BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

2.2.2018 - (COM(2016)0750/2017 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Pilar Ayuso


Procedure : 2016/0392(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0021/2018

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

(COM(2016)0750/2017 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0750),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0496/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 29. marts 2017[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0021/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  De foranstaltninger, der gælder for spiritus, bør bidrage til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, forebygge vildledende praksis og sikre markedsgennemsigtighed og fair konkurrence. Foranstaltningerne bør værne om det omdømme, som EU-spiritus har opnået på EU- og verdensmarkedet, ved at der fortsat tages hensyn til de traditionelle metoder, der anvendes til fremstilling af spiritus, og til de øgede krav om forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Den teknologiske innovation bør også tages i betragtning med hensyn til spiritus, hvor en sådan innovation er med til at forbedre kvaliteten, uden at det berører den pågældende spiritus' traditionelle karakter. Spiritusproduktionen er tæt forbundet med landbrugssektoren. Udover at udgøre et stort marked for EU-landbruget er forbindelsen også afgørende for kvaliteten og det omdømme, som EU-spiritus har opnået i Unionen. Denne tætte forbindelse til landbrugssektoren bør derfor betones i regelsættet.

(3)  De foranstaltninger, der gælder for spiritus, bør bidrage til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, fjerne informationsasymmetri, forebygge vildledende praksis og sikre markedsgennemsigtighed og fair konkurrence. Foranstaltningerne bør værne om det omdømme, som EU-spiritus har opnået på EU- og verdensmarkedet, ved at der fortsat tages hensyn til de traditionelle metoder, der anvendes til fremstilling af spiritus, og til de øgede krav om forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Den teknologiske innovation bør også tages i betragtning med hensyn til spiritus, hvor en sådan innovation er med til at forbedre kvaliteten, uden at det berører den pågældende spiritus' traditionelle karakter. Spiritusproduktionen er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/20021a, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/20111b og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/6251c og er tæt forbundet med landbrugssektoren. Udover at udgøre et stort marked for EU-landbruget er forbindelsen også afgørende for kvaliteten, sikkerheden og det omdømme, som EU-spiritus har opnået i Unionen. Denne tætte forbindelse til landbrugsfødevaresektoren bør derfor betones i regelsættet.

 

____________________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004.

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  De foranstaltninger, der gælder for spiritus, udgør et særligt tilfælde i forhold til de almindelige regler for landbrugsfødevaresektoren. De særlige karakteristika skal i dette tilfælde søges i den omstændighed, at traditionelle produktionsmetoder fortsat holdes i live, at der findes en tæt forbindelse med landbrugssektoren, at der anvendes produkter af høj kvalitet, og at spiritussektoren har lovet aldrig at opgive forpligtelsen til at beskytte forbrugernes sikkerhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at sikre en mere ensartet tilgang i lovgivningen om spiritus bør bestemmelserne i denne forordning indeholde klare kriterier for definition, præsentation og mærkning af spiritus samt for beskyttelse af geografiske betegnelser. Den bør også fastsætte regler for brugen af landbrugsethanol eller landbrugsdestillater i fremstillingen af alkoholholdige drikkevarer og for brugen af varebetegnelser på spiritus i præsentationen og mærkningen af fødevarer.

(4)  For at sikre en mere ensartet tilgang i lovgivningen om spiritus bør bestemmelserne i denne forordning indeholde klare kriterier for definition, præsentation og mærkning af spiritus samt for beskyttelse af geografiske betegnelser, uden at det berører mangfoldigheden af officielle sprog og alfabeter i Unionen. Den bør også fastsætte regler for brugen af landbrugsethanol eller landbrugsdestillater i fremstillingen af alkoholholdige drikkevarer og for brugen af varebetegnelser på spiritus i præsentationen og mærkningen af fødevarer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at oplyse forbrugerne på passende vis bør der fastsættes bestemmelser om præsentation og mærkning af spiritus, der kan komme på tale som blandinger af spiritus.

(13)  For at oplyse forbrugerne på passende vis, som fastsat ved forordning (EU) nr. /2011, bør der fastsættes bestemmelser om præsentation og mærkning af spiritus, der kan komme på tale som blandinger af spiritus.

Ændringsforslag5

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  I nogle tilfælde kan ledere af fødevarevirksomheder være forpligtet til eller ønske at angive en spiritus' oprindelse for at henlede forbrugernes opmærksomhed på deres produkts kvaliteter. Sådanne oprindelsesangivelser bør være i overensstemmelse med harmoniserede kriterier. Der bør derfor fastsættes specifikke bestemmelser om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed ved præsentation og mærkning af spiritus.

(15)  I nogle tilfælde kan ledere af fødevarevirksomheder være forpligtet til eller ønske at angive en spiritus' oprindelse for at henlede forbrugernes opmærksomhed på deres produkts kvaliteter. Der bør derfor fastsættes specifikke bestemmelser om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed ved præsentation og mærkning af spiritus.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Hvad angår beskyttelse af geografiske betegnelser, er det vigtigt, at der tages behørigt hensyn til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter "TRIPS-aftalen"), særlig artikel 22 og 23, og i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (herefter "GATT-aftalen"), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF12.

(17)  Hvad angår beskyttelse af geografiske betegnelser, er det vigtigt, at der tages behørigt hensyn til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter "TRIPS-aftalen"), særlig artikel 22 og 23, og i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (herefter "GATT-aftalen"), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF12. Med henblik på at styrke beskyttelsen og bekæmpe forfalskning på en mere effektiv måde bør en sådan beskyttelse ligeledes omfatte varer, som er i transit gennem Unionens toldområde.

__________________

__________________

12 Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).

12 Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/201213 finder ikke anvendelse på spiritus. Der bør derfor fastsættes regler om beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus. Geografiske betegnelser, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, bør registreres af Kommissionen, hvis spiritussens kvalitet, omdømme eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/201213 finder ikke anvendelse på spiritus. Der bør derfor fastsættes regler om beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus. Geografiske betegnelser, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, bør registreres af Kommissionen, hvis spiritussens kvalitet, omdømme, traditionelle forarbejdnings- og fremstillingsmetoder eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

_________________

_________________

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Spiritus med en geografisk betegnelse, der er produceret på grundlag af vine uden beskyttet oprindelsesbetegnelse, og som er registreret i overensstemmelse med denne forordning, bør have de samme styringsværktøjer med hensyn til produktionspotentialet som dem, der står til rådighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/20131a.

 

_______________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at tilpasse forordningen til udkastet til udtalelse om det såkaldte omnibusforslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, som blev vedtaget af Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter den 3. maj 2017.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Der bør fastlægges en række procedurer for registrering, ændring og mulig annullering af geografiske betegnelser fra EU- og tredjelande i overensstemmelse med TRIPS-aftalen, som automatisk anerkender status for Unionens eksisterende beskyttede geografiske betegnelser. Med henblik på at gøre procedurereglerne for beskyttelse af geografiske betegnelser konsekvente på tværs af alle berørte sektorer, bør sådanne procedurer for spiritus udarbejdes på grundlag af de mere omfattende og gennemtestede procedurer for landbrugsprodukter og -fødevarer, som er fastsat ved forordning (EU) nr. 1151/2012, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende ved en given spiritus. For at forenkle registreringsprocedurerne og sikre at oplysninger til fødevarevirksomheder og forbrugere er elektronisk tilgængelige, bør der oprettes et register for geografiske betegnelser.

(19)  Der bør fastlægges en række procedurer for registrering, ændring og mulig annullering af geografiske betegnelser fra EU- og tredjelande i overensstemmelse med TRIPS-aftalen, som automatisk anerkender status for Unionens eksisterende registrerede geografiske betegnelser. Med henblik på at gøre procedurereglerne for beskyttelse af geografiske betegnelser konsekvente på tværs af alle berørte sektorer, bør sådanne procedurer for spiritus udarbejdes på grundlag af lignende procedurer, som anvendes for landbrugsprodukter og -fødevarer, som er fastsat ved forordning (EU) nr. 1151/2012, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende ved en given spiritus. For at forenkle registreringsprocedurerne og sikre at oplysninger til fødevarevirksomheder og forbrugere er elektronisk tilgængelige, bør der oprettes et gennemsigtigt, omfattende og let tilgængeligt elektronisk register for geografiske betegnelser med samme retskraft som bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Geografiske betegnelser, der registreres i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, bør automatisk opføres i registret af Kommissionen. Kommissionen bør færdiggøre verificeringen af de geografiske betegnelser i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 i overensstemmelse med artikel 20 i nævnte forordning, før nærværende forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Myndighederne i medlemsstaterne bør have ansvaret for overholdelsen af nærværende forordning, og Kommissionen bør være i stand til at overvåge og verificere denne overholdelse. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor forpligtes til at udveksle alle relevante oplysninger.

(20)  Det er afgørende at sikre en høj kvalitetsstandard for at bevare spiritussektorens omdømme og værdi. Myndighederne i medlemsstaterne bør have ansvaret for at sikre, at standarden opretholdes ved at sikre overholdelsen af nærværende forordning. Kommissionen bør imidlertid være i stand til at overvåge og verificere denne overholdelse med henblik på at sikre, at den håndhæves på en ensartet måde. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor forpligtes til at udveksle alle relevante oplysninger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne bør som led i en kvalitetspolitik og for at sikre et højt kvalitetsniveau for spiritus og mangfoldighed i sektoren have lov til at vedtage strengere regler om definition, præsentation og mærkning af spiritus, som fremstilles på deres eget område, end dem, der er fastsat i nærværende forordning.

(21)  Medlemsstaterne bør som led i en kvalitetspolitik og for at sikre et højt kvalitetsniveau for spiritus og mangfoldighed i sektoren have lov til at vedtage strengere regler om produktion, definition, præsentation og mærkning af spiritus, som fremstilles på deres eget område, end dem, der er fastsat i nærværende forordning.

Begrundelse

Denne ændring vil indføre ordet "produktion" i betragtningen, som bringer den i overensstemmelse med resten af forslaget til forordning.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  I sin rapport fra marts 2017 om obligatorisk mærkning af alkoholholdige drikkevarer i form af en ingrediensliste og en næringsdeklaration erklærede Kommissionen, at den ikke havde fundet objektive grunde, der kunne berettige den manglende information om ingredienser og ernæringsmæssigt indhold, og opfordrede branchen til inden for et år at udarbejde et selvregulerende forslag med det formål at oplyse om ingredienser og ernæring i alle alkoholholdige drikkevarer. For at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau bør den selvregulerende tilgang som minimum sikre, at oplysninger om ingredienser og ernæring er at finde på etiketten, og at sådanne oplysninger er i overensstemmelse med kravene om "frivillig fødevareinformation" som fastlagt i forordning (EU) nr. 1169/2011. Kommissionen bør vurdere industriens forslag i en rapport, der om nødvendigt ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at tage hensyn til den ændrede forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen inden for internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske betingelser for produktion og markedsføring, de traditionelle lagringsprocesser og i undtagelsestilfælde lovgivningen i importtredjelandet samt for at sikre beskyttelsen af geografiske betegnelser bør Kommissionen tillægges beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten, for så vidt angår undtagelser fra eller ændringer af de tekniske definitioner og krav til kategorierne af spiritus samt de specifikke regler vedrørende visse kategorier, jf. kapitel I i nærværende forordning, mærkning og præsentation, jf. kapitel II, geografiske betegnelser, jf. kapitel III, og kontrol og udveksling af oplysninger, jf. kapitel IV.

(22)  For at tage hensyn til den ændrede forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen inden for internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske betingelser for produktion og markedsføring, de traditionelle lagringsprocesser og i undtagelsestilfælde lovgivningen i importtredjelandet samt for at sikre den fulde beskyttelse af geografiske betegnelser, men samtidig tage hensyn til betydningen af​traditionelle metoder, bør Kommissionen tillægges beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten, for så vidt angår undtagelser fra eller ændringer af de tekniske definitioner og krav til kategorierne af spiritus samt de specifikke regler vedrørende visse kategorier, jf. kapitel I i nærværende forordning, mærkning og præsentation, jf. kapitel II, geografiske betegnelser, jf. kapitel III, og kontrol og udveksling af oplysninger, jf. kapitel IV.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  For at kunne reagere hurtigt på den økonomiske og teknologiske udvikling inden for spiritus, som er omfattet af nærværende forordning, men som ikke er kategoriseret eller forsynet med tekniske specifikationer, og for at beskytte forbrugerne og producenternes økonomiske interesser og forene de givne produktions- og kvalitetskrav til denne spiritus, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten tillægges Kommissionen med henblik på med visse forbehold at tilføje nye spirituskategorier til de kategorier, som opført i del I og II i bilag II til nærværende forordning.

udgår

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. i – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  enten direkte efter en af følgende metoder:

i)  enten direkte efter en af følgende metoder, individuelt eller i kombination:

Begrundelse

For at sikre at fleksibiliteten ved "og/eller" i forordning (EF) nr. 110/2008 opretholdes i den nye forordning.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. i – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  udblødning eller lignende forarbejdning af plantematerialer i landbrugsethanol, landbrugsdestillater eller spiritus eller blandinger heraf som omhandlet i denne forordning

-  udblødning eller lignende forarbejdning af plantematerialer i landbrugsethanol, landbrugsdestillater eller spiritus eller en kombination heraf som omhandlet i denne forordning

Begrundelse

For at undgå forveksling med definitionen af blanding i artikel 2, stk. 1, nr. 3).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. i – led 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  tilsætning af et eller flere af følgende stoffer til landbrugsethanol, landbrugsdestillater eller spiritus:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Definitionerne af en "spiritus" har ikke været korrekt overført fra forordning (EF) nr. 110/2008 og gennemførelsesbestemmelserne hertil i forordning (EF) nr. 716/2013. Ordføreren foreslår at korrigere visse definitioner, der stammer fra forordning (EF) nr. 110/2008.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. ii – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  ved tilsætning af et eller flere af følgende produkter til en spiritus:

ii)  ved tilsætning af et eller flere af følgende produkter til en spiritus, individuelt eller i kombination:

Begrundelse

For at sikre at fleksibiliteten ved "og/eller" i forordning (EF) nr. 110/2008 opretholdes i den nye forordning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. ii – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  drikkevarer

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "Blanding": spiritus, der er opført i bilag II, del I, eller svarer til en geografisk betegnelse blandet med et eller flere af følgende produkter:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Landbrugsethanol.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at tydeliggøre definitionen af en blanding, at forenkle mærkningsreglerne og at gøre forordningen gældende for de erhvervsdrivende og kontrolmyndighederne.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  kombination af udtrykkene i en varebetegnelse for en spiritus i henhold til bilag II, del I, eller udtrykkene i en geografisk betegnelse, der beskriver en spiritus, hvorfra al alkohol i det endelige produkt har oprindelse, med et eller flere af følgende:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Definitionerne af en "spiritus" har ikke været korrekt overført fra forordning (EF) nr. 110/2008 og gennemførelsesbestemmelserne hertil i forordning (EF) nr. 716/83. Ordføreren foreslår at korrigere visse definitioner, der stammer fra forordning (EF) nr. 110/2008.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "Geografisk betegnelse": betegnelse, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, hvis spiritussens kvalitet, ry eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

6)  "Geografisk betegnelse": navn, der er blevet registreret i overensstemmelse med denne forordning, og som angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, hvis spiritussens kvalitet, ry eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "Varespecifikation": dokumentation, der vedlægges ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, hvor de specifikationer, som den pågældende spiritus skal overholde, er fastsat.

7)  "Varespecifikation": dokumentation, der vedlægges ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, hvor de specifikationer, som den pågældende spiritus skal overholde, er fastsat, og som svarer til den "tekniske dokumentation", der er omhandlet i forordning (EF) nr. 110/2008.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a)  "Sammenslutning": pulje af spiritusproducenter, spiritusforarbejdningsvirksomheder eller spiritusimportører, som organiserer sig branchespecifikt og har en betydelig omsætning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11b)  "Af landbrugsoprindelse": fremstillet af landbrugsprodukter, der er opført i bilag I til TEUF, eller gærede alkoholholdige drikkevarer, der udelukkende stammer fra sådanne produkter.

Begrundelse

Den nuværende forordning 110/2008 tillader anvendelse af alkohol fremstillet af vin til fremstilling af spiritus, da vin er opført som en landbrugsvare i bilag I til traktaten (punkt 22.05). Denne tilpasning vil også gøre det muligt at anvende alkohol fra andre gærede alkoholholdige drikkevarer, der udelukkende er fremstillet af landbrugsprodukter, som er opført i bilag I, hvad der i øjeblikket ikke er tilladt.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den alkohol, der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af alkoholiske drikkevarer, skal være af landbrugsoprindelse.

1.  Den alkohol, der anvendes til fremstilling af spiritus og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af spiritus, skal være af landbrugsoprindelse eller hidrøre fra øl.

Begrundelse

Der skal være overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008. Denne forordning refererer til spiritus, mens andre alkoholiske drikkevarer er omfattet af sektorspecifik lovgivning.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Destillater, der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af alkoholiske drikkevarer, skal være af landbrugsoprindelse.

2.  Destillater, der anvendes til fremstilling af spiritus og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af spiritus, skal være af landbrugsoprindelse eller hidrører øl.

Begrundelse

Der skal være overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008. Denne forordning refererer til spiritus, mens andre alkoholiske drikkevarer er omfattet af sektorspecifik lovgivning.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Når landbrugsethanol eller landbrugsdestillater skal markedsføres, skal de råvarer, som de er fremstillet af, angives i de elektroniske ledsagedokumenter.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at specificere de råvarer, der anvendes til fremstilling af landbrugsethanol eller landbrugsdestillat, i de elektroniske ledsagedokumenter. Disse produkter kan anvendes til fremstilling af anden spiritus, hvortil der udelukkende må anvendes alkohol eller destillat fremstillet af særlige råvarer, sådan som det er tilfældet med vindestillat, der anvendes til fremstilling af brandy. Angivelse af råvarerne vil følgelig sikre fuld sporbarhed og hindre, at reglerne omgås.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  den må kun sødes i overensstemmelse med bilag I, punkt 3, og for at afrunde produktets endelige smag.

e)  den ikke sødes undtagen for at afrunde produktets endelige smag. Det maksimale indhold af sødemidler udtrykt i invertsukker må ikke overstige de tærskler, der er fastsat for hver kategori i bilag II.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  den må være sødet for at svare til særlige produktegenskaber i overensstemmelse med bilag I, punkt 3, og tage hensyn til medlemsstaternes specifikke lovgivning.

e)  den må være sødet.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  sødes i overensstemmelse med bilag I, punkt 3, for at opnå særlige produktegenskaber.

e)  sødes.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1.  Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 43 vedrørende:

1.  Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 43 vedrørende:

a)  ændring af de tekniske definitioner, som er fastsat i bilag I

a)   ændring af de tekniske definitioner, som er fastsat i bilag I.

b)  ændring af de krav til spirituskategorierne, der er fastsat i bilag II, del I, og de specifikke regler for visse typer spiritus, der er opført bilag II, del II.

 

Disse delegerede retsakter som omhandlet i litra a) og b) i første afsnit begrænses til opfyldelse af påviste behov, der er opstået som følge af ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udvikling inden for relevante internationale standarder eller behovet for produktinnovation.

Disse delegerede retsakter som omhandlet i litra a) i første afsnit begrænses til opfyldelse af påviste behov, der er opstået som følge af ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udvikling inden for relevante internationale standarder eller behovet for produktinnovation, samtidig med at der tages hensyn til betydningen af traditionelle metoder inden for medlemsstaterne.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende tilføjelsen af nye spirituskategorier i bilag II.

 

En ny kategori kan tilføjes på følgende betingelser:

 

a)  når markedsføringen af en spiritus under en bestemt betegnelse i overensstemmelse med ensartede tekniske specifikationer er økonomisk og teknisk nødvendig for at beskytte forbrugernes og producenternes interesser

 

b)  når den pågældende spiritus i mindst én medlemsstat tegner sig for en væsentlig markedsandel

 

c)  betegnelsen for den nye kategori bør enten være et almindeligt anvendt navn, eller hvis det ikke er muligt, være af beskrivende karakter, navnlig gennem henvisning til de råvarer, som anvendes i fremstillingen af spiritussen

 

d)  de tekniske specifikationer fastsættes og baseres på en vurdering af de eksisterende kvalitets- og produktionsparametre, som anvendes på EU-markedet. Ved fastsættelsen af de tekniske specifikationer skal gældende EU-forbrugerbeskyttelseslovgivning overholdes, og der skal tages hensyn til gældende internationale standarder. Disse skal garantere fair konkurrence blandt EU-producenter og den høje anseelse, som spiritus med oprindelse i Unionen, nyder.

