Процедура : 2016/0392(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0021/2018

Внесени текстове :

A8-0021/2018

Разисквания :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Обяснение на вота
PV 13/03/2019 - 11.14

Приети текстове :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

ДОКЛАД     ***I
PDF 1779kWORD 246k
2.2.2018
PE 604.847v02-00 A8-0021/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Пилар Аюсо

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0750),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0496/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 март 2017 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0021/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Приложимите за спиртните напитки мерки следва да допринесат за постигане на висока степен на защита на потребителите, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и лоялна конкуренция. С тях следва да се запази репутацията, която спиртните напитки на Съюза са си завоювали на вътрешния и на световния пазар, като продължават да отчитат традиционните практики, използвани в производството на спиртни напитки, както и увеличаващата се необходимост от защита на потребителя и от информация. Технологичните нововъведения при спиртните напитки следва също да бъдат отчетени, когато служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните спиртни напитки. Производството на спиртни напитки е тясно свързано със селскостопанския сектор. Освен че представлява важен пазар за селското стопанство на Съюза, тази връзка е определяща и за качеството и репутацията на произведените в Съюза спиртни напитки. Поради това тази здрава връзка със селскостопанския сектор следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.

(3)  Приложимите за спиртните напитки мерки следва да допринесат за постигане на висока степен на защита на потребителите, премахване на информационната асиметрия, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и лоялна конкуренция. С тях следва да се запази репутацията, която спиртните напитки на Съюза са си завоювали на вътрешния и на световния пазар, като продължават да отчитат традиционните практики, използвани в производството на спиртни напитки, както и увеличаващата се необходимост от защита на потребителя и от информация. Технологичните нововъведения при спиртните напитки следва също да бъдат отчетени, когато служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните спиртни напитки. Производството на спиртни напитки се урежда от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета1a, Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и е тясно свързано със селскостопанския сектор. Освен че представлява важен пазар за селското стопанство на Съюза, тази връзка е определяща и за качеството, безопасността и репутацията на произведените в Съюза спиртни напитки. Поради това тази здрава връзка с хранително-вкусовия сектор следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.

 

____________________________

 

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

 

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията

 

Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Мерките, приложими за спиртните напитки, представляват специален случай в сравнение с общите правила, предвидени за хранително-вкусовия сектор. Особеностите в случая са свързани със запазването на традиционните производствени методи, тясната връзка на спиртните напитки със селскостопанския сектор, използването на висококачествени продукти и ангажимента за защита на безопасността на потребителите – елементи, които секторът на спиртните напитки обещава никога да не изостави.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За да се гарантира по-уеднаквен подход в законодателството относно спиртните напитки, в настоящия регламент следва да се предвидят ясно формулирани критерии за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания. В него следва също така да се определят правила за използването на етилов алкохол или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на търговските наименования на спиртните напитки при представянето и етикетирането на храните.

(4)  За да се гарантира по-уеднаквен подход в законодателството относно спиртните напитки, в настоящия регламент следва да се предвидят ясно формулирани критерии за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания, без да се засяга многообразието от официални езици и азбуки в Съюза. В него следва също така да се определят правила за използването на етилов алкохол или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на търговските наименования на спиртните напитки при представянето и етикетирането на храните.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се осигури на потребителя подходяща информация, следва да се установят разпоредби за представяне и етикетиране на спиртни напитки, които отговарят на изискванията за смеси от спиртни напитки.

(13)  С цел да се осигури на потребителя подходяща информация съгласно Регламент (ЕС) № 2011, следва да се установят разпоредби за представяне и етикетиране на спиртни напитки, които отговарят на изискванията за смеси от спиртни напитки.

Изменение5

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  В някои случаи стопанските субекти в областта на храните може да бъдат задължени или самите те да поискат да посочат произхода на спиртните напитки, за да привлекат вниманието на потребителите към качествата на своя продукт. Подобни обозначения за произход следва да отговарят на хармонизирани критерии. Поради това следва да се предвидят специални разпоредби относно обозначаването на страната на произход или мястото на произход при представянето и етикетирането на спиртните напитки.

(15)  В някои случаи стопанските субекти в областта на храните може да бъдат задължени или самите те да поискат да посочат произхода на спиртните напитки, за да привлекат вниманието на потребителите към качествата на своя продукт. Поради това следва да се предвидят специални разпоредби относно обозначаването на страната на произход или мястото на произход при представянето и етикетирането на спиртните напитки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Относно защитата на географските указания е важно да се има предвид и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“), и по-специално членове 22 и 23 от него, както и Общото споразумение за митата и търговията („Споразумението ГАТТ“), които бяха одобрени с Решение 94/800/ЕО на Съвета12.

(17)  Относно защитата на географските указания е важно да се има предвид и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“), и по-специално членове 22 и 23 от него, както и Общото споразумение за митата и търговията („Споразумението ГАТТ“), които бяха одобрени с Решение 94/800/ЕО на Съвета12. С цел подобряване на защитата и по-ефективна борба срещу фалшифицирането защитата следва да се прилага също така по отношение на стоки при транзитното им преминаване през митническата територия на Съюза.

__________________

__________________

12 Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986 — 1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).

12 Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986 — 1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета13 не се прилага за спиртните напитки. Ето защо следва да се установят правила за защита на географските указания на спиртните напитки. Географските указания, които определят спиртните напитки като произхождащи от територията на държава, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход, следва да се регистрират от Комисията.

(18)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета13 не се прилага за спиртните напитки. Ето защо следва да се установят правила за защита на географските указания на спиртните напитки. Географските указания, които определят спиртните напитки като произхождащи от територията на държава, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация, традиционен метод на обработване и производство или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписва на нейния географски произход, следва да се регистрират от Комисията.

_________________

_________________

13 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

13 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Целесъобразно е спиртните напитки с географско указание, произведени на основата на вина без защитено указание за произход и регистрирани в съответствие с настоящия регламент, да се ползват от същите инструменти за управление на производствения потенциал като предвидените в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

_______________________

 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

Обосновка

Докладчикът предлага регламентът да се приведе в съответствие с проекта на становище относно така нареченото предложение „Омнибус“ за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, приет от комисията по земеделие на Европейския парламент на 3 май 2017 г.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Следва да се определят процедури за регистрация, изменение и евентуално заличаване на географски указания на Европейския съюз или трета държава в съответствие със споразумението ТРИПС, като автоматично се признава статутът на съществуващите защитени географски указания на Съюза. С цел да се съгласуват процедурните правила за географските указания във всички засегнати сектори, тези процедури за спиртните напитки следва да се установят по подобие на по-изчерпателните и изпробвани на практика процедури за селскостопанските продукти и храните, определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, като се вземат предвид особеностите на спиртните напитки. С цел опростяване на процедурите за регистрация, както и за да се гарантира, че информацията за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите е достъпна в електронен вид, следва да се създаде електронен регистър за географски указания.

(19)  Следва да се определят процедури за регистрация, изменение и евентуално заличаване на географски указания на Европейския съюз или трета държава в съответствие със споразумението ТРИПС, като автоматично се признава статутът на съществуващите регистрирани географски указания на Съюза. С цел да се съгласуват процедурните правила за географските указания във всички засегнати сектори, тези процедури за спиртните напитки следва да се установят по подобие на сходни процедури, използвани за селскостопанските продукти и храните, определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, като се вземат предвид особеностите на спиртните напитки. С цел опростяване на процедурите за регистрация, както и за да се гарантира, че информацията за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите е достъпна в електронен вид, следва да се създаде прозрачен, всеобхватен и лесно достъпен електронен регистър за географски указания със същата юридическа стойност като приложение III към Регламент (ЕО) №110/2008. Географските указания, регистрирани съгласно Регламент (ЕО) №110/2008, следва да бъдат автоматично регистрирани от Комисията. Комисията следва да приключи проверката на географските указания, съдържащи се в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008, в съответствие с член 20 от същия регламент, преди влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Органите на държавите членки следва да отговарят за спазването на настоящия регламент, а Комисията следва да може да наблюдава и проверява това спазване. Следователно Комисията и държавите членки следва да бъдат задължени да обменят съответната информация помежду си.

(20)  Запазването на висок стандарт за качество е от съществено значение, за да се запазят репутацията и стойността на сектора на спиртни напитки. Органите на държавите членки следва да отговарят за запазването на стандарта чрез постигане на съответствие с настоящия регламент. Комисията обаче следва да може да наблюдава и проверява това спазване, за да се осигури еднаквото прилагане. Следователно Комисията и държавите членки следва да бъдат задължени да обменят съответната информация помежду си.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  При прилагането на политика за качеството и за да се даде възможност за постигане на високо качество на спиртните напитки и разнообразие в този сектор, държавите членки следва да могат да приемат правила относно определянето, представянето и етикетирането на спиртните напитки, произведени на собствената им територия, които са по-строги от установените в настоящия регламент.

(21)  При прилагането на политика за качеството и за да се даде възможност за постигане на високо качество на спиртните напитки и разнообразие в този сектор, държавите членки следва да могат да приемат правила относно производството, определянето, представянето и етикетирането на спиртните напитки, произведени на собствената им територия, които са по-строги от установените в настоящия регламент.

Обосновка

С настоящото изменение в текста на съображението се въвежда думата „производство“, като по този начин той се привежда в съответствие с останалата част от проекта за регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  В доклада си от март 2017 г. относно задължителното обявяване на списъка на съставките и хранителната стойност на алкохолните напитки върху етикетите Комисията заяви, че не е установила обективни основания, които биха обосновали непредоставянето на информация за съставките и хранителната стойност, и прикани сектора в срок от една година да разработи предложение за саморегулиране, насочено към предоставяне на информация за съставките и хранителната стойност на всички алкохолни напитки. С цел да се осигури високо равнище на защита на потребителите подходът на саморегулиране следва да гарантира, че върху етикета се предоставя поне информация за съставките и хранителната стойност и че тази информация отговаря на изискванията за „доброволната информация за храните“ съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011. Комисията следва да направи оценка на предложението на сектора в доклад, който да е придружен, ако е необходимо, от законодателно предложение.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С цел да се отчетат променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, традиционните методи на отлежаване, в извънредни случаи законодателството на третите държави вносителки, и за да се гарантира защитата на географските указания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с измененията или дерогациите от техническите определения и изисквания на категориите спиртни напитки и специалните правила за някои от тях, посочени в глава I от настоящия регламент, етикетирането и представянето, посочени в глава II от настоящия регламент, географските указания, посочени в глава III от настоящия регламент, и проверките и обмена на информация, посочени в глава IV от настоящия регламент.

(22)  С цел да се отчетат променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, традиционните методи на отлежаване, в извънредни случаи законодателството на третите държави вносителки, и за да се гарантира пълната защитата на географските указания, като в същото време се взема под внимание значението на традиционните практики, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с измененията или дерогациите от техническите определения и изисквания на категориите спиртни напитки и специалните правила за някои от тях, посочени в глава I от настоящия регламент, етикетирането и представянето, посочени в глава II от настоящия регламент, географските указания, посочени в глава III от настоящия регламент, и проверките и обмена на информация, посочени в глава IV от настоящия регламент.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  За да се отговори бързо на икономическото и технологичното развитие при спиртните напитки, обхванати от настоящия регламент, за които не съществуват технически спецификации, така че да се защитят потребителите и икономическите интереси на производителите и да се уеднаквят дадените изисквания във връзка с производството и качеството на тези спиртни напитки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на добавянето, при определени условия, на нови категории спиртни напитки към изброените съответно в части I и II от приложение II към настоящия регламент и техните технически спецификации.

заличава се

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(i)  директно посредством някой от следните методи:

(i)  директно посредством някой от следните методи, индивидуално или в комбинация:

Обосновка

С цел да се гарантира, че гъвкавостта, предоставена от „и/или“ на Регламент (ЕО) № 110/2008, се запазва в новия регламент.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки или смес от тях по смисъла на настоящия регламент,

-  накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки или комбинация от тях по смисъла на настоящия регламент,

Обосновка

С цел да се избегне объркване с определението на „смес“ в член 2, параграф 1, точка 3.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – тире 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  добавяне към етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки на някой от следните продукти:

-  добавяне към етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки на един или повече от следните продукти:

Обосновка

Определенията за „спиртна напитка“ не са правилно въведени въз основа на Регламент (ЕО) № 110/2008 и Регламент (ЕО) № 716/2013 за неговото прилагане. Докладчикът предлага да се коригират някои определения, произтичащи от Регламент (ЕО) № 110/2008.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка ii – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(ii)  посредством добавяне към спиртна напитка на някой от следните продукти:

(ii)  посредством добавяне към спиртна напитка на някой от следните продукти, индивидуално или в комбинация:

Обосновка

С цел да се гарантира, че гъвкавостта, предоставена от „и/или“ на Регламент (ЕО) № 110/2008, се запазва в новия регламент.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка ii – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  напитки;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „смес“, означава спиртна напитка, включена в приложение II, част I или съответстваща на дадено географско указание, смесена с който и да е от следните продукти:

(3)  „смес“, означава спиртна напитка, включена в приложение II, част I или съответстваща на дадено географско указание, смесена с един или повече от следните продукти:

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  етилов алкохол от земеделски произход.

Обосновка

Докладчикът предлага да се внесе яснота в определението за „смес“, да се опростят правилата за етикетиране и регламентът да стане приложим от стопанските субекти и службите за инспекция.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „съставен термин“ означава комбинацията от термините на търговското наименование на спиртна напитка, посочени в приложение II, част I, или термините на географското указание, описващи спиртната напитка, от която произхожда цялото количество алкохол в крайния продукт, с някой от следните термини:

(4)  „съставен термин“ означава комбинацията от термините на търговското наименование на спиртна напитка, посочени в приложение II, част I, или термините на географското указание, описващи спиртната напитка, от която произхожда цялото количество алкохол в крайния продукт, с един или повече от следните термини:

Обосновка

Определенията за „спиртна напитка“ не са правилно въведени въз основа на Регламент (ЕО) № 110/2008 и Регламент (ЕО) № 716/83 за неговото прилагане. Докладчикът предлага да се коригират някои определения, произтичащи от Регламент (ЕО) № 110/2008.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „географско указание“ означава указание, което определя спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход;

(6)  „географско указание“ означава наименование, което е регистрирано в съответствие с настоящия регламент, което определя спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „продуктова спецификация“ означава досие, приложено към заявлението за предоставяне на защита на географско указание, в което се определят спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка;

(7)  „продуктова спецификация“ означава досие, приложено към заявлението за предоставяне на защита на географско указание, в което се определят спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка, и което съвпада с „техническото досие“, посочено в Регламент (ЕО) № 110/2008;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  „група“ означава обединение на производители, преработватели или вносители на спиртни напитки, които са организирани на специфична за сектора основа и реализират значителен оборот.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 11 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11b)  „от земеделски произход“ означава получен от земеделски продукти, изброени в приложение I към ДФЕС, или ферментирали алкохолни напитки, които произхождат изключително от такива продукти.

Обосновка

Настоящият Регламент (ЕО) № 110/2008 позволява алкохол, получен от вино, да се използва за производството на спиртни напитки, тъй като виното е включено в списъка на селскостопанските продукт в приложение I към Договора (точка 22.05). С настоящото адаптиране ще се позволи използването на алкохол и от други ферментирали алкохолни напитки, произведени изключително от земеделските продукти, изброени в приложение I, което понастоящем не се допуска.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Алкохолът, използван за производство на алкохолни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на алкохолни напитки, е етилов алкохол от земеделски произход.

1.  Алкохолът, използван за производство на спиртни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, е етилов алкохол от земеделски произход или е получен от бира.

Обосновка

С цел съгласуваност с Регламент (ЕО) № 110/2008. Настоящият регламент се отнася до спиртни напитки, другите алкохолни напитки са предмет на специфично секторно законодателство.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дестилатите, използвани за производство на алкохолни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на алкохолни напитки, са само от земеделски произход.

2.  Дестилатите, използвани за производство на спиртни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, са само от земеделски произход или са получени от бира.

Обосновка

С цел съгласуваност с Регламент (ЕО) № 110/2008. Настоящият регламент се отнася до спиртни напитки, другите алкохолни напитки са предмет на специфично секторно законодателство.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  При продажба на етилов алкохол или дестилат от земеделски произход, суровините, от които са получени, се посочват в техните електронни придружаващи документи.

Обосновка

Изменението има за цел в електронните придружаващи документи да бъдат уточнени суровините, използвани при производството на етилов алкохол или дестилат от земеделски произход. Всъщност тези продукти могат да бъдат използвани в производството на други спиртни напитки, налагащо изключително използване на получен от специфични суровини алкохол или дестилат, както в случая на винения дестилат, използван в производството на Бренди (Brandy). Следователно обозначаването на суровините гарантира пълна проследимост, като се избягва възможността за заобикаляне на законодателството.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  са подсладени единствено в съответствие с приложение I, точка 3 и с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

д)  не са подсладени, освен за да се оформи завършеният вкус на продукта. Максималното съдържание на подслаждащи продукти, изразено в инвертна захар, не надвишава праговете, определени за всяка категория в приложение II.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  да са подсладени в съответствие със специфични продуктови характеристики и съгласно приложение I, точка 3 към настоящия регламент и като се взема предвид съответното законодателство на държавите членки.

д)  да са подсладени.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  да са подсладени в съответствие със специфични продуктови характеристики и съгласно приложение I, точка 3;

д)  да са подсладени.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:

a)  измененията на техническите определения, посочени в приложение I;

a)   измененията на техническите определения, посочени в приложение I.

б)  изменението на изискванията на категориите спиртни напитки, предвидени в част I от приложение II, и на специалните правила за някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част II.

 

Делегираните актове, посочени в букви а) и б) на първата алинея, се ограничават до удовлетворяване на доказани потребности, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, технологичния напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от нововъведения в производството.

Делегираните актове, посочени в буква а) на първата алинея, позволяват да се защити значението на традиционните практики в рамките на дадена държава членка, като в същото време се ограничават до удовлетворяване на доказани потребности, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, технологичния напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от нововъведения в производството.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 по отношение на добавянето на нови категории спиртни напитки в приложение II.

