate în cel mult 24 luni de la încheierea anului de referință. Date provizorii sau estimate se pot furniza chiar mai devreme. În cazul incidentelor referitoare la sănătatea publică, se pot organiza colectări suplimentare de date speciale fie pentru toate decesele, fie pentru anumite cauze de deces.

Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea unor norme referitoare la măsurile privind primul an de referință. Datele sunt comunicate în cel mult 24 luni de la încheierea anului de referință. Date provizorii sau estimate se pot furniza chiar mai devreme. În cazul incidentelor referitoare la sănătatea publică, se pot organiza colectări suplimentare de date speciale fie pentru toate decesele, fie pentru anumite cauze de deces.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 8 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa II – litera d – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 8 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa III – litera e – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 9 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa IV – litera c – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind primul an de referință. Datele se comunică în termen de cel mult 18 luni de la încheierea anului de referință.

Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind primul an de referință. Datele se comunică în termen de 18 luni de la încheierea anului de referință.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 9 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa IV – litera d – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 9 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa IV – litera e – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată, ratele de declarare a accidentelor de muncă și, dacă este relevant, caracteristicile eșantionului, precum și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată, ratele de declarare a accidentelor de muncă și, dacă este relevant, caracteristicile eșantionului, precum și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 10 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa V – litera c – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul bolilor profesionale, statisticile se întocmesc anual și se transmit în cel mult 15 luni de la încheierea anului de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind perioadele de referință, intervalele și termenele de furnizare a celorlalte colectări de date.

În cazul bolilor profesionale, statisticile se întocmesc anual și se transmit în cel mult 15 luni de la încheierea anului de referință. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind perioadele de referință, intervalele și termenele de furnizare a celorlalte colectări de date.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa V – litera d – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea măsurilor privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 77 – paragraful 2 – punctul 10 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008

Anexa V – litera e – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.

Justificare

Clarificare a împuternicirii („în ceea ce privește completarea”).

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VII – punctul 78 – paragraful 2 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1185/2009

Articolul 5 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatele (1a), (2) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatele (1a), (2) și (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Alinierea duratei de delegare a competențelor la abordarea generală a Parlamentului (a se vedea Rezoluția sa din 25 februarie 2014, punctul 9).

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VIII – punctul 79 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate referitoare la aplicabilitatea în cadrul Uniunii a standardelor internaționale de contabilitate.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 5a în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea aplicabilității în cadrul Uniunii a standardelor internaționale de contabilitate (denumite în continuare „standarde internaționale de contabilitate adoptate”).

Justificare

Clarificare a împuternicirii (de completare) și a legăturilor cu prevederile din alte alineate ale actului juridic

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Anexa I – Partea VIII – punctul 79 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa stabilității piețelor financiare, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 5b.;

eliminat