 

3.  Kommissionen tillægges i undtagelsestilfælde også beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43, for så vidt angår undtagelser fra kravene i de tekniske definitioner i bilag I, kravene til spirituskategorierne i bilag II, del I, og de specifikke regler for visse spiritus, der er opført bilag II, del II, hvis lovgivningen i importtredjelandet kræver det.

3.  Kommissionen tillægges i undtagelsestilfælde også beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43, for så vidt angår undtagelser fra kravene i de tekniske definitioner i bilag I, kravene til spirituskategorierne i bilag II, del I, og de specifikke regler for visse spiritus, der er opført bilag II, del II, hvis lovgivningen i importtredjelandet kræver det.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Navne på råvarer eller planter, der er forbeholdt betegnelsen på drikkevarer, som tilhører bestemte spiritusproduktkategorier, må anvendes i forbindelse med beskrivelsen og præsentationen af alle fødevarer, herunder spiritus, forudsat at det, især i tilfælde af spiritus, sikres, at forbrugerne ikke vildledes.

Begrundelse

EU-lovgivningen om spiritus reserverer f.eks. betegnelserne "ensian", "kirsch" og "kommen" til bestemte spirituskategorier. Navne på råvarer eller planter anvendes til en række fødevarer, som ikke er spiritus, som f.eks. ensiante og kirsebærkage. Også inden for spiritussektoren skal det være muligt f.eks. at angive ingrediensen ensian på etiketten, hvis den anvendes til fremstillingen af en krydderlikør.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en spiritus opfylder kravene under mere end én af spirituskategorierne 15-47 i bilag II, del I, kan den sælges under én eller flere af de varebetegnelser, der er fastsat for disse kategorier.

3.  Hvis en spiritus opfylder kravene under mere end én af spirituskategorierne i bilag II, del I, kan den markedsføres under én eller flere af de varebetegnelser, der er fastsat for disse kategorier.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en varebetegnelse suppleres eller ændres i overensstemmelse med litra a) i første afsnit, må den geografiske betegnelse i nævnte litra kun suppleres:

Hvis det officielle navn suppleres eller ændres i overensstemmelse med litra a) i første afsnit, må den geografiske betegnelse i nævnte litra kun suppleres:

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  enten med udtryk, der allerede anvendtes pr. 20. februar 2008 for eksisterende geografiske betegnelser, jf. artikel 34, stk. 1, eller

a)  enten med udtryk, der allerede anvendtes pr. 20. februar 2008 for eksisterende geografiske betegnelser, jf. artikel 34, stk. 1, herunder de udtryk, der traditionelt anvendes i medlemsstaterne til at angive, at en vare har en beskyttet oprindelsesbetegnelse i henhold til national ret, eller

Begrundelse

Ordføreren foreslår at sikre respekt for hver enkelt medlemsstats eget kvalitetsbeskyttelsessystem.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  med udtryk, der er angivet i den pågældende varespecifikation.

b)  med ethvert udtryk, der er tilladt i den pågældende varespecifikation.

Begrundelse

Afsnit 9 i den tekniske dokumentation for Irish Poteen/Irish Poitín tillader brug af enten Irish Poitín eller Irish Poteen. Denne ændring er for at sikre konsistens med den tekniske dokumentation og beholde muligheden for at anvende begge stavemåder.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den alkohol, der anvendes til fremstillingen af fødevarer, stammer udelukkende fra den spiritus, der henvises til i det sammensatte udtryk eller i hentydningen/hentydningerne, med undtagelse af landbrugsethanol, der kan forekomme i aromastoffer, der anvendes til fremstillingen af fødevaren og

a)  den alkohol, der anvendes til fremstillingen af fødevarer, stammer udelukkende fra den spiritus, der henvises til i det sammensatte udtryk eller i hentydningen/hentydningerne, med undtagelse af landbrugsethanol, der kan anvendes som bærestof for aromastoffer, der anvendes til fremstillingen af fødevaren, og

Begrundelse

Det bør specifikt sikres, at kun landbrugsethanol må anvendes som bærestof for aromastoffer, der anvendes til fremstilling af fødevaren, og at det kun tillades som bærestof for aromastoffer og ikke anvendes i sig selv.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hentydninger til en spirituskategori eller geografisk betegnelse i præsentationen af levnedsmidlet ikke anføres i den samme linje som varebetegnelsen. Uanset artikel 10, stk. 3, andet afsnit, skal hentydningens skriftstørrelse ved præsentationen af alkoholholdige drikkevarer være mindre, end den skriftstørrelse, som anvendes for varebetegnelsen og det sammensatte udtryk.

5.  Uanset artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1169/2011 må hentydninger til en spirituskategori eller geografisk betegnelse i præsentationen af levnedsmidlet ikke anføres i den samme linje som varebetegnelsen. Uanset artikel 10, stk. 3, andet afsnit, i denne forordning skal hentydningens skriftstørrelse ved præsentationen af alkoholholdige drikkevarer være mindre, end den skriftstørrelse, som anvendes for varebetegnelsen og det sammensatte udtryk.

Begrundelse

Se ordlyden i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1169/2011. Den foreslåede tekst er i strid med kravene i forordningen om fødevareinformation til forbrugerne, som udtrykkeligt kræver, at den obligatoriske fødevareinformation (blandt andet navnet på fødevare-/salgsbetegnelsen) ikke på nogen måde afbrydes. I dette tilfælde skal hentydningen placeres på samme linje som salgsbetegnelsen. Denne tilpasning vil give retssikkerhed for fødevarevirksomheder.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Mærkning ved tilsætning af alkohol

 

Når en spiritus, der er nævnt i kategori 1-14 i bilag II, er tilsat fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 4, skal denne spiritus være forsynet med varebetegnelsen "spiritus". Den må ikke være forsynet med en betegnelse, der er forbeholdt kategori 1-14.

Begrundelse

Dette svarer til den gældende retsstilling i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008, der fastlægger, at det begreb, som er forbeholdt sådanne spiritusser, ikke må anvendes noget sted på etiketteringen, hvis neutral alkohol tilsættes spiritus, hvis fremstilling indebærer gæring.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En blanding skal forsynes med varebetegnelsen "spiritus".

En blanding skal forsynes med varebetegnelsen "spiritus", som skal angives tydeligt på et iøjnefaldende sted på etiketten.

Begrundelse

Denne ændring sikrer, at varebetegnelsen vises tydeligt, hvilket også var krævet i den tidligere forordning (110/2008).

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Lagringstid eller alder må kun specificeres ved præsentationen eller mærkningen af spiritus, hvis den vedrører den yngste alkoholbestanddel, og forudsat at spiritussen er lagret under afgiftsmyndighedernes kontrol eller under en kontrol, som frembyder tilsvarende garantier.

3.  Lagringstid eller alder må kun specificeres ved præsentationen eller mærkningen af spiritus, hvis den vedrører den yngste alkoholbestanddel, og forudsat at alle aktiviteter i forbindelse med lagring af spiritussen fandt sted under afgiftsmyndighedernes kontrol eller under en kontrol, som frembyder tilsvarende garantier. Kommissionen opretter et offentligt register over de organer, som hver medlemsstat har udpeget til at føre tilsyn med lagring.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre det klart, at kontrollen med lagrede produkter bør foregå løbende og på en effektiv måde, i stedet for at være sporadisk eller baseret på stikprøver. Målet er at bremse varemærkeforfalskning, der involverer lagrede produkter, i betragtning af at lagring giver merværdi, og en bestemmelse af denne type garanterer lovlighed og fair konkurrence og beskytter de endelige forbrugere.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Når der i præsentationen eller mærkningen angives en modnings- eller lagringstid for en spiritus, skal dette også angives i det elektroniske ledsagedokument.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre, at relevante oplysninger om spiritus, f.eks. salgsbetegnelsen eller lagringstiden, medtages i ledsagedokumenterne for at sikre øget sporbarhed og undgå uredelige praksisser, som kan fordreje konkurrencen mellem de erhvervsdrivende eller give forbrugerne vildledende oplysninger.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Som en undtagelse fra stk. 3 i denne artikel må den gennemsnitlige alder, beregnet som beskrevet i bilag IIa, for brandy, som lagres ved hjælp af en dynamisk lagringsproces eller "criaderas y solera"-systemet, kun nævnes i præsentationen eller mærkningen, hvis den lagrede brandy er blevet underkastet en kontrolordning, der er godkendt af den kompetente myndighed. Gennemsnitsalderen i brandyens mærkning skal udtrykkes i år og skal omfatte en henvisning til "criaderas y solera"-systemet.

Begrundelse

Formålet er at give producenter af brandy, som lagres ved hjælp af det dynamiske lagringssystem "criaderas y solera", mulighed for på etiketten at angive denne gennemsnitsalder udtrykt i år. Den erhvervsdrivende ville være underlagt en kontrolordning, som er godkendt af den kompetente myndighed, og som sikrer overholdelse.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en spiritus' oprindelse er angivet, skal den svare til oprindelseslandet eller -område i henhold til artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/201316.

1.  Hvis en spiritus' oprindelse er angivet, skal den svare til det sted eller område, hvor den del af produktionsprocessen af det færdige produkt, der gav spiritussen dens karakter og vigtige kvaliteter, fandt sted.

__________________

 

16Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

 

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når det drejer sig om spiritus, der er fremstillet i Unionen, og som er bestemt til eksport, kan geografiske betegnelser og udtryk, der står med kursiv i bilag II, ledsages af en oversættelse, hvis det er et lovkrav i importlandet, jf. dog stk. 1.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

Artikel 14

Anvendelse af EU-symbolet for beskyttede geografiske betegnelser

Anvendelse af EU-symbolet for geografiske betegnelser

EU-symbolet for den beskyttede geografiske betegnelse kan anvendes til mærkning og præsentation af spiritus.

EU-symbolet for de beskyttede geografiske betegnelser, der er vedtaget i henhold til artikel 12, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1151/2012, kan anvendes til præsentation og mærkning af spiritus med en geografisk betegnelse.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

Artikel 16

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1.  For at tage hensyn til ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen i de relevante internationale standarter og behovet for at forbedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 om:

1.  For at tage hensyn til ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen i de relevante internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning og samtidig sikre, at forbrugerne beskyttes, og at der tages hensyn til traditionelle metoder, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om:

a)  ændring af reglerne om angivelser på spiritussens etiket, hvad angår sammensatte udtryk eller hentydninger

a)  ændring af reglerne om angivelser på spiritussens etiket, hvad angår sammensatte udtryk eller hentydninger

b)  ændring af reglerne om præsentation og mærkning af blandinger og

b)  ændring af reglerne om præsentation og mærkning af blandinger og

c)  ajourføring og supplering af EU-referenceanalysemetoder for spiritus.

c)  ajourføring og supplering af EU-referenceanalysemetoder for spiritus.

2.  For at tage hensyn til traditionelle lagringsprocesser i medlemsstaterne tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende undtagelser fra artikel 11, stk. 3, hvad angår specifikation af lagringstid eller alder ved præsentationen eller mærkningen af spiritus.

2.  For at tage hensyn til traditionelle lagringsprocesser i medlemsstaterne tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende undtagelser fra artikel 11, stk. 3, hvad angår specifikation af lagringstid eller alder ved præsentationen eller mærkningen af spiritus.

3.  I særlige tilfælde, hvis lovgivningen i et importtredjeland kræver det, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 om undtagelser fra bestemmelserne om præsentation og mærkning som omhandlet i dette kapitel.

 

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Beskyttede geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører en spiritus, som er fremstillet i overensstemmelse med den relevante varespecifikation.

1.  Geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører en spiritus, som er fremstillet i overensstemmelse med den relevante varespecifikation.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beskyttede geografiske betegnelser og spiritus, der anvender disse beskyttede betegnelser i overensstemmelse med varespecifikationen, beskyttes mod:

2.  Geografiske betegnelser og spiritus, der anvender disse beskyttede betegnelser i overensstemmelse med varespecifikationen, beskyttes mod:

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation, eller

i)  for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation, herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens, eller

Begrundelse

Ordføreren foreslår at styrke beskyttelsen af de geografiske betegnelser ved hjælp af den formulering, der anvendes i forordning (EF) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer: "herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens".

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" eller tilsvarende

b)  enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" eller tilsvarende, herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens

Begrundelse

Ordføreren foreslår at styrke beskyttelsen af de geografiske betegnelser ved hjælp af den formulering, der anvendes i forordning (EF) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer: "herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens".

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller vigtige egenskaber på den indre eller ydre emballage, i reklamer eller i dokumenter vedrørende det pågældende produkt, samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

c)  enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art, ingredienser eller vigtige egenskaber ved præsentationen eller mærkningen af produktet, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Beskyttede geografiske betegnelser kan ikke blive artsbetegnelser i Unionen som defineret i artikel 32, stk. 1.

3.  Geografiske betegnelser kan ikke blive artsbetegnelser i Unionen som defineret i artikel 32, stk. 1.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Beskyttelsen af geografiske betegnelser, der er omhandlet i stk. 2, skal ligeledes omfatte varer, som føres ind i Unionens toldområde, uden at disse overgår til fri omsætning i Unionen.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at stoppe ulovlig anvendelse af de geografiske betegnelser, som er omhandlet i stk. 2.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne kan anvende bestemmelserne i artikel 61-72 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter på områder, hvor der produceres vin egnet til fremstilling af spiritus med en geografisk betegnelse. Med henblik på disse bestemmelser kan de pågældende områder behandles som områder, hvor der kan fremstilles vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse.

Begrundelse

Tilpasning af forordningen til udkastet til udtalelse om det såkaldte omnibusforslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, som blev vedtaget af Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter den 3. maj 2017.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en beskrivelse af fremstillingsmetoden og, hvis det er relevant, af de autentiske og uændrede lokale metoder samt oplysninger om emballering, hvis den ansøgende sammenslutning har besluttet det og givet en tilstrækkelig og produktspecifik begrundelse for, at emballering skal finde sted i det afgrænsede geografiske område for at bevare produktets kvalitet, sikre dets oprindelse eller sikre, at der føres kontrol, under hensyntagen til EU-retten, navnlig vedrørende frie varebevægelser og fri udveksling af tjenesteydelser

e)  en beskrivelse af fremstillingsmetoden og, hvis det er relevant, af de autentiske og uændrede lokale metoder samt oplysninger om emballering, hvis ansøgeren eller den ansøgende sammenslutning (i det følgende under ét benævnt "ansøgeren") har besluttet det og givet en tilstrækkelig og produktspecifik begrundelse for, at emballering skal finde sted i det afgrænsede geografiske område for at bevare produktets kvalitet, sikre dets oprindelse eller sikre, at der føres kontrol, under hensyntagen til EU-retten, navnlig vedrørende frie varebevægelser og fri udveksling af tjenesteydelser

Begrundelse

Hvad spiritus og varespecifikationen for geografiske betegnelser angår, ville det være tydeligere og i nærmere overensstemmelse med branchens praksis at henvise til 'fremstilling'.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  oplysninger om sammenhængen mellem spiritussens kvalitet, omdømme eller andre karakteristika og den geografiske oprindelse, der er omhandlet i litra d),

f)  oplysninger, der underbygger tilknytningen til det geografiske miljø eller den geografiske oprindelse

Begrundelse

For at bevare status quo fra forordning (EF) nr. 110/2008. Der skal opretholdes en tættere og mere stringent forbindelse mellem miljøet og produktet.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  navn og adresse på den ansøgende sammenslutning og på de myndigheder eller, hvis tilgængeligt, de organer, der kontrollerer, at bestemmelserne i varespecifikationen er overholdt

a)  navn og adresse på ansøgeren og på de myndigheder eller, hvis tilgængeligt, de organer, der kontrollerer, at bestemmelserne i varespecifikationen er overholdt

Begrundelse

Fremstilling af spiritus adskiller sig fra fremstilling af landbrugsprodukter og fødevarer, hvorfor det er nødvendigt at give individuelle ansøgere tilladelse til at ansøge om en geografisk betegnelse. Der henvises i artikel 23, stk. 1, og artikel 24, stk. 3, afsnit 3 og 5, til ansøger.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  de vigtigste oplysninger fra varespecifikationen: betegnelse, beskrivelse af spiritussen, herunder, hvis det er relevant, specifikke regler for emballering og mærkning, samt en præcis afgrænsning af det geografiske område

i)  de vigtigste oplysninger fra varespecifikationen: betegnelse, kategori, beskrivelse af spiritussen, herunder, hvis det er relevant, specifikke regler for emballering og mærkning, samt en præcis afgrænsning af det geografiske område

Begrundelse

I præsentationen af en varespecifikation for en geografisk betegnelse bør spirituskategorien også være tydeligt identificeret.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  navn og adresse på den ansøgende sammenslutning

a)  navn og adresse på ansøgeren

Begrundelse

Fremstilling af spiritus adskiller sig fra fremstilling af landbrugsprodukter og fødevarer, hvorfor det er nødvendigt at give individuelle ansøgere tilladelse til at ansøge om en geografisk betegnelse. Der henvises i artikel 23, stk. 1, og artikel 24, stk. 3, afsnit 3 og 5, til ansøger.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en erklæring fra medlemsstaten om, at den ansøgning, som den ansøgende sammenslutning har indgivet, og som der er truffet positiv afgørelse om, efter dens opfattelse opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning, og de bestemmelser, der er vedtaget i henhold hertil

c)  en erklæring fra medlemsstaten om, at den ansøgning, som ansøgeren har indgivet, og som der er truffet positiv afgørelse om, efter dens opfattelse opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning, og de bestemmelser, der er vedtaget i henhold hertil

Begrundelse

Fremstilling af spiritus adskiller sig fra fremstilling af landbrugsprodukter og fødevarer, hvorfor det er nødvendigt at give individuelle ansøgere tilladelse til at ansøge om en geografisk betegnelse. Der henvises i artikel 23, stk. 1, og artikel 24, stk. 3, afsnit 3 og 5, til ansøger.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En fælles ansøgning indgives direkte til Kommissionen af den pågældende medlemsstat eller af en ansøgende sammenslutning i det pågældende tredjeland, enten direkte eller gennem tredjelandets myndigheder. Ansøgningen skal omfatte erklæringen omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra c), fra alle de pågældende medlemsstater. Kravene i artikel 20 skal opfyldes af alle de pågældende medlemsstater og tredjelande.

En fælles ansøgning indgives direkte til Kommissionen af den pågældende medlemsstat eller af ansøgeren i det pågældende tredjeland, enten direkte eller gennem tredjelandets myndigheder. Ansøgningen skal omfatte erklæringen omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra c), fra alle de pågældende medlemsstater. Kravene i artikel 20 skal opfyldes af alle de pågældende medlemsstater og tredjelande.

Begrundelse

Fremstilling af spiritus adskiller sig fra fremstilling af landbrugsprodukter og fødevarer, hvorfor det er nødvendigt at give individuelle ansøgere tilladelse til at ansøge om en geografisk betegnelse. Der henvises i artikel 23, stk. 1, og artikel 24, stk. 3, afsnit 3 og 5, til ansøger.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis ansøgningen vedrører et geografisk område i et tredjeland, stiles ansøgningen til Kommissionen, enten direkte eller via myndighederne i det pågældende tredjeland.

5.  Hvis ansøgningen vedrører et geografisk område i et tredjeland, stiles ansøgningen til Kommissionen via myndighederne i det pågældende tredjeland.

Begrundelse

Ansøgninger fra tredjelande bør fremsendes af myndighederne, ikke direkte af ansøgeren. Dette vil give ensartethed i ansøgningerne, idet det indebærer en passende inddragelse af myndighederne og et passende kendskab til sagen fra deres side.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 22

udgår

Midlertidig national beskyttelse

 

1.  En medlemsstat har mulighed for at yde en betegnelse midlertidig national beskyttelse i henhold til denne forordning med virkning fra den dato, hvor der indgives en ansøgning til Kommissionen.