 

Нова категория може да се добави при следните условия:

 

a)  предлагането на пазара на дадена спиртна напитка под определено име и в съответствие с единни технически спецификации е необходима от икономически и технически съображения с цел да бъдат защитени интересите на потребителите и производителите;

 

б)  спиртната напитка притежава значителен пазарен дял в поне една държава членка;

 

в)  избраното за новата категория наименование е или популярно, или, ако това не е възможно, описателно, по-специално с позоваване на суровината, използвана за производството на спиртната напитка;

 

г)  техническите спецификации за новата категория се определят въз основа на оценка на съществуващите параметри на качеството и производството, използвани на пазара на Съюза. При определяне на техническите спецификации се зачита законодателството на Съюза в областта на защитата на потребителите и се вземат предвид съответните международни стандарти. Те гарантират лоялна конкуренция сред производителите в Съюза, както и високата репутация на спиртните напитки, произведени в Съюза.

 

3.  В изключителни случаи, когато законът на третата държава вносителка го изисква, на Комисията също така се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно дерогации от изискванията в техническите определения, предвидени в приложение I, от изискванията, установени в категориите на спиртните напитки, предвидени в приложение II, част I и специалните правила относно някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част ІI.

3.  В изключителни случаи, когато законът на третата държава вносителка го изисква, на Комисията също така се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно дерогации от изискванията в техническите определения, предвидени в приложение I, от изискванията, установени в категориите на спиртните напитки, предвидени в приложение II, част I и специалните правила относно някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част ІI.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Наименованията на суровините или наименованията на растенията, които са запазени като наименование за определени категории продукти спиртни напитки, могат да бъдат използвани при описанието и представянето на всички храни, включително спиртни напитки, при условие че по-специално в случая със спиртните напитки бъде гарантирано, че потребителите не се въвеждат в заблуждение.

Обосновка

Правото на ЕС в областта на спиртните напитки запазва например обозначенията „тинтява“, „череша“ и „ким“ за определени категории спиртни напитки. Суровините или наименованията на растенията се използват за редица храни, които не са спиртни напитки, като например чай от тинтява и черешов сладкиш. В сектора на спиртните напитки трябва също да бъде възможно например тинтявата да бъде посочвана върху етикета като съставка, когато се използва за производството на билков ликьор.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато дадена спиртна напитка отговаря на изискванията на повече от една от категориите спиртни напитки от 15 до 47 в приложение II, част I, тя може да се продава под едно или повече от съответните търговски наименования, предвидени в тези категории.

3.  Когато дадена спиртна напитка отговаря на изискванията на повече от една от категориите спиртни напитки, изброени в приложение II, част I, тя може да бъде пусната на пазара под едно или повече от търговски наименования, предвидени в тези категории.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако дадено търговско наименование се допълва или заменя в съответствие с първа алинея, буква а), географското указание, посочено в тази буква, може да се допълва само:

Ако дадено юридическо наименование се допълва или заменя в съответствие с първа алинея, буква а), географското указание, посочено в тази буква, може да се допълва само:

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  с термини, които вече се използват към 20 февруари 2008 г. за установени географски указания по смисъла на член 34, параграф 1; или

a)  с термини, които вече се използват към 20 февруари 2008 г. за установени географски указания по смисъла на член 34, параграф 1, включително термините, традиционно използвани в държавите членки, за да се обозначи, че даден продукт има защитено наименование за произход съгласно националното право; или

Обосновка

Докладчикът предлага да се гарантира спазването на съответните системи за защита на качеството на всяка държава членка.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  с термини, посочени в съответната продуктова спецификация.

б)  с всички термини, позволени в съответната продуктова спецификация.

Обосновка

Раздел 9 от техническото досие за Irish Poteen/Irish Poitín позволява да се използва както Irish Poitín, така и Irish Poteen. Целта на настоящото изменение е постигане на съответствие с техническото досие и запазване на възможността за използване на двата начина на изписване.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  алкохолът, използван за производството на храните, е с произход изключително от спиртните напитки, посочени в съставния термин или в загатването, с изключение на етиловия алкохол, който може да присъства в ароматизанти, използвани за производството на тази храна; както и

a)  алкохолът, използван за производството на храните, е с произход изключително от спиртните напитки, посочени в съставния термин или в загатването, с изключение на етиловия алкохол от земеделски произход, който може да се използва като носител на ароматизанти, използвани за производството на тази храна; както и

Обосновка

Следва специално да се гарантира, че като носител за ароматизанти, използвани в производството на храна, може да се използва само етилов алкохол от земеделски произход, както и че той е разрешен само като носител на ароматизанти и не може да бъде използван сам по себе си.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Загатването за която и да било категория спиртна напитка или географско указание за целите на представянето на хранителен продукт не е на един и същи ред с търговското наименование. Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 3, втора алинея за представянето на алкохолни напитки, загатването се появява в по-малък размер на шрифта от използваните за търговското наименование и съставния термин шрифтове.

5.  Без да се засягат разпоредбите на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, загатването за която и да било категория спиртна напитка или географско указание за целите на представянето на хранителен продукт не е на един и същи ред с търговското наименование. Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент за представянето на алкохолни напитки, загатването се появява в по-малък размер на шрифта от използваните за търговското наименование и съставния термин шрифтове.

Обосновка

формулировката на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1169/2011. Предложеният текст противоречи на изискванията на Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите, който изрично изисква задължителната информация за храните (наред с другото наименованието/търговското наименование на хранителния продукт) да не се прекъсва по никакъв начин. В такъв случай загатването трябва да е поставено на един и същи ред с търговското наименование. С настоящото адаптиране ще се предостави правна сигурност на стопанските субекти в областта на храните.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9a

 

Етикетиране при добавяне на алкохол

 

Когато към спиртна напитка, включена в категории 1 – 14 в приложение II, е бил добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 4, разреден или не, тази спиртна напитка носи търговското наименование „спиртна напитка“. Тя не може да носи в никаква форма наименование, запазено в категории 1 – 14.

Обосновка

Това съответства на настоящото правно положение съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (EО) 110/2008, според което добавянето на неутрален алкохол към дестилирани спиртни напитки води до това, че запазеният за дестилираните спиртни напитки термин не може да бъде използван никъде върху етикета.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Смесите носят търговското наименование „спиртна напитка“.

Смесите носят търговското наименование „спиртна напитка“, което се поставя на видно място върху етикета.

Обосновка

Настоящото изменение гарантира, че търговското наименование ще се поставя на видно място – нещо, което присъстваше в предишния Регламент (ЕО) № 110/2008.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Периодът на зреене или отлежаване може да бъде посочен в представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка само когато се отнася до най-младата алкохолна съставка и при условие че спиртната напитка е отлежавала под надзора на данъчните власти на дадена държава членка или под наблюдение, което осигурява равностойни гаранции.

3.  Периодът на зреене или отлежаване може да бъде посочен в представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка само когато се отнася до най-младата алкохолна съставка и при условие че всички процедури по отлежаването на спиртната напитка са се осъществявали под надзора на данъчните власти на дадена държава членка или под наблюдение, което осигурява равностойни гаранции. Комисията създава публичен регистър, съдържащ списък на органите във всяка държава членка, отговарящи за надзора по отношение на процесите на отлежаването.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да уточни, че контролът върху отлежалите продукти следва да се извършва по непрекъснат и ефективен начин, а не да бъде спорадичен или на случаен принцип. Това е с цел да се противодейства на фалшифицирането на отлежали продукти, предвид че времето на отлежаване придава добавена стойност на продукта, и че разпоредбата е за запазване на законността, лоялната конкуренция и защита на крайния потребител.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато в представянето или етикетирането е посочен период на зреене или отлежаване на дадена спиртна напитка, той трябва да бъде отразен и в придружаващия електронен документ.

Обосновка

Въвеждането на това изменение има за цел да гарантира, че важната за спиртната напитка информация, като например търговското наименование или периода на отлежаване, е отразена в придружаващите документи, за да се осигури по-голяма проследимост и да се избегнат некоректни практики, които могат да изкривят конкуренцията между операторите или да предоставят подвеждаща информация на потребителите.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

.  Чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член, за брендито, за чието отлежаване е била използвана системата за динамично отлежаване или т.нар. метод criaderas y solera, средната продължителност на отлежаване, изчислена съгласно описанието в приложение IIa, може да бъде посочена в представянето или етикетирането, само при условие че отлежаването на брендито е било предмет на система за контрол, разрешена от компетентния орган. В етикетирането на брендито средната продължителност на отлежаване се указва в години, като се посочва, че е бил използван методът criaderas y solera.

Обосновка

Целта е производителите на бренди, за чието отлежаване е бил използван методът за динамично отлежаване criaderas y solera, да могат да посочват на своите етикети тази средна продължителност на отлежаване, изразена в години. Спазването на изискванията ще бъде гарантирано чрез подлагане на оператора на система за контрол, разрешена от съответния орган.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато произходът на спиртната напитка е посочен, той съответства на държавата или територията на произход съгласно член 60 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета16.

1.  Когато произходът на спиртната напитка е посочен, той съответства на мястото или региона, където е протекла фазата от процеса на производство на готовия продукт, която е придала на спиртната напитка нейните характеристики и съществените ѝ свойства.

__________________

 

16 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

 

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Без да се засягат разпоредбите на първия параграф, когато спиртните напитки са произведени в Съюза и предназначени за износ, географските указания и понятията, посочени в курсив в приложение II, могат да бъдат придружени от превод, когато този превод е правно изискване на държавата вносител.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

Член 14

Използване на символ на ЕС за защитени географски указания

Използване на символ на ЕС за географски указания

Символът на Съюза на защитеното географско указание може да бъде използван при етикетирането и търговското представяне на спиртни напитки.

Символът на Съюза на защитените географски указания, приети по силата на член 12, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, могат да бъдат използвани за търговското представяне и етикетирането на спиртни напитки с географско указание.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

Член 16

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1.  С цел да се вземат предвид променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с:

1.  С цел да се вземат предвид променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, като същевременно се гарантира защита на потребителите и се вземе предвид традиционната практика, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43 във връзка с:

a)  изменения на правилата за обозначенията върху етикета на спиртните напитки, засягащи съставни термини или загатвания;

a)  изменения на правилата за обозначенията върху етикета на спиртните напитки, засягащи съставни термини или загатвания;

б)  изменения на правилата за представянето и етикетирането на смеси; както и

б)  изменения на правилата за представянето и етикетирането на смеси; както и

в)  актуализирането и допълването на референтните методи на Съюза за анализ на спиртните напитки.

в)  актуализирането и допълването на референтните методи на Съюза за анализ на спиртните напитки.

2.  С цел отчитане на традиционните методи на отлежаване в държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с дерогациите от член 11, параграф 3 по отношение на спецификацията на периода на зреене и отлежаване при представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка.

2.  С цел отчитане на традиционните методи на отлежаване в държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с дерогациите от член 11, параграф 3 по отношение на спецификацията на периода на зреене и отлежаване при представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка.

3.  В изключителни случаи, когато законодателството на трета държава вносител го изисква, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 по отношение на дерогациите от разпоредбите за представянето и етикетирането, които се съдържат в настоящата глава.

 

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Защитените географски указания могат да се използват от всеки оператор, търгуващ със спиртна напитка, произведена в съответствие със съответната продуктова спецификация.

1.  Географските указания могат да се използват от всеки оператор, търгуващ със спиртна напитка, произведена в съответствие със съответната продуктова спецификация.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Защитените географски указания и спиртните напитки, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, са защитени от:

2.  Географските указания и спиртните напитки, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, са защитени от:

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или

i)  от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование, включително когато тези продукти са използвани като съставка; или

Обосновка

Докладчикът предлага да се засили защитата на географските указания, като се използва формулировката, използвана в Регламент (ЕО) № 1151/2005 относно системите за качество за селскостопанските продукти и храни: „включително когато тези продукти са използвани като съставка“.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всяка злоупотреба, имитиране или намек дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз;

б)  всяка злоупотреба, имитиране или намек дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „сорт“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз, включително когато тези продукти са използвани като съставка;

Обосновка

Докладчикът предлага да се засили защитата на географските указания, като се използва формулировката, използвана в Регламент (ЕО) № 1151/2005 относно системите за качество за селскостопанските продукти и храни: „включително когато тези продукти са използвани като съставка“.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на продукта върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани с въпросния продукт, и опаковането на продукта в опаковка, която може да създаде погрешна представа за произхода му;

в)  всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на продукта, посочено при представянето или етикетирането на продукта, което може да създаде погрешна представа за произхода му;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Защитените географски указания не се превръщат в родови в Съюза по смисъла на член 32, параграф 1.

3.  Географските указания не се превръщат в родови в Съюза по смисъла на член 32, параграф 1.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Защитата на географските указания, посочена в параграф 2, се прилага също така за стоките, които влизат на митническата територия на Съюза в процеса на търговия, без да са допуснати за свободно обращение на територията на Съюза.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да преустановят неправомерното използване на защитените географски указания съгласно посоченото в параграф 2.

4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да преустановят неправомерното използване на географските указания съгласно посоченото в параграф 2.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки могат да прилагат разпоредбите, указани в членове 61 — 72 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на областите, произвеждащи вино, което е подходящо за производство на спиртни напитки с географско указание. За целите на тези разпоредби въпросните области могат да се считат за области, в които могат да се произвеждат вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Обосновка

С изменението регламентът се привежда в съответствие с проекта на становище относно така нареченото предложение „Омнибус“ за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, приет от комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент на 3 май 2017 г.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  описание на метода на получаване на спиртната напитка и където е приложимо, автентичните и неизменни местни методи, както и информация за опаковането, ако групата, която подава заявление, реши това и представи достатъчни специфични за продукта основания, че опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги;

д)  описание на метода на производство на спиртната напитка и където е приложимо, автентичните и неизменни местни методи, както и информация за опаковането, ако заявителят или групата, която подава заявление (заедно наричани по-долу „заявител“), реши това и представи достатъчни специфични за продукта основания, че опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги;

Обосновка

В контекста на спиртните напитки и продуктовата спецификация за географските указания би било по-ясно и ще бъдат отразени в по-голяма степен практиките на отрасъла, ако се използва понятието „производство“.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  подробности, показващи връзката между определеното качество, репутацията или друга характеристика на спиртната напитка и географския район, както е посочено в буква г);

е)  подробностите, посочващи връзката с географската среда или географския произход;

Обосновка

С цел да се запази статуквото на Регламент (ЕО) № 110/2008. Следва да се запази по-тясна и силна връзка между околната среда и продукта.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  наименованията и адресите на групата заявител и на органите или, ако са известни, на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация;

a)  наименованията и адресите на заявителя и на органите или, ако са известни, на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация;

Обосновка

Производството на спиртни напитки се различава от производството на селскостопански продукти и храни, поради което на самостоятелните заявители трябва да се позволи да подават заявления за географски указания. Член 23, параграф 1; член 24, параграф 3, алинеи 3 и 5 се отнасят до заявителя.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква в – точка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  основните елементи на спецификацията на продукта: наименование, описание на спиртната напитка, включително, когато е приложимо, специфични правила относно опаковането и етикетирането и кратко определение на географския район;

i)  основните елементи на спецификацията на продукта: наименование, категория, описание на спиртната напитка, включително, когато е приложимо, специфични правила относно опаковането и етикетирането и кратко определение на географския район;

Обосновка

Категорията на спиртната напитка също следва да бъде ясно посочена при представянето на продуктовата спецификация за географско указание.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  наименованието и адреса на групата заявител;

a)  наименованието и адреса на заявителя;

Обосновка

Производството на спиртни напитки се различава от производството на селскостопански продукти и храни, поради което на самостоятелните заявители трябва да се позволи да подават заявления за географски указания. Член 23, параграф 1; член 24, параграф 3, алинеи 3 и 5 се отнасят до заявителя.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  декларация от държавата членка, че смята заявлението, подадено от групата заявител и отговарящо на условията за благоприятно решение, за отговарящо на изискванията на настоящия регламент и на приетите съгласно него разпоредби;

в)  декларация от държавата членка, че смята заявлението, подадено от заявителя и отговарящо на условията за благоприятно решение, за отговарящо на изискванията на настоящия регламент и на приетите съгласно него разпоредби;

Обосновка

Производството на спиртни напитки се различава от производството на селскостопански продукти и храни, поради което на самостоятелните заявители трябва да се позволи да подават заявления за географски указания. Член 23, параграф 1; член 24, параграф 3, алинеи 3 и 5 се отнасят до заявителя.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съвместно заявление се подава до Комисията от заинтересована държава членка или от група заявител в заинтересована трета държава, пряко или чрез органите на третата държава. В него се включва декларацията, посочена в член 20, параграф 2, буква в), от името на всички заинтересовани държави членки. Изискванията, посочени в член 20, трябва да бъдат изпълнени във всички заинтересовани държави членки и трети държави.

Съвместно заявление се подава до Комисията от заинтересована държава членка или от заявител в заинтересована трета държава, пряко или чрез органите на третата държава. В него се включва декларацията, посочена в член 20, параграф 2, буква в), от името на всички заинтересовани държави членки. Изискванията, посочени в член 20, трябва да бъдат изпълнени във всички заинтересовани държави членки и трети държави.

Обосновка

Производството на спиртни напитки се различава от производството на селскостопански продукти и храни, поради което на самостоятелните заявители трябва да се позволи да подават заявления за географски указания. Член 23, параграф 1; член 24, параграф 3, алинеи 3 и 5 се отнасят до заявителя.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато заявлението се отнася до географски район в трета държава, то се подава до Комисията директно или чрез органите на въпросната трета държава.

5.  Когато заявлението се отнася до географски район в трета държава, то се подава до Комисията чрез органите на въпросната трета държава.

Обосновка

Заявленията от трети държави следва да се представят от органите, а не директно от заявителя. Това ще осигури съгласуваност на искането, тъй като предполага адекватно участие и познаване на досието от страна на органите.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 22

заличава се

Временна национална защита

 

1.  Всяка държава членка може да предостави защита на дадено наименование по смисъла на настоящия регламент на национално равнище и само за ограничен период от време, която е в сила от датата, на която заявлението е подадено до Комисията.

 

2.  Тази национална защита се прекратява или на датата на вземане на решение за регистрация съгласно настоящия регламент, или при оттегляне на заявлението.

 

3.  Ако дадено наименование не е регистрирано съгласно настоящата глава, единствено засегнатата държава членка поема отговорността за последствията от такава национална защита.

 

4.  Мерките, предприети от държавите членки съгласно параграф 1, пораждат действие единствено на национално равнище и нямат въздействие върху вътрешната търговия в Съюза или върху международната търговия.

 

Обосновка

С това заличаване се премахва разпоредба, която предвижда временна национална защита на равнището на ЕС. Географското указание може вече да е защитено по силата на националното законодателство – както за постоянно, така и временно.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията проучва по подходящ начин всяко заявление, което получава съгласно член 21, за да провери дали то е обосновано и дали отговаря на условията на настоящата глава. Продължителността на това проучване не следва да надвишава 12 месеца. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията писмено посочва на заявителя причините за забавянето.

1.  Комисията проучва по подходящ начин всяко заявление, което получава съгласно член 21, за да провери дали то е обосновано и дали отговаря на условията на настоящата глава. Това проучване се състои от проверка за липсата на очевидни грешки в заявлението и като общо правило не надвишава 6 месеца. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията посочва незабавно в писмен вид на заявителя причините за забавянето.

Поне веднъж месечно Комисията публикува списъка на наименованията, за които са подадени заявления за регистрация до нея, както и датата им на подаване.

Поне веднъж месечно Комисията публикува списъка на наименованията, за които са подадени заявления за регистрация до нея, както и датата им на подаване.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако въз основа на предоставената на Комисията информация от проучването, извършено в съответствие с член 23, параграф 1, първа алинея, Комисията смята, че условията за регистрация не са изпълнени, тя приема актове за изпълнение за отхвърляне на заявлението. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

1.  Ако въз основа на предоставената на Комисията информация от проучването, извършено в съответствие с член 23, параграф 1, първа алинея, Комисията смята, че условията за регистрация не са изпълнени, тя приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за отхвърляне на заявлението.

Обосновка

Делегираните актове се въвеждат с цел защита на съществуващите права на ЕП.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако до Комисията не постъпи уведомление за възражение или допустимо мотивирано възражение съгласно член 24, тя приема актове за изпълнение, без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2, за регистриране на наименованието.

2.  Ако до Комисията не постъпи уведомление за възражение или допустимо мотивирано възражение съгласно член 24, тя приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за регистриране на наименованието.

Обосновка

Делегираните актове се въвеждат с цел защита на съществуващите права на ЕП.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  ако е постигнато съгласие, регистрира наименованието посредством актове за изпълнение, приети, без да се прилага процедурата по член 44, параграф 2, и при необходимост изменя информацията, публикувана съгласно член 23, параграф 2, при условие че тези изменения не са съществени или

a)  ако е постигнато съгласие, приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за да регистрира наименованието, и при необходимост изменя информацията, публикувана съгласно член 23, параграф 2, при условие че тези изменения не са съществени или

Обосновка

Делегираните актове се въвеждат с цел защита на съществуващите права на ЕП.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако не е постигнато съгласие, приема актове за изпълнение за вземане на решение относно регистрацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

б)  ако не е постигнато съгласие, приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за вземане на решение относно регистрацията.

Обосновка

Делегираните актове се въвеждат с цел защита на съществуващите права на ЕП.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато се прилага националното право, заявлението следва процедурата, определена в националното право.

Обосновка

Като се има предвид разнообразието от процедури в държавите членки, докладчикът предлага да се изясни, че по целесъобразност могат да се прилагат националните правила.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Проучването на заявлението е съсредоточено върху предложеното изменение.

3.  Проучването на заявлението засяга само предложеното изменение.

Обосновка

За да се избегне повторното отваряне на цели досиета, които вече са одобрени, и ако са необходими само малки поправки, на процедурите на Комисията следва да подлежат само предложените изменения.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По своя инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, Комисията може да приема актове за изпълнение, за да заличи регистрацията на защитено географско указание в следните случаи:

По своя инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за да заличи регистрацията на защитено географско указание в следните случаи:

Обосновка

Делегираните актове се въвеждат с цел защита на съществуващите права на ЕП.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато в продължение на най-малко седем години на пазара не е бил пуснат никакъв продукт под защитеното географско указание.

б)  когато в продължение на най-малко седем последователни години на пазара не е бил пуснат никакъв продукт под защитеното географско указание.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Актовете за изпълнение, посочени в първия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

заличава се

Обосновка

Делегираните актове се въвеждат с цел защита на съществуващите права на ЕП.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Актовете за заличаване на регистрацията на географски указания се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2, Комисията приема актове за изпълнение за създаване и поддържане на публично достъпен актуализиран електронен регистър на географските указания на спиртните напитки, признати в рамките на настоящата схема („регистъра“).

Без да прилага процедурата, Комисията приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за създаване и поддържане на публично достъпен актуализиран електронен регистър на географските указания на спиртните напитки, признати в рамките на настоящата схема („регистъра“), който замества приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 и има същата юридическа стойност. Регистърът [да се добави бележка под линия с пряка интернет връзка към съответния сайт] предоставя пряк достъп до всички продуктови спецификации за спиртните напитки, регистрирани като географски указания.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила за формата и съдържанието на регистъра. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за определяне на подробни правила за формата и съдържанието на регистъра.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Географски указания, отнасящи се до спиртни напитки, произведени в трети държави, които са защитени в Съюза по силата на международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра като географски указания.

Географски указания, отнасящи се до спиртни напитки, произведени в трети държави, които са защитени в Съюза по силата на международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра като географски указания само след като Комисията приеме делегиран акт за тази цел.

Обосновка

Делегираните актове се въвеждат с цел защита на съществуващите права на ЕП.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Защитата на географските указания на спиртните напитки в съответствие с член 2 от настоящия регламент не засяга защитените географски указания и обозначенията на произход на продуктите, определени в член 93 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Обосновка

Докладчикът предлага привеждането в съответствие на текста на Комисията с член 100 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, в който се заявява, че защитата на ЗГУ и ЗНП за вина не засяга защитата, предоставена за спиртните напитки.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако етапите на производството или приготвянето, които са задължителни за съответната категория спиртни напитки, не се извършват в съответния географски район, наименованието не подлежи на защита като географско указание.

3.  Ако етапите, които са задължителни за съответната категория спиртни напитки, не се извършват в съответния географски район, наименованието не подлежи на защита като географско указание.

Обосновка

С цел избягване на объркване, тъй като не е налице разграничение между производство и приготвяне в сектора на спиртните напитки.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 34

Член 34

Изпълнителни правомощия по отношение на съществуващите защитени географски указания

Правомощия по отношение на съществуващите географски указания

1.  Без да се засяга параграф 2, географските указания на спиртните напитки, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, се ползват автоматично със защита като географски указания съгласно настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра.

Географските указания на спиртните напитки, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, се ползват автоматично със защита като географски указания съгласно настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра.

2.  За период до две години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията може по своя инициатива чрез актове за изпълнение да взема решения за отмяна на защитата на географски указания, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 110/2008, ако те не отговарят на изискванията по член 2, параграф 1, точка 6. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

 

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  контролен орган по смисъла на член 2, втора алинея, точка 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета19, действащ като орган за сертифициране на продукти.

б)  делегиран орган по смисъла на член 3, точка 5 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета19, действащ като орган за сертифициране на продукти.

__________________

__________________

19Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВL 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

Обосновка

Целта на изменението е да бъде в съответствие с новия Регламент (ЕС) 2017/625 от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засяга националното законодателство на държавите членки, разходите по тази проверка на съответствието с продуктовата спецификация се поемат от стопанските субекти в областта на храните, които подлежат на този контрол.

Без да се засяга националното законодателство на държавите членки, разходите по тази проверка на съответствието с продуктовата спецификация се поемат от стопанските субекти, които подлежат на този контрол.

Обосновка

Понятията „стопански субекти“ и „стопански субекти в областта на храните“ се използват в текста на Комисията. Докладчикът предлага да бъде запазен само терминът „стопански субекти“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 110/2008. Този термин е по-представителен за разнообразието от специалисти в сектора.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2, които извършват проверката на съответствието на защитеното географско указание с продуктовата спецификация, са обективни и безпристрастни. Те разполагат с необходимия квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.

5.  Компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2, които извършват проверката на съответствието на географското указание с продуктовата спецификация, са обективни и безпристрастни. Те разполагат с необходимия квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Процедурите и изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 882/2004, се прилагат mutatis mutandis спрямо проверките, предвидени в членове 35 и 36 от настоящия регламент.

1.  Процедурите и изискванията, определени в Регламент (ЕС) № 2017/625, се прилагат mutatis mutandis спрямо проверките, предвидени в членове 35 и 36 от настоящия регламент.

Обосновка

Целта на изменението е да бъде в съответствие с новия Регламент (ЕС) 2017/625 от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че дейностите по контрол на задълженията по настоящата глава са изрично включени в отделен раздел в многогодишните национални планове за контрол съгласно членове 4143 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

2.  Държавите членки гарантират, че дейностите по контрол на задълженията по настоящата глава са изрично включени в отделен раздел в многогодишните национални планове за контрол съгласно членове 109111 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Обосновка

Целта на изменението е да бъде в съответствие с новия Регламент (ЕС) 2017/625 от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Годишните доклади, посочени в член 44, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004, включват отделен раздел с информацията, посочена в тази разпоредба относно контрола на задълженията, установени с настоящия регламент.

3.  Годишните доклади, посочени в член 113, параграф 1, от Регламент (ЕС) 2017/625, включват отделен раздел с информацията, посочена в тази разпоредба относно контрола на задълженията, установени с настоящия регламент.

Обосновка

Целта на изменението е да бъде в съответствие с новия Регламент (ЕС) 2017/625 от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 38

Член 38

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1.  С цел да се вземат предвид особеностите на производството в очертания географския район, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:

 

a)  допълнителните критерии за определяне на границите на географския район, както и

 

б)  ограниченията и дерогациите, свързани с производството в очертания географски район.

 

2.  С цел да се гарантират качеството на продуктите и възможността за проследяване, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определи условията, при които продуктовата спецификация може да включва информация относно опаковането, както е посочено в член 19, буква д), или всяко специално правило за етикетиране, както е упоменато в член 19, буква з).

 

3.  С цел да се гарантират правата или законните интереси на производителите или стопанските субекти в областта на храните, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определя:

3.  С цел да се гарантират правата или законните интереси на производителите или стопанските субекти, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определя:

a)  в кои случаи отделен производител може да подаде заявление за защита на географско указание;

a)  в кои случаи отделен производител може да подаде заявление за защита на географско указание;

б)  условията, които трябва да се спазват по отношение на заявлението за защита на географско указание, предварителните национални процедури, проучването от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и заличаването на географски указания, включително и в случаи, когато географският район обхваща повече от една държава.

б)  условията, които трябва да се спазват по отношение на заявлението за защита на географско указание, предварителните национални процедури, проучването от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и заличаването на географски указания, включително и в случаи, когато географският район обхваща повече от една държава.

4.  За да се гарантира, че продуктовите спецификации предоставят подходяща и сбита информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на правила, с които се ограничава информацията, съдържаща се в продуктовата спецификация, когато такова ограничение е необходимо, за да се избегнат прекомерно обемистите заявления за регистрация.

4.  За да се гарантира, че продуктовите спецификации предоставят подходяща и сбита информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на правила, с които се ограничава информацията, съдържаща се в продуктовата спецификация, когато такова ограничение е необходимо, за да се избегнат прекомерно обемистите заявления за регистрация.

5.  За да се улесни административният процес на подаване на заявление за изменение, включително когато изменението се състои във временна промяна на продуктовата спецификация в резултат на налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от публичните органи или е свързано с природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати от компетентните органи, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43, с които да определя условията и изискванията към процедурата относно измененията, които трябва да бъдат одобрени както от държавите членки, така и от Комисията.

5.  За да се улесни административният процес на подаване на заявление за изменение, включително когато изменението се състои във временна промяна на продуктовата спецификация в резултат на налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от публичните органи или е свързано с природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати от компетентните органи, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43, с които да определя условията и изискванията към процедурата относно измененията, които трябва да бъдат одобрени както от държавите членки, така и от Комисията.

6.  С цел да се предотврати неправомерното използване на географски указания, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 относно необходимите действия, които да бъдат предприети от държавите членки в това отношение.

6.  С цел да се предотврати неправомерното използване на географски указания, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 относно необходимите действия, които да бъдат предприети от държавите членки в това отношение.

7.  С цел да гарантира ефективността на проверките, предвидени в настоящата глава, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 във връзка с необходимите мерки относно уведомяването на компетентните органи за стопанските субекти в областта на храните.

7.  С цел да гарантира ефективността на проверките, предвидени в настоящата глава, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 във връзка с необходимите мерки относно уведомяването на компетентните органи за стопанските субекти.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки носят отговорност за проверките на спиртните напитки. Те предприемат необходимите мерки за гарантиране на съответствието с настоящия регламент и определят компетентните органи, които отговарят за съответствието с него.

1.  Държавите членки носят отговорност за проверките на спиртните напитки, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625. Те предприемат необходимите мерки за гарантиране на съответствието с настоящия регламент и определят компетентните органи, които отговарят за съответствието с него.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 16, 38, 41 и 46, параграф 2, се предоставя на Комисията за неограничен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 и 46, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [ОВ: моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членове 19 — 23, 28 и 29 се прилагат по отношение на заявленията за защита, заявленията за изменение и за заличаване, подадени след датата на прилагане на настоящия регламент.

Членове 19 — 23, 28 и 29 се прилагат по отношение на заявленията за защита, заявленията за изменение и за заличаване, подадени след датата на прилагане на настоящия регламент. Позоваването на продуктовите спецификации, определени в член 2, параграф 1, точка 7, включва и техническите досиета на спиртните напитки, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, когато това е целесъобразно, и по-специално по отношение на настоящия член и членове 18, 28, 29, 35, 38 и 39 от настоящия регламент.

Изменение    95

Предложение за регламент

Приложение І – част 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a)  „От земеделски произход“ означава получен от селскостопански продукти, изброени в приложение I към Договора, или от преработени храни с произход изключително от такива продукти, годни за консумация от човека.“

Изменение    96

Предложение за регламент

Приложение І – раздел 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б)  „Дестилация“ е процедура, при която смес от вещества, съдържаща алкохол, или алкохолна течност се загрява и след това образуващата се пара се кондензира отново (втечнява). С тази термична процедура се цели или да се разделят вещества в изходната смес, или да се подсилят определени сензорни характеристики на алкохолната течност. Тази дестилация се извършва еднократно или многократно в зависимост от категорията продукти, метода на производство или използваното оборудване.

Обосновка

В действащия Регламент № 110/2008 по отношение на отделните категории продукти понякога се уточнява дали може да се дестилира еднократно или многократно. Това доведе до известна правна несигурност при прилагането на действащия Регламент за спиртните напитки по отношение на това дали при категориите, при които се споменава само дестилация, е разрешена еднократна или многократна дестилация. Двукратната дестилация е традиционният дестилационен метод, който продължава да се прилага при много категории продукти.

Изменение    97

Предложение за регламент

Приложение I – раздел 1 – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Дестилат от земеделски произход“ означава алкохолна течност, получена чрез дестилация след алкохолна ферментация на земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, която не притежава свойствата на етиловия алкохол, нито тези на спиртна напитка, но е запазила аромата и вкуса на използваните суровини.

„Дестилат от земеделски произход“ означава алкохолна течност, получена чрез дестилация след алкохолна ферментация, която не притежава свойствата на етиловия алкохол, нито тези на спиртна напитка, но е запазила аромата и вкуса на използваните суровини.

Изменение    98

Предложение за регламент

Приложение I – раздел 1 – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При позоваване на използваната суровина дестилатът трябва да е получен изключително от тази суровина.

При позоваване на използваната суровина дестилатът трябва да е получен изключително от тeзи суровини.

Обосновка

С цел пояснение, че дестилати от селскостопански произход могат да бъдат произведени от която и да било земеделска суровина.

Изменение    99

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  В контекста на настоящия регламент общият термин „дестилация“ се използва както за единична, така и за многократна дестилация или редестилация.

Обосновка

Многократната дестилация е традиционно използвана и обичайна практика и за категории спиртни напитки, за които това не е изрично посочено в изискванията за съответната категория в приложение II. Терминът дестилация трябва да бъде пояснен от съображения за правна сигурност, за да се гарантира на производителите законността на техните традиционни методи на производство.

Изменение    100

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  стевия;

Обосновка

Интересът на потребителите към ниско-калорични продукти води до увеличаване на употребата от производителите на някои напитки на този естествен подсладител.

Изменение    101

Предложение за регламент

Приложение I – раздел 1 – точка 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  всякакви други натурални въглехидратни вещества, имащи подобен ефект върху продуктите, посочени в букви а) д).

е)  всякакви други натурални вещества или земеделски суровини, имащи подобен ефект върху продуктите, посочени в букви а) д).

Изменение    102

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „Добавяне на алкохол“ означава добавяне на етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, или и двете, към спиртна напитка.

(4)  „Добавяне на алкохол“ означава добавяне на етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, или и двете, към спиртна напитка. Употребата на алкохол от земеделски произход за разреждане или разтваряне на оцветители, ароматични продукти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, не се счита за добавяне на алкохол.

Изменение    103

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a)  „Ароматизиране“ означава добавяне на ароматизанти или хранителни съставки с ароматични свойства, при приготвянето на дадена спиртна напитка.

Обосновка

Някои определения са пропуснати от приложение І. Настоящето определение следва да остане непроменено спрямо определението от Регламент (ЕО) №110/2008, за да се помогне на осигуряването на прилагането на еднакви правила във всички държави членки.

Изменение    104

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  „Оцветяване“ означава използване на един или повече оцветители при приготвянето на спиртна напитка така, както са определени в точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(14)  „Оцветяване“ означава използване на един или повече оцветители при производството на спиртна напитка така, както са определени в точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

Обосновка

Тъй като спиртните напитки се произвеждат, а не се приготвят, тази корекция ще поясни определението за оцветяване.

Изменение    105

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 16 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  „Място на производство“ означава мястото или регионът, където е протекла фазата от процеса на производство на готовия продукт, която е придала на спиртната напитка нейните характеристики и основните ѝ окончателни свойства.