 

2.  Den midlertidige nationale beskyttelse ophører på den dato, hvor der træffes afgørelse om registrering i henhold til denne forordning, eller hvor ansøgningen trækkes tilbage.

 

3.  Hvis betegnelsen ikke bliver registreret i henhold til dette kapitel bærer den berørte medlemsstat alene ansvaret for følgevirkningerne af en sådan national beskyttelse.

 

4.  De foranstaltninger, som en medlemsstat træffer i henhold til stk. 1, har kun retsvirkninger på nationalt plan og berører ikke handel i Unionen eller international handel.

 

Begrundelse

Denne artikel udgår, og dermed fjernes en bestemmelse, der opfordrer til midlertidig national beskyttelse på EU-niveau. En geografisk betegnelse kan allerede beskyttes i national lovgivning, både permanent og midlertidigt.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen gennemgår med passende midler enhver ansøgning, som den modtager i henhold til artikel 21, med henblik på at kontrollere, om den er berettiget og opfylder betingelserne i nærværende kapitel. Denne gennemgang bør ikke tage mere end 12 måneder. Hvis denne tidsfrist overskrides, underretter Kommissionen ansøgeren om årsagen til forsinkelsen.

1.  Kommissionen gennemgår med passende midler enhver ansøgning, som den modtager i henhold til artikel 21, med henblik på at kontrollere, om den er berettiget og opfylder betingelserne i nærværende kapitel. Denne gennemgang består af en kontrol af, at der ikke er åbenlyse fejl i ansøgningen, og må som en generel regel ikke tage mere end 6 måneder. Hvis denne tidsfrist overskrides, underretter Kommissionen omgående ansøgeren om årsagen til forsinkelsen.

Kommissionen offentliggør mindst en gang om måneden en liste over de betegnelser, som der er indgivet registreringsansøgning for, med en angivelse af datoen for indgivelsen.

Kommissionen offentliggør mindst en gang om måneden en liste over de betegnelser, som der er indgivet registreringsansøgning for, med en angivelse af datoen for indgivelsen.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis Kommissionen på grundlag af de oplysninger, den har til rådighed efter den kontrol, den har foretaget i henhold til artikel 23, stk. 1, første afsnit, finder, at betingelserne for registrering ikke er opfyldt, vedtager den gennemførelsesretsakter, der afviser ansøgningen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

1.  Hvis Kommissionen på grundlag af de oplysninger, den har til rådighed efter den kontrol, den har foretaget i henhold til artikel 23, stk. 1, første afsnit, finder, at betingelserne for registrering ikke er opfyldt, vedtager den delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om afvisning af ansøgningen.

Begrundelse

Der indføres delegerede retsakter for at beskytte EP's nuværende rettigheder.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Modtager Kommissionen ikke nogen meddelelse om indsigelse eller begrundet indsigelse, som kan antages i henhold til artikel 24, vedtager den, uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, gennemførelsesretsakter om registrering af betegnelsen.

2.  Modtager Kommissionen ikke nogen meddelelse om indsigelse eller begrundet indsigelse, som kan antages i henhold til artikel 24, vedtager den delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om registrering af betegnelsen.

Begrundelse

Der indføres delegerede retsakter for at beskytte EP's nuværende rettigheder.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis der er opnået enighed, afgørelse om at registrere betegnelsen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der er vedtaget uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, og den ændrer om nødvendigt de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 23, stk. 2, forudsat at disse ændringer ikke er væsentlige, eller

a)  hvis der er opnået enighed, afgørelse om at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om registrering af betegnelsen, og den ændrer om nødvendigt de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 23, stk. 2, forudsat at disse ændringer ikke er væsentlige, eller

Begrundelse

Der indføres delegerede retsakter for at beskytte EP's nuværende rettigheder.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis der ikke er opnået enighed, afgørelse om at vedtage gennemførelsesretsakter om registreringen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

b)  hvis der ikke er opnået enighed, afgørelse om at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om registreringen.

Begrundelse

Der indføres delegerede retsakter for at beskytte EP's nuværende rettigheder.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde, hvor national lovgivning finder anvendelse, skal ansøgningen følge den procedure, der er fastlagt i national lovgivning.

Begrundelse

I betragtning af de forskellige procedurer i medlemsstaterne, foreslår ordføreren at præcisere, at de nationale bestemmelser kan finde anvendelse, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kontrollen af ansøgningen vedrører den foreslåede ændring.

3.  Kontrollen af ansøgningen behandler kun den foreslåede ændring.

Begrundelse

For at undgå at genåbne hele sager, der allerede er godkendt, og hvis der kun er behov for mindre ændringer, bør kun de foreslåede ændringer underlægges Kommissionens procedurer.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan på eget initiativ eller på anmodning af fysiske eller juridiske personer, som har en legitim interesse, vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at annullere registreringen af en beskyttet geografisk betegnelse i følgende tilfælde:

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 på eget initiativ eller på anmodning af fysiske eller juridiske personer, som har en legitim interesse, for at annullere registreringen af en beskyttet geografisk betegnelse i følgende tilfælde:

Begrundelse

Der indføres delegerede retsakter for at beskytte EP's nuværende rettigheder.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  der er ikke markedsført et produkt med den pågældende beskyttede geografiske betegnelse i mindst syv år.

b)  der er ikke markedsført et produkt med den pågældende beskyttede geografiske betegnelse i mindst syv på hinanden følgende år.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i første afsnit, vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

udgår

Begrundelse

Der indføres delegerede retsakter for at beskytte EP's nuværende rettigheder.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Retsakter om annullering af registreringen af geografiske betegnelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, om oprettelse og ajourføring af et offentligt tilgængeligt elektroniske register ("registret") over de beskyttede geografiske betegnelser for spiritus, der anerkendes i henhold til denne ordning.

Kommissionen vedtager delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om oprettelse og ajourføring af et offentligt tilgængeligt elektronisk register ("registret") over de beskyttede geografiske betegnelser for spiritus, der anerkendes i henhold til denne ordning, som erstatter og har samme retskraft som bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Registret [indsæt fodnote med direkte link til det relevante websted] giver direkte adgang til alle varespecifikationer for spiritus, der er registreret som geografiske betegnelser.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter nærmere bestemmelser om, hvordan registret skal udformes, og hvilke oplysninger det skal indeholde. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om, hvordan registret skal udformes, og hvilke oplysninger det skal indeholde.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Geografiske betegnelser for spiritus fremstillet i tredjelande, der er beskyttet i Unionen i henhold til en international aftale, i hvilken Unionen er kontraherende part, kan optages i registret som geografiske betegnelser.

Geografiske betegnelser for spiritus fremstillet i tredjelande, der er beskyttet i Unionen i henhold til en international aftale, i hvilken Unionen er kontraherende part, kan kun optages i registret som geografiske betegnelser, efter at Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt herom.

Begrundelse

Der indføres delegerede retsakter for at beskytte EP's nuværende rettigheder.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Beskyttelsen af geografiske betegnelser for spiritus i overensstemmelse med artikel 2 i denne forordning berører ikke de beskyttede geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for produkter som defineret i artikel 93 i forordning (EF) nr. 1308/2013.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at tilpasse Kommissionens tekst til artikel 100 i forordning (EF) nr. 1308/133 om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, som præciserer, at beskyttelsen af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for vin ikke berører beskyttelsen af spiritus.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En betegnelse beskyttes ikke som geografisk betegnelse, hvis de produktions- eller behandlingstrin, der er obligatoriske for den pågældende kategori af spiritus, ikke finder sted i det relevante geografiske område.

3.  En betegnelse beskyttes ikke som geografisk betegnelse, hvis de trin, der er obligatoriske for den pågældende kategori af spiritus, ikke finder sted i det relevante geografiske område.

Begrundelse

For at undgå forvirring, idet der ikke findes en sådan sondring mellem produktion og behandling i spiritussektoren.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 34

Artikel 34

Gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår eksisterende beskyttede geografiske betegnelser

Beføjelser for så vidt angår eksisterende geografiske betegnelser

1.  Uanset stk. 2, beskyttes geografiske betegnelser for spiritus, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, automatisk som geografiske betegnelser i henhold til denne forordning. Kommissionen opfører disse i registret.

Geografiske betegnelser for spiritus, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, beskyttes automatisk som geografiske betegnelser i henhold til denne forordning. Kommissionen opfører disse i registret.

2.  Indtil 2 år efter denne forordnings ikrafttræden kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter på eget initiativ beslutte at annullere beskyttelsen af de beskyttede geografiske betegnelser, der er nævnt i artikel 20 i forordning (EF) nr. 110/2008, hvis de ikke opfylder bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, nr. 6. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

 

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  et kontrolorgan som defineret i artikel 2, andet afsnit, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/200419, der fungerer som produktcertificeringsorgan.

b)  et organ med delegerede opgaver som defineret i artikel 3, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/62519, der fungerer som produktcertificeringsorgan.

__________________

__________________

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

Begrundelse

Formålet med ændringen er at skabe overensstemmelse med den nye forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset medlemsstaternes nationale lovgivning afholdes udgifterne til en sådan verifikation af overholdelsen af varespecifikationen af de fødevarevirksomheder, der er underlagt disse kontroller.

Uanset medlemsstaternes nationale lovgivning afholdes udgifterne til en sådan verifikation af overholdelsen af varespecifikationen af de erhvervsdrivende, der er underlagt disse kontroller.

Begrundelse

Udtrykket "erhvervsdrivende" og "fødevarevirksomheder" anvendes i Kommissionens tekst. Ordføreren foreslår kun at bevare udtrykket "erhvervsdrivende" i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008. Dette begreb er mere repræsentativt for de mange forskellige fagfolk i sektoren.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De kompetente myndigheder eller organer i stk. 1 og 2, som verificerer den beskyttede geografiske betegnelses overholdelse af varespecifikationen, skal være objektive og uvildige. De skal råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.

5.  De kompetente myndigheder eller organer i stk. 1 og 2, som verificerer den geografiske betegnelses overholdelse af varespecifikationen, skal være objektive og uvildige. De skal råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Procedurerne og kravene i forordning (EF) nr. 882/2004 finder tilsvarende anvendelse på kontrollerne omhandlet i artikel 35 og 36 i nærværende forordning.

1.  Procedurerne og kravene i forordning (EU) 2017/625 finder tilsvarende anvendelse på kontrollerne omhandlet i artikel 35 og 36 i nærværende forordning.

Begrundelse

Formålet med ændringen er at skabe overensstemmelse med den nye forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at kontrolforpligtelserne i henhold til dette kapitel udtrykkeligt indgår i et særskilt afsnit af de flerårige nationale kontrolplaner, jf. artikel 41-43 i forordning (EF) nr. 882/2004.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at kontrolforpligtelserne i henhold til dette kapitel udtrykkeligt indgår i et særskilt afsnit af de flerårige nationale kontrolplaner, jf. artikel 109-111 i forordning (EU) 2017/625.

Begrundelse

Formålet med ændringen er at skabe overensstemmelse med den nye forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Årsrapporterne vedrørende de kontrolforpligtelser, der er fastsat i denne forordning, omfatter et særskilt afsnit med de oplysninger, der er anført i artikel 44, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004.

3.  De i forordning (EU) 2017/625, artikel 113, stk. 1, omhandlede årsrapporter skal omfatte et særskilt afsnit med de oplysninger, der omtales i nævnte bestemmelse om kontrol med de i denne forordning fastsatte forpligtelser.

Begrundelse

Formålet med ændringen er at skabe overensstemmelse med den nye forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 38

Artikel 38

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1.  For at tage hensyn til de særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende:

 

a)  yderligere kriterier for afgrænsning af det geografiske område og

 

b)  restriktioner og undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område.

 

2.  For at sikre produkternes kvalitet og sporbarhed kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 43 fastsætte på hvilke betingelser varespecifikationen kan indeholde oplysninger om emballering, jf. artikel 19, litra e), eller en eventuel specifik mærkningsregel, jf. artikel 19, litra h).

 

3.  For at beskytte producenternes og fødevarevirksomhedernes rettigheder og legitime interesser kan Kommissionen ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 fastsætte:

3.  For at beskytte producenternes og de erhvervsdrivendes rettigheder og legitime interesser kan Kommissionen ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 fastsætte:

a)  i hvilke tilfælde en individuel producent kan ansøge om beskyttelse af en geografisk betegnelse

a)  i hvilke tilfælde en individuel producent kan ansøge om beskyttelse af en geografisk betegnelse

b)  de betingelser, der skal overholdes i forbindelse med ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, forudgående nationale procedurer, Kommissionens undersøgelse, indsigelsesprocedure, annullering af beskyttede geografiske betegnelser, herunder i tilfælde, hvor det geografiske område vedrører mere end ét land.

b)  de betingelser, der skal overholdes i forbindelse med ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, forudgående nationale procedurer, Kommissionens undersøgelse, indsigelsesprocedure, annullering af beskyttede geografiske betegnelser, herunder i tilfælde, hvor det geografiske område vedrører mere end ét land.

4.  For at sikre at der i varespecifikationerne fremlægges relevante og kortfattede oplysninger, tillægges Kommissionen beføjelse til i overensstemmelse med artikel 43 at vedtage delegerede retsakter vedrørende bestemmelser om begrænsning af oplysningerne i varespecifikationen, hvis en sådan begrænsning er nødvendig for at undgå alt for omfattende ansøgninger om registrering.

4.  For at sikre at der i varespecifikationerne fremlægges relevante og kortfattede oplysninger, tillægges Kommissionen beføjelse til i overensstemmelse med artikel 43 at vedtage delegerede retsakter vedrørende bestemmelser om begrænsning af oplysningerne i varespecifikationen, hvis en sådan begrænsning er nødvendig for at undgå alt for omfattende ansøgninger om registrering.

5.  For at lette den administrative procedure i forbindelse med ændringsansøgninger, herunder når ændringen vedrører en midlertidig ændring i varespecifikationen som følge af, at de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger eller er forbundet med naturkatastrofer eller ugunstige vejrforhold, der formelt anerkendes af de kompetente myndigheder, tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at fastsætte betingelser og krav for proceduren vedrørende ændringer, der skal godkendes af både medlemsstaten og Kommissionen.

5.  For at lette den administrative procedure i forbindelse med ændringsansøgninger, herunder når ændringen vedrører en midlertidig ændring i varespecifikationen som følge af, at de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger eller er forbundet med naturkatastrofer eller ugunstige vejrforhold, der formelt anerkendes af de kompetente myndigheder, tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at fastsætte betingelser og krav for proceduren vedrørende ændringer, der skal godkendes af både medlemsstaten og Kommissionen.

6.  For at hindre ulovlig anvendelse af geografiske betegnelser tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne skal træffe i den henseende.

6.  For at hindre ulovlig anvendelse af geografiske betegnelser tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne skal træffe i den henseende.

7.  For at den verifikation, der er omhandlet i dette kapitel, kan blive effektiv, tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om de nødvendige foranstaltninger vedrørende fødevarevirksomhedernes meddelelse til myndighederne.

7.  For at den verifikation, der er omhandlet i dette kapitel, kan blive effektiv, tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om de nødvendige foranstaltninger vedrørende de erhvervsdrivendes meddelelse til myndighederne.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne er ansvarlige for kontrollen med spiritus. De træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at nærværende forordning overholdes, og de udpeger navnlig de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere overholdelsen af forordningen.

1.  Medlemsstaterne er ansvarlige for kontrollen med spiritus jf. forordning (EU) 2017/625. De træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at nærværende forordning overholdes, og de udpeger navnlig de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere overholdelsen af forordningen.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 16, 38, 41 og 46, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra denne forordnings ikrafttræden.

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 og 46, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ... [EUT indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19-23, 28 og 29 finder anvendelse på ansøgninger om beskyttelse, ændring og annullering, der er indsendt efter anvendelsesdatoen for denne forordning.

Artikel 19-23, 28 og 29 finder anvendelse på ansøgninger om beskyttelse, ændring og annullering, der er indsendt efter anvendelsesdatoen for denne forordning. Henvisning til varespecifikationer som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 7, skal i påkommende tilfælde også forstås som omfattende de tekniske dokumenter for spiritus, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, og i særdeleshed i forbindelse med denne artikel og artikel 18, 28, 29, 35, 38 og 39 i denne forordning.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  "Af landbrugsoprindelse": et produkt, der fremstilles af landbrugsprodukter som anført i traktatens bilag I, eller forarbejdede fødevarer, der udelukkende stammer fra sådanne produkter og egner sig til konsum."

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b)  "Destillation": fremgangsmåde, hvorved en alkoholholdig blanding af stoffer eller en alkoholisk væske opvarmes, og den damp, der dannes, derpå igen kondenseres (gøres flydende). Denne termiske proces har til formål enten at udskille stoffer i udgangsblandingen eller at styrke visse sensoriske egenskaber i den alkoholiske væske. Afhængig af produktkategori, produktionsmetode eller det anvendte destillationsapparat udføres denne destillation én eller flere gange.

Begrundelse

I forordning nr. 110/2008, som er gældende for indeværende, er det i forbindelse med de forskellige produktkategorier sommetider præciseret, om det er tilladt at foretage én enkelt destillation eller flere destillationer. Dette førte i forbindelse med anvendelsen af den eksisterende spiritusforordning til en vis retsusikkerhed med hensyn til, om det i forbindelse med de kategorier, hvor der kun tales om destillation, er tilladt at foretage én enkelt destillation eller flere destillationer. Dobbelt destillation er den traditionelle metode, og anvendes stadig i forbindelse med mange produktkategorier.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Landbrugsdestillat": en alkoholholdig væske, der er fremstillet ved destillation efter alkoholgæring af landbrugsprodukter, som er anført i traktatens bilag I, og som ikke har egenskaberne ved ethanol eller en spiritus, men som har bevaret aroma og smag fra de anvendte råvarer.

"Landbrugsdestillat": en alkoholholdig væske, der er fremstillet ved destillation efter alkoholgæring, og som ikke har egenskaberne ved ethanol eller en spiritus, men som har bevaret aroma og smag fra de anvendte råvarer.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt de anvendte råvarer er nævnt, skal destillatet udelukkende være fremstillet af disse råvarer.

Såfremt de anvendte råvarer er nævnt, skal destillatet udelukkende være fremstillet af de pågældende råvarer.

Begrundelse

For at præcisere, at destillater af landbrugsoprindelse kan fremstilles af enhver form for landbrugsråvarer.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  I forbindelse med denne forordning bruges det generelle udtryk "destillation" både om enkelt- og multidestillation samt gendestillation.

Begrundelse

Multidestillation er en traditionelt brugt og almindelig praksis også for spirituskategorier, hvor dette ikke nævnes specifikt under kravene til kategorien i bilag II. Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere udtrykket destillation for at give producenterne garanti for lovligheden af deres traditionelle metoder.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  stevia

Begrundelse

Forbrugernes interesse i kaloriefattige produkter fører til en stigning i brugen af dette naturlige sødestof blandt producenter af visse former for drikkevarer.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  andre naturlige kulhydratstoffer med tilsvarende virkning som produkterne i a)e).

f)  andre naturlige stoffer eller landbrugsråvarer med tilsvarende virkning som produkterne i litra a)-e).

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "Tilsætning af alkohol": tilsætning af landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater til en spiritus.

4)  "Tilsætning af alkohol": tilsætning af landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater til en spiritus. Brugen af landbrugsethanol til fortynding eller opløsning af farvestoffer, aromastoffer eller ethvert andet godkendt tilsætningsmiddel, der anvendes ved fremstilling af spiritus, betragtes ikke som tilsætning af alkohol.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a)  "Aromatisering": tilsætning af aromaer eller fødevareingredienser med aromagivende egenskaber under tilberedningen af spiritus.

Begrundelse

Enkelte definitioner er udeladt i bilag I. Denne definition bør forblive uændret fra forordning (EF) nr. 110/2008 for at bidrage til at sikre ensartet anvendelse af reglerne i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14)  "Farvning": anvendelse under fremstillingen af spiritus af et eller flere farvestoffer som defineret i punkt 2 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008.

14)  "Farvning": anvendelse under produktionen af spiritus af et eller flere farvestoffer som defineret i punkt 2 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Begrundelse

Da spiritus produceres snarere end tilberedes, præciserer denne ændring definitionen af farvning.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16a)  "Fremstillingssted": det sted eller det område, hvor den fase i fremstillingen af færdigvaren, der giver spiritussen dens karakter og vigtigste endelige egenskaber, finder sted.