Обосновка

Някои определения са пропуснати от приложение І. Настоящето определение следва да остане непроменено спрямо определението от Регламент (ЕО) № 110/2008, за да се помогне на осигуряването на прилагането на еднакви правила във всички държави членки.

Изменение    106

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 16 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  „Описание“ означава термините, използвани при етикетиране, представяне и опаковане; в документите, придружаващи превоза на дадена напитка; в търговските документи, по-специално фактури и разписки за доставка; както и в рекламите на напитката.

Обосновка

Някои определения са пропуснати от приложение І. Настоящето определение следва да остане непроменено спрямо определението от Регламент (ЕО) № 110/2008, за да се помогне на осигуряването на прилагането на еднакви правила във всички държави членки.

Изменение    107

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 1 – буква а – точка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl, при 100 об. % алкохол. Този вид спиртна напитка може да се предлага на пазара с обозначението „земеделски“ към търговското наименование „ром“, придружено от което и да било от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра.

ii)  спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl при 100 об. % алкохол. Този вид спиртна напитка може да се предлага на пазара с обозначението „земеделски“ към правното наименование „ром“, само когато е придружено от едно от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра.

Изменение    108

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ea)  Ромът може да бъде подсладен с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Изменение    109

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 2 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Уиски (Whisky или Whiskey)

2.  Уиски (Whisky или Whiskey)

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    110

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 54, разреден или не.

в)  Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.

Обосновка

Поправка на печатна грешка в текста на предложението.

Изменение    111

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Уиски (whisky или whiskey) не се подслажда или ароматизира, нито съдържа добавки, различни от обикновен карамел, използван за оцветяване.

г)  Уиски (whisky или whiskey) не се подслажда или ароматизира, нито съдържа добавки, различни от обикновен карамел (E150a), използван за оцветяване.

Изменение    112

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  С изключение на „Korn“, минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от зърнени култури е 37%.

б)  С изключение на „Korn“, минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от зърнени култури е 35%.

Обосновка

Поправка на печатна грешка в текста на предложението.

Изменение    113

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 3 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ea)  Спиртната напитка от зърнени култури може да бъде подсладена само с максимум 10 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Изменение    114

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Винената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

г)  Винената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва добавянето на вещества, които се използват традиционно при нейното производство. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на разрешените за целия Съюз вещества, като се ръководи от традиционните методи на производство в отделните държави членки.

Обосновка

В миналото включването на добавки беше регламентирано от националното право. Това води до нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар. С цел гарантиране на еднакви условия на конкуренция и прозрачност за потребителите, разрешените добавки следва да бъдат хармонизирани за територията на целия ЕС.

Изменение    115

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 4 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ea)  Винената дестилатна спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Изменение    116

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 4 – буква е б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

eб)  Терминът „винена дестилатна спиртна напитка“ във връзка с „оцет“ продължава да бъде разрешен за описанието, представянето и етикетирането на оцет.

Обосновка

Спиртен оцет (Branntweinessig) е традиционен термин в Германия за оцет, който се получава не от винена дестилатна спиртна напитка по смисъла на продукт, посочен в приложение II, част I, точка 4, а от алкохол от земеделски произход. Въз основа на разпоредбите в областта на спиртните напитки по отношение на съставните термини, наименованието „спиртен оцет“ не е допустимо.

Изменение    117

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 5 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Бренди (Brandy или Weinbrand)

5.  Бренди (Brandy или Weinbrand)

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    118

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Бренди (Brandy или Weinbrand) не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.

г)  Бренди (Brandy или Weinbrand) не се ароматизира. Това не изключва добавянето на вещества, които се използват традиционно при неговото производство. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на разрешените за целия Съюз вещества, като се ръководи от традиционните методи на производство в отделните държави членки.

Обосновка

В миналото включването на добавки беше регламентирано от националното право. Това води до нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар. С цел гарантиране на еднакви условия на конкуренция и прозрачност за потребителите, разрешените добавки следва да бъдат хармонизирани за територията на целия ЕС.

Изменение119

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 5 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  Brandy или Weinbrand могат да бъдат подсладени с максимум 35 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

 

(Ако настоящото изменение бъде прието, думите „Brandy или Weinbrand“ ще се появят в курсив.)

Изменение    120

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 6 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  Спиртната напитка от гроздови джибри може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Изменение    121

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 7 – буква а – точка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  има максимално съдържание на циановодородна киселина от 7 g/hl при 100 об. % алкохол, при спиртната напитка от джибри от костилкови плодове;

iv)  има максимално съдържание на циановодородна киселина от 1 g/hl при 100 об. % алкохол, при спиртната напитка от джибри от костилкови плодове; за спиртната напитка от джибри от костилкови плодове съдържанието на етилкарбамат в крайния продукт не надвишава 1 mg/l.

Обосновка

Циановодородната киселина предшества образуването на карциногенното вещество етилкарбамат. За да бъде спазена целевата стойност от 1 mg/l в краен продукт за етилкарбамата, максималното съдържание на циановодородна киселина трябва да бъде намалено от 7 g на 1 g/hl при 100 об. % алкохол. Етилкарбаматът е високотоксично карциногенно вещество. Въз основа на съответните препоръки на Кодекс алиментариус Европейската комисия публикува препоръки за действия с цел намаляване на съдържанието на етилкарбамат до целевата стойност от 1 mg на литър краен продукт.

Изменение    122

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 7 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ea)  Спиртната напитка от плодови джибри може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Изменение    123

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 8 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Спиртна напитка от сухо грозде или гроздово бренди

8.  Спиртна напитка от сухо грозде или гроздово бренди (raisin brandy)

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    124

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 8 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  Спиртната напитка от сухо грозде или гроздовото бренди (raisin brandy) могат да бъдат подсладени с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

 

(Ако настоящото изменение бъде прието, думите „raisin brandy“ ще се появят в курсив.)

Изменение    125

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 9 – буква а – точка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  за плодови спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на циановодородна киселина не надвишава 7 g/hl при 100 об. % алкохол.

iv)  за плодови спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на циановодородна киселина не надвишава g/hl при 100 об. % алкохол. за плодови спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на етилкарбамат в крайния продукт не надвишава 1 mg/l.

Обосновка

Циановодородната киселина предшества образуването на карциногенното вещество етилкарбамат. За да бъде спазена целевата стойност от 1 mg/l в краен продукт за етилкарбамата, максималното съдържание на циановодородна киселина трябва да бъде намалено от 7 g на 1 g/hl при 100 об. % алкохол. Етилкарбаматът е високотоксично карциногенно вещество. Въз основа на съответните препоръки на Кодекс алиментариус Европейската комисия публикува препоръки за действия с цел намаляване на съдържанието на етилкарбамат до целевата стойност от 1 mg на литър краен продукт.

Изменение    126

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 9 – буква б (нова) – точка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iia)  –  брекиня (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

 

  скоруша (Sorbus domestica L.),

 

  шипка (Rosa canina L.),

Обосновка

От гледна точка на суровините разрешеното максимално съдържание на метанол за тези гроздовидни плодове следва да бъде увеличено на 1,350 g/ hl чист алкохол, за да могат да се произвеждат качествени продукти с изразен аромат и вкус. Не съществува опасност за здравето, тъй като това по-високо максимално съдържание на метанол се прилага вече и за редица други плодове и гроздовидни плодове.

Изменение    127

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 9 – буква е – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Като алтернативна възможност, търговското наименование „Obstler“ може да се използва за плодови спиртни напитки, произведени изключително от различни сортове ябълки, круши или и двете.

 

(Ако настоящото изменение бъде прието, думата „Obstler“ ще се появи в курсив.)

Изменение    128

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 9 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  Когато два или няколко вида плодове или зеленчуци се дестилират заедно, продуктът се продава под наименованието „плодова спиртна напитка“ или „зеленчукова спиртна напитка“, както е уместно. Наименованието може да бъде допълнено с името на всеки използван плод или зеленчук, изброени в низходящ ред според вложените количества.

з)  Когато два или няколко вида плодове или зеленчуци се дестилират заедно, продуктът се продава под наименованието „плодова и зеленчукова спиртна напитка“ или „зеленчукова и плодова спиртна напитка“, в зависимост от това дали се дестилират заедно смеси от предимно плодове или гроздовидни плодове или смеси от зеленчуци. Наименованието може да бъде допълнено с името на всеки използван плод или зеленчук, изброени в низходящ ред според вложените количества.

 

 

Обосновка

С изменението в параграф 1 се предоставя повече информация на потребителите. „Obstler“ от десетилетия насам е общ термин в немскоезичните държави (Германия, Австрия, Южен Тирол, Швейцария), който се използва за плодова спиртна напитка от ябълки и круши. Наименованието „Obstler“ следва да бъде защитено и съответно изписано в курсив само на немски език.

Изменение    129

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 9 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  Плодовата спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 18 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Изменение    130

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 10 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Ябълковата или крушова спиртна напитка не се ароматизира.

г)  Ябълковата или крушовата спиртна напитка не се ароматизира. Това обаче не изключва традиционните методи на производство.

Обосновка

Докладчикът предлага да се гарантират традиционните методи на производство за ябълково вино и крушови спиртни напитки като Calvados.

Изменение    131

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 10 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  Ябълковата или крушовата спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 15 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Изменение    132

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 11 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ea)  Медената спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Изменение    133

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 12 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand или спиртна напитка от утайки

 

(Думите „или спиртна напитка от утайки“ ще се появят с обикновен получерен шрифт. ако настоящото изменение бъде прието.)

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент. Целта на втората част на изменението е да се добави пълното наименование на категорията, която липсва в предложението на Комисията.

Изменение    134

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 12 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Hefebrand или спиртна напитка от утайки е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация до 86 об. % на винени утайки или утайки от ферментирал плод.

a)  (Не се отнася до българския текст.)

Изменение    135

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 12 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ea)  Hefebrand или спиртната напитка от утайки може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

 

(Ако настоящото изменение бъде прието, думата „Hefebrand“ ще се появи в курсив.)

Изменение    136

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 13 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13.  Bierbrand или eau de vie de bière

13.  Bierbrand или eau de vie de bière

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    137

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 13 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  Bierbrand или eau de vie de bière могат да бъдат подсладени с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

 

(Ако настоящото изменение бъде прието, думите „Bierbrand или eau de vie de bière“ ще се появят в курсив.)

Изменение    138

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 14 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14.  Topinambur

14.  Topinambur или спиртна напитка от йерусалимски артишок

 

(Думите „или спиртна напитка от йерусалимски артишок“ ще се появят с обикновен получерен шрифт, ако настоящото изменение бъде прието.)

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент. Целта на втората част на изменението е да се добави пълното наименование на категорията, която липсва в предложението на Комисията.

Изменение    139

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 14 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  Topinambur или спиртната напитка от йерусалимски артишок може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

 

(Ако настоящото изменение бъде прието, думата „Topinambur“ ще се появи в курсив.)

Изменение    140

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 15 – буква а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход отговарят на посочените в приложение I, точка 1, с изключение на остатъчните количества метанол, чиито стойности не надвишават 10 g/hl при 100 об. % алкохол.

Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход, използван за производството на водка, отговарят на посочените в приложение I, точка 1, с изключение на остатъчните количества метанол, чиито стойности не надвишават 10 g/hl при 100 об. % алкохол.

Изменение    141

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 15 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Минималното обемно алкохолно съдържание на водката е 37,5 %.

б)  Обемното алкохолно съдържание на водката е не по-малко от 37,5 % и не повече от 80 %.

Изменение    142

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 15 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  Водката не може да бъде оцветявана.

Изменение    143

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 15 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Описанието, представянето или етикетирането на водка, която не е произведена изключително от картофи или зърнени култури, носи указанието „произведена от ...“, допълнено с наименованието на суровината, използвана за производството на етиловия алкохол от земеделски произход.

г)  Описанието, представянето или етикетирането на водка, която не е произведена изключително от картофи или зърнени култури, или от двете, носи указанието „произведена от ...“, допълнено с наименованието на суровината, използвана за производството на етиловия алкохол от земеделски произход.

Обосновка

Предложението на Комисията премахна всички позовавания на „и/или“ в текста. Изменението има за цел да запази настоящите методи на производство.

Изменение    144

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 15 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  Водката може да бъде подсладена с цел да се оформи завършеният вкус. Крайният продукт обаче не може да съдържа повече от 10 g подслаждащи вещества на литър, изразено като равностойност на инвертна захар.

Изменение    145

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 15 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  Като алтернативна възможност, търговското наименование може да бъде „водка“ във всички държави членки.

 

(Ако настоящото изменение бъде прието, думата „водка“ ще се появи в курсив.)

Изменение    146

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  произведена е чрез накисване на плодове, изброени в подточка ii), частично ферментирали или неферментирали, с евентуално добавяне на максимално количество от 20 литра етилов алкохол от земеделски произход или на спиртна напитка или на дестилат от същите плодове, или смес от двете, на 100 kg ферментирали плодове, последвано от дестилация до 86 об. %;

i)  произведена е чрез накисване на плодове, изброени в подточка ii), частично ферментирали или неферментирали, с евентуално добавяне на максимално количество от 20 литра етилов алкохол от земеделски произход или на спиртна напитка или на дестилат от същите плодове, или комбинация от двете, на 100 kg ферментирали плодове, последвано от дестилация до 86 об. %;

Обосновка

С цел да се избегне всякакво объркване с определението за смес в член 2, параграф 1, точка 3.

Изменение    147

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка ii – тире 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  офика (Sorbus aucuparia L.),

–  Не се отнася до българския текст.

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение    148

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка ii – тире 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  скоруша (Sorbus domestica L.),

–  Не се отнася до българския текст.

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение    149

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка ii – тире 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  – арония (Aronia MEDIK.),

 

– гроздена череша (Prunus padus L.),

Обосновка

Посочените суровини следва да бъдат включени в списъка на плодовете или гроздовидните плодове, разрешени за тази категория продукти.

Изменение    150

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 17 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Geist (с името на използвания плод или суровина) е спиртна напитка, получена чрез накисване на неферментирали плодове, посочени в категория 16, буква a), подточка ii), или на зеленчуци, ядки или други растителни суровини, като билки или венчелистчета от рози, в етилов алкохол от земеделски произход, последвано от дестилация до 86 об. %.

a)  Geist (с името на използвания плод или суровина) е спиртна напитка, получена чрез накисване на неферментирали плодове, посочени в категория 16, буква a), подточка ii), или на зеленчуци, ядки, гъби или други растителни суровини, като билки или венчелистчета от рози, в етилов алкохол от земеделски произход, последвано от дестилация до 86 об. %.

Обосновка

Гъбите не принадлежат към растителните суровини и поради това е необходимо да бъдат посочени отделно.

Изменение    151

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 17 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

17.  Geist (с името на използвания плод или суровина)

17.  Geist (с името на използвания плод или суровина)

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    152

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 17 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  Използването на наименованието „-geist“, предхождано от термин, различен от наименованието на плодове, продължава да бъде разрешено в категорията на измислени имена в сектора на спиртните напитки.

Обосновка

Това ще даде възможност наименования като „Stadtgeist“ или „Schlossgeist“ да бъдат използвани за спиртни напитки.

Изменение    153

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 19 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Хвойновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране с плодове от хвойна (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.) на етилов алкохол от земеделски произход, на зърнена спиртна напитка или на дестилат от зърнени култури, или на смес от тях.

a)  Хвойновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране с плодове от хвойна (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.) на етилов алкохол от земеделски произход, на зърнена спиртна напитка или на дестилат от зърнени култури, или на комбинация от тях.

Обосновка

С цел да се избегне всякакво объркване с определението за смес в член 2, параграф 1, точка 3.

Изменение    154

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 20 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

20.  Джин

20.  Джин

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    155

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 21 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

21.  Дестилиран джин

21.  Дестилиран джин

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    156

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 21 – буква а – точка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  сместа от продукта на такава дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, чистота и алкохолно съдържание; за ароматизиране на дестилирания джин може да се използват също така ароматични вещества и ароматични продукти, както е посочено в категория 20, буква в).

ii)  комбинацията от продукта на такава дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, чистота и алкохолно съдържание; за ароматизиране на дестилирания джин може да се използват също така ароматични вещества и ароматични продукти, както е посочено в категория 20, буква в).

Обосновка

С цел да се избегне всякакво объркване с определението за смес в член 2, параграф 1, точка 3.

Изменение    157

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 22 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

22.  London gin

22.  London gin

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    158

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 22 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Терминът London gin може да бъде придружен от термина „сух“.

в)  Терминът London gin може да включва термина „сух“.

Обосновка

Тази корекция на формулировката отразява по-добре настоящата практика и ще осигури по-голяма гъвкавост.

Изменение    159

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 24 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

24.  Akvavit или aquavit

24.  Akvavit или aquavit

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    160

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 26 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

26.  Pastis

26.  Pastis

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    161

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 27 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    162

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 28 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

28.  Anis

28.  Anis

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    163

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 28 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Минималното обемно алкохолно съдържание на anis е 37 %.

б)  Минималното обемно алкохолно съдържание на anis е 35 %.

Обосновка

Поправка на печатна грешка в текста на предложението.

Изменение    164

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 29 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

29.  Дестилиран anis

29.  Дестилиран anis

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    165

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 30 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

30.  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter

30.  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    166

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 30 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter са спиртни напитки с преобладаващо горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ароматични вещества.

a)  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter са спиртни напитки с преобладаващо горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ароматични вещества или от ароматични продукти, или от двете.

Обосновка

Поправка на пропуск в текста на предложението.

Изменение    167

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 31 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  Максималното захарно съдържание на ароматизираната водка е 100 g/l, изразено в инвертна захар.

Изменение    168

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 31 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  Терминът „водка“ на всеки официален език на Съюза може да бъде заменен с „водка“.

 

(Ако настоящото изменение бъде прието, втората дума „водка“ ще се появи в курсив.)

Изменение    169

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 32 – буква а – точка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  произведена чрез използване на етилов алкохол от земеделски произход или на дестилат от земеделски произход или на една или повече спиртни напитки или на смес от тях, които са били подсладени и към които са били добавени един или повече ароматизанти, продукти от земеделски произход или храни.

ii)  произведена чрез използване на етилов алкохол от земеделски произход или на дестилат от земеделски произход или на една или повече спиртни напитки или на комбинация от тях, които са били подсладени и към които са били добавени един или повече ароматизанти, продукти от земеделски произход или храни.

Обосновка

С цел да се избегне всякакво объркване с определението за смес в член 2, параграф 1, точка 3.

Изменение    170

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 32 – буква г – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Като алтернативна възможност, търговското наименование може да бъде „ликьор“ във всички държави членки.

 

(Ако настоящото изменение бъде прието, думата „ликьор“ ще се появи в курсив.)

Изменение    171

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 32 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  Търговското наименование „ликьор“ може да бъде допълнено с наименованието на аромата или хранителния продукт, използван при приготвянето на продукта.

Обосновка

От съображения за правна сигурност и по сходство с плодовата спиртна напитка (точка 9, буква е) от това приложение), в определението за ликьор трябва да се посочи, че търговското наименование може да бъде допълнено с наименованието на използвания аромат или хранителен продукт.

Изменение    172

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 34 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    173

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 35 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    174

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 36 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    175

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 37 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    176

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 38 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

38.  „Ароматизирана с трънки спиртна напитка или Pacharán“

31a.  „Ароматизирана с трънки спиртна напитка или Pacharán

 

(Категорията „Ароматизирана с трънки спиртна напитка или Pacharán“ трябва да бъде преместена между категория 31 „водка“ и категория 32 „ликьор“.)

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент. Поставянето на тази категория в приложение II не е правилно. Категориите, следващи „Категория 32. Ликьор“, са ликьори, а в този случай това невинаги е така; количеството захар определя дали дадена напитка е ликьор или не.

Изменение    177

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 39 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    178

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 39 – буква а – точка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  има минимално захарно съдържание от 370 g/l, изразено в инвертна захар;

ii)  има минимално захарно съдържание от 350 g/l, изразено в инвертна захар;

Обосновка

Поправка на печатна грешка в текста на предложението.

Изменение    179

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 40 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

40.  Maraschino, Marrasquino или Maraskino

40.  Maraschino, Marrasquino или Maraskino

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    180

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 41 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

41.  Nocinо

41.  Nocinо

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    181

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 42 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

42.  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat)

42.  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat)

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    182

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 42 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или смес от тях, чиито съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на чист яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 140 g/l.

a)  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или комбинация от тях, чиито съставки са яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на чист яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 140 g/l. В случай че се използват яйца от кокошки, различни от вида Gallus Gallus, това следва да бъде посочено върху етикета.

Обосновка

С цел да се избегне всякакво объркване с определението за смес в член 2, параграф 1, точка 3.

Изменение    183

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 42 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  При приготвянето на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) могат да се използват само ароматични вещества или ароматични продукти.

в)  При приготвянето на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) могат да се използват само храни с ароматични свойства, естествени ароматични вещества или ароматични продукти.

Обосновка

При традиционните производствени методи на ликьора на яйчна основа често се придава завършен вкус с мляко или сметана. Тези храни не са ароматизанти по смисъла на правото на ЕС в областта на ароматизантите. С изменението следва да се даде възможност за използване на традиционните производствени практики. Това съответства на съществуващото положение, според което към ликьор на яйчна основа могат да се прибавят само естествени ароматични вещества, а не други идентични с естествените или изкуствени ароматични вещества.

Изменение    184

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 42 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  При приготвянето на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) може да се използва сметана.

Изменение    185

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 43 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Яйчен ликьор е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или смес от тях, чиито характерни съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 70 g/l.

a)  Яйчен ликьор е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или комбинация от тях, чиито характерни съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 70 g/l.

Обосновка

С цел да се избегне всякакво объркване с определението за смес в член 2, параграф 1, точка 3.

Изменение    186

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 44 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    187

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 45 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

45.  Väkevä glögi или spritglögg

45.  Väkevä glögi или spritglögg

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    188

Предложение за регламент

Приложение II – част I – категория 46 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

46.  Berenburg или Beerenburg

46.  Berenburg или Beerenburg

Обосновка

Целта на изменението е да се изпише наименованието на категорията спиртни напитки в курсив, с оглед прилагането на член 13 от проекта на регламент.

Изменение    189

Предложение за регламент

Приложение II – част II - точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Guignolet Kirsch се произвежда във Франция и се получава чрез смесване на guignolet и kirsch, така че най-малко 3% от общия чист алкохол, съдържащ се в крайния продукт, да произхожда от kirsch. Минималното алкохолно съдържание на обем на Guignolet Kirsch е 15%. По отношение на етикетирането и представянето думата „Guignolet“ фигурира в представянето и етикетирането с букви със същия шрифт, размер и цвят и на същия ред като думата „Kirsch“ , а при бутилките – на лицевия етикет. Информацията относно алкохолното включва указване на обемното съдържание в проценти на чистия алкохол, което guignolet и kirsch представляват в общото обемно съдържание на чист алкохол на Guignolet Kirsch.

Обосновка

Докладчикът предлага конкретни правила за Guignolet-Kirsch по същия начин като за Rum Verschnitt и Slivovice.

Изменение    190

Предложение за регламент

Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІа

 

СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНО ОТЛЕЖАВАНЕ ИЛИ Т.НАР. МЕТОД CRIADERAS Y SOLERA

 

Системата за динамично отлежаване или т.нар. метод criaderas y solera се състои от периодично източване на част от брендито, държано във всяка от дъбовите бъчви и съдове, които формират ред за отлежаване, и съответстващо добавяне на бренди, източено от предходния ред за отлежаване.

 

Определения

 

Редове за отлежаване: Всяка група от дъбови бъчви и съдове с еднаква степен на зреене, през която брендито преминава през своя процес на зреене. Всеки ред е известен като criadera, с изключение на последния, преди експедицията на брендито, известен като solera.

 

Източване: Част от обема на брендито, източвана от всяка дъбова бъчва и съд от ред за отлежаване, с цел да бъде добавена към дъбовите бъчви и съдове на следващия ред за отлежаване или за да бъде експедирана, ако редът е солера.

 

Допълване: Обемът на брендито от дъбовите бъчви и съдове от определен ред за отлежаване, който се добавя и се подлага на блендинг със съдържанието на дъбовите бъчви и съдове на следващия по отлежаване ред.

 

Средна продължителност на отлежаване: Период от време, съответстващ на цикъла на подмяна на общото количество бренди, което преминава през процеса на отлежаване, изчислено като съотношение между общия обем на брендито във всички редове за отлежаване и обема на брендито, източено от последния ред – солера, за една година.

 

Средната продължителност на отлежаване на брендито, източено от солера, може да бъде изчислена, като се използва следната формула: ̅ = Vt/Ve

 

при което:

 

  ̅ е средната продължителност на отлежаване, изразена в години

 

  Vt е общият обем на количествата в системата за отлежаване, изразен в литри чист алкохол

 

  Ve е общият обем на продукта, източен за експедиране през съответната година, изразен в литри чист алкохол.

 

Средна продължителност на отлежаване. За дъбовите бъчви и съдове с вместимост по-малко от 1 000 литра, броят на годишните източвания и допълвания е равен на или по-малък от броя на редовете за отлежаване в системата, умножен по две, за да се гарантира, че най-младата съставка е отлежала 6 или повече месеца.

 

За дъбовите бъчви и съдове с вместимост 1 000 или повече литра броят на годишните източвания и допълвания е равен на или по-малък от броя на редовете за отлежаване в системата, за да се гарантира, че най-младата съставка е отлежала 1 година или повече.

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с внесеното изменение към член 11, параграф 3а (нов).

(1)

  Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През декември 2016 г. Европейската комисия публикува своя проект за регламент относно спиртните напитки. Целта на регламента е съществуващата правна рамка да бъде приведена в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Докладчикът се обявява в полза на привеждането на законодателството относно спиртните напитки в съответствие с Договора от Лисабон, като при все това счита, че е важно по време на целия процес на привеждане в съответствие да бъдат съхранени правомощията на Парламента съгласно законодателството в сила. Докладчикът благодари на Комисията за полаганите от нея усилия, но счита, че по някои аспекти е необходимо да бъдат направени изменения с цел защита на тези права. Що се отнася до правото на делегиране на законодателни правомощия, предоставено на Комисията, беше счетено за уместно то да бъде ограничено до период от 5 години (с възможност за подновяване).

Една от най-важните промени на предложението по отношение на регламента в сила е правното основание. Докладчикът счита за много правилно въвеждането на член 43, параграф 2 от ДФЕС, за да се покаже ясно обвързаността на този законодателен акт с политиката в областта на селското стопанство. Спиртните напитки представляват не само важен в количествено и качествено отношение аспект за селскостопанското производство в Общността, но също така етиловият алкохол, използван за производство на спиртни напитки, трябва да бъде от селскостопански произход.

Що се отнася до изменението на глава III относно географските указания, докладчикът изразява съгласие с Комисията относно необходимостта от хармонизиране на различните режими, приложими към географски означения в ЕС. Въпреки това тя счита, че следва да се вземат предвид особеностите на сектора на спиртните напитки. Освен това съществуващите географски означения, които вече са представили своето съответно техническо досие, трябва да бъдат автоматично защитени като географски указания по силата новия регламент и да не съществува възможност за отмяна на тази защита след влизането в сила на настоящия регламент.

В този дух на хармонизация, в предложението се заличава приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 относно географските указания и то се прехвърля в електронен регистър по начин, подобен на начина, установен за защитените наименования за произход и защитените географски указания на вина и храни. Въпреки че докладчикът подкрепя хармонизирането и разбира основанията на Комисията за заличаването на приложение III, като се има предвид значението на регистъра, тя счита, че Парламентът трябва да участва в измененията, които ще бъдат извършвани в този регистър.

В член 13 от предложението се посочва, че термините, които са изписани в курсив в приложение II, не могат да бъдат превеждани нито върху етикета, нито при представянето на спиртната напитка. Въведени са технически изменения с цел привеждане в съответствие на наименованията на категориите спиртни напитки, изброени в приложение II, от съображения за яснота при спазването на разпоредбите по този член.

И накрая, в приложение II са въведени изменения от техническо естество за отстраняване на пропуски или несъответствия с действащия регламент.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (11.10.2017)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Докладчик по становище: Никола Данти

КРАТКА ОБОСНОВКА

Основната цел на настоящето предложение за регламент е да приведе в съответствие действащото в областта законодателство с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), като предостави делегирани и изпълнителни правомощия на Европейската комисия в съответствие с членове 290 и 291 на ДФЕС.

Въпреки това докладчикът счита, че предложението на Комисията внася изменения в някои съществени елементи на основния акт и въвежда нововъведения, които могат да окажат въздействие върху областите на компетентност на комисията по международна търговия.

Секторът на спиртните напитки е един от най-важните сектори на европейския износ в областта на хранително-вкусовата промишленост, като през 2016 г. е реализирал повече от 10 милиарда евро, което представлява 1,8% от общия обем на европейския износ на хранително-вкусово производство.

В този контекст е важно да припомним значението на географските указания, които включително в сектора на спиртните напитки представляват инструмент за защита на отличителния характер и качеството на местните, регионалните и националните продукти от ЕС, като същевременно позволяват запазването на традиционните умения и свързаните с тях работни места, както и предоставят на потребителите ясни сведения относно качествата, които придават добавена стойност на посочените продукти.

Те се превърнаха в един от основните настъпателни интереси в областта на европейската търговска политика, чрез която се цели постигане извън ЕС на равнище на защита, което да е аналогично на европейското и улесняване на достъпа до пазари на трети държави за европейските качествени продукти.

Както всички форми на права на интелектуална собственост, защитените географски указания могат да бъдат обект на злоупотреби. За да се постигне цялостна защита на доброто име на спиртните напитки на вътрешния и на световния пазар, защитата срещу фалшифициране и недобросъвестни практики трябва да бъде укрепена.

От тази гледна точка докладчикът счита за целесъобразно приемането на законодателство, при съответните нормативни ограничения, насочено към разширяване на защитата в случая на фалшифицирани географски указания, преминаващи през територията на ЕС, дори да не са предназначени за въвеждане на вътрешния пазар.

През 2014 г. стойността на продуктите, нарушили защитата на географските указания е от порядъка на 4,3 милиарда евро, което съответства на близо 9% от вътрешния пазар на географски указания в ЕС. На фона на общата стойност на различните продукти, защитени чрез географски указания, най-голям е процентът на нарушенията при алкохолните напитки.

Следователно от основно значение е да се актуализира разглежданата нормативна уредба, с цел поне да се запази равнището на защита, осигурено от действащото законодателство и да се гарантира придаването на необходимата стойност на сектора.

За тази цел докладчикът счита за целесъобразно повторното въвеждане на разпоредбата, предвиждаща възможност при спиртните напитки, предназначени за износ да се посочва на етикета, освен оригиналното наименование на географското указание, също и превод на език, различен от официалните езици на Европейския съюз, когато това се изисква от законодателството на дадена трета държава. Докладчикът счита, че предвиждането на тази възможност единствено чрез приемането от страна на Комисията на делегирани актове, би могло да забави значително процедурата.

Безспорна заслуга на предложението е въвеждането на електронен регистър на всички географски указания на спиртни напитки. В действителност регистърът би могъл да бъде новаторски, динамичен и прозрачен, както и по-достъпен инструмент. То следва да има идентична на приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 110/2008 юридическа сила и да включва автоматично регистрираните и снабдени с продуктова спецификация по смисъла на приложението географски указания. Може, освен това, да включва географски указания, идващи от трети държави и защитени в Европейския съюз чрез международно споразумение, в случай че въпросните трети държави желаят това. Докладчикът счита, че това е важен елемент, който може да се използва в рамките на търговските преговори с трети държави, които вече са проявили интерес в този смисъл.

Накрая докладчикът счита за целесъобразно на Комисията да се предоставят делегирани правомощия за определен срок от пет години с възможност за удължаване на срока с еднаква продължителност.

Делегираните правомощия се предоставят по отношение на съществени елементи на регламента, за които ще е необходимо широко сътрудничество и безпрепятствен обмен на информация между държавите членки, Парламента и Комисията, за да се отговори по-добре на интересите и изискванията на сектора.

В заключение докладчикът счита, че постигането на съответствие с ДФЕС трябва да осигури поне същото равнище на защита и придаване на стойност, като това на действащия към момента регламент.

Освен това, в по-широк контекст, докладчикът счита, че ще бъде целесъобразно да се разработи колкото е възможно по-уеднаквена нормативна уредба за географските указания в ЕС, като все пак се отчита спецификата на отделните сектори. Това би допринесло за укрепването и засилването на последователността на позицията на ЕС по тази тема на международно равнище и по-конкретно при преговорите на търговските споразумения с трети държави.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  В някои случаи стопанските субекти в областта на храните може да бъдат задължени или самите те да поискат да посочат произхода на спиртните напитки, за да привлекат вниманието на потребителите към качествата на своя продукт. Подобни обозначения за произход следва да отговарят на хармонизирани критерии. Поради това следва да се предвидят специални разпоредби относно обозначаването на страната на произход или мястото на произход при представянето и етикетирането на спиртните напитки.

(15)  В някои случаи стопанските субекти в областта на храните може да бъдат задължени или самите те да поискат да посочат произхода на спиртните напитки, за да привлекат вниманието на потребителите към качествата на своя продукт. Поради това следва да се предвидят специални разпоредби относно обозначаването на страната на произход или мястото на произход при представянето и етикетирането на спиртните напитки.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Относно защитата на географските указания е важно да се има предвид и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“), и по-специално членове 22 и 23 от него, както и Общото споразумение за митата и търговията („Споразумението ГАТТ“), които бяха одобрени с Решение 94/800/ЕО на Съвета.12

(17)  Относно защитата на географските указания е важно да се има предвид и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“), и по-специално членове 22 и 23 от него, както и Общото споразумение за митата и търговията („Споразумението ГАТТ“), по-конкретно член V от него относно свободата на транзитно преминаване, които бяха одобрени с Решение 94/800/ЕО на Съвета12.В рамките на посочената правна уредба, с цел да се гарантира цялостно спазване на изискванията относно защитата на географските указания на спиртните напитки, включително на опаковките и да се води по-ефективна борба срещу фалшифицирането, следва да се въведе механизъм, който да позволи изземването на спиртни напитки, за които има подозрения, че нарушават посочените изисквания за защита и които преминават транзитно през митническата територия на Съюза, независимо от пазара на крайна дестинация.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета13 не се прилага за спиртните напитки. Ето защо следва да се установят правила за защита на географските указания на спиртните напитки. Географските указания, които определят спиртните напитки като произхождащи от територията на държава, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход, следва да се регистрират от Комисията.

(18)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета13 не се прилага за спиртните напитки. Ето защо следва да се установят правила за защита на географските указания на спиртните напитки. Географските указания, които определят спиртните напитки като произхождащи от територията на държава, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация, традиционен метод на обработване или производство, или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход, следва да се регистрират от Комисията.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Следва да се определят процедури за регистрация, изменение и евентуално заличаване на географски указания на Европейския съюз или трета държава в съответствие със споразумението ТРИПС, като автоматично се признава статутът на съществуващите защитени географски указания на Съюза. С цел да се съгласуват процедурните правила за географските указания във всички засегнати сектори, тези процедури за спиртните напитки следва да се установят по подобие на по-изчерпателните и изпробвани на практика процедури за селскостопанските продукти и храните, определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, като се вземат предвид особеностите на спиртните напитки. С цел опростяване на процедурите за регистрация, както и за да се гарантира, че информацията за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите е достъпна в електронен вид, следва да се създаде електронен регистър за географски указания.

(19)  Следва да се определят процедури за регистрация, изменение и евентуално заличаване на географски указания на Европейския съюз или трета държава в съответствие със споразумението ТРИПС, като автоматично се признава статутът на съществуващите регистрирани географски указания на Съюза. С цел да се съгласуват процедурните правила за географските указания във всички засегнати сектори, тези процедури за спиртните напитки следва да се установят по подобие на сходни процедури, използвани за селскостопанските продукти и храните, определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, като се вземат предвид особеностите на спиртните напитки. С цел опростяване на процедурите за регистрация, както и за да се гарантира, че информацията за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите е достъпна в електронен вид, следва да се създаде прозрачен, всеобхватен и лесно достъпен електронен регистър за географски указания със същата юридическа стойност като приложение III към Регламент (ЕО) №110/2008. Географските указания, регистрирани съгласно Регламент (ЕО) №110/2008, следва да бъдат автоматично регистрирани от Комисията. Комисията следва да приключи проверката на географските указания, съдържащи се в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008, в съответствие с член 20 от същия регламент, преди влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С цел да се отчетат променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, традиционните методи на отлежаване, в извънредни случаи законодателството на третите държави вносителки, и за да се гарантира защитата на географските указания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с измененията или дерогациите от техническите определения и изисквания на категориите спиртни напитки и специалните правила за някои от тях, посочени в глава I от настоящия регламент, етикетирането и представянето, посочени в глава II от настоящия регламент, географските указания, посочени в глава III от настоящия регламент, и проверките и обмена на информация, посочени в глава IV от настоящия регламент.