Begrundelse

Enkelte definitioner er udeladt i bilag I. Denne definition bør forblive uændret fra forordning (EF) nr. 110/2008 for at bidrage til at sikre ensartet anvendelse af reglerne i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – nr. 16 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  "Betegnelse": de udtryk, der anvendes i mærkning og præsentation, på emballage, på transportdokumenter, der ledsager en spiritus, på handelsdokumenter, navnlig fakturaer og følgesedler, og i reklamer for drikkevaren.

Begrundelse

Enkelte definitioner er udeladt i bilag I. Denne definition bør forblive uændret fra forordning (EF) nr. 110/2008 for at bidrage til at sikre ensartet anvendelse af reglerne i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af saft af sukkerrør, og som har roms karakteristiske aromatiske egenskaber og et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover. Denne spiritus kan bringes i omsætning med ordene "af landbrugsoprindelse" som nærmere beskrivelse af varebetegnelsen "rom", ledsaget af en hvilken som helst af de registrerede geografiske betegnelser fra de franske oversøiske departementer og den selvstyrende region Madeira.

ii)  spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af saft af sukkerrør, og som har roms karakteristiske aromatiske egenskaber og et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100% vol.) eller derover. Denne spiritus må kun bringes i omsætning med ordene "af landbrugsoprindelse" som nærmere beskrivelse af det officielle navn "rom", hvis den er ledsaget af en af de registrerede geografiske betegnelser fra de franske oversøiske departementer og den selvstyrende region Madeira.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Rom må sødes med en maksimal dosis på 20 g pr. liter af slutproduktet, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 2 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Whisky eller whiskey

2.  Whisky eller whiskey

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 54 i bilag I.

c)  Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I.

Begrundelse

Rettelse af en trykfejl i forslaget.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Whisky eller whiskey må ikke være sødet eller aromatiseret eller indeholde andre tilsætningsstoffer end almindelig karamel anvendt til farvning.

d)  Whisky eller whiskey må ikke være sødet eller aromatiseret eller indeholde andre tilsætningsstoffer end almindelig karamel (E150a) anvendt til farvning.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Bortset fra "Korn" har kornbrændevin et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37 %.

b)  Bortset fra "Korn" har kornbrændevin et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35 %.

Begrundelse

Rettelse af en trykfejl i forslaget.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Kornbrændevin må kun sødes med op til 10 g pr. liter af det færdige produkt, udtrykt i invertsukker, med henblik på afrunding af den endelige smag.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Vinbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder.

d)  Vinbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke tilsætning af stoffer, der traditionelt anvendes i fremstillingen. Kommissionen fastlægger gennem delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43, hvilke stoffer der er tilladt på EU-plan, og orienterer sig i denne forbindelse efter de traditionelle produktionsprocesser i de forskellige medlemsstater.

Begrundelse

Tidligere har tilsætning af sådanne tilsætningsstoffer været reguleret af national ret. Dette skaber konkurrenceforvridning på det indre marked i EU. For at sikre fair konkurrence og gennemsigtighed for forbrugerne bør det harmoniseres på EU-plan, hvilke tilsætningsstoffer der er tilladt.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Vinbrændevin må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 4 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  Udtrykket "vinbrændevin" i forbindelse med "eddike" er fortsat tilladt i forbindelse med betegnelse, præsentation og mærkning af eddike.

Begrundelse

Spriteddike (Branntweinessig) er i Tyskland en traditionel betegnelse for en eddike, der ikke udvindes af vinbrændevin som defineret i bilag II del I, nr. 4, men af landbrugsalkohol. På baggrund af reglerne i spiritusforordningen om de sammensatte udtryk, ville betegnelsen spriteddike ikke længere være tilladt.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 5 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Brandy eller Weinbrand

5.  Brandy eller Weinbrand

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Brandy eller Weinbrand må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder.

d)  Brandy eller Weinbrand må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke tilsætning af stoffer, der traditionelt anvendes i fremstillingen. Kommissionen fastlægger gennem delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43, hvilke stoffer der er tilladt på EU-plan, og orienterer sig i denne forbindelse efter de traditionelle produktionsprocesser i de forskellige medlemsstater.

Begrundelse

Tidligere har tilsætning af sådanne tilsætningsstoffer været reguleret af national ret. Dette skaber konkurrenceforvridning på det indre marked i EU. For at sikre fair konkurrence og gennemsigtighed for forbrugerne bør det harmoniseres på EU-plan, hvilke tilsætningsstoffer der er tilladt.

Ændringsforslag119

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 5 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Brandy eller Weinbrand må sødes med op til 35 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

 

(Ordene "Brandy eller Weinbrand" skal stå i kursiv, hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 6 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Brændevin af presserester af druer eller druekvas må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 7 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  i brændevin af presserester af stenfrugter må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 7 g/hl alkohol (100 % vol.)

iv)  i brændevin af presserester af stenfrugter må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 1 g/hl alkohol (100 % vol.). I brændevin af presserester af stenfrugter må indholdet af ethylcarbamat ikke overstige 1 mg/l alkohol i det færdige produkt.

Begrundelse

Cyanbrinte er en prækursor for dannelsen af ethylcarbamat, som er kræftfremkaldende. For at overholde målværdien på 1 mg/liter færdigt produkt for ethylcarbamat skal det maksimale indhold af hydrogencyanid på 7g/hl alkohol nedsættes til 1 g/hl. 100 % ren alkohol. Ethylcarbamat er et meget giftigt kræftfremkaldende stof. Kommissionen har på grundlag af relevante anbefalinger i Codex Alimentarius offentliggjort anbefalinger om forholdsregler til at nedbringe indholdet af ethylcarbamat til målværdien på 1 mg pr. liter færdigt produkt.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 7 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Brændevin af presserester af frugter må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 8 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy

8.  Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 8 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

 

(Ordene "raisin brandy" skal stå i kursiv, hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 9 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  ved brændevin af stenfrugter må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 7 g/hl alkohol (100 % vol.).

iv)  ved brændevin af stenfrugter må et indhold af cyanbrinte på 1 g/hl alkohol (100 % vol.) ikke overstiges. Ved brændevin af stenfrugter må indholdet af ethylcarbamat i det færdige produkt ikke overstige 1 mg/l alkohol.

Begrundelse

Cyanbrinte er en prækursor for dannelsen af ethylcarbamat, som er kræftfremkaldende. For at overholde målværdien på 1 mg/liter færdigt produkt for ethylcarbamat skal det maksimale indhold af hydrogencyanid på 7g/hl alkohol nedsættes til 1 g/hl. 100 % ren alkohol. Ethylcarbamat er et meget giftigt kræftfremkaldende stof. Kommissionen har på grundlag af relevante anbefalinger i Codex Alimentarius offentliggjort anbefalinger om forholdsregler til at nedbringe indholdet af ethylcarbamat til målværdien på 1 mg pr. liter færdigt produkt.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 9 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  –  Tarmvridrøn (Sorbus torminalis (L.) Crantz)

 

  Storfrugtet røn (Sorbus domestica L.)

 

  hyben af hunderose (Rosa canina L.)

Begrundelse

For så vidt angår råmaterialer bør det maksimalt tilladte indhold af methanol for disse bærfrugter øges til 1 350 g/hl ren alkohol for at gøre det muligt at fremstille kvalitetsprodukter med en karakteristisk aroma og smag. Der er ingen sundhedsrisiko, da denne højere maksimumgrænse for methanol allerede gælder for en række andre frugter og bær.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 9 – litra f – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Alternativt kan varebetegnelsen "Obstler" anvendes som betegnelse for frugtbrændevin fremstillet udelukkende af forskellige sorter æbler, pærer eller begge dele.

 

(Ordet "Obstler" skal stå i kursiv, hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 9 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  Hvis to eller flere slags frugter, bær eller grøntsager destilleres sammen, betegnes produktet "frugtbrændevin" eller "grøntsagsbrændevin" alt efter hvad der er relevant. Denne betegnelse kan suppleres med navnet på hver slags frugt, bær eller grøntsag i faldende orden efter den anvendte mængde.

h)  Hvis to eller flere slags frugter, bær eller grøntsager destilleres sammen, sælges produktet under varebetegnelsen "frugt- og grøntsagsbrændevin" eller "grøntsags- og frugtbrændevin" afhængigt af, om det overvejende er most fra frugt- eller bærarter eller most fra grøntsagsarter, der destilleres sammen. Denne betegnelse kan suppleres med navnet på hver slags frugt, bær eller grøntsag i faldende orden efter den anvendte mængde.

 

 

Begrundelse

Ændringen i første afsnit har til formål at informere forbrugerne bedre. I tysktalende lande (Tyskland, Østrig, Schweiz) har "Obstler" i årtier været en almindelig betegnelse for en frugtbrændevin af æbler og pærer. Udtrykket "Obstler" bør kun beskyttes og derfor skrives med kursiv på tysk.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 9 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  Frugtbrændevin må sødes med op til 18 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 10 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Hverken brændevin af æblecider eller pærecider må tilsættes aromastoffer.

d)  Hverken brændevin af æblecider eller pærecider må tilsættes aromastoffer. Dette udelukker imidlertid ikke traditionelle produktionsmetoder.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at sikre de traditionelle produktionsmetoder for brændevin af æble- eller pærecider som f.eks. Calvados.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 10 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Brændevin af æble- eller pærecider må sødes med op til 15 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 11 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Honningbrændevin må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 12 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand eller spiritus af bærme

 

(Ordene "eller spiritus af bærme" skal stå i almindelig kursiv, hvis ændringsforslaget vedtages).

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning. Formålet med anden del af ændringsforslaget er at tilføje det fulde navn på kategorien, som mangler i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 12 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Hefebrand eller spiritus af bærme er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af vinbærme eller gæret frugt til under 86 % vol.

a)  Hefebrand eller spiritus af bærme er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af vinbærme eller af bærme af gæret frugt til under 86 % vol.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 12 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Hefebrand eller spiritus af bærme må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

 

(Ordet "Hefebrand" skal stå i kursiv, hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 13 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13.  Bierbrand eller eau de vie de bière

13.  Bierbrand eller eau de vie de bière

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 13 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Bierbrand eller eau-de-vie de bière må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

 

(Ordene "Bierbrand eller eau-de-vie de bière" skal stå i kursiv, hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 14 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14.  Topinambur

14.  Topinambur eller jordskokbrændevin

 

(Ordene "eller jordskokbrændevin" skal stå i almindelig kursiv, hvis ændringsforslaget vedtages).

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning. Formålet med anden del af ændringsforslaget er at tilføje det fulde navn på kategorien, som mangler i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 14 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Topinambur eller jordskokbrændevin må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

 

(Ordet "Topinambur" skal stå i kursiv, hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra a – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Maksimumsindholdet af reststoffer for landbrugsethanol skal være i overensstemmelse med det maksimumsindhold, der fastsat i punkt 1 i bilag I, dog må methanolindholdet ikke overstige 10 g/hl alkohol (100 % vol.).

Maksimumsindholdet af reststoffer for landbrugsethanol, der bruges til fremstilling af vodka, skal være i overensstemmelse med det maksimumsindhold, der fastsat i punkt 1 i bilag I, dog må methanolindholdet ikke overstige 10 g/hl alkohol (100 % vol.).

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Vodka har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %.

b)  Vodka har et alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 37,5 % og højst 80 %.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Vodka må ikke farves.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Betegnelsen, præsentationen eller mærkningen af vodka, der ikke udelukkende er fremstillet af kartofler eller korn, skal være påført betegnelsen "fremstillet af …" suppleret med navnet på de råvarer, der er anvendt til fremstilling af landbrugsethanolen.

d)  Betegnelsen, præsentationen eller mærkningen af vodka, der ikke udelukkende er fremstillet af kartofler eller korn, eller de to i forening skal være påført betegnelsen "fremstillet af …" suppleret med navnet på de råvarer, der er anvendt til fremstilling af landbrugsethanolen.

Begrundelse

Med Kommissionens forslag slettedes alle referencer til og/eller i teksten. Ændringsforslaget sigter mod at opretholde de nuværende produktionsmetoder.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da)  Vodka kan være sødet for at afrunde den endelige smag. Dog må det endelige produkt ikke indeholde mere end 10g sødemiddel pr. liter, udtrykt si invertsukkerækvivalent.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  Alternativt kan varebetegnelsen være "vodka" i en hvilken som helst medlemsstat.

 

(Ordet "vodka" skal stå i kursiv, hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 16 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  der er fremstillet ved udblødning af de frugter eller bær, der er nævnt i punkt ii), delvis gærede eller ugærede, og eventuelt tilsat højst 20 liter landbrugsethanol, brændevin eller destillat, der stammer fra den samme frugt, eller en blanding deraf, pr. 100 kg gærede frugter eller bær, efterfulgt af destillation til under 86 % vol.

i)  der er fremstillet ved udblødning af de frugter eller bær, der er nævnt i punkt ii), delvis gærede eller ugærede, og eventuelt tilsat højst 20 liter landbrugsethanol, brændevin eller destillat, der stammer fra den samme frugt, eller en kombination deraf, pr. 100 kg gærede frugter eller bær, efterfulgt af destillation til under 86 % vol.

Begrundelse

For at undgå forveksling med definitionen af blanding i artikel 2, stk. 1, punkt 3.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 16 – litra a – nr. ii – led 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  almindelig røn (Sorbus aucuparia L.)

–  Vedrører ikke den danske tekst.

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 16 – litra a – nr. ii – led 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  storfrugtet røn (Sorbus domestica L.)

–  Vedrører ikke den danske tekst

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 16 – litra a – nr. ii – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  - aronia (surbær),

 

- almindelig hæg (Prunus Padus L.).

Begrundelse

De anførte råvarer bør føjes til listen over frugter og bær, der er tilladte for denne produktkategori.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 17 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Geist (sammen med frugtnavnet eller de anvendte råvarer) er spiritus, der er fremstillet ved udblødning af ugærede frugter og bær, der er nævnt i gruppe B, kategori 16, litra a), nr. ii), eller grøntsager, nødder eller andre plantematerialer, f.eks. urter eller rosenkronblade, i landbrugsethanol efterfulgt af destillation til under 86 % vol.

a)  Geist (sammen med frugtnavnet eller de anvendte råvarer) er spiritus, der er fremstillet ved udblødning af ugærede frugter og bær, der er nævnt i gruppe B, kategori 16, litra a), nr. ii), eller grøntsager, nødder, svampe eller andre plantematerialer, f.eks. urter eller rosenkronblade, i landbrugsethanol efterfulgt af destillation til under 86 % vol.

Begrundelse

Svampe er ikke kategoriseret som et plantemateriale og skal derfor nævnes separat.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 17 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17.  Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare)

17.  Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare)

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 17 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Anvendelsen af udtrykket "geist" efter et andet udtryk end navnet på en frugt er fortsat tilladt i fantasinavne i spiritussektoren.

Begrundelse

Dette vil muliggøre, at navne som "Stadtgeist" eller "Schlossgeist" kan anvendes som spiritusnavne.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 19 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Spiritus med enebærsmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol eller kornbrændevin eller korndestillat med enebær (Juniperus communis L. eller juniperus oxicedrus L.).

a)  Spiritus med enebærsmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol eller kornbrændevin eller korndestillat eller en kombination deraf med enebær (Juniperus communis L. eller juniperus oxicedrus L.).

Begrundelse

For at undgå forveksling med definitionen af blanding i artikel 2, stk. 1, punkt 3.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 20 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20.  Gin

20.  Gin

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 21 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21.  Destilleret gin

21.  Destilleret gin

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 21 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  en blanding af et produkt, der er fremstillet ved ovennævnte destillation, og landbrugsethanol med samme sammensætning, renhed og alkoholindhold; til aromatisering af destilleret gin kan tillige anvendes aromastoffer eller aromapræparater som specificeret i kategori 20, litra c).

ii)  en kombination af et produkt, der er fremstillet ved ovennævnte destillation, og landbrugsethanol med samme sammensætning, renhed og alkoholindhold; til aromatisering af destilleret gin kan tillige anvendes aromastoffer eller aromapræparater som specificeret i kategori 20, litra c).

Begrundelse

For at undgå forveksling med definitionen af blanding i artikel 2, stk. 1, punkt 3.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 22 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22.  London Gin

22.  London gin

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 22 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Betegnelsen "London gin" kan suppleres med betegnelsen "dry".

c)  Betegnelsen "London gin" kan omfatte betegnelsen "dry".

Begrundelse

Denne ændring i ordlyden afspejler bedre den aktuelle praksis og øger fleksibiliteten.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 24 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24.  Akvavit eller aquavit

24.  Akvavit eller aquavit

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 26 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

26.  Pastis

26.  Pastis

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 27 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 28 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

28.  Anis

28.  Anis

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 28 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Anis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37 %.

b)  Anis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35 %.

Begrundelse

Rettelse af en trykfejl i forslaget.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 29 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

29.  Destilleret anis

29.  Destilleret anis

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 30 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

30.  Spiritus med bitter smag eller bitter

30.  Spiritus med bitter smag eller bitter

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 30 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Spiritus med bitter smag eller bitter er spiritus med en fremherskende bitter smag, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med aromastoffer.

a)  Spiritus med bitter smag eller bitter er spiritus med en fremherskende bitter smag, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med aromastoffer eller aromapræparater eller begge dele.

Begrundelse

Rettelse af en udeladelse i forslaget.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 31 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Det maksimale sukkerindhold i vodka med tilsat aroma skal være 100 gram pr. liter, udtrykt i invertsukker.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 31 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  Ordet "vodka" på ethvert officielt EU-sprog kan erstattes af "vodka".

 

(Ordet "vodka" skal stå i kursiv anden gang, hvis dette ændringsforslag vedtages)

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 32 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  der er fremstillet af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat eller en eller flere former for spiritus eller en blanding deraf, som er sødet og tilsat en eller flere aromatiseringer, landbrugsprodukter eller fødevarer.

ii)  der er fremstillet af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat eller en eller flere former for spiritus eller en kombination deraf, som er sødet og tilsat en eller flere aromatiseringer, landbrugsprodukter eller fødevarer.

Begrundelse

For at undgå forveksling med definitionen af blanding i artikel 2, stk. 1, punkt 3.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 32 – litra d – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Alternativt kan varebetegnelsen være "likør" i en hvilken som helst medlemsstat.

 

(Ordet "likør" skal stå i kursiv, hvis dette ændringsforslag vedtages)

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 32 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Salgsbetegnelsen "likør" kan også suppleres med navnet på den aroma eller fødevare, der anvendes ved fremstillingen af produktet.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og ligesom med frugtspiritus (punkt 9, litra f), i dette bilag) bør det nævnes i definitionen på likør, at varenavnet også kan suppleres med navnet på den anvendte aroma eller fødevare.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 34 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 35 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 36 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 37– overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 38– overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

38.  "Spiritus med slåenaroma eller Pacharán"

31a.  "Spiritus med slåenaroma eller Pacharán"

 

(Kategorien "Spiritus med slåenaroma eller Pacharán" skal flyttes op mellem kategori 31 "vodka" og 32 "likør".)

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning. Placeringen af denne kategori i bilag II er ikke korrekt. Kategorierne efter "Kategori 32. Likør" er alle likører, og det er ikke altid tilfældet her: Det kan være en likør, men er det ikke nødvendigvis, det afhænger af, hvor meget sukker den indeholder.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 39 –overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 39 –litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  den har et minimumssukkerindhold på 370 g pr. liter udtrykt i invertsukker

ii)  den har et minimumssukkerindhold på 350 g pr. liter udtrykt i invertsukker

Begrundelse

Rettelse af en trykfejl i forslaget.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 40 –overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

40.  Maraschino, marrasquino eller maraskino

40.  Maraschino, marrasquino eller maraskino

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 41 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

41.  Nocino

41.  Nocino

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 42 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

42.  Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat

42.  Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 42 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin, og hvis ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af rene æggeblommer er på 140 g pr. liter af færdigvaren.

a)  Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin, eller en kombination heraf, og hvis ingredienser er æggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af rene æggeblommer er på 140 g pr. liter af færdigvaren. Enhver anvendelse af æg fra høns af andre arter end Gallus gallus skal være angivet på etiketten.