(22)  С цел да се отчетат променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, традиционните методи на отлежаване, в извънредни случаи законодателството на третите държави вносителки, и за да се гарантира защитата на географските указания, като същевременно се отчита значението на традиционните практики, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с измененията или дерогациите от техническите определения и изисквания на категориите спиртни напитки и специалните правила за някои от тях, посочени в глава I от настоящия регламент, етикетирането и представянето, посочени в глава II от настоящия регламент, географските указания, посочени в глава III от настоящия регламент, и проверките и обмена на информация, посочени в глава IV от настоящия регламент.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „продуктова спецификация“ означава досие, приложено към заявлението за предоставяне на защита на географско указание, в което се определят спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка;

(7)  „продуктова спецификация“ означава досие, приложено към заявлението за предоставяне на защита на географско указание, в което се определят спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка и което съвпада с „техническия фиш“, предвиден от член 17 на Регламент (ЕО) № 110/2008;

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Делегираните актове, посочени в букви а) и б) на първата алинея, се ограничават до удовлетворяване на доказани потребности, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, технологичния напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от нововъведения в производството.

Делегираните актове, посочени в букви а) и б) на първата алинея, се ограничават до удовлетворяване на доказани потребности, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, технологичния напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от нововъведения в производството, като в същото време се взема предвид значението на традиционните практики.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато дадена спиртна напитка отговаря на изискванията на повече от една от категориите спиртни напитки от 15 до 47 в приложение II, част I, тя може да се продава под едно или повече от съответните търговски наименования, предвидени в тези категории.

3.  Когато дадена спиртна напитка отговаря на изискванията на повече от една от категориите спиртни напитки от 1 до 47 в приложение II, част I, тя може да се продава под едно или повече от съответните търговски наименования, предвидени в тези категории.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  с термини, посочени в съответната продуктова спецификация.

б)  с всички термини, позволени в съответната продуктова спецификация.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Търговските наименования, посочени в параграф 1, допълнени с термина „с аромат на“ или други подобни термини, могат да бъдат използвани единствено за обозначаване на ароматизантите, които имитират спиртна напитка, или използването им за производство на храни, различни от напитки. Географските указания не могат да се използват за описание на ароматизанти.

заличава се

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато произходът на спиртната напитка е посочен, той съответства на държавата или територията на произход съгласно член 60 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета16.

1.  Когато произходът на спиртната напитка е посочен, той се отнася до мястото или региона, където е протекла фазата от процеса на производство, придала на спиртната напитка нейните характеристики и основните й свойства.

_______________

 

16 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

 

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, когато спиртните напитки са произведени в Съюза и са предназначени за износ, географските указания и понятията в курсив, фигуриращи в приложение II към настоящия регламент, могат да бъдат повторени, но без да се заменят от него и на език, който не е официален език на Съюза, когато това се изисква от законодателството на третата държава вносител.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се вземат предвид променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с:

1.  С цел да се вземат предвид променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, като същевременно се гарантира, че потребителите са защитени и традиционните практики са взети под внимание, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с:

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В изключителни случаи, когато законодателството на трета държава вносител го изисква, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 по отношение на дерогациите от разпоредбите за представянето и етикетирането, които се съдържат в настоящата глава.

заличава се

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Защитените географски указания могат да се използват от всеки оператор, търгуващ със спиртна напитка, произведена в съответствие със съответната продуктова спецификация.

1.  Регистрираните географски указания могат да се използват от всеки оператор, търгуващ със спиртна напитка, произведена в съответствие със съответната продуктова спецификация.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Защитените географски указания и спиртните напитки, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, са защитени от:

2.  Регистрираните географски указания и спиртните напитки, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, са защитени от:

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всяка злоупотреба, имитиране или намек дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз;

б)  всяка злоупотреба, имитиране или намек дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „сорт“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на продукта върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани с въпросния продукт, и опаковането на продукта в опаковка, която може да създаде погрешна представа за произхода му;

в)  всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, съставките, произхода, естеството или съществените качества, посочено при представянето или етикетирането на продукта, което може да създаде погрешна представа за произхода му;;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Защитата на географските указания, посочена в параграф 2 се разширява до стоки, включително техните опаковки с произход от трети държави, които биват внесени в Съюза, в процеса на търговия, без да са били пуснати в свободно обращение;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Защитените географски указания не се превръщат в родови в Съюза по смисъла на член 32, параграф 1.

3.  Регистрираните географски указания не се превръщат в родови в Съюза по смисъла на член 32, параграф 1.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да преустановят неправомерното използване на защитените географски указания съгласно посоченото в параграф 2.

4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да преустановят неправомерното използване на регистрираните указания съгласно посоченото в параграф 2.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  наименованието, което трябва да бъде защитено като географско указание, така, както се използва в търговията или в говоримия език, но само на езиците, които се използват или в исторически план са били използвани за описанието на конкретния продукт в определения географски район;

a)  наименованието, което трябва да бъде регистрирано като географско указание, така, както се използва в търговията или в говоримия език, но само на езиците, които се използват или в исторически план са били използвани за описанието на конкретния продукт в определения географски район;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато заявлението се отнася до географски район в трета държава, то се подава до Комисията директно или чрез органите на въпросната трета държава.

5.  Когато заявлението се отнася до географски район в трета държава, то се подава до Комисията чрез органите на въпросната трета държава.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Комисията проучва по подходящ начин всяко заявление, което получава съгласно член 21, за да провери дали то е обосновано и дали отговаря на условията на настоящата глава. Продължителността на това проучване не следва да надвишава 12 месеца. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията писмено посочва на заявителя причините за забавянето.

1.   Комисията проучва по подходящ начин всяко заявление, което получава съгласно член 21, за да провери дали то е обосновано и дали отговаря на условията на настоящата глава. Продължителността на това проучване не надвишава шест месеца, считано от приемането на заявлението. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията писмено посочва на заявителя причините за забавянето.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Без да се засяга член 18, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се предоставя преходен период до пет години, за да се даде възможност спиртни напитки с произход от държава членка или от трета държава, чието наименование е в нарушение на член 18, параграф 2, да продължат да използват наименованието, под което са били предлагани на пазара, при условие че отговарящо на условията възражение съгласно член 21, параграф 3 или член 24 показва, че регистрацията на наименованието ще застраши съществуването на:

1.   Без да се засяга член 18, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се предоставя преходен период до две години, за да се даде възможност спиртни напитки с произход от държава членка или от трета държава, чието наименование е в нарушение на член 18, параграф 2, да продължат да използват наименованието, под което са били предлагани на пазара, при условие че отговарящо на условията възражение съгласно член 21, параграф 3 или член 24 показва, че регистрацията на наименованието ще застраши съществуването на:

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако въз основа на предоставената на Комисията информация от проучването, извършено в съответствие с член 23, параграф 1, първа алинея, Комисията смята, че условията за регистрация не са изпълнени, тя приема актове за изпълнение за отхвърляне на заявлението. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

1.  Ако въз основа на предоставената на Комисията информация от проучването, извършено в съответствие с член 23, параграф 1, първа алинея, Комисията смята, че условията за регистрация не са изпълнени, тя приема, в съответствие с член 43, делегирани актове, допълващи настоящия регламент, за да отхвърли заявлението.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако до Комисията не постъпи уведомление за възражение или допустимо мотивирано възражение съгласно член 24, тя приема актове за изпълнение, без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2, за регистриране на наименованието.

2.  Ако до Комисията не постъпи уведомление за възражение или допустимо мотивирано възражение съгласно член 24, тя приема делегирани актове, в съответствие с член 43, допълващи настоящия регламент, за да регистрира наименованието.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  ако е постигнато съгласие, регистрира наименованието посредством актове за изпълнение, приети, без да се прилага процедурата по член 44, параграф 2, и при необходимост изменя информацията, публикувана съгласно член 23, параграф 2, при условие че тези изменения не са съществени или

а)  ако е постигнато съгласие, приема делегирани актове, в съответствие с член 43, допълващи настоящия регламент, за да регистрира наименованието, и при необходимост изменя информацията, публикувана съгласно член 23, параграф 2, при условие че тези изменения не са съществени; или

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако не е постигнато съгласие, приема актове за изпълнение за вземане на решение относно регистрацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

б)  ако не е постигнато съгласие, приема делегирани актове, в съответствие с член 43, допълващи настоящия регламент, за да вземе решение относно регистрацията.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато обаче заявленията за изменение включват едно или повече изменения на продуктовата спецификация, свързани със съществените характеристики на продукта, изменят връзката, посочена в член 19, буква е), включват промяна в наименованието или в някоя част от наименованието на спиртната напитка, засягат определения географски район или представляват засилване на ограниченията върху търговията с продукта или неговите суровини, държавата членка представя заявлението за изменение за одобрение от Комисията, а заявлението следва процедурата, определена в членове 21 — 27.

Когато обаче заявленията за изменение включват едно или повече изменения на продуктовата спецификация, свързани със съществените характеристики на продукта, изменят връзката, посочена в член 19, буква е), включват промяна в наименованието или в някоя част от наименованието на спиртната напитка, засягат определения географски район или представляват засилване на ограниченията върху търговията с продукта или неговите суровини, държавата членка представя заявлението за изменение за одобрение от Комисията, а заявлението следва процедурата, определена в членове 21 — 27. Що се отнася до трети страни, изменението се одобрява в съответствие със системата, която се прилага във въпросните трети страни.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Проучването на заявлението е съсредоточено върху предложеното изменение.

3.  Проучването на заявлението е съсредоточено единствено върху предложеното изменение.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По своя инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, Комисията може да приема актове за изпълнение, за да заличи регистрацията на защитено географско указание в следните случаи:

По своя инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, в съответствие с член 43, допълващи настоящия регламент, за да заличи регистрацията на защитено географско указание в следните случаи:

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Актовете за изпълнение, посочени в първия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

заличава се

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Отменителните актове се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2, Комисията приема актове за изпълнение за създаване и поддържане на публично достъпен актуализиран електронен регистър на географските указания на спиртните напитки, признати в рамките на настоящата схема („регистъра“).

Без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2, Комисията приема актове за изпълнение за създаване, поддържане и актуализиране на прозрачен, публично достъпен и всеобхватен електронен регистър на географските указания на спиртните напитки, признати в рамките на настоящата схема („регистъра“), който замества приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 и има същата юридическа стойност.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Географски указания, отнасящи се до спиртни напитки, произведени в трети държави, които са защитени в Съюза по силата на международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра като географски указания.

Географски указания, отнасящи се до спиртни напитки, произведени в трети държави, които са защитени в Съюза по силата на международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра като географски указания единствено след като Комисията е приела акт за изпълнение, с който се разрешава посоченото вписване в отделен раздел.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако етапите на производството или приготвянето, които са задължителни за съответната категория спиртни напитки, не се извършват в съответния географски район, наименованието не подлежи на защита като географско указание.

3.  Ако етапите, които са задължителни за съответната категория спиртни напитки, не се извършват в съответния географски район, наименованието не подлежи на защита като географско указание.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регистрацията на търговска марка, която съдържа или се състои от географско указание, вписано в регистъра, се отказва или обезсилва, ако използването ѝ би довело до някоя от ситуациите, посочени в член 18, параграф 2.

1.  Регистрацията на търговска марка се отказва или обезсилва, ако използването ѝ би довело до някоя от ситуациите, посочени в член 18, параграф 2.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнителни правомощия по отношение на съществуващите защитени географски указания

Правомощия по отношение на съществуващите регистрирани географски указания

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга параграф 2, географските указания на спиртните напитки, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, се ползват автоматично със защита като географски указания съгласно настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра.

1.  Без да се засяга параграф 2, географските указания на спиртните напитки, регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, се ползват автоматично със защита като географски указания съгласно настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За период до две години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията може по своя инициатива чрез актове за изпълнение да взема решения за отмяна на защитата на географски указания, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 110/2008, ако те не отговарят на изискванията по член 2, параграф 1, точка 6. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

2.  За период до две години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията може по своя инициатива чрез актове за изпълнение да взема решения за отмяна на регистрацията на географски указания, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 110/2008, ако те не отговарят на изискванията по член 2, параграф 1, точка 6. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2, които извършват проверката на съответствието на защитеното географско указание с продуктовата спецификация, са обективни и безпристрастни. Те разполагат с необходимия квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.

5.  Компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2, които извършват проверката на съответствието на регистрираното географско указание с продуктовата спецификация, са обективни и безпристрастни. Те разполагат с необходимия квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се вземат предвид особеностите на производството в очертания географския район, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:

заличава се

а)   допълнителните критерии за определяне на границите на географския район, както и

 

б)   ограниченията и дерогациите, свързани с производството в очертания географски район.

 

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 16, 38, 41 и 46, параграф 2, се предоставя на Комисията за неограничен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 16, 38, 41 и 46, параграф 2, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки, използване на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защита на географските указания на спиртни напитки

Позовавания

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

12.12.2016

Докладчик

       Дата на назначаване

Nicola Danti

23.1.2017

Разглеждане в комисия

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Дата на приемане

12.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (13.10.2017)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Докладчик по становище: Анжелик Дьолае

КРАТКА ОБОСНОВКА

Системата за защита на географските указания е важен залог за търговската политика на Европейския съюз. По този начин Съюзът не само получава защита на своите обозначения за качество на външните пазари, но и насърчава трети държави да въведат равностойни национални системи.

В исторически план спиртните напитки представляват основен дял от европейския износ с годишен търговски излишък, възлизащ на приблизително 10 милиарда евро, и повече от един милион работни места, свързани с този сектор. Спиртните напитки са сред първите продукти, възползвали се от защитата на обозначенията за качество. С оглед на развитието на сектора на спиртните напитки Европейският съюз въведе правна рамка, позволяваща да се гарантира хармонизирането на правилата в областта на пускането на пазара на спиртни напитки в целия ЕС, с приемането на 15 януари 2008 г. на Регламент (ЕО) № 110/2008 относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки. Този регламент се прилага за всички спиртни напитки, независимо дали са произведени в държава от ЕС или в трета държава.

Вследствие на Договора от Лисабон през 2009 г. Европейската комисия започна инициатива за привеждане в съответствие на текстовете относно селското стопанство. Регламент (ЕО) № 110/2008 е последният, който все още не е приведен в съответствие с Договора от Лисабон. В тази връзка на 1 декември 2016 г. Комисията предложи на Съвета и Парламента нов регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008.

Регламентът от 2008 г. се приемаше добре от специалистите в тази област. В своето предложение Комисията приема подход на цялостно осъвременяване, който се приветства. Също така тя предвижда за себе си нови прерогативи чрез актове за изпълнение и внася съществени промени.

Докладчикът счита, че предложението на Комисията следва да се ограничи до модернизиране на текста от 2008 г., като въведе нови разпоредби за засилване на закрилата на географските указания и внесе възможно изменения в текста от 2008 г. Следвайки тази логика, докладчикът предлага своето становище по текста на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони.

Докладчикът би искала да напомни на колегите си от комисията по земеделие и развитие на селските райони, че става дума за регламент относно техническото и търговско етикетиране на спиртните напитки, а не за регламент относно здравеопазването и защитата на потребителите срещу рисковете, свързани с прекомерното потребление. Ето защо докладчикът приканва колегите си членове на ЕП в измененията, които предлагат, да останат възможно най-близо до обхвата на текста.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Приложимите за спиртните напитки мерки следва да допринесат за постигане на висока степен на защита на потребителите, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и лоялна конкуренция. С тях следва да се запази репутацията, която спиртните напитки на Съюза са си завоювали на вътрешния и на световния пазар, като продължават да отчитат традиционните практики, използвани в производството на спиртни напитки, както и увеличаващата се необходимост от защита на потребителя и от информация. Технологичните нововъведения при спиртните напитки следва също да бъдат отчетени, когато служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните спиртни напитки. Производството на спиртни напитки е тясно свързано със селскостопанския сектор. Освен че представлява важен пазар за селското стопанство на Съюза, тази връзка е определяща и за качеството и репутацията на произведените в Съюза спиртни напитки. Поради това тази здрава връзка със селскостопанския сектор следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.

(3)  Приложимите за спиртните напитки мерки следва да допринесат за постигане на висока степен на защита на потребителите, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и лоялна конкуренция. С тях следва да се запази репутацията, която спиртните напитки на Съюза са си завоювали на вътрешния и на световния пазар, като продължават да се отчитат традиционните практики, използвани в производството на спиртни напитки, както и увеличаващата се необходимост от защита на потребителя и от информация. Технологичните нововъведения при спиртните напитки следва също да бъдат отчетени, когато служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните спиртни напитки. Производството на спиртни напитки се урежда от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и е тясно свързано със селскостопанския сектор. Освен че представлява важен пазар за селското стопанство на Съюза, тази връзка е определяща и за качеството, безопасността и репутацията на произведените в Съюза спиртни напитки. Поради това тази здрава връзка с хранително-вкусовия сектор следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.

 

____________________________

 

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

 

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията

 

Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Мерките, приложими за спиртните напитки, представляват специален случай в сравнение с общите правила, предвидени за хранително-вкусовия сектор. Особеностите в случая са свързани със запазването на традиционните производствени методи, тясната връзка на спиртните напитки със селскостопанския сектор, използването на висококачествени продукти и ангажимента за защита на безопасността на потребителите – елементи, които секторът на спиртните напитки обещава никога да не изостави.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За да се гарантира по-уеднаквен подход в законодателството относно спиртните напитки, в настоящия регламент следва да се предвидят ясно формулирани критерии за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания. В него следва също така да се определят правила за използването на етилов алкохол или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на търговските наименования на спиртните напитки при представянето и етикетирането на храните.

(4)  За да се гарантира по-уеднаквен подход в законодателството относно спиртните напитки, в настоящия регламент следва да се предвидят ясно формулирани критерии за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания, без да се засяга многообразието от официални езици и азбуки в Съюза. В него следва също така да се определят правила за използването на етилов алкохол или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на търговските наименования на спиртните напитки при представянето и етикетирането на храните.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  Държавите членки отговарят за мониторинга на незаконното използване на защитените географски указания, а Комисията следва да бъде информирана за прилагането на свързаните правила в държавите членки, така че да съществува подходяща рамка, която да позволява отстраняването на фалшифицираните спиртни напитки от пазара.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Освен това защитата на географските указания следва да се разшири до стоки, включително техните опаковки, които са с произход от трети държави и са внасяни в Съюза в процеса на търговски обмен, без да са пуснати в свободно обращение.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета13 не се прилага за спиртните напитки. Ето защо следва да се установят правила за защита на географските указания на спиртните напитки. Географските указания, които определят спиртните напитки като произхождащи от територията на държава, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход, следва да се регистрират от Комисията.

(18)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета13 не се прилага за спиртните напитки. Ето защо следва да се установят правила за защита на географските указания на спиртните напитки. Географските указания, които определят спиртните напитки като произхождащи от територията на държава, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация, традиционен метод на обработване или производство или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход, следва да се регистрират от Комисията.

_________________

_________________

13Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

13Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Целесъобразно е спиртните напитки с географско указание, произведени на основата на вина без защитено указание за произход и вписани в настоящия регламент, да се ползват от същите инструменти за управление на производствения потенциал като предвидените в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

 

_______________________

 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

Обосновка

Докладчикът предлага регламентът да се приведе в съответствие с проекта на становище относно така нареченото предложение „Омнибус“ за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, приет от комисията по земеделие на Европейския парламент на 3 май 2017 г.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Следва да се определят процедури за регистрация, изменение и евентуално заличаване на географски указания на Европейския съюз или трета държава в съответствие със споразумението ТРИПС, като автоматично се признава статутът на съществуващите защитени географски указания на Съюза. С цел да се съгласуват процедурните правила за географските указания във всички засегнати сектори, тези процедури за спиртните напитки следва да се установят по подобие на по-изчерпателните и изпробвани на практика процедури за селскостопанските продукти и храните, определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, като се вземат предвид особеностите на спиртните напитки. С цел опростяване на процедурите за регистрация, както и за да се гарантира, че информацията за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите е достъпна в електронен вид, следва да се създаде електронен регистър за географски указания.

(19)  Следва да се определят процедури за регистрация, изменение и евентуално заличаване на географски указания на Европейския съюз или трета държава в съответствие със споразумението ТРИПС, като автоматично се признава статутът на съществуващите регистрирани географски указания на Съюза. С цел да се съгласуват процедурните правила за географските указания във всички засегнати сектори, тези процедури за спиртните напитки следва да се установят по подобие на по-изчерпателните и изпробвани на практика процедури за селскостопанските продукти и храните, определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, като се вземат предвид особеностите на спиртните напитки. С цел опростяване на процедурите за регистрация, както и за да се гарантира, че информацията за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите е достъпна в електронен вид, следва да се създаде прозрачен и изчерпателен електронен регистър за географски указания със същата юридическа стойност като приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008. Географските указания, регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, следва да бъдат автоматично регистрирани от Комисията. Комисията следва да приключи проверката на географските указания, съдържащи се в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008, в съответствие с член 20 от същия регламент, преди влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  За да се гарантира изцяло спазването на разпоредбите относно защитата на географските указания на спиртните напитки, следва да се разгледа приемането на нормативна уредба, възпрепятстваща неправомерното използване на географските указания на посочените продукти, преминаващи през територията на Съюза, дори и когато те не са предназначени да бъдат свободно пуснати на пазара.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Органите на държавите членки следва да отговарят за спазването на настоящия регламент, а Комисията следва да може да наблюдава и проверява това спазване. Следователно Комисията и държавите членки следва да бъдат задължени да обменят съответната информация помежду си.

(20)  Запазването на висок стандарт за качество е от съществено значение, за да се запазят репутацията и стойността на сектора. Органите на държавите членки следва носят отговорност, за да следят стандартът да се запази чрез постигане на съответствие с настоящия регламент. Комисията обаче следва да може да наблюдава и проверява това спазване, за да се осигури еднаквото прилагане. Следователно Комисията и държавите членки следва да бъдат задължени да обменят съответната информация помежду си.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С цел да се отчетат променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, традиционните методи на отлежаване, в извънредни случаи законодателството на третите държави вносителки, и за да се гарантира защитата на географските указания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с измененията или дерогациите от техническите определения и изисквания на категориите спиртни напитки и специалните правила за някои от тях, посочени в глава I от настоящия регламент, етикетирането и представянето, посочени в глава II от настоящия регламент, географските указания, посочени в глава III от настоящия регламент, и проверките и обмена на информация, посочени в глава IV от настоящия регламент.

(22)  С цел да се отчетат променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, традиционните методи на отлежаване, в извънредни случаи законодателството на третите държави вносителки, и за да се гарантира защитата на географските указания, като същевременно се отчита значението на спазването на традиционните практики, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с измененията или дерогациите от техническите определения и изисквания на категориите спиртни напитки и специалните правила за някои от тях, посочени в глава I от настоящия регламент, етикетирането и представянето, посочени в глава II от настоящия регламент, географските указания, посочени в глава III от настоящия регламент, и проверките и обмена на информация, посочени в глава IV от настоящия регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(i)  директно посредством някой от следните методи:

(i)  директно посредством някой от следните методи, поотделно или в комбинация:

Обосновка

Трябва да се гарантира, че гъвкавостта, предоставена чрез „и/или“ в Регламент (ЕО) № 110/2008, се запазва в настоящия регламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки или смес от тях по смисъла на настоящия регламент,

-  накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки или комбинация от тях по смисъла на настоящия регламент,

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – тире 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  добавяне към етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки на някой от следните продукти:

-  добавяне към етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки на един или повече от следните продукти:

Обосновка

Определенията за „спиртна напитка“ не са правилно въведени въз основа на Регламент (ЕО) № 110/2008 и Регламент (ЕО) № 716/2013 за неговото прилагане. Докладчикът предлага да се коригират някои определения, произтичащи от Регламент (ЕО) № 110/2008.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка ii – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  посредством добавяне към спиртна напитка на някой от следните продукти:

ii)  посредством добавяне към спиртна напитка на един или повече от следните продукти:

Обосновка

Определенията за „спиртна напитка“ не са правилно въведени въз основа на Регламент (ЕО) № 110/2008 и Регламент (ЕО) № 716/2013 за неговото прилагане. Докладчикът предлага да се коригират някои определения, произтичащи от Регламент (ЕО) № 110/2008.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „смес“, означава спиртна напитка, включена в приложение II, част I или съответстваща на дадено географско указание, смесена с който и да е от следните продукти:

(3)  „смес“, означава спиртна напитка, включена в приложение II, част I или съответстваща на дадено географско указание, смесена с един или повече от следните продукти:

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  етилов алкохол от земеделски произход;

Обосновка

Докладчикът предлага да се внесе яснота в определението за „смес“, да се опростят правилата за етикетиране и регламентът да стане приложим от стопанските субекти и службите за инспекция.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „съставен термин“ означава комбинацията от термините на търговското наименование на спиртна напитка, посочени в приложение II, част I, или термините на географското указание, описващи спиртната напитка, от която произхожда цялото количество алкохол в крайния продукт, с някой от следните термини:

(4)  „съставен термин“ означава комбинацията от термините на търговското наименование на спиртна напитка, посочени в приложение II, част I, или термините на географското указание, описващи спиртната напитка, от която произхожда цялото количество алкохол в крайния продукт, с един или повече от следните термини:

Обосновка

Определенията за „спиртна напитка“ не са правилно въведени въз основа на Регламент (ЕО) № 110/2008 и Регламент (ЕО) № 716/83 за неговото прилагане. Докладчикът предлага да се коригират някои определения, произтичащи от Регламент (ЕО) № 110/2008.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „загатване“ означава прякото или непрякото препращане към една или повече категории спиртни напитки, изброени в приложение II, част I или географски указания, различни от позоваването на съставен термин или списък на съставките, посочен в член 8, параграф 6;

(5)  „загатване“ означава прякото или непрякото препращане към спиртна напитка, изброена в приложение II, част I или географски указания, различни от позоваването на съставен термин или списък на съставките, посочен в член 8, параграф 6;

Обосновка

Докладчикът предлага да се внесе яснота в определението за „смес“, да се опростят правилата за етикетиране и регламентът да стане приложим от стопанските субекти и службите за инспекция.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „географско указание“ означава указание, което определя спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход;

(6)  „географско указание“ означава указание, което определя спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация, традиционен метод на обработване или производство или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „продуктова спецификация“ означава досие, приложено към заявлението за предоставяне на защита на географско указание, в което се определят спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка;

(7)  „продуктова спецификация“ означава досие, приложено към заявлението за предоставяне на защита на географско указание, в което се определят спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка, и което съвпада с „техническото досие“, посочено в Регламент (ЕО) № 110/2008;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Алкохолът, използван за производство на алкохолни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на алкохолни напитки, е етилов алкохол от земеделски произход.

1.  Алкохолът, използван за производство на спиртни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, е етилов алкохол от земеделски произход.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дестилатите, използвани за производство на алкохолни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на алкохолни напитки, са само от земеделски произход.

2.  Дестилатите, използвани за производство на спиртни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, са само от земеделски произход.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато предстои да бъдат пуснати на пазара етилов алкохол или дестилати от земеделски произход, суровините, от които те са получени, се посочват в електронни придружителни документи.

Обосновка

Както се призовава в настоящото изменение, суровините, използвани за производството на етилов алкохол или дестилати от земеделски произход, следва да бъдат подробно изброени в електронни придружителни документи, за да се гарантира цялостна проследимост и за да се предотврати заобикалянето на правилата. Съответните вещества могат да се използват и за производството на други спиртни напитки, в които алкохолът или дестилатите трябва да бъде получени само от определените суровини.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  са подсладени единствено в съответствие с приложение I, точка 3 и с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

д)  са подсладени единствено в съответствие с приложение I, точка 3 и с цел да се оформи завършеният вкус на продукта, като се вземат предвид традицията и специфичното законодателство на всяка държава членка.

Обосновка

Тъй като досега „оформянето на завършения вкус“ на традиционните продукти се уреждаше от националните правила, необходимо е в предложението на Комисията да се включи изясняване в съответствие с правилата, установени в Регламент 110/2008, в сила към настоящия момент.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  да са подсладени в съответствие със специфични продуктови характеристики и съгласно приложение I, точка 3 към настоящия регламент и като се взема предвид съответното законодателство на държавите членки.

д)  да са подсладени в съответствие със специфични продуктови характеристики и съгласно приложение I, точка 3 към настоящия регламент и като се взема предвид съответното законодателство на държавите членки. Във всеки един случай съдържанието на захар се определя за всяка продуктова категория.

Обосновка

Всеки опит за хармонизиране на съдържанието на захар може да навреди на традиционните практики.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:

заличава се

а) измененията на техническите определения, посочени в приложение I;

 

б) изменението на изискванията на категориите спиртни напитки, предвидени в част I от приложение II, и на специалните правила за някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част II.

 

Делегираните актове, посочени в букви а) и б) на първата алинея, се ограничават до удовлетворяване на доказани потребности, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, технологичния напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от нововъведения в производството.

 

Обосновка

Изменение, независимо дали на приложение I, което съдържа технически определения, или на приложение II, отнасящо се до категориите спиртни напитки, включително добавянето на нови категории, представлява много чувствителен въпрос и на държавите членки следва да се предоставят повече правомощия в тази област.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 по отношение на добавянето на нови категории спиртни напитки в приложение II.

заличава се

Нова категория може да се добави при следните условия:

 

а) предлагането на пазара на дадена спиртна напитка под определено име и в съответствие с единни технически спецификации е необходима от икономически и технически съображения с цел да бъдат защитени интересите на потребителите и производителите;

 

б) спиртната напитка притежава значителен пазарен дял в поне една държава членка;

 

в) избраното за новата категория наименование е или популярно, или, ако това не е възможно, описателно, по-специално с позоваване на суровината, използвана за производството на спиртната напитка;

 

г) техническите спецификации за новата категория се определят въз основа на оценка на съществуващите параметри на качеството и производството, използвани на пазара на Съюза. При определяне на техническите спецификации се зачита законодателството на Съюза в областта на защитата на потребителите и се вземат предвид съответните международни стандарти. Те гарантират лоялна конкуренция сред производителите в Съюза, както и високата репутация на спиртните напитки, произведени в Съюза.

 

Обосновка

Тази област следва да се разглежда като съществена и поради това използването на делегирани актове за изменението ѝ не следва да бъде допустимо. Използването на делегирани актове следва да бъде ограничено само до въпроси от чисто технически и/или административен характер: изменението на съществени членове като посочения следва да бъде предмет на прозрачна процедура за съвместно вземане на решение.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В изключителни случаи, когато законът на третата държава вносителка го изисква, на Комисията също така се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно дерогации от изискванията в техническите определения, предвидени в приложение I, от изискванията, установени в категориите на спиртните напитки, предвидени в приложение II, част I и специалните правила относно някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част ІI.

заличава се

Обосновка

Тази област следва да се разглежда като съществена и поради това използването на делегирани актове за изменението ѝ не следва да бъде допустимо. Използването на делегирани актове следва да бъде ограничено само до въпроси от чисто технически и/или административен характер: изменението на съществени членове като посочения следва да бъде предмет на прозрачна процедура за съвместно вземане на решение.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Изпълнителни правомощия

 

Комисията може чрез актове за изпълнение да приема правила по отношение на максимално допустимите стойности на продуктите, използвани за оформяне на завършения вкус, изброени в приложение I, параграф 3, букви а) – е). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член [Y][(y)] процедура по [консултиране/разглеждане].

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато дадена спиртна напитка отговаря на изискванията на повече от една от категориите спиртни напитки от 15 до 47 в приложение II, част I, тя може да се продава под едно или повече от съответните търговски наименования, предвидени в тези категории.

3.  Когато дадена спиртна напитка отговаря на изискванията на повече от една от категориите спиртни напитки, изброени в приложение II, част I, тя може да бъде пусната на пазара под едно или повече от търговски наименования, предвидени в тези категории.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да се допълват или заменят от географско указание, посочено в глава III, или да се допълват в съответствие с националните разпоредби с друго географско указание, при условие че това не въвежда в заблуждение потребителя; или

а)  да се допълват или заменят от географско указание, посочено в глава III, или да се допълват в съответствие с националните разпоредби с името на друго географско позоваване, при условие че това не въвежда в заблуждение потребителя; или

Обосновка

Текстът на Комисията предвижда, че търговското наименование на спиртна напитка може да бъде допълнено или заместено от името на географско указание или допълнено от името на „друго географско указание“. Повтарянето на термина „географско указание“ обаче не позволява добро разбиране на текста. Докладчикът предлага да се внесе яснота в текста.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако дадено търговско наименование се допълва или заменя в съответствие с първа алинея, буква а), географското указание, посочено в тази буква, може да се допълва само:

Ако дадено юридическо наименование се допълва или заменя в съответствие с първа алинея, буква а), географското указание, посочено в тази буква, може да се допълва само:

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  с термини, които вече се използват към 20 февруари 2008 г. за установени географски указания по смисъла на член 34, параграф 1; или

а)  с термини, които вече се използват към 20 февруари 2008 г. за установени географски указания по смисъла на член 34, параграф 1, включително термините, традиционно използвани в държавите членки, за да се обозначи, че даден продукт има защитено наименование за произход съгласно националното право; или

Обосновка

Докладчикът предлага да се гарантира спазването на съответните системи за защита на качеството на всяка държава членка.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  с термини, посочени в съответната продуктова спецификация.

б)  с всички термини, позволени в съответната продуктова спецификация.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Търговските наименования, посочени в параграф 1, допълнени с термина „с аромат на“ или други подобни термини, могат да бъдат използвани единствено за обозначаване на ароматизантите, които имитират спиртна напитка, или използването им за производство на храни, различни от напитки. Географските указания не могат да се използват за описание на ароматизанти.

Търговските наименования, посочени в параграф 1, допълнени с термина „с аромат на“ или други подобни термини, могат да бъдат използвани единствено за обозначаване на ароматизантите, които имитират спиртна напитка, или използването им за производство на храни, различни от спиртни напитки. Географските указания не могат да се използват за описание на ароматизанти.

Обосновка

Целта е да се даде възможност за асоцииране на „вкус + наименование на категорията“ (не географско указание) за напитки, различни от спиртни напитки.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  алкохолът, използван за производството на храните, е с произход изключително от спиртните напитки, посочени в съставния термин или в загатването, с изключение на етиловия алкохол, който може да присъства в ароматизанти, използвани за производството на тази храна; както и

а)  алкохолът, използван за производството на храните, е с произход изключително от спиртните напитки, посочени в съставния термин или в загатването, с изключение на етиловия алкохол, който може да присъства в ароматизанти, използвани за производството на тази храна, и на етиловия алкохол, получен от алкохолни напитки, различни от спиртни напитки; както и

Обосновка

Коктейлите могат да съдържат спиртни и алкохолни напитки. Посочването на двата вида алкохол, съдържащи се в крайния продукт, не е подвеждащо за потребителите, тъй като 100% от алкохола произхожда от тези два вида алкохол.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Смесите носят търговското наименование „спиртна напитка“.

Смесите носят търговското наименование „спиртна напитка“. Това търговско наименование се обозначава ясно и четливо на видно място на етикета.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Периодът на зреене или отлежаване може да бъде посочен в представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка само когато се отнася до най-младата алкохолна съставка и при условие че спиртната напитка е отлежавала под надзора на данъчните власти на дадена държава членка или под наблюдение, което осигурява равностойни гаранции.