Begrundelse

For at undgå forveksling med definitionen af blanding i artikel 2, stk. 1, punkt 3.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 42 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Kun aromastoffer og aromapræparater må anvendes ved fremstillingen af æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat.

c)  Kun fødevarer med aromagivende egenskaber, naturlige aromastoffer og aromapræparater må anvendes ved fremstillingen af æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat.

Begrundelse

Æggelikør afrundes ofte med mælk eller fløde for at fremhæve smagen i henhold til traditionelle produktionsmetoder. Disse fødevarer er ikke aromaer i henhold til EU-lovgivningen om aromastoffer. Denne ændring skal gøre det muligt fortsat at benytte traditionelle fremstillingsmetoder. En tilladelse til udelukkende at tilsætte naturlige aromastoffer og ikke andre naturidentiske eller kunstige aromastoffer, som er blevet brugt førhen, udgør en uændret situation.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 42 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  fløde kan anvendes ved fremstillingen af æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 43 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Likør med æg er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin eller en blanding heraf, og hvis karakteristiske ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af æggeblommer er på 70 g pr. liter af færdigvaren.

a)  Likør med æg er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin eller en kombination heraf, og hvis karakteristiske ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af æggeblommer er på 70 g pr. liter af færdigvaren.

Begrundelse

For at undgå forveksling med definitionen af blanding i artikel 2, stk. 1, punkt 3.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 44 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 45 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

45.  Väkevä glögi eller spritglögg

45.  Väkevä glögi eller spritglögg

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Bilag II – del I – spirituskategori 46 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

46.  Berenburg eller Beerenburg

46.  Berenburg eller Beerenburg

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skrive navnet på spirituskategorien i kursiv med henblik på anvendelsen af artikel 13 i udkastet til forordning.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Bilag II – del II – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Guignolet Kirsch fremstilles i Frankrig ved blanding af guignolet og kirsch, således at mindst 3 % af den samlede mængde ren alkohol i det endelige produkt hidrører fra kirsch. Guignolet Kirsch har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. For så vidt angår mærkning og præsentation skal ordet Guignolet angives med bogstaver i præsentationen og mærkningen i samme skrifttype, størrelse, farve og på samme linje som ordet "Kirsch", og for flaskers vedkommende være anbragt på forsideetiketten. Oplysningerne om produktets alkoholsammensætning skal omfatte en angivelse af den procentdel af ren alkohol i volumenprocent, som guignolet og kirsch udgør af den samlede volumen ren alkohol i Guignolet Kirsch.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at have specifikke regler for Guignolet-Kirsch svarende til reglerne for Rum-Verschnitt og Slivovice.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

BILAG IIa

 

DET DYNAMISKE LAGRINGSSYSTEM ELLER "CRIADERAS Y SOLERA"-SYSTEMET

 

Det dynamiske lagringssystem, eller "criaderas y solera"-systemet, består af periodisk aftapning af en del af den brandy, der ligger i de egetræsfade og -beholdere, som tilsammen udgør et lagringsniveau, og en tilsvarende påfyldning af brandy fra det foregående lagringsniveau.

 

Definitioner

 

"Lagringsniveau": det enkelte sæt af egetræsfade og -beholdere med samme lagringsniveau, igennem hvilket brandyen passerer i løbet af sin lagringsproces. De enkelte niveauer benævnes "criadera", bortset fra det sidste før aftapningen af brandyen. Dette benævnes "solera".

 

"Aftapning": en del af brandyen fra hvert egetræsfad eller -beholder i et lagringsniveau, der aftappes for at blive fyldt på egetræsfadene og -beholderne i det følgende lagringsniveau eller for soleraens vedkommende for at blive ekspederet.

 

"Påfyldning": den mængde brandy fra egetræsfadene og -beholderne i en given lagringsklasse, som fyldes på og blandes med indholdet i egetræsfadene og -beholderne i det følgende lagringsniveau.

 

"Gennemsnitsalder": den tid, det tager en samlet brandybeholdning at gennemgå lagringsprocessen, beregnet som forholdet mellem den samlede mængde brandy i samtlige lagringsniveauer og den mængde, der aftappes fra den sidste klasse – "solera'en" på et år.

 

Gennemsnitsalderen for den brandy, der tappes fra "solera"-niveauet kan beregnes ved hjælp af følgende formel: 𝑡̅ = Vt/Ve

 

hvor:

 

  𝑡̅ er gennemsnitsalderen udtrykt i år

 

  Vt er volumenet på den samlede beholdning i lagringssystemet, udtrykt i liter ren alkohol

 

  Ve er det samlede produktvolumen, der aftappes til afsendelse i løbet af et år, udtrykt i liter ren alkohol.

 

Mindste gennemsnitsalder: Hvis der er tale om egetræsfade og -beholdere på mindre end 1 000 liter, må antallet af aftapninger og påfyldninger pr. år højst være dobbelt så stort som antallet af niveauer i systemet for at garantere, at den yngste komponent er mindst 6 måneder gammel.

 

Såfremt der er tale om egetræsfade og -beholdere på 1 000 liter eller derover, skal antallet af aftapninger og påfyldninger pr. år være mindre end eller lig med antallet af niveauer i systemet for at garantere, at den yngste komponent er mindst ét år gammel.

Begrundelse

Er knyttet til ændringsforslag fremsat til artikel 11, stk. 3a (nyt).

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

I december 2016 offentliggjorde Kommissionen sit udkast til forordning om spiritus. Formålet med forordningen er at tilpasse den gældende retlige ramme til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Ordføreren går ind for, at lovgivningen om spiritus tilpasses Lissabontraktaten, men finder det vigtigt, at Parlamentet ved hver tilpasning bevarer de beføjelser, som det allerede havde i henhold til den gældende lovgivning. Ordføreren takker Kommissionen for dens indsats, men mener, at det på visse punkter har været nødvendigt at fremsætte ændringsforslag for at beskytte disse rettigheder. For så vidt angår den delegation af beføjelser, der tillægges Kommissionen, anses det for hensigtsmæssigt at begrænse den til en periode på fem år med mulighed for forlængelse.

En af de største ændringer i forslaget med hensyn til den gældende forordning er retsgrundlaget. Ordføreren finder det yderst formålstjenligt, at der indføres en henvisning til artikel 43, stk. 2, i TEUF for at fremhæve landbrugsdimensionen af denne lovgivning. Ud over at spiritus udgør et kvantitativt og kvalitativt meget vigtigt afsætningsområde for Unionens landbrugsproduktion, skal den ethanol, der anvendes til fremstilling af spiritus, desuden være landbrugsethanol.

For så vidt angår ændringen af kapitel III om geografiske betegnelser er ordføreren enig med Kommissionen i, at det er nødvendigt at harmonisere de forskellige ordninger for geografiske betegnelser, der findes i Den Europæiske Union. Ordføreren mener imidlertid, at der bør tages hensyn til de særlige forhold, der kendetegner spiritussektoren. Desuden bør de eksisterende geografiske betegnelser, for hvilke den tekniske dokumentation allerede er fremlagt, automatisk beskyttes som geografiske betegnelser gennem den nye forordning, og det bør ikke være muligt at ophæve beskyttelsen, efter at denne forordning er trådt i kraft.

I denne ånd af harmonisering udgår i forslaget bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 om geografiske betegnelser, og det overføres til et elektronisk register i lighed med det, der blev fastsat for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser for vin og fødevarer. Ordføreren støtter harmoniseringen og forstår, hvorfor Kommissionen vil ophæve bilag III, i betragtning af registrets betydning, men mener, at Parlamentet skal deltage i de ændringer, der foretages i dette register.

Det præciseres i artikel 13 i forslaget, at de ord, der er markeret med kursiv i bilag II, ikke skal oversættes på mærkningen eller i præsentationen af spiritussen. Der er fremsat tekniske ændringsforslag for at tilpasse de kategorier af spiritus, der er anført i bilag II, for at skabe større klarhed i forbindelse med opfyldelsen af kravene i nævnte artikel.

Endelig er der blevet fremsat tekniske ændringsforslag til bilag II for at afhjælpe mangler eller uoverensstemmelser med den gældende forordning.

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (11.10.2017)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Ordfører for udtalelse: Nicola Danti

KORT BEGRUNDELSE

Hovedformålet med forslaget til forordning er at tilpasse den nuværende lovgivning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og at tillægge Kommissionen delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i TEUF.

Ikke desto mindre mener ordføreren, at Kommissionens forslag indeholder ændringer til visse væsentlige elementer i basisretsakten og indfører nogle nye innovative ændringer med mulige indvirkninger på områder, som sorterer under Udvalget om International Handel.

Spiritussektoren er en af de vigtigste sektorer for den europæiske eksport af landbrugsfødevarer, der tegnede sig for mere end 10 mia. EUR i 2016, svarende til 8 % af EU's samlede eksport af fødevarer.

I denne sammenhæng er det vigtigt at huske på betydningen af geografiske betegnelser, som også inden for spiritussektoren er et redskab til at beskytte lokale, regionale og nationale produkters særpræg og kvalitet i EU, hvilket også gør det muligt at bevare traditionelle færdigheder og arbejdspladser, der er forbundet med produktion af disse, såvel som at give forbrugerne klare oplysninger om de egenskaber, der giver produkterne deres merværdi.

De er blevet en af de vigtigste offensive interesser inden for rammerne af den europæiske handelspolitik, hvorigennem der søges at opnå et beskyttelsesniveau, der svarer til det, der findes i EU, også uden for EU, og lette adgangen til markeder i tredjelande for europæiske kvalitetsprodukter.

Som alle former for intellektuelle ejendomsrettigheder kan beskyttede geografiske betegnelser blive udsat for misbrug. Med henblik på fuldt ud at beskytte de forskellige former for spiritus' omdømme på det indre og det globale marked skal beskyttelsen mod forfalskning og svigagtig praksis styrkes.

Med dette i tankerne mener ordføreren, at det er hensigtsmæssigt at udvikle lovgivning inden for passende reguleringsmæssige rammer, der tager sigte på at udvide den samme beskyttelse i tilfælde af forfalskede geografiske betegnelser til produkter i transit på EU's område, også selv om de ikke er beregnet til markedsføring på det indre marked.

I 2014 udgjorde værdien af produkter, der krænkede de beskyttede geografiske betegnelser ca. 4,3 mia. EUR, svarende til ca. 9 % af det samlede marked for geografiske betegnelser i EU. I forhold til den samlede værdi af de forskellige produkter, der er beskyttet af geografiske betegnelser, tegner alkohol sig for den største andel af overtrædelserne.

Det er derfor afgørende vigtigt at ajourføre denne lovgivning med henblik på at opretholde mindst det samme beskyttelsesniveau, som er garanteret i henhold til gældende lovgivning, og sikre den nødvendige styrkelse af sektoren.

I denne forbindelse anser ordføreren det for hensigtsmæssigt at genindføre en bestemmelse, der giver muligheden for på spiritus, der er bestemt til eksport, ud over det oprindelige navn på den geografiske betegnelse, at angive en oversættelse heraf, også på et andet sprog end et af EU's officielle sprog, hvis dette kræves i henhold til lovgivningen i et tredjeland. Ordføreren mener, at en indførelse af denne mulighed udelukkende gennem Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter kan resultere i en procedure, der er for langsommelig.

Indførelsen af et elektronisk register over alle geografiske betegnelser for spiritus er helt sikkert et positivt aspekt af forslaget. Registret kan faktisk være et innovativt, dynamisk og gennemsigtigt redskab, ligesom det vil være lettere tilgængeligt. Det bør have samme retskraft som bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 og automatisk omfatte de geografiske betegnelser, der er registreret og forsynet med en varespecifikation i henhold til bilaget. Det kan også omfatte geografiske betegnelser for produkter, der er produceret i tredjelande og beskyttet i EU gennem en international aftale, hvis disse tredjelande ønsker det. Ordføreren mener, at dette er et vigtigt element, som kan anvendes i forbindelse med handelsforhandlinger med tredjelande, som allerede har angivet interesse i den retning.

Endelig anser ordføreren det for hensigtsmæssigt at tillægge Kommissionen delegerede beføjelser for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse for perioder af samme varighed.

Der tillægges delegerede beføjelser vedrørende væsentlige elementer i forordningen, som kræver et omfattende samarbejde og en smidig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, Parlamentet og Kommissionen for bedre at efterkomme sektorens behov og interesser.

Afslutningsvis mener ordføreren, at denne tilpasning til TEUF som minimum skal sikre et beskyttelses- og styrkelsesniveau, der svarer til niveauet i den forordning, der er i kraft i øjeblikket.

I et bredere perspektiv mener ordføreren i øvrigt, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde retlige rammer, der er så ensartede som muligt, for de geografiske betegnelser i EU – under hensyntagen til de særlige forhold i de forskellige sektorer. Dette vil bidrage til at styrke og øge sammenhængen i EU's position på internationalt plan på dette område yderligere og navnlig i forhandlingerne om handelsaftaler med tredjelande.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  I nogle tilfælde kan ledere af fødevarevirksomheder være forpligtet til eller ønske at angive en spiritus' oprindelse for at henlede forbrugernes opmærksomhed på deres produkts kvaliteter. Sådanne oprindelsesangivelser bør være i overensstemmelse med harmoniserede kriterier. Der bør derfor fastsættes specifikke bestemmelser om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed ved præsentation og mærkning af spiritus.

(15)  I nogle tilfælde kan ledere af fødevarevirksomheder være forpligtet til eller ønske at angive en spiritus' oprindelse for at henlede forbrugernes opmærksomhed på deres produkts kvaliteter. Der bør derfor fastsættes specifikke bestemmelser om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed ved præsentation og mærkning af spiritus.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Hvad angår beskyttelse af geografiske betegnelser, er det vigtigt, at der tages behørigt hensyn til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter "TRIPS-aftalen"), særlig artikel 22 og 23, og i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (herefter "GATT-aftalen"), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF12.

(17)  Hvad angår beskyttelse af geografiske betegnelser, er det vigtigt, at der tages behørigt hensyn til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter "TRIPS-aftalen"), særlig artikel 22 og 23, og til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (herefter "GATT-aftalen"), særlig artikel V om transitfrihed, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF12. Inden for denne retlige ramme bør der for at sikre fuldstændig overholdelse af kravene om beskyttelse af geografiske betegnelser på spiritus, herunder emballering, og bekæmpe varemærkeforfalskning mere effektivt indføres en facilitet, der tillader beslaglæggelse af spiritus, som mistænkes for at overtræde sådanne beskyttelseskrav, og som er i transit gennem Unionens toldområde, uanset det endelige målmarked.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/201213 finder ikke anvendelse på spiritus. Der bør derfor fastsættes regler om beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus. Geografiske betegnelser, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, bør registreres af Kommissionen, hvis spiritussens kvalitet, omdømme eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/201213 finder ikke anvendelse på spiritus. Der bør derfor fastsættes regler om beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus. Geografiske betegnelser, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, bør registreres af Kommissionen, hvis spiritussens kvalitet, omdømme, traditionelle forarbejdnings- og fremstillingsmetode eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Der bør fastlægges en række procedurer for registrering, ændring og mulig annullering af geografiske betegnelser fra EU- og tredjelande i overensstemmelse med TRIPS-aftalen, som automatisk anerkender status for Unionens eksisterende geografiske betegnelser. Med henblik på at gøre procedurereglerne for beskyttelse af geografiske betegnelser konsekvente på tværs af alle berørte sektorer, bør sådanne procedurer for spiritus udarbejdes på grundlag af de mere omfattende og gennemtestede procedurer for landbrugsprodukter og -fødevarer, som er fastsat ved forordning (EU) nr. 1151/2012, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende ved en given spiritus. For at forenkle registreringsprocedurerne og sikre at oplysninger til fødevarevirksomheder og forbrugere er elektronisk tilgængelige, bør der oprettes et register for geografiske betegnelser.

(19)  Der bør fastlægges en række procedurer for registrering, ændring og mulig annullering af geografiske betegnelser fra EU- og tredjelande i overensstemmelse med TRIPS-aftalen, som automatisk anerkender status for Unionens eksisterende registrerede geografiske betegnelser. Med henblik på at gøre procedurereglerne for beskyttelse af geografiske betegnelser konsekvente på tværs af alle berørte sektorer, bør sådanne procedurer for spiritus udarbejdes på grundlag af procedurer, der ligner dem, som anvendes for landbrugsprodukter og -fødevarer, som er fastsat ved forordning (EU) nr. 1151/2012, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende ved en given spiritus. For at forenkle registreringsprocedurerne og sikre at oplysninger til fødevarevirksomheder og forbrugere er elektronisk tilgængelige, bør der oprettes et gennemsigtigt, omfattende og let tilgængeligt elektronisk register for geografiske betegnelser med samme retskraft som bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Geografiske betegnelser, der registreres i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, bør automatisk opføres i registret af Kommissionen. Kommissionen bør færdiggøre verificeringen af de geografiske betegnelser i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 i overensstemmelse med artikel 20 i nævnte forordning, før nærværende forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at tage hensyn til den ændrede forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen inden for internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske betingelser for produktion og markedsføring, de traditionelle lagringsprocesser og i undtagelsestilfælde lovgivningen i importtredjelandet samt for at sikre beskyttelsen af geografiske betegnelser bør Kommissionen tillægges beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten, for så vidt angår undtagelser fra eller ændringer af de tekniske definitioner og krav til kategorierne af spiritus samt de specifikke regler vedrørende visse kategorier, jf. kapitel I i nærværende forordning, mærkning og præsentation, jf. kapitel II, geografiske betegnelser, jf. kapitel III, og kontrol og udveksling af oplysninger, jf. kapitel IV.

(22)  For at tage hensyn til den ændrede forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen inden for internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske betingelser for produktion og markedsføring, de traditionelle lagringsprocesser og i undtagelsestilfælde lovgivningen i importtredjelandet samt for at sikre beskyttelsen af geografiske betegnelser og tage hensyn til betydningen af traditionelle praksisser bør Kommissionen tillægges beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten, for så vidt angår undtagelser fra eller ændringer af de tekniske definitioner og krav til kategorierne af spiritus samt de specifikke regler vedrørende visse kategorier, jf. kapitel I i nærværende forordning, mærkning og præsentation, jf. kapitel II, geografiske betegnelser, jf. kapitel III, og kontrol og udveksling af oplysninger, jf. kapitel IV.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "Varespecifikation": dokumentation, der vedlægges ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, hvor de specifikationer, som den pågældende spiritus skal overholde, er fastsat.

7)  "Varespecifikation": dokumentation, der vedlægges ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, hvor de specifikationer, som den pågældende spiritus skal overholde, er fastsat, og som svarer til den "tekniske dokumentation" i forordning (EF) nr. 110/2008.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse delegerede retsakter som omhandlet i litra a) og b) i første afsnit begrænses til opfyldelse af påviste behov, der er opstået som følge af ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udvikling inden for relevante internationale standarder eller behovet for produktinnovation.

Disse delegerede retsakter som omhandlet i litra a) og b) i første afsnit begrænses til opfyldelse af påviste behov, der er opstået som følge af ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udvikling inden for relevante internationale standarder eller behovet for produktinnovation, idet der tages hensyn til betydningen af traditionelle praksisser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en spiritus opfylder kravene under mere end én af spirituskategorierne 15-47 i bilag II, del I, kan den sælges under én eller flere af de varebetegnelser, der er fastsat for disse kategorier.

3.  Hvis en spiritus opfylder kravene under mere end én af spirituskategorierne 1-47 i bilag II, del I, kan den sælges under én eller flere af de varebetegnelser, der er fastsat for disse kategorier.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  med udtryk, der er angivet i den pågældende varespecifikation.

b)  med ethvert udtryk, der er tilladt i den pågældende varespecifikation.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Varebetegnelserne i stk. 1, som suppleres med udtrykket "smag" eller andre tilsvarende udtryk, må kun anvendes til at henvise til aromastoffer, som imiterer en spiritus eller disses anvendelse i fremstillingen af en fødevare undtagen drikkevarer. Geografiske betegnelser må ikke anvendes til beskrivelse af aromastoffer.

udgår

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en spiritus' oprindelse er angivet, skal den svare til oprindelseslandet eller -område i henhold til artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/201316.

1.  Hvis en spiritus' oprindelse er angivet, skal den referere til det sted eller område, hvor den del af produktionsprocessen, der gav spiritussen dens karakter og vigtige kvaliteter, foregik.