3.  Периодът на зреене или отлежаване може да бъде посочен в представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка само когато се отнася до най-младата алкохолна съставка и при условие че всички операции по отлежаването на спиртната напитка са проведени под надзора на данъчните власти на дадена държава членка или под наблюдение, което осигурява равностойни гаранции. Комисията приема публичен регистър на органите, определени от всяка държава членка за контролиране на процесите на отлежаване.

Обосновка

Изменението има за цел да поясни, че проверките на отлежалите продукти следва да се извършват постоянно и по ефективен начин, вместо да бъдат спорадични или да се основават на проби. Целта е да се ограничи фалшифицирането на отлежали продукти, като се има предвид, че отлежаването носи добавена стойност и подобна разпоредба зачита законосъобразността и лоялната конкуренция и защитава крайните потребители.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Чрез дерогация от параграф 3, в случай на бренди, отлежало чрез използване на метода за ускоряване на отлежаването „criaderas y solera“, средната стойност на отлежаването на брендито, изчислена съгласно описанието в приложение IIa, може да се посочи в представянето или етикетирането единствено ако отлежаването на брендито е било предмет на система за контрол, одобрена от компетентния орган. Посочването върху етикета на брендито на средната стойност на отлежаването, изразено в години, се придружава от позоваване на метода „criaderas y solera“.

Обосновка

Целта е да се даде възможност на производителите на бренди, отлежало по метода за ускоряване на отлежаването „criaderas y solera“, да посочат на своите етикети тази средна стойност, изразена в години. Спазването се гарантира чрез подлагането на оператора на система за контрол, разрешена от съответния орган.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Периодът на зреене или отлежаване и търговското наименование на спиртната напитка се посочват в електронните придружителни документи.

Обосновка

Целта на изменението е указването в придружителните документи на важна информация за спиртната напитка, например търговското наименование или периода на зреене, с цел да се повиши проследимостта и да се предотвратят недобросъвестни практики, които могат да нарушат конкуренцията между производителите или да заблудят потребителите.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато произходът на спиртната напитка е посочен, той съответства на държавата или територията на произход съгласно член 60 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета16 .

1.  Когато произходът на спиртната напитка е посочен, той съответства на мястото или региона, където е протекла съответната фаза от процеса на производство на готовия продукт, която е придала на спиртната напитка нейните характеристики и основните ѝ окончателни свойства.

_________________

 

16 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

 

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Когато спиртните напитки са произведени в Съюза и предназначени за износ, данните, предвидени в настоящия регламент, могат да бъдат повторени на език, който не е официален език на Съюза.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Използване на символ на ЕС за защитени географски указания

Използване на символ на ЕС за регистрирани географски указания

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 14 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Символът на Съюза на защитеното географско указание може да бъде използван при етикетирането и търговското представяне на спиртни напитки.

Символът на Съюза на регистрираното географско указание може да бъде използван при етикетирането и търговското представяне на спиртни напитки.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се вземат предвид променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с:

1.  С цел да се вземат предвид променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, като същевременно се гарантира защитата на потребителите и се вземат предвид традиционните практики, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43 във връзка с:

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В изключителни случаи, когато законодателството на трета държава вносител го изисква, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 по отношение на дерогациите от разпоредбите за представянето и етикетирането, които се съдържат в настоящата глава.

заличава се

Обосновка

Някои имена на спиртни напитки вече не могат да бъдат преведени на езика на техните пазари за износ. Комисията си запазва правото да промени този превод посредством конкретни делегирани актове за „извънредни случаи“. Това изглежда ненужно ограничение и усложняване. Докладчикът предлага да се върне към предишната версия на текста на Регламент (ЕО) № 110/2008.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Защитените географски указания могат да се използват от всеки оператор, търгуващ със спиртна напитка, произведена в съответствие със съответната продуктова спецификация.

1.  Регистрираните географски указания могат да се използват от всеки оператор, търгуващ със спиртна напитка, произведена в съответствие със съответната продуктова спецификация.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Защитените географски указания и спиртните напитки, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, са защитени от:

2.  Географските указания, защитени в съответствие с настоящия регламент, са защитени от:

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(i)  от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или

(i)  от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование, включително когато тези продукти са използвани като съставка; или

Обосновка

Докладчикът предлага да се засили защитата на географските указания, като се използва формулировката, използвана в Регламент (ЕО) № 1151/2005 относно системите за качество за селскостопанските продукти и храни: „включително когато тези продукти са използвани като съставка“.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всяка злоупотреба, имитиране или намек дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз;

б)  всяка злоупотреба, имитиране или намек дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз, включително когато тези продукти са използвани като съставка;

Обосновка

Докладчикът предлага да се засили защитата на географските указания, като се използва формулировката, използвана в Регламент (ЕО) № 1151/2005 относно системите за качество за селскостопанските продукти и храни: „включително когато тези продукти са използвани като съставка“.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на продукта върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани с въпросния продукт, и опаковането на продукта в опаковка, която може да създаде погрешна представа за произхода му;

в)  всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на продукта, посочено при представянето или етикетирането на продукта, което може да създаде погрешна представа за произхода му;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Защитата за географски указания се разширява до стоки, включително опаковки, които са с произход от трети държави и влизат на територията на Съюза в процеса на търговия, без да се пускат в свободно обращение;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Защитените географски указания не се превръщат в родови в Съюза по смисъла на член 32, параграф 1.

3.  Регистрираните географски указания не се превръщат в родови в Съюза по смисъла на член 32, параграф 1.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да преустановят неправомерното използване на защитените географски указания съгласно посоченото в параграф 2.

4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да преустановят неправомерното използване на регистрираните географски указания съгласно посоченото в параграф 2.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки могат да прилагат разпоредбите, посочени в членове от 61 до 72 на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на областите, в които се произвежда вино, подходящо за производство на спиртни напитки с географско указание. За целите на тези разпоредби въпросните области могат да се считат за области, в които могат да се произвеждат вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Обосновка

Докладчикът предлага регламентът да се приведе в съответствие с проекта на становище относно така нареченото предложение „Омнибус“ за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, приет от комисията по земеделие на Европейския парламент на 3 май 2017 г.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  наименованието, което трябва да бъде защитено като географско указание, така, както се използва в търговията или в говоримия език, но само на езиците, които се използват или в исторически план са били използвани за описанието на конкретния продукт в определения географски район;

а)  наименованието, което трябва да бъде регистрирано като географско указание, така, както се използва в търговията или в говоримия език, но само на езиците, които се използват или в исторически план са били използвани за описанието на конкретния продукт в определения географски район;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  описание на метода на получаване на спиртната напитка и където е приложимо, автентичните и неизменни местни методи, както и информация за опаковането, ако групата, която подава заявление, реши това и представи достатъчни специфични за продукта основания, че опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги;

д)  описание на метода на произвеждане на спиртната напитка и където е приложимо, автентичните и неизменни местни методи, както и информация за опаковането, ако групата, която подава заявление, реши това и представи достатъчни специфични за продукта основания, че опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  подробности, показващи връзката между определеното качество, репутацията или друга характеристика на спиртната напитка и географския район, както е посочено в буква г);

е)  подробности, показващи връзката и характеристиките на спиртната напитка и географския район, както е посочено в буква г);

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията проучва по подходящ начин всяко заявление, което получава съгласно член 21, за да провери дали то е обосновано и дали отговаря на условията на настоящата глава. Продължителността на това проучване не следва да надвишава 12 месеца. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията писмено посочва на заявителя причините за забавянето.

Комисията проучва по подходящ начин всяко заявление, което получава съгласно член 21, за да провери дали то е обосновано и дали отговаря на условията на настоящата глава. Продължителността на това проучване не следва да надвишава шест месеца. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията писмено посочва на заявителя причините за забавянето.

Обосновка

Комисията предлага срок от 12 месеца за регистрирането на географско указание на базата на спиртни напитки. Този период е 6 месеца за други хранителни продукти. Докладчикът предлага да приведе в съответствие крайният срок за географските указания на базата на спиртни напитки с крайния срок за други географски указания.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случаите, в които се прилага националното право, заявлението следва националната процедура.

Обосновка

Като се има предвид разнообразието от процедури в държавите членки, докладчикът предлага да изясни, че по целесъобразност могат да се прилагат националните правила.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По своя инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, Комисията може да приема актове за изпълнение, за да заличи регистрацията на защитено географско указание в следните случаи:

По искане на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, Комисията може, след консултация със съответния орган на засегнатата държава членка, да приема актове за изпълнение, за да заличи регистрацията на защитено географско указание в следните случаи:

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато в продължение на най-малко седем години на пазара не е бил пуснат никакъв продукт под защитеното географското указание.

б)  когато в продължение на най-малко седем последователни години на пазара не е бил пуснат никакъв продукт под защитеното географско указание.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Актовете за заличаване на регистрацията на географски указания се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2, Комисията приема актове за изпълнение за създаване и поддържане на публично достъпен актуализиран електронен регистър на географските указания на спиртните напитки, признати в рамките на настоящата схема („регистъра“).

Комисията приема делегирани актове за създаване и поддържане на публично достъпен актуализиран електронен регистър на географските указания на спиртните напитки, признати в рамките на настоящата схема („регистъра“), който замества и има същата юридическа стойност като приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008. Регистърът ще осигури пряк достъп до всички продуктови спецификации за спиртни напитки, регистрирани като географски указания.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила за формата и съдържанието на регистъра. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

Комисията може да приема делегирани актове за определяне на подробни правила за формата и съдържанието на регистъра.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Защитата на географските указания на спиртните напитки, обхванати от член 2 от настоящия регламент, не засяга защитените географски указания и обозначенията на произход на продуктите, определени в член 93 от Регламент (ЕО) № 1308/2013.

Обосновка

Докладчикът предлага привеждането в съответствие на текста на Комисията с член 100 от Регламент (ЕО) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, в който се заявява, че защитата на ЗГУ и ЗНП за вина не засяга защитата, предоставена за спиртните напитки.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнителни правомощия по отношение на съществуващите защитени географски указания

Изпълнителни правомощия по отношение на съществуващите регистрирани географски указания

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За период до две години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията може по своя инициатива чрез актове за изпълнение да взема решения за отмяна на защитата на географски указания, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 110/2008, ако те не отговарят на изискванията по член 2, параграф 1, точка 6. № 110/2008, ако те не отговарят на изискванията по член 2, параграф 1, точка 6. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

2.  За период до две години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията след консултации с държавата членка, за чиято територия се отнася географското указание на производителите, и чрез актове за изпълнение може да взема решения за отмяна на регистрацията на географски указания, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 110/2008, ако те не отговарят на изискванията по член 2, параграф 1, точка 6. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засяга националното законодателство на държавите членки, разходите по тази проверка на съответствието с продуктовата спецификация се поемат от стопанските субекти в областта на храните, които подлежат на този контрол.

Без да се засяга националното законодателство на държавите членки, разходите по тази проверка на съответствието с продуктовата спецификация се поемат от стопанските субекти, които подлежат на този контрол.

Обосновка

Термините „стопански субекти“ и „стопански субекти в областта на храните“ се използват в текста на Комисията. Докладчикът предлага да бъде запазен само терминът „стопански субекти“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 110/2008. Този термин е по-представителен за разнообразието от специалисти в сектора.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2, които извършват проверката на съответствието на защитеното географско указание с продуктовата спецификация, са обективни и безпристрастни. Те разполагат с необходимия квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.

5.  Компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2, които извършват проверката на съответствието на регистрираното географско указание с продуктовата спецификация, са обективни и безпристрастни. Те разполагат с необходимия квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С цел да се гарантират правата или законните интереси на производителите или стопанските субекти в областта на храните, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определя:

3.  С цел да се гарантират правата или законните интереси на производителите или стопанските субекти, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определя:

Обосновка

Термините „стопански субекти“ и „стопански субекти в областта на храните“ се използват в текста на Комисията. Докладчикът предлага да бъде запазен само терминът „стопански субекти“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 110/2008. Този термин е по-представителен за разнообразието от специалисти в сектора.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  С цел да гарантира ефективността на проверките, предвидени в настоящата глава, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 във връзка с необходимите мерки относно уведомяването на компетентните органи за стопанските субекти в областта на храните.

7.  С цел да гарантира ефективността на проверките, предвидени в настоящата глава, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 във връзка с необходимите мерки относно уведомяването на компетентните органи за стопанските субекти.

Обосновка

Термините „стопански субекти“ и „стопански субекти в областта на храните“ се използват в текста на Комисията. Докладчикът предлага да бъде запазен само терминът „стопански субекти“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 110/2008. Този термин е по-представителен за разнообразието от специалисти в сектора.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки носят отговорност за проверките на спиртните напитки. Те предприемат необходимите мерки за гарантиране на съответствието с настоящия регламент и определят компетентните органи, които отговарят за съответствието с него.

1.  Държавите членки носят отговорност за проверките на спиртните напитки, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625. Те предприемат необходимите мерки за гарантиране на съответствието с настоящия регламент и определят компетентните органи, които отговарят за съответствието с него.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 16, 38, 41 и 46, параграф 2, се предоставя на Комисията за неограничен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 16, 38, 41 и 46, параграф 2, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срок със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    76

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  Стевия

Обосновка

Интересът на потребителите към ниско-калорични продукти води до увеличаване на употребата от производителите на някои напитки на този естествен подсладител.

Изменение    77

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  всякакви други натурални въглехидратни вещества, имащи подобен ефект върху продуктите, посочени в букви а) – д).

е)  всякакви други селскостопански суровини, вещества от селскостопански произход или натурални въглехидратни вещества, имащи подобен ефект върху продуктите, посочени в букви а) – д).

Изменение    78

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  „Ароматичен“ означава добавяне на ароматизанти или хранителни съставки с ароматични свойства, при приготвянето на дадена спиртна напитка.

Обосновка

Някои определения са пропуснати от приложение І. Настоящето определение следва да остане непроменено спрямо определението от Регламент (ЕО) №110/2008, за да се помогне на осигуряването на прилагането на еднакви правила във всички държави членки.

Изменение    79

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 8 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б.  „Място на производство“ означава мястото или регионът, където е протекла фазата от процеса на производство на готовия продукт, която е придала на спиртната напитка нейните характеристики и основните й окончателни свойства.

Обосновка

Някои определения са пропуснати от приложение І. Настоящето определение следва да остане непроменено спрямо определението от Регламент (ЕО) №110/2008, за да се помогне на осигуряването на прилагането на еднакви правила във всички държави членки.

Изменение    80

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 8 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8в.  „Описание“ означава термините, използвани при етикетиране, представяне и опаковане; в документите, придружаващи превоза на дадена напитка; в търговските документи, по-специално фактури и разписки за доставка; и използвани при рекламата на напитката.

Обосновка

Някои определения са пропуснати от приложение І. Настоящето определение следва да остане непроменено спрямо определението от Регламент (ЕО) №110/2008, за да се помогне на осигуряването на прилагането на еднакви правила във всички държави членки.

Изменение    81

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел І – точка 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(ii)  спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl, при 100 об. % алкохол. Този вид спиртна напитка може да се предлага на пазара с обозначението „земеделски“ към търговското наименование „ром“, придружено от което и да било от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра.

(ii)  спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl при 100 об. % алкохол. Този вид спиртна напитка може да се предлага на пазара с обозначението „земеделски“ към правното наименование „ром“, когато е придружено от което и да било от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра.

Обосновка

С цел изясняване, че терминът „земеделски“ се отнася единствено до ром с географско указание.

Изменение    82

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – точка 1 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  Ромът може да бъде подсладен с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    83

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 2 – точка 3 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  Спиртната напитка от зърнени култури може да бъде подсладена с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    84

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – точка 4 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  Винената дестилатна спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    85

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – част 5 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  Brandy или Weinbrand могат да бъдат подсладени с максимум 35 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Следва да се вземат предвид действащите правила за производители на бренди. Испанското национално законодателство допуска максимално съдържание от 35 грама за литър.

Изменение    86

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – част 6 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  Спиртната напитка от гроздови джибри може да бъде подсладена с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    87

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – част 7 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  Спиртната напитка от плодови джибри може да бъде подсладена с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    88

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – част 8 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  Спиртната напитка от сухо грозде или гроздовото бренди могат да бъдат подсладени с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    89

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел І – точка 9 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  Плодовата спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    90

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – точка 10 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Ябълковата или крушовата спиртна напитка не се ароматизира.

г)  Ябълковата или крушовата спиртна напитка не се ароматизира. Това обаче не изключва традиционните методи на производство..

Обосновка

Докладчикът предлага да се гарантират традиционните методи на производство за ябълково вино и крушови спиртни напитки като Calvados.

Изменение    91

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – част 10 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  Ябълковата и крушовата дестилатна спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    92

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – част 11 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  Медената спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    93

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – част 12 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  Hefebrand може да бъде подсладен с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    94

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – част 13 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  Bierbrand или eau-de-vie de bière могат да бъдат подсладени с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    95

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 1 – част 14 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  Topinambur може да бъде подсладен с максимум 20g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.

Обосновка

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-vie.

Изменение    96

Предложение за регламент

Приложение II – раздел 1 – част 15 – буква а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход отговарят на посочените в приложение I, точка 1, с изключение на остатъчните количества метанол, чиито стойности не надвишават 10 g/hl при 100 об. % алкохол.

Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход, използван за производството на водка, отговарят на посочените в приложение I, точка 1, с изключение на остатъчните количества метанол, чиито стойности не надвишават 10 g/hl при 100 об. % алкохол.

Изменение    97

Предложение за регламент

Приложение II – раздел 1 – част 15 – буква а – параграф 3 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

а)  Минималното съдържание на захар във водката трябва да бъде 150 грама на литър, изразено в инвертна захар.

Изменение    98

Предложение за регламент

Приложение II – раздел 1 – част 15 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

15а.  Водката може да бъде подсладена, с цел да се оформи завършеният вкус. Крайният продукт обаче не съдържа повече от 10 g подсладители на литър, изразено като равностойност на инвертна захар.

Изменение    99

Предложение за регламент

Приложение II – раздел 1 – част 31 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

31a.  Минималното съдържание на захар в ароматизираната водка трябва да бъде 150 грама на литър, изразено в инвертна захар.

Изменение    100

Предложение за регламент

Приложение II – раздел 1 – част 42 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или смес от тях, чиито съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на чист яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 140 g/l.

а)  Ликьор на яйчна основ