_______________

 

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

 

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Når det drejer sig om spiritus, der er fremstillet i Unionen, og som er bestemt til eksport, kan geografiske betegnelser og udtryk, der står med kursiv i denne forordnings bilag II, gentages på, men ikke erstattes af, et andet sprog end et af EU's officielle sprog, hvis dette er påkrævet i henhold til det importerende tredjelands lovgivning, jf. dog stk. 1.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at tage hensyn til ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen i de relevante internationale standarter og behovet for at forbedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 om:

1.  For at tage hensyn til ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen i de relevante internationale standarter og behovet for at forbedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning, samtidig med at forbrugerbeskyttelsen sikres, og der tages hensyn til traditionelle praksisser, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 om:

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I særlige tilfælde, hvis lovgivningen i et importtredjeland kræver det, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 om undtagelser fra bestemmelserne om præsentation og mærkning som omhandlet i dette kapitel.

udgår

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Beskyttede geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører en spiritus, som er fremstillet i overensstemmelse med den relevante varespecifikation.

1.  Registrerede geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører en spiritus, som er fremstillet i overensstemmelse med den relevante varespecifikation.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beskyttede geografiske betegnelser og spiritus, der anvender disse beskyttede betegnelser i overensstemmelse med varespecifikationen, beskyttes mod:

2.  Registrerede geografiske betegnelser og spiritus, der anvender disse beskyttede betegnelser i overensstemmelse med varespecifikationen, beskyttes mod:

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" eller tilsvarende

b)  enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "slags", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" eller tilsvarende

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller vigtige egenskaber på den indre eller ydre emballage, i reklamer eller i dokumenter vedrørende det pågældende produkt, samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

c)  enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, ingredienser, art eller vigtige egenskaber ved præsentationen eller mærkningen af produktet, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Beskyttelsen af geografiske betegnelser, der er omhandlet i stk. 2, udvides til at omfatte varer, herunder emballage, som kommer fra tredjelande, og som i forbindelse med handel bringes ind i Unionen, uden at de overgår til fri omsætning.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Beskyttede geografiske betegnelser kan ikke blive artsbetegnelser i Unionen som defineret i artikel 32, stk. 1.

3.  Registrerede geografiske betegnelser kan ikke blive artsbetegnelser i Unionen som defineret i artikel 32, stk. 1.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at stoppe ulovlig anvendelse af de geografiske betegnelser, som er omhandlet i stk. 2.

4.  Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at stoppe ulovlig anvendelse af de registrerede geografiske betegnelser, som er omhandlet i stk. 2.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den betegnelse, der skal beskyttes som geografisk betegnelse, således som den anvendes både i handelssprog og i daglig sprogbrug og kun på de sprog, som bruges eller tidligere blev brugt til at beskrive det bestemte produkt i det afgrænsede geografiske område

a)  den betegnelse, der skal registreres som geografisk betegnelse, således som den anvendes både i handelssprog og i daglig sprogbrug og kun på de sprog, som bruges eller tidligere blev brugt til at beskrive det bestemte produkt i det afgrænsede geografiske område

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis ansøgningen vedrører et geografisk område i et tredjeland, stiles ansøgningen til Kommissionen, enten direkte eller via myndighederne i det pågældende tredjeland.

5.  Hvis ansøgningen vedrører et geografisk område i et tredjeland, stiles ansøgningen til Kommissionen via myndighederne i det pågældende tredjeland.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Kommissionen gennemgår med passende midler enhver ansøgning, som den modtager i henhold til artikel 21, med henblik på at kontrollere, om den er berettiget og opfylder betingelserne i nærværende kapitel. Denne gennemgang bør ikke tage mere end 12 måneder. Hvis denne tidsfrist overskrides, underretter Kommissionen ansøgeren om årsagen til forsinkelsen.

1.   Kommissionen gennemgår med passende midler enhver ansøgning, som den modtager i henhold til artikel 21, med henblik på at kontrollere, om den er berettiget og opfylder betingelserne i nærværende kapitel. Denne gennemgang ikke tage mere end seks måneder fra modtagelsen af ansøgningen. Hvis denne tidsfrist overskrides, underretter Kommissionen ansøgeren om årsagen til forsinkelsen.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Med forbehold af artikel 18, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter om fastsættelse af en overgangsperiode på op til fem år for at gøre det muligt for spiritus med oprindelse i en medlemsstat eller et tredjeland, som er i strid med artikel 18, stk. 2, fortsat at anvende den betegnelse, som de har været markedsført under, forudsat at det af en indsigelse, der er antaget i henhold til artikel 21, stk. 3, eller artikel 24, fremgår, at registreringen vil skade:

1.   Med forbehold af artikel 18, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter om fastsættelse af en overgangsperiode på op til to år for at gøre det muligt for spiritus med oprindelse i en medlemsstat eller et tredjeland, som er i strid med artikel 18, stk. 2, fortsat at anvende den betegnelse, som de har været markedsført under, forudsat at det af en indsigelse, der er antaget i henhold til artikel 21, stk. 3, eller artikel 24, fremgår, at registreringen vil skade:

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis Kommissionen på grundlag af de oplysninger, den har til rådighed efter den kontrol, den har foretaget i henhold til artikel 23, stk. 1, første afsnit, finder, at betingelserne for registrering ikke er opfyldt, vedtager den gennemførelsesretsakter, der afviser ansøgningen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

1.  Hvis Kommissionen på grundlag af de oplysninger, den har til rådighed efter den kontrol, den har foretaget i henhold til artikel 23, stk. 1, første afsnit, finder, at betingelserne for registrering ikke er opfyldt, vedtager den delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning, i overensstemmelse med artikel 43, for at afvise ansøgningen.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Modtager Kommissionen ikke nogen meddelelse om indsigelse eller begrundet indsigelse, som kan antages i henhold til artikel 24, vedtager den, uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, gennemførelsesretsakter om registrering af betegnelsen.

2.  Modtager Kommissionen ikke nogen meddelelse om indsigelse eller begrundet indsigelse, som kan antages i henhold til artikel 24, vedtager den delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning, i overensstemmelse med artikel 43, for at registrere betegnelsen.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis der er opnået enighed, afgørelse om at registrere betegnelsen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der er vedtaget uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, og den ændrer om nødvendigt de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 23, stk. 2, forudsat at disse ændringer ikke er væsentlige, eller

a)  hvis der er opnået enighed, afgørelse om at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning, i overensstemmelse med artikel 43, for at registrere betegnelsen, og den ændrer om nødvendigt de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 23, stk. 2, forudsat at disse ændringer ikke er væsentlige, eller

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis der ikke er opnået enighed, afgørelse om at vedtage gennemførelsesretsakter om registreringen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

b)  hvis der ikke er opnået enighed, afgørelse om at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning, i overensstemmelse med artikel 43, for at træffe afgørelse om registreringen.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis ændringsansøgningen omfatter en eller flere ændringer af varespecifikationen og vedrører produktets vigtigste kendetegn, ændrer den tilknytning, der er omhandlet i artikel 19, litra f), indebærer en ændring af produktets betegnelse eller en hvilken som helst del af produktets betegnelse, påvirker afgrænsningen af det geografiske område eller skærper restriktionerne for handel med produktet eller de råvarer, der indgår heri, indsender medlemsstaten ændringsansøgningen til godkendelse af Kommissionen, og ansøgningen behandles efter den procedure, der er fastsat i artikel 21-27.

Hvis ændringsansøgningen omfatter en eller flere ændringer af varespecifikationen og vedrører produktets vigtigste kendetegn, ændrer den tilknytning, der er omhandlet i artikel 19, litra f), indebærer en ændring af produktets betegnelse eller en hvilken som helst del af produktets betegnelse, påvirker afgrænsningen af det geografiske område eller skærper restriktionerne for handel med produktet eller de råvarer, der indgår heri, indsender medlemsstaten ændringsansøgningen til godkendelse af Kommissionen, og ansøgningen behandles efter den procedure, der er fastsat i artikel 21-27. For så vidt angår tredjelande godkendes ændringen i overensstemmelse med det gældende system i disse tredjelande.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kontrollen af ansøgningen vedrører den foreslåede ændring.

3.  Kontrollen af ansøgningen vedrører udelukkende den foreslåede ændring.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan på eget initiativ eller på anmodning af fysiske eller juridiske personer, som har en legitim interesse, vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at annullere registreringen af en beskyttet geografisk betegnelse i følgende tilfælde:

Kommissionen har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning, i overensstemmelse med artikel 43, på eget initiativ eller på anmodning af fysiske eller juridiske personer, som har en legitim interesse, for at annullere registreringen af en beskyttet geografisk betegnelse i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i første afsnit, vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Retsakter om annullering af registreringen af geografiske betegnelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, om oprettelse og ajourføring af et offentligt tilgængeligt elektroniske register ("registret") over de beskyttede geografiske betegnelser for spiritus, der anerkendes i henhold til denne ordning.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, om oprettelse, vedligeholdelse og ajourføring af et gennemsigtigt, offentligt tilgængeligt og fyldestgørende elektronisk register ("registret") over de beskyttede geografiske betegnelser for spiritus, der anerkendes i henhold til denne ordning, som erstatter og har samme retskraft som bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Geografiske betegnelser for spiritus fremstillet i tredjelande, der er beskyttet i Unionen i henhold til en international aftale, i hvilken Unionen er kontraherende part, kan optages i registret som geografiske betegnelser.

Geografiske betegnelser for spiritus fremstillet i tredjelande, der er beskyttet i Unionen i henhold til en international aftale, i hvilken Unionen er kontraherende part, kan kun optages i registret som geografiske betegnelser, efter at Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt, hvori der i et særskilt afsnit gives tilladelse hertil.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En betegnelse beskyttes ikke som geografisk betegnelse, hvis de produktions- eller behandlingstrin, der er obligatoriske for den pågældende kategori af spiritus, ikke finder sted i det relevante geografiske område.

3.  En betegnelse beskyttes ikke som geografisk betegnelse, hvis de trin, der er obligatoriske for den pågældende kategori af spiritus, ikke finder sted i det relevante geografiske område.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Registreringen af et varemærke, der indeholder eller består af en geografisk betegnelse, der er opført i registret, afvises eller erklæres ugyldig, hvis anvendelsen af varemærket vil føre til en af de situationer, der er nævnt i artikel 18, stk. 2.

1.  Registreringen af et varemærke afvises eller erklæres ugyldig, hvis anvendelsen af varemærket vil føre til en af de situationer, der er nævnt i artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår eksisterende beskyttede geografiske betegnelser

Beføjelser for så vidt angår eksisterende registrerede geografiske betegnelser

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uanset stk. 2, beskyttes geografiske betegnelser for spiritus, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, automatisk som geografiske betegnelser i henhold til denne forordning. Kommissionen opfører disse i registret.

1.  Uanset stk. 2, beskyttes geografiske betegnelser for spiritus, der er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, automatisk som geografiske betegnelser i henhold til denne forordning. Kommissionen opfører disse i registret.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indtil 2 år efter denne forordnings ikrafttræden kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter på eget initiativ beslutte at annullere beskyttelsen af de beskyttede geografiske betegnelser, der er nævnt i artikel 20 i forordning (EF) nr. 110/2008, hvis de ikke opfylder bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, nr. 6. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

2.  Indtil denne forordnings ikrafttræden kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter på eget initiativ beslutte at annullere registreringen af de geografiske betegnelser, der er nævnt i artikel 20 i forordning (EF) nr. 110/2008, hvis de ikke opfylder bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, nr. 6. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De kompetente myndigheder eller organer i stk. 1 og 2, som verificerer den beskyttede geografiske betegnelses overholdelse af varespecifikationen, skal være objektive og uvildige. De skal råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.

5.  De kompetente myndigheder eller organer i stk. 1 og 2, som verificerer den registrerede geografiske betegnelses overholdelse af varespecifikationen, skal være objektive og uvildige. De skal råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at tage hensyn til de særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende:

udgår

a)   yderligere kriterier for afgrænsning af det geografiske område og

 

b)   restriktioner og undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område.

 

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 16, 38, 41 og 46, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra denne forordnings ikrafttræden.

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 16, 38, 41 og 46, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttræden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

Referencer

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

12.12.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Nicola Danti

23.1.2017

Behandling i udvalg

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Dato for vedtagelse

12.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (13.10.2017)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Ordfører for udtalelse: Angélique Delahaye

KORT BEGRUNDELSE

Beskyttelsen af geografiske betegnelser udgør en central udfordring for EU's handelspolitik. Med dette system opnår EU ikke blot beskyttelse af sine kvalitetsmærker på de eksterne markeder, men tilskynder også tredjelande til at oprette tilsvarende systemer.

Historisk tegner spiritus sig for en stor del af EU's eksport med et årligt handelsoverskud på omkring 10 mia. EUR og mere end én million beskæftigede i denne sektor. Spiritus er blandt de første produkter, der har nydt godt af beskyttelsen af kvalitetsmærker. Med henblik på at udvikle spiritussektoren har EU med vedtagelsen den 15. januar 2008 af forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus fastlagt en retlig ramme for at sikre en harmonisering af reglerne for markedsføring af spiritus i hele Den Europæiske Union. Denne forordning finder anvendelse på alle former for spiritus, der fremstilles i EU eller i et tredjeland.

Som en konsekvens af Lissabontraktaten i 2009 iværksatte Kommissionen en tilpasning af retsakterne vedrørende landbrug. Forordning (EF) nr. 110/2008 er den sidste retsakt, som mangler at blive tilpasset til Lissabontraktaten. Den 1. december 2016 forelagde Kommissionen Rådet og Europa-Parlamentet et forslag til en ny forordning om ændring af forordning (EF) nr. 110/2008.

Forordningen fra 2008 blev modtaget positivt af industrien. I sit forslag foreslår Kommissionen en overordnet modernisering, som hilses velkommen. Forslaget indeholder også nye bestemmelser i form af gennemførelsesretsakter, og der foretages væsentlige ændringer.

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag bør begrænses til at modernisere teksten fra 2008 og kun indføre nye bestemmelser for at styrke beskyttelsen af geografiske betegnelser og i øvrigt ændre mindst muligt i teksten fra 2008. Det er i forlængelse af denne logik, at ordføreren fremlægger nedenstående udtalelse til teksten for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Ordføreren minder sine kolleger fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter om, at der er tale om en forordning om mærkning af og handel med spiritus og ikke en forordning om sundhed og beskyttelse af forbrugerne mod de risici, der er forbundet med overdreven indtagelse af spiritus. Ordføreren opfordrer derfor medlemmerne til i deres ændringsforslag at holde sig så tæt som muligt til tekstens formål.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  De foranstaltninger, der gælder for spiritus, bør bidrage til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, forebygge vildledende praksis og sikre markedsgennemsigtighed og fair konkurrence. Foranstaltningerne bør værne om det omdømme, som EU-spiritus har opnået på EU- og verdensmarkedet, ved at der fortsat tages hensyn til de traditionelle metoder, der anvendes til fremstilling af spiritus, og til de øgede krav om forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Den teknologiske innovation bør også tages i betragtning med hensyn til spiritus, hvor en sådan innovation er med til at forbedre kvaliteten, uden at det berører den pågældende spiritus' traditionelle karakter. Spiritusproduktionen er tæt forbundet med landbrugssektoren. Udover at udgøre et stort marked for EU-landbruget er forbindelsen også afgørende for kvaliteten og det omdømme, som EU-spiritus har opnået i Unionen. Denne tætte forbindelse til landbrugssektoren bør derfor betones i regelsættet.

(3)  De foranstaltninger, der gælder for spiritus, bør bidrage til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, forebygge vildledende praksis og sikre markedsgennemsigtighed og fair konkurrence. Foranstaltningerne bør værne om det omdømme, som EU-spiritus har opnået på EU- og verdensmarkedet, ved at der fortsat tages hensyn til de traditionelle metoder, der anvendes til fremstilling af spiritus, og til de øgede krav om forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Den teknologiske innovation bør også tages i betragtning med hensyn til spiritus, hvor en sådan innovation er med til at forbedre kvaliteten, uden at det berører den pågældende spiritus' traditionelle karakter. Spiritusproduktionen er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/20021a, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/20111b og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/6251c og er tæt forbundet med landbrugssektoren. Udover at udgøre et stort marked for EU-landbruget er forbindelsen også afgørende for kvaliteten, sikkerheden og det omdømme, som EU-spiritus har opnået i Unionen. Denne tætte forbindelse til landbrugsfødevaresektoren bør derfor betones i regelsættet.

 

____________________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004.

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  De foranstaltninger, der gælder for spiritus, udgør et særligt tilfælde i forhold til de almindelige regler for landbrugsfødevaresektoren. De særlige karakteristika skal i dette tilfælde søges i den omstændighed, at traditionelle produktionsmetoder fortsat holdes i live, at der findes en tæt forbindelse med landbrugssektoren, at der anvendes produkter af høj kvalitet, og at spiritussektoren har lovet aldrig at opgive forpligtelsen til at beskytte forbrugernes sikkerhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at sikre en mere ensartet tilgang i lovgivningen om spiritus bør bestemmelserne i denne forordning indeholde klare kriterier for definition, præsentation og mærkning af spiritus samt for beskyttelse af geografiske betegnelser. Den bør også fastsætte regler for brugen af landbrugsethanol eller landbrugsdestillater i fremstillingen af alkoholholdige drikkevarer og for brugen af varebetegnelser på spiritus i præsentationen og mærkningen af fødevarer.

(4)  For at sikre en mere ensartet tilgang i lovgivningen om spiritus bør bestemmelserne i denne forordning indeholde klare kriterier for definition, præsentation og mærkning af spiritus samt for beskyttelse af geografiske betegnelser, uden at det berører mangfoldigheden af officielle sprog og alfabeter i EU. Den bør også fastsætte regler for brugen af landbrugsethanol eller landbrugsdestillater i fremstillingen af alkoholholdige drikkevarer og for brugen af varebetegnelser på spiritus i præsentationen og mærkningen af fødevarer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Medlemsstaterne er ansvarlige for at overvåge ulovlig anvendelse af de beskyttede geografiske betegnelser, og Kommissionen bør orienteres om håndhævelsen af de relaterede regler i medlemsstaterne, så der kan etableres en passende ramme, som gør det muligt at fjerne forfalsket spiritus fra markedet.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  Beskyttelsen af geografiske betegnelser udvides desuden til at omfatte varer, herunder emballage, med oprindelse i tredjelande, som i forbindelse med handel bringes ind i Unionen, uden at de overgår til fri omsætning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/201213 finder ikke anvendelse på spiritus. Der bør derfor fastsættes regler om beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus. Geografiske betegnelser, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, bør registreres af Kommissionen, hvis spiritussens kvalitet, omdømme eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/201213 finder ikke anvendelse på spiritus. Der bør derfor fastsættes regler om beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus. Geografiske betegnelser, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, bør registreres af Kommissionen, hvis spiritussens kvalitet, omdømme, traditionelle forarbejdnings- og fremstillingsmetoder eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

_________________

_________________

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Spiritus med en geografisk betegnelse, der er produceret på grundlag af vine uden beskyttet oprindelsesbetegnelse, og som er registreret i denne forordning, bør have de samme styringsværktøjer med hensyn til produktionspotentialet som dem, der står til rådighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/20131a.

 

_______________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at tilpasse forordningen til udkastet til udtalelse om det såkaldte omnibusforslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, som blev vedtaget af Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter den 3. maj 2017.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Der bør fastlægges en række procedurer for registrering, ændring og mulig annullering af geografiske betegnelser fra EU- og tredjelande i overensstemmelse med TRIPS-aftalen, som automatisk anerkender status for Unionens eksisterende beskyttede geografiske betegnelser. Med henblik på at gøre procedurereglerne for beskyttelse af geografiske betegnelser konsekvente på tværs af alle berørte sektorer, bør sådanne procedurer for spiritus udarbejdes på grundlag af de mere omfattende og gennemtestede procedurer for landbrugsprodukter og -fødevarer, som er fastsat ved forordning (EU) nr. 1151/2012, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende ved en given spiritus. For at forenkle registreringsprocedurerne og sikre at oplysninger til fødevarevirksomheder og forbrugere er elektronisk tilgængelige, bør der oprettes et register for geografiske betegnelser.

(19)  Der bør fastlægges en række procedurer for registrering, ændring og mulig annullering af geografiske betegnelser fra EU- og tredjelande i overensstemmelse med TRIPS-aftalen, som automatisk anerkender status for Unionens eksisterende registrerede geografiske betegnelser. Med henblik på at gøre procedurereglerne for beskyttelse af geografiske betegnelser konsekvente på tværs af alle berørte sektorer, bør sådanne procedurer for spiritus udarbejdes på grundlag af de mere omfattende og gennemtestede procedurer for landbrugsprodukter og -fødevarer, som er fastsat ved forordning (EU) nr. 1151/2012, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende ved en given spiritus. For at forenkle registreringsprocedurerne og sikre at oplysninger til fødevarevirksomheder og forbrugere er elektronisk tilgængelige, bør der oprettes et gennemsigtigt og omfattende register for geografiske betegnelser, som har samme retskraft som bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Geografiske betegnelser, der registreres i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, bør automatisk opføres i registret af Kommissionen. Kommissionen bør afslutte verificeringen af geografiske betegnelser i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 i overensstemmelse med artikel 20 i nævnte forordning, før nærværende forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  For at sikre fuld overholdelse af bestemmelserne om beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus bør det undersøges, om der kan indføres en bestemmelse, der gør det muligt at forhindre svigagtig anvendelse af geografiske betegnelser for spiritus i transit på Unionens område, selv hvis denne ikke er beregnet til fri omsætning på EU-markedet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Myndighederne i medlemsstaterne bør have ansvaret for overholdelsen af nærværende forordning, og Kommissionen bør være i stand til at overvåge og verificere denne overholdelse. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor forpligtes til at udveksle alle relevante oplysninger.

(20)  Det er afgørende at sikre en høj kvalitetsstandard for at bevare sektorens omdømme og værdi. Myndighederne i medlemsstaterne bør have ansvaret for at sikre, at standarden opretholdes ved at sikre overholdelsen af nærværende forordning. Kommissionen bør imidlertid være i stand til at overvåge og verificere denne overholdelse med henblik på at sikre, at den håndhæves på en ensartet måde. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor forpligtes til at udveksle alle relevante oplysninger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at tage hensyn til den ændrede forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen inden for internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske betingelser for produktion og markedsføring, de traditionelle lagringsprocesser og i undtagelsestilfælde lovgivningen i importtredjelandet samt for at sikre beskyttelsen af geografiske betegnelser bør Kommissionen tillægges beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten, for så vidt angår undtagelser fra eller ændringer af de tekniske definitioner og krav til kategorierne af spiritus samt de specifikke regler vedrørende visse kategorier, jf. kapitel I i nærværende forordning, mærkning og præsentation, jf. kapitel II, geografiske betegnelser, jf. kapitel III, og kontrol og udveksling af oplysninger, jf. kapitel IV.

(22)  For at tage hensyn til den ændrede forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen inden for internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske betingelser for produktion og markedsføring, de traditionelle lagringsprocesser og i undtagelsestilfælde lovgivningen i importtredjelandet samt for at sikre beskyttelsen af geografiske betegnelser, men samtidig tage hensyn til vigtigheden af at respektere traditionelle metoder, bør Kommissionen tillægges beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten, for så vidt angår undtagelser fra eller ændringer af de tekniske definitioner og krav til kategorierne af spiritus samt de specifikke regler vedrørende visse kategorier, jf. kapitel I i nærværende forordning, mærkning og præsentation, jf. kapitel II, geografiske betegnelser, jf. kapitel III, og kontrol og udveksling af oplysninger, jf. kapitel IV.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. i – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  enten direkte efter en af følgende metoder:

i)  enten direkte efter en af følgende metoder, individuelt eller i kombination:

Begrundelse

Det skal sikres, at fleksibiliteten ved "og/eller", som findes i forordning (EF) nr. 110/2008, opretholdes i nærværende forordning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. i – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  udblødning eller lignende forarbejdning af plantematerialer i landbrugsethanol, landbrugsdestillater eller spiritus eller blandinger heraf som omhandlet i denne forordning

-  udblødning eller lignende forarbejdning af plantematerialer i landbrugsethanol, landbrugsdestillater eller spiritus eller en kombination heraf som omhandlet i denne forordning

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. i – led 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  tilsætning af et eller flere af følgende stoffer til landbrugsethanol, landbrugsdestillater eller spiritus:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Definitionerne af en "spiritus" har ikke været korrekt overført fra forordning (EF) nr. 110/2008 og gennemførelsesbestemmelserne hertil i forordning (EF) nr. 716/2013. Ordføreren foreslår at korrigere visse definitioner, der stammer fra forordning (EF) nr. 110/2008.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. ii – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  ved tilsætning af et eller flere af følgende produkter til en spiritus:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Definitionerne af en "spiritus" har ikke været korrekt overført fra forordning (EF) nr. 110/2008 og gennemførelsesbestemmelserne hertil i forordning (EF) nr. 716/2013. Ordføreren foreslår at korrigere visse definitioner, der stammer fra forordning (EF) nr. 110/2008.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "Blanding": spiritus, der er opført i bilag II, del I, eller svarer til en geografisk betegnelse blandet med et eller flere af følgende produkter:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  landbrugsethanol

Begrundelse

Ordføreren foreslår at tydeliggøre definitionen af en blanding, at forenkle mærkningsreglerne og at gøre forordningen gældende for erhvervsdrivende og kontrolmyndighederne.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  "Sammensat udtryk": kombination af udtrykkene i en varebetegnelse for en spiritus i henhold til bilag II, del I, eller udtrykkene i en geografisk betegnelse, der beskriver en spiritus, hvorfra al alkohol i det endelige produkt har oprindelse, med et eller flere af følgende:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

Definitionerne af en "spiritus" har ikke været korrekt overført fra forordning (EF) nr. 110/2008 og gennemførelsesbestemmelserne hertil i forordning (EF) nr. 716/83. Ordføreren foreslår at korrigere visse definitioner, der stammer fra forordning (EF) nr. 110/2008.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  "Hentydning": direkte eller indirekte henvisning til en eller flere af de kategorier af spiritus, som er opført i bilag II, del I, eller til geografiske betegnelser ud over henvisningen i et sammensat udtryk eller ingredienslisten, jf. artikel 8, stk. 6.

(5)  "Hentydning": direkte eller indirekte henvisning til en af de kategorier af spiritus, som er opført i bilag II, del I, eller til geografiske betegnelser ud over henvisningen i et sammensat udtryk eller ingredienslisten, jf. artikel 8, stk. 6.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at tydeliggøre definitionen af en blanding, at forenkle mærkningsreglerne og at gøre forordningen gældende for erhvervsdrivende og kontrolmyndighederne.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  "Geografisk betegnelse": betegnelse, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, hvis spiritussens kvalitet, ry eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

(6)  "Geografisk betegnelse": betegnelse, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, hvis spiritussens kvalitet, ry, traditionelle forarbejdnings- eller fremstillingsmetoder eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  "Varespecifikation": dokumentation, der vedlægges ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, hvor de specifikationer, som den pågældende spiritus skal overholde, er fastsat.

(7)  "Varespecifikation": dokumentation, der vedlægges ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, hvor de specifikationer, som den pågældende spiritus skal overholde, er fastsat, og som svarer til den "tekniske dokumentation" i forordning (EF) nr. 110/2008.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den alkohol, der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af alkoholiske drikkevarer, skal være af landbrugsoprindelse.

1.  Den alkohol, der anvendes til fremstilling af spiritus og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af spiritus, skal være af landbrugsoprindelse.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Destillater, der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af alkoholiske drikkevarer, skal være af landbrugsoprindelse.

2.  Destillater, der anvendes til fremstilling af spiritus og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af spiritus, skal være af landbrugsoprindelse.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Når landbrugsethanol eller landbrugsdestillater skal markedsføres, skal de råvarer, som de er fremstillet af, angives i de elektroniske ledsagende dokumenter.

Begrundelse

Som krævet i dette ændringsforslag bør de råvarer, der anvendes til fremstilling af landbrugsethanol eller landbrugsdestillater, anføres nærmere i de elektroniske ledsagende dokumenter med henblik på at sikre fuld sporbarhed og gøre det umuligt at omgå reglerne. De pågældende stoffer kan også anvendes til at fremstille andre slags spiritus, hvor alkohol eller destillater kun kan fremstilles af de pågældende råvarer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  den må kun sødes i overensstemmelse med bilag I, punkt 3, og for at afrunde produktets endelige smag.

e)  den må kun sødes i overensstemmelse med bilag I, punkt 3, og for at afrunde produktets endelige smag, idet der tages hensyn til traditionen og den specifikke lovgivning i hver medlemsstat.

Begrundelse

Da "afrunding" af traditionelle produkter hidtil har været reguleret af nationale regler, er der behov for en præcisering af Kommissionens forslag, i overensstemmelse med de regler i forordning nr. 110/2008, der i øjeblikket er i kraft.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  den må være sødet for at svare til særlige produktegenskaber i overensstemmelse med bilag I, punkt 3, og tage hensyn til medlemsstaternes specifikke lovgivning.

e)  den må være sødet for at svare til særlige produktegenskaber i overensstemmelse med bilag I, punkt 3, og tage hensyn til medlemsstaternes specifikke lovgivning. I hvert enkelt tilfælde skal sukkerindholdet fastsættes for hver produktkategori.

Begrundelse

Ethvert forsøg på at harmonisere sukkerindholdet kan være til skade for traditionelle metoder.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 43 vedrørende:

udgår

a) ændring af de tekniske definitioner, som er fastsat i bilag I

 

b) ændring af de krav til spirituskategorierne, der er fastsat i bilag II, del I, og de specifikke regler for visse typer spiritus, der er opført bilag II, del II.

 

Disse delegerede retsakter som omhandlet i litra a) og b) i første afsnit begrænses til opfyldelse af påviste behov, der er opstået som følge af ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udvikling inden for relevante internationale standarder eller behovet for produktinnovation.

 

Begrundelse

Ændring af bilag I, hvori de tekniske definitioner fastsættes, eller af bilag II vedrørende kategorier af spiritus, herunder tilføjelse af nye kategorier, er et yderst følsomt emne, og medlemsstaterne bør gives større beføjelser i denne forbindelse.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende tilføjelsen af nye spirituskategorier i bilag II.

udgår

En ny kategori kan tilføjes på følgende betingelser:

 

a) når markedsføringen af en spiritus under en bestemt betegnelse i overensstemmelse med ensartede tekniske specifikationer er økonomisk og teknisk nødvendig for at beskytte forbrugernes og producenternes interesser

 

b) når den pågældende spiritus i mindst én medlemsstat tegner sig for en væsentlig markedsandel

 

c) betegnelsen for den nye kategori bør enten være et almindeligt anvendt navn, eller hvis det ikke er muligt, være af beskrivende karakter, navnlig gennem henvisning til de råvarer, som anvendes i fremstillingen af spiritussen

 

d) de tekniske specifikationer fastsættes og baseres på en vurdering af de eksisterende kvalitets- og produktionsparametre, som anvendes på EU-markedet. Ved fastsættelsen af de tekniske specifikationer skal gældende EU-forbrugerbeskyttelseslovgivning overholdes, og der skal tages hensyn til gældende internationale standarder. Disse skal garantere fair konkurrence blandt EU-producenter og den høje anseelse, som spiritus med oprindelse i Unionen, nyder.

 

Begrundelse

Dette område bør anses for væsentligt, og det bør derfor ikke være muligt at bruge delegerede retsakter til at ændre det. Delegerede retsakter bør begrænses til elementer af rent teknisk og/eller administrativ art; hvorimod væsentlige artikler som denne bør underkastes en gennemsigtig fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen tillægges i undtagelsestilfælde også beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43, for så vidt angår undtagelser fra kravene i de tekniske definitioner i bilag I, kravene til spirituskategorierne i bilag II, del I, og de specifikke regler for visse spiritus, der er opført bilag II, del II, hvis lovgivningen i importtredjelandet kræver det.

udgår

Begrundelse

Dette område bør anses for væsentligt, og det bør derfor ikke være muligt at bruge delegerede retsakter til at ændre det. Delegerede retsakter bør begrænses til elementer af rent teknisk og/eller administrativ art; hvorimod væsentlige artikler som denne bør underkastes en gennemsigtig fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Gennemførelsesbeføjelser

 

Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage regler om det maksimale niveau for de produkter, der anvendes til afrunding, og som er opført i bilag I, punkt 3, litra a)-f). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter [rådgivnings-/undersøgelsesproceduren] i artikel [Y], [stk. y)].

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en spiritus opfylder kravene under mere end én af spirituskategorierne 15-47 i bilag II, del I, kan den sælges under én eller flere af de varebetegnelser, der er fastsat for disse kategorier.

3.  Hvis en spiritus opfylder kravene under mere end én af spirituskategorierne i bilag II, del I, kan den markedsføres under én eller flere af de varebetegnelser, der er fastsat for disse kategorier.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  suppleres eller erstattes med en geografisk betegnelse som omhandlet i bilag III eller i overensstemmelse med nationale bestemmelser suppleres med en anden geografisk betegnelse, såfremt dette ikke vildleder forbrugerne eller

a)  suppleres eller erstattes med en geografisk betegnelse som omhandlet i kapitel III eller i overensstemmelse med nationale bestemmelser suppleres med navnet på en anden geografisk henvisning, såfremt dette ikke vildleder forbrugerne eller

Begrundelse

Kommissionens tekst fastsætter, at varebetegnelsen for spiritus kan suppleres eller erstattes af en geografisk betegnelse eller suppleres med navnet på en "anden geografisk betegnelse". Gentagelsen af udtrykket "geografisk betegnelse" åbner imidlertid mulighed for misforståelser. Ordføreren forslår at tydeliggøre teksten.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en varebetegnelse suppleres eller ændres i overensstemmelse med litra a) i første afsnit, må den geografiske betegnelse i nævnte litra kun suppleres:

Hvis det officielle navn suppleres eller ændres i overensstemmelse med litra a) i første afsnit, må den geografiske betegnelse i nævnte litra kun suppleres:

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  enten med udtryk, der allerede anvendtes pr. 20. februar 2008 for eksisterende geografiske betegnelser, jf. artikel 34, stk. 1, eller

a)  enten med udtryk, der allerede anvendtes pr. 20. februar 2008 for eksisterende geografiske betegnelser, jf. artikel 34, stk. 1, herunder de udtryk, der traditionelt anvendes i medlemsstaterne til at angive, at en vare har en beskyttet oprindelsesbetegnelse i henhold til national ret, eller

Begrundelse

Ordføreren foreslår at sikre respekt for hver enkelt medlemsstats eget kvalitetsbeskyttelsessystem.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  med udtryk, der er angivet i den pågældende varespecifikation.

b)  med ethvert udtryk, der er tilladt i den pågældende varespecifikation.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Varebetegnelserne i stk. 1, som suppleres med udtrykket "smag" eller andre tilsvarende udtryk, må kun anvendes til at henvise til aromastoffer, som imiterer en spiritus eller disses anvendelse i fremstillingen af en fødevare undtagen drikkevarer. Geografiske betegnelser må ikke anvendes til beskrivelse af aromastoffer.

Varebetegnelserne i stk. 1, som suppleres med udtrykket "smag" eller andre tilsvarende udtryk, må kun anvendes til at henvise til aromastoffer, som imiterer en spiritus eller disses anvendelse i fremstillingen af en fødevare undtagen spiritus. Geografiske betegnelser må ikke anvendes til beskrivelse af aromastoffer.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det muligt at fastholde sammenhængen "smag + kategoribetegnelse" (ikke en geografisk betegnelse) for drikkevarer, der ikke er spiritus.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den alkohol, der anvendes til fremstillingen af fødevarer, stammer udelukkende fra den spiritus, der henvises til i det sammensatte udtryk eller i hentydningen/hentydningerne, med undtagelse af landbrugsethanol, der kan forekomme i aromastoffer, der anvendes til fremstillingen af fødevaren og

a)  den alkohol, der anvendes til fremstillingen af fødevarer, stammer udelukkende fra den spiritus, der henvises til i det sammensatte udtryk eller i hentydningen/hentydningerne, med undtagelse af landbrugsethanol, der kan forekomme i aromastoffer, der anvendes til fremstillingen af fødevaren, og ethanol, der stammer fra en alkoholholdig drikkevare, som ikke er en spiritus, og

Begrundelse

Cocktails kan indeholde spiritus og alkoholholdige drikkevarer. At angive begge former for alkohol i det færdige produkt er ikke vildledende for forbrugerne, da 100 % af alkoholen stammer fra disse to alkoholer.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En blanding skal forsynes med varebetegnelsen "spiritus".

En blanding skal forsynes med varebetegnelsen "spiritus". Denne varebetegnelse skal stå klart og tydeligt på et iøjnefaldende sted på etiketten.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Lagringstid eller alder må kun specificeres ved præsentationen eller mærkningen af spiritus, hvis den vedrører den yngste alkoholbestanddel, og forudsat at spiritussen er lagret under afgiftsmyndighedernes kontrol eller under en kontrol, som frembyder tilsvarende garantier.

3.  Lagringstid eller alder må kun specificeres ved præsentationen eller mærkningen af spiritus, hvis den vedrører den yngste alkoholbestanddel, og forudsat at alle aktiviteter i forbindelse med lagring af spiritussen fandt sted under afgiftsmyndighedernes kontrol eller under en kontrol, som frembyder tilsvarende garantier. Kommissionen vedtager et offentligt register over de organer, som hver medlemsstat har udpeget til at føre tilsyn med lagring.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre det klart, at kontrollen med lagrede produkter bør foregå løbende og på en effektiv måde, i stedet for at være sporadisk eller baseret på stikprøver. Målet er at bremse varemærkeforfalskning, der involverer lagrede produkter, i betragtning af at lagring giver merværdi, og en bestemmelse af denne type garanterer lovlighed og fair konkurrence og beskytter de endelige forbrugere.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Som en undtagelse fra stk. 3 i tilfælde af brandy, som lagres ved hjælp af en dynamisk lagringsproces kaldet "criaderas y solera", må den gennemsnitlige alder, beregnet som beskrevet i bilag IIa, kun nævnes i præsentationen eller mærkningen, hvis den lagrede brandy er blevet underkastet en kontrolordning, der er godkendt af den kompetente myndighed. Henvisning på brandyens mærkning til gennemsnitsalderen, udtrykt i år, skal ledsages af en henvisning til "criaderas y solera"-systemet.

Begrundelse

Formålet er at give producenter af brandy, som lagres ved hjælp af en dynamisk "criaderas y solera"-lagringsproces, mulighed for at angive denne gennemsnitsalder, udtrykt i år, på mærkningen. Den erhvervsdrivende vil være underlagt en kontrolordning, som er godkendt af den kompetente myndighed, og som sikrer håndhævelse.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Lagringstid eller alder og varebetegnelsen på en spiritus skal angives i de elektroniske ledsagende dokumenter.

Begrundelse

Ændringsforslaget opfordrer til, at vigtige oplysninger om en spiritus, f.eks. varebetegnelsen eller lagringstiden, anføres i de ledsagende dokumenter for at sikre øget sporbarhed og forebygge ukorrekt praksis, som kunne fordreje konkurrencen mellem producenter eller vildlede forbrugerne.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en spiritus' oprindelse er angivet, skal den svare til oprindelseslandet eller -område i henhold til artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/201316.

1.  Hvis en spiritus' oprindelse er angivet, skal den svare til det sted eller område, hvor den del af produktionsprocessen af det færdige produkt, der gav spiritussen dens karakter og vigtige endelige kvaliteter, fandt sted.

_________________

 

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

 

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Når det drejer sig om spiritus, der er fremstillet i Unionen, og som er bestemt til eksport, kan de oplysninger, der er foreskrevet i denne forordning, gentages på et andet sprog end et af EU's officielle sprog.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anvendelse af EU-symbolet for beskyttede geografiske betegnelser

Anvendelse af EU-symbolet for registrerede geografiske betegnelser

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EU-symbolet for den beskyttede geografiske betegnelse kan anvendes til mærkning og præsentation af spiritus.

EU-symbolet for den registrerede geografiske betegnelse kan anvendes til mærkning og præsentation af spiritus.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at tage hensyn til ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen i de relevante internationale standarter og behovet for at forbedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 om:

1.  For at tage hensyn til ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen i de relevante internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning, men samtidig sikre forbrugerbeskyttelse, og at der tages hensyn til traditionelle metoder, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om:

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I særlige tilfælde, hvis lovgivningen i et importtredjeland kræver det, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 om undtagelser fra bestemmelserne om præsentation og mærkning som omhandlet i dette kapitel.

udgår

Begrundelse

Visse spiritusbetegnelser må ikke længere oversættes til sproget på deres eksportmarkeder. Kommissionen forbeholder sig ret til at ændre denne oversættelse ved hjælp af specifikke delegerede retsakter i "særlige tilfælde." Dette synes at begrænse og komplicere systemet unødigt. Ordføreren foreslår at bevare den tidligere udgave af teksten.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Beskyttede geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører en spiritus, som er fremstillet i overensstemmelse med den relevante varespecifikation.

1.  Registrerede geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører en spiritus, som er fremstillet i overensstemmelse med den relevante varespecifikation.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beskyttede geografiske betegnelser og spiritus, der anvender disse beskyttede betegnelser i overensstemmelse med varespecifikationen, beskyttes mod:

2.  Geografiske betegnelser beskyttet i henhold til denne forordning, skal beskyttes mod:

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation, eller

i)  for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation, herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens, eller

Begrundelse

Ordføreren foreslår at styrke beskyttelsen af de geografiske betegnelser ved hjælp af den formulering, der anvendes i forordning (EF) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer: "herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens".

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" eller tilsvarende

b)  enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" eller tilsvarende, herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens

Begrundelse

Ordføreren foreslår at styrke beskyttelsen af de geografiske betegnelser ved hjælp af den formulering, der anvendes i forordning (EF) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer: "herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens".

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller vigtige egenskaber på den indre eller ydre emballage, i reklamer eller i dokumenter vedrørende det pågældende produkt, samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

c)  enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art, ingredienser eller vigtige egenskaber ved præsentationen eller mærkningen af det pågældende produkt, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Beskyttelsen af geografiske betegnelser udvides til at omfatte varer, herunder emballage, som kommer fra tredjelande, og som i forbindelse med handel bringes ind i Unionen, uden at de overgår til fri omsætning.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Beskyttede geografiske betegnelser kan ikke blive artsbetegnelser i Unionen som defineret i artikel 32, stk. 1.

3.  Registrerede geografiske betegnelser kan ikke blive artsbetegnelser i Unionen som defineret i artikel 32, stk. 1.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at stoppe ulovlig anvendelse af de geografiske betegnelser, som er omhandlet i stk. 2.

4.  Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at stoppe ulovlig anvendelse af de registrerede geografiske betegnelser, som er omhandlet i stk. 2.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne kan anvende bestemmelserne i artikel 61-72 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af en fælles markedsordning for landbrugsprodukter på områder, hvor der produceres vin egnet til fremstilling af spiritus med en geografisk betegnelse. For så vidt angår disse bestemmelser kan de pågældende områder behandles som områder, hvor der kan fremstilles vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at tilpasse forordningen til udkastet til udtalelse om det såkaldte omnibusforslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, som blev vedtaget af Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter den 3. maj 2017.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den betegnelse, der skal beskyttes som geografisk betegnelse, således som den anvendes både i handelssprog og i daglig sprogbrug og kun på de sprog, som bruges eller tidligere blev brugt til at beskrive det bestemte produkt i det afgrænsede geografiske område

a)  den betegnelse, der skal registreres som geografisk betegnelse, således som den anvendes både i handelssprog og i daglig sprogbrug og kun på de sprog, som bruges eller tidligere blev brugt til at beskrive det bestemte produkt i det afgrænsede geografiske område

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en beskrivelse af fremstillingsmetoden og, hvis det er relevant, af de autentiske og uændrede lokale metoder samt oplysninger om emballering, hvis den ansøgende sammenslutning har besluttet det og givet en tilstrækkelig og produktspecifik begrundelse for, at emballering skal finde sted i det afgrænsede geografiske område for at bevare produktets kvalitet, sikre dets oprindelse eller sikre, at der føres kontrol, under hensyntagen til EU-retten, navnlig vedrørende frie varebevægelser og fri udveksling af tjenesteydelser

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  oplysninger om sammenhængen mellem spiritussens kvalitet, omdømme eller andre karakteristika og den geografiske oprindelse, der er omhandlet i litra d),

f)  oplysninger om sammenhængen mellem spiritussens karakteristika og den geografiske oprindelse, der er omhandlet i litra d)

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen gennemgår med passende midler enhver ansøgning, som den modtager i henhold til artikel 21, med henblik på at kontrollere, om den er berettiget og opfylder betingelserne i nærværende kapitel. Denne gennemgang bør ikke tage mere end 12 måneder. Hvis denne tidsfrist overskrides, underretter Kommissionen ansøgeren om årsagen til forsinkelsen.

Kommissionen gennemgår med passende midler enhver ansøgning, som den modtager i henhold til artikel 21, med henblik på at kontrollere, om den er berettiget og opfylder betingelserne i nærværende kapitel. Denne gennemgang bør ikke tage mere end seks måneder. Hvis denne tidsfrist overskrides, underretter Kommissionen ansøgeren om årsagen til forsinkelsen.

Begrundelse

Kommissionen foreslår en periode på 12 måneder for registrering af en geografisk betegnelse for en spiritus. For andre fødevarer er denne frist seks måneder. Ordføreren foreslår at tilpasse fristen for geografiske betegnelser for spiritus til andre geografiske betegnelser.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde hvor national lovgivning finder anvendelse, skal ansøgningen følge den nationale procedure.

Begrundelse

I betragtning af de forskellige procedurer i medlemsstaterne, foreslår ordføreren at præcisere, at de nationale bestemmelser kan finde anvendelse, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan på eget initiativ eller på anmodning af fysiske eller juridiske personer, som har en legitim interesse, vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at annullere registreringen af en beskyttet geografisk betegnelse i følgende tilfælde:

Kommissionen kan efter høring af de berørte medlemsstaters myndigheder og på anmodning af fysiske eller juridiske personer, som har en legitim interesse, vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at annullere registreringen af en beskyttet geografisk betegnelse i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  der er ikke markedsført et produkt med den pågældende beskyttede geografiske betegnelse i mindst syv år.

b)  der er ikke markedsført et produkt med den pågældende beskyttede geografiske betegnelse i mindst syv på hinanden følgende år.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Beslutningen om annullering af geografiske betegnelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, om oprettelse og ajourføring af et offentligt tilgængeligt elektroniske register ("registret") over de beskyttede geografiske betegnelser for spiritus, der anerkendes i henhold til denne ordning.

Kommissionen vedtager delegerede retsakter om oprettelse og ajourføring af et offentligt tilgængeligt elektronisk register ("registret") over de beskyttede geografiske betegnelser for spiritus, der anerkendes i henhold til denne ordning, som erstatter og har samme retskraft som bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Registret giver direkte adgang til alle varespecifikationer for spiritus, der er registreret som geografiske betegnelser.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter nærmere bestemmelser om, hvordan registret skal udformes, og hvilke oplysninger det skal indeholde. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter, der fastsætter nærmere bestemmelser om, hvordan registret skal udformes, og hvilke oplysninger det skal indeholde.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Beskyttelsen af geografiske betegnelser for spiritus, som er omfattet af artikel 2 i denne forordning, berører ikke de beskyttede geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for produkter som defineret i artikel 93 i forordning (EF) nr. 1308/2013.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at tilpasse Kommissionens tekst til artikel 100 forordning (EF) nr. 1308/133 om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, som præciserer, at beskyttelsen af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for vin ikke berører beskyttelsen af spiritus.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår eksisterende beskyttede geografiske betegnelser

Gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår eksisterende registrerede geografiske betegnelser

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indtil 2 år efter denne forordnings ikrafttræden kan Kommissionen ved gennemførelsesretsaktereget initiativ beslutte at annullere beskyttelsen af de beskyttede geografiske betegnelser, der er nævnt i artikel 20 i forordning (EF) nr. 110/2008, hvis de ikke opfylder bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, nr. 6. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

2.  Indtil to år efter denne forordnings ikrafttræden kan Kommissionen efter høring af den medlemsstat,hvis område den geografiske betegnelse, som producenterne henviser til, findes, ved gennemførelsesretsakter beslutte at annullere registreringen af de geografiske betegnelser, der er nævnt i artikel 20 i forordning (EF) nr. 110/2008, hvis de ikke opfylder bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, nr. 6. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset medlemsstaternes nationale lovgivning afholdes udgifterne til en sådan verifikation af overholdelsen af varespecifikationen af de fødevarevirksomheder, der er underlagt disse kontroller.

Uanset medlemsstaternes nationale lovgivning afholdes udgifterne til en sådan verifikation af overholdelsen af varespecifikationen af de erhvervsdrivende, der er underlagt disse kontroller.

Begrundelse

Udtrykket "erhvervsdrivende" og "fødevarevirksomheder" anvendes i Kommissionens tekst. Ordføreren foreslår kun at bevare udtrykket "erhvervsdrivende" i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008. Dette begreb er mere repræsentativt for de mange forskellige fagfolk i sektoren.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De kompetente myndigheder eller organer i stk. 1 og 2, som verificerer den beskyttede geografiske betegnelses overholdelse af varespecifikationen, skal være objektive og uvildige. De skal råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.

5.  De kompetente myndigheder eller organer i stk. 1 og 2, som verificerer den registrerede geografiske betegnelses overholdelse af varespecifikationen, skal være objektive og uvildige. De skal råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For at beskytte producenternes og fødevarevirksomhedernes rettigheder og legitime interesser kan Kommissionen ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 fastsætte:

3.  For at beskytte producenternes og de erhvervsdrivendes rettigheder og legitime interesser kan Kommissionen ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 fastsætte:

Begrundelse

Udtrykket "erhvervsdrivende" og "fødevarevirksomheder" anvendes i Kommissionens tekst. Ordføreren foreslår kun at bevare udtrykket "erhvervsdrivende" i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008. Dette begreb er mere repræsentativt for de mange forskellige fagfolk i sektoren.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  For at den verifikation, der er omhandlet i dette kapitel, kan blive effektiv, tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om de nødvendige foranstaltninger vedrørende fødevarevirksomhedernes meddelelse til myndighederne.

7.  For at den verifikation, der er omhandlet i dette kapitel, kan blive effektiv, tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om de nødvendige foranstaltninger vedrørende de erhvervsdrivendes meddelelse til myndighederne.

Begrundelse

Udtrykket "erhvervsdrivende" og "fødevarevirksomheder" anvendes i Kommissionens tekst. Ordføreren foreslår kun at bevare udtrykket "erhvervsdrivende" i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008. Dette begreb er mere repræsentativt for de mange forskellige fagfolk i sektoren.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne er ansvarlige for kontrollen med spiritus. De træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at nærværende forordning overholdes, og de udpeger navnlig de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere overholdelsen af forordningen.

1.  Medlemsstaterne er ansvarlige for kontrollen med spiritus jf. forordning (EU) 2017/625. De træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at nærværende forordning overholdes, og de udpeger navnlig de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere overholdelsen af forordningen.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 16, 38, 41 og 46, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra denne forordnings ikrafttræden.

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 16, 38, 41 og 46, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttræden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – nr. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Sød stevia

Begrundelse

Forbrugernes interesse i kaloriefattige produkter fører til en stigning i brugen af dette naturlige sødestof blandt producenter af visse former for drikkevarer.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – nr. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  andre naturlige kulhydratstoffer med tilsvarende virkning som produkterne i a)-e).

f)  andre landbrugsråvarer, stoffer af landbrugsoprindelse eller naturlige kulhydratstoffer med tilsvarende virkning som produkterne i a)-e).

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  "Aromatisering": tilsætning af aromaer eller fødevareingredienser med aromagivende egenskaber under tilberedningen af spiritus.

Begrundelse

Enkelte definitioner er udeladt fra bilag I. Denne definition bør ikke ændres fra forordning (EF) nr. 110/2008 for at sikre ensartet anvendelse af reglerne i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – nr. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b.  "Fremstillingssted": det sted eller det område, hvor den fase i fremstillingen af færdigvaren, der giver spiritussen dens karakter og vigtigste endelige egenskaber, finder sted.

Begrundelse

Enkelte definitioner er udeladt fra bilag I. Denne definition bør ikke ændres fra forordning (EF) nr. 110/2008 for at sikre ensartet anvendelse af reglerne i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1 – nr. 8 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8c.  "Betegnelse": de udtryk, der anvendes i mærkning og præsentation, på emballage, på transportdokumenter, der ledsager en spiritus, på handelsdokumenter, navnlig fakturaer og følgesedler, og i reklamer for drikkevaren.

Begrundelse

Enkelte definitioner er udeladt fra bilag I. Denne definition bør ikke ændres fra forordning (EF) nr. 110/2008 for at sikre ensartet anvendelse af reglerne i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af saft af sukkerrør, og som har roms karakteristiske aromatiske egenskaber og et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover. Denne spiritus kan bringes i omsætning med ordene "af landbrugsoprindelse" som nærmere beskrivelse af varebetegnelsen "rom", ledsaget af en hvilken som helst af de registrerede geografiske betegnelser fra de franske oversøiske departementer og den selvstyrende region Madeira.

ii)  spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af saft af sukkerrør, og som har roms karakteristiske aromatiske egenskaber og et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover. Denne spiritus kan kun bringes i omsætning med ordene "af landbrugsoprindelse" som nærmere beskrivelse af det officielle navn "rom", hvis den er ledsaget af en hvilken som helst af de registrerede geografiske betegnelser fra de franske oversøiske departementer og den selvstyrende region Madeira.

Begrundelse

Udtrykket "landbrugsoprindelse" henviser udelukkende til rom under den geografiske betegnelse.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Rom må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Kornspiritus må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Vinbrændevin må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 5 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Brandy eller Weinbrand må sødes med op til 35 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Der bør tages hensyn til de eksisterende regler for producenter af brandy. Den spanske nationale lovgivning tillader et maksimumsindhold af sukker på 35 g pr. liter.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 6 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Brændevin af presserester af druer eller druekvas må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 7 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Brændevin af presserester af frugter må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 8 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Brændevin af tørrede druer eller brandy af rosiner må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 9 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  Frugtbrændevin må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 10 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Hverken brændevin af æblecider eller pærecider må tilsættes aromastoffer.

d)  Hverken brændevin af æblecider eller pærecider må tilsættes aromastoffer. Dette udelukker imidlertid ikke traditionelle produktionsmetoder.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at beskytte de traditionelle produktionsmetoder for brændevin af æble- eller pærecider som f.eks. Calvados.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 10 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Brændevin af æble- eller pærecider må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 11 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Honningbrændevin må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 12 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Hefebrand må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 13 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Bierbrand eller eau-de-vie de bière må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 14 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Topinambur må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.

Begrundelse

Visse brændevine med europæiske geografiske betegnelser er begrænsede med hensyn til sødning. De konkurrerer med importeret spiritus med samme navn, men med en meget højere sødningsgrad. For at genskabe en retfærdig konkurrence og styrke de europæiske geografiske betegnelser og give forbrugerne korrekte oplysninger foreslår ordføreren, at fastsætte en grænse på 20 g sukker pr. liter for alle brændevine.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 15 – litra a – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Maksimumsindholdet af reststoffer for landbrugsethanol skal være i overensstemmelse med det maksimumsindhold, der fastsat i punkt 1 i bilag I, dog må methanolindholdet ikke overstige 10 g/hl alkohol (100 % vol.).

Maksimumsindholdet af reststoffer for landbrugsethanol, der bruges til at fremstille vodka, skal være i overensstemmelse med det maksimumsindhold, der fastsat i punkt 1 i bilag I, dog må methanolindholdet ikke overstige 10 g/hl alkohol (100 % vol.).

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 15 – litra a – afsnit 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a)  Maksimumsindholdet af sukker i vodka er 10 g pr. liter, udtrykt i invertsukker.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15a.  Vodka må sødes for at afrunde den endelige smag. Dog må det endelige produkt ikke indeholde mere end 10 g sødemiddel pr. liter, udtrykt som den tilsvarende mængde invertsukker.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 31 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

31a.  Maksimumsindholdet af sukker i aromatiseret vodka er 100 g pr. liter, udtrykt i invertsukker.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – nr. 42 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin, og hvis ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af rene æggeblommer er på 140 g pr. liter af færdigvaren.

a)  Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin, og hvis ingredienser er æggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter, udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af rene æggeblommer er på 140 g pr. liter af færdigvaren.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Bilag II – del 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Guignolet Kirsch fremstilles i Frankrig ved blanding af guignolet og kirsch, således at mindst 3 % af den samlede mængde ren alkohol i det endelige produkt hidrører fra kirsch. Guignolet Kirsch har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. Ved præsentationen og mærkningen skal udtrykket Guignolet angives med bogstaver af samme skrifttype, størrelse, farve og på samme linje som ordet "Kirsch" og for flaskers vedkommende være anbragt på forsideetiketten. I oplysningerne om produktets alkoholsammensætning skal den procentdel, som guignolets og kirschs volumen af ren alkohol udgør af den samlede volumen ren alkohol i Guignolet Kirsch, anføres.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at have specifikke regler for Guignolet-Kirsch svarende til reglerne for Rum-Verschnitt og Slivovice.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag IIa

 

Den dynamiske lagringsproces "criaderas y solera"

 

Den traditionelle lagringsproces i Spanien, der er omhandlet i den nationale lovgivning i kongeligt dekret nr. 164/2014 af 14. marts 2014 samt i den tekniske dokumentation for de geografiske betegnelser for brandy, består i den periodiske tapning af en del af brandyen fra hvert af de egetræsfade eller beholdere, der tilsammen udgør et lagringsniveau, og den tilsvarende overførsel af brandy tappet fra et andet tidligere lagringsniveau.

 

Definitioner

 

"Lagringsniveau": hvert sæt af egetræsfade eller beholdere med samme alder, som brandyen passerer gennem i løbet af lagringsprocessen. Hvert niveau kaldes "criaderas", bortset fra det sidste, før aftapningen af brandyen, som kaldes "solera".

 

"Tapning": den del af brandyen, der tappes fra hvert egetræsfad eller hver beholder, for at blive tilsat til det næste niveau af fade og/eller beholdere eller, hvis der er tale om solera, til aftapning på flasker.

 

"Overførsel": den mængde brandy, der tappes fra egetræsfade eller beholdere på et bestemt niveau, og tilsættes og blandes med indholdet i de egetræsfade eller beholdere, der befinder sig på det umiddelbart efterfølgende niveau, hvad angår lagringstid.

 

"Gennemsnitsalder": den tid, det tager at forny al brandyen i lagringsprocessen, beregnet som forholdet mellem den samlede mængde brandy på alle lagringsniveauer og mængden af aftapninger fra det sidste niveau – solera – i løbet af et år.

 

Gennemsnitsalderen for den brandy, der aftappes fra solera, kan beregnes efter følgende formel:

 

 

 

Hvor:

 

– t er gennemsnitsalderen, udtrykt i år

 

– Vt er summen af den samlede lagerbeholdning i lagringssystemet, udtrykt i liter ren alkohol

 

– Ve er den samlede mængde af produktet, som aftappes fra systemet til flasker i løbet af et år, udtrykt i liter ren alkohol.

 

Mindste gennemsnitsalder: Hvis der er tale om egetræsfade eller beholdere med et rumindhold på mindre end 1 000 liter, skal antallet af tapninger og overførsler pr. år være mindre end eller lig med det dobbelte antal niveauer i systemet med henblik på at sikre, at den yngste brandy er lagret i mindst seks måneder.

 

Hvis der er tale om beholdere med et rumindhold på mere end 1 000 liter, skal antallet af tapninger og overførsler pr. år være mindre end eller lig med antallet af niveauer i systemet med henblik på at sikre, at den yngste brandy er lagret i mindst et år.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

Referencer

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for vedtagelse

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for vedtagelse

AGRI

12.12.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Angélique Delahaye

2.3.2017

Dato for vedtagelse

10.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stanisław Ożóg

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG ()

Titel

Definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

Referencer

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Dato for høring af EP

1.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

11.7.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

France Jamet, Jiří Maštálka

Dato for indgivelse

2.2.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 21. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik